Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

V 30 HAZİRAN 2001 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA Mİij\.t_fiıUlfJJ. / ekonomiC»cumhuriyet.com.tr 13 Holdinge 10 milyar liraya satılan bankanın tüm batık kredileri de Etibank'a yüklendi Tbkfen'e kelepir baııka• Korkmaz Yiğit'in eski bankası Bank Ekspres'in yüzde 99.46 oranındaki hissesi batık kredileri Etibank'a yüklenerek Tekfen Holding'e satıldı. Bank Ekspres'in yanı sıra Ekspres Iç ve Dış Danışmanlık Hizmetleri AŞ, Ekspres Finansal Kiralama AŞ, Ekspres Factoring AŞ de bankanın yeni sahibi Tekfen Holding'e geçti. Ekonomi Servisi - Korkmaz Yiğit'in eski bankası Bank Ekspres'in yüzde 99.46 oranındaki hissesi batık kredileri Etibank'a yüklenerek Tekfen Holding'e 10 milyar liraya 1 O8 trilyen lira zarara uğratıImıştı Korkmaz Yîğit Ekonomi Servisi - 26 şubesi bulu- nan Bank Ekpress, 1998 yılmda Kork- maz Yiğit Holding'den fona geçmişti. .1992 yılmda kurulan banka, 1997 yılında Doğuş Holding'den Korkmaz Yigit'e satılmıştı. BDDK'nin 26 Ocak'ta ilk kez satışa çıkardığı banka- ya Finansbank, Koç Holding, Stan- dard Bank, Tekfen Holding ve Kaz- kommertsbank'ın aralannda bulundu- ğu 5 grup talip olmuştu. Ocak ayı itibanyla bankanın birik- miş zaran 118 trilyon 712 milyar lira. grup riskimn de 108 trilyon lira olarak hesaplandığı açıklamıştı. Bankanın kredilerinin çoğunu da "hâkim ser- mayedar gruba dair fırmalara" kul- landırdığı belirlenmişti. Şoförüne bile kredi akhrtfa Istanbul Devlet Güvenlik Mahke- mesi'nde cumhuriyet savcılannın ha- zırladıklan raporlarda, Bank Ekspres iddianamesinde bankanın 108 trilyon lira zarara uğratıldığı ileri sürülmüş ve bu amaçla şoför, şantiye bekçisi, temizlikçi gibi kişilere kurdurulan pa- ravan şirketlere, bankanın eski sahibi Korkmaz Yiğit'e aktarılmak üzere usulsüz krediler kullandınldığt ileri sürülmüştü. Basına 23 Mart tarihinde açıklanan iddianamede, sanıkların bankanın içi- ni boşaitmak amacıyla organize bir şekilde hareket ettikleri ileri sürülmüş- tü. Bank Ekspres'in 108 trilyon lira zarara uğratıldığı ileri sürülen id- dianamede, bu amaçla çok sayıda par- avan şirket kurulduğu da beiirtilrnişti. satıldı. Devrin ardından Tekfen Holding, bankayı en kısa süre içinde Tekfenbank'la birleştirerek yatınm bankacılığının yanı sıra ticari bankacılık hizmetleri de vermeye başlayacak. Tekfenbank Genel Müdürü Mehmet Nazmi Erten 2 bankanın birleşmesiyle ilgili müracaatı hafta başı yapacaklannı, birleşmeyi 3-6 ay içinde tamamlamayı hedeflediklerini söyledi. Bank Ekspres'in yanı sıra Ekspres Iç ve Dış Danışmanlık Hizmetleri AŞ, Ekspres Finansal Kiralama AŞ, Ekspres Factoring AŞ de bankanın yeni sahibi Tekfen Holding'e geçti. ATO BAŞKAM StNAN AYGÜN: Asgari ücret 240 milyon lira olmalı Ekonomi Servisi - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Sinan Aygün. temmuz ayın- da neti 107 milyona yükselecek olan asgari ücretin 240 milyon lira olması gerektiğını belirierek u Bunun altmdaki bir rakam utanç vericidir" dedı. Aygün, asgan ücretle çalışan bir kişinin günlük 3 dolar bile alamadığını belirterek "Bu çağ dışı rakam ile çalışan bir kişinin in- sanca yaşaması mümkün değildir" dedi. Geçen yıl 140 dolar olan asgari ücretin 1 Temmuz 2001 'den itibaren 84 dolar olaca- ğını anımsatan Aygün, asgari ücretin en kı- sa zamanda günün şartlanna uygun bir şe- kilde yeniden yapılandınlması gerektiğını söyledi. Ekonomiden sörumlû Devlet Baka- nı Kemal Derviş'i de eleştiren Aygün, "Yok- sullukla mücadele uzmanı Kemal Deniş, devlete hiç yük getirmeyen asgari ücretin bu dunımundan rahatsızhk duyuyorsa işin ge- reğini yapmalıdır" diye konuştu. Asgari ûcrete 5 milyoD lira zam Bu arada halen 102 milyon 369 bin 600 lira olan net asgari ücret, yanndan itibaren 4 milyon 954 bin 230 lira artışla (yüzde 4.8), 107 milyon 323 bin 830 liraya yükselecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun da- ha önce aldığı karar uyannca, halen 139 milyon 950 bin lira olan brüt asgari ücret ise 1 Temmuz'da 6 milyon 997 bin 500 li- ra artışla (yüzde 5), brüt 146 milyon 947 bin 500 liraya çıkacak. Yanndan itibaren 146 milyon 947 bin 500 liraya yükselecek brüt asgari ücretten 20 milyon 572 bin 650 lira SSK primi, 15 milyon 230 bin 385 lira gelir vergisi, 881 bin 685 lira damga vergisi ve 2 milyon 938 bin 950 lira işsizlik sigortası primi olmak üzere toplam 39 milyon 623 bin 670 lira kesinti yapılarak işçiye net 107 milyon 323 bin 830 lira ödenecek. Belediye-İş Sendikası'nın İstanbul şubeferi yeni vergUeri ve zanüan protesto amacıyia yürüyüş yapö. (AA) Tüpgaza 6. kriz zammı Ekonomi Servisi - Şubat krizinden bu yana tüpgaz ve otogaz altıncı kez zamlandı. 1 Mart'ta başlayan zam furyasıyla birlikte tüpgaza krizden bu yana yapılan toplam zam oranı yüzde 113.7 oldu. Tüpgaz perakende satış fiyaîına, dünden geçerli olmak üzere ortalama yüzde 1.2 ile yüzde 1.3 arasmda zam yapıldı. Türkiye Likit Petrol Gazcılan Derneği'nden yapılan açıklamaya göre ayarlama sonrası 12 kilogramlık mutfak tüpü Ankara'da 13 milyon ^ j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 680 bin liraya, Istanbul'da 13 milyon 550 bin liraya ve fzmir'de de 13 milyon 500 bin liraya yükseldi. Otogaz fiyatlan da, bugünden geçerli olmak üzere yüzde 1.1-1.2 arasında artınldı. Buna göre Ankara'da otogazın fiyatı 656 bin liraya, [ Tarih (2001) IMart UNisan 4Mayts 15Mayıs 15 Haziran 29 Haziran Krizden bu yana toplam zam oranı tstanbul'da 648 bin liraya lzmir'de de 646.800 liraya çıktı. Zamlara tepki bûyüyor Çeşitli kesimlerden zamlara ve yeni ek vergilere yönelik tepkiler yükseldi. Dün Belediye-lş Sendikası îztanbul'da yaptığı gösteriyle zam ve vergıleri protesto etti. istanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yıldınm da aşın fiyat artışı kervanına Türk Telekom'un da katıldığını _____,,_._,__,,_____,____. belirterek yılbaşında 128 milyon lira olan data hattı ücretlerinin yapılan zamlarla 464.4 milyon liraya ulaştığını söyledi. Yıldınm. "Nisan avında yapılan vüzde 203'lükzam, enflasyon ve devalüasyon oraniarı ile izah edilemez. Insaf smırlan zartanmamah" dedi. Tekfen Holding Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) bankada sahip olduğu 141 trilyon TL'lik mevduatı ise faizıyle 1 Temmuz 2004'e kadar 3 taksitle geri ödeyecek. Bankanın batık kredileri ayıklanırken bankada kalan canlı kredilere ise 1 yıl boyunca Fon garantisi verildi. 30 Haziran 2001 itibanyla devir tarihinde özkaynak kalemlerinin toplamı sıfır değerine eşit olacak. Fon kapsamındaki bankaya Tekfenbank'ın birleşme aşamasında nakit sermaye koyması beklenmiyor. Ancak bankanın elde edebileceği tüm dağıtılabilir kârlann, Tekfenbank tarafından bir yıl sonraki sermayeye dahil edileceği ve 31 Aralık 2001 tarihinde asgari özkaynağın 20 trilyon TL'ye ulaştmlacağı ifade edildi. Devir tarihinden önceki dönem ile ilgili Bank Ekspres hakkında açılacak davalardan Fon'un sorumlu olacağı açıklandı. Satış sözleşmesine bankanın herhangi bir şubesinin kapatılmayacağı ve eleman azaltımı yoluna gidilmeyeceği şartıkondu. Tekfen şirtetlergnrt» Öte yandan Bank Ekspres'i devralan Tekfen Holding, Feyyaz Berker. Nihat Gökyiğit ve Necati Akçağhlar adlı 3 ortak tarafından kuruldu. Temelleri 1956 yılmda ortaklann isimlerinin baş harflerinden oluşan FNN ile anılan Tekfen Holding'in inşaat, mühendislik, gübre, ampul, dış ticaret, nakliyat, tanm, bankacılık gibı alanlarda faaliyet gösteren şirketleri bulunuyor. BDDK'den açıklama Satış konusunda BDDK'nin yaptığı açıklamada, "Mali sistemde isnkrarsızhk unsuru olan bankanın kamu maliyesine getirdigi vükü azaltmak. aynca konunun sosyal boyutu da dikkate annarak ekonomiye yeniden kazandınlması düşünülmüş ve devri öngörülmüştür" ifadelerine yer verildi. İŞÇİNİN EVRENİNDEN ŞÜKRAN SONER Katırla Satıp Arasında Kavganın başından sonuna seyircisi konumunda olan bizler için özerk(!) Telekom yönetimine ekono- minin kurallannı bilen iş dünyası temsilcilerinin gel- mesi, MHP'nin milrtanı bürokratlar yanında kötünün iyisi gibi gözükebilir. Kemal Derviş de bizim bu duygularımıza sesle- nerek Telekom'un yönetiminde ANAP'ın, MHP'nin kontenjanlarının olamayacağından söz ediyordu. Te- lekom krizinin yaşandıgı saatlerde ünlü işadamı Sa- kıp Sabancı, Derviş'in moralini bozup şevkini kırma- nın faturasını sonuçta halkın ödeyecegine ilişkin açık- lama yapıyordu. Bütün televizyon kanalları üst üste verdikleri haberlerde IMF, Dünya Bankası merkezli habercilerine bağlanryor, Derviş'in istemi doğrultu- sunda Telekom yönetimi oluşmazsa, 1.5 milyar do- larlık kredi bölümünün gönderilmeyeceğine ilişkin yetkili ağızlardan alınmışdemeçleri aktanyorlardı. Hü- kümetin, siyasetin güven vermediği (ki gerçekten çok doğru) yolundaki yorumlar, yönlendirmeler bombar- dıman halinde peş peşe geliyor. Borsa yupilerinin her ağızlarını açışlannda yaptıklan vurgulamalar, uzman bilim insanlarının değerlendirmeleri ile destekleni- yor... Paranın gelmesi, ekonomik programın işlemesi. hükümetin güven vermesi, borsanın çökmemesi, ye- ni daha büyük krizlerin gelmemesi.. Telekom yöneti- minin seçilebilmesine kilitlenmiş.. ABD, Dünya Ban- kası, IMF, Türkiye'nin söz sahibi sermayesi.. özelleş- tırmeyi yapacak Telekom yönetiminin Derviş'in belir- leyeceği isimlerden oluşması için bastınyorlar. Hükü- met cephesi bu baskıya karşı koyabildiği ölçüde, özellikle de MHP, kendi kadrolarını yerleştirebilmenin savaşımını veriyor. Hani Telekom yönetimi özerkti? Yeni yönetimi se- çecek bürokratlar haftalardır pazarlığın sona erme- sini beklediler. Sözde bağımsız oyları ile seçecekleri yeni yönetim toplantısı için pazarlığın bitmesini bek- lediler. Hatta son 24 saatlik kriz süresince toplanmak üzere hazır bekletilip pazarlık bitince de anlaşmaya varılmış isimler üzerinden yeni yönetimi seçtiler. Seçilecekler dahil oy kullanacak bürokratların bir bölümünün geceyi MHP bınasında geçirdikleri savı bile var. Derviş'in adayları ise sermayenin ağırtopla- rını temsil etmekteler. Toplumun çıkariannı gözetecek, gerçekten bağımsız ve uzman kadrolarhak getire. Bi- ze de seyirci kalmaya mahkûm olduğumuz sürece, kötünün iyisi diye bildiğimizi, kırk katır ya da kırk sa- tırı seçmek, bağışlayın ama aptalca taraf olmak, ta- kım tutmak, iki olumsuz seçeneğin arasında sıkışmak kalıyor. Dünya ve Türkiye ölçeğinde büyük çıkarlar kavga- sında ilginç bir hesaplaşma süreci başlamış bulunu- yor. Dünya ve ülkemız tekelleri, büyük sermaye, çı- karlannı rüşvetle korumanın bedelinı asgariye indir- mek istiyorlar. Dünyada büyük tekellerin rüşvete öde- mek zorunda kaldıkları payların, işçiliğin iki buçuk katına çıktığı gibi bir olumsuz süreç yaşanmakta. Dünya sermayesi bu yükten olabildiğince kurtulmak üzere, temiz eller operasyonlannı olabildiğince dün- yanın her yerinde gerçekleştirmek üzere savaş aç- mış bulunuyor. Elbette bu savaşta siyaset doğrudan taraf oluyor. Siyasi kadrolaşma, yapılanma her yerde çok kolay ve çokfazla kirlenebiliyor. Üstelik iktidartann kalıcı olma- ması nedeni ile, bu kadrolara verilmiş rüşvetler boşa bile gidebiliyor. Sermaye siyasi iktidarlann egemen- liğini, ekonomik kararlarda dışlayacak yapılanmalar arayışına giriyor. Ancak sermayenin aradığı yapılan- ma kulağa "temiz toplum arayışlan", "ö zerkyöne- îimler", "demokratikleşme", "şeffaflaşma".. gibi söy- lemlerle toplumdan yana, kulağa çok hoş gelse de, bütün bu kavramların içleri boşaltılmış dayatmalar olarak geliyor. Tekel çıkarları ile toplum çıkarları arasında denge- yi kuracak yapılanma, söz konusu kavramlarla, dün- yaya egemen sermaye ıdeolojisinin fiilen oluştur- makta olduğu yapılanmalar arasında gerçek bir uçu- rum var. Kötü yönetilen ülkelerde, kirli siyasete kar- şı gerçek demokrasi ile savaşım çok zor olsa da tek yol, umuttur. Kurumların, kavramların içi boşaltılmış sermaye demokrasilerinde ise kamu yararı, toplu- mun çıkarlannın gözetilmesi gündemde bile değil- dir._ Özal'ların. Demirel'ierin, Çiller'lerın, Yılmaz'lann, Ecevit hükümetlerinin kendi zenginlerini yaratmala- rına tanıklık etmekten, daha önce siyasal islamın, şimdilerde milliyetçilerin dayanılmaz ağırlıktaki kad- rolaşmalarına seyirci kalmaktan yakınmak başka şey. Denizde yılana sarılmak örneği, kurtuluşu iç ve dış sermayenin çıkarlannın tam güdümüne girmiş yapı- lanmada, tek seçenek olarak görmek çok başka şey. Dijital kayıt yapabilme özelliğine sahip Vestel'in yeni nesil televizyonu Replay TV İSTANBUL (AA)-vestei, "zx w se- risinm "en zekjsi" olarak nitelenen ve dünyadaki ilk dijital kayıt yapabilen te- levizyon olan "Replay TV"yi tanıttı. Vestel' in Manisa'daki merkezinde Israilli bir AR-GE şirketiyle birlik- te geliştirdiği yeni televizyon, canlı yayını kaçırma telaşına son verecek. Orün, içüıe yerleşti- rilen dijital kayıt mo- dülü sayesinde her- hangi bir ek kayıt ci- hazına ihtiyaç duy- madan yayını kayde- Jebiliyor, geriye ala- biliyor, yeniden ya- vaş çekim gösterebi- liyor, görüntüyü don- durabiliyor ve isten- diğinde tekrar canlı yayına dönebiliyor. Anten, DVD, deco- der, video ve kame- VESTEL • Replay TVanten, IWD, decoder,video vekamerakmian görünîü kaydedebüfyor, cSğer bağkmtücmian başkayayınkm izteme ckmağıtaıuyor. ralardan görüntü kaydedebilen, ay- 3i zamanda diğer bağlantılardan başka yayınlan ızleme olanağı tam- yan Vestel Replay TV, bir sabit dis- ie 6 saat süreyle kayıt yapabiliyor. thracat bağlantıları şimdiden ta- namlanan Replay TV, 85 ekran ürünlerden yüzde 15-20 daha paha- lıya satılacak. Geliştirilmesi. yaklaşık 2.5 milyon dolara mal olan yeni ürünün tanıtımı amacıyla düzenlenen toplantıda ko- nuşan Vestel Holding Yönetim Kuru- lu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, 2001 yılında 7 milyon televizyon üretecek olan Vestel'in 6-6.5 milyon tane televiz- yon, 1 milyon tane de monitör ihraç edeceği- ni söyledi. Şirketin, Avrupa'da yüzde 15, dünyada yüzde 5 pazar payına sahip olduğunu belir- ten Zorlu, "Parasal olarak, geçen senenin üzerinde yüzde 20 da- ha fazla ihracat ya- pacağız. Geçen sene 640 milyon dolar ih- racat yapan Vestel Şirketler Grubu olarak bu seneki hedefimiz 800 mil- yon dolar" dedı. İlk 6 ayda 340 mil- yon dolarhk ihracat gerçekleştir- diklerini anlatan Zorlu, yılın ikin- ci yarısında daha iyi bir perfor- mans göstereceklerini söyledi. 23 bin 800 UKTAŞ hissesinin 420 bin dolara TÜRSAV'a satılması tartışma yarattı Turizmcflerden karşıbldı suçlama OLX:AYBÜYÜKTAŞ Eski Turizm Bakanı Bahattin Yücel ile TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy arasında sert tartışmalar yaşandı. Uluslara- rası Kongre Sarayı Tesısleri Iş- letmeciliği Ticaret AŞ'ye (UK- TAŞ) ait hisse satışlan ile ilgi- li başlayan tartışma karşıhklı suçlamalara dönüşrü. Yücel, kendisine ait olduğu ileri sürü- len Turizmciler.com adlı inter- net sitesinden, Ulusoy"u UK- TAŞ hisselerini haksız rekabet yaratarak toplamakla suçlarken Ulusoy da Yücel'ı dayanaksız gerekçelerle TÜRSAB'ı ve şahsını karalamakla itham etti. Tartışma, Yücel'ın yatınmı büyük ölçüde kamu tarafından gerçekleştirilen UKTAŞ'ın. 23 bin 700 hissesinin, şirketin amacına aykırı ve haksız reka- bet yaratılarak 420 bin dolar karşılığında el değiştırdiğini id- dia etmesiyle başladı. Söz konusu sitede, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Ulu- soy'un Türkiye Seyahat Acen- talan Vakfı (f ÜRSAV) aracılı- ğıyla UKTAŞ hisselerini top- ladığı ve onun girişimiyle bazı ortaklara ait hisselerin TÜR- SAV'a satıldığı ileri sürüldü. Sitede aynca. TÜRSAB'ın yeterli kaynağı kalmadığını öne sürmesine ve yaşanılan ekonomik bunalıma karşın, kaynaklann vakfa aktanldığı. vakfın yönetiminı de elinde tu- tan Ulusov'un. vakıfta aldığı kararla hisseleri on binlerce do- lar karşıhğı satın aldırdığı iddi- ası da yer aldı. Hisselerin bedelinin 10 dolar civannda olmasına karşın. söz konusu edilen hisselerin 20 do- lardan satıldığını belirten Yü- cel, UKTAŞ'ın kuruluş aşama- sında. kendisine de hisse satıl- dığını, ancak daha sonra bakan- lık görevi üstlenmesi üzerine bu hisselerin tamamını. aradan bir yılı aşkın süre geçmesine kar- şın. aldığı bedelden TÜRSAV'a iade ettiğini de yazdı. Ulusoy'dan yanıt Söz konusu iddialara yanıt veren Ulusoy. UKTAŞ hissele- rinin satışım Yücel'in 6 ay ön- Japonya 'da işsizlikte tarihi rekor Japonya İktnd Dünya Savaşı'ndan bu yana tarihinin en büyük işsi/Bk oramyla karşı karşıya. Durgunluk ncdcnivlc işsizlik oranınm mayıs ayında yüzde 4.6 oranında yüksekfigi açıklandı. Mayıs aymda işsizler ordusuna 200 bin kişinin karıldığına dikkat çeküerek ülkedeki işsiz sayısuun 3.48 milyon kişiye çıköğı beürtildi. ce bıldiğini ve satışın herhangi bir şüpheye yer vermeyecek de- recede açık yaşandığını söyle- di. 13 Aralık 2000 tarihlı Mü- tevelh Heyeti toplantısında. his- selerini satmak isteyen üyelerin olduğunu ve TÜRSAB"tan kay- nak sağlanabilirse senetlerin alınabileceği konusunda Müte- \elli Heyeti'nden tavsıye kara- n ıstendiğini ve bu karann altın- da Yücel'in de imzası olduğu- nu hatırlattı. 16ayfarkvar Kımden kaç hissenin hangi bedelle alınmasına vakfın 10 Ocak 2001 günkü toplantısın- da karar verdiğini açıklayan Ulusoy, Yücel'e yönelik olarak "Başkanın tavsiye karanna ona> aldığı bir uygulamava, al- tı ay önce imza atıyor, sonra kı- nama yoluna gidiyor. Eğer he- defi bensem bunun yeri genel kuruldur" dedi. Ulusoy. Yücel'in, 1993 'te al- dığı UKTAŞ hisselerini 2 Şubat 1995 'te kendisine sattığını, Yü- cel'ın bakanlık görevinin 28 Haziran 1996'dabaşladığını ve iki tanh arasında 16 ay gibi bir süre olduğunu ileri sürdü.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog