Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

* * • 30 HAZİRAN 2001 CUMARTESİ CUMHUPİYET SAYF) EGITIM ROBOTEK TURHAN SELÇUK DURUST TABİmi ISTANBUL EFBNDÎSİ ABDÜLCANBAZ IN HARİKULÂDE MACERALAJRI KISIM ÎEKMİLİ BİRDEN \ ÜLKELER. Yıldız Teknik Üniversitesi toplam sekizfakültede eğitim veriyor. Okulda 24 kulüp var Üç kampusta on alü bin öğrenci Sağlık merkezi üniversite Eğitim Servisi - Anadolu Üniversitesi'nden 1993 yılında aynlan Osmangazi Üniversitesi'nin, 7 fakültesinde toplam 10 bin 500 öğrencı eğitim görüyor. Eskişehir'de bulunan birçok özel yurdun yanı sıra üniversitenin Kredi ve Yurtlar kurumu'na ait öğrenci yurtlannda 6 bin 500 öğrenciye bannma olanağı sağlanıyor. Öğrenciler için amfitiyatro yapımına başlanan üniversitede, çeşıtli öğrenci kulüpleri de yer alıyor. Üniversitenin tıp fakültesi, Eskişehir dışında, Afyon, Bilecik, Kütahya illerine de sağlık hizmeti sağlıyor. Kürüşlüler destek ıstıyor Eğitinı Servisi - Antalya'nın Serik ilçesine bağh Kûrüş köyü, köy ve okui kütüphanesine destek bekliyor. Körüş köyü, çocuİdann daha iyı eğitim görmesi, yetişkinlerin de kültürel ve sosyal etkinlüdere katılması ve çeşitli konuJarda bilgilendirilmesi amacıyla uzun süredir çeşitli etkinliklere sahne oluyor. Halk Kütûphanesi sorumlusu Ömer Çefik, köy okuluyla işbirliği içinde, köyün halk eğitim merkezi olarak nitelendirilebilecek bir mekân oluşturduklannı belirtri. 3ilgi'den ngilizce kursu Eğrtim Servisi-Bilgi Üniversitesi'nin yetişkinlere yönelik programlanna temmuz ayında bir yenisi ekleniyor. Kühür-Sanat, Dünya Dilleri, Bilgisayar dallannda düzenlenen programlannın yaru sıra bu yı! ilk olarak yaz dönemi yoğunlaştınlmış Ingilizce programı başlatıhyor. DÖrt hafta sürecek dersler, 2 Temmuz tarihinde başlayacak ve hafta içi her gûn 18.30-20.30 saatleri arasında düzenlenecek.Kayıt telefonlan:0212 00-292 86 99 Üniversitede öğrencilere, bir yılhk yabancı dil hazırhk eğitiminden sonra yabancı dil destekli Türkçe eğitim veriu'yor. ENC BAKIS FİGENATALAY Okullar yeni tatil oldu. Ama öğ- retim yılı başında elinize tutuşturula- cak kitap listelerinden bazılan çoktan hazırlandı bile! Bu listede, çocuğunu- zun eğitimine hiçbir katkı sağlamaya- cağına inandığınız ya da evinizde bu- lunan kitaplan da almak zorunda tutu- lacaksınız. Örneğin listede yeralan bir sözlüğü. "Evimizdezateniyibirsözlük var. Yeni bir sözlük almamıza gerek yok. Listedcki yayınevinin değü,ama ne fark ederki" diyerek almak iştememe- niz hiçbir ışe yaramayacak. Öğretmen "flle de bu sözfûk" diyecek. "Ya öğret- men çocuğuma takarsa, ona kötû dav- ranırsa" korkusuyla ıçinizden lanet Ders kitabı çilesi okuyarak her isteneni alacaksınız. Aslında Milli Eğitim Bakanlığı, "okurulacak ders kitaplan" listesini 25 Mayıs 2001 tarihli genelgesinde ya- yımladı. Ilgilenenler için yazalım: Genelge. Haziran 2001 tarihli, 2525 sayılı Teb- liğler Dergisi'nde yer aldı. Bazı yayı- nevlerinin okul yönetimlerine çoktan sunduklan listelerde. genelgedeki "okurulacak ders kftaptan" listesınde yer almayan kıtaplar da yer alıyor. Ör- neğin, genelgeye göre, 2001 -2002 öğ- retim yılında ilköğretim birinci sınıf- lannda yalnızca beş kitap okutulabile- cek. Bazı yaymevlennin okul yö- netimlerine sunduklan kitap liste- lerinde ise birinci sınıflar için 9-10 kitap yer alıyor. Bu arada. ders kitaplannı öğretmen- lerin seçmesı gerekiyor ama birçok okulda kitaplan müdür belirliyor ve öğretmenlere zorla onaylattınyor. Ögretmenlerin ve velilerin, birileri- ne çok miktarda para kazandıran bu sisteme "dur" demelerinin zamanı gelmedi mi sizce? Öğretmenlerin, kitaplan seçmek ve seçmedıkleri kitaplan onaylamamak için, velilerin de, genelgede yer alma- yan kitaplan almama haklan için mü- cadele etmeleri gerekmiyor mu? figensrt' yahoo.com Okul, gençlere geniş bir kampus olanağı sunuyor Üniversite kenti Eskişehir• Eşkişehir Anadolu Üniversitesi'nin öğrenim dili Türkçe, Ingilizce, Fransızca ve Almanca. Üniversitede öğrencilerin sosyal yaşamlannı geliştirmek için çok sayıda öğrenci kulübü bulunuyor. Eğitim Servisi - Eskişehir'de bulunan Anadolu Üniversitesi'nde, Açıköğretim Fakültesi'ndeki 240 bin öğrenci dahil toplam 681 bin 184 öğrenci eğitim görüyor. Öğrenim dili Türkçe, Ingilizce, Fransızca ve Almanca olan Anadolu Üniversitesi, 6 Kasım 1958'de kuruldu. Üniversite'de 9'u Üniversitede, toplam 681 bin 184 öğrenci öğrenim görüyor. örgün, 3'ü uzaktan eğitim veren toplam 12 fakülte, 6 yüksekokul, 3 meslek yüksekokulu, 1 devlet konservatuvan, 9 enstitü, 18 araştırma merkezi bulunuyor. Ana kampus niteliğindeki Yunus Emre Kampusu, Eskişehir'in içinde yer alırken fakülte ve yüksekokulların bazılan, idan bilimler ve sosyal tesislerin büyük çoğunluğu da bu kampusta yer alıyor. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Sivil Havacılık Yüksekokulu ile Mühendis-Mimarlık fakültelennin yer aldığı İki Eylül Kampusu ise kent merkezine beş kilometre uzaklıkta. Üniversitenin örgün bölümlerinde toplam 18 bin 341 öğrenci eğitim görüyor. Anadolu Üniversitesi'nde, Tiyatro Anadolu. Halkdanslan Topluluğu, Çoksesli Gençlik Korosu, Gençlik Senfoni Orkestrası, Türk Sanat Müziği Korosu, Türk Halk Müziği Korosu, Anadolu Haber Gazetesi, Radyo A FM ile çok sayıda öğrenci kulübü de yer alıyor. Tel.(0 222)335 05 80 www.anadolu.edu.tr • YTÜ bünyesinde ögrencilere burs verme, psikolojik ve sosyal danışmanlık yapma, Istanbul ve ülke dışından gelen öğrencilerin çevreye uyum sağlamalanna yardımcı olmak amacıyla bir Öğrenci Rehberlik ve Danışmanlık Merkezi (ÖREM) yer alıyor. Eğitim Servisi - Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), Yıldız, Maslak ve Davutpaşa kampuslannda toplam sekiz fakültede eğitim veriyor. 1999-2000 öğretim yılında üniversitede eğitim gören öğrenci sayısı 16 bin 153. Üniversitede oğrencilere, hir yılhk yaÇancı dil hazıriık eğitiminden sonra yabancı dil destekli Türkçe eğitim veriliyor. Aynca oğrencilere yönelik olarak sağlık, beslenme, bannma, spor ve kültür hızmetlerinin yanı sıra psikolojik rehberlik hizmetleri sağlanıyor. YTÜ bünyesinde öğrencilere burs verme, psikolojik ve sosyal danışmanlık yapma, Istanbul ve ülke dışından gelen öğrencilerin çevreye uyum sağlamalanna yardımcı olmak amacıyla bir de Öğrenci Rehberlik ye Danışmanlık Merkezi (ÖREM) yer alıyor. 1849 öğrenciye burs 1999-2000 öğretim yılında, beş bin 971 öğrenci, "destek", "başan", "araç-gereç" ve "yemek" burslanndan yararlandı. Aynca 1849 öğrenciye de bazı kurum ve kuruluşlar tarafından çeşitli burslar verildi. YTÜ'de dağcıhktan münazaraya, sinemadan politikaya kadar birçok alanda toplam 24 öğrenci kulübü faaliyet gösteriyor. YTÜ bünyesinde yer alan fakülte. yüksekokul ve enstıtüler şunlar: Yıldız Kampusu'nda; Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler enstitülerinin yanı sıra Elektrik ve Elektronik, Iktisadi ve Idari Bilimler, Inşaat. Makine. Çevre Mühendisliği, Mimarlık, Sanat ve Tasanm fakülteleri, Yabancı Diller Yüksekokulu, Metalurji ve Malzeme bölümleri yer alıyor. 800 klşiye bannma Imkânı Davutpaşa Kampusu'nda, Fen Edebiyat Fakültesi ile Kimya- Metalurji Fakültesi'nin Kimya ile Matematik Mühendisliği bölümleri bulunuyor. Maslak Kampusu'nda ise Maslak Meslek Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu, öğrenci yurtlan ve spor tesisleri yer alıyor. YTÜ'nün Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'den devrahnan ve Maslak Kampusu'nda bulunan öğrenci yurtlannda, toplam 800 öğrenciye bannma olanağı sağlanıyor. Tel: (0212) 259 70 70 www.yildiz.edu.tr Tercihler İstemediğiniz bolumu yazmayın SELENBAYCAN Üniversite adaylannın, istedikleri yûkseköğretim programına girebilmeleri için bilinçli ve futarlı bir tercih listesi oluşturması gerekiyor. MEF Dersanesi Rehberlik ve Araştırma Birimi Müdürü Erdem Kaya, tercih yaparken dıkkat edilmesi gereken noktalan şöyle sıraladı: • Size gönderiien suıav sonuç belgesimte üç puan rüründen de alan ve alan dışı puanJannız, yüzdelik dilimieriniz ile sıralamaiarınız yer alacaktır. Bu sonuçları dikkatlice incelcviniz. • Liseden hangi alanda mezun iseniz bu alanla ilgili yûkseköğretim programlannı tercih ettiğinizde şansmızm daha fazla olacağını unutmamahsımz. * Tercthlerinizi yaparken hem istek sırasına bem de puan sırasına uygun obnasuıa dikkat ediniz. Örneğin 9. tercihinia kazandığmızda, 'keşke 10. ya da 11. tercihimi kazansaydım' demeyeceğiniz bir düzenleme yapmalısıni2. • Farklı puan türlennde tercih yapacak olursanız bu puan türlerinin de kendi içinde tutarlı sıralanmış ofmasma dikkat ediniz. • flk birkaç tercihintd, 'puanun yeterli olmayabıiır' düşüncesine kapümadan, isteklerinizi göz önüne alarak >apabilirsiniz. • Yeni açılan veya alanı değişen bölümlerin taban puan ve yüzdelik dilimlerinin karşısında (-) olduğundan ve puanlan belli olmadığından, bu bölümleri istek sıranıza uygun yerlere yazmalısınız. • Kazansanız bile kaydolmayı dfisünmediğiniz programa tercih fetesinde yer vtrmeyiniz. • Eğer 'kesinlikle bir yûkseköğretim programına yerleşmenyim" dıyorsanız, Y-ÖSS puanlannızdan daha düşük.pûania öğrenci alan yükseköğretim programlannı tercih etmeniz yerleştirilme ihtimalinizi artıracaktır. Meslek secerken Tercihte bulunurken / Ne tür meslekleri seviyorum? / Öncelıklerim ve alternatiflerim neler? / llgi, yetenek ve becerilerim hangi mesleklere daha uygun? / Tercih etmeyi düşündüğüm mesleklerin iş bulma olanaklan, kazanç durumu, gelecekteki toplumsal statüsü, çalışma ortamı beklentilerime uygun mu? / Farklı üniversiteler seçtiğimde, meslekleri mi üniversıteleri mi göz önünde bulundurmalıyım sorulannı cevaplayın. ÖSS'deiM biyoloji sorusuna itiraz A3>îKARA (Cumhurrvet Bûrosu) - Dershaneler, biyoloji öğretmenleri ve akademisyenler, biyoloji bölümünde yer alan 2 sorunun yanlış olduğunu belirterek Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ne (ÖSYM) itiraz ettiler. Başta MEF Dershaneleri olmak üzere pek çok dershane, ÖSS soru kitapçığının basın kopyası bölümündeki 2 biyoloji sorusunun hatali olduğunu belirterek iptalini istedi. Biyoloji öğretmeni Fatma Sosjal'm söz konusu 2 sorunun yanlış olduğu yönündeki itirazına, bilimsel çevTelerden de destek geldi. ODTÜ Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof.Dr. AykutKence, sorulara ilişkin itirazlannı, şu bilimsel îernellere dayandırdj: "Proteinlere ilişkin 86. sorndald ffl NoTu grafik, soruda >önlendirildiği bicimde protein \7kunini değil. amino asit yıknnını ifade etmektedir. Soruya göre, ğrafîk düzenlenmesi durumunda amino asit grafiğinin önce artması sonra da azalması gerekmektedir. Aynca verilen üç grafigin de yatay ekscni kesmesL söz konusu maddeferin vücutta hiçbir zaman sıfir olmayacağı büımsel gerçeği ile cdişmcktedir. Evrimleşmeye ilişkin 90. soru açık ve anlaşılır değildir. Aynca doğru seçenek olarak açıklanan 'popuiasyondaki kahtsaJ çeşirJilik'. soru kökeninde ifade edüdiği gibi e\Tİmleşmeyi sağlayan bir mekanizma değildir. Kahtsal çeşitlilik, evrimleşmenin bir sonucudur." Biyoloji öğretmeni Fatma Soysal, 87. soruda yer alan üreme sistemi gelişimine ilişkin sorunun da müfredat dışı olduğunu, ÖSS'de sorulmasuıın çok hatah olduğunu savundu.ÖSYM'nin bu sorulan iptal etmesi durumunda, ÖSS puan hesaplamalan değişerek, yerleştirmeleri etkileyecek. Puanlann temmuz ayının son haftasında açıklanması bekleniyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog