Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 5 HAZİRAN 2001 SALI 10 DUNYA VE TURKIYE KAVŞAK OZGEN ACAR Dovvning Street 10*118 Değişim Yok! Perşembe günü Ingiliz seçmenler, Işçi Partisi'ni yeniden seçmek için sandık başına gidiyor. Bir başka de- yimle Tony Blair, Başbakan oJarak ya- şamını ikinci kez Dovvning Street 10 numaradasürdürecek. Işçi Partisi'nin geleneksel rakibi Muhafazakâr Par- ti'nin kamuoyu araştırmalanna göre seçimlerde hiç şansı yok. Son yıllann başanlı başbakanlann- dan kabul edilen Blair'in, ekonomik istikran sağlaması, Kuzey Irianda ile banş sürecindeki ısrarı, izlediğienaz ücret siyasası ve yarattığı ek 1 mil- yon iş kapasitesi ile yüzde 45-50 ara- sında bir oyçoğunluğu sağlayacağı anlaşılıyor. Seçimde Muhafazakârta- nn yüzde 30-35 ve Liberal Demok- ratlann ise yüzde 15-17 arasında oy almalan bekleniyor. Bu arada, sıradan bir insan olarak alçakgönüllü yaşamı, başbakan iken dördüncü çocuğu Leo'nun doğumu da seçmenlere sempatik geliyor. Av- rupa Biriiği içinde izlediği inatçı siya- sasında sağladığı başannın farkında olan seçmenine Blair, "Avrupa bir sûpergüç olabilir, ama süperdevlet olmayacak" iletisini vererek ulusal egemenlik kavramının AB'de geçer- li olacağını vurguladı. Lady Thatc- her'ın ekonomik siyasa açısından hâlâ onu bir kahraman olarak gören Muhafazakâr aday VVilliam Ha- gue'nun tribünlere oynayan, daha da sağa kayan siyasası Ingiliz seçme- ninden destek görmüyor. Hague, akaryakıtta ve kurumlar ile aile ver- gilerinde indirim, yeni evlilere öde- nekler sağlayacağını söylüyor. Blair ise gelir vergisinde indirim de, artış da öngörmüyor. En kötü vergi olan ef- lasyonu düşürüp en az ücreti arttınp gelir düzeyini yükseltmeyi amaçlıyor. Blair'in ikinci dönem iktidarında Londra ile Ankara arasındaki gelenek- sel Kıbns sorunu ve AB ilişkıleri gün- demine bazı önemli konuların da ek- lenmesi söz konusu. Anımsanacağı üzere, llısu Barajı'nın yapımını öngö- ren uluslararası konsorsiyuma yak- laşık 280 milyon dolarlık bir kredi ka- tılımını açıklayan Ingiltere, ayrılıkçı Kürt gruplarının ve insan haklan ile iî- gili baskı gruplarının etkisiyle bu ka- tıhmı seçim öncesinde askıya almış- tı. Seçimden sonra bu kapının Ingi- liz iş dünyasının da çıkarlan göz önü- ne alınarak aralanması olasılığı Anka- ra'nın umudu. Blair'in kabineyeyeni eklediği, özel- likle insan hakları konusunda çalış- malaryapan uluslararası gelişmeler- den sorumlu bakanlığın Türkiye'de- ki durumu daha da yoğun biçimde gündeme getirmesi beklenebilir. Dünyaya, yılda 5 milyar dolarlık si- lah satan Ingiltere'nin satış listesin- den, Türkiye'nin en azından 2-3 yıl- lığına çıktığı da unutulmamalıdır. Kılıcın keskin ucundaki mollarşi Cuma günü komşu Iran'da, tari- hinde belki de dönüm noktası ola- bilecek bir seçim var. Iran, cumhur- başkanını seçecek. 1979'da Şah Rıza Pehlevi'nin devrilmesBTden sonra "Tann 'nın tem- silcisi" olarak Iran'ın başına geçen Ayetutlah Humeyni ite kurulan "mol- larşidüzeni"nde Batj derrK>krasisi ge- çerli degil. Son yıllarda genç kuşak- lann Batı ve hatta Türkiye'deki gibi bir demokrasi özlerni içinde yaşadık- lan biliniyor. Ağır adımlarla iterlese de gençler arasında başlayan yenilik hareketi, bundan önce oylann yüz- de 70'i ile cumhurbaşkanı seçilen Mohammed Hatemi (57) ile birön- dere kavuşmuştu. Humeyni'nin ölü- mü ite Tann'ntn temsilcisi" minde- rine oturan Ayetullah Ali Hamaney 9e arastnda güç dengesi Hatemi'den yana degil. Hatemi'nin iktidannı sür- dürebilmesi, hatta seçiiebilmesi bu minderde oturan Hamaney'e baglı. Hatemi'nin seçimi ile basında baş- layan özgürleşme, gençlerde görü- len Batılılaşma coşkusu mollalarca engellendi. Iran, dünyada en çok gazetecinin hapsedildiği üike oldu. Bu olumsuzluğa karşın yine de hatk ve özellikte 40 milyon seçme- nin çoğunluğunu oiuşturan gençler, Hatemi'yi destektemede karariı. Ak- si halde lidersiz kalacaklannın ve bir daha bu rüzgân yakalayamayacak- larının bilincindeJer. Seçmenlerfn. yüzde 70'i 30 yaşm altnda. Hatemi'nin karşısındaki adaylar- dan biri, Almanya'da Mikonos Dis- ko terörünü yaratan eski İstihbarat Bakant Ali Fallahyan. "Sokaklarda, Islamyolundan aynlan pek çok gen- cin görüldüğünû", bu konuda uğ- raş vereceğini söyteyen Fallahyan'ın Türkiye'de pek çok Iranlı karşıt ki- şilere yöneiik ötdürme ve kaçırma olaylannın mimarı olduğu biliniyor. Hatta Çetin Emeç, Uğur Mumcu ve Ahmet Taner Kışlalı gibi laiklik önderi yazarlara yönelik "ölüm ka- rannt" veren kişi olarak da biliniyor. Hatemi'nin mollarşiden uzaklaş- ma sürecindeki hızının ne olacağı ya da gençlerin beklentilerine ne öl- çüde yanrt verecegi konulannda kjm- se yorum yapamıyor. Seçim yengi- sinin coşkusu ite gençHerin önümüz- deki aylarda isteklerini elde etmek için sokaklara döküjmejert kaçınılmaz • < olabilir. Bu gelişmeler ise keskin to--* lıç üzerinde yürüyen Iran'da kaos ve karanlık günlere yol açabilir. Iran'ın demokrasiye geçişinde Ankara'ya düşen görev, komşunun iç işferine kanşmadan bu ülkeye demokrasi ihraç etmektir. Bu gerçekleştiâi tak- dirde Türkiye, aynı zamanda ıran'ın Türkiye'ye terör ihracını önlemiş ve ikili ekonomik ilişkilerde de önemli sıçramaiar sağlamış olacakttr. Rum komünistlepi iktidar yolunda Geçen hafta Güney Kıbrıs'ta da önemli bir seçim vardı. Adanın Komü- nist Partisi (AKEL) oylann yüzde 34.7'si- ni alarak 56 sandalyeli pariamentoya 20 milletvekili soktu. Iktidardaki tutu- cu Demokratik Canlanma Partisi ise az farkla, yüzde 34'lük oyla 19 sandalye kazandı. Ortadaki Demokrat Parti 9, kü- çük partiler ise 8 sandalyeyi aralann- da paylaştı. Seçimin ilk göze çarpan sonucu, adanın kıdemli siyasacısı ve KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denk- taş'ın sınrf arkadaşı Glafkos Kleri- des'e başkanlık seçiminde yol görün- mesidir. AKEL'in başkanı, SSCB'de siyasal bilgilereğitimli, popülerbirkim- lige sahıp Demetris Christofias'ın adaylığı ilk kez ön plana çıkabilecek. AKEL, Kıbns'ın AB ile birieşmesin- den yana, ancak özelleştirmelere kar- şı bir siyasa izliyor. AKEL, Kıbns'ta türklerle zayrf bir merkezi iktidar, gev- şek birfederasyondan yana. Christo- fias'ın KKTC'deki solcularla yakın iliş- kiler içinde olduğu biliniyor. Türkiye'de- ki bazı solcu köşe yazarlannın, rah- metli Burhan Fetek'in "Konsolosun Kahvesi" benzeri, Denktaş'a karşı ya- zılannın da eşzamanlı olarak günde- me gelmesi gözden kaçmıyor. Tupistlep ve din! Geçen haftaki turistter ve dinset ilişkiler konusundaki yazıma deği- şiktepkiter geldi. İlk tepki, Diyanet fşleri Başkanlığı'nın Basın Büro- su'nun Yazıişleri Müdürlüğümüze gönderdigi imzastz faks idi. Anımsanacağı üzere Diyanet ile ilgfli yazırrnzda iki nokta üzerinde durmuştuk. Birincisi, bazı bireysel dolasan turistlere, çember sakallı efendiler ite tesettürlü hanımefen- dilerce, ornegin Fatih Camü gibi yeriere gitmeferinin öneriîdiöini ve oralarda da laiklik aleyhinde Irtgüiz- cebroşürlerdağıtıkJı- ğmı yazmışük. Diya- net, açtklamasında, 'Sultanahmet Cami- si çevresinde çem- bersakallı kişilere is- nat edilen faaliyette- rin, yapılan araştır- ma sonunda cami ihata duvan dışında olduğuanlaşttmışbr" deniliyor. Yazımızın bu bölümünü doğru- layan yanıtta, ancak Fatih Camii'negiden bireysel turist- lere broşür dağttılmadtgı öne sürü- lüyor. Isterdim ki Diyanet Işleri Baş- kanlığı bu konuda yatnızca Fatih Camü görevlilerinden degil, bir de Fiehberter Odası'ndan bilçji aisjn! Diyanet'in açıklamasının ikinci böfflmü, Isa Bey Camii'nde Ingiltz- ce dağrtilan Fethullah Gülen'in "Emerald Hills ofthe Heart (Kaibin Zümrüt Tepeleri)"Jtitabı ile ilgiliydi. K1LLS OF THE HZA-R.T Ktf CONCEPTS INTHE PRflCTICE 0F SUFISM *>f fitf.utûlf: Ç&fcn Açıklamada, böyte bir kitabın de- ğil, başkanlığın birkaç dilde hazır- fattığı "Mutluluk Yolu Islam" kita- bıntn ücretsiz dağjtıtdığı bildirBdi.Ek- te kapağını gördüğünüz bu yayının kendilerineısa Bey Camii'nde gö- revli bir din adamının masanm al- tndan çıkanp verdiğini bana bHdt- ren Yeni Zelandalı Dean N. ve Christine P. adlı turist çiftin Auck- land'daki açık ad ve adreslerini baş- kanlığa ve bu konuda faks gönde- ren ve hatta tehdit eden bazı okur-' lara da sunabittrim. BirEımeni meslek- taştan aldığım tele- fonda ise değerli din adamı, Türkiye Erme- nileri Patrigi İkinci Mesrob hakkındaki bir cümlemin yanlış anlamalara yol açüğı- rn öğrendim. Yaada nasil Rum Ortodoks Patriği Bartholome- os, Atina Kilisesi ve ABD'deki Rum-Yu- nan lobisince "hain" gözü ite görülüyorsa, aynt durumun İkinci Mesrob için de geçerii oldu- ğunu şu cümte ite yansıtmıştım: "özeltikle Ermenistan'daki Patrik İkinci Karekin ve ABD ile Avru- pa'daki kara kinli Eımeni lobisi de Türkvatandaşıpatriğe 'haffi'gozûy- te bakıyorfar." Görüldüğü üzers ya- zımtzda Ikirtcî Karekin'in ikinci Mes- rob'u "hain ilan ettiğine" ilişkin bir söz kullanılmamışbr Elmek: oacar@superonline.com Fax: 0312. 438 72 83 Nepoly dün ölen Dipendra'nınyerine taçgiyen Gyanendra'dan açıklama bekliyor şk cinayeti ikna etmediKATMANDU (Ajanslar) - Nepal'de tüm aile fertlerini öldiirdükten sonra kendisini de vuran ve komadayken kral ilan edilen Veliaht Prens Dipendra, iki gün kral kaldıktan sonra dün öldü. An- nesi kraliçe, babası kral dahil kraliyet ailesinden çok sayıda kişiyi öldüren Dipendra'nın yerine kraliyet tacını ölen kral Birendra Bir Bikram Shah De- va'nın kardeşi Gyanendra giydi. Bu görev devrini protesto eden ve eski kra- lın ölümüyle ilgili açıklama isteyen halk dün başkent Katmandu'da protes- to gösterileri düzenledi. Çıkan olaylar- da bir kişi öldü, hükümet sokağa çık- ma yasağı ilan ettı. Yeni kral Gyanendra'nın taç giyme töreninde, ölen kral ve kraliçeye say- gılannı göstermek için saray yakınla- nnda toplanan binlerce göstericiyi da- ğıtmak isteyen polis, göz yaşartıcı bom- ba ve cop kullanarak uyan ateşi açtı. Göstericiler, krallık tacının Gyanend- ra tarafindan devralınmasını protesto ederken "Haydut Gyanendra'yı iste- nüyoruz" sloganlan attılar. Oğlu tara- findan öldürülen önceki kral Birend- ra'nın aksine erkek kardeşi Gya- nendra'nın halk tarafindan faz- la sevilmediği ve ülkeyi 1990 öncesindeki mutlak monarşi dö- nemine döndürmek niyetinde olduğu bildiriliyor. Başkent gergin Başkentte meydana gelen olaylarda göstericiler polis ta- rafindan dağıtılırken hastaneye yaralı olarak getirilen bir göste- ricinin öldüğü belirtildi. Ara so- kaklara dağılan göstericilerin bazılannın motosikletlerinden benzin alarak molotofkokteyli hazırladıklan kaydedildi. Olay- lar üzerine, hükümet ikinci em- re kadar Nepal 'de sokağa çıkma yasağı ilan etti. Dûn, kaldırıldığı hastanede ölen Dipendra'nın, seçtiği eş ko- nusunda aile içinde çıkan bir tartışma üzerine anne ve baba- sıyla birlikte kraliyet ailesinden 8 kişiyi katlettiği bildirilmişti. Katmandu'dan yapılan ikinci ^NEPAL / \ w Katmarau Hmdrâtan ^ * > " / \ ( " > Çm Bangbadeş Yeni krala 'haydut' diyen Nepal halkı Katmandu sokaklanna çıktı. Başkentte sokağa çıkma yasağı ilan edilirken gösterilerde bir kişi öldü. Maoculara göre sarayda yaşanan katliam, mutlak monarşi yanlılannın siyasi komplosu. açıklamada, Dipendra'nın elindeki si- lahın yemek masasında kazara patladı- ğı öne sürüldü. Sıkı güvenlik önlemleri altında gerçek- leştirilen taç giyme töreninin ardından bir bildiri yayımlayan yeni krak Nepal halkına yapılacak araştırmanın ardın- dan saraydaki katliamla ilgili gerçekle- ri tam olarak açıklama sözii verdi. Ne- pal'deki Maocu gerillalar ise, kraliyet ailesinin bir aşk hikâyesine kurban git- tiğinin doğru olmadığını, bunun siyasi bir komplo olduğunu iddia ettiler. lngilizce yayımlanan bağımsız Kat- mandu Post gazetesi, CPN-Maoist par- tisinin lideri Prachanda imzasıyla ya- yımlanan açıklamaya yer verdi. Açık- lamada Prachanda, bunun, Nepal'in şu anki siyasi sistemine son verecek önce- den planlanmış bir katliam olduğunu öne sürdü. Prachanda. "Kral Birand- ra'nın yurtsevertutumunun vc liberal ide- olojisinin kraliyet ailesinin katliamında rolfi olmadığını düşünmek, büyük ve ya- nılücı bir politikadır" dedi. Maoculardan suçlama Maocu lider, Başbakan Girija Prasad Koirala'nın, Hintli kapitalist, hegemon- yacı yöneticilerle diğer ulusal ve ulus- lararası gericilerin, ölen Kral Birend- ra'nın liberal düşüncelerine hoşgörüy- le bakmadıklannı belirtti. Maocular,ön- ceden planlanmış bu katliamın Nepal 'de şu anki siyasi sistemin sonunun geldi- ğini gösterdiğini düşünüyorlar. Katman- du Post. Maoculann, yeni bir hü- kümet ve yeni bir anayasayla bir- likte, cinayetin gerçek nedeninin açıklanmasını istediklerini yazdı. Peru'daki Aydmlık Yol'u örnek alan Maocu gerillalann, 1996'dan beri Nepal 'deki anayasal monarşi- ye karşı bir "halk savaşı" sürdür- dükleri ve bu süre boyunca 1600 kadar kişinin hayatmı yitirdiği belirtili- yor. 24 milyon nüfuslu Nepal'de, Ma- ocu gerillalar, geçen hafta, ülkeyi felç eden 3 günlük bir genel grevi organize etmişlerdi. Başbakanı bir uçak ihalesin- de yolsuzluk yapmakla suçlayan ve is- tifasını isteyen Maocu gerillalar, eylemin son günü gösteriler düzenlemişti. Ağırlıkh olarak turizm gelirlerine dayanan Nepal ekonomisinin, gerilla- lann düzenlediği grev nedeniyle 40 milyon dolar zarar ettiği açıklanmıştı. 1990'da siyasi partilerin yasal hale gel- diği Nepal'de 1994'te yapılan seçim- lerin ardından ilk komünist hükümet kurulmuş, ancak 1 yıl kadar sonra ya- pılan güven oylamasının ardından ik- tidardan çekilmişti. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULDUYURUSU Türkiye Genel Hizmetler tşçilen Sendıkası (Genel-tş) Ge- nel Merkez Olağanüstü Genel Kurulu 23.06.2001 tanhinde sa- at 10:00'da Ivedik Caddesi Yenimahalle-Ankara adresındekı Yenımahalle Beledıye Sarayı Tıyatro Salonu'nda aşağıdakı gündemle toplanacaktır. Çoğunluk sağlanamaması durumun- da ikinci toplantı Çankın Cad. No: 28 Kat: 9 Ulus. Ankara ad- resindekı Sendika Genel Merkez toplantı salonunda 30.06.2001 tanhinde toplanacaktır. Delegelere ve ılgililere duyurulur. GÜNDEM: 1. Yoklama ve Açıhş, 2. Genel Kurul Başkanlık Kurulu 'nun Oluşturulması, 3. Saygı Duruşu, 4 Genel başkanın açış konuşması 5. Izmir4No'lu Bölge Şube Dısiplın Kurulu'nun 25.01.2001 tarih 4 sayılı ve Genel Disiplin Kurulu'nun 09.04.2001 tanhli 7 sayıb kararuun genel Kurul'a sunulması, 6. Genel Disiplin Kurulu'nun 16.04.2001 tarih ve 9 sayılı karan gereğınce Izmır 3 No'lu Şube Gınşımci Kurul Üyeleri Zekı Olkun, Ahmet Pektopal, Yusuf Gençer. Recep Vurmuş, Erdal Kopal ve Ramazan Gûneş'in üyelikten kesın ıhraç edil- melerinin Genel Kurul'a sunulması, 7. Izelman işyerlennde çalışan üyelerin fazlalıgı, işyerlen- nin dağınıklığı ve yapılan işlerin niteliğinı dikkate alarak üye- miz işçilerin gereksınimlerinı karşılamak ve ışçılere daha ıyı hizmet verebilmek amacıyla mevcut iki şubemızuı durumunu değerlendirerek birleşnrme, kapatma. ısım değışıklığı, faalı- yet alanlannın değıştınlmesı. yeniden belırlenmesi ve ıhtıyaç duyulabilecek başka şubelerin kuruunasuıı da ıçeren yeniden yapılandırmaya ilişkin kararlann aluunası. 8. DUek, öneriler ve kapanış. NOVITAS Turizm Yurtiçi Kültiir Turlan KLASİK GAP (20 - 24 Haziran) Dıyarbakır, Hasankeyf. Midyat, Mardm, L'rfa, Harran, Atatıirk Barajı, Kâhta, Semrut, Gaziantep, Zeugma K A R A D E N İ Z (12-19 Ağustos) Smop. SatiLsıın, Ordıt, Gıresun. Trabzon (Ayasofya, Sunıekı, Zıgana, flanısıkoy, Torıtl. L zuııgolj, Rı:c (Ikızcfeıv. Fırtına l'adısı, Ayder), Hopa, Sarp Yıırtdışı Kültiir Tııru SALZBURG MÜZİK FESTİVALİ 1 - 5 Ağustos Tcl: (0 212) 251 28 08-09 e-mail : nov ıtası7no\itas.com.tr \\eb : \vA\\s.no\ itas.com.tr Antontna {Turizm 15-22 HAZİRAN GÜNEYDOĞU ANADOLU. SANAT TARİHÇİSİ ATÎLLA TUN'A "Saıut Taribçia Atiîa Tuna rehberiğinde. Gaziantep. Birecik. Irfa. Harran. Sogmaür. Mnnşehir, Mardin. Tur Abdm, MkK-at, Hasaaknf, Dnırbakır. Adnanun, Nemrut ve sufar akmda kıbcak Zeagma'n obgaaiisrtbirsev-ikaL." Rezervasyon: (0212) 292 28 74 - 75 T.C. KEMALPAJŞA ÎCRA DAİRESİ'NDEN MENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI DosyaNo: 2001/4 Tal. Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins, miktar ve kıymetleri yazüı mallar satışa çıkanlmıştu-. Birinci arttmna 26/6/2001 günü saat 10.10-10.20'de Ankara Asfaltı Ansızca Altı'nda yapılacak ve o günü kıymetlerinin yüzde 75'ine istekli bulunmadığı takdirde 27/06/2001 günü aynı yer ve saatte 2. arttrrma yapılarak satılacağı. Şu kadar ki. arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin yüzde kırkını buhnasuun ve satış iste- yenin alacağına rüçhanı olan alacaklınm toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve pay- lann paylaştınna masraflarını geçmesinin şart olduğu, mahcuzun satış bedeli üzerinden yüzde oranında KDV'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesınin icra dosyasında görülebileceği, masrafı verildiğı takdirde şartnamenin bir örneğinin ısteyene gönderilebileceği. fazJa bilgi almak isteyenJerin yukanda yazıh dosya nu- marasıyla icra memurluğuna başvurmalan ilan olunur. 24/05/2001 Muhammenkıymetilira(kr.): 17.000.000.000.- Adedi: 1 Cinsi (Mahiyeti ve önemli nitelikleri): 09 SS 017 pla- kalı BMC Profesyonel 1999 model II. damperkasalı, Pro 882/LHT tipli, beyaz-gri mavi kuşaklı, 50323182 motor No'lu, Nol00371 şase No'lu, ön panel sökülmüş, alt karter muhafazası söküknüş, ekzoz kopuk ve patlak, ma- zot deposu yok, ön sağ cam kınk, ön cam çatlak, sağ ka- pı ezik, ön göğüs kısmuıdaki torpidolar kınk ve anzalı, hava filtresi yok, kasada bazı eziklikler var, sağ ön far yok, plakası yok. Basın: 31477 İZMİR13. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN 49. ÖR ÖDEME EMRLNİN İLANENTEBLİĞİ DosyaNo: 1999/2322 E. Alacaklı: Türkiye İş Bankası AŞ Vekili: Av. Zerrin Deniz, Mimar Kemalettin Cad. No:2/6 Konak-lzmir Borçju: 1-Ali Çetin Özsoy, 2- M. Cengiz Konuk, 3- Gül- den Özsoy Borç Miktan: 849.316.552- TL asıl alacak + 107.243. 828.-TL işl.faiz + 6.750. 000.-TL iht. hac. vek. ücr. + 4.260.000.-TL iht. hac. gid. ~ 5.362.191.-TL BSMV + 21.958.000.-TL iht. hac. masr. 994.890 571.- TL alacağın takıp tarihi 05.05 1999 tanhınden itibaren asıl alacağuı yıllık %135 faizi ve % 5 BSMV ile vekâlet ücreti ve takip masraflan ile birlikte BK.84'e göre tahsı- lı (fazlaya ilişkin hakkımız saklıdu-). Takip Dayanağı: Kredi kartı sözleşmesi, ihtarname. BorçluJara gönderi- len ödeme erari bıla tebliğ iade edilmiş, adres araştırma- sı olumsuz sonuçlanmıştır. Bu nedenle de ödeme emn- nin ilanen tebliğine karar veriüııiştir. Işbu ödeme emri- nin ilanı tanhınden itibaren borcu ve takıp masraflannı 22 gün içinde ödemeniz, (teminatı vermeniz) borcun bır kısmına veya tamamına veya alacaklının takibine karşı bir itirazınız varsa, senet altmdaki imza size aıt değılse yıne bu 22 gün içinde aynca ve açıkça bildirmeniz, aksi halde icra takibinde bu senedin sızden sadır olmuş sayı- lacağı. imzayı reddettiğiniz takdirde merci önünde yapı- lacak duruşmada hazır bulunmanız, buna uymazsanız vaki itırazuıızuı muvakkaten kaldınlacağı. senet veya borca itırazınızı yazılı veya sözlü olarak icra dairesine 22 gün içinde bildirmedığiniz takdirde aynı müddet içinde IİK 74 madde gereğince mal beyanuıda bulunmanız, ak- si halde hapısle tazyik olunacağuıız, hiç mal beyanında bulnumaz veya hakikate aykın beyanda bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız. borç ödenmez veya itiraz edilmezse cebri ıcraya devam edileceği, takibe itiraz et- tiğiniz takdirde. itirazla birlikte tebliğ giderlerini ödeme- niz. aksi halde itiraz etmemiş sayılacağınız ilan olunur. Basın: 31511 Rana Hindistan'da Nepal'in, protestolar arasında taç giyen yeni kralı Gvanendra, soruşturmanın ardından açıklama yapılacağına söz verdi. Veliaht prensiru Hintli anne ve Nepalli. babadan doğan Devyani Rana ile evienme karanna karşı çıkan anne- babasını öldürdüğü, ardından intihar ettiği öne sürülmüştü. Bu iddialann kahramanı Rana'nın, güvenliği için önceki gün gizlke Hindistan'a götûrüklflğü beBrtiliyor.(REUTERS) A CACIN MOTEL s c 0 S KABALIK VE KALABALIKTAN UZAK SESSİZTATİL 1 KİŞİ T.R 20.000.000 TL ASSOS - BEKTAŞ KÖYÜ SÜTLÜCE KOYU 0286 7234042 7234043 OTEL MİMAS (•••) Izmir Karaburun'da Denize Sıfır Haziran'da Tam Pansiyon 13.000.000.-TL. Mavi, yeşü, dostluk ve nezih bir ortam Otel Mimas'ta (Bu ilan kupürüyle başvuranlara tatil boyunca Cumhuriyet gazetesi bizden) Tel: 0 312 419 83 08 0232 7312868 Cep Tel: 0 532 598 30 2* İZMİR 13. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN 49. ÖR. ÖDEME EMRİNİN İLANENTEBLİĞİ DosyaNo: 1999/2544 Alacaklı: Türkiye İş Bankası AŞ Vekili: Av. Zerrin Deniz. Mımar Kemalettın Cad. No:2/6 Konak-Izmir Borçlu: 1 - Mi Çetin Özsoy, 2- Cengiz Tuğmen Borç Miktan: 1 - Ali Çetin Özsoy, 786.006.171 .-TL asıl ala- cak + 68.304.696.-TL işl. faiz + 6.750.000.-TL iht. hac. vek. ücr. +4.260.000.- TL iht. hac. gid. + 3.415. 235.-TL BSMV + 33.000.000.-TL iht. hac. masr 9O1.736.102.-TL alacağın takip tarihi 24.04.1999 tanhınden itibaren asıl alacağın yıl- lık %162.5 faizi ve % 5 BSMV ile vekâlet ücreti ve takıp masraflan ile birlikte BK.84'e göre tahsıli (fazlaya ilişkin hakkımız sakhdır). 2- Cengiz Tuğmen, 500.000. 000.-TL asıl alacak + 45. I38.888.-TL işl. faiz + 6. 75O.OOO.-TL iht. hac. vek. ücr. + 4.260.000.-TL iht. hac. gid. + 2.256.944.- TL BSMV + 33.0O0.0O0.-TL iht. hac.mas. 591.405.832.- TL alacağın takıp tanhınden ıtıbaren asıl alacağın yıllık % 162.5 faizi ve % 5 BSMV ile vekâlet ücreti ve takıp masraf- lan ile birlikte BK.84'e göre tahsıli (fazlaya ilişkin hakkı- mız sakhdır). Takip Dayanağı: Bankacılık hızmetleri söz- leşmesi. ıhtarname. Borçlulara gönderilen ödeme emri bıla tebliğ ıade edilmiş, adres araştırması olumsuz sonuçlanmış- tır Bu nedenle de ödeme emnnın ilanen tebhğıne karar ve- rilmıştir. Işbu ödeme emnnın ılanı tanhınden itibaren borcu ve takip masraflannı 22 gün içinde ödemeniz, (teminatı ver- meniz) borcun bir kjsmına veya tamamına veya alacaklının takibine karşı bır irirazımz varsa, senet altındaki imza size aıt değilse yine bu 22 gün içinde aynca ve açıkça bildirme- niz, aksi halde icra takibinde bu senedin sizden sadır olmuş sayılacağı, imzayı reddettığınız takdirde mercı önünde yapı- lacak duruşmada hazır bulunmanız, buna uymazsanız vaki itirazınızın muvakkaten kaldınlacağı senet veya borca itıra- zınızı yazıh veya sözlü olarak icra dairesine 22 gün içinde bildırmedığınız takdirde aynı müddet içinde ÜK 74 madde gereğince mal beyanuıda bulunmanız, aksi halde hapısle tazyik olunacağuıız, hiç mal beyanında bulnumaz veya ha- kikate aykuı beyanda bulunursanız hapisle cezalandınlaca- ğınız. borç ödenmez veya ıtıraz edilmezse cebn icraya de- vam edileceği takibe ıtıraz ettığınız takdirde, itirazla birlik- te tebliğ gıderlennı ödemeniz, aksi halde itıraz etmemiş sa- yılacağınız ilan olunur. Basın: 31512
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog