Bugünden 1930'a 5,502,404 adet makaleKatalog


«
»

30 HAZİFLAN 2001 CUMARTESİ CUMHURİYET AYFA CHP'DE KURULTAY ANAP'ta 2. aday • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - ANAP'ın 4-5 Ağustos'ta yapılacak kongresi öncesinde MKYKüyesi Vehbi Dinçerler de adaylığa hazırlanıyor. Dinçerler, 2 Temmuz günü düzenieyeceği basın toplantısında adaylığını açıklayacak. Yozgat Mılletvekili Lütfullah Kayalar ise adaylığını daha önce açıklamıştı. Çakan'dan açıklama • ANKAR-A (Cumhuriyet Bürosu) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Zeki Çakan, TRT 2 televizyonunda yayımlanan Büyüteç programında Mavi Akım Projesi kapsamında Saipem 70OO gemismin 6 Ağustos tarihinde Karadeniz'de boru hattını döşemeye başlayacagmı söyledi. Okuyan'dan Ecevit'e zîyanet • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Bülent Ecevit, dün Emekliler Haftası nedenıyle, Bakan Yaşar Okuyan, Tüm Bağ-Kur Emekli dernekleri yöneticilerinden oluşan heyeti kabul etti. Ecevit, hükümetin yeteri kadar görevde kalması •dururaunda, emeklilerin aylıklannın düzeltılebileceğini söyledi. Bar-Ner İsrail'e dönüyor • ANKARA (AA)- Israilı Türkıye'de 3.5 yıl boyunca temsil eden Büyükelçi Uri Bar-Ner, Türkiye'den ayrıldı. Uri Bar-Ner yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en önemli özelliğinin laiklik olduğunu vurgulayarak "Bence sızin örneğiniz, 20. yüzyılın en önemli devrimi. Islamı ve laikliği aynı anda yaşayabilen tek ülke sizsiniz" dedi. Yürütmeyi durdurma • ANKARA (AA)- • Anayasa Mahkemesi, Emniyet Teşkilatı ; Kanunu'nda değişiklik yapan 4638 sayılı kanunun, emekliliğe ilişkin 23'üncüek maddesinin yürürlüğünü kısmen durdurdu. 4638 sayılı kanunun 4. maddesinin 23'üncü ek maddesinde yer alan "..yaş sının aranmaksızın.. emekli edilir" ve "..emekliye sevk edilebilir" ibarelerinin anayasaya aykınlığı konusunda güçlü belirtiler bulunduğu belirtildi. Hekimler engellendi • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi ve 54 ilin tabip odası temsılcileri, dün sağlık sektörünün ve Türkiye'nin sorunlan hakkındaki görüşlerini Başbakan Ecevit'e iletmek üzere Başbakanlığa yürümek istedi. tzinleri olmadığı içın yürüyüşleri engellenen hekimlerin Çankaya Köşkü'ne gitme girişimleri de sonuçsuz kaldı. 1175 delege, 29. olağan kurultayda CHP'nin geleceğini oylayacak Günay, BaykaPla yarışıyor MUTLU SERELJ ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) CHP'nın 29. Olağan Kurulta- yı, bugün saat lO.OOüa Ata- türk Kapalı Spor Salonu'nda başlayacak. Iki gün sürecek olan kurultayda, 76'sı doğal delege olan 1175 delege, genel başkan ile birlikte Parti Mec- lisi (PM) ve Yüksek Disiplin Deniz Baykal Ekibini koruyor ANKARA (CumhuriyetBü- rosu) - CHP Genel Başkanı DenizBaykaJ'ın. rakibı Ertuğ- rul Günay'ı destekleyen Veli Aksoy dışında, şu andaki Mer- kez yönetim kurulu (MYK) üyelerinin tümunü listesine al- dığı belirtildi. Geçmişteki ra- kiplerinden Hasan Fehmi Gü- neş'ı de listesine alan Bay- kal 'ın, Bilim, Yönetim ve Kül- tür Platformu'ndan çok sayıda isme de listesinde yer verece- ği öğrenildi. Platform üyelerinden Prof. Dr. Oğuz Oyan. Turgut Ozal döneminın DPT Müsteşan Ali TigreL Finansal Forum Genel Yayın Yönetmeni Gökhan Çırnaz, Türkiye Araştırmalar Merkezi Başkanı Faruk Şen, büyükelçi Şükrü Elekdağ, Ati- la Sav, TÜSlAV Başkanı Veli Santoprak, Arif Merdol, Tev- fik Diker, Kemal Küıçdaroğiu ve Mevlüt Aslanoğlu'nun. Baykal'ın listesinde yer alan isimler olduğu belirtiliyor. Baykal'ın. Bülent Tanla, Zülfü Lhaneli, Ali Rıza Gülçi- çek, Sunter Öz>t ürek, Enis Tü- tüncü gibi ısımleri de yine lis- tesine alacağı belirtildi. Kurulu (YDK) üyelerini belır- lemek için oy kullanacaklar. CHP'nin yaklaşık 6 yıl sonra, SHP tabanından aynşmış ola- rak gıreceği bu kurultayda. ge- nel başkanlık yanşı DenizBay- kal ile ErtuğrulGünay arasın- da geçecek. Başkanlığa dört aday Kurultayda, şu ana kadar Deniz Baykal ve Ertuğrul Gü- nay'ın yanı sıra eski Şırnak Bağımsız Milletvekili Mah- mut Alınak ve Istanbul tl Ör- gütü'nden Birol Başaran da genel başkanhğa aday olacak- lannı açıklamışlardı. Genel başkanhğa aday olabilmek için, en az 60 delegenin imza- sını alabilmek gerekiyor. Kurultay bugün saygı duru- şu ve Istiklal Marşı'nın okun- masından sonra, Genel Başkan Baykal'ın açış konuşmasıyla başlayacak. İlk gün, divan se- çiminden sonra komisyon ça- lışmalanna ve konuşmalara aynldı. Ilk kez. parti dışından çeşitli kesimlerin kurultayda konuşmasına olanak tanındı. Aralannda işçi, çiftçi, ev kadı- nı, genç, sanatçı, işadamı bulu- nan ve genel merkezce belirle- nen 10 kişiye söz verilecek. Son kurultaydan bu yana ge- çen 3 yılın değerlendirildiği raporun okunması ve aklan- ması da bu ilk gün içinde ya- pılacak. Eski lider Altan Oy- men, kendi dönemıni de kap- sayan bu rapora yarut olarak bir konuşma yapacak. PM'ye adaylık için bugün süre tanınacak ve çarşaf liste akşam saatlerinde kesinleşti- rilrniş olacak. Kurultaya 300'e yakın sendika, demokratik kit- İe örgürü ve meslek örgütü temsilcisi, 500'e yakın muhtar davet edildi. Kurultayı izle- mek üzere 800 basın mensubu için yer aynldı. 10 bin partili, 3 bin de davetli konuğun izle- yeceği kurultay için 300 kişi- lik personel görevlendirildi. ÇİZMEDEN YUKARI MUSAKART Mahkeme karanvla görev ine dönen Sakarya Devlet Hastanesi Müdürü, MHP'Bler- ce bir hafta içinde iki kez dövüldü. m.kart(a superonline.com.tr Parti meclisini 72 kişiye çıkaran değişiklik kurultaya sunulacak BaykaTdan son daldka çafamı ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - CHP'nin bugün yapıla- cak olağan kurultayı öncesinde genel merkez yönetimi, parti- nin kurultayca seçılmesi gere- ken yönetim organı olan Parti Meclisi'nde (PM) genel başka- na 12 kışilık kontenjan hakkı ta- nınmasına ilişkin tüzük değişik- liğini kurultaya sunmayı karar- Iaştırdı. Buna göre. CHP'nin 60 olan PM üyesi sayısı 72'ye çı- kanlacak ve söz konusu 12 kişi "seçüecekgeneJbaşkanın" inisı- yatifiyle "Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu" üyeleri ara- sından seçilecek. BaykaTı lider- lik sultası kurmaya çalışmakla suçlayan Ertuğrul Günay, par- tide "lonflar kamarası" oluştu- rulmasına izin vermeyecekleri- ni vurguladı. CHP'nin önceki gün genel merkezde toplanan Tüzük Ko- misyonu, kurultaya sunulacak tüzük değişikliği önerilerine son anda bir yenisini ekledi. Daha önce hazırlanan Kurultay Çalış- ma Raporu'nda yer verilmeyen bu değişiklik önerisiyle, PM'nin üye sayısının 72'ye çı- kanlması öngörüldü. CHP'nin var olan tüzüğunde yer almayan ve işleyiş yönetmeliği bulunma- pusulalanna her organın aday- lan ayn ayn olarak yazdır. PM'nin 12 asü üyesi Biliin, Yö- netim ve Külrür Platformu üye- leriiçindenyeniseçilmiş olange- nel başkanın belirleyeceği 18 ki- şi arasından kurultayca seçiür. Yedek üye seçilmez. 13. fikra hükmü bu üyelikler için de uy- • CHP'nin 60 olan PM üyesi sayısı 72'ye çıkanlacak ve söz konusu 12 kişi "seçilecek genel başkanın" üıisiyatifiyle "Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu" üyeleri arasından seçilecek. yan Bilim. Yönetim ve Kültür Platformu'nun kurulması yeni bir maddeyle düzenlendi ve PM'defazladan yerverilecek 12 üyenin bu platformdan, genel başkanca belirlenmesi hükme- dildi. Söz konusu değişiklik şöyle düzenlendi: "Seçimler için hazırlanan oy gulaıur. Bunlann o> pusulalan, diğer 60 PM üyesinin seçileceği büyük listeden ayn olarak ha- zırlamr ve oylamalan aynı za- manda yapınr" Genel merkezin son dakikada gerirdiği ve platform üyelen için özel olarak düşünülen bu "kıyağT, tepkiyle karşılandı ve PM'de genel başkanın ağırhğı- nı arttırma arayışından kaynak- lanması nedeniyle antidemok- ratık bulundu. Baykal'ın rakibi Ertuğrul Gü- nay, uzun birsüredirPM 'nin 40 ya da 45 kişiye düşürülmesine dönük olarak yürütülen tüzük değişikliği çahşmalannın sulan- dınldığına dikkat çekti. Baykal genel başkan seçilirse böyle bir uygulamanın son de- rece yanlış olacağmı belirten Günay, "Benseçilirsemdezatefl uygulanması imkânsızdır'' de- di. Günay, genel merkezin bu çabasını "12 Eylül ve Damşma Meclisi nıantığjna dönüş" ola- rak niteledi. Bu girişimin CHP'nin yönetim organına "adam sokrna" gayreti olduğu- nu kaydeden Günay; "Bütün bu hazu-faklar Genel Başkan'uı bir telaş içinde olduğunu gösteri- yor" diye konuştu. h.Jffi Kurultay kulisi Listeye girebilme savaşı BARIŞDOSTER CHP kurultayına iddialı olarak hazırlanan Ertuğrul Günay'ın çalışma arkadaş- lan, delegelerin sokağın ve tabanın sesine kulak vere- rek Günay'ı seçeceklerini belirtirken genel merkez yanlılan, kurultayı kazana- rak iktidar yürüyüşünü başlatacaklannı söylediler. PM listesini hazırlarken Günay'ın fazla sıkıntı çek- meyeceği, yeni isimleri PM' yetaşımak isteyen De- niz Baykal'ın listesine gır- mek için ise büyük çekiş- me yaşandığı ifade edildi. Kurultayda 138 delege ile temsil edilen Istan- bul'da, Günay ve Baykal yandaşlan arasında yaşa- nan kurultay mücadelesı oldukça çekişmeli geçiyor. Hihni DeveU, Veli Aksoy, Erdal Kalkan. Haluk Öz- dalga ve Bayram Y'ıldı- run'ın da aralannda bu- lunduğu çok sayıda parti- limn desteğıni alan, PM listesinde bu isimlerin ya- nı sıra Prof. Dr. Nurettin Sözen, Prof. Dr. Tolga Yar- man, Prof. Dr. Necla Pur, Prof. Dr. Bilge Umar, Ber- han Şimşek ve Mustafa Gazalcı gibi isimlere yer vereceğini açıklayan Gü- nay'ın, listesini hazırlar- ken zorlanmayacağı ifade edildi. Yıllarca Baykal'la hareket eden eski Genel Sekreter Adnan Keskin'in de Günay'a açık destek verdiği vurgulandı. Bay- kal'ın PM listesine girebil- mek için ise zorlu bir mü- cadele verildiği öne sürül- dü. Baykal'ayakın bir kay- nak, "GenelBaşkan bukez listesine 30 dolaymda yeni, yıpranmanuş. nitetikliisim ahnak istiyor. Eğer tepki çeken isimler listede yer ahrsa sıkuiü yaşanabüü-" diye konuştu. Baykal yanlılan, Istan- bul'dan 100 dolayında oy alacaklannı savunurken Günay'a yakm isimler, Is- tanbul delegelerinin yan- sından çoğunun oyunu alacaklannı öne sürdüler. IRMIKIAYDIN ENGİN aengin(adoruk.nettr İlk günler çok iyi gitti. Nasıl gitmez: Gazete oku- mak yok; radyo dinlemek, te- levizyon izlemek hiç yok. Türk, Alman fark etmiyor, dünya ah- valinden, siyasetten söz et- meye kalkışanlara, "Ne olacak bu memleketin hali" muhab- betine dalmayı deneyenlere yüz vermek hiç ama hiç yok. Bir konser. Bir konser da- ha... Sonra bir Katolik kilisesinde - konser lezzetınde- bir akşam ayinini izlemek. Gündüz Tuna kıyılarında hedefsiz dolanıp, yorulunca bir kıyı kahvesine çöküp Tuna'nın bitmeyen şınl- tısıyla ruhunu, yeşilin bütün tonlarına dalıp giderek gözü- nü yıkamak... Dinlenmek, alabildiğine din- lenmek bu olsa gerek... Ama günler Tuna'dan da hızlı akıyor. Cumhuriyet'te adama bu kadar uzun tatil yaptırmazlar. Tabii telefon çal- dı. Suç benim. Ne hatt etme- ye cep telefonunu açık unu- tursun. Bilgisayann başına çökme- den çarşıdan iki üç Alman, bir Türk gazetesi alıp masanın başına geçtim. Okura Teşekkür, Yazıişlerine Nanik!.. Anlaşılan faziletli mollalann partisi Fazilet kapatılmış. Bak- tım, gazetelerde ayrıntı yok. Yani yeni partinin adının ne olacağı henüz belli değil. Ama internet gazetesi NTVM- SNBC'de mollabaşılardan Recai Kutan müjdeyi veriyor "Ûç hafta içinde yeni parti ta- mam." Zaten yeni partinin ye- ni binası da tutulmuş. Adres: Ankara, Çetin Emeç Bulvan... İyi. Şimdi herhalde Anka- ra'da birileri, "Yavpekibu Fa- zilet'i niye kapattık biz" diye sormaya; Yargıtay Başsavcısı da, parti adı bölümünü boş bı- rakarak ve adres bölümünü şimdiden doldurarakyeni par- tinin kapatılması istemini içe- ren iddianamesini yazmaya başlamıştır. (flcep yazı mazı yazmasam da, cep telefonumu iyice ka- patıp, olmadı Tuna'ya fıhatıp, pişkinliğe vurup avara kasnak izin yapmaya devam mı et- sem?) • • • Mollalar partisine ilişkin ha- berleri okumaktan vazgeçtim. Oteki haberlere bakıyorum. Ooooo, Telekom Genel Ku- rulu dördüncü kez ertelenmiş, ama beşinciye gerek kalma- dan pazarlık bağlanmış. Dört kelle Ulaştırma Bakanı'nın (yani MHP'nin) payına düş- müş; iki kelle Kemal Derviş'e aynlmış; sonuncu kelle de Başbakan'a bırakılmış. Gazeteler pek renk vermi- yor, "Uzlaşma sağlandı, hükü- met kurtuldu, Derviş gitmek- ten vazgeçti" filan gibisinden yürek serinletmeye çabalıyor- lar ama, eğer bir haftada Tür- kiye üstüne bilgilerim bayat- layıp geçerliklerini yitirmedi- lerse bu kez bal gibi Derviş'in değil, MHP'nin dediği olmuş. Derviş'in kontenjanından Te- lekom Yönetim Kurulu'nagi- renler iki emekli general. Ök- süz'ün kontenjanında ise MHP'ye sımsıkı gönül bağları olan "tosuncuk-bürokratlar" keyifle gülüp kafa tokuştur- maktalar... Önce kendi kendime sor- dum: - Yav, 2003'ten sonra zaten her yerde telekomlann tekel konumlan kalkıyor. 2003'e şu- nun şurasında ne kaldı? Tele- kom üstüne bu tepişme niye? Bu saatten sonra Tün\ Tele- kom'ualan çıkarmı? Çıksa bi- le ölmüşeşekfıyatındanyuka- nsı bulunabilir mi?.. Konunun cahiliyim (Hangi konunun değilim ki?). Kendi sorumu kendim yanıtlayama- dım. Bu işleri bildiğini bildiğim bir Alman meslektaşa telefon edip danıştım. Itoğlu itin tele- fonun öteki ucunda sırıttığına eminim: - Altın olan, tavuğun kendi- si değil yumurtasıdır. Sen sa~ tışfiyatlannabakma, telekom- lann yılda kaç para kazandık- lanna bak... itiraz edecek oldum: -Ama 2003yılındazaten te- kel konumlan kalkıyor tele- komlann... Görmüyorum ama biliyo- rum. Itoğlu itin sıntması daha da arttı: - Telekomlar tekel olmaktan çıkınca bunca yıldıryerin altı- na döşedikleri kablolar, uzaya fıhattıklan uydular, ülkenin dörtyanında kurduklan ara /s- tasyonlar, yükselticiler, alçaltı- cılar buhar olup havaya mı uçacak? Hangienayibedava- yayakın fiyatla birtelekom alıp bütün bunlara konmak var- ken, tekel ortadan kalktı, iste- yen kendi özel telekomunu kurar, diye düşünüp milyariar- ca ve milyarlarca dolariık ya- tınm yapar?.. Vay be!.. Demek adeta silah zoruyla yazdığım bu yazıda telekom- dan da söz edemem. Bu kadar cehaletle yazı mı yazılır?.. lyisi mi buraya kadar yaz- dıklanmı Cumhuriyet'e yolla- yayım, yazıişlerinin gözünü boyayayım. Cumhuriyet okuru zaten izin yapmaya çabalayan ve ken- disine izin yaptırılmayan bu aşın tembel, aşın dalgacı, fu- kara gazetecinin bu sade su- ya tirit yazısını hoşgörüyle kar- şılayacak kadar yufka yürekli- dir... ••• Okura teşekkür, yazıişlerine "nanik". POLtTİKA GÜNLÜ ĞÜ HtKMET ÇETtNKAYA Tülay German... Renklerle parlayan bir gecede, sanki gökyü- zü parçalanıyor... O anda bir yıldız kayıyor... Ida Dağı eteklerindeyim... Elimde Tülay German ın 'Düşmemiş Bir Uça- ğın Karakutusu' (Çınar Yayınlan) var!.. Kitabın ilk sayfasında bir not: "Yavru balaban bakışlıyayla çiçeğikokuşlu ER- DEM'ime..." Tülay German'ın 30 yıllık meslek ve yaşam ar- kadaşı Erdem Buri... Buri'yi yitireli 8 yıl olmuş... Ida Dağı etekleri benim çocukluk yıllanm... Akçay, Güre, Tahtakuşlar, Havran... Güneş biryüreğin çırpınışı gibi lyonya'nın üze- rinden kaybolurken, yıldızlarçoktan doğmuştu.. Yaşam kendi içinde denizin hışırtılarına karışı- yor, kabarbcı bir acı, sabırotları insan doğasın- daki özlemi alıp götürüyor... lyonya insanını anlatan bir yazı dizisi için bura- lardayım... Akçay'da balıkçılan yazacaktım, Ida Da- ğı'ndaki çocukluk günlerimi yaşayacaktım yeni- den... Vazgeçtim!.. Tülay German'ın krtabını okumaya başladım... German'ın çocukluk günlerine takılıp kaldım: "Bugün pazartesi. En mutlu günüm. Aslında pazartesilerihiç sevmem. En çok cumartesiyi$e- viyorum. Akşam radyoda Ayşe Abla'nın Çocuk Kulübü var. Sonra... Hava güzel olursa, annem, babam, ben gezmeye Baraj'a, Çiftlik'e, Hayva- nat Bahçesi'ne gidiyoruz. Annem, akşam yemeği için kadınbudu ya da sigaraböreği yapıyor. Bazen yaprak dolması bi- le yapar. Ama bu pazartesi, cumartesilerden daha gü- zel. Üçüncü teneffüste, Türkün'/e beze almakiçin bahçe kapısına gitmiştik. Sınıfa geldiğimizde, herkes Oktay'/n etrafındaydı. Ben de kafamı uzattım. Oktay, o çok sevdiğim iki katlı tahta kalem ku- tusunun üstündeki merdivenlerden inen kızla at- lı şehzadenin resmini gösteriyordu çocuklara: 'Bu Tülay, budaben...' Dün gece rüyamda Oktay beni yanağımdan öptü. Türkün'ü çok seviyonım. En yakın arkadaşım. Güner ölse üzülmeyeceğim. Hiç olmazsa Afri- ka'ya filan gitse... Bize sınıfta 'Üç Ahbap Çavuşlar' diyohar. Tün\ün, kendi defterine, Tülay-Türkün-Güner Kardeşler' diye yazdı. Eve gelince, banyoda on sayfa Türkün-Tülay Kardeşleryazdım." ••• Tülay German, benim gençlik düşüm!.. ^ 4 Radi Fiş ne diyordu onun için: "Işıklar üzerine çevrildiğinde sahnenin ortası- na saplanmış titreşen bir kılıçtır." Acaba sesini duyarak âşık olan kaç erkek vardır? Aşkın titreşimi ses tellerinde miydi? Ida Oağı eteklerindeyim... Tülay German'ı dinliyorum ve okuyorum... Diyor ki: "Benim için şarkı söylemek: Sevincimi, kede- rimi, öfkemi, sevgimi, tüm duygulanmı dinleyici- nin önüne sermektir..." Sonra ekliyor: "Birçeşitrenklinakışişlemek. Yiğidin alıyla, ke- derin karasıyla, acının sansıyla, umudun mavi- siyle. Bir çeşit haykınş, ağlatı, özgühük, coşkun- luk... Sonu sının olmayan birzevk..." Erdem Buri'yle olan aşkı Tülay German'a bir ya- şam mı örmüştü? Erdem Bey 1993'te öldüğün- de Tülay German yaşama küsmüş müydü? lyonya tatlı bir uykuya dalmıştı... Bir yıldız daha kaydı... Tülay German'ın 'Erdemli yılları'nı düşün- düm... Ağaçların arasında yürüyorum... Ne diyordu Tülay German: "Derisi kemiklerine yapışmış, yaşayan bir ölü asansörden çıkıp, hastanenin çıkış kapısına doğru hızlı adımlaha yürüdü. Kocaman, pınl pınl Noel ağacının etrafında tekerieklikoltuklannda oturan pijamalı, sabahlık- lıhastalar... Ziyaretçiler... Çocuklarbağırarakko- şuyoriar. TekeriekJikoltukta oturan genç birkız eli- ni salladı: 'Yeni yılınız kutlu olsun Matmazel Tülay' dedi. Çıktı, bahçeyigeçti, birsigarayakıp, nereyegit- tiğini bilmeden yürümeye devam etti. Yüzü ölüm kadar soluk. On buçuk ay savaştığı ölüm kadar. Bir sigara daha yaktı. Cadde, vitrinler şı- kırşıkır... Arabalar klakson çalarak geçiyor. Cu- martesi gezmesine çıkmış insanlar gülüyor... Gözlerini kapattı. Karanlıkbirdenizde. Açılıyor. Kıyı gitgide uzak- laşmakta... 2Ocak 1993, Paris" hikmet.cetinkaya(« cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 PEŞİN FİYATINA 10TAKSİT! |FERROLI| "ISITMA y KUMA SİSTEMLERİ" Istanbut (0216)573 38 41 Ankara >'0312j 384 56 44 Izmır (0232)449 71 84
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog