Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

4 MkZİRAN 2001 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER , sustukça asit yağacak SÖZÇİZGİNtN Turhan Selçuk AHN BODUR CEYHAN - Yumurta- lık sahillennde yapımı deram eden Iskenderun Su^özü Termik Santra- h' un durdurulması arracıyla önceki gün Ceyhan'da miting dü- zeılendı. Adana ÇET- KO Başkanı Prof. Dr. Fi- ge» Doran, Alman Si- errens firması tarafın- daa yap-işlet-devret mo- deiyle yapılan santralla Sugözü'nün de Yatağan gibi olacağmı behrterek "Semens'in yaptığı bir nevi kasaplik" dedi. Köylülerin de konuştu- ğu mitingde sık sık "Susma, susrukça asit yağacak'' sloganı atüdı. Ceyhan ÇevTe Gönül- lüleri Derneğı'nce önce- ki gün 'Sugözü Termik Santralı'na Hayır" mi- tingi düzenlendi. Bele- diye önünde toplanan yaklaşık 500 çevreci "Susma, sustukça asit yağacak", u Kömür yut- mak istemiyoruz", "TJyumaCeyhan,geliyor zehirli duman" slogan- lanyla Hal Meydam'na kadar yürüdükr. Geniş güvenlik ön- lemlerinin alındığı mi- tingde konuşan Figen Doran, yap-işlet-devret modeliyle Alman firma- sı Siemens tarafından yapılan santralın bölge- yi zehirlediğini belirte- rek "Bu kasaphğm nesi- ne alkış rutayım" dedi. Doran, şöyle konuştu: "Şimdi Bergamahlar savaşıyor. Tam 10 yıldır banşçı direnişe imia at- Olar. Şimdisıra Ceyhan, Yumurtauk, Erzin, Adana halkında. Sıra bizde. Başaramazsak. Yatağan'daki durumu yaşamak zonında kah- nz." Ceyhan Çevre Gönül- lüleri Derneği Başkanı Mustafa Yalçın Özen de Türkiye'nin en verimli arazilerine termik sant- ral kurulduğunu belirtti. - BU HESAP MAKİNESİ NÂZIM HİKMET'I Ml ANIYOR NE?!. Emel Sayın kusurlu bulundu ANKARA (AA) - Karayollan Genel Müdürü Dinçer Yiğit, 28 Mayıs 2001 tarihinde Datça-Mannaris isti- kametinde seyir halindeyken, yol yapım çahşmalarmın sürdürüldûğü kesimde kaza yapan ses sanatçısı Emel Sayın'm kusurlu olduğunu belirtti. Yiğit, yaptığı yazıh açıkla- mada, kaza sonrası yapılan incele- melerde, Sayın'm kaza yaptığı yer- de her türlü işaret ve uyan levhası- nın bulunduğunu, ancak sanatçının Trafik Kanunu'nun 52/b maddesi (Sürücüler hızlannı kullandıklan aracın yük ve teknik özelliğine, gö- rûş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uymak zorun- dadırlar) hükmüne uymadığmı ve kusurlu bulunduğunun tespit edildi- ğini kaydetti. Ukraynalıların Fethiye tutkusu FETHtYE (AA) - Ukrayna'dan Fet- hiye'ye gelen ve aralannda vali, vali yardımcılan ve büyükşehir belediye başkamnın bulundugu Ukrayna he- yeti, yörenin güzelliğine hayran kal- dı. Fethiye Kaymakamı Cengizhan Aksoy, Ukraynalılara Fethiye'nin tarihi, turistik ve ekonomik durumu hakkında bilgi verdi. Daha önce Ukrayna'ya gittiklerini ve çok iyi karşılandıklannı beürten Aksoy, bundan sonra karşılıklı ziyaretlerin devam edeceğini söyledi. Sumy Va- lisi Volodimir Soherban da ziyaretin amacmın, gelecekte işbirliği yapıla- cak şehirleri araştırmak olduğunu, Muğla'yı da kendileri için çok uy- gun bulduklannı belirtti. Konserde bomba ihbarı BURSA(Cumhuriyet) - Bursah sa- natseverler, 40. Uluslararası Bursa Festtvali'nin ikinci gününde, "Kızı- lordu Korosu" olarak tanınan Rus Akademik Ordu Korosu ve Dans Topluluğu'nun gösterisini beğeniyle izlediler. Kültürpark Açık HavaTi- yatrosu'ndaki konserin ilk bölümü- nün sonlanna doğru, 155 Polis İm- dat telefonuna, "Çeçen intemet site- lerinde, Kültürpark Açık Hava Ti- yatrosu'nun kulislerinde bomba var" ihbaruıın yapılması üzerine güvenlik güçleri harekete geçti. Konserin ilk bölümünün tamamlanmasını bek- leyen pohs, arada kuliste arama yap- tı. îhbann asılsız olduğunun anlaşıl- ması üzerine konset devam etti. 'Beyaz Cennet'e akın var DENİZLİ (Cumhuriyet) - Dünyarun en önemli turizm merkezleri arasmda sayılan "Beyaz Cennet Pamukkale", 2001'e hızlı girdi. Pamukkale'yi yıhn ilk 5 aymda yanm milyona yakın turist ziyaret etti. Turist artışı ortalamasmın yüzde 20 olduğu ülke genelinde, bu oranı asrronomik oranda geride bırakan Pamukkale'de geçen yıla oranla artış yüzde 154'e ulaştı. Mayıs ayı ortastnda incelemesi yapılan gişe kayıtlanna göre, Pamukkale'yi 354 bin yabancı, 30 bin Türk turist ziyaret etti. Eskişehir ve Moskova'da anma törenleri yapıldı. Eşinin külleri mezarınakonuldu Nâzmı, Vera'yakavuştuMOSKOYVESKİŞEHtR - Şaır Nâzım Hikmet ölümünün 38. yıldönümünde mezan ba- şında ve anıtının yapılacağı Eskişehir'ın Doğançayır bel- desinde düzenlenen bir tören- le anıldı. Şainn geçen mart ayında ölen eşi Vera'mn kül- leri ünlü ozamn mezanna ko- nuldu. Nâzım'm adının yazılı olduğu mezara Vera'nın ismi de eklendi. Moskova'daki anmatörenine Tank Akan ve Genco Erkal da katıldı. Rusya Türk Işadamlan Birliğı (RTİB) tarafmdan dü- zenlenen tören- de RTİP Başka- nı Ali thsan Akıskalıoğlu bir konuşma yaptı. Şairin bir şi- irinde "Anado- lu'dabirköyme- zarüğuıa götnün benr dizelerin- den yola çıkıla- rak Doğançayır Belediyesi'nce Nâzım Hikmet ve Kurtuluş Savaşı'nda şehit düşenler için yaptınlan iki ayn anıt mezar dün açüdı. Törene Bilkent. Anadolu ve Osmanga- zi üniversiteleri öğrencileri, Es- kişehir milletvekilleri Necati Albav, Sadri Yddınm, Tepeba- şı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Odunpazan Belediye Başkanı Haşim Ateş, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Vedat Yücesan ve çok sayıda yurttaş katıldı. Anıt mezarlann başında dü- zenlenen törende konuşan Do- ğançayır Belediye Başkanı Ke- • Nâzım Hikmet ölümünün 38. yıldönümünde mezan başmda anıldı. Nâzım'ın adımn yazıh olduğu mezara Vera'nın da ismi eklendi. mal Ulukoca, Nâzım Hikmet'i ve Şehitleri AnmaGünü'nüge- leneksel hale getireceklerini söyledi. Nâzım'ın mirasına sa- hip çıktıklannı belirten Uluko- ca, "Çocuklanmızaivibir miras bırakmak istiyoruz. Kamuoyu- nu meşgul eden ve siyasileştiri- lentaroşmalaria ilgitenmiyonız. Amacımız şairinvasiyetini yeri- ne genrmektir" dedi. Nâzım Hikmet Vakfı Yöne- tim Kurulu Başkanı Aydın Ay- bay da Nâzım'ın vasiyetinde Anadolu'ya gömülmek istedi- ğinianımsatarak şöylekonuştu: *K) evrensd bir şairdi, onun yü- larca Polonya pasaportu kuV- landığısöylendl Türk vatandaş- hğından çıkanl- masından sonra bu pasaportu sembonk olarak kullanmıştır. Uluslararası toplanülardadi- ğer ulusiann baNraklan asüırken o da Türk ba\rağınınasılmasını istemiş ti." Doğançayırlı hse öğrencisi ZeynepEreoşkun'un Nâzım'ın vasiyet şiırini okujnasının ar- dmdan Anadolu Ünıversitesi, Osmangazi Ünıversitesi ve Bil- kent Üniversitesi'nden öğren- ciler ve Köy Enstitüsü mezun- lanndan Bekir Ünal da Nâ- zım'ın şiirlerinden örnekler sundular. Eskişehirli karikatür sanatçı- sı Kadir Diyar, Doğançayır 70. Yıl İlköğretim Okulu Salonu'n- da Nâzım anısına sergi açtı. Nâzım Hikmet'in Moskova'daki mezan başında düzenlenen törene Vera'nın kızı Anna da katıldı. (Fotoğraf: AA) Ağustos sonunda bitmesi planlanan konutlar, 1 ay önce teslim edilecek DEPREMZEDEYE MÜ JDEADAPAZARI (AA) - Adapazarı'nda, Dünya Bankası kredisiyle yaptın- lan 2 bin 572 konutun, plan- lanantarihten 1 ay önce tes- lim edileceği bildirildi. C amili köyundeki konut- lardan 1066'sınınyapımını üstlenen Tepe Grubu'nun Proje Sorumlusu Halis Gökbulut konutlann ta- mamlandığını ve altyapı eksiklerinin giderilmesine çalışıldığını söyledi. Ekip takviyesiyaparak konutlan belirlenen tarihten önce bi- tirdiklerini belirten Gökbu- lut, konutlaraelektrik, suve doğalgaz bağlantısı yapıl- ması amacıyla girişimlerin sürdüğünü anlattı. Gökbu- lut. ağustos ayı sonunda hak sahiplerine verilmesi plan- lanan konutlan 1 ay önce teslim edebileceklerini ifa- de etti. Camili köyünde, depre- me dayanıklı 'tünel kâlıp' Monaco Başbakanı îstanbuVda tstanbul'a önceki gün eşi Marie Alice'le gelen ve Monaco Prensi Hl. Rainer'in 78. doğum \ıldönümü kutlamalan çerçevesinde Çırağan Sarajı'nda verilen resepshona kanlan Başbakan Patrick Leckrcq, dün de İstanbulun tarihi mekânlan Topkapı ve Dolmabahçe saraylannı gezdi. (AA) sistemiyle yapılan konutla- nn yanı sıra özürlüler için 32 adet tek katlı villa tipin- de konut inşa edildiğini anımsatan Gökbulut, "An- cakbukonutlara,yalnızca2 özürlü depremzedebasvur- du. Kalan 30 konutun ram- palannı kaldırarak merdi- ven koyduk. Bu konutlara daözürlüolmayan deprem- zedekr yerleşecek" dedi. Camiliköyundeki konut- lannı görmeye giden hak sahipleri ise teslimin 1 ay önceyapılacağı haberini se- vinçle karşılıyor. Konutla- nnı beğendiklerini ifade e- den hak sahipleri, 2 yıl sü- ren sıkmtının bitmesinden dolayı mutlu olduklannı söylüyorlar. Ancak çeşitli kurum ve kuruluşlarca hibe olarakya- pımına başlanan kalıcı ko- nutlann inşaatlannda, eko- nomikknz nedeniyle sıkuı- tı yaşanıyor. AYDINLANMA EMRE KONGAR Yağma Sosyolojisine GiPiş Hiç kuşkunuz olmasın, Tür kiye'de düzen de- ğişiyor. Ama geniş kitleler henüz ne olduğunun farkında değil. Yanm yüzyılın ürünü olan yağma düzeni çö- kuyor. Halk ise, kendisinin de bir parçası olduğu yağ- ma düzeninin çökmekte olduğunu henüz farkede- bilmiş değil. Oysa, şöyle kabaca, kimler hapiste, kimler kim- lerle ağız dalaşına girdi, kimler kimlerle kavga edi- yor bir baksalar, derhal düzenin değişmekte oldu- ğunu farkedecekler. Eski bakanlar, televizyon sahipleri, gazete patron- lan, banka sahipleri, yüksek bürokratlar hapiste. Başbakan Yardımcısı, Devlet Güvenlik Mahke- mesi Savcısı'yla tartışma içinde. Başbakan ile Jandarma arasında karşılıklı sitem- ler gazete manşetlerinden düşmüyor. Avrupa Birliği ve Uluslararası Para Fonu IMF, sa- dece mali ve ekonomik reformlar için değil, başka yasal düzenlemeler için de bastırıyorlar. En iyi okullara gitmiş, bir-iki dil bilen, profesyonel açıdan çok başanlı binlerce genç işsiz. Daha bin- lerce kişinin de onlara katılacağı açıklanıyor. Ve bu arada hepimiz, ulusça üçte bir oranında yoksullaştık. Aslında, kopacak kıyametin önce belirtileri geldi, bir zamanlar dotaylı olarak soyulan halkımız, gün geldi, resmen ve doğrudan dolandınlmaya başlan- dı, kaçan bankerter, içleri boşaltılan ve iflas eden bankalar, halkın cebındeki paranın doğrudan doğ- ruya yağmalanmaya başlandığı konusunda geniş krtleleri uyardı. Ama geniş kitleler buna aldırmadı. Çünkü kendileri de bu soygun ve hortum dü- zeninin bir parçasıydılar. Hatta bir parçası olmaktan da öte, bu düzeni te- peden aşağı kuran polrtikacılaria birlikte el ele, aşa- ğıdan yukarı çabalarla onun gelişmesıne ve yerleş- mesine katkıda bulunmuşlardı. Bu ikili süreci iyice anlamadan, bu yağma düze- ninin değişmekte olduğunu ve bu değişmenin ni- çin kryamet koparacağını göremezsiniz. Değerli okurlanm: Sakın bugünkü hortum ve soygun düzeninin, sadece birkaç kişinin ya da bir veya iki partinin işi olduğunu sanmayın. Hatta bu düzen, sadece son yirmi ytlın, yani yağ- macılığın doaığa ulaştığı Özal döneminin bir so- nucu da değildir. Osmanlt'dan devralınan yağma düzeninin ilk be- lirtileri Cumhuriyet'in kunıluş yıllannda ortaya çık- mış, fakat Atatürk ve Ismet Paşa sayesinde der- hal bastırılmıştır. Yağma düzeni hem yukandan aşağı, hem aşağı- dan yukan iki ayn toplumsal süreç olarak 1950 yı- lından sonra hız kazanmış, toplumu bir kanser gibi pençesine almıştır. Işin ciddtyeti, bu oluşumun yarım yüzyıllık bir za- man dilimi içinde kök salmış, aynca hem yukandan aşağı hem de aşağıdan yukan yaşanan iki farklı top- lumsal sürecin birbirini destekleyerek güçlendirmiş olmasmda yatar. Türkiye'de yağma düzeni hem politikactlar ta- rafından yukandan aşağı, hem de halk tarafın- dan aşağıdan yukan yaşanan toplumsal değiş- melerie kök salmıştır. Yukandan aşağı olan sürecin altında iktidariann iktisat politikalannın, yani devtet eliyle özel teşeb- büs yaratma politikalannın yozlaştırılması. aşağı- dan yukan doğru olan sürecin altında ise kentleş- me olgusunun toprak yağmasına, yani gecekon- dulaşma olgusuna dönüşmesi yatmaktadır. Ne yazık ki henüz politikacılann bile farkına varamadığı bu "kıyamet koparacak düzen de- ğişikliği" çözümlemesi çabama haftaya devam edeceğim. www.kongar.org Fırın işçisinin pazar eylemi • îstanbul'da sendikalann fırın işçilerinin pazar günü çahşmaması yönünde aldığı karan nedeniyle bazı fınnlarda üretim yapılamadı. Yetkililer, sorunun çözülmemesi durumunda eylemin tekrarlanacağını belirttiler. tstanbul Haber Ser- gramının 300. fıyatı- visi - Îstanbul'da Türk- Iş'e bağlı Tek Gıda-îş, Hak-lş'e bağlı Öz Gı- da-lş ve DlSK'e bağlı Gıda-lş sendikalan- nın, finn işçilerinin pa- zargünleri çahşmama- sı karan nedeniyle ba- zı finnlarda üretim ya- pılamadı. Özgıda-îş Sendikası Marmara Bölge Baş- kanı Halil Akçay amaçlannın ekmek çı- kartmamak değil, so- runlannı gündeme ge- tirmekolduğunu belir- terek "tstanbul'da yüz- de 40 civannda finnda çahşdmadı. Eylem amacına ulaştı ve ge- rekli yeriere mesaj ile- tiWi" dedi. lşverenlerin anlaşma yanlısı ohnadığım be- lirten Öz Gıda-îş Sen- dikası Marmara Bölge Sekıeteri Sezai Tural, sorunun çözühnemesi durumunda eylemin her pazar günü tekrar edileceğini söyledi. 1999 - 2000 toplu- sözleşme görüşmeleri döneminde ekmeğin nın ise 50 bin lira oldu- ğuna dikkat çeken Tu- ral, "Bugün ekmeğin gramı200,fîyanise 150 binlira.Çahşanter do- ken biziz, ancak çok büyük orandakiiskon- tolu sanşlardan ötürü bu işten kâr eden bak- kalar ohryor. Biz işve- renden bakkallara ya- pılan 50 bin lirahk is- kontonun sadece 5 bin lirasıru isti>'oruz*' şek- linde konuştu. Fınn işçileri önceki gece Öz Gıda-lş Sen- dikası'nda bir araya gelerek eylemlerinde- ki kararlılığa dikkat çekmek amacıyla bu- rada sabahladılar. Istanbul Fırıncılar Odası Başkanı Fahri Özer, fınn işçilerinden bir bölümünün bağlı olduğu sendikalann pazar günü çalışmama karanna karşın fınnla- rm hepsinin çalıştığmı söyledi. Özer "Işlerin bu noktava gelmesinin sorumlusu işveren sen- dikasıüeişçi sendikala- ndır" dedi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog