Bugünden 1930'a 5,502,890 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 30 HAZİRAN 2001 CUMARTESİ ODUL TORENI , \ 55. YutuısNadi Ödülleriİbrahim Paşa Sarayı'nda düzenlenen törenlesahiplerinibuldıı Zilffi Lrvandi: Ödüiü hayatımın en önemli anılanndan biri olarak saklayacağım. fnci Aral: Her şeyden önce okurlanma teşekkür ediyomm. Raif Özben'in ödûlünü onun adına Can Yayınlan Ya}in Yönetmeni İlknur Özdemir aldL Yavuz Sevimli: tnsanın sarf ettiği emek için ödül alnıası kadar güzeli yok. Cumhuriyel sevgisi birleştirdi • Yunus Nadi Yanşması'na bu yıl 364kişi katıldı ve roman, öykü, şiiıve fotoğraf dallannda ödül verildi. Ödül törenine, bilim, sanat, politika ve iş dünyasından çok sayıia tanınmış kişi ile Cumhuriyet yöneticileri, yazarlan, çalışanlan veoicurlan katıldı. Kühür Servisi - 2001 Yunus Nadi Ödlleri, perşembe akşamı ibrahim Paşa Sarayı'nda düzenlenen bir törenle sahiplerini buldu. Tiyatro sanatçısı TilbtSaran'ın sunduğu ödül törenınde ilk olarak Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve törene rahatsızlığı nedeniyle katılamayan Berin Nadi'nin mesajlan okundu. Berin Nadi göncerdiği mesajda. tt Bizi birleştiren Cumhuriyet sevgisidir. Kitap yazmak, sanat vapmak insanhğa ve uhısa en büyük armağandır. Odül kazanan sanatçıiarunızL edebiyatçüanmızı kutlanm. Yunus Nadi'yi, bu büyük adaraı hasretle anarun" dedi. Roman dalında 'Bir Kedi, Bir Adam, BirÖlüm' adlı yapıtıyla birincıliğe değer görülen Zülfii Lrvaneii, ödülünü Çalı^ma ve Sosyal Güvenlık Bakanı Tf&şar OÜuyan'ırr clîaden atdı. 14vaıîel£ yaptığı kısa konuşmada bu ödülün kendısi ıçin iki anlamı olduğunu, bınnm Yunus Nadi gibi simge bir ismın anılması ve ikincisinin de bu ödülün yıllar sonra kendisine verilmesi olduğunu belirterek "Ödülü hayaümın en önemli anılanndan biri olarak saklayacağını*' dedı. Öykü dalında 'Gölgede Kırk Derece' adlı yapıtıyla binnci olan İnci Aral, ödülünü Istanbul Valisi Erol Çakır'dan aldı. Yunus Nadi Ödülleri'nin Türkıye'nin en ciddi ödüllerinden biri olduğunu söyleyen Aral. "Her şeyden önce okurlanma teşekkür ediyorum. Ve Yunus Nadi Ödülleri'nin uzun yıDar, sonsuza kadar yaşamasmı takp ediyorum" dedi. Şiir dalında 'Asyah Ayyaş' adlı yapıtıyla ödüle değer bulunan Raif Özben, törene katılamadı. Ödülü onun adına Can Yayınlan Yayın Yönetmeni İlknur Özdemir, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Lale Tokuş'tan aldı. Fotoğraf dalının birincisi Yavuz Sevimli'ye ödülü, Cumhuriyet Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Alev Coşkun tarafindan verildi. Sevimli yaptığı konuşmada "İnsanın emek sarf ettiği bir şey için ödül alması kadar güzel bir şeyyok" dedi. Törene katılanlar Törene gazetemiz yöneticileri, yazarlan ve çalışanlannın yanısıra katılan bazı isimler şöyle: Gürbüz Barlas. Cihan Demirci, Ayşe Sankay a, Macide Tanır, Recep Bilginer. Metin Celal, Bedri Baykam, Zeynep AHye, tsa Çelik, Cevat Çapan, Haluk Çetin, Ahmet Levendoğlu. Teoman Madra, Jak KamhL Yekta Kara, Osman Şengezer, Alp Selek, Ömer Faruk, Esin Afşar, FiBz Kutiar, Yıldız Alpar. Hikmet Arankaya, Cüneyt TüreL Selahattin Beyazıt, Deniz Banoğlu. Süheyl Pozanö, Üzeyir Garih, Mahmut Karatoprak, Melisa Gürpmar, Adnan Binyazar, Banu Zorlutuna, Ergin Konuksever, Hikmet Altınkaynak, Mete Uğur, Adnan Özyalçıner, Ziya Sonay, Necati Güngör, Hüseyin llbey, Nihat Behram, Fatma GürseL Bedia Akarsu, Canan Yücel Eronat, Naim Tirali, Rona Aybay. Mehmet Güler, Arife Kalender, Muhsine Helinıoğlu Yavuz, Aydın Ilgaz. Gülsüm Cengiz, Alpay Kabacalı, Sennur Sezer, Gülten Da>ioğlu, Fatma Murat, Konur Ertop, Dağhan Baydur, Üknur Özdemir, Lütfıye Eroğlu, Handan Taftah, Taner Dortunç, Demir Tiryakioğlu, Egemen Berköz. İzzet Günay, Gencay Gürsoy, AtiDa Aksoy, Nazan Aksoy, Gönül Paçacı, Kemal Özer, Metin Cengiz, Bald Asiltürk, Zeki Coşkun. İbrahim Paşa Sarayı'nda yapüan 2001 Yunus Nadi Ödülleri'ne katılım büyük oldu. Ödüllerin dağıtılmasından sonra ödül alanlar ve konuklar kokteylde buluştular. Ödül törenini, tiyatro sanatçısı Tîlbe Saran sundu. (Altta sağda). Yazanmız Ataol Behramoğlu, İstanbul Valisi Erol Çakır, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan. İstanbul Emniyet Müdürü Hasan Özdemir, yazanmız Oral Çalışlar ve işadamı Üzeyir Garih birlikte. (Altta solda) (Fotoğraflar: UGUR DEMlR) Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, gazetemize kutlama mesajı gönderdi Çağdaşlığa verîlen destekCumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 55. Yunus Nadi Ödül töreni için gazetemize bir mesaj gönderdi. Sezer'in mesajı şöyle: "Ulusal Kurruhış Savaşı'na Veni Gün gazetesivie destek veren Yunus Nadi, yüce Atatürk'ün iradeleri doğrulrusunda yayunladığı Cumhuriyet gazetesinde Atatürk üke ve devTİmlerinin benimsenmesi, ülkenin aydııüık gekceğe ukşmasi için çaba göstermiştir. CHfflhuriyet gazetesi toplumun ayduuaülmasıveevrensel değerterin özümsenmesinde sorumluluk üstlenerek yayınlannı bu bünçie sürdürmüştür. Yunus Nadi ve arkadaşlan çağdasük savaşımındaki öneminin ayırdmda okiukları için kültür ve sanat etkinliklerinin yayguüaşması ve getişmesine de büyük destek vermişlerdir. 55.'si gerçekleşnriten Yunus Nadi Ödülleri dağıtım törenini bu geteneğin sürdiirülmesi yönünden anlanuı buhıyorum. Küİtür, sanat ve yazın dünyanuzda üretflen değerii yapıtlann sahiplerinc Cumhurbaşkanı Sezer: Yunus Nadi, yüce Atatürk'ün iradeleri doğrultusunda yayımladığı Cumhuriyet gazetesinde Atatürk ilke ve devrimlerinin benimsenmesi, ülkenin aydınhk geleceğe ulaşması için çaba göstermiştir. dağıtılan bu ödöfler, sanatçj emeğine duyulan saygıyı göstermesi yönünden de önem taşmıaktadır. Aydınlanma çabalanna önderiik eden sanatçı v« aydınlanmızın urettiği yaprtlar, ülkemtzde kültür ve sanat yaşanunın gelişmesine önemli katkılarda bulunmaktadır. Bu tür ödülkrin sanatçılannua özendireceğine. başarıb özgür çalısmaJan arttıra<ağına inanıyorum. 55. Yunus Nadi Ödüileri'ni kazanan şair. yazar vt fotoğraf sanatçılanmız] kutluyor, sanann yol göstericüiğinde bartş dohı bir dünyada yaşamak umoduyla esenlikkr dilhorum." dteki mesajlar Tören nedeniyle gazetemize diğer masaj gönderenler ise şunlar: TBMM Başkanı Ötnerİzgi. Başbakan Bülent Ece\it Başbakan Yardımcısı, Devlet Bakanı Hüsamettin Ozkan, Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler, Devlet Bakanı Ytlmaz KarakmunJu. Devlet Bakanı Mustafa Yıbnaz. Devlet Bakanı Hasan Gemici Devlet Bakanı Ramazan Mirzaoğlu. De\iet Bakanı Edip SafderGaydaa, Mıllı Eğirim Bakanı Metin Bostancıoğlu,. Içişleri Bakanı Rüştii Kazun Yücelen, Sağlık Bakanı Osman Durmuş, Enerji ve Tabii KaynakJar Bakanı Zeki Çakan. Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk TBMM Başkamekılleri Afi Dıksoy, Murat Sökmenoğju, DYP Genel Başkanı Tansu Çilfcr, İstanbul Milletvekili Ahmet Tan, Ankara Milletveküı üluç Gürkan. CHP Geneî Başkanı Deniz BaykaL Cumhurbaşkanltğj Genel Sekreteri Kemal Nehrozoğlu. CHP Genel Sekreteri Önder Sav, TRT Genel Müdürü Yûcel Yener, Izmir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Piriştina, Cankaya Belediye Başkanı Haydar Yümaz. Beşiktaş Belediye Başkanı Yusuf Namoğlu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Recep KoraL Bakırköy Belediye Başkanı Ahmet Bahadıru. İstanbul Üniversitesi Rektörü Kemal Alemdaroğlu, Kentbank AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Süzer. CUMARTESİ YAZILARI ATAOL BEHRAMOĞLU Rene'nin 'An... isviçreli köylü delikanlısı Ren'e'nin hemen her cümlesinde "af"sözcüğügeçiyordu... Benimosı- radaki Fransızcamla onun isviçreli ve köylü Fran- sızcasını anlamam olanaksızdı. Ama belli ki kö- yünden, orada olup bitenlerden, en çok da atlar- dan söz ediyordu... Lausanne kenti yakınlannda, Leman Gölü karşısındaki yamaçlan boydan boya kaplayan bağlarda işçilik yapıyorduk... Ben bu mevsimlik işi, o sırada yaşamakta olduğum Pa- ris'te bir öğrenci bürosu aracılığıyla bulmuştum. Başka mevsimlik ışçılerin (genellikle de Isviçre'nin çeşitli bölgelerinden gelmiş kadın işçilerin) topla- dığı üzümleri küfeyle kamyonlara taşıyanlardan biriydim... Sırtımdaki küfeyle bağ yollarındayürür- ken bir yandan da Le Monde'un katlayarak kü- çülttüğüm ilk sayfasındaki giriş yazılarını sökme- ye çalışıyordum... Bir keresınde ayağımın burkul- ması, küfeyle birlikte tepetaklak oluşum, kimse görmeden ("Türk"ü küçümsememeleri için) aya- ğımdaki sızıya karşın üzümleri aceleyle toplayıp küfeyi bir kez daha yüklenerek yola koyuluşum, o günlere ilişkin unutulmaz anılanmdandır... Akşam- lan yemek için patron evınin avlusunda toplanır, çember biçiminde otururduk... Patron da (iri kıyım bir İsviçreli) biz işçilerle oturur, bu akşam yemek- lennin başlıca gıdası olan yumruk büyüklüğünde haşlanmış patateslerin kabuklannı soyarak kendı elleriyletektekişçılennesunardı...Güneşin Leman Gölü'nü çevreleyen dağların gerisine çekildiği bu akşam saatlerinde, çoğunluğunu Isviçrelilerin oluşturduğu bu toprak insanlarına Paris geceleri- ni anlartığımı anımsıyorum... Patron da içlerinde olmak üzere hiçbiri Paris'i görmemişti. Beni ilgiy- le dinlemelerine karşın bu konuda bir istekleri ol- duğu da görülmüyordu... Hayatlanndan memnun- dular. Kasketli, pembe yanaklı Ren'e de hemen her cümlesinde "at" sözcüğünün geçtıği öyküle- rinı bu yemek ve dinlenme saatlerinde anlatıyor- du... Betimlediğim bu atmosferin tarihi 1971 güzüdür... İsviçreli köylü delikanlısı Ren'e büyük olasılıkla çoktan dede olmuştur. Isviçre'nin Kalyan- ca konuşulan bolgesınden gelen kadın işçilerara- sındaki, adını ne yazık ki unuttuğum o beyaz yaş- maklı genç kız da en azından yetışkin çocuklar sa- hıbidir... Fakat Lausanne yakınlarındaki bağların sökülüp yerine apartman bloklan yapıldıgını, Ren- 'e'nin köyünden ve atlarından aynlarak büyük bir kentte kapıcılık ya da seyyar satıcılık yaptığını, o beyaz yaşmaklı genç kızın da yine bir kentte bur- juva evlerine temizliğe gittiğini pek sanmıyorum... • • • Türkiye'de tarım ekonomisi gözle görülürcesi- ne ve hepimızın gözlen önünde çöküyor. Bu ko- nuya ilişkin yazı ve haber başlıklannın kimilerini yo- rum yapmaksızın arka arkaya sıralamak bile ülke- mizde tarımın ve tarım emekçısinin durumunu göstermeye yeterli: "Tütünde ölüm Fermanı", "Zeytinyağı Ihracatındaki KısıtlamalarKaldınlma- lı", "Milyonlarca Pancar Üreticisine işkence", • "Çiftçi rıne Sahipsiz Kaldı", "Tekel de IMF'ye Kurban Ediliyor", "Buğday Üreticisine Yine Yazık Oldu", "Tanmın Çöküşünden Belediyeler de So- rumlu", "Tütünde Isyan Tütüyor" vb... Konuyla il- gili dikkatli okur, yukardakı yazı başlıklanndan ço- ğunun, bu alanın şövalyesi Sadullah Usumi us- taya ait olduğunu anımsayacaktır... Fakat ülkemiz- de tarım üretimi alanında yaşanan büyük çökün- tüyü görebilmek ıçin uzman olmaya da artık ge- rek yok. Çöküntü gözle görülürcesıne ortada. Gö- rebilmek, kaygı duymak ve çözüm düşünmek için birazcık yurtsever, bırazcık sorumluluk duygusu sahibi olmak yeterli... • • • Bilinen rakamları sıralamaya gerek görmüyo- rum. Ülkemizde tarımda çalışan işgücünün çağ- daşiık ölçüleriyle bağdaşmayacak kabanklığını, tanmsal üretimdeki verimsızliğı, devlet desteğinın kullanımındaki yetersizlik, aksaklık ve politik çıkar hesaplannı konuyla az çok ilgili herkes biliyor. Fa- kat bunlan bılmek ve eleştirmek yeterli mi? Asıl so- run, doğru çözümlerönerebılmek... Bu isesorun- lar doğru saptandıktan sonra o kadar güç değil. Tabiı, sağduyumuzu ve yukarda söylediğim gibı yurtseverlik duygumuzu henüz yıtirmemişsek... • • • Usumi ustanın yazılan başta olmak üzere gaze- temizde (ve başka yayın organlannda) yayınlanan yazı, haber ve röportajlan topluca gözden geçir- mek, sadece sorunları değil neler yapılması ge- rektiğini de açıkça gösteriyor. Ekonomi Bölümü Şefimiz Özlem Yüzak'ın Türkiye Genç işadam- lan Derneği (TÜGİAD) Başkanı Muharrem Yıl- maz'la yaptığı söyleşi ("Cumhuriyet" 18 Ekim 2000); Bilgi Üniversitesi Kurucusu ve Vakıf Baş- kanı Latif Mutlu'nun "Tanmın Kurtuluşu"("Cum~ hunyet" 3 Nisan 2001) başlıklı inceleme-yazısı, sorunların yanı sıra çözüm önerileri de içeren ya- zılar arasında... Özetle: Avrupa Birliği üyesi ülke- ler, ülkemizde kımilerınin iddia ettiğinin tersine, tarım ekonomilerini destekleyip geliştirmekte, bu alanda büyük projeler uygulanmakta, büyük pa- ralar akıtılmaktadır... Ulusal bir tarım politikasına sahip olmayan Türkiye'de ise tarım alanında ileri teknoloji uygulamak, eğitım düzeyini arttırmak ye- rine, var olan tanm uzmanlık okulları da bırbiri ar- kasına kapatılmaktadır. tlerı teknoloji uygulana- rak, tanmsal üretim desteklenip korunarak verimi arttırmak ve bunun doğal sonucunda işsiz kalıp kentlere göçecek milyonlarca kol gücüne oralar- da iş alanları sağlamayı planlamak yerine tanm ekonomisi ve köylülük yok oluşa sürüklenmekte, böylece kentlerde de büyük yoksulluk ve karga- şa ortamı hazırlanmaktadır... Sonuç olarak: Sana- yileşmiş Batı'da ileri teknolojiyle bütünleşerek var- lığını sürdüren tarım ekonomisi (ve köylülük), sa- nayileşememiş Türkiye'de ileri teknolojiyle tanışa- madan, ülkeyle birlikte, çöküntüye, yok oluşa sü- rüklenmektedir... ataol b(« cumhuriyet.com.tr Muayene, Teşhis, Tedavi TÜRK KALP VAKFI 19MaytsCad.No:8Şişfi/İstanbul Tel: (212) 212 07 07 (pbx) Faks: (212) 212 6835 İntemet http^/www.tkv,org.tr e-maü: gefi.sekreter(a tkv.org.tr koordinatorfatkv.org.tr
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog