Bugünden 1930'a 5,504,180 adet makaleKatalog


«
»

8AYFA CUMHURİYET 30 HAZİRAN 2001 CUMARTESİ OLAYLAR VE GORUŞLER olay.gorus(n cumhuriyet.com.tr Bu Meclis Ani^asayı Değiştiremez.. M. Iskender ÖZTURANLI K urt, kuzuyu yemeye karar vermiştir? Ama, ayıpolıırdüşüneesiylc, bir sö/> de neden bulnıaya çalışmaktadır. "Ne hakla suyumu bulandınyorsun..." diye efelenmiştir önce. Kuzucuk, "Suyunuzu bulandırmam olanaksız cfcndim" demiştir. Çünkü siz suyun başındasınız. Su sizden bana doğrıı akıyor, benden size doğru değil... Bu 'sözde neden'indebaşarıh olamadığı için, bu kez. "Geçen yıl benim anama küfredcn kuzu seıı değil miydin" diyc sorınuştur. "Olamaz efendim" diye yanıt vermiştir kuzu, "ben geçen yıl henüz doğmamıştıın, altı ay önce dünyaya geldim." Bu yanıtlar karşısında küplcre binen kurt, artık dayanamaıni)j, baklayı ağzından çıkarmıştır. "Scnisivri dilli seni, bcıı seni ycmcye karar vernıiştim ama, bir sözde ııedcn bulnıaya çalışıyordum. Seıısc bin dercdcn su getircrek buna izin vermiyorsun" demiş ve kuzuyu parçalayarak iliklerine kadar yemiştir. Hukukçu *Bilindiği gibi, koalisyon hükümetıni oluşturan iiç parti lideri, bir süre önce 12 yasa çıkarmaya karar verınişlerdir. Tasarılar, sözde "Ulusal Program" adı verilen bir düzenlemeye göre hazırlanmıştır. Üstelik, Meclis gruplarındatartışılmamış ve milletvekillerinin bilgisine sunulmamıştır. Oysa dünya âlem bilmektedir ki, bu programın ulusallıkla hiçbir ilişkisi ve bağlantısı yoktur. Bu yasalann tümünü dış güçler önermişlerdir. Programda, ülke gerçekleri ve ulusal çıkarlargöz önünde tutulmamıştır. Dışarıdan gönderilen ve üstün niteliklere sahip olduğu sanılan bir kişinin hazırladığı "niyet mektuplarTna imza atmak zorunda kalan İiderlerin yasalandır bu yasalar. Bu nedenle de halkımızca "lMFyasalarT olarak anılmış ve adlandırılmıştır. Dünya Bankası ve IMF'nin dayatması sonucunda, " Kabul edenler,etnıeyenler. Kabul cdilıniştir efendim" biçimindeki oylamalarla, başta Şekcr Yasası, Telekom Yasası, RTUK Yasasi, Tütün Yasası, Emlak Bankası Yasası ve Tahkim Yasası olmak lıın... Siyasi Partiler Yasası'na göre üzere, birbiri peşi sıra Meclis'ten geçirilmiştir. Bu yüzden de kimisi milletvekili adaylarını liderler belirlemiştir ve belirlemektedir. Bu neCumhurbaşkanı'nın vetosuna uğramıştır ve uğramaktadır. Kimisi de denle de liderlerin buymgundan dışarı çıkmak kolay olınamaktadır. SiAnayasa Mahkemesi önüne götürüyasi Partiler Yasası değişmeden, Selecektir. Bu arada unutulmuştur ve unutul çim Yasası demokratik biçime dönüştürülmcden, tam anlamıyla Meclis maktadır ki, "Hukuk, bir ulusun yairadesi düşiinülemcyeceği gibi, uluşayan hakanlayışıdır". Tüm yasaların bu hak anlayışı doğrultusunda sal istenç de söz konusu olamaz. çıkanlması gereklidir. Bu koşula uyBilindiği gibi "partilerarası bir mayan yasa, yasa değildir, hukuk komisyon" birinci bölüm çalışmaladeğildir. Ne var ki son çıkanlan yarını tanıamlamış ve anayasanın 37 salar, toplumsal gerçeklerden uzak, maddcsini değiştirme yolunda uzlaşulusal çıkarlardan ıraktır. Tütün Yamaya varmıştır. Hiç kuşkusuz bunsası konuşulurken iktidar partisi millann arasında olumlu olanları da varletvekillerinin istemeye istemeye oy dır. Ne var ki anayasa değişikliği, parkullandıkları, kimsenin gözünden tiler arasında yapılan pazarlıklar sokaçmamıştır. Bu milletvekilleri, da nucunda belirlenmiştir. ha sonra "kendilerine öğrcnd muameÖrneğin hazırlanan taslakta yedi lesi yapıldığınr söylemekten de çe kez çıkarılıp sekiz kez iptal edilen kinmemişlerdir. kıyak emekliliğe anayasal bir güc Yadsınamaz bir gerçektir ki gü kazandırılınak istenmektedir. Kapatma karaııııdan sonıa bağıınsız nümüzün iktidan, üç liderin buyruduruma gelen Fazilet Partisi ınilletğundadır. Dış dünyaya bağımlı olan bu liderler, aldıkları emirleri kendi vekillerinin oylarını alabılmek için, parti kapatma eskıye oranla zorlaşyandaşlanna iletmekte, parmaklatırılmaktadır. nn havalanması sonucunda kararlar alınmakta, yasalar çıkanlmaktadır. Yeni düzcnlemeye göre dokunulUlusal istenç ortalarda yoktur. mazlık kansenne de dokunulmamıştır. Milletvekıllerımız, kendilerini Gerçeği konuşmaktan korkmaya yine korııma altma almışlardır. Değiştirdikleri tek şey, iiç ay ıçinde Meclis'in dokunulmazlık hakkında bir karar vermesidir. Milletvekilleri hakkında açılacak ceza davalarının Yargıtay'da görülmesi de ayrı bir eşitsizlik nedenidir. Çeşitli kuruluşlarınyaptıkları kamuoyu yoklamaları açıkça göstermektedirki, gUnümüz koşullannda siyasal partilerinıizin hiçbiri barajı aşacak durumda değildir. Bu gerçeği liderler de kabul ve itiraf etmektedirler. bilindiği gibi yeni bir anayasa yapma ve yiirürlükteki anayasayı değiştirme işlevi, ulusal bir uzlaşmayı gerekli kılar. Barajı bile aşamayan siyasal partiler arasıııdaki 'çıkar hesaplan'nm olıışturduğu hirliktelik hiçbir /aman ulusal bir uzlaşma sayılaına/. iju lıalde bu Meclis, yeni bir anayasa yapamayacağı gibi, anayasa değişikliği yapma gücüne de sahıp değildir. Yapılmakistencn değişikliklerin iyi yaıılan olsa bile, buııuıı >cııi güçlcre, ulusu teınsil edecek olan yeni iktidarlara bırakılması, demokrasinin bir jjereğidir. Bunedenledırkı, bu Meclis, bir anayasa değişikliği yapamaz ve yapınanıalıdır PENCERE 22 IVHyon Kitap Vetmez... Masamın üzerinde iki liste duruyor, biri "Cuma Kitaplan "nailişkin.. öteki "Salı Kitaplan"na... Cumhuriyet 1997'den bu yana her Cuma okurlarına bir kitap veriyor, devrim tarihine ilişkin bu kitapların sayısı 200'ü aştı. 1998'in yansından bu yana da Salı günleri Dünya Klasikleri'nden bir kitabı okurlara sunuyoruz, bu dizinin sayısı da 150'yi aştı. Toplam 350 kitap... Üstünkörü bir hesapla Cumhuriyet 22.000.000 kitap dağıtmış okurlara... Dile kolay, 22 milyon kitap!.. Cuma Kitaplan, Türkiye'nin devrim tarihini kapsayan içerikteki yapıtlardan oluşuyor; bir soruya da çok boyutlu yanıtlar getiriyor. Dünyada ve Türkiye'de 1923 Devrimi ve Atatürk'e ilişkin binlerce kitap yazıldı. Yerli ve yabancı kaynaklarda gelişigüzel birtarama bile Mustafa Kemal'in özel yaşamından tutun da savaşlarına ve devrimlerine kadar her şeyin didik didik edildiğini gösterir; ama 'Aydınlanma'ya karşıt çevreler bir şey tutturmuşlardır: 'Resmi tarih!..' Tevatüre göre şimdiye dek tüm yazılanlar uydurma veyalanmış... Turgut Özakman'ın kaynaklara girerek yaptığı araştırrnaya göre Atatürk'e ve Devrimi'ne ilişkin Türkçede ve yabancı dillerde yayımlanan yapıtlar 10. OOO'i aşıyor; bu kapsamda resmi yayın ne oranda?.. Yüzde 1.3... Resmi olmayan yayınların oranı ne kadar?.. Yüzde 98.7... Peki, nerede resmi tarih?.. Ancak rakamlarla vurgulanan bu çarpıcı ve açık seçik gerçeğe bizim dinci ve entel takımı gözlerini kapayacaklardır; gazete köşelerinde 'resmi tarih' vaveylası bundan sonra da pazarlanacaktır. Çünkü bir kavga sürüyor... '1923 Aydınlanma Devrimi 'nden yana olanlarla karşıdevrimcilerin kavgası 20'nci yüzyılda sürdü, 21'inci yüzyıla aktarıldı. Fransa'da bile bu kavga yüzyıl sürmüştü... Türkiye'yi Aydınlanma sürecinden hiçbir güç geriyeçeviremez... Ismet Inönü döneminde 'Aydınlanma Devrim/'nin atılımları sürmüştü; 'KöyEnstitüleri'\\e 'Dünya Klasikleri'nm çeviri seferberliği Hasan Âli Yücel'in Milli Eğitim Bakanlığı sürecinde gerçekleşti. Çok partili rejimde iktidan ele geçiren karşıdevrimci takımı bu iki güzel girişimin köküne kibrit suyu ekti; devrim ile karşıdevrim kavgası demokrasi perdesi arkasında yaşanıyordu. Cumhuriyet 'Salı Kitaplan'nda 'Dünya Klasikleri'n\ okurlanna sundu. 150'yi aşkın kitap yayımladık ki bunlar Aydınlanma Devrimi'nin birbirinden güzel yapıtlandır; Cuma Kitaplan'yla bütünleşirler; 350 sayısına erişlrler. • Dile kolay, 22.000.000 kitap dağıttık... v Cumhuriyet'in bankası mı var?.. Bu gazete çalışanlann kurduğu 'Cumhuriyet Vakf/'nın sahipliğinde ve yönetiminde yayımlanıyor; ama, kültür hizmetinde birincidir. Ne var ki bu yaz sonbahara kadar kitap yayınımıza ara vermek zorundayız; önümüzdeki güz, bu alanda yeniden etkinliğe açılacağız. Çünkü 22 milyon kitap yetmez... • EVET/HAYIR OKTAY AKBAL EMİRDAĞ ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİNDEN DosyaNo: 2001/76 Davacı BağKurGenel Müdürlüğü vekili tarafından davalılar Faruk Ceylan vs. aleyhlerine peşin degeri 6.821.324.955.TL ıle 30.000.000 Tl. cena/e yardımının talısıs ve ödeme tarıhınden ıtibaren yasal laı/.ıyle birlikte talep ctmek üzcre rücııen tazmınal davası açılımş olup, davalılardan Faruk Ccylan'u dava dilekçesi ile dunışma günü tebliğ edılcmediğı, lcblıgata yarar açık adresinin de bulunamaması nedeniylc gazetc yoluyla ılancn tebligat yoluna başvurulmuştur. Adı geçenc dava dilekçesinin özeti ile 20.09.2001 tarıhli dııruşma gününün ilanen tebligı ıle gazetcnin yayın tarihtnden itibaren 15 gün tebliğ edilnıiş sayılacağı ve davalının yargdamayı takip ctmemesi halinde yargılamaya yokluğunda devam edilıp karar verileceği ilanen tebliğ olunur. Basın: 35851 BURDUR tZALEİ ŞÜYU SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN DosyaNo: 1999/1 l Izmır Ahkamı Şahsıyc 4 Sıılh Mııkıık Malıkeme.sı'ııın 26.1 l.l >9X tarıh. 1998/1023 esas, 1998/2031 sayılı kararı ile satdmasına karar vcrılen. Burdurmerkez, Bağlar Malıallcsı, Urtayol ve llalıl Aga Sokagı nıevkiınde kaın, Cılt No: 29, Sahıfe: 2815, Pafla 90, Ada: 67, Parsel: 99 numarasında kayıtlı, 1109 m2 mıktarında, larım arazısi olarak kullanılmakta, şehir merkezine 45 km. ıızaklıkta, tarla ıçensinde 34 adet badem ağacı, 2 adel ergenağacı, 1 adet erik ağacı, 2 adet ceviz ağacı, 15 adet irili ufaklı çıtlık bulunan taşınmazın tamammııı mııhammen kıynıetı 1.000 000.00011, Inıar Durumu: Imar planı dı^ında. 1. satış günü 21.8.2001 günü saat 14.3014.40 arasında Burdur Bclcdıye Müzayede Salonu'nda ınııhaınnıen kıymetin yüzde 75'ınden aijağı ohnamak üzere, böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa ikinci satış günü 31.8.2001 günü aynı yer ve saatte muhamnıen kıymetin yüzde 40'ıııdan aşağı olmanıak ıı/cre yapılacaktır Arttırnıaya ışlırak edenlerın yuzde 20 teminat yatırmaları, satış pcşın para ılcdır. lslcycn alıcıya 20 günü gccmemek üzcre mehıl verılebılır KDV, ılıalc daıııga lesnıi alıcıya, tellalıyc satıcıya aittir. Ihaleye katılıp, ihale bcdelını yatırmayan alıcı ıkı ıhale bedclı arasıııdaki Isııktaıı vc dığer /ararlardan ayrıca temerrüt laızınden ıııesııl ohunktır Satışa ıştirak edenler şarlTiaınoyı görmüş, miinderacatını kabul etıniş sayılacaklardır. Başkaca bilgı almak isteyenlerin memurlıığumuza müracaatlan ilan olunur. Basın: 36705 BiP 'Soluk Alma Vergisi' Eksik... "Yıkıl satvetinle ey serdar" demişti Tevfik Fikret "Tarihi Kadim" şiirinde... O günlerin serdarı, Abdülhamit idi. Otuz üç yıllık saltanatı bir günde yerle bir oldu. Halkına zulmeyleyen ayakta kalamaz! Zulüm nedir? Yaşamı cehenneme çevirmek! Şimdilerde biz de Fikret gibi insanoğluna, "Billah yaşamakyerde sürüklenmeye değmez" dedirten bir umutsuzluk deryasındayız! Bir yerden bir ışık sızmalı, hani tozun içinden bir dal gibi girer ya, güneş aydınlığı, o bileyok! Kapkara, neye baksan neyi görsen!.. "Artık yeter" diye bağırmışlardı bir zamanlar kimileri... Kocaman bir el havaya kalkmış bir iktidara dur demiş, durdurmuştu. Sonu ne oldu, biliyorsunuz. Ona da bir gün "artık yeter" dendi! Yetmiyor bu "yeter"\er, bitmiyor, tükenmiyor. Ne garip bir yazgımız var: Elli yıldır bir bataktan ötekine gidip geliyoruz. Her gelen, vurduğuyla. kırdığıyla kalıyor. Konaklar, yalıiar, Kâşaneier, saraylar kuruluyorL Adamkarşımızaçıkmış, "Bir ikiay sonra her şey düzelir bekleyin" diyor... Kendi de inanmıyor dediklerine! O kadar belli ki içtensizliği!.. Halka acımak, sevmek, bilmek, tanımak, anlamak, yok! Adam, görevini eksiksiz yapıyor. "Sömürsömürebildiğin kadar sana izin" demişler. Kurtar paracıklarımızı, bize yeni alanlar aç sömürmeye! Hiç düşünme onu bunu, açları tokları, yoksulları, ezilmişleri! Varsa yoksa, bizim gücümüz, bizim paramız, bizim egemenliğiıniz... Bir o kaldı, Soluk Alma Vergisi! Yedı yüz milyon aylık gelirin yoksa açlık sınırındasın. Bu açıdan bakınca ülke nüfusunun yüzde doksanı bu çizginin altında... Ne sabırlı insanlarız! Vurdukça tozumuzu alıyorlar, öylesine toza batmh şız! Yürümeye kalktın mı tepene biniyorlar! Sopalar, gazlar, neler neler! Sineceksin, susacaksın, ezenlere karşı boynun bükük bekleyeceksin. Neyi? Daha çok ezilmeyi!.. Nasıl görmüyorlar, duymuyorlar, anlamıyorlar? Bu sözüm işbaşındakilere değil, onlartam bir "gaflet ve dalalet" içindeler! Onlardan yarar beklenemez. Bir süreci dolduruyorlar. Gidecekler, ama her şeyimizi altüst edip, neyimiz var değerli, hepsini sırtlayıp götürerek!.. Ben emeğiyle geçinenlere, bu millete bunca yıl hizmet verenlere, onuruyla yaşamak ısteyenlere sesleniyorum. TV'ler sizi kandırıyor, gazeteler, politikacılar sizi uyutmak için! Ama doğruları yazanlar da var. Onları niye görmüyorsunuz, duymuyorsunuz? Televole'lerle, bilmem hangi şarkıcının cinselliği, aşkıyla oyalanıyorsunuz. Hepsi bir aldatmaca, bu bozuk düzen yaşasın, yürüsün, amaç bu! Falanca futbolcu kaç milyon dolaralmış; bilmem hangi işadamı nereyi kapmış; şeriat partisi kapatılırsa demokrasi diye bir şey olamazmış; yeni partiler kurulacakmış; Derviş Bey solcu bir oluşumun başına geçecekmiş! Demokrasiyi araç olarak kullanmak isteyen değişmiş, ama Erbakan değişmemiş! Evet, ek vergiler, zamlar... Karşı çıktın mı karşında iktidarın sopası... Sokaklarda kadın, ihtiyardemeden yerlerde sürüklenerek "haddinizi bilin" 6ayakları! Sen git TV'lerde kendini oyala, Derviş kurtaracak diye bekle, TV'lerdeki "yüz milyonla nasıl yaşanıyor" yarışmalarını izle... "Cumhuriyet" gazetesi, "Yeniden Müdafaai Hukuk", "Aydınlık" vb. yayınları okuma, ülkende neler olup bitiyor, niye her gün biraz daha yoksulluğa batıyorsun, bu çıkmazlardan nasıl kurtulunacak, bunları öğrenme, bllme, sus, boynunu bük, yazgıya katlan!.. Yakında yaşamından da ek vergi alırlarsa hiç şaşma!.. önemli olan efendilerin egemenliğinin sürmesi!.. Tek IMF ve Dünya Bankası imparatorluklannın buyruğundakiler biraz daha güçlensin. Yoksul halk biraz daha ezilsin!.. Sen de, "Küçücük aşım kaygısız başım" diye kendini aldat! "Dünya yansa benim hasırım yanmaz" diye kendini aldat! • TtJRKOĞLU ASLtYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 1998/52 Karar No 2001/12 Davacı K'IJI) Işletnıe Cieııel Müdürlüğü vekili Av. ÖmcrAvcu tarafından davalı Davatu Ateş, Şazıye Atej, Azız Ateş, Nazıfe Aleş, Hasan Ateş, Zeynep Ateş, Ciulay Ateş, Rıza Ateş ve Müslüm Ateş aleyhlerıne açılan tescıl davasının sonunda verilen karar gcrcğince, Davalılardan Rıza Ateş, Aziz Ateş, Nazıfe Ateş, Hasan Aleş ve Zeynep Ateş'in tüm araştırmalara rağmen yurt ıcıııde olmadıkları ve yurt dışında oldukları tespit edildığınden mahkeme kararı tebliğ edilemediğinden ilanen teblığıne karar verılmiştir. Davanın kabulü ile teknik bilirkişinin 17.01.2000 günlü krokısiude (raporıında) gösterılen Türkoğlu ılçesi, Tahtalıdedeler K6yü, parsel 3 ıçensınde bulunan (A) haril ıle göstehlen 1294 m2'lik kıs' mın davalılar adına olan tapu kaydının iptali ile parsel 112'ye eklenmek suretıyle davacı IC'DD işletınesi adına tapuya tesciline, Pafıa değişikliği gerektıren len bılırkişısınıtı 17.1.2001 günlü krokılı raporunıın eklenmesine, karar kesinleştiğinde karar ve krokili rapor örneklerinin Türkoğlu Tapu Sicil Müdürlüğü'ne gönderilmesine, Peşin alınari 2.2I3.OOO.TL nısbi harcın mahsubu ıle bakiye 29.231.2001L nisbı harcın davalılarüan müştereken ve müleselsılen alınarak davacıya vcrilmesıne, Davacı tarafından bu dava ıığruııa yapılan toplam 175.640.000.II. yargılama giderinin davalılardan müştereken ve mütcselsilcn alınarak davacıya venlmcsıne ve 46 938 000 TL iicrelı vekaletin davalılardan alınarak mıı^tereken ve nıüteselsilen davatıya verilmesine, Daır yasa yolları açık olnıak ü/ere davacı vekilinin yü/.üne karşı davalıların yokluklarıııda Yargıtay yolu acık olmak üzere verilen karar açıkça ılan olunur Basın: 35850 KAYSERj 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN l.sas No 2000/950 Davacı Şehrıye Kurtuluş vekili tarafından davalı Selahattın Kurtıılıış aleyhine açılan şıddcllı geçimsizlik nedcnıyle boşanma davasının yapılan yargılaması sırasında verilen ara karan gercğınce, Kayseri ili, Talas ilçesi, Yenidoğan Mah. Cilt No: 8, Hane No: 294'te nüfusa kayıtlı Alınıet ve Fatmagül'denOlma I9fl8 d.lu Şehriye Kurtuluij veküı tarafından davalı Abil ve Zülfıye'deıı olma 1962 d.lu Selahatlin Kurtuluş aleyhine açılan şiddetli geçimsi/lık nedeniyle boşanma davasının davalı Selahattın Kııılııhış'un tebligata yarar adresi tespil edilıp adına dava dilekçesi tebliğ edilemediğinden ilanen tebliğınc karar vcrümış olup kımlıği yazılı davnlı Selahallın Kıırlıılıış'nn yargılamanın bırakıldığı 10.09 2001 güııu saat 9 00 da nıalıkeıııeıııız dııruşma snlonunda hazır olması veya kcndısını bir vckılle lenısıl eltirmesi, aksi takdirde vargılamanın yokluğunda sürdüriilcccğı ılancn leblıg oluınıı Basın. 35880 ZEYTtNBURNU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN lisasNo: 1999/510 Karar No: 2001/366 Davalı llyas Seven, SUmer Mah Adnan Kahveci Cad. No: 72, D: 16 Zeytinburnulstantml «drMimdtt ikn» hnUn ıtrıınifttflfihı m«ç hul. • liavaa.Jtuiay Seven veluli tarafındau davaldar llyas Seven ve Ismet Yılnıaz aleyhine açılan habalığın tespıtı davasının yapılan yargılaması sonunda, Davacının davasının kabulü ile davacının babasının davalı Ismet Yılnıaz olduğunun tespitinc, davacının Samsun Merkez Ulugazı Mah. C'ılt 25, Külük 0643'te nül'usa kayıtlı nülus kuydının terkını ıle Zeytınbıırnu, Ka/lıyeşnıe Mah. Hane 193, Cilt4'tenüfusa kayıtlı Ismet Yılnıa/'ın nüfusuna kaydına, I M70.000 TI, harcın davacıdan tahsiline karar verilmiş ohıp. 11.5.2001 tarihlı mahkemc ilamının adresı meçhul davalıya gazctede ılan yoluyla tebliğınc karar verılmiştır. leblıgat yerıne kaim olmak üzerc ılan olunur. Basın: 37593 KUŞADAŞI İCRA VE İFLAS MÜDIJRLÜĞÜ'NDEN üosyaNo. 2WK);3757 l'aıa borcunun veya teminat verilnıesine ve bir işin yapılması veya yapılnıaınasına ırtıfak hakkının kaldırılınasına veya vükletilmcsınc daır ıcra emn. I alacaklı ve varsa vekilinin adı. snyadı ve ikamctgâhı Pervin (, akıroilıı vekili Av (ni/ıcle Alalay AslanlarC'addesi no: 6/9 Kuşadası 2 Borçlunun ve varsa kanuııi lemsılcisinin adı, soyadı ve ikamctgâhı l Vehbi Kaya. 181 sokak no: I4'7 Küçiikyalı/tzmir, 2Aydın Alsever(iürne Bııl. Alibey Apl. No 5 Kal4 D: 8 Karşıyaka/l/nıır, 1 Ferıdun Kaya. 2014 Sokak No:7 Daire: 1 Kaışıyakal/.ınır 3 llamı veren Mahkeme vc ilamın larih ve Numarası: Izmir Ashye Hukuk Hakimliği'nin 1999/29 esas 2000/538 karar sayılı ilamı. 4 llaın veya Belge müslcniden istenen alacagın veya leminalın yapılması veya yapılnıanıası ıslcneıı ışııı kaldırılacak veya yüklctilccek ırtıfak hakkının ncden ibaret olduğu vc faizi: 1 6 / 000.000.000.n.Ash IX 000 000 000 11 %50 27 aylık faı? 720.000.000.11. Harç 169 000.000.Tl.. Masraf 74 000 00011.. Av Ücretı 41.000.000.TL. Masraf vs. 34 004.000 000.TI..nin kanuııi fai/i, masrafı ve avukat ücreti ıle tahsılı talebıdır. A) Yukanda yazılı borcu (Teminat) iş bu icra eınrinın tebliği tarihiıulen ilıharen yımıi iki gıin içinde ödemeniz (venneniz) lc. If K.nun 32 maddesi gereğınce ve bu siire içinde borcu (Temınatı) ödemez (Vcrmez)'seniz Tetkik Merciinden veya Yargıtaydan veya ınalıkcnıenın iudcsı yoluyla aıt (ildııgu nıahkeıııeden ıcranın gcrı bırakılnıasına daır bir karar gctirmcdiğiniz takdirde cebrı icra yapılacağı yani bu madde içinde 74. ıııadde gereğince mal beyanıiKİa tnılunınanız, beyanda bıılıııınıa/ veya lıakıkalc aykırı bcyanda bulunursanız 337. maddc gcreğince hapis ile cezalandırılacagını/, B) Yukanda yazılı işbu icra eınrinın tebliği tarihindcn ilıbaren yinni iki gün içinde yapmanız aksi halde 30. madde gereğince ilam hükmünün ıcraen yerine getirileceği, iş yalnız tarafınızdan yapılmasma daır ise bu süre içinde yapılması halinde 343. maddedeki cezayi getireceği, (') Yukanda yazılı işin yinni iki gün içinde yapılması aksi halde 343. maddedekı cezayi gereküreceği D) Yukanda yazılı irtifak hakkını icra emrinı tebliğ tarihinden itibaren yirmi iki gün içinde yüklenmeniz (Kaldırmanız) aksi halde ılaın hUkmünün zorla yerine getırılccegi ve ilam hiikmüııe muhalefclın ayrıca llK.nun 343. maddcsindeki cezayi gerektireceği ihbar olunur. 18.06.2001 Basın. 37104 CEYHAN İCRA DAİRESİ'NDEN D o s y a N o : 1999/3183 Satılmasına karar verilen gaynmcnkulün ciıısı, kıymeti, adedı. evsafı: Ceyhan Ilçesi, Ga/iosmanpaşa Mahallesi. 986 ada. 4 parselde kayıtlı arsa üzeıınde 6. kat 35 nolu konultur. Konutun yü/ölçiımü 126 ın2 olup I salon, 3 oda, ııııılfak, banyo ve luvaleti mevcuttur Içı vc dışı sıvalı ve boyalıdır Suyu ve eleklhğı ıncvcut olup, halen oturulabılır durumdadır. Parsclm tamanıı 1177 ın2 olup, arsa payına ısadet edeıı mıktar 31 M) m2'dtr Arsa payının ıııulıaınnıcn üedeli 782 500. 0001 L, konulun muhamnıen bedehde 8.694.000.000. TL olmakla (oplaın bedel 9.476.500 000.TI. bcdclle satışa çıkarılacaktlr. Satış sarlları: ISatış, 20.08 2001 günü saal 09.00'dan 09 I5'e kadar Helediye Mezat Salonu'nda açık arttınna suretıyle yapılacak. Bu artlırmada tahmın edilen kıymetin yü/de 7S'ım vc nıçlıanh alacaklılar vaısa alacakları mecmuunu ve satış masrallarını gcçmck şartı ıle ıhale olunur Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa. cn çok arttıranın taahluidü bakı kalmak şartıyla 30.08. 2001 günü aynı yer ve aynı saatte ikinci arttırmaya çıkarılacaktlr. Hıı arttımıada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en Vok aıitıraııın laalıhiıdü saklı kalmak ü/ere arttınna ilanında gösterılen müddel sonunda en çok antırana ıhale edıleceklir. Şu kadar ki arttırma bcdclinin malın tahmin edilen kıymetinin yüzde 4l)'ını bıılması ve satış isteyenın alacağma rüçhanı olan alacaklaıııı toplamııulan la/la olması ve bundan başka paraya çevınne vc paylaştırma masraflarını gcçmesı la/ımdır Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebı düşecektir. 2 Artlırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin yüzde 2()'si nıspetiııde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanııı lenıınat meklubtınıı vemıeleri lazıındır. Satış, peşin para ılcdır, alıcı ıstcdığınde 20 günü geçmeınek ü/ere ınehıl verılehıliı. Tellalıye resmi, ihalc pulu, tapu harç vc masratları alıcıya aıltır Ririkmiş vergiler satış bedelinden ödenir. î Ipotek sahıbı alacaklılarla diger ilgililerin (*) bu gayrimenkul ü/enndcki haklarını hususiyle faiz ve masraia dair olan ıddıalartnı dayanağı belgeleri ile on beş gün içınde dairemıze bıldırnıeleri lazımdır. Aksi takdirde hakiarı tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4 Ihaleye katılıp daha sonra ıhale bedelını yatınnamak sureliylc ihalenin fcshınc scbcp olan tüm alıcılar ve kelillerı, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındakı farktan vc diğcr zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden nıüteselsilen mesul olacaklardır. Ihale farkı ve lemerrül faizi ayrıca hükıne hacel kalmaksızın daıremızce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden ahnacaktır. 5 Şartname, ilan tarıhinden ıtibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örnegı göııderilebilir 6 Salışa ışlırak edenlerın şartnameyı görmüş ve münderecatıııı kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgı almak isteyenlerin 1999/ 3183 sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüzc başvurmalaıı ilan olunıır 20 06.2001 (*) llgililer tabirine ırtıfak hakkı sahıplerı de dahıldır. Basın 37170 Barış'tan haber^yar!.. o KATILMA KOŞULLARI 1. Ödül, "Ulusal Gazete Haberi", "Izmtr Kent Haberi" ve "Gazete Haber Fotoğntfı" olmak Uzere Uç ayrı dalda verilecektir. 2. Katılım, kışisel başvuru esasına göre yapılacaktır. Katılımcılar, ba$vuruya konu olan haberin yayınlandığı guzetenııı bir nüshasını ve sekiz adet kopyasını 30 Ağustos 2001 Saat: 17.00'ye kadar "Izmir Yay. ve Tan. Hiz. A.Ş. lşçilerCad. No: 130 Kahramanlar Izmir" adresine. iadeli taahhütlü posta ile ya da şahsen iletehilirler. 3. Ödül, 5 Ağu.stos 2000 ile 4 Ağustos 2001 (arihleri arasında gazetelerde yııyınlanmış habcr ve haber fotoğruflurına verilir. 4. Seçici Kurul, her dal için bir odUI helirleyecektir. Gerek görürse özendirme ödülU verebilir. 5. ödül tutarı her üç dalda da 1.000.000.000 TL.'dır. 6. ödüllcr. Barış SELÇUK'un dogum günü olan 21 Eylülde tzrniı de yapılacak lörenle sahiplerine verilecektir. ), DosyaNo: 2001/200 Davacı Anf lnan vekilı tarafından davalı aleyhine açılan boşaıuna davasında davalı Klviıa NValkolbirger lnan'ııı tüm aramalaıa ragmen leblıgala yarar açık adrcsi tesbit edilemediğinden dııruşma giiniiniin ılancn tebliğine karar veriltnii} olup duıuşına güııü olan ] 7.2001 günü saat 0.45'dc mahkemeyo gelnıesi veya kendisini bir vckıllt* lenısıl ettırmenız. aksı takdırde HUMK'nun 213 ve 337. mad. geıegınce yokluğunda duııışmaya dcvam olunacağı ve karar verileceği hıısusu d.nvetiye yeıinc kainı olmak üzeıe ilaııen tcbliğ olunur Basm 3dl31 BAFRA 1. ASLtYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN TÜLAYTEZEL ile KADİR KHLECIOĞLU Evlendiler. Ankara, 30 Haziran 2001. Kutlaı, mutluluklar dileriz. KARAÖRENIer C u m h u r i y e t M a h a l l e s i 2. K ı s ı m ' ı n en iyi y e r ı n d e pı\)jesi hazır a r s a Tel: O Î16 418 83 66 / 0 532 314 34 13 T'UNCELİ ASLlYE HUKUK MAHKEMESt'NDEN KsasNo: 1999/360 / Karar No: 2000/33 Davacı Fadime Vural tarafından davalı Haydar Vıııal aleyhine malıkememı/c açılan şiddetli geçımsizlik nedeniyle boşanma davasının yapılan yargılaması sonunda. Butun aramalara rağmen adreslerı tespit edilemeyen luncelı Merke/. Buğulu köyü nüfusuna kayıtlı Davut ve lidaıı oğlıı 1964 d.lu Haydar Vural'a mahkememizin 23 03.2000 tarih, |Q49/360 esas, 2000/33 sayılı kararı ile TMK'nun 134/1 maddesi gereğincc boşanmalarına daır verilen kararın ilanen teblığıne, ılanın yaymlandıgı tarıhten itıbaren 15 gün içinde tebliğ edilmiş sayılacağı hususu tebligat yerine kaım olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 11.06.2001 Basın: 36783 • . . SEÇİCİ KURUL Orhaıl Erlnç rTdtkıye G./ıtecikr renrlycıl BiflunA ' UlMl IVıulrdOJm ıCJ,l, f n.ıtlrcikc Dtmtlînr l<mir n»w». ılrı Cntııvrlı B>|k»mı İMMİI Slvrl «lınit O««»<.lfer Crtnıytti Onunnl H«şk.nr) • Frnl \kinnlar l r.Hü ll|i,,m l>>klllw<ı D.k.nı) Krdnl lltll « ; . n ' o K . . , l HrMivr Bııl.nıi • |«lh ^ k a n ıl|tr Hri. Mxlurr>bnun AnUkydl (Hmo MııluMılen nemefcOenal «.ıık.ıı IZMIR BLTYükşEHİR BELEDİYESİ ve KONAK BFLEDlYESt Rilgi İçin'Trl O23?t?l 7(1 1lı • Pak,0 ?^2 42.1 (M 66
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog