Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

30 HAZİRAN 2001 CUMARTESİ CUMHÜRİYET HABERLER RkretBaşkaya Kalecik'te • ANKARA(\A)- \azarDoç Dr Fıkret Baskaya Istanbul DGM tar<afından hakkında \enlen l ^ avlık hapıs cez^sım çekmek uzere Kalecik C ezae\ ı'ne gıttı Fılcret Baskaya nın ceraevınegıtmesı nedenıvle bılım adamları demokratik kıtl« orgutu temsılcılen \e çok savıda vatandaşın katıldığı bır toplantı dıız-enlendı İETTaracına elkonuldu • Istanbul Haber Servisi t - Beyoğlu Vergı Daıresı İEFT nın affauğrar yaklaşımıyla odemedığı yaklaşık 50 tnlyon lıralık \ergı borcundan dolayı. Genel Mudur Nevzat Pakdıl ın makam otomobılıne el kovdu Pakdıl \ergı daıresınden detalarca gavnmenkullenmiz uzenndekı hacızı kaldırmasıni ıstedık Bovlelıkle arsalarımızdan bınnı satıp borcumuzu odevebılırdik dedı Mahkemenin Mezarcı kanam • ANKARA(AA)- Ankara 2 Ağır C eza Mahkemesı. "Hukumetın manevı şahsıyetı, devletın asken ve emnıvet ku\\etlennı tahkır ve tezyıf etmek ıle C umhurbaşkanı na hakaret etnıek ' suçlanndan vargılandığı davada, eskı Mılletvekılı Hasan Mezarcı nın Istanbul Adlı Tıp Kurunıu nda muşahede altına alınmasına karar verdı Cemaat operasyonu • İZMİR(AA)- , i n - . Izmır'de duzenlenen operasyonda 'zıkır ayını" yaparken suçustu \ akalanan Kıbnsı cemaatı sozde Turkıye sorumlusu olduğu büdınlen Avdoğan Fuat (44). dun mahkemece tutuklandı E\de v, akalanan \e aralannda Fuat ıneşt Mer>em Fuat ın da bulunduğu 25 kışı ıse Guvenlık Şube Mudurluğu"nde ıfadelen alındıktan sonra serbest bırakıldılar Fuatçıftının ABD vatandaşı olduklan da belırtıldı TÜBA bilîm burslan verildi • \NKARA (Cumhuriyet Burosu) - Turkıye Büımler Akademısı (TUBA) 'Ustun Başanlı Genç Bılım Insanlannı OduUendırme Programı kapsamında 16 oğretım uyesıne burs vermeyı kararlaştırdı Torenle burs almaya hak kazanan bılım adamlan şoyle Doç DT Ethem Alpaydm Doç Dr Abdullah Bereket Doç Dr AnfDaştan Doç Dr Ersan Demıralp Doç Dr Mehmet Ertuğrul. Doç Dr Ahmet Gul Doç DrTurkanHalıloğlu Doç Dr Erhan Onur tltan Doç Dr Alı Mostafazadeh Doç Dr NuravSakalh Doç Dr Alphan Sennaroğlu Yrd Doç Dr Selanu Sezgın. Doç Dr Alaattın Şen, Yrd Doç Dr Alı Tekcan, Doç Dr Hasan Gurkan Tekman \ e Dr Emel Ulupınar £. Polıs Akademısı mezunıyet törenıtıe katılan Sezer'den insan hakları dersi: Insan omuiıııu gözetinANKARA(CumhuriyetBuro- su)-Cumhurbaşkanı Ahmet Nec- det Sezer hukuk devletı ılkesı- nın ancak vnançlı bır tutumla uv- gulanabıldığınde bırevlere ger çek anlamda guvence sağlavabı leceğmı vurguladı Polıs Akademısı 56 Donem Mezunları Yemın \e Dıploma Torenı'nde konuşan Sezer, hu- kuk de\ letıne bağhlığın cumhu- nyetın temel nıtelıklennden ol- duğuna dıkkat çekerek "Kişile- rin devletgucu karşısında korun- ma gereksiniminden doğan hu- kuk devleti, her koşulda birevle- rin hukuk guvenliğini sağiamak zorundadır" dedı • C umhurbaşkanı Sezer. çağdaş dunyada devletın varlık nedenınm, yurttaşlannın hak ve ozgurluklennı korumak \e bunların ıhlalını onlemek olduğunu belırttı Sezer, ozellıkle de\let gucunu ellennde bulunduranlann uygarlık duzeyının gereğı olarak uygulamalarında ınsan onurunu gozetmelerının zorunlu olduğunun altını çızdı Hukuk dev letı ılkesının. ınanç- lı bır tutumla uv gulanabıldığınde bırey lere gerçek anlamda gu\ en- ce sağlayabıleceğını vurgulayan Sezer sozlerını şoyle surdurdu "Hukuk devleri ilkesı birevle- V re sağtadığı hukuk gtivenliği va- nında,laiku'gın.Türkiye Cumhu- nvetTnin ulkesı \e ulusuvla bo- lunmez butunluğunun ve Ata- furk ilke \e devrimlerinın de gu- vencesidir. Demokrasilerde tar- dşmasız kabul edilen ilke, \ asala- nn herkese eşit bıçımde uj gulan- ması gereğidir Uvgulamadagos- tenlecek ka> ırmacılık ve av nmcı- lık. de\1ete duy ulaıı guvenı ve sa\ - giM zedeler. Gunumuzde, insan haklanna \e temel ozgurluklere saygı. tum çoğulcu demokratik toplunılanıı ortak değen ruteliği- ni kazanmıştır. Kurallar v anında uy gulamalar, ozellikie insan hak- ları konıısunda ozel onem taşı- maktadır. Uvgulamalarda insan haklanna \erilen değer. uluslann uvgaıiık alanında ulaştıklan du- zevin gostergesiolarak kabul edil- mektedır." Sezer, çağdaş dunvada devletın v arlık nedenının yurttaşlannın sı- yasal sosyal v e ekonomık temel hak ve ozgurluklennı korumak \e bunlann ıhlahnı onlemek ol- duğunu belırttı Hıç kımsenın in- san onuruyla bağdaşmayan ey- lem \e ışlemle karşı karşıya bı- rakılamayacağına dıkkat çeken Sezer "Ozellikle dev let gücunu ellerinde bulunduranlann ülke- mizîn ulaşnğı u\ garlık duzevinın gereği olarak uygulamalannda insan onurunu gozetmeleri zo- runludur" dedı Sezer, uygar ve demokratik bır dev let olmanın gereklenru yenne getırecek kok- lu, kapsamlı ve hızlı yapısal de- ğışıkltklenn ve duzenlemelenn bır an once yapılmasının zorun- lu olduğuna ışaret ettı tçışlen Bakanı Rüştü Kazun Yücelende mezun olan komıser yardımcılanna, "Gucünüzü oto- ritenizden ve silahınızdan değil, anayasadan, kanunlardan, insan ve meslek sevgisinden alacaksı- nız" dıve seslendı Baba Ocak toprağa verildi Gozaltuıda kav bolan oğlunun bulunması için verdiği mu- cadelev le kav ıp vakınlannın simgesi haline gelen Baba O cak dun toprağa venldi (.a/ı Mahallesi Cemevi önunde Ocak ailesi, kav ıpyakınlan. demokratik kitle orgutu tem- silcilerinin de kanlımıv la cenaze toreni duzenlendi. Tore- nin ardından topluluk. Baba Ocak ve gozaltında kavbol- duktan sonra Kımsesizler MezaruğYnda cesedi bulunan ogju HasanOcak'ın fotoğraflannı taşıyarak Gazi Mezar- hğVna kadar yurudü. Mezaruktayapılan konuşmalarda. Baba Ocak'ın kayıplar mucadesindeki yen anlatüdı. Eşi Emine Ocak gozyaşlan içinde yaptığı ve tamamlayama- dığı konuşmasında. "Baba Ocak vorgundu. Baba Ocak hepımizı sevdL, bız de onu sevdik" dedı. Baba Ocak'ın ce- naze törenine, gozaltuıda dovülerek oldurulen gazeteci Metın Goktepe'nin annesi Fadime Goktepe de kaülarak Ocak aılesine destek olmava çalıştı. Baba Ocak. onceki gun geçirdiği kalp krizi sonucu kurtarüamay arak haya- tuu kaybetmisti. (Fotoğraf HATtCE TUNCER) Direnişe dışandan destek veren 1Ü öğrencisi Zehra Kulaksız 221. günde yaşamını yitirdi F tipi eylemmde bir öKiııı dahatstanbul Haber Servisi - F tıpı cezaevle nne ve tecrıde karşı sıyasi tutuklu ve hu- kumlulennbaşlattığı olum orucu eylemı nın253'uncugununde eyleme dışandan destek veren Zehra Kulaksız. dun akşanı yaşamını yıtırdı Adalet Bakanlığı Ceza \e Tevkıfevle- n Genel Muduru Ali Suat Ertosun, on- cekı gune kadar sağlıklan cezaevınde yatmaya elvenşlı olmadığı ıçın 24 hu kumlunun serbest kaldığını. dun de CMUK'nın 399 maddesı gereğınce ce zaevınden çıkamavan 22 tutuklunuıı mahkemelen tarafından tahlıye edıldığı- nı soyledı Olum orucu eylemcılerıne destek ver mek amacıyla tutuklu ve hukıımlıı aıle lerının Kuçukarmııtludakı bırevde baş lattıkları olum orucunda Zehra Kulak sız eylemının 221 gununde va^amını yıtırdı Tekırdağ Cezaevfndekı olum orucu evlemcısı DHKP C davası tutuk lusu Mehmet Kulaksız ın veğeııı olan Zehra Kulaksız ın daha once de kızkar de^ı Canan Kulaksız, olum orucunda ha yatını kavbetmıştı 1978 Rızedoğumlu Kulaksız ın tstan bul L nıversıtesı Iktısat Fakultesı nde oğ rencı olduğu bıldınldı Kulaksız ın am- cası Mehmet Kulaksız halen Tekırdağ F Tıpı Cezaev ı'nde olum orucunu surduru vor Zehra Kulaksız la bırlıkte eyleme destek veren tutuklu yakınlarından olen- lenn savısı 6 ya vukselırken "HayataDö- m\ş* operasyonunda bugune kadar yaşa- mını vıtırenlerın sayısı 58 e ulaştı Kulaksız bugun Kuçukarmutlu'da ya- şamını vıtırdığı e\ ın onunde duzenlene- cek torenle toprağa venlmek uzere mem- leketı Rıze'ye gonderılecek Gazetemıze açıklama yapan Ertosun, Adalet Bakan- lığı nın sureklı takıbıyle sağlığı ceza- evınde vatmaya elvenşlı olmayan hu- kumluler hakkında. (CMUK'nm 399 maddesı gereğınce) cumhunyet başsav- cılıklarınca gereklı ışlemlenn noksansız yapıldığını belırttı Ancak hangı olaylar- dan kımın tutuklanacağına ve tutuklula- nn ne zaman tahlıye olacaklarına bağım- sız mahkemelenn karar verdığmı ıtade e- den Ertosun. bu durumda bulunan 22 tu- tuklunun dun mahkemelen tarafindan tahlıye edıldığını vurguladı Olum orucu eylemınde vaşamıru yıtı- ren 25 kışı olan Aysun Bozdoğan'ın ce- nazesı onceki gun aılesı tarafindan Ada- na da toprağa venldi Bozdoğan ıçın on- ceki akşam Devnmcı Tutsak Aılelen Ko- mıtelen Taksım'de bır gosten duzenledı Evlemcılenn yaz aylan ıle beraber sağhk durumlanmn hızla bozulabıleceğı bıldı- nldı Ankara Tabıp Odası Başkanı Ümit ErkoL, sıcaklarla bırlıkte artacak sıvı kay- bını onlemenın onemını v urguladı AABF SrvAS'l UNUTTURMAYACAKLAR1N1AÇIKLAD1 Katliamı lanetüyoruz tstanbul Haber Servisi - Almanya Alevı Bırlıklerı Federasvonu (A ABF), sekızıncı yıhnda Sıv as kat- 1 ıamını "bir kez daha lanetledikleri- ni" belırterek "Ne şekilde olursa ol- sun. unutmayacaklanm ve unurfıı- rubnasuıa izin vermey eceklcrini" be lırttı Federasyon "bir vandan demokra- tik platformda yerlerinı ahrken dığer vandan gerici-ırkçı guçlerin gerçek- leştirdiği bu barbar katliam sırasmda devletın gösterdiği tutumun her za- man sorgulayicısı olacaklannı" kay- dettı AABF tarafindan vapılan ya- ATÖLYESİ ÇOCUK t YETIŞKİH ffl[(•212) 2 1 * •« 5» Rüşvet vermekle suçlanıyor Demirel'e dava üstüne dava tstanbul Haber Servisi - Egebank dav asınm sanığı, hakkında pek çok ıhtıyatı hacız ıstemlı ıcra takıbı bulunan ve Tasarruf Mevduatı Sıgorta Fonu nun ıflasmı ıstedığı Yahya Murat Denürel'e bır da\a da "rûşvet vermek" suçundan açıldı DemırePın, eskı Istanbul Korumalar Şubesı Muduru Dursun Yîğit'e koruma polısı Selahattin Ozkan aracıhğıyla ruşvet verdığı ıddıasıyla 12 yıla kadar, Yığıt ıle Ozkan'ın ıse 16'şar yıla kadar hapıslen ıstenıyor zılı açıklamada 2 Tenımuz 1993 te Sıvas ta şerıat devletı ıstemıyle avak- lanan şerıatçı-faşıst barbarlann ger- çekleştırdığı katlıamın ardından se- kız yıl geçtığını belırtılerek "Bu ka- tlıamda v itirdiğimiz 37 canımızın acı- sı vureğimızde dinmedi, dinmev ecek" denıldı Sıvas katlıamının "Alevi top- lumunun demokrasi mucadetesini en- gellemek isteyenlerce bilinçli olarak tezgâhlandığı" ıfade edilen açıklama- da "Hıçbır guç. hiçbir katliam. bizim demokrasi mucadelesindeki verimizi almamızı engeDemev ecektir" goru$u- ne yer venldi Açıklamada. u yuzyıl- lardır gericilerin, vobaz- larııı baskı ve katlıamla- nna maruz kalan Alevi- lerin, laik ve demokratik bir Turkive için orgut- lenmesı vecan bedeli v u- rutulen demokrasi kav- gasuida verini alması ge- rektiği"" \ urgulandı Açıklamada kısaca şov le denıldı "Bizler, Çorum. Ma- raş v e Gazi'de olduğu gı- bi katliamı vapanlann odullendırilmesine izin vermeveceğiz. Bizler, gerçek adalet için de- mokrasi mucadelesinin vukseltilmesi gerektiği- nın büincivle. bu muca- deleve tum gtıcumu7İe sanlacağız** J Karagümrük çetesinin Hderleri Ergin kardeşler, 4 ayn davadan hâkün karşısına çıktılar. Ergin'den Çakıcı'ya: Papaz korosunun maestro şefi İstanbul Haber Servisi - Çete lıden \e- dat Ergin, argo lıteraturune yem sozcukler ekleyerek ulkucu mafya lıden AJaattinÇa- kıcı ya "bovah papaz'" ve "papazlar koro- sunun maestro şefi" uyuşturucu kaçakçı- sı Yaşar Oz ıçın de "telti tambur" dedı Karagunıruk çetesı lıderlen Nuri ve Ve- dat Ergin ın ZeytınburnuveGultepe'deı- kı kahv ehanenın taranması, tnter Star tele- vızyonunun kurşunlanması. Eskışehır'de bır kışının oldurulmesı ve bır kışıden teh- dıtle para ıstenmesı suçlanndan yargılan- malarına devam edıldı Profesyonel hapishaneci Mahkeme başkanının "Cezaevinde süa- hı nereden buldun" dıye sorması uzenne Ergın. "Efendim, biz profesyonel hapisha- neciyiz" yanıtını verdı Vedat Ergın de so- yadından dolayı yargılandığmı ıddıa ede- rek ulkucu mafyacı Çakıcı ya çeşıtlı la- kaplar taktı Vedat Ergın şoyle devat ettı "Çakıcı, 'Papazlar korosunun maestro şe- fı' ve'bo\ alı papaz' Yaşar Özise'tellıtam- bur dur. Çakıcı, kendieşini. çocuğunungöz- leri önunde oldurtmuştur. Çakıcı'vı duş- man olarak gonnuyoruz. Bizim duşmaıu- mız da namuslu obnahdır. 'Çakıcı hanfen- dının' bovalannıbirgundokeceğim.Buki- şilerin kapüannı çalıp çavlannı ıçmek bu* giın mümkun olacakbr." Gorulen 4 dava da eksıklıklenn gıdenlmesı ıçın ertelendı Kararnamenin kaldınlmasına tepki Ellerini çeksinler Nâzım'dan BAHAR TANRtSEVER ANKARA - Hukumetın, dunyaca ünlü şaır Nâzun Hikmete yurttaş- hk hakkmın gen venlmesıne ılış- kın kararnameyı ışlemden kaldır- ması, edebıyat çevrelennden buyuk tepkı gordu Nâzım Hıkmet Vakft Başkanı Aydın Aybay. sıyaseten "güçsûz" durumda olan Başbakan BûlentEcevitın Nâzım'ınyurttaş- lığı konusunda bır ırade gostereme- dığını belırterek "Bu ayıp üzerlerin- de kalıtuştır*' dedı Yazar Burhan GûneL pohtıkacılann Nâzım Hık- met konusunu kullandıklannı vur- gularken "EOerini çeksinler artık Nâzun'daırdıyekonuştu ŞaırHü- seyin Atabaş Nâzım Hıkmet'ıntuın dunyada "en buv ükl ürkşairi'* ola- rak bılındığıne ışaret ederek bu ger- çeğın ortadan kaldınlamayacağını söyledı Nâzım Hıkmet Vakfı Başkanı Ay- dm Aybay. şaınn yurttaşlıktan çıka- nlmasına ılışkın karann hukuken sakat, geçersız bır ışlem, Turk kül- türu ve sanat yaşamı açısmdan da yanhş olduğunu kavdettı 4ybay, "Şair, gazeteci Başbakanınuzın bu hususta UgiH bakaniara talimat ve- rerek bu i^lemi tamanılatması gere- idrdL Fakat Sav ın Başbakan'da ne bu irade. ne istek, ne de bir rûvTt var. O politikav a boğulmoş. Üstefik hem bedeni hem zihni hem de srvaseten güçsüz olduğu için boylebir karann çıkmasını,yaniTurk vatandaşhğına Nâzun'ın geri donmesini sağlayacak Bakanlar Kurulu karannın iptal edümesini yüklenemedi. Bu avıp üzerierinde kalmışür'" dıye konuş- tu Yazar \vlakutlu "Bakanlar Ku- rulu dünya kultür ve sanaöna dan> ga vurmuş bir sanatçı için imza top- kfyamıyorsa bu Nâzım Hikmef i ar- ük ilgikndiren bir konu değil. Ama benim içimi ağlama duy gusuv la dol- duruyor. Bu duvgunun içinde ofke var, a a var" dedı 'Puan topiamak istr>ortar' Yazar Burhan Gunel "devletada- mıohnayan 7 " polıtıkacılann Nâzım Hıkmet konusunu kullandıklannı belırtırken "Birisi Betı bu yasağı kaldırmak ıstıyorum' dive kullaıu- yor. Ama uzlaşmadan bunu kamu- oyuna sunuyor, puan toplamaya ça- kşryor. Öbûrü de' Bak ben buna ızın vermıyorum' diyekullaruvor*" dedı Konunun artık "çırkin ve gülünç'* bır senaryoya donuştuğünu anlatan Günel, "Nâzun Hikmet'in ulkemiz ve dünya edebiyaündaki değerinin ne okluğuo kadar belirgiııkibukü- çükpotitikacılar alrında ezilivor. Uğ- raşmasınlar, bıraksınlar artık bu işin peşini" dıye konuştu Şaır Huseyın Atabaş, bır şaır ya da yazann, hangı dılde yazmışsa o dıhn, o toprağın yurttaşı olduğunu belırttı Nâzım Hikmet'in \atanmm Turkçe olduğunu anlatan Atabaş. şunlan soyledı "Nâzım Hikmet'in yurttaşlık hakkmın geri veribnesi işleminin Bakanlar Kurulu gfindeminden çı- karthnası pek de bir önem taşıma- maktadır.' Vatan haını' ISâzun Hik- oıet'i, 'Turk vatandaşhğına almak istemeyenierin gözu avdın. gonulie- ri rahat otsun! Ama bilsinkr ki, tûm dünya onu en büyük Turk şairi ola- rak büiyor. Ne denli uğraşırlarsa uğ- raşsınlar, iştebu gerçeği ortadan kat- dsramadarT Şaır Salflı Bolat. devletın karar mekanızmalannda bulunanlar tara- findan. "demokratikleşme, uygar BaO dünyasryia uyum içinde obna ve onlann standartlanna ulaşma gibi" söylemlenn sık sık ymelendığı gu- nûmûzde bu duruma manmak ıste- medığuu kaydettı Nâzım Hıkmet'e yurttaşlık hak- kınm verıknesı konusunun tekrar gundetne getınlmesı düeğınde bu- lunan Bolat. "Bu yapılmazsa bu yara derinleserek surer" dedı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog