Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

4 HAZİRAN 2001 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA H A B E R L J i < R dishab@cumhuriyet.com.tr 11 Filistin, îsraü'in intihar saldınsının ardından yapacağı misillemeyi korku içinde bekliyor Ortaclogıı soluguıiM• Intihar saldınsında ölenlerin sayısı 2O'ye çıktı. Arafat'ın koşulsuz ateşkes talimatını görüşmek için toplanan Filistin orgütleri "intifadaya devam" dedi. Dış Habeıier Servisi - devam karan aldıklannı Tel Aviv'de cuma gecesi düzenlenen intihar saldı- nsında yaralanan 2 Isra- Ulinin daha ölümüyle, sal- dırıda ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi. Israüliler, dün intihar saldınsında kaybettikleri gençleri top- rağa verirken Filistin Dev- let Başkanı Yaser Ara- fjat'ın koşulsuz ateşkes ta- limatının ArielŞaron hü- kümetine yetmeyeceğin- den korkan Filistinliler olası bir öç eylemine kar- şı soluklannı tuttular. Tel Aviv'de Paşa adlı diskoteğin girişinde bir intihar komandosunun kendisini havaya uçurdu- ğu saldında yaralananlar- dan 20 yaşındaki bir er- kekle 14 yaşındaki bir kı- zın kaldınldıklan hastane- de öldükleri bildirildi. tsrail yönetiminin, sal- dınnın ardından örgütüne koşulsuz ve tam ateşkes emri veren Filistin lideri- ne, 24 saat tanıdığı duyu- rulmuştu. Saldından doğ- rudan Arafat'ı sorumlu tutan Israil, yurttaşlannı korumak için gerekli her türlü önlemi alacağını bil- dirmişti. Saldırıyı aşırı dinci Hamas örgütünün silahlı kolu îzzeddin El Kassam kıtalannın üst- lendiği bildirildi. Aralannda Hamas, Is- lami Cihad ve Arafat'a bağlı Fetih örgütünün de bulunduğu Filistin örgüt- leri dün koşulsuz ateşkes emrini görüşmek üzere bir araya geldiler. Örgüt- ler, toplantıda intifadaya açıkladılar. Fetih örgütü de Israil saldırılarına karşı alarm durumunda oldu- ğunu ve îsrail'in ateşkes- le ilgili ültimatomunu red- dettiğini açıkladı. Rusya Dışişleri Baka- nı tgor tvanov. dün Ara- fat, ABD Dışişleri Baka- nı Colin Ptrneİl ve Israil Dışişleri Bakanı Şimon Peres ile bir dizi telefon görüşmesi yaptı. tvanov, Israil'den itidalli olması- nı isterken Arafat'tan te- rörist saldınların durma- sı için çaba göstermesini istedi. tsrailüler, intihar saldınsında ölen gençler için Paşa adlı diskoteğin önüne çiçek bırak- ülar. Öfkeli bazı tsrailliler ise camiden çıkan Filistinlilere taş atü. (Fotoğraflar: AP) İsrail'in Ankara Büyükelçisi uri Bar-Ner, gellşmelerl Cumhurlyet'e değerlendirdi Israil elçisinden 'Arafat'ı ikna edin' çağrısı AYHAN ŞtMŞEK ANKARA - israil'in Ankara Büyükelçisi Uri Bar-Ner, Filis- tin lideri Yaser Arafat'ın ateş- kes açıklamasını yeterli bulma- dıklannı belirterek "Bu sö/Jeri çok duyduk. Söylediği sadece 'Elimden geleni yapacağım'. Artık somut adım anlmasını is- tiyoruz. Bir süre bekkvip sami- miyetlerini göreceğiz. Buna gö- regerekeniyapacağız'' dedi. An- kara"nın gerilimin tırmanma- ması için yürüttüğü çabayı olum- lu karşıladıklannı kaydeden Bar- Ner, "Türldye'ninbugünyapa- bileceği bir şey var. O da .\rafat'ı teröre son vererek ateşkesi uy- gulamaya geçirmesi için iknaet- mek'' diye konuştu. Bölgedeki terör ve şiddet olaylannın doğrudan sorumlu- sunun Arafat olduğunu öne sü- ren Bar-Ner; Islami Cihad, Hamas, Tanzim ve diğer grup- lann Filistin yönetiminin des- teğiyle hareket ettiklerini kay- detti.israil'in Ankara Büyükel- çiliği görevini bu ay tamamla- yacak olan Uri Bar-Ner, banş sü- recinde yaşanan kritik gelişme- leri, 3.5 yılhk görev süresi ve Türkiye-Israil ilişkilerini Cum- huriyet'e değerlendirdi. Ortadoğu banş sürecinde Türkiye'den daha etkin bir rol bekliyor musunuz? - Türkiye, zaten önemli bir rol oynamakta. Iki tarafın da güvenine sahip, bölgede diğer bazı Batılı ülkeler gibi kendi çı- karlan peşinde koşmuyor, bü- yük ölçüde tarafsız hareket edi- yor. Bazı düşüncelerini aktardı- lar, bunlan dikkate alıyoruz. Ancak, arabuluculuk yalnızca ABD gibi bir süper gücün ya- pabileceği bir iş. Son trajik olayın ardından acil olarak yapılması gereken Ara- fat'ın bir an önce şiddete son ver- mesinin sağlanması. Türki- ye'nin bugün yapabileceği bir şey var. O da Arafat'ı teröre son vererek ateşkesi uygulamaya geçirmesi için ikna etmek. Türk-tsrail ilişkileri sizin dö- neminizde büyük geüşme gös- terdi. Amaçladıklannızın ne kadanm başarabildiniz? - En önemli başarı halklan- mız arasında ilişkilerin güç- lendirilmesi oldu. Yaşadığmız acı deprem bunun için vesile oldu. îlk kurtarma ekipleri îs- rail'den gelmişti. Depremze- deler için Türk-tsrail köyü kur- duk. Halklar düzeyindeki iyi ilişkilerin bir başka boyutu tu- rizm. Son 10 yılda 2 milyon, 2000 yıhnda da 230 bin tsra- illi Türkiye'yi ziyaret etti. Ti- caretimiz 1.1 milyar dolara ulaştı. En önemli hedefierim- den biri, savunma ilişkileri ile halklar arasındaki ilişkileri tu- rizm, ekonomi ve kültür alanın- daki ilişkileri dengelemekti. Bunu başardığımızı düşünü- yonım. Diyebilirim ki Akde- niz ve Ortadoğu'da bize en ya- kın halk Türklerdir. tüşkilerin stratejik boyutu- nu nasıl değerfcndiriyorsunuz? - tsrail, ABD ve Türkiye iliş- kilerinin geliştirilmesi benim öncelikli hedefım oldu. Tür- kiye ve Israil, bölgede istikrar kaynağı olan tek demokrasi. Ikisi de terorizme ve funda- mentahzme karşı mücadele edi- yor. tki ülke Müslüman ve Mu- sevilerin de bir araya gelebile- ceğini; diktatör yönetimler al- tında değil, demokrasilerde ya- şamanın daha iyi olduğunu tüm Ortadoğu'yagösteriyorlar. Bu çabalan ABD de destekliyor. Savunma ve istihbarat alanın- da işbirliği de ilişkilerimizin önemli bir boyutunu oluşruru- yor. Bu, birimizin üçüncü bir ülke ile çatışması diğerini de doğrudan müdahil yapmıyor. Ancak bizi hedef almak iste- yen ülkelere karşı önemli bir gözdağı. Suriye ile Adana Mu- tabakatı'na giden süreçte bu- nu gördük. Adınız Geçiyor Kendinizi tüm medyada takip etmek, adınızın geçtiği ; tüm materyalleri araştırmak, edinmek, raporlamak istiyorsunuz!... 6 4 9 2 ulusal ve yerel basın organı, 3 6 televizyon kanalı, 1 4 radyo istasyonu 24 saat elektronik ortamda satır satır saniye saniye sizin için takip ediliyor, derlenip size ulaştınlıyor... î* -* r . w w w "Medyadaki Gözünüz" a j a n s p r e s s c o m Emırtıan Caddesı Otopark Çıkmazı No:6 Dıkılıtaş 80700 Beşıktaş,!stanbul Tel: 0.212.227 92 25 Pbx Faks: 0.212.258 93 34 KARŞIYAKA1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN DAVET KÂĞroiNIN ILANEN TEBLİĞİ Dosya No: 2000/7428 Esas 1- Alacaklının adı, soyadı: Ahmet Turan Baysal, vekili Av Yüksel Koç, Forbes Cad. No: 2 Kat: 1 D: 2 Şinnyer-lz- mir 2- Borçlunun adı, soyadı: Nerman Altun, Dedebaşı Mah. 6011/5 Sok. No: 6 D: 5 Karşıyaka-tzmir 3- Haczin yapıldığı gün: 20.11.2000 Icra ve lflas Kanunu'nun 102. maddesine tevfikan yapı- lan haciz sırasında haztr bulunmadığmızdan işbu kâğıdın teMiği tanhınden itıbaren adı geçen kanunun 103. madde- si gereğince on sekiz gün içuıde hacız tutanağını tetkık ve biıdiyeceğiniz varsa bildinneniz için icra daıresine başvur- manız ılanen tebliğ olunur. Basın 31498 TURGUTLU İÇRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No: 2000'166 Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cınsı, kıymeti, adedi, evsafı: 1 No'lu Taşınmaz: Turgutlu Derbent köyü, Sevinç Sk. 105 ada, 1 parselde kayıtlı, 184 m2 miktannda katlı kâgir ev vasfında taşınmazdır. Taşınmaz imar uygulaması sonucunda yola terk edilen kısımda kalmış olup içindeki bina yola aynlan kısımda kalmıştır. Bu durumda bi- na değeri olmayıp arsa değeri 2.000.000.000 TL'dır. Borçlu hissesi tamdır. 2 No'lu Taşınmaz: Turgutlu Derbent köyü, Köyiçi mevkii, 1820 parselde kayıtlı 145.38 m2 miktannda kerpiç ev vasfında taşınmazdır. Taşınmaz boş arsa durumunda olup tamamı 2.000.000.000 TL. değenndedır. Borçlu hissesi tamdır. 3 No'lu Taşınmaz: Turgutlu Derbent köyü, 1822 parselde kayıtlı, 102 m2 miktannda ker- piç ev vasfında taşınmazdır. Taşınmaz içerisinde 65 m2 civannda tek kath üzeri çatılı yığ- ma tarzda elektrik ve suyu olan kahvehane tnevcut olup kullanılabilir durumdadır. Taşınma- zm tamamı 4.000.000.000 TL. değerinde olup borçlu hissesi tamdır. 4 No'lu Taşınmaz: Turgutlu Derbent köyü, Köyiçi mevkii,-127 ada, 12 parselde kayıtlı, 207 m2 miktannda bağ ve tarla vasfında taşınmazdır. Taşınmaz imar uygulaması görmüş ve arsa vasfını kazanmış ve boş arsa olarak kullanılmaktadır. Taşınmazın tamamı 1.500.000.000 TL. değerinde olup borçlu hissesi tamdır. 5 No'lu Taşınmaz: Turgutlu Derbent köyü köy içi mevkii, 127 ada 8 parselde kayıtlı 207 m2 miktannda bağ ve tarla vasfında taşınmazdır Taşınmaz imar uygulaması sonucu arsa vasfını kazanmış olup halen boş arsa durumundadır. Taşınmazın tamamı 1.500.000.000 TL. değennde olup borçlu hissesi tamdır. 6 No'lu Taşınmaz: Turgutlu Derbent köyü, Köyiçi mevkii, 128 ada, 1 parselde kayıtlı 406 m2 miktannda bağ ve tarla vasfında taşınmazdır. Taşınmaz imar görmüş ve arsa vasfını ka- zanmış ve boş arsa durumundadır. Taşınmazın tamamı 2.500.000.000 TL. değerinde olup borçlunun 16/406 hissesi karşılığı 98.522.000 TL. değerindedir. 7 No'lu Taşınmaz: Turgutlu Derbent köyü, Sevinç Sk. 103 ada, 1 parselde kayıtlı, 113m2 miktannda 1 kath ev ve dükkân vasfında denilmişse de taşınmaz içerisinde harabe vaziyet- te bina mevcuttur. Ankara lzmir asfaltına yakındır. Taşınmazın tamamı 2.500.000.000 TL. değerinde olup borçlu hissesi tamdır. 8 No'lu Taşınmaz: Turgutlu Derbent köyü, Köy deresi mevkii, 1464 parselde kayıtlı, 9360 m2 miktannda zeytinlik vasfında taşınmazdır. İçerisinde 15-16 yaşlannda mahsuldar du- rumda zeytinler vardır. Meyilli, yamaç, kıraç durumda olup dönümü 350.000.000 TCden ta- mamı 3.276.000.000 TL. değerindedir. Borçlu hissesi tamdır. 9 No'lu Taşınmaz: Turgutlu Derbent köyü, Karahayıt mevkii, 2693 parselde kayıtlı, 3883.80 m2 miktannda tarla vasfında taşınmazdır. Taşmmaz halen sebze bahçesi olarak kul- lanılabılir durumdadır. Taşınmazm dönümü 950.000.000 TLtfen tamamı 3.689.705.000 TL. değerindedir. Borçlu hissesi tamdır. 1 No'lu Taşınmaz: 1. Günü: 7/8/2001 Saat: 13.45'ten 13.55'e kadar, 2. Günü: 17/8/2001 aynı saatte. 2 No'lu Taşınmaz: 1. Günü: 7/8/2001 Saat: 14.00'ten 14.00'a kadar, 2. Günü: 17/8/2001 aynı saatte. 3 No'lu Taşınmaz: 1. Günü: 7/8/2001 Saat: 14.15'ten 14.25'e kadar, 2. Günü 17/8/2001 aynı saatte. 4 No'lu Taşınmaz: 1. Günü: 7/8/2001 Saat: 14.30'dan 14.40'a kadar, 2. Günü 17/8/2001 aynı saatte. 5 No'lu Taşınmaz: 1. Günü: 7/8/2001 Saat: 14.45'ten 14.55'e kadar, 2. Günü 17/8/2001 aynı saatte. ' 6 No'lu Taşmmaz: 1. Günü: 7/8/2001 Saat: 15.00'ten 15.10'a kadar, 2. Günü 17/8/2001 aynı saatte. 7 No'lu Taşınmaz. 1. Günü. 7/8/2001 Saat: İ5.15'ten 15.25'e kadar, 2. Günü 17'8/2001 aynı saatte. 8 No'lu Taşınmaz: 1. Günü: 7/8/2001 Saat: 15.30'dan 15.40'a kadar. 2. Günü 17/8/2001 aynı saatte. 9 No'lu Taşınmaz: 1. Günü: 7/8/2001 Saat: 15.45'ten 15.55'e kadar, 2. Günü 17/8/2001 aynı saatte. . , Sarjş ŞartJan: 1- Satışlar yukanda belirtilen gün ve saatlerde Hükümet Konağı 1. Kat lcra Müdürlüğün- de açık artırma suretiyle yapılacaktır. 1. artırmada tahmin edilen kıymetin yüzde 75'ine ve rüçhanh alacaklılar mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 2. artuma günü aynı yerde aynı saatte satışa çıkanlacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse gayri- menkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ılanmda gösterilen müddet so- nunda en çok artırana ihale edılecektir. Şu kadar ki artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetınin yüzde 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklılann top- lamından fazla olması ve bundan başka paraya çevrime ve paylaşrırma masraflannı geçme- si lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklenn tahmin edilen kıymetin yüzde 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar mılli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledır, alıcı iste- diğinde 20 günü geçmemek üzere mehıl verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masraflan alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3- Ipotek sahibi alacaklı- larla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklannı hususiyle faiz ve masrafa da- hil olan iddialannı dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- thaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alı- cılar ve kefılleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zarar- lardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak bu fark varsa öncelikle te- minat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname ilan tarihinden herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bır ömeği gönderilebilir. 6- Satışa iştırak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklan başkaca bilgi al- mak isteyenlerin 2000/166 sayıh dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmalan ilan olunur (*) llgililer tabirine irtifak hakİa sahipleri de dahildir. Basın: 30741 ANKARA GAYRtMENKUL SATIŞ İCRA DAtRESt'NDEN GAYRtMENKUL AÇIK ARTTIRMA tLANI Dosya No: 1999/1205 Saülmasına karar verilen gayrimenkulün cınsı, kıyme- ti, adedi, evsafı: Ankara, Altındağ ilçesi, Fevzipaşa Mahallesinde, Rüz- gârlı Sokağı 14 numaralı Eser Işhanı'nın bulunduğu yere rastlayan ve imann 9319 ada, 18. parselini teşkil eden 4987 m2 miktanndaki kargir binanın 22/4987 arsa paylı zemin kat 80 (mahallen 14/D) numaralı, bodrum zemin ve asma kattan müteşekkil 72.80 m2 kullanım alanlı kay- den mağaza vasıflı taşmmazın borçluya ait 1/2 payı bir borç nedeniyle açık arttırma suretiyle satılacaktır. Gayri- menkulün genış evsafi dosyaya mevcut bilirkişi raporun- da açıklanmıştır. Borçlu hissesuıin takdir edilen kıymeti: 15.000.000. 000 TL. yüzde 18 KTJV alıcıya aittir. Saüs şartlan: 1- Satış, 10,7/2001 günü saat 14.30'dan 14.40'a kadar Ankara Adliyesı Mezat Salonu'nda açık arttırma suretiy- le yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin yüz- de 75'ini ve rüçhanh alacaklılar varsa alacaklan mecmu- unu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedeHe alıcı çıkmazsa, en çok arttıranın taahhü- dü baki kalmak şartıyla 20/7/2001 günü aynı yerde aynı saatte ikinci arttırmaya çıkılacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edılecektir. Şu ka- dar ki arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin yüzde 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan baş- ka paraya çevirme ve paylaştırma masraflannı geçmesi la- zundır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi dü- şecektir. 2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin yüzde 20'si nispetinde pey akçesi veya bu mik- tar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermele- ri lazımdır. Satış, peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 gü- nü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ıha- le pulu, 1/2 tapu han ve masraflan alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3- Ipotek sahibi alacaklı- larla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki hak- lannı hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı daya- nağı belgeleri ile on beş gün içinde dairemize bildirmele- ri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olma- dıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- îhaleye ka- tılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihale- nin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri, teklif ettik- leri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsilen me- sul olacaklardır. ihale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartna- me, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için da- irede açık olup masrafı verildiği takdırde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şart- nameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacak- lan, başkaca bilgi almak isteyenlerin 1999/1205 sayıh dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmalan ilan olunur. 14/5/2001 (*) llgililer tabirine irtifak hakkı sahip- leri de dahildir. Basın: 30800 TAVŞANLISULH HUKUK MAHKEMESt'NDEN Esas No: 2000/338 Davacı Tavşanlı Belediye Başkanlığı vekili tarafmdan davalı Mehmet Ali Kır aleyhine mahkememizde açılan ta- pu iptali ve tescil davasında verilen ara karar gereğince, Davahlardan Cemile Sönmez ve Nimet Görür'ün tebli- gata yarar açık adresleri tespit edilemediğinden kendileri- ne dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine ka- rar verihniş olup, davahlardan Cemile Sönmez ve Nimet Görür'ün yargılamanın atıh bulunduğu 20.06.2001 günü saat 9.40'da Tavşanlı Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma sa- lonunda bızzat hazır bulunmalan veya kendilerini bir ve- kille temsil ettirmeleri gerektiği, aksi takdirde davaya yok- luklannda devam olunacağı ve karar verileceğinin ıhtan- na, tşbu ilanın taraflara dava dilekçesi ve duruşma günü tebliği yerine geçmek üzere ilan olunur. 16.05.2001 Basın: 30561 BIÇAK SIRTI EROL MANİSALI Kemal Derviş Ne Dediğinin Farkında mı? Geçen cumartesi gazetelerde büyük başlıklar; "Kemal Derviş Floransa 'da, Türkiye, Avrupa Bir- liği dışında da olsa, Avrupa Para Sistemi'ne gire- bilir' demiş." Gözlerime inanamıyorum, hayretler içindeyim. Avrupa Para Sistemi, AB'nin tam üyelerinin yü- rüttüğü, kendi ortak çıkarları doğrultusunda yön- lendirdiği bir sistem. Sistemi "içerdekiler" yöne- tir; kısa bir süre sonra ortak para birimi Euro fiilen kullanılacak, AB Merkez Bankası kısmen kuruldu bile... Para, ticaret, maliye, savunma, dış politika AB kurumlarının (ve üyelerinin) mutlak yönetimi altında 15 ülkenin ulusal çıkariarının ortak zemini içinde götürülür. AB, geleceğin Avrupa Birleşik Devletleri'ni ku- ruyor; bu doğrultuda "kendi" kurumlarını, ortak politikalannı oluşturuyor. Bütün bunlar "içerdeki- lerin" işi, kararı, çıkarları, politikaları... Avrupa Para Sistemi'ne içerdekilerden bile da- hil olmayanlar var, Ingiltere gibi, içerde, karar me- kanizmalarında oldukları halde bağımsızlıklarını korumak isteyenler var; bırakın "başkalarının" ka- rarına bağlı olmak, "ortak" karaıiar konusunda bi- le titizlik gösteriyorlar. Kemal Derviş ise "dışardaki" Türkiye'nin Avru- pa Para Sistemi'ne dahil olabileceğini söylüyor. Ya- ni Türkiye, AB'ye, bütün parasal işlerini "havaie" edecek, üstelik kendisi dışarda iken! Parasal olarak 'tek yanlı' bağlanmak... Kemal Derviş, Türkiye'yi Avrupa Birliği'nin sö- mürgesi mi zannediyor? AB'nin dışında olan Isviç- re, Norveç, hatta Fas, Tunus, Avrupa Para Siste- mi'ne tek yanlı bağlanmayı kabul ederler mi? Türkiye, Avrupa Birliği'nin içinde olsa, koşulları elverdiğinde onun para sistemine girebilir; ama "dışarda" iken Avrupa Birliği'nin Para Sistemi'ne girmek demek, Türkiye'nin "dışardan yönetilme- si" demektir. Kemal Derviş, Türkiye'nin dışarıdan yönetilmesini mi istiyor? Bu kadar ciddiyet dışı, ik- tisat dışı, siyaset dışı, hukuk dışı bir açıklamayı na- SJI yapabiliyor? Meclis bunun hesabını sormak zo- rundadır, eğer Meclis işliyorsa! ikinci kelepçe mi? Kemal Derviş, acaba "Türkiye 1995'te nasıl ol- sa tek yanlı Gümriık Bihiği belgesi ile bağlanmış, ikinci bir kelepçeyi de ben takip işi bitirsem" di- ye mi düşünüyor? AGSP, askerier ve Derviş Avrupa Birliği, Avrupa Güvenlik ve Savunma ör- gütü (AGSP) konusunda tek yanlı öneriyi Ankara'ya yaptı. "Türkiye AGSP'nin içinde olmasın ama ka- rahanna uysun" talebinde bulundu. TSK bu öne- riyi reddetti, çünkü bu tek yanlı bir sömürge düze- ni olurdu. Şimdi ise TSK'nin reddettiği tek yanlı düzeni Ke- mal Derviş "para" alanında "öneriyor". Türkiye AB'nin dışında olmasına rağmen Avrupa Para Sis- temi'ne uyacak, yani Brüksel tarafmdan yönetile- cek. Bunun ne hukukla, ne iktisatla, ne de politika ile bağdaşır bir yanı var, Derviş Türkiye'yi bir sömür- ge ülkesi mi zannediyor? Derviş'in niyeti ne? Derviş'in önerisi (veya düşüncesi), Türkiye'yi aşağılayan, Türkiye'yi AB'ye tamamen tek yanlı ba- ğımlı hale getiren bir öneridir. Egemenlik hakkının "tekyanlı" devridir. Osmanlı'nın son dönemlerin- de bile bu kadarına cesaret edilmemişti! Kemal Derviş ya Avrupa Para Sistemi'nin ne ol- duğunu, nasıl çalıştığını bilmiyor ya da Türkiye'nin AB'ye tek yanlı bağlanmasında hiçbir sakınca gör- müyor. Sayın Derviş, siz ne söylediğinizin gerçekten farkında mısınız? Hangi hak ve yetki ile "Türki- ye'nin egemenlik haklannın tek yanlı devredilebi- leceğini" söylemek cesaretini gösteriyorsunuz? Derviş'in bu açıklamasına Meclis de tepki gös- termezse iş çok daha "vahim" demektir! CUNEYT ARCAYUREK Büyvklere Masallor Küçükkre GerçeWer: 3 Kriz Doğuran, SavaşÖıal'ın Türkiye'yi savaşa sokmak için üstün çabalan; sağduyulu bir generalin, cumhuriyet tarihinde, Özal'a ve savaşa görülmedik biçimde karşı çıkışı; iç politikadaki oynaşmala^ kaynaşmalaL Arcayürek, ibret belgeleri sunuyoı Dizinin öteki kitaplan 1. Demokrasi Dönemecinde Üç Adam / 3. bs. 2. Bir Giden - Bir Gelen - Bir Bekleyen / 2. bs. 3. Kriz Doğuran Savaş / 2 bs. 4. Bekleyen Adamın Gerçekleşen Düşü / 3. bs 5. Etekli Demokrasi / 3. bs 7000000 7000000 7000OOO 7000000 7000000 www.bilgiyayinevi.com.tr BİLGİ YAY1NEVİ Meşartıyet Cad. 46/A Yenışehır - 0642Q/ANKARA Tel: (0-312) 434 49 98 - 434 49 99 Faks: (0-312) 431 77 58 HLOİ DAĞmM Nariıbahçe Sok. No:17, Kati. Cağaloğlu • 34360/İSTANBUL Tet (0-212) 522 52 01 - 520 02 59 Faks' (0-212) 527 41 19 BILOİ KİTABEVİ Sakarya Cad 8/A Kızılay - 06420/ANKARA Tel: (0-312) 434 41 06 - 434 41 07 Faks: (0-312) 433 19 36 SARIYER 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Dosya No: 2001/112 Mahkememizden verilen 18.4.2001 tarih, 2001/112. 2001/197 karar sayıh karan ile Amasya, Göynücek. Ten- cirli Köyü, C: 30, Hane: 14'te Cemal ve Fatma'dan 23.12.1990 doğumlu Ruşa Buğa'nın Ruşa adma Uğur ek- lenmek suretiyle Ruşa Uğur olarak düzeltilmiştir. İlan olu- nur. 21.5.2001 Basın: 32280
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog