Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

•nelYayınYönetmeni: Ibrahim Istihbarai Cengiz Yıldınm • Ekonomr. Özlem M B •YazuslenMödfiıû S * Yüzak• Kültûr: H.ndan Şenkoken • Spor Ab- AlpasUn # Sorumlu Müdüı a«t Üldz • Haber Meıkezi Sahibi: Berm Nadi dürü: HakanKara Yüzak • Kü Ş p dülkadir Yücelman • Makaleler. Sami Karaören • Düzeltme Abdullah Y a n o • Bılgı-Belge. Ed- ibe Buğra • Yurt Haberlen: Mehmet Faraç • Avrupa Temsilcisi: Güray Öz Yayın Kutulu: tlhan Selçuk (Başkan),Ort»an Erinç, Hik- met Çetinkaya, Şükran Son- er, tbrahim' Yüdu. Orhan Bursalı, MusUfa Balbay. HakaaKara. Ankara Temsıkısv. Mustafa Balbay Atatüık Bulvan No: 125.Kat.4.BakanhUar-AnkaraTel.4195020(7hat), Faks. 4195027 • kmır Temsilcısv. Serdar Kızık, H. Ziya Blv. 1352 S. 2/3 Tel. 4411220 Faks. 4419117 • AdanaTem- sücısi-.ÇetinYifcenogJu, İnönüCd. 119 S.No.l Katl.Tel. 363 12 11, Faks: 363 1215 Müessese Müdürü' Ero\ Erkut • Kootdmatör. Abmet Koruhan • Mu- hasebe: Bülent Yener • tdare: Hüseyin Gürer • Satış. FazUet t^za MEDV K C: A Yonetım Kurulu Başkanı - GeneV Mudur. Gfilbin F.rduran 9 Koofdınaıör R«fca Işıtman • üenel MüdurYardınıcısı: Se-vdaÇoban Tel SU 07 53 - 513 95 Sn - 51 •mMVftl. Faks-. 51}X-K)3 \ e lasaft*. Yenı Gûn Haber Ajamı, öasm v e Ya\urcıhk A Ş ıd J9 41Cagak4\uMÎ3-U-.tanbul PK 246 - Sı'ıkecı Î44J5 Tel (O"2t2)5nO5Ü5l2Ohat> Fats (02121513 85 95 •www.cumhuriyet.com.ti 30HAZİRAN2001 tmsak: 3.25 Güneş: 5.28 Öğle: 13.15 Ikindi: 17.1 m: 20.49 Yatsr. 22.41 V C E L CÜNEYT ARCAYÜREk trafi 1. Sayfada ndi? Bilinen doğruyu yurdu gezen bir eği- iylûyor. "Parti içi kavgalardan partili yor~ rgüt Baykalcı, anti-Baykalcı olarak ikiye ay- Birbirierinin yüzOne gülüyoriar ama ellerin- ^se birbirîni birkaşık suda boğacaklar." <j gazetenin çabalan olmasa; kamuoyunun ı/la tlgisi neredeyse herhangi bir dernek ge- rulu ilgisiyle eşdeğerde olacak. tamanlann büyük CHP'si... Bir iki isim vardı ısinde, kimi zaman partinin adını ve sesini du- ordu. Onlar da koptu gitti. Umut son bir isim- •ultaya hareket getirmesi beklenen Ertuğrul ıv'da! tlamak gerek Günay'ı. Nedenler ortada: iıden seçilebilmek için her türiü önlemi alan «ıl'a karşı yiğitçe adaytığını koyduğu için, bu <azanır kazanmaz, o ayrı bir mesele. Ama, ''nin artık silkinip geleceğe bakması gereklili- halkın partisi olma yoluna girmesini açıkça syebildigi ve söyleyeceği için, bu da iki. jşkusuzdelegeteri de -tabii duygulardan anna- erse- ivedi bir görev bekliyor. Hizipçi, bölücü, Baykal ve kadrosunu -18 Nisan seçim hezime- en sonra olduğu gibi- bir kez daha tasfıye et- i e olur, ne olmaz; göreceğizl • • • HP'de aradığı ikbalyollannı birtürlübulamayın- iiyaset hevesini ithal malı zoraki birşöhretle yü- neye çalışan yeni yetme kimi köşe yazarlan; i\ siyasal önderlerine yöneltilen eleştirileri so- isuzca buluyor ve "Derviş kompleksi" diye ta- ılıyortar. )ysa bu gibiler Derviş'i savunurken körü körüne D'ye bağımhlık kompleksiyte malûl duruma düş- lerinin ayırdında degiller. Tıpkı etegine yapışa- gelecekte Türk siyasetinde bir yere gelecekle- sandıklan "Büyük Derviş" hastalığınatutulduk- gibi... )erviş'in Türk hükümeti nezdinde IMF ve ABD tcülüğü görevine soyunduğu, son Telekom kri- le bir kez daha kanıtlandı. Dünlere kadar Der- 'in gerçek yüzünü görmezlikten gelen böyyük sdya bile dayanamadı. Felekom krizindeyaşananlardan sonra; Dervişiz- evinde konuk eden sadtk savunuculanndan ya- nn gazetesi (Milliyet), "Ankara'da tek başına a- 3... Amerika yanında" manşetiyle çıktı.. Acaba neden? Bu manşet Derviş'ten başka gö- bir şeyler görmeyenlere gerçeği anımsatmıyor u? Dahailkgünden beri Derviş'le ilgili sonradan sert sştiriye dönüşen yakınılar -yüzüne de söylendi- k bir noktada toptandr. "Hükömet içinde ve dışında Amehkan ve IMF ssteğinde bir bakan!" Tetekom'dakrizbaş gösteıince; (ne hikmetse üs- *ikHazine'deki krizle ilgili görüşmelerde IMF tem- lcisinin de bulunduğu basında yer aldi) hemen r»ce IMF'den, arkasından ABDHazine Bakanı Pa- I O'NeiH'den Derviş'e tehdrt içerikli tam destek eldi. Acayip siyasal bir görüntü veriyorduk: Bir yanda Ecevit'in başkanlığında üç ortaklı An- ara hükümeti, öte yanda sözcülüğünü ABD Hazi- ıe Bakanı ve IMF'ye bağlantılı ve bağımlı Kemal )erviş 1 in yaptığı Washington hükümeti. ÜstelikDerviş; dedigim dedik çizgisinde. Ne soy- erse "aynen" kabul edilmesini istiyor. Ne hükümet anıyor, ne uyumlYoksa? Dış tehditlerisahneye sa- lyor. Türk siyasal tarihinde böylesi görülmemiş bir re- zalete, hükümeti IMF ve ABD şantajı ite zorave da- ra sokan böylesi bir zihniyete ilk kez rastlanıyor. Dervişzade yazanmızın da maşallahı var. Der- viş'in dediği olsun da ne IMF tehdidi, ne ABD şan- tajı... Varsın olsun kafasında! Bu kez Başbakan Ecev'rt de dayanamadı: Der- viş'e karşı çıktı. MHP lideri de "Istifa edecekmiş, et- sin belki yarartı olur" dedi. Hâlâ, evet hâlâ; hükümetin çökme olasılığını gö- ren Başbakan'ın, "MHP'yi usandırmayauğraşıyor- lar" cümlesiyle kimi kastettiğini soranlara rastlanı- yor. Isim de cisim de ortada: Kavgayı uzlaşmaya yeğ- teyen Kemal Dervişl MGK'den zamlar içinuyarı • Boştarafi 1. Sayfada bulunuldu. Yoksullaşma sonucu esnaf, çiftçi, işçi, memur, üniversite rektörleri ve son olarak da he- kimlerin haklannı araraak için çeşitli eylemler yaptıklan vur- gulanan raporlarda, hükümetin dar gelirlilerin sorunlannı gi- dermek için önlem alması ge- rektiği vurgulandı. Devalüasyonun ardmdanhal- un alım gücünün dolar karşı- vnda yüzde 100 değer yitimine ğradığına dikkat çekiliyor. konomide yaşanan durgunlu- ın üzerine, zamlar ve vergiler denirken ücretlerde iyileştiri- ci düzenlemelere gidümemesi- nin, sıkmtuuntoplumsal düzey- de yansımalara neden olduğu kaydediliyor. pTOgramdaki sos- yal boyutun eksikliğine işaret edilerek rahatlatıcı bazı düzen- lemelere başvurulmasuun Öne- mi vurgulanıyor. tşsizUkteki ar- tışa, kapanan işyerlerine dikkat çekiliyor. DtE'nin resmi takamlanna göre bile işsizlik oranv, geçen yılın ilk 3 aytndayüzde 8.3 iken bu yıl yüzde 8.6'ya çıktı. Asga- ri ücret 2001 başında 152 dolar düzeyindeyken bugün gelinen noktada 84 dolara kadar düştü. Kişi başma düşengelirin ise de- valüasyonun ardvndan 3 bin do- lar düzeyinden 2 bin 500 dola- ra kadar gerilediğine dikkat çe- kiliyor. Irtlcaya gözattı Toplantıda aynca irticayla mücadele çerçevesinde yürütü- len çalışmalar da irdelendi. Kurula sunulan "trtica ile MûcadekStratejisinde Son Du- rum" adlı raporda, laikliğe ay- kın tutum ve davranışlan nede- niyle mülki idare amirleri hak- krnda 309, belediye başkanlan ile ilgili olarak da 277 işlem ya- pıldığı belirtildi. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde kılık kı- OJĞURDEMÎR) bakankm kıızjya takıldı İstanbuöiaberSmisi - Kü- resel ısmn.a, ekdojik denge gibi konulatdaki tygulamala- nnı anlatmak ûare Türki- ye'ye gelen Bulgaistan, HIT- vatistan, Estonya, Letonya, Litvanya, Macarista, Malta ve Polonya'ıun da ralannda bulunduğu AB'yeaay ülkele- rin çevre bakanlan, ön îstan- bul gezisinde Suîtauhmet'te bir söredir devam ettn "kan çatqması"na takıldı. Vrafıkte sıkıntılı anlar yaşayaı konuk bakanlar, düzenlenenboğaz turu ile yorgunluk attı. Çevre Bakanı PevâAyte- kitt'm davetiıyle 28-29 Haran tarihlerindeIstanbul'da dûzen- lenen AB'ye Aday Ülkeler Çevre Bakanlan Gayn Resmi 2. Toplantısı'nm sonuç bildi- gesi açıklandı. Bildirgede, or- takçevre problemlerininçözö- mü için alt böîgesel ve bölge- seî işbirliğı ile böîgesel proje- lere katılınumn uygulanması- ran geregtne dikkat çekildi. istantoul Boûazı Toplantıda, Istanbul Boğa- zı'nda teblikeli yükler taştyan tankerlerin artmasıyla kötüle- şen deniz trafıği de gündeme getirilirken Avrupa Komisyo- nu'ndan gelecekpolitik destek ve üerkibaşkanlık döneminde de çevrekonusundaki işbirliği- nin diğer sektörlere de yayıl- ması istendi. Johannesburg Sürdürülebi- lir Kalkınma için Dünya Zir- vesi ve Kiev Bakanlar Konfe- ransı'îunbazırtık çahşmalan- na faal olarak katıhnmasma karar verilen toplantıda, ulus- lararası çevresel yönetimin ge- lişimi ve çeşitli sözleşmeler arasmdaki etkileşimin önemi- ne dikkat çekildi. Toplantmm ûçüncüsü 2002 yılında Malta'da yapüacak. yafet yönetmeliğine uymadık- lan gerekçesiyle çok sayıda so- ruşturma açıldığı anlatılan ra- porda, diğer çalışmalar şöyle sı- ralandı: •Toplam 2 bin 228 özel ve vakıfyurdu ile okullan, valilik- lerce üçer kez denetlendi. 1343 özel okul ve 1972 özel dersha- ne ile izinsiz açüan kurankurs- lannın denetlenmesine ve uy- gun görülmeyenlerin kapatıl- masına devam edildi. tlköğre- tim müfettişleri, Kuran kursla- raun denetimiyle görevlendir- di. • 1996-97 eğitim öğretimyı- lmda imam hatip liselerinde toplam 476 bin 69 öğrenci varkenbu rakambir yıl son- ra 356 bin 741,1999-2000 öğretimyılında isebir önce- ki yıla göre yüzde 55 ora- mndaazaldı. 2000-2001 öğ- retim yılında genel din öğ- retim toplammda yüzde 39, imam hatip liseleri topla- mımda yüzde 40, Anadolu imam hatip liseleri topla- mmda yüzde 42 oramnda azalma görüldü. • 81 l'i cami, 36O'ı mes- cit olmak üzere toplam bin 171 dinitesisinbin69'uDi- yanet lşleri Başkanlığı'na devTedildi. • Tarikat ve mezheplerin önde gelenleriyle kurulan diyaloglar sonucunda bu gruplarvn devlet ve hukuk sisteminin içerisine çekil- mesi ve devletin yanında yer almalan konusunda önemli mesafeler alındı. Toplantmm ardmdan ya- pılan açıklamaya göre, MGK'de aynca geçen bir aylıkdönemde meydana ge- len önemli dış politik geliş- meler de değerlendirildi ve Karadeniz'e sahildar dev- letlerin denizkuvvetleri ara- sında işbirliği amacıyla oluşturulan Karadeniz De- niz îşbirliği Görev Grubu (Blackseafor) hakkmda ku- rula bilgi sunuldu. Toplan- tıda Diyarbakır, Hakkâri, Şırnak ve Tunceli illerinde süren Olağanüstü Hal uygu- lamasının 4 ay daha uzatıl- ması uygun bulunurken bu görüşün Bakanlar Kuru- lu'na bildirilmesine karar verildi. Osman Durmuş 4 kan' peşînde HacıbektaşVeRDerneglGenelKuralu • İstanbul Haber Servisi - Hacıbektaş Veli Kültür ve Tanıtma Demeği Olağan Genel Kurulu, Bahçelievler Belediyesi Necip Fazıl Kısakürek Merkezi'nde yapvldı. HararetH tartışmalann yaşandığı kongrede eski Genel Başkan Dr. Beyzade Özkahraman'm önerdiği liste blok olarak kazandı. Özkahraman'la birlikte Hüseyin Yümaz, Cahit Ak, Dinçer Türkmen, Hüseyin Memiş, Aziz Yengin, Timur Çelik, Vahit Dikilitaş, Sefer Kocakaya, Mürteza Demir, Muzaffer Özdemir, Hasan Bozyurt ve Abdullah Menteş yönetim kurulu üyeleri olarak seçildi. tSTANBUL (AA) -Sağlık Ba kanı OsmanDurmuş, Dr. Oktar Babuna için verilen ve ABD'de birlaboratuvardabulunankanör- neklerindenrant elde etmekiste- yen kişilerbulunduğunu belirte- rek "Kan örnekkrinin bir an on- ce Türk insanuun sağhğı bakı- mından etimizt geçmesi laam" dedi. BM Genel Kurulu'nun New York'ta düzenlenen HTV /AIDS Özel Oturumu'na katılan Sağlık Bakanı Durmuş dün yurda dön- dü. Durmuş, AtatürkHavalima- nı'ndayaptığı açıklamada, genel oturumun 27 Haziran'daki son toplantısuıda ülkelerin HTV7AIDSkonusundakikararlı- lığvnın vurgulandığı 'Kûresel Kriz, KüreselEylem' başlıklı bir büdirinin kabul edildiğini anlat- tı. Durmuş, "Büdiride ana hatia- nyia,buhastalsğa karşı uhıslara- rasıveulusalalaodagûçlü karar- hpotiukalanngereküğvurgnbtt- makta. Önleyici tedbiriere ağır- hk verilmesi, tedavkk etkinyöo- temkrin geliştirilmesi bütün burdanntemelinsanhaklan dik- kate abaAarakyapümasıistenrnek- te. Aynca bu çabşrnalan miim- künküacakyetertiparasalkaşTia- jınkesintisizsaglanmasuunöne- minededikkatçekilmekte" dedi. Durmuş, Önceki gün bir gaze- tede, Dr. Oktar Babuna için kan veren90binTürk'ün kan ömek- lehnin bulunduğu ABD'-deki Lifecodes şirketi ile ilgili çıkan haberle ilgili bir soru üzerine, "Bu iştenrantelde etmekisteyen vesahtekârbğaaçıkolanlannha- berterine öncetikvermek Tûriö- ye'nin menîaauna d e p " dedi. Bu firmayı 2 defa davet ettikle- rini ve yapılan görüşmelerde 600 bin dolar karşıhğı bu örnekleri verebileceklerini söylediklerini ifade eden Durmuş şöyle konuş- tu: *Daha sonra, Dışişkri >«luyla gekn 5 ayn yandan birincisinde birsenatörvasrtasrylaücretsuve- rebilecekkrini söykdikr, ikinci- cekkrinisöjiedikr, üçüncüsünde ise Ahnanlaraverecekkrird ifade ettjkr. Bizdemahkeme>ev^rece- ğjmizi söykdik. Biz mahkeme>« verece^miâ söyledikten sonra basında, görüşmedipm bir kiş> nmbuimkgorüşrnekıstediğişek- lindekibir haberin çıkması onla- nn teâne destek vermek aruamv- na getir. Şuandamahkeme>e gjt- mek durumundajTZ ve Türtd- ye'nin menfaaünı korumak zo- nındavTZ-Elbettedokubilgikruvi insanhkla paylaşmamız gerekir. Bkbunlarte>-apöğ>mızgöruşrnc- de TürVdye' 1 de kuracağınuz Ke- miklliğiBilgjBankası'nınverile- rini Amerika veAvTupa'dakiKe- mik tliğj Bügj Bankaa Ue pavia- şabiteceğimizi ve buradan bir çı- kar ilişkisinc ^rmeyece^mizüfa- deettvk. \mabukan örnekkrinin bize ait olduğunu ifade ettik. Orada suç ohışturacakbir de- 13 daha var. Kişilerin kimtik bü- şjleruûn orada olduğu anlamma gelen 'birilerine uygun iliği bul- duk ama Sağlık Bakanlığı izin vermedi' gjbi bir yaklaşım var. Eğer tdmukbügikri Türkrye'de- ki taraflarca Amerika'daki labo- ratuvara verümiş ise bu çok çir- kin ve o kanı verenkrin hayatı üzerindcbirnevikumarov'nuyor anlamma gefir. Bizim basuumız bunun arao ohnamahT G Û N İ I İ 1 ? M MVSTAFA BALBAY • Baştarafi 1. Sayfada Hayli yogun bir tempo... Eğitim düzeyiyüksekbirMeclis'e sahibiz. 498 mil- letvekili üniversitemezunu, 35"ı lisemezunu, ortaokul 10,ilkokul6. Birinci sırada hukukçulanmızvar. S9 hukuktakül- tesi mezununakarşılık81 iktisatçı, 43tıp doktoru, 42 inşaat mühendisi, 17 ziraat mühendisi var. Meslek dağılımında ise kamu yöneticileri başı çe- kiyor. 74 kamu yöneticisini, 69 avukat, 63 öğretim üyesi, 51 özel sektör yöneticisi, 51 sanayici, 46 iş- tetmeci, 43 doktor, 30 çiftçi, 29 öğretmen, 21 müte- ahhit, 20 gazeteci-yazar, 15 mali müşavir-muhase- beci, 10 sendikacı izliyor. En alttan da rakam vermek gerekirse, 4 subay, 2 işçi, 2 mimar, 2 kuyumcu, 1 siyaset bilimcisi, 1 sa- natçı, 1 bilgisayar uzmanı yer alıyor. Meclis'in eğitim düzeyi oldukça yüksek ama, bu- nun aynı ölçüde Meclis'in saygınhğına yansıdığını söylemek güç. Nedemişler? Eğitim cehaleti alır, eşıt- lik baki kalırl Meclis'legazetecilervetoplum zaman zamankar- şı karşıya geliyor. Bunu doğal karşılamak gerekir. Zi- ra, bu karşı karşıya gelişin temelinde Meclis'ten çok şey bektemek yatıyor. Bir karnevermek anlamındadeğil ama yüce Mec- lis'in artılannı eksilerini alt alta koyduğumuzda eksi- ter ağır basıyor. Iktidarpartilimilletvekilleri haziran ayı boyunca genel başkanlannın kapısını çalıp yakındı- lar. -Tatilyaklaşıyor, seçimbölgelerimize gidemıyoruz. Bari 2-3toplum lehine yasa çıkaralım da diyecek bir şeyimiz olsun! Çalışana, çiftçiye verdiği parayı zamlarla geri alan hükümetin topluma son hediyesi de ek vergiler ol- du. DokunulmazlıkhâlâMeclis'in gündemine gireme- di. Her seçim döneminde, "bu kez dokunulmazlığı kaldtnyoruz" d'ıyen vekiller, ceylan derisi koltuklara oturunca sözlerini unutup, yüzlerine başka denler geçiriyoriar! Ver oğlumun madalyasını Son 3 dönemde Meclis'e ortalama5partigırdi, 10 parti çıktı. Kapanma ve parti içi tartışmalar her dö- nem parti değiştirmeyi de olağan halegetirdi. iki dö- nem önce Meclis'te tam 137 milletvekili parti değiş- tirmişti. Bunlardan bazılan birden fazla partiye gırip çıkmışlardı. Rekor 9'ar kezle iki vekildeydi. Geçen dönem de bir öncekini aratmadı. Yaklaşık 700 kezpartideğiştirmeyaşandı. TabiibundaRP'nin kapanmasının da büyük payı oldu ama bunun dışın- dakinedenlerteparti değiştirenterin de maşallahı var- dı. Bu dönem piyasa durgun başladı. FP'nin kapan- masıyla birliktehareketlendi. Milletvekili pazaıiığı açı- sından Meclis'in tatile girmeyeceğini söyleyebiliriz. FP'den seçilip Meclis'egirenlerin bir bölümü merkez sağ partilerde umduğunu bulamayan ya da seçimi ancak FP'yle kazanabileceğini düşünen kişilerdi. Şimdi onlar, "Yeni dönemde hangipartiyükselir" so- rusuna yanıt anyorlar. Ona göre saf belirleyecekler. lyi koku aklıklan için seçecekleri saf, siyasi tahmin yapmaya çalışanlara da yardımcı olacak. Yazının başında Meclis'tengeçenyasalann rakam- sal dökümünü verdik. Içerik yönünü önümüzdeki günterde işleriz. Burada vekillere bir sorumuz var: - Acaba parmakkaldırdıklanyasalardan kaçını se- çim bölgelerinde savunabilecekler? Soruyu çengelli bırakıp bir Meclis kulisiyle nokta- yı koyalım. MHP'den seçilen milletvekili, 99 Nısa- nı'nda Ankara'ya gelmeye hazııianıyor. Çocuğu şe- hit olmuşbiranneyolunukesiyor, "Işte oğlumun ma- dalyası, al buna sahip çık" diyor. O annegeçen günlerde Ankara'ya gelip madalya- yı istiyoıi Oy almak için toplumsal duyartılıklann kullanılma- yacağı bir siyasi yapıya kavuşmak dileğiyle, vekille- re iyitatillerl ankcum^ttnetnettr tceviliçin suç duyurusu • tstanbulHaber Servisi - Prof. Dr. Ergun Gedizlioğlu ile Avukat Osman Şentürk, Başbakan Bülent Ecevit hakkında. anayasanın yargı bağımsızlığını düzenleyen maddesini ihlal ettiğı gerekçesiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığrna suç duyurusunda bulundu. Gedizlioğlu ile Şentürk, FP'nin kapatılması davası karar aşamasvndayken Ecevit'in yaptığı açıklamalarla, yargıyı baskı altına aldığını öne sürdü Ulaşım sempozyumu • tstanbulHaber Servisi -TMMOB tstanbul İl Koordinasyon Kurulu'nca düzenlenen "İstanbul Kentiçi Ulaşım Sempozyumu"nda konuşan KESK Enerji YapıYol-Sen İstanbul Şube Başkanı Erhan Karaçay. ulaşım ve imar planlannın birbirini engellediğini belirtti. Karaçay, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve diğer belediyeler. rraûği felç edecek kararlar aldıktan sonra Ulaşım Dairesi Başkanhğı veyabenzer önemlibirimler kurarak bu sorunlan çözmeye çahşryorlar" dedi. MESELA DEDİK ERDAL ATABEK Dertlerinizden nasıl kurtulur- sunuz? Bu soru hepimiz için çok önemlidir, çünkü insanın derdi bitmek bilmez. Hele şu aralar dertlerimiz her türlü sınm aşmış durumda. Acaba dertlerimizden kurtulma yolu var mıdır? Eğer yoksa nasıl katlanabiliriz? Hem kurtulamaz hem katlanamazsak ne yapanz? Işte bu sorulann ya- ruttm bulmak da hükümetlerin acil işleri arasmdadır. Şimdi siz tt Bukonununhükümetkneilgisi var? Başumza bunca derdi açan- lar ontordeğünB?" diyebilirsiniz ama göründüğü gibideğil. Hükü- metimiz bu konuyla yakından il- gileniyor. Nasrettin Hoca yönte- mini biliyorsunuz... Nasrettln Hoca'nın büyük buluşu... D iliyorsunuz da unutmuş ola- Jj bilirsiniz. Adamvn biri Ho- ca'ya gelmiş, demiş. ki: "Aman Hoca bizim büyük bir deruimiz var,çaresinibüsenbüsen senbüir- sin." Hoca sakalmı sıvazlamış: H Hek derdinisöytededuşüneüm" demiş. Adam derdini dökmüş, "Hocam,birimevtekgözlü kücük bir yer. Öte köyden ka\ınanam, kaynıbabam, iki oglu da kalkm geldikr, odaya stğmanın mümkü- nüyok.neyapacağHnmşaşırdık' 1 . Hoca düşünmüş, "Eşeği de içeri Dertlerinizdenkurtulmayolları... al" demiş. Adam inlemiş, "Ne«B- yorsun Hoca, biz şimdiden sığmt- yoruz, eşegi nereye koyacağjz?" Hoca, "Sendediömiyap'' demiş. Adamboynunubüküp gitmiş. Ye- niden geldiğinde tt Hoca bir çare rjuL,birbirirnizin gırtiağuıa sarua- ca^z" demiş. Hoca, "Şimdideko- yunu içerial" demiş. Adam çare- siz, gidip koyunu da odaya alrruş. tki gün sonra gelip de ne yapaca- ğıru soranadamaHoca, ikişer gün arayla koyunu ve eşeği çıkarttı- nnca adam gelip Hoca'nın eline santmış. "Allah sendenranobun, bizjkurtarduı" demiş. Şimdi hü- kümet de bu yöntemi uyguluyor. tşsiz misin, paran mı yok? Üstü- ne bir de vergi koyuyor ki hangi- sine sıkılacağına şaşvrasın. Sen orayaburaya umutsuzcabakarken içinde olduğun durumu anlama yeteneğin uçup gidiyor. Ne de- mişler. her şey görece. Zam sıcaklarda yapılır... Onümüzde epeyce sıcak gün- ler var. Hava sıcakhklan ar- tıyor. Nem artışı da cabası. Şim- di vatandaş uyan üstüne uyarı alırken bakin neler oluyor.. Hava ile ilgili olarakne diyorlar. "Saat Ilikl6arasındadışançıkmavın. Çok SIM alın. bol bol su için, ya$ı şeyler yeme>in. alkollü içecekleri içmeyin, pamuklu grjsikr pyin." Bunlar önemli. Sizbunlarla uğra- şıp da "amansıcaklardan koruna- yun" derken gütvlük zamlan ya- pacaklar. Bunlar, Başbakan'ın de- diği gibi "taalkı rahatsız etmeje- cekzamtar" olacak. Elektriğe, su- ya, kâğıda, kaleme, pula, sokakta dolaşmaya,havaalmaya, gidip bir yerde durmaya "ufak ufak" zam yapacaklar. Siz sıcaktan öyle ra- hatsız olmuş durumda olacaksı- nız ki başka bir şeye svkılmaya mecaliniz kalmayacak. "Gene zamyapmısbHr'' dedikleri zaman, "Amankankşim,zamlafalanuğ- raşacak habm yok, ben soluk al- maya çahşryorum" diyeceksiniz. Bu da "zam acakta yapüur" tek- niğidir ki bize özgü buluşlardır. IMF bunlan inceleyip Arjantin'e falan uygulayabilir. Zam zammı unutturur... ok önemli bir teknik de ^ "zammuv zammı umıttur- ması"dır. Bellek psikolojisinin bir özelliği de "aymkonudayeni obrunesldolaruunutturması"dır ki günlükhayatta örneklerinebol bol rastlanır. Bankada çıkan bir rezalet yeni bir banka rezaleti ile unutulur gider, bir süre sonra da Tezalet ohnaktan çıkar. Bunu bi- lenler, aynı konuda yeni bir olay çıkartarak eskiyi unutturma yo- luna giderler. Zamlar için de bu teknik geçerlidir. Siz zamlaTdan yakırurken yenileri geliverir, bir debakarsınız ki eskizamlar unu- tulmuş gitmiş. Siz benzinin iki ay önceki fiyatını anımsvyor tnu- sunuz? Ya elektriğin kilovat sa- atinin altı ay önceki fiyatvnv7 Gördünüz mü? Zam zammı sö ker, hükümetimiz de bunlan çol iyi bilir. IMF boşuna mı geliyor Bizimkilere teknik öğreüyo teknik. Yersen...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog