Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 4 HAZİRAN 2001 PAZARTESİ 8 HABERLERIN DEVAMI SÖY/.Eg/ATTİLÂİLHAN 'Memleketin 1 Numaralı Davası' • Baştarafı Arka Sayfada Attılâ llhan'ın 'mıllıyetçı'oldugudur 'Orsun, ker- petenın şaırı' oldugunu soyleyen, 'cemıyette bır ruhîanarşı olmasını' ozleyen, 'gerçek mıllı- yetçıler'e, mâhut ıdeolo/ının agzıyla, 'gelenek- çı' dıyen 'Slav ırkından ınsanlara destanlar du- zen', 'dınîhıslen horgoren' bıradam, nasıl 'mıl- lıyetçı' olabıhr7 " (Yenı Kale dergısı, Temmuz 1954) Kampanya 'resmiyet'e giriyor... Bu kampanya tesaduf bu ya, Bedıı Faik Bey'ın Dunyevı pazarlıkları dolayısıyla yakın- laşmaya başladığı, DP çevrelerınce teşvık edı- lıyordu, zaten bır sure sonra, DP'nın nâşır-ı ef- kârı' 'Zafer gazetesı 'Memleketin 1 Numa- ralı Meselesı' başlığıylabıryazıyayımlayarak, kampanyayı 'resmiyet'e soktu " bır kısım ressamlar, kankatunstler, genç şaır ve hıkâyecıler (bunların hepsı Baylancıydı, yânı 'Mavıcıler') 'Sosyal Realızm' adı venlen Moskova dırektıflerıne uygun bır nazanye ıstı- kametınde eser yapmaya teşvık edılıyorlar ( ) Butun bu yıkıcı, bozguncu harekete karşı mem- leket matbuatının ve bır kısım munevverienmı- zın gosterdıgı alâkasızlık, endışe vencıdtr ( ) Turk gazetelennı, Turk Gençlıgı'nı, munevver- lenmızı uyandırmak ıçın, Peyamı Safa'nın tek başına gırıştıgı mucadeleyı destekleyeceğız Arkadaşımızın yalnız kalmasına gonlumuz asla razı olmaz Esasen buyuk bır munevver efkârı- nın (buraya dıkkat1 ) ve hukumetın kendısıyle be- raber olduguna emınız " (Zafer gazetesı, 31 Mayıs1955) Buna ne buyrulur'' Zafer gazetesı de huku- met de, Attılâ llhan'ı ve savunduğu 'Sosyal Re- alizm'ı, 'Moskova Ajanlığı' sayıyor, bu husus- ta Peyamı Safa Bey'le hemfikır', oysa Peya- mı Safa Bey'ın 'ruh gıbı azız ahbabı' Bedıi Fa- ik, tam tersını ıddıa ederek, 'mumaıleyh'ın, Dün- ya gazetesının 'kapısından gıımemesı ıçın, ta- lımat verıyor^ Ayrıca tartışınz Meraklısı ıçın Nofc Işe Hukumet kanşınca, Mavıcı gençler korkmuştu dergının çıkan ılk sa- yısına, bır açıklama koydular " bazı gazete ve dergılerde, Mavı, 'Sosyal Realizm'/n organı olarak gostenlmektedır Dergımızın sosyal re- alızm ıle hıçbır ılgısı yoktur Mavı bu konuda gerçeğı çıkaracak tartışmalarazemın hazırlaya- bılmek umıdıyle, Attılâ llhan 'ın yazılanna sutun- lannda yer vermıştır " (Mavı dergısı sayı 50) Daha fazla aynntı ve bılgı ıçın, bkz. 'Ger- çekçılık Savaşı' (2. basım) ve 'ikıncı Yenı Sa- vaşı' (3. basım). Bılgı Yayınevı.) http.//www pnzma.net tr/AJLHAN http://www.bılgıyayınevı.com.tr./aılhan Faks/0-212/2601988 Kemal Derviş akıl kanşürdı • Baştarafı 1. Sayfada yon ve fikırlerle ardında bır dı- zı soru ışaretı de bıraktı 'Tarihi unutun!' Herkes konuşmanın bır başka bolumune takıldı orneğın Yıl- lardırTurkıye'>ı ızleyen bır ya- bancı muhabıre gore konuşma- nın en tayın edıcı bolumu, Der- vış'ın şu cumlesınde gızlıydı "AB üyeliğine -taraflar arasmda fraksi}on >aratan-tarih saplan- tısıyla bakmaktan vazgeçelım!" Batı nın tanınmış ve prestıjh ya> ın organlanndan bınnde ya- zan meslektaşımıza gore bu mesajın anlamı şu>du "AB üveliği Turkive için uzun zama- na jayılacak bir süreç. Bu ran- devu için ongörülebilir bir tari- hi unutun!" AB uyehğınde sorun teskıl e- den "siyasi konularT bılınçlı bır seçımle ikıncı plana atan Kemal Derviş'ın "globalleşme eksenli AB vizjonunu", "VYashington penceresi" şeklmde tanımla>an bazı çevreler ıse şu >orumu yaptılar "Derviş aslen sivasi ağuiıklı AB projesine \BD for- masvonlu bir iktisatçı gibi bakı- "AB'nin doğu sımrlannı be- lirsiz" olarak nıteleyen ve ozet- le, "farklıderecelervedüzejler- de entegre olacak bir VB vapısı içinde Turkn e'nin de kendisine ver bulacağmı" ıfade eden Der- v 15' ın, "ekonomi ağuiıkü!" soy- lemınde dıle getırdığı "tek ta- raflı Euro'va geçiş" fıkn, çok sayıda soru ışaretıne yol açtı "Turkije için AB ilişkilcrinde oncciiğin ekonomık ozguven ol- duğunu" anlatan v e "ekonomi- sini ravına oturtan bir Turki- vc'nin. beş yıl içinde tek taraflı birkararla Euro vageçebilece- ğüu"" sov/leyen Dervış ın "Eu- ro" sıstemınden soz ederken TL yı ıkame edebılecek bır "pa- ra birimine" mı. yoksa "Eu- ro'va endeksli bir para kurulu sistemıne geçışe" mı gonderme vaptığı açıklık kazanmadı "Tek taraflı 'Euro'va geçile- bilir mi? Maastricht kriterleri demekolan 'Euro uygulamasm- da' tek taraflı karar alınabilir mi? Turki.ve'de dolaşıma gire- cek Euro'lan Avrupa Vlerkez Bankası mı basacak?.." turun- den sorular açıkta kaldı Derv ış'ın Floransa konuşma- sının ardından Sabancı-Avrupa unıversıtelerrnın ortak olarak duzenledığı Turkıye-AB konfe- ransında, beyın fırtınası yapan katılımcılar bu teknık sorular uzerınde olduğu kadar Turkı- ye'nın AB polıtıkasında yenı bır yol ayrımında olup olmadığını da korıdorlarda tartıştılar "Gümruk Birliği+Euro formü- lu...Turki>e'ninvenı \Btercihi bu mu" sorusunu gundeme ge- tırenler arasında orneğın, eskı Italyan Başbakam Massimo D'Alema'ya bır zamanlar dış polıtıka danışmanlığı yapan Marta Dassu gıbı Çızme'nın onde gelen dış polıtıka uzman- lan da vardı Aydınlar ve SanatkârlarAnıtı ŞişliErmeni MezarhğVnda yatan ay- dın ve sanatçıJar için yaptınlan, "Ay- dınlar ve Sanatkârlar Anıü" Erme- ni Patriği Mesrop Mutafyan ve Şişli Beledive Başkanı Mustafa Sarıgul'un kaüldığı torenJe açüdı. Hiçbir kultur farkıgö zetmeden, tstanbul ve Tür- Idye'nin kültür mozaiğine ellerinden gelen katkıyı vapmava çaiışüklannı anlatanMustafa SanguL anıün yapü- masında emeği geçenlere teşekkür ederek Ermenke "Sizi seviyorum" anlamına gelen "Tsezi şat gısirem- gor" dedi. Ermeni Patriği Mesrop Mutaryanda I urkıvc dc vaşayan kul- tıırltri, aynı teknede volculuk yapan farklı insanlara benzeterck "Bu tek- ne kimi zanıan fırtınalı. kinıi zaman ise sütliman bir denizde yol alıvor. Önemli olan bıriıkte kurek çekerek tekneyi doğru rotaja oturtmaktır" dedi. KARSKADASTRO MAHKEMESİ'NDEN DosvaNo 2000/29 Esas Davacı Hazme \ekılı tarafından da\a!ı Kemal Satı ve muştereklen alevhıne mahke- memıze açılan tespıtın ıptalı ve tescıl davasının yapılan yargılaması sırasında venlen ara karan uvannca Davava konu Kars Merkez Hapanlı koyune aıt 104 ada 9 no lu parsel hakkında açılan davanın vapılan vargılaması sırasında tespıt malüderınden olduğu an laşılan davalı Natıve Satı nın tum aramalara rağmen açık adresının tespıt edılemedığı ve dava dılekçesi ıle duruşma gunu teblığ edılemedığınden ılanen teblığıne karar venl mı§ olup duruşma gunu olan 28 06 2001 gunu saat 09 00 da duruşmada hazır bulunma- sı veva kendısını bır \ekille temsıl ettırmesı duruşmada hazır bulunmadığı veva kendı- sını vekılle temsıl ettırmedığı takdırde yargılamaya yokluğunda devam edılerek karar venleceğı hususları ılanen teblıg olunur Basın 29975 DİYARBAKIR 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İLANEN TEBLİGAT DosvaNo 1999 1261 Borvlu ŞerıfKalkan Bavındırlık ve Iskan İl Mudurluğu Bursa \lacaklı \apı ve Kredı Bankası A.Ş vek \v M Sezgın Tannkulu na masraflan hanç 68 189 9^4 TLmn vuzde 240 temerrut faızı ıcra masrafları \e vekalet ucretının oden mesı ıçın vapılan îtra takıbınde Yukanda vazılı adresınıze ornek 49 odeme emn gondenlmış ödeme emrı bıla teblığ ıade olmuş zabıta manfetıv le ), apılan tahkıkatta dahı adresınızın tespıtı mumkun olma dığından 7 gunluk odeme emrınm 7201 sayılı Teblıgat Kanunu'nun 28 ve muteakıp maddelenne tev fıkan kanunı sureye 15 gun daha ılave edılmek suretıyle odeme emnnın ılanen teblığıne karar venlmıştır Işbu ılanın Resmı Gazete ıle neşır tanhınden ıtıbaren 22 gun içinde borcunuzu ode menız borcun tamamına v eya bır kısmına veva alacaklının takıbat ıcrası hakkına daır bır ıtırazınız varsa vıne bu 22 gun içinde avnca ve açıkça bıldırmenız aksi halde ıcra takı btnde bu senedın sızden sadır olmuş sayılacağı ımzayı reddettığınız takdırde mercı onunde vapılacak duruşmada hazır bulunmanız buna uvmazsanız vakı olarak ıcra da ııesıne 22 gun içinde bıldırmedığınız takdırde aynı muddet içinde 74 madde gereğınce mal bevanında bulunmaz ve>a hakıkate avkın beyanda bulunursanız hapısle cezalan- dınlacağuıız borç odenmez veva ıtıraz edılmezse cebn ıcrava devam edıleceğı odeme emnıun yenne kaım olmak uzere ılanen teblığ olunur 09 0^ 2001 Basın 29629 TORBALI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA SURETTVLE SATIŞ İLAN1 DosyaNo 1999 801 Saülmasına karar venlen »a\ nmenkulün cınsi, laymetL, ev safı Torbalı ılçesı Ertuğrul Mahallesı Cılt 10 Sahıfe 917 \da 124 Parsel lddakayıtlı tapukavduıagore 722m2 mıktanndakj gavnmenkul olup içinde 110 m2 buyukluğunde tek katlı vığma vapıda kıremıt çatılı ıçensuıde 3 oda banvo ve U C mevcut avnca vıne 33 m2 buvukluğunde ekonomık değen hıç ohnavan komurluk mevcut olan gavnmenkul satılıktır Gaynmenkulun arsa değerı 14 440 000 000 -TL Gaynmenkulun uzenndekı mevcut bınalann değen 6 092 442 400 -TL Gaynmenkulun tum değen 20 *^2 442 400 -TL Sanşşartian \ Taşınmazlann 1 satışlan 20 7 2001 gunu 1127 SokakNo 5 (Huku met vanı sokağı) Torbalı adresınde saat 13 30-13 45 te açık arttu-ma suretıyle vapılacak tır Bu arttınnada tahmın edılen kıvmetın vuzde 75 ım ve ruçhanlı alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmesı şartıvla en çok arttırana ıhale olunur Bovle bır bedelle alı- cı çıkmazsa en çok arttıranın taahhudu bakı kalmak şartıyla 30 7 2001 gunu aynı ver ve saatlerde ikıncı arttırma>a çıkanlacaktır Dancı arttınnada ıse ruçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu v e tahmın edılen kıvmetın yûzde 40'ını ve satış masraflannı geç mesı şartıvla en çok arttırana ıhale olunur B- \rttırmava ıştırak edeceklenn tahmuı edılen kıvmetuı vuzde 20 sı nıspetınde pev akçesı veva bu nuktar kadar mıllı bu- bankanm temınat mektubunu vermelen lazundu- Satış peşın para ıledır alıcı ıstedığınde 20 gunu geçmemek uzere mehıl venlebılır îha- le damga vergısı KDV tapu alım harcı ve masraflan gaynmenkulun teslım masraflan ahcıya aıttır Tapu satun harcı taşınmazın avnından doğan buıkmış vergıler ıle dellalı ye resmı satış bedelınden odenır C- Ipotek sahıbı alacaklılarla dığer ılgılılenn ve ırtıfak hakkı sahıplennuı bu gavn menkul uzenndekı haklaruu hususıyle faız v e masrafa daır olan ıddıalaruu davanağı bel- gelen ıle on beş gun içinde daıremıze bıldumelen lazımdır Aksı takdırde hakları tapu sıcılı ıle sabıt olmadıkça pavlaşmadan hanç bırakılacaklardır D- Satış bedelı hemen veva venlen muhlet ıçensınde odenmezse tİK'nın 133 mad- desı gereğınce ıhale feshedılır Ikı ıhale arasındakı farktan ve temernıt faızuıden alıcı ve kefıllen mesul tutulacak v e hıçbır hukme hacet kalmadan kendılennden tahsıl edılecek tır Bu fark varsa oncelıkJe vatmlan temınattan tahsıl edılır E Şartname ılan tanhınden ıtıbaren herkesın gorebıhnesı ıçın Torbalı Icra Mudurlu- ğu nde açık olup masrafı venldığı takdırde ısteyen alıcıya bır onıeğı gondenlebılır F Satışa ıştırak edenlenn şartnamevı gormuş ve munderecatını kabul etmış sayıla caklan başkaca bılgı ahnak ısteyenlenn 1999/801 sayılı dosva numarasıvla mudurluğu- muze başvunnalan ılan olunur 08 0S 2001 Basuı 30728 TİRE İCRA D4İRESİ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI Do^vaNo 1999 2881 Satılmasına karar \ enlen gaynmenkulun cınsi kıyme- tı adedı evsafı Bınncı Gavnmenkul Tıre ılçesı Çınıyen koyu, ku- çuktaşmevkıındekaıntapununult 4 savfa ^64 pafta 12 parsel 366 da kavıtlı tarladır Taşınmazın biıvu vok ancak sulanabılır nıtelıkte olup her turlu tanma elvenş lıdır Ta^ınmaz taban arazıdır Vluhammen bedelı ;>atılan 1 2 hıssenın 700 000 000 TLdır Taşınmazın tamamı 1998m2dır 1 2 hıssesı satılıktır Satış saat 10 20 den 10 35 e kadar Sabş Şartfan: 1- Satış 16 07 2001 gunu saat 10 20 den 10 35 e ka- dar Tıre Icra Mudurluğu nde açık arttırma suretıvle va- pılacaktır Bu arttırmada tahmın edılen kıvmetın °o 75 uu ve ruçhanlı alacakJılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek ^artı ıle ıhale olunur Bov le bu- bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhudu bakı kalmak şartıyla 26 07 2001 gunu avnı ver ve saatte ikıncı arttırmava çıkanlacaktır Bu arttırmalarda da (ikıncı arttırmalar) bu mıktar elde edılememışse gavn menkul en çok arttıranın taahhudu saklı kalmak uzere arttırma ılanında gostenlen muddet sonunda en çok an tırana ıhale edılecektır Şu kadar kı arttınna bedelının malın tahmın edılen kıymetının ° o 40 mı bulmasi \ e sa tış ıstevenın alacağına ruçhanı olan alacakların topla mından fazla olması ve bundan başka parava ı,evırme ve pavlaşma masraflannı geçmesı lazımdır Boyle fazla be- delle alıcı çıkmazsa satış talebı duşecektır 2- Arttırmaya ıştırak edeceklenn tahmın edılen kıy- metın °o 20 sı oranında pev akçesı \eya bu mıktar kadar mıllı bu- bankanm temınat mektubunu vermelen lazım dır Satış peşın para ıledır alıcı ıstedığınde 20 gunu geç memek uzere mehıl venlebılır k_D\ tellalıve resmı ıha le pulu alıcıva aıt tapu harç ve masrafları alıcıya aıttır Bınkmış vergıler satış bedelınden odenır 3- Ipotek sahıbı alacaklılara dığer ılgılılenn (*) bu gaynmenkul uzenndekı haklannı hususıyle faız ve mas rafa daır olan ıddıalaruu davanağı belgeler ıle on beş gun ıçınde dau-emıze bıldırmelen lazımdır Aksı takdırde haklan tapu sıcılı ıle sabıt olmadıkça paylaşmadan hanç bırakılacaktır 4- Ihaleve katılıp daha sonra ıhale bedelını vatu-ma mak suretıyle ıhalemn feshıne sebep olan tum alıcılar v e kefıllen teklıf ettıklen bedel ıle son ıhale bedelı ara^m dakı farktan ve dığer zararlardan ve avnta temerrut ta ızınden muteselsılen mesul olacaktır Ihale farkı v e te merrut faızı avnca hukme hacet kalmaksızın daıremızce tahsıl olunacak, bu- fark varsa oncelıkle temınat bedelın- den almacakto 5- Şartname ılan tanhınden ıtıbaren herkesın gorebıl mesı ıçın daıremızde açık olup masrafı venldığı takdır de ıste>en alıcıva bır orneğı gondenlebılu- 6- Şatışa ıştırak edenlenn şartnamev ı gormuş v e mun- derecatını kabul etmış savılacakJan başkaca bılgı almak ıstevenlenn 1999 2881 esas savılı dosva numaraM ıle Mudurluğumuze başvurmalan ılan olunur (*) Ilgılıler tabınne utıfak hakkı sahıplerı de dahıldır Basın 30732 ABD Savunma Bakanı Ankara'da ANKARA (Cumhuri- vetBurosu)-ABD Sav un- ma Bakanı Donald Rums- feld ruze sav unma sıste- mı Avrupa Guvenlık ve Savunma Kımlığı (AGSK) ve Irak polıhka- sı gıbı kntık konularda goruşmelerde bulunmak uzere dun akşam Turkı- ye ye geldı ABD Savunma Baka- nı'nın goreve başlaması- nın ardından ılk dış zıya- retını Ankara ya gerçek- leştırmesı Vvashıngton'ın guvenlık polıtıkalannda Turkıve've verdığı one- mın ışaretı olarak gorulu- vor Rumsfeld ın zıyaretı, ABD'dekı yenı yonetım donemınde Turkıye'ye yapılan en ust duzey zıya- ret olması nedenıyle de buyuk onem taşıvor 7 gun burecek Avrupa zıvaretı çerçevesınde AJI- kara'ya gelen Rumsfeld, temaslanna bugun başla- vacak Başbakan Bulent Ecevit tarafından kabul edılecek olan Rumsfeld, Mıllı Sav unma Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu. Dışışlen Bakanı İsmail Cem ve Genelkurmay Ikıncı Başkanı YaşarBu- yıikanıt ıle bır araya gele- cek Rumsfeld'ın temasla- nnda ABD'nın balıstık fuze tehdıdınden korun- mak amacıyla gelıştırdığı fuze savunma sıstemı pro- jesının aynntılı olarak ele alınması beklenıyor Tur- kıye'nınAGSKkonusun- da ^ashıngton yonetımı- nın desteğını arayacağı goruşmelerde, Irak'a yo- nelık "akıllı vapnrım*' planlan ıle Balkanlar'dakı durum da masaya yatmla- cak ABD'h Bakan An- kara'dakı temaslannın ar- dından Incırlık e gecerek buradakı ABD personelı- nı zıyaret edecek Konuk Bakan daha sonra Ukray- na'ya gıdecek TtRE İCRA D\İRESİ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI DosyaNo 2000 455 Satılmasına karar venlen gaynmenkulun cınsi, kıyme- tı adedı evsafı Bınncı Gavnmenkul Tıre ılçesı, Çınıyen kovunde ka ın tapunun cılt 6 savfa 503 parsel ^05 deka>ıth 5580 m2 mıktarlı taşınmazdır Taşınmazda halen 12 zeytın ağacı bulunmakta olup şu anda uzennde 1 adet tek katlı ve 1 adet 2 katlı kargır ev bulunmakta olup evlenn suyu ve elektnğı mevcuttur Muhammen bedelı ıçındekılerle bırhkte 15 000 000 000 TL dır Satış saat 10 40 dan 10 55 e kadar SaoşŞardan. 1-Satış 16 07 2001 gunu saat 10 40dan 10 55'e ka- dar Tıre Icra Mudurluğu nde açık arttırma suretıvle ya- pılacaktır Bu arttırmada tahmın edılen kıymetın % 7> mı ve ruçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ıle ıhale olunur Boy- le bır bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhudu bakı kalmak şartıvla 26 07 2001 gunu aynı yer ve saatte ikıncı arttırmava çıkanlacaktır Bu arttırmalarda da I ikıncı arttırmalar) bu mıktar elde edılememışse gayn menkul en çok arttıranın taahhudu saklı kalmak uzere arttırma ılanında gostenlen muddet sonunda en çok art tırana ıhale edılecektır Şu kadar kı arttırma bedelının malın tahmın edılen kıvmetının ° o 40 mı bulmasi ve sa tış ısteyenın alacağına ruçhanı olan alacakların topla- mından fazla olması v e bundan başka paraya çev ırme v e pavlaşma masraflannı geçmesı lazımdır Bovle fazla be- delle alıı-i çıkmazsa satış talebı duşecektır 2 Arttırmava ıştırak edeceklenn tahmın edılen kıv- metın ° o 20 sı oranında pe> akçesı \ eya bu mıktar kadar mıllı bır bankanm temınat mektubunu vermelen lazım- dır Satış peşın para ıledır alıcı ıstedığınde 20 gunu geç- memek uzere mehıl venlebılır kD\ tellalıve resmı ıha- le pulu alıcıya aıt tapu harç ve masraflan alıcıva aıttır Bınkmış vergıler atış bedehnden odenır 3 Ipotek sahıbı alacaklılara dığer ılgılılenn (*) bu gavnmenkul uzenndekı haklannı hususıyle faız ve mas- rafa daır olan ıddıalannı dayanağı belgeler ıle on beş gun ıçınde daıremıze bıldırmelen lazımdır Aksı takdırde haklan tapu sıcılı ıle sabıt olmadıkça paylaşmadan hanç bırakılacaktır 4 Ihaleve katılıp daha sonra ıhale bedelını vatırma- mak suretıyle ıhalemn feshıne sebep olan tum alıcılar ve kefıllen teklıf ettıklen bedel ıle son ıhale bedelı arasın- dakı farktan ve dığer zararlardan ve aynca temenut fa ızınden muteselsılen mesul olacaktır Ihale farkı ve te merrut faızı avnca hukme hacet kalmaksızın daıremızce tahsıl olunacak bır fark varsa oncelıkle temınat bedelın den alınacaktır 5- Şartname ılan tanhmden ıtıbaren herkesuı gorebıl- mesı ıçın dau-emızde açık olup masrafı venldığı takdır- de ısteyen alıcıya bır omeğı gondenlebılır 6- Satışa ıştırak edenlenn şartnamevı gormuş. ve mun- derecatını kabul etmış savılacaklan başkaca bılgı almak ıstevenlenn 2000 455 esas sayılı dosva numarası ıle Mu- durluğumuze başvurmalan ılan olunur (*) Ilgılıler tabınne ırtıfak hakkı sahıplen de dahıldır Basın 30733 ANKARA 14. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİ'NDEN DosvaNo 2001 11 Davacı Ankara Bu>ukşehır Beledıyesı Başkanhğı Vekılı Av \ydın Faruk Erol Davalı Seyıt Ahmet Sanşen Mamak Kutlu Mutlu Mahallesı Muhtarlığı MamaL ANKARA \ekıh Dava fCamulaştırma 16 17 M Gore tescılı Davalı(ların) vukandakı adresıne çıkanlan davetıve bıla teblığ ıade edılmış emnıyetçe yaptınlan tahkıkat netıcesı sa- nh adresı tespıt edılemedığmden dava dılekçesının ılanen teblığıne karar verıhnış olup duruşması 10/7 2001 gunu saat 09 30 a bırakılmıştır Mezkur gun v e saatte duruşmav a gelmenız gelmedığınız veya kenduıızı bır v ekılle temsıl ettırme- nız hususu dava dılekçesınm teblığı yenne kaım olmak uzere ılan tanhmden 15 gun sonra teblığ yapılmış sayılacağı hu- susu ılan olunur 24 5 2001 Basuı 31546 G L O V D E M MUSTAFA BALBAY • Baştarafı 1. Sayfada Geçen haftanın tozu dumanı ındıkten sonra ortaya şu çıkıyor Turkıye yaklaşık 3 mılyar dolarlık sıgara pıyasasını ve tutun uretım polıtıkasını yenıden belırlemeye hazır- lanıyor Dumanlı bır yasa1 Yasataslağındatartışma konusu olan maddelen ge- çen hafta aynntılı bıçımde ırdelemıştık Kemal Der- vış'le Yuksel Yalova'nın farklı baktığı maddelen dık- katle ınceledıgımızde "IMFböyle ıstıyor" dayatması- nın gerçekçı olmadığını goruyoruz Zıra, her ıkı bakan da IMF'ye gondenlen nıyet mektubu doğrultusunda çaba harcıyor Ancak yasanın aynntılannda venlecek farklı bır karar sıgarada one geçecek tekelın de adını koyacak Orneğın, Yalova donemınde hazırianan taslak kabul gorurse Sabancı-Phılıp Moms (PM) grubu bır adım on- de başlayacak Çunku bu taslakta sıgara ıthalatçısı olabılmek ıçın oncelıkle en az 2 mılyar adetlık yenı ure- tım gerekıyor Dervış'ın tezı kabul gorurse, yertı uretm şartı ortadan kalkacağı ıçın Koç-Bntısh Amencan To- bacco (BAT) grubu da yanşta yennı alacak Hukumetın bu çekışmede tavnnı Turkıye'den yana koyması, hazırlanacak yenı taslağın devler kapışırken uretıcının zarar goımemesını hedeflemesı gerekıyor. Kamu bankalan Kamu bankalan konusunda geçen hafta dalgalı ka- rarlar alındı Emlak Bankası'nın yasayla kuaılduğunu yenı kavrayan yonetıcıler, bu bankayla ılgılı tasarrufun yıne yasayla olması gerektığı gonjşune nıhayet ulaşa- bıldıler Zıraat Bankası personelıne ılışkın hangı yon- temlenn uygulanacağı henuz tartışma konusu Şube- lere gonderılen mektuplann ozu şu "Sızınle ılgılı kararalacağız Bu karan kabul ettığınız yonunde yazı göndenyomz, en kısa surede ımzalayıp yonetıcınıze venn1 " Boyle bır uygulama ancak ıkı donemde yaşanabılır 1-Dıktatoıiuklerde 2- Vahşı kapıtalızmde Zıraat Bankası, Hafkbank ve Emlak Bankası'nı yo- netenlenn unutmaması gereken konulardan bırkaçını paylaşalım 1 - Sız hâlâ bır kamu bankasını yonetıyorsunuz De- dığım dedık çaldığım duduk, unvanım duk dıyemez- sınız 2- Demokrası rayına oturmuş ulkelerde kamu ban- kalan ve kurumları ozelleştırılırken onlann haklanna ozen gostenldı yenı durumu onlara anlatmak ıçın halk- la ılışkıler elemanları gorevlendınldı Bugun, geleceğe guvenle bakamayan banka çalışanlan arasında psıko- lojık tedavı gormeye başlayanlar bıle var 3- Butun bılgı-belgelerelınızde, kamu bankalannıza- rara şubeler değıl, genel mudurlukler soktu Şımdı sız şubelerı kapatarak, apartopartasfiyeye gınşerek, tef- tış kurullarını ortadan kaldırarak geçen donemın pıs- lıklerını temızlemek yenne ortmek mı ıstıyorsunuz'? Bu konuya yıne değıneceğız, RTUK'e geçelım Geçen hafta 17 maddesı geçen Radyo ve Televız- yonların Kuruluşuna ilışkın Yasa'nın kalan bolumunun bu hafta tamamlanması beklenıyor Yasanın ozetı şu - Medya sahıplenne sınırsız ıhale ozgurluğu - Frekansların belırsız bır sure daha bedava kullanı- mı - Gazetecılere venlecek para cezalannın bın kattan başlayarak arttırımı Bızde yasalann son kullanma tanhı çok kısadır A- ma uretılırken kullanım suresı dolan, yanlış uretılmek- te olan bır yasayla karşı karşıyayız Uç yasayı topladığımızda ortaya şu çıkıyor Hukuk devletı bır yana, kanun devletı olmakta bıle zorlanıyoruz 1 ankcum@ttnet.net.tr Dünyada 1 milyar • Baştarafı 1. Sayfada ış bulabıldığını soyledı Juan Somevıa konuş- masında, çalışanların yuzde 80'ının duzenlı bır emeklılık \e sağlık sıgortasma sahıp olma- dıklannın da altını çız- dı Her gun 3000 kışının ış kazalannda hayatım kaybettığını soyleyen Genel Sekreter, sosyal guvenlık ve ışyennde guvenlık konulannın ça- lışanlar ıçın bır ruya ol- mava devam ettığını de belırttı ILO Genel Sekreten, uzerınde çok konuşul- masına rağmen çocuk ışçı çalıştıranlann sayı- sınm arttığını da belırttı ILO raporunda behrtıl- dığıne gore, çalışan ço- cuk sayısı yalnızca 14 yaşının altında çalışün- lanlar dıkkate alındığın- da 250 mılyon ILO Genel Sekreten kureselleşme ıle ışsızlık arasında da bağlantı kur- du Yoksullaşmanın ku- reselleşme ıle bırhkte yukseldığıne, gelır dağı- lımının hazlı bır şekılde bozulduğuna dıkkatı çe- ken Juan Somevıa, "Kü- resefleşmeilebirliktepro- duktmtenin artması, ge- nel getir ortalamasnun yüksebnesi yoksullann sayTsmınartmasınıengel- lemiyor"dedı EsenyurTa vali yardımctsı atandı • İstanbul Haber Servisi - Istanbul Valısı Erol Çakır, Istanbul DGM'ce yururulen soruşturma kapsamında tutuklanan Gurbüz Çapan'ın hukukı durumu belırlenınceye kadar Valı Yardımcısı Abdurrahman Koçoğlu'nu Esenyurt Beledıye Başkanlığı 'na atadı Akaryakıta yine zam • ANKARA (AA) - Akaryakıt urunlenne yuzde 2 16 ıle yuzde 3 25 oranlannda zam yapıldı Bugunden geçerlı olmak uzere benzın yuzde 3 25, gaz>ağı yuzde 2 96 motonn yuzde 3 10, kalonfer yakıtı yuzde 2 16 ve fueloıl fıyatı yıızde 2 48 oranında arttınldı Uçakta kalp krizi • İstanbul Haber Servisi - Tunus'tan Istanbul'a gelen THY uçağında kalp knzı geçıren, 70 yaşındakı Cezayır uyruklu kadın oldu Khamassı Veu\e Gaıche Laatra'mn cenazesı Bakırkoy Devlet Hastanesı Morgu'na kaldınldı Gaspçı intihar etti İstanbul Haber Servisi - Gazıosmanpaşa'da bır taksıcının parasını gasp etmek ısteyen Osman Gun'un. durumu fark eden polıs tarafından sıloştınlınca tabanca ıle ıntıhar ettığı bıldınldı. Hastaneye kaldınlmak ıstenen Gun, yolda yaşamını yıtırdı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog