Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 30 HAZİRAN 2001 CUMARTESİ 18 »5 X xJ MX spor@cumhuriyet.com.tr Uğur Mumcu Turnuvası 9yaşında Spor Servisi - 3 Ocak 1993 "te bombah bir su- ikast sonucu alçakça öl- dürülen gazetemizin ya- zan Uğur Mumcu adına düzenlenen minikler tur- nuvasının 9.su yann yapı- lıyor. Kumkapı Sançubuk 81 ve Langa kulüplerinin ge- lenekselleştirdiği "Uğur Mumcu Minikler Futbol Turnuvası" Yenikapı Kumkapı ve Langa ku- lüplerinin tesislerinde ya- pılacak. Turnuvanın dü- zenleyicilerinden Sançu- buk 81 kulübü başkanı Murat Yüdırım "Uğur Mumcu'nun anısını ve düşüncelerini yaşatmak ve genç kuşaklara duyur- mak amacıyla bu turnu- vayı geleneksel halegetir- dik. Uğur Mumcu düşün- celeri ile her zaman >aşa- yacakür. Onun düşünce- lerini yaşatmak bizim gö- revünizdir'' dedi. Yann saat 15'de başla- yacak minikler turnuva- sında tstanbulspor-San- çubuk 81, Langa-San- cakspor,Bağlarbaşı-Atı- şalanı, Kadırgaspor-Dob- ruca minikleri karşılaşa- cak. Turnuvanın finalı 15 temmuzda yapılacak. Judo ve karate turnuvalan Spor Servisi - Karatede Avrupa Kulüpler Şampi- yonası ilejudoda 15. Ulus- îararası Boğaziçi turnuva- sı bugün tstanbul'da başlı- yor. Cemal Kamacı Spor Salonu'nda 2 gün sürecek Karate Avrupa Kulüpler Şampiyonası'na 18yaban- cı, 14 de Türk takımı katı- lacak. Yine 2 gün sürecek Boğaziçi Judo Turnuvası ise Ahmet Cömert Spor Salonu'nda yapılacak. Turnuvaya 13 ülkeden 200 sporcu katılacak. Tür- kiye ise 31 erkek, 21 bayan sporcu ile yer alacak. Yatlar îstanbul'da Spor Servisi - Boğaziçi Kupası YatYanşı bugün Is- tanbul Boğazı'nda yapıla- cak. Çengelköy önlerinde başlayacak ve 4 kategori- de gerçekleşecek yanşa 50 tekne katılacak. Süren, renk seçimine gelmezken sürpriz isimler dikkat çekti. Doğan ise çekildi G.SarayMa başkanhğa 4 aday ARtF KIZILYALIN Galatasaray'da 14 temmuz- daki olağanüstü genel kurul öncesi başkanhğa 3 sürpriz isim daha aday oldu. 2. baş- kan Mehmet Cansun' un ya- nı sıra geçen dönemin genel sekreteri Ateş Ünaü Erzen. Abdullah Tireli ve Sedat Doğan başkanlık yanşına so- yundular. Kongrede Cansun san, Er- zen kırmızı, Doğan yeşil, tirali de gri rengi seçtiler. Mayıs ayında görevi bı- rakacağını açıklayan ancak camianın 'Kal' baskısı üzerine düne kadar açık- lama yapmayan başkan Faruk Süren ise dünkü renk seçimine katılmayıp resmi olarak aday olmayacağının sin- yalini verdi. Ancak kulübe yakın çev- reler, Süren'in 14 temmuz günü beyaz liste ile seçime girme ihtimalinin bu- lunduğunu ifade ettiler. Erzen ağır basıyor 4 başkan adayı arasında karannı son anda veren 2 yıl öncesinin deneyimli ısmi Ateş Ünal Erzen en şanslı isim olarak dikkat çekiyor. Kadrosuna Ali Dürüst, Celal Gürcan gibi isimleri al- mayı planlayan ve bazı kulüp üyelerin- den nakit 15 milyon dolar sözü alan Erzen'in özellikle camia içinde Meh- Ümit Karan transferine cözüm arıyor AİHM'nin yolundaSporSernâ- Gençlerbirliği ile olan söz- leşröesi sona erdiği gün Galatasaray iiepro- tokot imzalayan 25 yaşındaki futbolcu L'mk Karan. hülk yoluyla traasfer girişiminin fut- bol federasyonu tarafından askrya alınmast üzerineAvrupa Insan Haklan Mahkemesi'ne gitme karan aldı. Tüm dünyadakı futbolcu- lann seıbest dolaşım hakkından yararlandı- ğına dikkat çeken Ümit, bir daha G.Birli- ği'ne dönmesinin söz konusu olmadığmı, FI- FA'nın olayı çözümleyememesi dunımunda Avrupa Insan Haklan Mahkemesi'ne gide- rek Galatasaray*a transfer hakkmı elde ede- ceğini belirtti. Ümit, 1.8 tnlyonluk bonser- vis bedeli nedeniyle Bulgaristan'ın Beroe ta- kımı üzerinden GaJatasaray'a gehnek için gereken imzalan atmışü. KAMP 12 GÜN SÜRECEK Galatasaray İsviçre yolcusu Spor Servisi - Yeni sezonun hazırhk- lanna başlayan ve ilk 3 günü îstan- bul'da geçiren Galatasaray, bugün 12 günlük kamp için İsviçre 'ye gidiyor. 11 temmuzda Istanbul'a dönecek San - Kırmızılılar ilk hazırlık maçlannı 4 temmuzda Grasshopers ile oynayacak- lar. Bu kamp sırasında 2 mini turnuva- ya katılacak G.Saray'ın son hazırlık maçı 10 temmuzda Lyon ile. Galatasa- ray 2. etap hazırlık kampını 15-21 tem- muz tarihleri arasmda Almanya'da ger- çekleştirecek. met Cansun'a olan antipati nedeniyle başkanhğa getirileceği ifade ediliyor. Doğan çekildi Adı başkan adaylan arasında yer alan Alevi dedesi Prof. lzzettin Doğan ise gereken maddi desteğı bulamadı- ğı gerekçesiyle adaylıktan vazgeçtiği- ni açıkladı. Kongre öncesi renk seçiminin ya- pılacağı gün medyanın karşısma çı- kan Doğan, başkan FarukSüren'ın ye- niden aday olma girişimini sert bir dil- le eleştirdi. Doğan, geçmişten futbol- culara 8 milyon dolar borç bulunduğu- nu, yeni dönemdeki ödemeler için de en az 7 milyon dolar gerektiğini hatır- latarak. "Görevi bırakacağını açıkla- yıp yeniden aday olmak CSaray'ı ya- ralar.Etikaçıdan FarukSüren'in aday obnaması gerekir. Önemli yöneticilik deneyimlerinden geçen Mehmet Can- sun'un başkanhğa adayuğıru kmması gayet normal. Ekibûıi hazuiayıp göre- ve gelmek istiyor" dedi. SfYAH-BEYAZLILAR, YENÎ SEZONHAZIRLIKLARINA BAŞLADI; TAMERİMZA ATTI Yeni sezon hazuiıklanna Fıüya Tesisleri'nde başlayan Beşiktaş'ın ilk çakşmasına dün sözleşme imzalayanTamer de kabkh. (Fotoğraflar: KEREM KAÇARLAR) Beşiktaş'tan Noııma'sız işbaşı KEREM KAÇARLAR Beşiktaş'ta yeni sezon başladı. Teknik di- rektör Christoph Daum yönetiminde Fulya Tesisleri'nde biraraya gelen Siyah-Beyazlı- lar, ilk antrenmanını bin civannda taraftan- nın desteği altında, 31 rutbolcu ile yaptı. Beşiktaş yönetiminin dünkü çahşmaya davet ettigi Fransız futbolcu Pascal No- uma'nın yanı sıra ulusal takım kamplann- da bulunan Bay-a de Shorumnu'nun katılma- dığı ıdmanda en çok ilgiyi yeni transferler çekti. Sıyah-Beyazlı taraftarlar, takımdaki yeni isimler Tamer,Veit, Necat, Sertan, Ah- met ve Mehmet'e büyük sevgi gösterilerin- de bulundular. Taraftardan Nouma'ya destek Antrenman öncesi bir grup taraftar Ful- ya Tesislen'nin girişinde Daum'un gözden çıkardığı Nouma'ya destek verdi "Pascal'ı satanı biz de satanz". "Pascal sen bizim her- şe>imizsin"diye tempo tutup Fransız futbol- cunun takımda kalmasını ıstediler. Siyah-Beyazlılann ilk çalışmasına ümit takımdan 7 oyuncu katılırken, 2 kaleci, 25 yaşındaki HırvatDraganStokk ileAvustral- ya'nın Sydney Unıted takımında oynayan 19 yaşındaki gurbetçi MetehanEkki'ninbir süre deneneceği öğrenıldi. Bu arada, Da- um'un kadroda görmek istemediği ancak başka bir takıma da transfer olamayan Rus futbolcu Dmitry Khlestov ise yönetimın çağ- nsı sonucu idmana katıldı. Geçen sezon özellikle son haftalarda büyük tepki çeken Ahmet Dursun'a. taraftarlar sezonun ilk id- manında sevgı göstenlerinde bulundular. Ta- raftarlar aynca, Galatasaray'a transfer olan Ayhan Akman'a da tepki gösterdi. Tamer 2 \ülık imza atü Beşiktaş'm Trabzonspor'dan transfer et- tigi ve daha önce Galatasaray ın alt yapısın- da 6 yıl top oynayan Tamer, dün sabah Si- yah-Beyazlı takımla 2 yıllık sözleşme imza- ladı. hnza törenine babası NecatiTuna ile bir- likte gelen ve yıllığına 400 milyar alacak olan genç futbolcu, hayannda yeni bir döne- min başladığını belirtti. Öte yandan Asbaşkan Yıldınm Demirö- ren, Siyah-Beyazlı kulüple sözleşmesi de- vam eden Pascal Nouma'nın, Türkiye'de Be- şiktaş'tan başka takımda oynayamayacağı- nı çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. G Ö R Ü Ş / HALtT DERİNGÖR İstifa... Istifa, Arapça bir sözcük. Kendi isteği ile bir işten çekilme. Bizde bunu uygulamaya sokmak çok zor. Oysa herhangi bir yere iki satır yazryla girer aynı usul- leaynlınabilir. Bu, herkesin özgürlüğüdür. Kimsezor- layamaz. Bu kadar da basit... Ama insanlan- mız, bir kottuğa oturduğu zaman, öldürAllah, bir da- ha ordan kaldırmak zor. Zaman zaman politikacılanmızın istifalannı iste- yen kimseler caddelerde bar bar bağınyorlar. Ne ki hiç aldınş eden yok! Hepsi kös dinliyor. Spor alanlannda da öyte. Aynı istekle, tribünler ayaga kalkıyor. Ama istifa etmesi gerekenler bu ses- lere kulak kabartmıyorlar! Istifam cebimde, istifa edeceğim gibi sözleri artık istifa etmeyeceğim anlamına geliyor. Kimse de bu riyakârlıklara inanmıyor. insanlar bazen kellesini ve- riyor da bir türlü istifa mektubunu veremiyor! Arada bir istifa edenler de oluyor ama kuvvetli ol- duklan zaman.. Nasıl olsa istifasının kabul görme- yeceğini biliyor! Zayrf olanlar böyle bir gösteriye baş- vurmuyoriar! Nasıl etsinler ki hemen kabul görürler. Ne zaman koltuğun ayaklan kınlıyor o zaman yere kıç üstü oturuyoriar! Istifası kabul edilmeyenler çok büyük zevk alıyorlar bundan.. Hatta vazgeçilmez ki- şi olduklan hayaline de kapılıyorlar! Batı ülkelerinde en ufak başansızlıkta hatta başanlarda koltuklannı rahatlıkla terk edenleri görüyoruz. Uzak Doğu'da ba- şanlı olmayan bazı insanlann harakiri yaptıklan bile söylenir durur. Ama bizimkiler öyle mi, istifa etme- mek için her türlü yola başvurur. Istifanın bir de insani boyutu vardır. Gerektiğinde istifa edenler, takdir edilirier. Fakat istifa edeceğim • deyip de etmeyenler de saygınlıklannı kaybederier. • Sözünün eri olmadıklan şekîinde suçlanırlar. Oysa sözünün eri olmak erdemliliğin ifadesidir. Ama kim düşünürbunu. Gösteri yapmak amacı ile istifa edenlerimiz de az değildir. Çünkü kabul görmemesi halinde, kendile- >rininbulunmaz hint kumaşı olduğu sanısına kapılıp » bundan da çok büyük zevk duyaflar. Tam bir alatur- ka düşünce ye de davranış. Ne tuhaf. Ülkemiz insanlan olarak gerektiği za- man ne istifa etmeyi ne de etmemeyi biliyoruz. Iki- . sinin de bir erdemlilik olduğunun ayırdımına varamı- ' yoruz. Bu gibi dengesizliğimiz karşısında ekonomi- ! miz nasıl bir dengeye oturabilir ki bilen varsa söyle- i sin. Bu yazımın hedef noktası bazı kulüp başkanlan- mız diye düşünülebilir. Belki doğru ama yalnız onlar ! mı. Hepimiz birbirimize benzeriz. Aynı tarlanın ürün- leriyiz. E-posta: hderingör J hotmail.com-faks: (212) 5138595 F. Bahçe'de kongreye tek liste HtLMİTÜRKAY Fenerbahçe Kulübü'nün olağanüstü genel kurul toplantısı bugün başlaya- cak. Acıbadem İSTEK Vakfı Kong- re Salonu'nda 2 gün sürecek genel kurulun ilk gününde, konuşmalar, ikinci gününde ise kulüp başkanı ve yönetim ku- rulu için ayn ayn seçım yapılacak. Bugün saat 10.30'da başlayacak kongrede genel kurul başkan- lık divanının seçiminin ardından, saygı duruşu ya- pılacak. Yönetim kurulu faalıyet raporu ve denet- leme kurulu raporunun okunmasının ardından, ra- porlar hakkında görüşmeler olacak. daha sonra yö- netim kurulunun ibrası oya sunulacak. Olağanüs- tü genel kurul toplantısının ikinci gününde ise ku- lüp başkanlığı ve yönetim kurulu asıl ve yedek üyelikleri için ayn ayn seçim yapılacak. Genel ku- rala, göreve devam karannı geçen hafta resmen açıklayan Aziz Yıldınm'ın tek başkan adayı ola- rak gımıesi bekleniyor. Bu arada Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü (GSGM)lstanbul Kadıköy'deki Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı'nın satışı için kıymet taktir çahşması yaptınyor. San-Lacivertli- ler yaklaşık 10 milyon dolar civannda değer biçil- mesi beklenen stadı almak isterse belirlenen fiatı ödeyerek tapuyu alabilecek. FIFA'dan bilgi istendi Futbol Federasyonun Fenerbahçe'nin FİFA ile yaptığı görüşmede hülle yolunun açık olup olma- dığı hakkında bilgi arayışına girdiği FlFA'run ise bu yönde bir ifade kullanılmadığı yanıtını verdiğı öğrenildi. Hakan'ın babası kulüpte Bu arada Hakan Bayraktar'ın transferi 15 Temmuz sonrasına kaldı. Hakan'ın babası Hasan Bayraktar, dün kulübe gelerek yöneticilerle gö- rüştü. Hasan Bayraktar, "Bizim için Gazianteps- por defteri kapandı. Hakan, F.Bahçe'de oyna- mak istiyor. Ancak 15 Temmuz'u bekieyeceğiz. FIFA'nın aldığı erbest dolaşım karan Türki- ye'de uygulanırsa, Hakan, imza alacak. FIFA ne derse o olur" dedi. IstanbuVdayaz spor okullarına büyük ilgi Îstanbul'da Yaz Spor Okullannfn açıhşı dün Burhan Felek SporTesisleri'nde düzenlenentörenleyapüdı.Tö- renetstanbul GençlikveSportl MüdürüVedat Bavram, Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Seyfi Karaca, Fenerbahçe AlUapı Derneği Başkanı Davut DişK, Fut- bol Federasyonu Milli Takunlar eski Sorumlusu Ayhan Bermek ile Istanbul'daki ilçelerin yaz spor okullan ve kulüplerin spor okulu öğrencileri kanldL Öğrencilerin tören geçişinin ardındanbir konuşma yapanVedat Bay- ram, "*Ulkesini seven, ülkesine en i\i hizmet edendir, Biz de gençlerimizi spora yönlendirerek, hizmette bulunu- yoruz" dedL Bu arada, folklor ekipleri ve cimnastik yaz spor okulu öğrencileri tören sırasında gösteriler yapar- kenVfedat Bayram vediğer davetiiler.daha sonra sahaya inerek, öğrencilerle birtikte halk oyunlanndan örnek- lersundular.(Fotoğraf: SERKAN YILDIZ) Atletlerpiste çıkıyor Spor Servisi- Yaz dönemınin en tempo- lu federasyonu atletizm, üst üste gelen yurtdışı faaliyetleri ile temmuz ve ağustos ayında da yoğunlukta ilk sırayı hiçbirbran- şa bırakmayacak. MehmetYurdadön baş- kanlığında, Türkiye'yi uluslararası yanş- malarda temsil edecek ulusal takımlann belirlenmesi için çalışmalannı sürdüren federasyon yetkilileri, yaklaşık bir ay ıçin- de iki dünya, iki avrupa ve bir de balkan şampiyonasına kanlacak atletleri belirle- meye çalışıyor. 7-8 Temmuz'da Yunanistan'da yapıla- cak Balkan Büyükler Şampiyonası, 12-13 Temmuz'da Hollanda'da yapılacak 23 Ya- şaltı Avrupa Şampiyonası, 12-15 Tem- muz'da Macaristan'da gerçekleştirilecek Yüdızlar Dünya Şampiyonası, 19-22 Tem- muz'da Italya'da yapılacak Avrupa Genç- ler Şampiyonası ile 3-12 Ağustos tarihle- ri arasında Kanada'da yapılacak Dünya Büyükler Şampiyonası'na katılacak yak- laşık 100 atlet, federasyon teknik kurulla- n tarafından büyük ölçüde belirlendi. C ü n ü n i c i n d e n • 2. Avrupa Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda Selçuk Şahin, Öztürk Koıkmaz ve Seyfiıllah Günaydın finale yükseldi. • Atyanşlannda 1/7,15/8,13, 1,1/4/19,11 kombinesini bilen- ler 2 milyar 258 milyon 457 bin lira ikramiye kazandı. • Macaristan'ın Siofok kentinde devam eden Uluslararası 30. Balaton Gençler Boks Şampiyonası'nda, Türk boksörler Selçuk Aydın ve Celaletrin Kökeççi yan finale yükseldi. • Uluslararası ENKA ErkeklerTenis Turnuvası'nda rakiplerini yenen israiUi Nir Welgreen, Or Dekel, Lior Dahan ile Alman Ivo Kleç, yan finale yükseldi. • Ülker, Harun Erdenay ve Haluk Yıldınm'la yeniden anlaşn. • Basketbolda ekonomık sıkıntı sebebiyle ligden çekilme karan alan Konyaspor'a, Konya Büyükşehir Belediyesi talip oldu. Sözleşmesini feshetti tbrahim \ AEK'den koptu LEVENTYUCELMAN Ve potada beklenen oldu tbrahim KutluayAEK'dan aynldı. Geçen yıl her yıl opsıyonlu 3 yıllık kontrat imzalayan tbrahim. kulü- bün içinde bulunduğu öde- me güçlükleri ve son ola- rak coach Dusan Ivkovk'in istifa- sıyla aynlma sin- yallerini vermıştı. Dün menajen TolgaTuğsaMilıle birlıkte Atına'de AEK kulübü yö- neticileriyle görü- şen Ibrahim, söz- leşmesini karşı- lıklı olarak feshet- ti. Bu konuda gö- rüşlerini aldığı- mız lbrahim, AEK ile bağ- lannı kopardıktan sonra şimdi çok rahatladığını ve önünün açıldını söylüyor. lbrahım. "BizAEKyöneti- cüeri ile masa>a oturduk ve sözteşmemizi feshetmek is- tediğimtri sö> ledik Onlar da aynı istekteiermiş. Be- nim kontraüm gereği bana ödemekle yükümlü olduk- lan rakamın alnndan kal- kamayaeaklannıbunedeD- le feshetme karannın ken- dileri için de uvgun oiacağı- nı belirttiler. Bundan son- rası da kola> oklu.\ani kar- şıuklı olarak anlaşmayı bozduL Şimdi daha rahat- ladım. Aklınıda sürekli ne yapacağımı düşü- nüyordum.Şimdi teklifleri değer- lendirmek çok daha kolay ola- cak. Çünkü pek çokkulüpdenbe- ni tstcven var. 10 güne kadar hangi takıma gidece- ğim beUi ola- cak'dıyor. Kulüpten alacağı olan tbrahim, AEK'ya anlaşmayı bozdu- ğu için 100 bin dolar taz- minat ödeyecek. Menajer Totga Tuğsa\ııL ltalya. ts- panya ve son olarak Yuna- nıstan'a gıderek kulüplerle görüşecek. Ivkovıc'in de boşta kalmasıyla lbra- hım'ın Kinder Bologna ya da Barceıona'ya gitme şan- sının arttığı söyleniyor. Bakırköylülerin zafer Spor Senisi - Galatasa- ray'a Bakırköylüler'den engel. Galatasaray'ın Çır- pıcı Çayın'na yapmak ıste- diği stat, Bakırköy Amatör Spor Kulüplen Birliğı en- geline takıldı. Meclis otu- rumunda onay alması bek- lenen stat projesi, kamu- oyunun yoğun baskısı so- nucu gen çekildi. lncelen- mek üzere lmar ve Hukuk Komisyonu'na göndenlen dosya, şimdilik inceleme- de. Bakırköy Amatör Spor Kulüplen Birliğı Genel Sekreteri Hasan AL "Bele- diyedeGalatasaray ileyap- tığumz görüşmede bize ko- nustuklanyia medise sun- duklan teklif çok farkh. Kimse Bakırköy'deki on- binlerce sporcuyn temsfl e- den birfiğ^mizin ve mflyon- larca Balarköyiü'yü safye- rine koyamaz. Bakırkö\ Amatör Spor Kulüplen BiriiğL, yoğun nıücadeles sonucu projeyi geri çcktir- miştir. Proje komisyonlar- da. beklemeye alındL Ko nunun takipçisiyiz" dedi. FİKRET DAĞLIOÖLU Ş y Güç (3), PP Alpcan (1), S. Binboga(2). 2.KOŞU:F:Akmbev(2),P- Babaanğ(5),PP:Neno(6),S: B b ö k r n Hemandokızı (3. P P : Cuneythan (3), PP S ' M f t^ O ^ F L a s l C o m n u n - der (5), P: My Joany (1), PP: '' >• Maıtıbîy (6), PP. özümkız (9),S:tzmirbev(5). S.KOŞU: F DemzGücü(2), P. Kortay ,4), PP: Ca.ynda . S Guney »9», SS: Er ALTILI GANYAN 3 6 2 4 1 4 5 8 3 13 4 9 .p siva(3),S anWolf(8). ~rr- Günün lldlisi 9 2 Koşu. 2/6 g ÇifteBahis:2.Çifw te. 5'3. Tabela Bahis 3 13.4 9.2 NEYMIŞ ABDÜLKADtR YÜCELMAN Sîyasiler Boş Durmuyor Bugünkü ekonomık krizin başlangıç noktasında ol- masa bile en önemli faktörlerin başında gelen ola} bankalann hortumlanmasıydı. Bu nasıl oldu? Kosko- ca bankalar nasıl oldu da harman yerine döndü? Na- sıl oldu da bunca trilyonlar uçup gidiverdi başka diya- ra, başka ellere. Bunun denetimi yok muydu? 01- maz mı elbette vardı. Hatta birdenetim değil tam 8 de netim. Isterseniz sayalım: 1 - Bankalann kendi müfettişlerinin denetimi, 2- Mer kez Bankası müfettişlerinin denetimi, 3- Bankalar Bir liği murakıplannın denetimi, 4- Maliye Bakanlığı müfettişleri ve hesap uzmanla nnın denetimi, 5- Ticaret Bakanlığı'nın denetimi. 6 Başbakanlık Denetleme Kurulu'nun denetimi, 7- Cum hurbaşkanlığı Yüksek Denetleme Kurulu'nun denett mi, 8- Yeminli mali müşavirlerin denetimi Bunca denetim arasında bankalann sahip ve yöne ticiteri nasıl olmuş da bankalann içini posta kutusura boşaltır gibi bosaltmışlar? Işin içinde ne vardı acaba' Işin içinde tek kelime ile siyasilerin eli var. Bu apaçıl ortada. Bankalardan örnek verdim ama Türkiye'de nereyı el atsanız siyasilerle karşılaşırsınız. O nedenle de işle siyasi kayırma, siyasi çıkar senaryolan ile yürüyor. TBMM'nin Milli Eğitim ve Spor Komisyonu, Spo Bakanlığı'nın özerk futbol federasyonu yasasına bı maddenin eklenmesi ile ilgili toplanmast gerekirkeı toplanamadı. Çünkü komisyon üyelerine baskı yapıl dıgı söyleniyor. Alaaddin Çakıcı'nın federasyon kuru luşu sırasındaki etkinliğini bilmeyen mi var. Ama siya silerin parmak izlerini hep gördük. Gençlik ve Spordan Sorumlu Bakan Rkret Ünlü, ya salann kendisine verdiği yetki ile yasalan çiğneyenle re karşı savaş veriyor, ama birkaç yazar ve birkaç b(J rokrat dışında yalnız kalıyor. Öbür yanda ulufe dağıta futbol federasyonu politikacılann koruması altında ko tuğunda oturuyor. Medyanın bir bölümünü de ele ala ve kulüplen de kullanan federasyon, TBMM komisyc nunun kapısında kendi yandaşı milletvekillerini bekle terek komisyon üyesi milletvekillerinin toplantı odas na girmesini bile engelledi. Hatta direnenleri bir ode ya kapattıklan da biliniyor. Peki ama bu korku neden Ne istiyordu Bakan Fikret Ünlü, "Şaibeli insanlarar cakyargı önünde aklanarak görevlerine devam edt bilirier". Peki ama bu kavga ne kaygası? Bu kavga ap< çık yargıdan korkanlarla yargıya inananlann kavgas dır. Ve siyasiler yargıdan korkanlann yanındadır. Bu t anlamda Meclis'ten geçen yasalara karşı direnen me lis üyelerinin de iflasının bir kanıtıdır. Ulusoy Federasyonu, Fikret Ünlü'nün şaibeli insaı lara karşı yasal önlem istemine karşı çıkarak "ben öze fam, spora siyaset giremez" iddiasında bulunuyor; komisyon üyelerinin toplantı salonuna girmelerini eng« leyen ve hatta kimi milletvekillerini odaya kapatanlar< milletvekilleri değil de birer mafya elemanı mı yoksa 1 ! E-posta: ayucelmanft yahoo.com-faks: (212) 51385'
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog