Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 4 HAZİRAN 2001 PAZARTESİ 10 DÜNYA VE TÜRKtYE İran Cumhurbaşkanı, Tahran'da, ilk kez oy kullanacak 10 bin gence seslendi Hatemi gençlere gül attı Ermenilep Bush'u yuhaladı • VVASHINGTON(AA) - Birinci Dünya Savaşı sonundaki Eraıeni olaylannı soykınm olarak nitelendirmeyi reddeden ABD Başkanı George Bush. Kaliforniya ziyareti sırasında Ermeniler tarafından yuhalandı. Bush, Washington'a dönmek üzere Ermenilerin yoğun olarak yaşadığı Fresno kentinin havaalanına geldiğinde protestocularla karşılaştı. Haddam Surîye halkını korkuttu • BEYRUT/ŞAM(AA) - Lübnan'da bir mitingde konuşurken yere yıkılan ve hastanaye kaldınlan Suriye Devlet Başkan Yardımcısı Abdülhalim Haddam'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Eski Lübnan Başbakanı Raşid Karami'ye düzenlenen suikastın 14. yıldönümünde konuşan Haddam, hastaneye getirildiğinde bilincinin kapah olması nedeniyle kaygı uyandırdı. Çocuklaran tfirenişi bitti • GARFIELDBAY (AA)-ABD'ninIdaho eyaletindeki bir köyde kendilerini yuvaya teslim etmek isteyen güvenlik güçlerine karşı 5 günden beri direnen silahlı 5 çocuk teslim oldu. Polis, yakınlan olan iki görüşmeciyle bütün gün yaptıklan görüşmelerden sonra evden çıktıklannı söyledi. Sand Point köyünde polise karşı direnen çocuklann en küçüğü 8, en büyüğü ise 16 yaşındaydı. Dış Haberier Servisi - Iran Cumhurbaşkanı Mu- hammed Hatemi, 8 Ha- ziran'da yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçim- leri için yürüttüğü kam- panya çerçevesinde bu yıl ilk kez oy kullanacak gençlere yönelik olarak bir toplantı düzenledi. Başkent Tahran'da yapı- lansalontoplantısına, ~~ oy kullanma hakkını yeni kazanan 16 ya- şındaki kız ve erkek- lerin oluşturduğu 10 bin kişilik bir izleyici topluluğu katıldı. — Iran'da genç nüfusun seçimin kaderi üzerinde önemli bir belirleyiciliğe sahip olacağı belirtiliyor. Üçte ikisini kız öğren- cilerin oluşturduğu dinle- yicitopluluğu, Hatemi'nin salona girişiyle büyük te- zahürat yaptılar ve lider- lerine güllerattılar. Hate- mi de bu tezahürata zafer işareti yaparak ve gül ata- rak cevap verdi. Gençler, "Hatemiseni seviyoruz". "Hatemi se- nidestekfiyonız" slogan- larıyla sık sık Hatemi'nin konuşmasını kestiler. Ha- temi, 20 dakika kadar sü- ren konuşmasına "Iran f/lkede 8 Haziran'da yapılacak seçimlerde 8 milyon genç seçmen ilk kez oy kullanacak. gençliği eşitlik, özgürlûk ve adaktktemeflenen de- mokrasi ve banş istiyor" sözleriyle başladı. Cumhurbaşkanı Hate- mi, "Sizilkkezoy verecek olanlar. bu ülkenin asıl sa- hipkrisiniz. Tarihi, si>asi, ekonomik, bilimseibütün alanlarda tarihsd geri kal- nuşlığımızttetafıetmekve ışık hıayla giden dünyaya yetişmek içinçokçabagös- termemiz gereldr" diye konuştu. Hatemi yandaşları, ılımlı ve reformcu çerçe- velerinin özellikle genç- ler tarafından desteklen- diğini, ancak muhafaza- "" kâr kesimlerin bu des- teği yanlış yorumlaya- rak engellemeye çalış- tığını savunuyorlar. Muhafazakârlar, Hate- mi'nin reform progra- — mıru, Iran'da nüfusun üçte ikisini oluşturan gençliği "İstamdanuzak- laştirdığT gerekçesiyle eleştiriyorlar. 42 milyon seçmenin oy kullanmasının bek- lendiği Iran seçimlerin- de, 8 milyon genç ilk kez oy verecek. Peru liderini bekliyor Peru'da eski Devlet Başkanı Alberto Fujimori'den boşalan ve geçen kasımdan bu yana geçici olarak doldurulan devlet başkanhğı koltuğunun yeni sahibini beüriemek için 15 miKona yakın seçmen, dün sandık başındaydL Seçimi Alejandro Toledo' nun kazaııması bekieniyor. Seçimkrin 8 Nisan'da yapüan ilk turunda adaylann hiçbirisi yüzde 50 barjını aşamanuştı. İkinci turda. merkez solun adayı Toledo ve eski devlet başkanlanndan Alan Garcia yanştılar. Toledo'nun "çalışıyorum" sloganıyla yürüttüğü seçim kampanyasmdan zaferie çıknıası halinde ülkedeki yoksulluğa çare bulup bulamayaeağ» ise merak konusu. (Fotoğraf: AP) Turizm Yıırtiçi Küttiir Tıırları KLASİK GAP (20 - 24 Haziran) Dıycırbakır, Hasankeyf, Midyat, Mardiıı. L'rfa. Harran. Ataturk Bura/t. Kâhta, S'emnıt, (laziantep, Zeııgına KARADENİZ (12 -19 Ağustos) Sınop, Sıimsıın, Orchı, Gıresun. Trahzon (Ayasojya, Sunıelıt, Zigana, Hamsikoy. Tonıl, l zııngöl), Ri:e (lkı:Jen\ Fırtıtnt l'adısi, Ayder). Ilopa, Sarp YıırUlışı Kültiir Tııru SALZBURG MÜZİK FESTİVALİ 1 - 5 Ağustos Tcl: (0 212) 251 28 08-09 c-ınail : no\itas <7noMtas.com Ir \\cb : \ws\\ no\ itas.com tr ATTİLÂ İLHflli'in ŞİİRLERİ101. BASKIDA KIMI SEVSEM, SENSIN. Attilâ llhan ÇATALCA MAL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN 1- llçemiz Nakkaş Köyü'nde bulunan Hazine'ye ait 5 pafta, 186 parsel sayılı 14900 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmaz mal 62.000. 000.000.-TL muhammen bedel üze- rinden satılık olup geçıcı teminatı 18.600.000. OOO.-TL'dır thale saati. 11.30 2- llçemız Kaleıçı Mahallesi'nde bulunan Hazine'ye ait 203 ada, 13 parsel sayılı 5414.49 m2 yüzölçümlü tarla va- sıflı taşınmaz mal 81.250.000.000.-TL muhanunen bedel üzerinden satılık olup geçıcı teminatı 24.375.000.000- TUdir. thale saati: 14 00 Yukanda bütün özelliklen belirtilen 2 adet taşınmaz mal 19.06 2001 Salı günü yukanda belirtilen saatlerde 2886 sa- yüı yasamn 45. maddesine göre açık teklif usulü ıle Çatal- ca Mal Müdürlüğü'ndekı komisyon huzurunda ihale edile- cektır Satış bedellen üzennden aynca KDV alınacak olup, şart- name ve ekleri dosyalannda bedelsiz olarak görülebilır. lsteklılerin ıhale gün ve saatine kadar ikametgâh senedı. nürus cüzdan sureti (tüzelkişiliklerde ise 2001 yılı tıcaret sicıl kaydı, noterce tasdiklı yetkı belgesi ve imza sirküleri) ve geçici temınat makbuzu üe birlikte ıhale komisyonuna müracaat etmelen, süresinde yapılmayan müracaatlann dıkkate alınmayacağı ve komisyonun ihaleyı yapıp yapma- makta serbest olduğu ilan olunur. 16.05.2001 Basın: 32273 Bir büyük ustanm, Attilâ İlhan'm yeni f îı'r kitabı "Kimi Seosem, Sensin..." Attilâ İlhan'm kendi lieyîşiyle "Bütün bir ömrün özeti!" ATTİLÂ İLHAN / BÜTÜN ŞİİRLERİ 1. DUVAR/10. bs. 2. SİSLERBULVARI/11.bs. 3. YAĞMUR KAÇAĞI /11. bs. 4. BENSANAMECBURUM/14. bs. 5. BELA ÇIÇEĞI / 7. bs. 6. YASAKSEVIŞMEK/8. bs. 7. TUTUKLUNUN GÜNLÜĞÜ / 7. bs. •1974 Turk Dii Kunjmu Şıır Ûdülü" BOYLEBIRSEVMEK/8 bs. ELDE VAR HÜZÜN / 8. bs. KORKUNUN KRALLIĞI / 4 bs 11. AYRILIK SEVDÂYA DÂHİL / 6 bs. 12. KIMİ SEVSEM, SENSIN . / 7 bs. 8. 9. 10. 350OOO0 2850000 2000a» 2850000 2000000 2000000 2850000 285Oooo 2000000 2850ooo 2000O0O 2500000 ERZURUM İLİ AŞKALE MAL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN Köyü: Sanbaba Mevkıi. Tuzla Önü Cinsı: Kumocağı Yüzölçümü. 50.000 m2 Hazıne Payı Tam Ihale Muhammen Bedelı 40.000.000.000.- TL Geçıcı Teminat: 1.200 000.000.-TL Ihale Günü: 25.06.2001 thale Saati: 10.30 Yukanda özelliklen yazılı devletin hüküm ve tasarnıfiı altındaki Karasu Nehn yatağı kumocağı olarak kullantl- mak üzere 2886 sayılı Devlet thale Kanunu'nun 45. mad- desı hükmüne ıstınaden açık teklif usulü ile kiraya verile- cektir. thaleye ilişkin şartname ve ekleri mesaı saatleri dahilin- de Aşkale Mal Müdürlüğü Mılli Emlak Servısi'nde görüle- büir. thaleye katılacak olanlann nüfus cüzdanı fotokopisi, ika- metgâh ılmühaben (tüzelkişilerde 2001 yılı oda sıcil kayıt sureti, temsılen katılacaklara ait yetki belgesi ve ımza sir- külen) ıle geçıcı teminata ılışkin belgelerini ihale saatine kadar ıhale komisyonuna vermelen zorunludur. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. thale bedeli üzerinden aynca Kİ)V alınacaktır tlan olunur. Basın 32254 Offjgji r ^ |VJ|Ypyg www.bilgiyayinevi.com.tr BİLGİ VAY1NEVİ Meş'utıye! Cad 4&A Yenışehır - 06420/ANKARA Te( (0-312) 434 49 98 - 434 49 99 Faks (0-312) 431 77 58 BİLGİ DAĞITIM Na/Iıbahçe Sok. No:17, Kat.1, Cağaloğlu - 34360/ISTANBUL Tel (0-212) 522 52 01 - 520 02 59 Faks: (0-212) 527 4119 BİLGİ KİTABEVİ Sakarya Cad 8/A Kızılay - 06420/ANKARA Tel: (0-312) 434 41 06 - 434 41 07 Faks. (0-312) 43319 36 SARIYER 2. ASLÎYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo: 2001/112 Mahkememizden venlen 18.4.2001 tanh, 2001/112. 2001/197 karar sayılı karan ile Amasya, Gö>nücek. Ten- cırli Köyü, C: 30, Hane: 14'te Cemal ve Fatma'dan 23.12.1990 doğumlu Ruşa Buğa'nın Ruşa adma U|ur ek- lenmek suretiyle Ruşa Uğur olarak düzeltılmıştir. İlan olunur. 21.5.2001 Basm: 32280 ESKtŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 1998/686 Karar No: 2000/276 Davacı Türkiye Elektrik Üretim Iletişim A.Ş. Genel Müdürlüğü vekili Av. tlknur Torunoğlu tarafından dava- lılar Yeni Yeşil Temizlik Taah. Tur. Gıda Mad. Paz. San. Tic. AŞ ve Murat Yeşil, Dilek Yeşil. Mehmet Sorgun, Mustafa Kılmç aleyhine açılan alacak davası sebebiyle, Davacının davasuım kabulü ile 2.032.524.419.-TLsı alacağın sözleşmenin feshedildiği tarih olan 1.7.1998 ta- rihinden itibaren Merkez Bankası'nın kısa vadeli kredi- ler için uygulamış olduğu reeskont faizi ile davalılardan alınıp davacı idareye verilmesine, işbu karar özetinin ad- resi meçhul olan davalılar Yeni Yeşil Temizlik Taah. Tur. Gıda Mad. Paz. San. Tic. AŞ ve Murat Yeşil ve Dilek Ye- şil ve Mehmet Sorgun'a ilan tarihinden sonraki 7 (yedi) gün içinde işlemeye başlayacak 15 günlük yasal temyiz süresi içinde temyiz edilmediği takdirde kesinleşeceğı. davalılar Yeni Yeşil Temizlik Taah. Tur. Gıda. San. Tic. AŞ, Murat Yeşil, Dilek Yeşil ve Mehmet Sorgun'a (Hoş- hudiye Mah. Hanım Sok. No: 2 Eskişehir) ilan olunur. Basm: 29935 TURHAL İCRA DAİRESİ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMAİLANI DosyaNo 1998,738 Sabbnasına karar verilen gajrimenkulün cinsi, knmeri, adedi, evsafi: 1- Turhal ilçesi, Pazar Mah. Yazıbaşı mevkıi 457 ada, 4 no'lu parsel üzennde 10.10 x 10.60 ebadında tek katlı bina mevcut olup binanın değen 5.000.000.000.- TL. Arsa 111 m2 olup değerı 2.220 000.000- TCdır. Bu yer toplam 7 220.000.000 - TL üzerinden satısa çıkanlmıştır. 2- Turhal ılçesı, Pazar Mah Yazıbaşı mevkii 457 ada, 3 no'lu parsel üzennde 107 m2 arsa olup 2.140.000.000.- TL bedelle satışa çıkanlmıştır. Saöş şartlan. 1- Satış, 6.7.2001 günü saat 14.00'ten 14.10'a kadar Adliye kar. kah. önünde açık arttuma sure- tiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmuı edılen kıymetin yüzde 75'ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mec- muunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ıhale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa, en çok arttıranın taahhü- dü baki kalmak şartıyla 16.07.2001 günü aynı yerde aynı saatte ikinci arrhrmaya çıkanlacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememişse gaynmenkul en çok arttıranın ta- ahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ılanmda gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. §u ka- dar ki arttırma bedelinın nıalın tahmın edilen kıymetınin yüzde 40'ını bulması ve satış isteyenın alacağuıa rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan baş- ka paraya çevınne ve paylaştırma masraflannı geçmesı la- zımdır Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi dü- şecektir. 2- ArttuTnaya iştirak edeceklerin, tahmın edılen kıyme- tin yüzde 20'sı nıspetınde pey akçesi veya bu mıktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdu". Satış, peşin para iledır. alıcı ıstedığınde 20 günü geçmemek üzere mehıl verilebüir. Tellalıye resmı, ıhale pulu, tapu harç ve masraflan alıcıya aittır. Binkmış vergiler satış bedelın- den ödenır. 3- Ipotek sahibı alacaklılarla dığer ılgililerin (*) bu gay- rimenkul üzerindeki haklannı hususiyle faiz ve masrafa da- ir olan iddialannı dayanağı belgelen ile on beş gün içinde dairemize bildırmelen lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicıli ile sabıt olmadıkça paylaşmadan hanç bırakılacaklar- dır. 4- îhaleye katılıp daha sonra ıhale bedelinı yatırmamak suretiyle ıhalenm feshıne sebep olan tüm alıcılar ve kefil- lerı, teklif ettiklen bedel ıle son ıhale bedeli arasındaki farktan \e diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizuıden müteselsılen mesul olacaklardır thale farkı ve temerrüt fa- ızı a>Tica hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsıl olu- nacak, bu fark. varsa öncelıkle teminat bedelinden alına- caktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesın görebilme- si için dairede açık olup masrafı verildiği takdttde isteyen alıcıya bir ömeği gönderilebüir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münde- recatmı kabul etmış sayılacaklan, başkaca bılgı almak iste- yenlenn 1998/738 sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümü- ze başvurmalan ilan olunur. 16.05.2001 (*) tlgihler tabıri- ne ırtıfak hakkı sahıpleri de dahildir Basm 31136 TUNCELİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 2001 65 Davacı Izzet Yıldınm vekılı Av. Hasan Özcan tarafından davah Aslıhan Yıldınm aleyhine mahkememize ıkame edilen şiddetlı geçımsizlik nedenı ıle boşanma davasınm yapılan açık yargılaması sırasında venlen ara karan gere- ğince, Bütün aramalara rağmen adresi tespıt edılemeyen davah Tuncelı ılı, Mazgırt ılçesı Örs köyü nüfusuna kayıt- lı Mustafa ve Makbule kızı, 1956 doğumlu davah Aslıhan Yıldınm'a dava dilekçesı ve duruşma gününün ilanen teb- liğine karar verilmış olup, dava dılekçesınin ve duruşma günü 28.6.2001 tanhının ilanen teblığine, ılanın yayınlan- dığı tanhten itibaren bu dava ile ilgili ıbraz etmek istediği- nız belgelen duruşma gıinüne kadar göndermeniz veya du- ruşmaya getırmenız gerektığı. duruşmaya gelmedığiniz veya bir vekıl tarafından temsıl edılmedığinız takdirde yar- gılamaya yokluğunuzda devaın edileceği ve karar verile- ceğı hususu tebligat yenne kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Basın: 29655 MERHABA NECATİ DOĞRU Oleceksek Türk Tütünüyle Olelim! Sigara da içmeyelim... Erken de ölmeyelim... Ölümümüz sigaradan olmasın... Oleceksek ağız tadıyla ölelim... Diyelim ki sigaradan vazgeçemi- yoruz, onsuz yapamıyoruz, o za- man; "öleceksek Türk tütünüyle öle- lim. " Araştırmalarçok net olarak or- taya koyuyor ki ister Amerika'da üretilmişolsun, ister Afrika'da; ister Çin'den gelmiş olsun, ister Anado- lu'dan, herçeşittütünün hepsi sağ- lığa zararlı. Ancak Türk tütünüyle üretilmiş sigaralar sağlığa en az za- rarlı. Türk sigarası en az öldürücü. Fakat gözü kör olsun! Harika sunuş! Üstün teknoloji! Büyük sermaye! Reklamlarda bolca macera, öz- gürlük, seks motiflerini kullanarak bütün dünyanın gençlerinin ağzına sigara tutuşturma yanşını Amerikan şirketleri kazandılar. Amerikan Vir- ginya ve Burley tütünleri dünya pa- zarlarına hâkim oldular. İkinci Dün- ya Savaşı sonrasından bu yana Ame- rikan tütün çiftçisinin geliri, bizim Anadolu çiftçisinin gelirine göre 1000 misli fazla arttı. Amerikan sigara ve tütün ürünleri sektörü çok zengin- leşti, 120 yıllık tarihi olan Türk siga- ra sektörü fakirleşti ve IMF niyet mektuplarında kurtarılacak zavallı sektör olarak yerini aldı. • • • Türk tütünü yanşı kaybetti. Yeni değil... Yıllarca önce kaybetti.... Türkler, kendi tütünlerinden üre- tilmiş sağlığa daha az zararlı fakat içimi zor, kokusu pis, ambalajı şık ol- mayan kendi sigaraları yerine ülke- ye kaçak olarak girmiş sağlığa da- ha çok zararlı, fakat içimi kolay, am- balajı şık, reklamı bol, kokusu alın- mış yabancı sigaraları içmeye baş- ladılar. Yabancı sigaraları içmeyi de bir çeşit üstün, farklı, önemli insan olmayla özdeş saydılar. Aptallık işte! Aptallık da bulaşıcıdır! Aptallık bulaştı! Dudaklar ve parmaklar.... önce kaçak sigaraya alıştı... Sonra da iç pazar yabancı sigara şirketlerine açıldı. 120 yıllık tarihi olan Türkiye tütün ve sigara sektö- rünün ürettiği Gelincik, Yenice, Ye- ni Harman markaları geliştirilemedi. Hem Türkiye pazannda, hem Orta- doğu ülkelerinde, hem Kafkasya'da, hem Balkanlar'da, hem Orta Asya Türk köklü cumhuriyetlerde ve hat- ta Rusya'dafabrikalar kurup Türk si- garası satan biz olamadık. Başka- ları oldu. • • • Üstelik Türkiye pazarı da gitti. Türk sigara sanayii yoksullann iç- tiği Birinci sigarası ile Maltepe ve Samsun markaları içine sıkıştı. Tü- tünü ABD'den ithal edilip üretilen, bu yüzden de Türk çiftçisinin değil, Amerikan tütün çiftçisinin daha çok zenginleşmesine katkı yapan 2000 sigaraları bile yuttur gitsin yapılarak yerii sigaradan sayılır oldu. Tütün ABD'den geliyor. Tekel fabrikalarında montajlanı- yor. Içeride Türklere satılıyor. ParaABD çiftçisine akıyor. Acı so- nuç: 9 yıl gibi çok kısa bir zaman dili- mi içinde Türkiye pazarının yüzde 55'ine yabancılar hâkim oldu. Te- kel'in ürettiği yerii marka Samsun, Maltepe, Bafra, Birinci'nin payı 9 yıl önce yüzde 80 civarındaydı, bugün yüzde 45'e indi. Bugün Türkiye, tü- tün ve tütün mamulleri ihracatından yılda 400 milyon dolar kazanıyor. Yabancı tütün ve sigara ithalatına ise 450 milyon dolar ödüyor. ••• Şimdi geldik oyunun son perde- sine! Philip Morris Sabancı Pazar- lamaşirketinin Genel Müdürü Kür- şatKocdağ banabiraçıkjamagön- derdi. Açıklama çok net. Özetle şu- nu söylüyor: Özelleştirmeden ve tü- tün kanunu taslağını yazmaktan so- rumlu bakan Yüksel Yalova'nın is- tifasının altında; "Holdinglerin Tütün Kavgası" ya da "İki çokuluslu teke- lln yeriipazarı kapma yanşı" yatmı- yor, Maltepe ve Samsun sigara mar- kalarının öldürülmesi ile özel sektö- re satılmasına karar verilen Tekel'in elindeki 7 fabrikanın değerierinin öl- müş eşek fıyatına indirilmesi yatıyor. IMF ile imzalanan niyet mektubun- da 2 hafta içinde yapılıp Meclis'ten çıkması ve Cumuhurbaşkanı'nca onaylanması beklenen yeni Tütün Kanunu'na öyle maddeler yerleşti- rilmesi isteniyor ki dışarıdan vergi getirisi düşük, denetim dışı sigara- ların serbestçe ithaline izin veriyor. Bu da Türk tütünüyle üretilmiş Sam- sun ve Maltepe sigaralannı iç pazar- da rekabet edemez hale getirip so- nunu hazırlıyor. Bakan Yalova niçin istifa etti? Bu kanun taslağına itirazı neydi? Kemal Derviş ne istiyordu? Yalova neye itiraz ediyordu? Bu sorular cevap bekliyor... Yüksel Yalova neden istifa ettiği- ni, kendisine bir baskı olup olmadı- ğını, varsa kimlerin baskı yaptığını topluma açıklamalı. Kemal Derviş de "Tütün Kanunu niçin hazırtanı- yor" ve bu kanundan Türkiye çiftçi- sinin ve sigara sanayiinin kazancı ne olacak anlatmalı... Takipçisiyiz, cevap bekliyoruz! E-mail: necatidogruf» superonline.com Faks: 0212 513 90 98 ANKARA 22. İCRA DAİRESİ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI DosyaNo: 2000/931 Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsafi: Ankara, Etimesgut ilçesi, Piyade Mahallesi'nde, 431. Sokak 67 numaraya isabet eden ve imann 45357 ada 11. parselini teşkil eden 450 m2 miktarındaki arsa vasıflı taşınma- zın borçluya ait 3/16 payı bir borç nedeniyle açık arttırma suretiyle satılacaktır. Gayri- menkulün geniş evsafi dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır. Borçlu hissesinin takdir edilen kıymeti: 6.328.125.000.- TL, yüzde 18 KDV alıcıya aittir. SaüşsarÜan: 1- Satış, 16/7/2001 günü saat 14.10'dan 14.20'ye kadar Ankara Adliyesi Mezat Salo- nu'nda açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin yüz- de 75'ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geç- mek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa, en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 26/7/2001 günü aynı yer ve saatlerde ikinci arttırmaya çıkılacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememişse gaynmenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilamnda gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadar ki arttırma bedelinin malın tahmin edılen kıymetinin yüzde 40'ını bulması ve satış isteyenın alacağma rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin yüzde 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermelen lazımdır. Satış, peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebüir. Tel- laliye resmi, ihale pulu, 1/2 tapu harcı ve masraflan alıcıya aittir. Buikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3- Ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gaynmenkul üzerindeki haklannı hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgeler ile on beş gün içinde da- iremize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça pay- laşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- Îhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine se- bep olan tüm alıcılar ve kefîlleri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki fark- tan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır İhale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil oluna- cak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden almacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup mas- rafı verildiği takdirde isteyen ahcıya bir örneği gönderilebüir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayüacak- lan, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2000/931 sayılı dosya numarasıyla müdür- lüğümüze başvurmalan ilan olunur. 15/5/2001 (*) İlgilileT tabirine irtifak hakkı sahiplen de dahildir. Basm: 31141 KEMER MAL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN Ilçemize bağlı Çamyuva beldesinde bulunan mülkiyeti Hazine ile hisseli 67 ada, 1 parsel numaralı ve 4067 m2 yüzölçümlü taşınmazın Hazine hissesine isabet eden 1028.6 m2'lik kısrrunrn 75.000.000.000.-TL tahmini bedel üzerinden Mal Müdürlüğü makam odasuıda 21 Haziran 2001 Perşembe günü saat 14.00'te 2886 sayılı yasanın 45. madde- si gereğince Açık Teklif Usulü ile satış ihalesi yapılacaktır. 1- Geçici teminat 7.50O.0O0.0OO- TlMir. 2- thaleye ait şartname ve ekleri Mal Müdürlüğü Milli Emlak Servisi'nden bedelsiz olarak görülebilir. 3- Îhaleye katılmak isteyen gerçek kişiler ikametgâh belgesi, nüfus cüzdanı ömeği, geçici teminatı ödediğine dair belge, tüzelkişiler adma katılmak isteyenlerin bu madde- de belirtilen belgelere ek olarak 2001 yılı tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri, gerçek kişiler adına ihaleye katılacaklann noteTden tasdikli vekâletname ömeğini ihale gün ve saatine kadar komisyonumuza vermeleri gerekmektedir. 4- İhale bedeli üzerinden aynca Katma Değer Vergisi almacaktır. 5- Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İlan olunur. Basın: 32386
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog