Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

5 HAZİRAN 2O01 SALI CUMHURİYET SAYFA dishab@cumhuriyetcom.tr 11 runaıistan'da da DÇÇçıkü • ATtNA(AA)- Yunanistan'ın batısında yaşayan"l milyon civanndaki Arnavutun haklannın tanınması ve bölgenin kurtuluşu için mücadele etmek üzere", "Çemeria Kurtuluş OrdusıT (UÇÇ) adlı bir örgüt kurulduğunun açıklanması Yunanistan'da tedirginlik yarattı. "Çemeria bölgesinin kurtuluşu için mücadele edeceği" bildirilen örgütün kurulduğu yolundaki haberlere geniş yer ayıran Yunan basını, etnik Amavutlann yaşadığı Epir (Çamlık) bölgesinin ormanlarla kaplı dağlık coğrafi yapısma ve ülkede terör eylemlerine karşı ahnan önlemlerin zayıflığma dikkat çekti. Kamyonlara bombalı saldırı • ATİNA(AA)- Yunanistan'ın başkenti Atina'nın kuzeybatısındaki Larisa kentinde dün sabaha karşı bombalı bir saldın düzenlendi. Yunan özel Star televizyonu, ikisi Türk plakalı 5 kamyonun park halinde bulunduğu kent gümrüğü alanına bir el bombasının atıldığını, bombanın açık alanda patlaması nedeniyle can kaybı olmazken araçlann hafif hasar gördüğünü duyurdu. Larisa polisi, saat 02.30'da dûzenlenen saldınyı, yerel bir radyoya telefon eden kimligi belirsiz bir şahsın, "Katahrakti" adlı, Kıbns Rum Kesimi'nde faaliyet gösterdiğini öne sürdüğü bir örgüt adına üstlendiğini açıkladı. Özel Temsilci Büyükelçi Faruk Loğoğlu, îsrail ve Filistinli yetkililerle görüşecek Türldye de devreye girdi tsrail, Yaser Arafat'ı uyardı. Dış Haberler Servisi - îsrail, Filistin lide- ri Yaser Arafat'a, koşulsuz ateşkes sözünü hayata geçirmesi için verilen sürenin dolmak ûzere olduğu uyansını yaptı. Tel Aviv'deki bombalı saldınnm ardından îsrail ve Filis- tin topyekûn savaşın eşiğine gelirken olası bir savaşı önlemek için başlatılan uluslara- rası çabalaryoğunlaşnnldı. Bu çerçevede Tür- kiye, Dışişleri Bakanlığı Müsteşan, Büyü- kelçi FarukLoğoğhı'nu özel temsilci olarak bölgeye gönderdi. îsrail ve Filistin yönetiminin en üst yetki- lileriyle bir araya gelecek olan Loğoğlu'unun, Türk hükümetinin "şiddetin bir an öncedur- durulmasr mesajını ileteceği kaydedildi. îsrail ve Filistin arasındaki şiddet olaylan- nın bölgeye yayılması olasılığından büyük kaygı duyan Türkiye, bu çerçevede Büyü- kelçi Loğoğlu ve Büyükelçi Türkekul Kurt- tekin'i bölgeye gönderdi. Bölgeye temsilci gönderme karannın, Tel Aviv'de yapılan in- tihar saldınsında 21 kişinin ölümü üzerine şiddetin iyice tırmanacağı kaygısıyla alın- dığı kaydedildi. Loğoğlu ve Kurttekin'in önce Filistin'de Arafat ile daha sonra da Israil'de Başbakan Arid Şaron ve Dışişleri Bakanı Şimon Pe- res ile görüşeceği bildirildi. ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell da £ opyekûn savaş korkusuna karşı çabalar yoğunlaşıyor. Loğoğlu, hükümetin "şiddetin bir an önce durdurulması" mesajını iletecek. hafta sonunu telefon başında, Şaron 'u, sal- dınya Israil'in karşılık vermemesi yönün- de iknaya çalıştı ve Arafat'a da "şiddeti kontrolün tam zamanT uyarısında bulun- du. NBC televizyonunda bir programa ka- tılan Povvell, Israil'in, "Paşa" adlı diskoda meydana gelen saldınya karşılık vermesin- den endişe etriğini söyledi ve bu takdirde böl- gede "içinden çıkılamayacak bir uçuruma" düşüleceğini vurguladı. Arafat'ın, Filistin- liler üzerinde önemli derecede kontrolü ol- duğunu düşündüğünü belirten Powell, ancak Arafat'ın tek tek kişileri kontrol edemeye- ceğini de bildirdi. Şaron'un danışmanı Do- ri Gold ise Filistinlilerin, Arafat'ın ateşkes talimatına uymalan yönündeki belirtilerin "pek cesaret verici nlmariıgnn" söyledi. Abhıkaartb Tel Aviv kentinde diskotek önünde Cu- ma günü meydana gelen intihar saldınsın- dan sonra, tsrail'in Bah Şeria ve Gazze şe- ridine petrol ve gaz verilmesini durdurdu- ğu, bu nedenle ihtiyaç maddelerini elde et- menin daha da zorlaştığı bildiriliyor. Fi- listinli yetkililer, hastane,finnve nakliye hiz- metlerinin felce uğradığını, sürücülerin araçlannın depolarmı doldurmak için akar- yakıt istasyonlanna akın ettiklerini belirtti- ler. StSTEM HİLEYE AÇIK îngiltere'de ölüler oy atabilecek! LONDRA (AA) - Ingiltere'de yeni 'seçim sisteminin eksik yanlannı göz- ler önüne sermek isteyen BBC mu- habiri, bu sistemde ölülere bile mek- tupla oy kullandınlabileceğini gös- terdi. Muhabir, 16 Şubat'ta yürürlü- ğe giren yeni seçim yasasında iste- yen seçmenin gerekçe belirtmeden mektupla oy kullanabileceğinin be- lirtilmesinin, seçimde hile yapmak is- teyenlere kapı aralamaya çok uygun olduğunu kanıtladı. Seçim Kurulu da. yeni sistemin ola- sı yolsuzluklar karşısında zayıf kaldı- ğmı itiraf etti. BBC muhabiri, ülkede- ki üçüncüparti konumundaki Liberal Demokratlar'ın sadece 12 oyla çoğun- luğu elde ettiği Torbay seçim bölge- sinde ölmüş 5 kişi adına mektupla oy pusulası eldeetmeyi başardı. Iııkalarm torunu zafermi kııtluyor önceki gün yapılan devlet başkanlığı seçirnlerinin 2. tu- runu tnka asıllı Akjandro Toledo kazandı. Alejandro Toledo'nun, sayılan oylann yüzde 51.83'ünü, buna kar- şılık rakibi eski Cumhurbaş- kanı Alan Garoa'mn 48.17 'si- ni aldığı bildirildi. Sonuçlar açıklanmadan ön- ce, sandık başlannda yapı- lan anketlerde, Toledo'nun Tuesta tarafindan açıklanan- dan daha yüksek oranda oy aldığının görülmesi üzerine yenilgiyi kabul eden rakibi Garcia, Toledo'yu kazandı- ğı zaferden dolayı kutladı. Garcia, oluşturacağı yeni yö- netimde Toledo'ya yardım- Toiedo seçim zafermi eşi ve lazı ile kurJadı. (REUTERS) cı olma önerisinde bulundu. • Peru'nun yeni lideri Alejandro Toledo, binlerce yandaşına yaptığı konuşmada sonuçlan 'demokrasinin zaferi' olarak değerlendirdi. LİMA (Ajanslar) - Peru'da Gözlemciler, Peru yerlilerin- den olan ve ayakkabı boya- cılığından Dünya Bankası ekonomistliğine dek yükse- len 55 yaşındaki Toledo'nun önemli bir zafer kazandığı görüşünde birleşiyorlar. 'YenibirPteru' Sonuçlann kesinleşmesinin ardından halka seslenen Tole- do, sonuçlan "demokrasinin zaferi" olarak değerlendirdi. Peru'nun yeni lideri, Peru hal- kını daha güçlü, daha demok- ratik bir Peru için kollan sı- vamaya çağırdı. Binlerce yan- daşına seslenen Toledo "Bu akşam yeni bir Peru rüyasım paylaşıyoruz, Rüşvetin olma- dığı, adiL, herkesin eşit olduğu bir Peru düşü" dedi. T.C. tSTANBULl.İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIK ARTTIRMA SURETİYLE GAYRİMENKUL SATIŞ tLANI DosyaNo: 1999 12 Iflas tasfıyesı maksadıyla Istanbul ib, Şişlı ılçesi, Harbiye Mahallesi, 181 pafta, 772 ada, 14 parsel sayılı 753.50 m2 mıktarlı kâgir apartmanın 4. bodrum katında 340/15060 arsa paylı (1) No'lu özel deponun 26/340 hıssesinin açık arttırma suretıyle satışlanna if- las idaresınce karar venlmıştır. Tapu Kaydı: Istanbul ili, Şişli ilçesi, Harbiye Mahallesi, 181 pafta, 772 ada, 14 parsel sayılı 753.50 m2 miktarlı kâgir apartmanın 4. bodrum katında 340/15060 arsa paylı (1) No'lu özel deponun 26/340 hıssesı müflıs adına kayıtlıdır. Halihazır Dunımu: Satışa konu taşınmaz, bağımsız bölüm malikleri tarafindan özel otopark olarak kullanılmakta, ana taşınmaz 1970 yılında yapılmış olup, bağımsız bölüm 4. bodrum katta, diğer bağımsız bölüm malikleri ile bırlikte otopark olarak kullanıldığı, bağımsız bölümün diğer bağımsız bölümlerde payı bulunan kat maliklerinin kullammı- na hasredilmek üzere ortak kullanılan bir bölüm olarak oluşturulduğu, ana binanın yüz aldığı Mim Kemal Öke Sokağı'ndan 8 metre aşağı kotta olan otoparka özel surette ya- pılmış ve elektronik sistemle denetlenen yan bahçede oluşturulan rampalı yoldan giril- mekte ve fiili durum itiban ile kat malikleri dışında üçüncü bir kışinın bu yerden istıfa- de imkânı bulunmadığı, bilirkişi tarafindan belirtilmiştır. Imar Durumu: Iflas dosyasına lstanbul ili, Şişlı ilçesi Belediye Başkanlığı Imar Mü- dürlüğü Proje Ruhsat Şefliği'nin 15.11.1999 tarih \e 4482 sayılı yazısında taşınmazın 13.07.1988 onaylı, 1/500 ölçekli Vali Konağı devamı ımar planı revızyonunda Iskân + Ticaret alanında kaldığı. H-18.50 mt. 6 kat. teklı blok nizam olarak yapılanacağı bildi- rilmişnr. Taşuunaztann Kıymeti: Bilirkişi tarafuıdan söz konusu bağımsız bölümün 26/340 ar- sa payına 5.505. 882.000.-TL kıymet takdir edılmıştir. Saüş Günü ve Şarttan: Satışa konu taşınmazın ilk açık arttırması 16.07.2001 Pazar- tesi günü sırasıyla 11.45-12.00 arasında lstanbul 1. Iflas Müdürlüğü'ne mahsus odada yapılacaktır. tlk açık arttırmada muhammen bedelın yüzde 75'ini, satış ve paylaştnma masraflannı bulmaması halinde taşınmazın 2. açık arttırması 26.07.2001 Perşembe gü- nü aynı yer ve saatler arasında yapılacaktır. Bu arttırmada muhammen bedelin yüzde 40'mı satış ve paylaştırma masraflannı karşılaması halinde satışlar yapılacak, aksi tak- dirde düşürülecektir. Satışa iştirak edeceklerin, taşınmazın muhammen bedelinin yüzde 20'si oranmda na- kit veya milli bir bankamn teminat mektubunu satış anında ıflas idaresine vermeleri ge- rekmektedir. thale karar pulu, dellaliye resmi, KDV, tapu harcı, eğitime katkı payı. tes- cil ve teslim masraflan ile satıştan sonra doğabilecek her türlü masraflar alıcıya aittir. Satışa iştirak edeceklerin taşınmazı gezıp gördükleri ve şimdiki haliyle kabullendüderi addolunacaktır. Satış şartnamelen ılanın gazetede neşri tarihinden itıbaren dairede açık bulundurulacak olup, daha fazla bilgı almak ısteyenlerin yukanda belirtilen dosya nu- marası ile daireye müracaat etmeleri. satışa iştirak edeceklerin belirtilen gün ve saatte dairede hazır bulunmalan tebliğ ve ilan olunur. 25.05.2001 Basın: 32140 İLAN TC FATİH 3. ASLİYE HUKUK HÂKtMLİĞİ'NDEN Dosya No: 2000/878 Davacı Nursel Karadayı tarafindan davalı Hüseyin Atık aleyhme ıkame olunan velayetin tevdii davasının açık duruşması sonunda, Fatih, Karagümrük, Keçecı Karabaş Mah. Mızraklı Sokak No:15/1 adresinde ıkamet etmekte iken zabıta tahkikatına rağmen bulunamayan, ılanen tebligata rağ- men duruşmalara gelmeyen davalı Hüseyin Atik hak- kında mahkememizm 4.5.2001 tarih, 2000/878 esas, 2001/309 karar sayılı ilamı ile tarafların müşterek çocu- ğu 2.3.1988 doğumlu Pınar Atik'in velayetinın davacı anneye verilmesine karar verilmış olup işbu karann ga- zete ile ilanı tarihinden itıbaren bir ay zarfında karar temyiz olunmadığı takdirde karann kesınleşeceği husu- su teblıgat verine kaım olmak üzere ılanen tebliğ olu- nur. 10.5.2001 Basın: 31969 BAMRKÖY 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN PARA BORCUNA VE TEMİNAT VERİLMESİNE VEYA BİR İŞİN YAPILMASI VEYA YAPILMAMASINA, İRTİFAK HAKKININ KALDIRILMASINA VEYA YÜKLETİLMESİNE DAİR İCRA EMRİ 2001,986 Esas 1- Alacaklınm varsa vekilinin adı, soyadı ve ikametgâhı: Mehmet Altundal vekili Av. Ahmet Kılıç, Adliye Karşısı No: 25/A Zuhuratbaba-Bakırköy-tstanbul 2- Borçlunun ve varsa kanuni temsılcisinin adı, soyadı ve ikametgâhı: 1- Murat Kal- yoncu, Birlik Mah. 803. Sokak No: 1/6 Esenler- lstanbul, 2- Hüseyin Memiş, aynı ad- reste. 3- İlamı veren mahkemenin ve ilamın tarih ve numarası: Bakırköy 7. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 1999/240 esas, 2000,785 karar ve 13. 12.2000 tarihli kesinleşmiş ilamı. 4- tlam veya belgeye müstenıden istenen alacağın veya teminatın yapılması veya ya- pılmaması istenen işin kaldınlacak veya yükseltilecek irtifak hakkının neden ibaret ol- duğu ve faizi: 112. 500.000.-TL ilam harcı, 152. 346.500.-TL yargılama gideri, 59.0O0.0OO.-TL ücreti vekâlet, 40.480.000.-TL işlemiş yasal faizi olmak üzere toplam 364.326.500.-TL alacağın takip tarihinden itibaren yüzde 60 yasal faizi, icra masrafla- n ücreti vekâlet ile birlikte tahsıli talebinden ıbarettir. A-Yukanda yazılı borcu (teminat) işbu ıcra emrinin tebliği tarihinden itibaren 22 gün ıçinde ödemeniz (vermenız) lc. tf. Kanunu'nun 32. maddesı gereğince ve bu süre için- de borcu (teminatı) ödemez (vermezsenız). ıcra tetkjk merciinden veya Yargıtay'dan ve- ya mahkemenin ıadesi yolu ile ait olduğu mahkemeden ıcranın geri bırakılmasına dair bir karar getirmedığınız takdırde cebri icra yapılacağı, yine bu müddet içinde 74. mad- de gereğince mal beyanında, beyanda bulunmaz veya hakıkate aykın beyanda bulunur- sanız 336. madde geTeğince hapıs ile cezalandınlacağınız ilanen tebliğ ve ihtar olunur. Basın: 32220 İLAN T.C. ANKARA 4. ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN DosyaNo: 2000322 Adnan Özdemir tarafindan Asuman Özdemir aleyhi- ne açılan boşanma davasının yargılamasında, Davalı Asuman Özdemir'in adresi (Ziyabey Cad. Oğuzlar Mahallesi, 16. Sokak No: 4/6 Balgat-Ankara) tebligat yapılamadığmdan mahkeme karannın ılanen tebligatına karar verilmiştir. Ankara-Çankaya-Balgat Mahallesi. Hane: 494, Cilt: 12'de nüfusa kayıtlı Mustafa ve Nahıde'den olma 06. 10.1965 doğumlu Adnan Özdemir ile Bahattin ve Ha- cer'den olma 03.02.1971 doğumlu Asuman Özdemir'in boşanmalanna, müşterek çocuk Gözde Özdemir'in ve- layetinin davalı anneye verilmesine, 40.025. 000.-TL yargılama gideri ile 67.500.000.-TL vekâlet ücretinin davalıdan alınarak davacıya venlmesıne karar verilmiş olup, davalı Asuman Özdemir'in işbu ılanın ilan tari- hinden itibaren 15 gün içinde karan temyiz etmesi, ak- si halde karann kesinleşeceğı, mahkeme karan tebliği yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 03.01. 2001 Basın: 32166 ANKARA ASLİYE 6. TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN Esas No: 2000/797 Hâkim: Rasim Agiç 22477 Kâtip: Aysel Duman Davalı: Orion Tic. Tur. San. Ltd. Şti, Portakal Çiçeği Sok. No: 53/5 Çankaya- Ankara Davacı Türkiye Elektrik Üretim Ileüm AŞ Gen. Müd. vekili tarafindan davalı aleyhine mahkememize açılan tazminat davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara karan uyannca, Mahkememizce davalının yukanda yazılı adresine dava dilekçesi eklenerek duruşma gününü bildirir tebli- gat çıkanlmış, ancak tebligat bila tebliğ iade edilmiş ol- makla ve zabıtaca yaptınlan tahkikattan da adresinizin tespiti mümkün olmadığından. dava dilekçesi ve duruş- ma gününün ilanen tebliğine karar venldiğinden. 25.9.2001 günü saat 11.00'de yapılacak olan dunış- mada davalı olarak bizzat hazır bulunmanız veya kendi- nizi bir vekille temsil ettırmeniz, gelmediğiniz takdirde HUMK'nin 213. maddesı gereğince yargılamaya yok- luğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerlı olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 29.05.2001 Basın: 32163 ANKARA 22. İCRA DAİRESİ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI DosyaNo: 2001,81 Satılmasına karar verilen gayriraenkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsafi: Ankara, Etimesgut ilçesi, Piyade Mahallesi'nde, 431. Sokak 73 (yeni 75) kapı numaralı Merve Apartmam'nın bulunduğu yere rastlayan ve ımann 45373 ada 1. parselini teş- kil eden 351 m2 miktanndaki kâgir apartmanın her biri 44/35l'er arsa paylı 3 oda, salon ve müştemilatından müte- şekkil 90'ar m2 kullamm alanlı 2. kat 3 ve 2. kat 4 numaralı meskenlerin borçluya ait 3/16'şar payı bir borç nedeniyle açık arttırma suren'yle ve ayn ayn satılacaktır. Gayrimenkullenn geniş evsaflan dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklan- mıştır. Borçlu hissesinin takdir edılen kıymeti: 3.000.000.000.- TL olup yüzde 1 KDV bedeli alıcıya aittir. Sah; }artlan: 1- Saüş, 16/72001 günü 3 No'lu saat 14.20'den 14.30'a kadar, 4 No'lu saat 14.30'dan 14.40'a kadar Ankara Adliyesi Mezat Salonu'nda açık artnrma suretıyle yapılacaktır. Bu art- ürmada tahmin edilen kıymetin yüzde 75'ini ve rüçhanlı ala- caklılar varsa alacaklan mecmuunu ve sanş masraflannı geç- mek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa, en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 26/7 2001 günü aynı yer ve saatlerde ikincı artörmaya çıkılacaktır. Bu arttır- mada da bu miktar elde ediletnemişse gayrimenkul en çok art- tıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösteri- len müddet sonunda en çok artürana ihale edilecektir. Şu ka- dar ki arttırma bedelinin malın tahmm edilen kıymetinin yüz- de 40'ım bulması ve sanş ısteyenın alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştınna masraflannı geçmesi lazundır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa saüş talebi düşecektir. 2- Artnnnaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin yüzde 20'si nispetınde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazundır. Sanş, pe- şin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere me- hil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, 1 2 tapu harcı ve masraflan alıcıya aittir. Birikmiş vergıler sanş bedelinden ödenır. 3- lpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayri- menkul uzerindekı haklanm hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgeler ile on beş gün içinde daire- mize bildirmeleri lazundır. Aksı takdirde haklan tapu sicili ile sabıt olmadıkça paylaşmadan hanç bırakılacaklardır. 4- Ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak su- retiyle ihalenrn feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefılleri, teklif ettıklen bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. fhale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın daıremizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesm görebilmesı için dairede açık olup masrafi venldigi takdirde isteyen alıcı- ya bir ömeği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmûş ve mündere- catını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bılgı almak ısteyen- lerin 2001/81 sayılı dosya numarasıyla müdürlügümuze baş- vurmalan ilan olunur. 15/5/2001 (*) llgililer tabirine irtifak hakkı sahıpleri de dahildir. Basın: 31142 BEYKOZ SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 2000/917 Beykoz Sulh Hukuk Hâkimliği'nden, Nurhayat Zey- nep Bektaş tarafindan Cemal Ersöz vs. aleyhine açılan izale-i şüyu davasında verilen ara karar gereğince, 1- Selahattin Köroğlu, Deniz Apt. Köprülü Mehmet 43/3 Çapa-lstanbul, 2- Seyfettin Köroğlu, Beykoz Kavakde- re Cad. No: 77 Beykoz. Yukanda isim ve adreslen yazılı davalılar aleyhleri- ne açılan Beykoz, Akbaba Gönderce mevkıi, 3 pafta, 33 parsel sayılı taşınmazla ilgili izale-i şüyu davasında, du- ruşmanın bırakıldığı 15. 7.2001 günü saat 10.30'da du- ruşmada hazır bulunmalan veya kendilerini bir vekil ile temsil ettirmeleri, aksi takdirde gıyabında devam olu- nacağı gibi gıyabında karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 25.5.2001 Basın: 32081 SAYDAM YALÇEV DOĞAN Erdal Bey Hazırlanıyor! Daha önce Izmir, Ankara, Diyarbakır, Samsun, Ma- latya... Önümüzdeki günlerde Kırklarelı, Konya, Bursa... Kendisine uzun süredir solda yeni parti kurma baskısı yapılan Erdal Inönü , bir gezi programı düzenliyor. Gerçi, yukanda sıralanan illerin bazıla- nndayen/ kitabını imzalama, bazılannda da Saba- hattin Ali'y; anma, Hacıbektaş şenliklerine katıl- ma gibi, siyaseti geri plana iten görüntüler var. Ancak, şu birgerçek ki, bu gezilerinde Erdal Bey aynı zamanda halkın nabzını tutuyor. Sosyal de- mokrat bir parti gerekli mi?.. Nasıl bir parti?.. Kim- lerden oluşan bir parti?.. Nasıl bir progam ve tü- züğe dayanması gereken bir parti?.. Erdal Bey git- tiği illerde hemen herkese bu sorulan yöneltiyor. Di- ğer yandan da çok sayıda kişiyle görüşerek, kuru- cular listesi oluşturmaya çalışıyor. Mümtaz Soysal ve Kemal Derviş Arka arkaya yayımlanan anketlerin ortak bir pay- dası var. Var olan siyasal yapı, çözüm üretmekten uzak ve tıkanmış. Sorulduğunda, halkın yüzde 38 kimseye oy ver- meyeceğini, yüzde 14 de kararsız olduğunu söy- lüyor. Yani, halkın yarısından fazlası, yüzde 52'si, yeni bir oluşum beklentisinde. Bu oranlardan hareketle, solda ve sağda yeni gi- rişimler gündemde. Solda üç girişimden söz edi- lebilir. Erdal Bey, Mümtaz Soysal ve Kemal Der- viş. Soysal ve arkadaşlan zaten gerekli açıklama- yı yaptı. İlk bakışta, ithal ikameci, dışa çok açık ol- mayan, Kemalistniteliğiağırbasan, AB'yegirme- ye pek de o kadar can atmayan bir görüntü çizi- yor Soysal ve ekibi. Kemal Derviş kendini sosyal demokrat ilan edi- yor. Ancak, onun ABD ve IMF bağlantısı çok net. Engeli burada. Bununla birlikte, değişimi simgeli- yor. Etkinliği burada. Temel güçlüğü ise sahip ol- duğu dünya görtişü ile sorumluluğunu yüklendiği IMF programı, geniş halk kitlelerinin çıkarlarına ters. Değişim çizgisiyle elde ettiği kazanımı, eko- nomik programla darbe alıyor. Bu çelişkiyi nasıl çö- zeceği, henüz bilinmiyor. Temel öğe: Parti üyeliği Erdal Inönü, kurmayı tasarladığı yeni partinin, CHP'den kopanlann, CHP'ye küsenlerin partisi damgasını taşıyabileceği kaygısında. Bunu iste- miyor. O nedenle de, hem zaman kazanmaya, hem de kuruculardan yeni bir vitrin oluşturmaya çaba gösteriyor. Yeni vitrinde, eski CHP'lilerin olmayacağı kanı- sı hayli yaygın. Erdal Bey, aynca parti programı ve tüzüğü üzerinde çalışmalar yürütüyor. Progra- mın özü, dışa açık, AB'ye çok yakın, insan hak- lan ve demokrasi, gelir bölüşümünde adalet gi- bi, sosyal demokrasinin evrensel değerlerinden yo- la çıkıyor. Tüzük ilginç. ömeğin, detegfe sistemi yerine, par- ti üyeliğinin söz sahibi olduğu bir ststem. Genel başkan tek dereceli, parti üyelerince seçiliyor. Mil- letvekili ya da belediye meclislerine adaylar, de- legeler ve genel merkez yerine, yine doğrudan par- ti üyelerince belirleniyor. Dolayısıyla, kurulması tasarlanan yeni partide parti üyeliği çok önemli. Üyelik tanımı ve koşullan parti yapısında en temel öğelerden. Şu andaki görünüm, Erdal Bey'in hazırlandığı- na işaret ediyor. Ama yine de solda her şey açık veyanşa hazır!.. E-mail: ydogan@cumhuriyet.com.tr Faks:0212 513 90 98 Maliyet tahmini tutmadı Bakû-Ceyhan'da Türkiye'ye yeni yük BAKÛ / ANKARA (Cumhurrvet) - Azerbay- can petrollerini Baö pazar- lanna taşıyacak Bakû-Tif- lis-Ceyhan petrol boru hattının inşaat maliyeti- nin 2.4 milyar dolarlık ilk tahminleri, 500 milyon dolar aşabileceği belirtil- di. Türkiye, hükümet ga- rantisi verdiği projenin fazla maliyetini üstlen- mekle karşı karşıya kalır- ken Bakû'ya giden Ener- ji ve Tabii Kaynaklar Ba- kanı Zdd Çakaa "Türk tarafinda vapüacak işlem- leıie ilgili herhangi bir fî- vatarOşı söz konusu değfl" açıklamasını yaptı. Başba- kan BükntEcevit ise "Ba- kû-Ceyfaan,bizmı için eko- nomik olmaktan çok sra- tejik öneme sahip" diye- rek maliyet farkının Tür- kiye tarafindan karşılana- cağı mesajını verdi. Azerbaycan petrolleri- nin işletilmesinden so- rumlu uluslarası şirketin (AIOC) Başkanı David Woodvrard, dün öğle sa- atlerinde yaptığı açıkla- mada, Bakû-Ceyhan pro- jesinde temel mühendis- lik çalışmalannın tamam- landığını kaydetti. Wood- ward, proje maliyetinin 2.4 ile 2.7 milyar dolar olan ilk tahminlerin yak- laşık 500 milyon dolar fazlasıyla 2.8 ile 2.9 mil- yar dolara ulaşacağının görüldüğünü söyledi. Wo- odward, buna karşuı bu tahminin de yüzde 30 ha- ta payı taşıdığını bildirdi. Woodward'üı, projenin 12 aylık maliyet hesapla- n tamamlanmadan bu ko- nuda açüdama yapması, bu konuda taahhüt altına giren Ankara'da dikkat çekici bulundu. Türkiye, 2.4 milyar dolar olarak öngörülen Bakû-Ceyhan projesinin maliyet artışıy- la ilgili olarak 300 mil- yon dolarlık hükümet ga- rantisi vermişti. Kesin ma- liyet hesaplamalannın ta- mamlanmasmın ardından Türkiye'nin, 2.4 milyar dolan aşan maliyeti üst- leneceği belirtildi. Woodward'in açıkJa- ması üzerine bu konuda- ki sorulan yanıtlayan Baş- bakan Ecevit, Bakû-Cey- han projesinin Türkiye için önemine dikkat çek- ti. Ecevit, "Bu proje bizim için ekonomik olmaktan çok, startejik öneme sa- hip" dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Zeki Çakan ise dün akşam sa- atlerinde "8. Uluslarara- sı Hazar Petrol ve Gaz Konferansrna katılmak üzere Bakû'ya gitti. Ha- reketinden önce Esenbo- ğa Havaalanı 'nda gazete- cilerin sorulannı yanıtla- yan Çakan, "Türk tarafin- da yapılacak işlemlerle il- gili herhangi bir fiyat ar- tışı söz konusu değil. Bu- gün (dün) j apılan bu açık- lamayı Bakû'ya gjrugimiz zaman neden yapıldığmı soracağız" diye konuştu.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog