Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

4 HAZİRAN 2001 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA EGITIM Rektor Akbulut: Eğitim koşulları düzelir ANKARA (Cumhuri- >et Bürosu) - ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ural Akbulut. harçlann arttı- nlaeağım, ancak bunun fakır öğrencilerin daha iyi koşullarda okuması- nın önünü açacağım sa- \undu. Akbulut. "Sos- >al adalet eşitlik demek değildir. Sosyal adalet, geliri düşük olana çok destek demektir" dedi. Akbulut. bugünkü harç rakamlannın sem- bolik \e yetersiz oldu- ğunu. harçlara zam ya- pılnvası ile sosyal adale- ti gerçekleştireceklerini söyledi. Akbulvıt, "Ge- liri > üksek olan öğrenci- den alaeağıımz harç üc- reti ile burs başvurulan sırasında fakir oldukla- rını kanıtlavan öğrenci- lerin harç iicreti ödeme- den eğitimlerini sürdür- melerini sağla\aeağu. Bu sistem ile bugün OD- Tİ' 'de 1000 öğrenci üc- retsizoku\or" dedı. Akbulut, maddi duru- mu iyı olan öğrencıden alınacak 500 milyon li- rayla bugün 25 milyon lira olan öğrenci kredisi harçlığının 100 milyon lıraya kadar çıkabilece- ğini savundu. Kadir Erdin: Bilim üretimi felç oldu A <fc«#AgA (Çumhu- rivtfrBürosu) - Üniversi- te ()ğrctım L'veleri Der- neğı Başkanı Prof. Dr. Kadir Erdin. rektörlerin tepkilcrini destekledik- lerini belırtirken "An- cak beklerdik ki rektör- ler sadece belli konular- da değil, akademik öz- gürlükler, üniversitele- rin tverkliği ve demok- rasi konulannda da ses- lerim yükseltselerdi" eleştinsini vöneltti Ertlin, öğrenci harç- lannın arttınlma istemi- ne tepkı gösterirken is- teklerinı de şöyle sırala- dı: " YÖK düzeni aşılma- lıdır. İ niversitelerin ve yükseköğretimin gelece- ğine yönelik tüm karar alnıa süreçlerine kişi ve kişi tarafından atanmış- lann değil. tüm öğretim elemanlannın ve öğren- cilerin katılımı sağlan- sın. t niversitelerin fi- danlığı kurutulmasın." Yaşamı resimle yakaltyorİar İstanbul Haber Servi- si - Yaptıkları ve sergile- dikleri tablolara. sera- miklere, örgülere yalruz el emeği olarak bakmak yanlış olur. Onlar hayal- lerini. umutlarım. coşku- larını koyuyorlar ortaya. Böbrek hastası çocuklar onlar: haftanın 3 günü diyaliz makinesine bağ- lı bir yaşamın çocukları. Tek beklentileri sahip olacakları bir böbrek. L'mutlarını bağladıkları 'yuva* ise Çocuk Böbrek Vakfı. \'akfın düzenledi- ği resim sergisi dün Ba- kırköy Belediye Başka- nı Ahmet Bahadırh ve \ akfın Ba^kanı Prof. Dr Faik lanman tarafından açıldı (Çocuk Böbrek VaktYnın telefonu: 0 212-660 6011. Öğrencileı* ıyor• Baştarafi 1. Sayfada lelerin de bu ülkeye öğrenci gönderebildi- ğini belirten Ekinci. "Çocuğunu yurtdışuv da okutan ailelerin eğitim düzeyi yüksek. Anne-babalann ya kendileri de>urtdışın- da öğreninı deneyimi- ne sahip \a da isteyip de gidememiş, ama çocuğunu göndermek istiyor. Ailelerin gelir düzeyi orta ve orta üs- tü"dedi. Hangi ülkeye BİLMERK Yurtdışı Eğitim Dı- rektörü Nilüfer Devecigil orta dü- zeyde geliri olan ailelerin yurtdışı- na öğrenci göndermesinin krizden sonra olanaksızlaştığını söyledi. Türkiye'de herhangi bir liseden mezun her öğrenci için ABD'de gidebıleceği bir üniversite bulun- duğunu belirten De\ ecigil, "En i>i eğitim hangi ülkede alınır" sorusu- nu ise şöyle yanıtladr. "Bu ne okumak istediğinize gö- re değişir. Matematik, fen bilinüe- ri ve teknolojik olanaklannı göz önüne aldığımızda ABD ve Kana- da üıüversiteleri diyebilirun. Ayn- ca ABD, master programlannın çoğu için en iyi eğitim olanaklannı sunan ülke ve en büyük ünü, kam- pus yaşamı ve kampus içi olanak- lardan geliyor. Sosyal ve beşeri bi- limkrde tngiliz ünrvtrsiteleri de iyi eğitim veriyor. Tekstil. gemicilik gi- bi kimi uzmanlık alanlannda İngi- liz üniversite eğhimi daha iyi." İngütere'de eğitim kaça patlar? tngihere'deki üniversıtelerde beş binin üzerinde lisans eğitim programı bulunuyor. Eğitim mas- raflan ise bölümüne göre 6 bin po- und ile 17 bin pound arasında de- ğişiyor. British Council Eğitim Danışmanlığı Müdürü Selin Schmelcher, Türk öğrencilerin ço- ğunlukla bilgisayar, turizm, mı- marlık gibi alanlarda lisans ya da master program'.annı tercih ettik- lerini söyledi. Amerika için en az 15 bin dolar Fullbright Eğitim Komisyonu Yurtdışı Akademik Danışmanı UV kü İnal. Amerika'da eğitim almak isteyenlerin yılda en az 15 bin do- lan gözden çıkarmalan gerektiği- ni vurguladı. Amerika'ya 2000-2001 öğretim yılında 9 bin 377 Türk öğrencinın gittığini belirten tnal, en çok ter- cih edilen alanlann başında işlet- me ve iş idaresi, mühendislik ve bilgisayar bılimlerinin geldiğini söyledi. Avustraha'ya da talep çok A\ ustralya Başkonsolosluğu Eğitim Müdürü lngrid L'ğurin, ül- keye gitmek için 2001 yıh içinde 250 Türk öğrencinin başvurduğu- nu söyledi. Avustralya Başkonsolosluğu Eğitim Müdürü lngrid Uğurlu, öğ- rencilerin en çok Sydney, Melbo- urne. New Castle üniversitelerini, program olarak da MBA (işletme yüksek lisansı). ekonomi, medya, ticaret ve bilgisayar konulannı seçtiklerini belirtti. Öğrenci vizesi nasıl aluur? Yurtdışında kısa ya da uzun sü- reli bir eğitim programına katıla- cak öğrencilerin dikkat etmesi ge- reken bir konu da öğrenci vizesi. İngiltere'de eğitim amacıyla öğ- renci vizesi alabilmek için hafta- da en az 15 saatlik bir kursa kayıt- h olma şartı aranıyor. Öğrencilerin vize başvurulan lstanbul'daki îngiltere Başkonso- losluğu ya da Ankara'da bulunan Îngiltere Büyükelçiliği vize bö- lümlerinde hafta içi her gün 09.00 ile 11.00 saatleri arasında kabul ediliyor. ' Türk arkadaş edinmeyin' ABD'deki Pıtzer Colle- ge'n psikoloji bölümünde öğrenim gören 23 yaşındaki Kerol Darsa. Îngiltere, Fran- sa ve Brezilya'da da öğrenim görmüş. Yurtdışı deneyirai- ne 1991 yılında Îngiltere ile başlayan Darsa. aile yanmda kalmış ve bunun çok yaran- nı görmüş. Daha sonra ABD'de öğrenime başlayan Kerol Darsa. bir program- dan yararlanarak Fransa ve Brezilya'daki üniversitelere de devam etmiş. Her sefe- rinde yeni bir kültür, yeni in- sanlar, farklı gelenek ve gö- renekler tanıdığını söyleyen Darsa, "Türkiye'yedönecek misiniz w sorusunu şöyle ya- nıtladı: "Bu yü okulum biti- yor. Son yüımı Amerika'da okuyacağım. Mezuniyetten sonra İstanbul'ageri donece- ğim. Bu kadar farklı kültü- rii yaşadıktan sonra dönmek zor olacak, ama ülkemi sevi- yorum, dönmeye kesin ka- rarhyTm." Kerol Darsa, eğitim için Ajmerika"ya gitmek isteyen- lere ise şu önerilerde bulun- du: "Ükgittiğinizde Türk ar- kadaş yerine başka toplum- lardan öğrencilerle arkadaş- kklar kurun. Yeni ha>atlar. yeni kühürkr görün. Nasüsa Türidye'ye döneceksiniz. O- rada olduğunuz süre içinde farkhhklan tecrübe edin," Zorlu, etkili: Aktif öğretim • Dokuz Eylül Üniversitesi'nde 4 yıldır değişik bir sistem uygulanıyor. Sistemin adı "probleme dayah aktif eğitim." tZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - Dört yıldır probleme dayalı "aktif eği- tim'' yöntemi uygulanan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, bu sistemin "zorlu, yorucu" ancak etkili ol- duğunu söylediler. Üniversiteye değin yaşadıklan eğitim sürecinde, öğretmenin anlattığı, öğrenci- nin ezberlediği ve sınava girdikten son- ra da unuttuğu bilgileri, bu sistemde pe- kiştirerek "öğrendiklerinr belirten öğ- renciler, "aktif eğitim*'de, yetersiz hoca- lannı da acımasızca eleştirebildiklerini vurguladılar. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakülte- si'nde yoğun çahşmalar sonucu başlat- tıkları probleme dayalı öğrenme yönte- mini "korunmasız masum bir bebek gi- bi" diye tanımlayan Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. OğuzDicle, Türkiye gi- bi "başanya tahammül edilemeyen bir ülkede" tıp eğitiminde çığır açan böyle bir değişimin kolay kabullenilemediğini söyledi. Yeni sistemi uygularken çok bü- yük güçlükler ve eleştirilerle karşılaştık- lannı. ancak buna karşın başanlı sonuç- lar ortaya çıktığında yaptıkları işin ne ka- dar doğru olduğunu gördüklerini \nrgu- layan Prof. Dicle. "Bu bir eğitim yönte- mi, ama arkasında anlamhbir felsefe var. Bir felsefe değişikliği gerektiriyor. Oğren- meye ilişkin kavramlar değişti. Bu felsefe değişikliği olmadan bir şe>in değişmesi mümkün değüdi" diye konuştu. "Öğrenci merkezli" olan sistemin, öğ- renciyi düşünmeye, bağımsız araştırma- ya. sentez yapmaya, ekip çalışmasına ve kendini ifade etmeye yönlendirdiğini vurgulayan Dicle. sözlerini şöyle sürdür- dü: "Bu sistem. bir taşla onlarca kuş \Tir- manın vöntemidir." Okullardapilav ve aşuregünleri İstanbul. Galatasaray ve Haydarpaşa liselerinde geleneksel o- larak \apılan pila\ ve aşure gününde eski ve \eni mezunlar bir araya geldi. Eski mezunlann anılannı anlatarak duvgusal bir ortam oluşturmalannın ardından liseli gençlerin haİko>ıınlan ve dans gösterileri törene katılanlar tarafından ilghle izlendi. Galatasaray ve Haydarpaşa liselerinin her yıl düzenlediği pilav gününde ise eski mezunlar, öğrenciler >e davetlilere geleneksel pilav ikram edildi. Dü/enlenen etkinliklerde de öğrencilerin sergiledikleri dans gösterileri ve okul korolarının söyledikleri şarkılar davedüere hoş vakit geçirtti. İstanbul Lisesi'nin 117. ku- ruluş yüdönümü dolayısıv la bir hafta siirecek olan etkinliklerde geleneksel aşure yemeğinin yanı sıra öğrenciler tarafından film gösterimleri. söyİeşiler ve dans gösterileri düzenlendi. İstanbul Lisesi'nde bugün Uğur \ ücel söyleşisinin >anı sıra İstanbul lis- esi Felsefe Kulübü "MartT isimHtiyatrooyıınunu sahneleyecek. (Fotoğraflar: VEDAT AR1K. BİRÖL KELEŞ) 850 bin çocuk sııııftn kaldıANKARA (AıNKA) - MilliEğitim Ba- kanlığı, başansız dersleri olan öğrenci- ler için ilköğretim kademesinde "şart- SKkurul". ortaöğretim kademesinde de yeni sınav haklan vermesine karşın bin- lerce öğrencinin yine de sınıf tekrarı yaptığı belirlendi. Sınıf tekran yapanla- nn 600 bini ilköğretim kademesinde, 248 bini de ortaöğretim kademesinde olmak üzere yaklaşık 850 bin öğrenci- yi bulduğu bildirildi. Milli Eğitim Bakanhğı'nın, ilköğre- tim kademesıni "İlköğretim, öğrencinin herhangi bir dersten başansizhğına ba- kılarak eleneceği bir dönem olmayıp, programda öngörülen bütün derslerin ve ders dışı eğitici çahşmalann ortak kat- kısıv la Ugi, istidat ve yeteneği ölçüsünde yetiştirileceği dönem" olarak tanımla- masına karşın. 2000-2001 öğretim yılın- da bu kademede yaklaşık 600 bin öğren- ci smıf tekrarı yaptı. Bakanlık verileri- • Öğretim yılırun sonuna yaklaşıhrken 600 bini ilköğretim, 248 bini de ortaöğretim kademesinde olmak üzere yaklaşık 850 bin Öğrencinin sınıf tekrarı yaptığı belirlendi. İıköğretimin birinci smıfmı 80 bin 300, 8'inci sınıfını ise geçen yıl mezun olamayan 49 bin 711 öğrenci ikinci kez okudu. ne göre. ilköğretim birinci sınıfta eğitim gören 1 milyon 396 bin 494 öğrenciden 1 milyon316bin 194'ünüyenikayıt, 80 bin 300"ünü ise geçen yıl smıfta kalan- lar oluşturdu. Geçen öğretim yılında ilköğretim 8"inci sınıfta bulunan 869 bin 774 öğ- renciden 820 bin 63'ü mezun olurken 49 bin 711 öğrenci sınıf tekran yapmak zo- runda kaldı. Ortaöğretim kademesinde de sınıf tekran yapan öğrenci sayısı arttı. Geçen öğretim yılında hazırlık ve 9'uncu sınıf öğrencilerinden 190 bin 415'i sımf tek- ran >aptı. Bu öğretim yılında ise hazır- lık ve 9'uncu sınıftaki öğrenci sayısı 1 milyon 6 bin 588 olarak belirlenirken bu öğrencilerin 757 bin 593'ünü yeni kayıt olan öğrenciler oluşturdu. Geçen yıl başansız olan 248 bin 995 öğrenci 2000-2001 öğretim yılında da yine hazırlık ve 9'uncu sınıfta eğitim gördü. Sınıf tekran yapan öğrencilerin 144 bin 988'inı erkek. 104 bin 10'unu ise kız öğrenciler oluşturdu. Sınıf tekran yapan öğrencilerin bü- yük bölümü genel eğitimdekı öğrenci- ler oldu. Sınıf tekran yapan 248 bin 995 öğrencinin 163 bin 137'si genel eğitim- de. 85 bin 858"i ise mesleki eğıtimde bu- lunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı nisan ayında yayımladığı genelge ile ilköğretim ka- demesinde başansız dersleri olan öğ- renciler için son karan veliye bıraktı. Ancak, mayıs ayında bu karardan vaz- geçerek, sınıf geçmede İlköğretim Ku- rutnlan Yönetmeliği doğrultusunda öğ- retmenlerin görüşünün geçerli olacağı- nı bildirdi. İlköğretim Kurumlan Yö- netmeliği'ne göre, sınıf seviyesine gö- re yetersizlikleri görülen öğrencilere yö- nelık olarak öğretim yıh içinde özel ye- tiştirme programlan açılması gerekiyor. Özel yetiştirme yapılmadan öğrencinin sınıfta bırakılması yönetmeliğe aykın bulunuyor. Ayrıca, başansız dersleri olan öğrencilerin durumlan yıl sonun- da "şartsız kuruTda yeniden değerlen- diriliyor. Son karar, velinin de görüşü alınarak. sınıf öğretmeni ya da şube öğ- retmenler kurulunca \eriliyor. Ders kitabına yüzde 40 zam • Ders Kitaplan Ücret Belirleme Komisyonu, 2001 -2002 öğretim yı- lında okutulacak ders kitaplarına yüzde 41 oranında zam yapılmasını kararlaştmrken zam, Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu'nun onayından sonra yürürlüğe girecek. ANKARA (ANKA) - Ders kitaplan cep yakacak. Ders Kitaplan Ücret Be- lirleme Komisyonu, 2001-2002 Öğre- tim yılında okutulacak ders kitaplanna yüzde41 oranında zam yapılmasınıka- rarlaştırırken zam, Milli Eğitim Baka- nı Metin Bostancıoğlu'nun onayından sonra yürürlüğe girecek. Ders kitaplannın fiyatlan halen orta- lama 1 milyon lira ile 3 milyon lira ara- smda değişirken endüstri meslek lise- lerinde okutulan Robotik kıtabımn fi- yatı ise 4.5 milyon lira olarak belirlen- di. Zam oranmın yüzde 41 olarak kesin- leşmesi durumunda ücretler, 1.5 ila 5 milyon lira düzeyine çıkacak. Lise ma- tematik kitaplannın ücretleri 5 milyon lira sınınru da aşacak. Türkiye Yayıncılar Birliği İkinci Baş- kanı Muhsin Çetin, yayıncılann büyük sıkıntı içinde olduğunu ileri sürdü. Ge- çen yıl enflasyon oranında belirlenen zam oranını kabul ederek zarar ettikle- rini söyleyen Çetin, bu yılki zam ora- nmın enflasyonun bile altında kaldığı- nı söyledi. Ders kitabı ücretlerinin piyasada be- lirlenmesini isteyen Çetin. "Milli Eği- tim Bakanlığı kendi yayınlannı bdirle- yebiür, ama özel yavmcılann ücretleri- ne kanşmamalı" dedi. Kız öğrenciler 'yumurtalarım satıyor' iddiası LONDRA (AA) - tngiltere'de yayını- lanan The Sunday Times gazetesi. üni- versite öğrencisi bazı genç kızların gi- derek artan okul harçlannı karşılayabil- mek için yumurtalannı çocuğu olma- yan kadınlara sartıklannı öne sürdü. Gazetenin haberinde, zekâ düzeyleri yüksek olduğu düşüncesiyle tercih edi- len üniversite öğrencilerinin, çoğu ABD'ye satılan yumurtalan başına 6 ile 10bin sterlin (10-17 müyar lira) ara- sında değişen ücretler aldıkları belirtil- di. Îngiltere'deki bazı kısırhk tedavisi kliniklerinin de aynı ticareti yaptıklan öne sürülürken söz konusu merkezlerin para karşılığı yumurta bağışının bu ül- kede yasak olması yüzünden faaliyetle- rini sessizce sürdürdükleri iddia edili- yor. Yumurta bağışı karşılığtnda bağış- çıya yalnızca masraflannın ödenmcsi- ni emreden yasayı hiçe sayan ABD'li kısırhk tedav i merkezlerinin ise Îngilte- re'deki yasalarla bağh olmadıklan ıvın rahat da\Tandıklan ifade ediliyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog