Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

30HAZİRAN 2001 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER dishab(rt cumhuriyet.com.tr 11 Apar topar USSM'ye teslim edilen eski Sırp liderin ilk duruşması salı günü yapılacak Lahey Miloşeviç'i 'ağırhyor' SIRP LİDER Milliyetçiliği Dış Haberier Servisi - Slobodan Miloşeviç, 1941'de Sırbistan'daki Pozarevaç'ta doğdu. Miloşeviç. 1984'te. Sırbistan Komünist Partisi Belgrad başkanlığına getirildi. Sırp lider, 1989'da Sırbistan Devlet Başkanı oldu ve Kosova'nın özerk statüsüne son verdi. Hırvatistan ve Slovenya'nın Yugoslavya'dan bağımsızhğını ilan etmesi ûzerine 1991'de Miloşeviç, kısa süren savaşla Slovenya'nın aynhşmı engelledi. Sırp lider, Hırvatistan'daki Sırplan da silahlara sanlmalan için cesaretlendırdi. Ocak 1992'de Hırvatistan'da ateşkes yürürlüğe girerken, martta Bosna-Hersek bağımsızhğını ilan edince Miloşeviç Bosnalı Sırplara destek verdi. 1996 seçimlerini eski liderin müttefikleri kazanırken. rnuhalefetteki koalisyon, yerel seçimlerde zafer kazandı. Ancak seçim komisyonu yerel seçimleri iptal edince şiddet başladı. Miloşeviç Ocak 1997'de bazı kentleri muhalefete bıraktı ve 15 Temmuz'da Yugoslavya Devlet Başkanı oldu. Miloşeviç, Kosova'da Arnavutlarm ayaklanmasınt bastırmak için Şubat 1998'de asker gönderdi. 24 Mart 1999'da NATO bombardımanı başladı. 27 NATO bombardımanı 10 Haziran'a kadar sürdü. 24 Eylül'deki seçimde Voyislav Kostuniça zafer kazanırken seçim komisyonu 2. tur yapılması gerektiğini açıkladı ancak bu, isyanın başlangıcı oldu. 5 EkinTde başlayan halk ayaklanması, Miloşeviç ıktıdannı sona erdırdi. DışHaberterServisi-Yugoslav- ya hükümetınin önceki gece bek- lenmedik bir biçimde Lahey'deki Uluslararası Savaş Suçlan Mahke- mesi'ne (USSM) teslim ettiği es- ki Devlet Başkanı Slobodan Mi- loşeviç, Lahey'deki "ukramodern" cezaevinde ilk gecesini geçirdi. Miloşeviç'in mahkemeye tes- limi tam bir sır perdesi ardında gerçekleşti. Anayasa Mahkeme- si önceki gün, Miloşeviç'in La- hey'e teslimini öngören kanun hükmündeki kararnamenin ya- sal olup olmadığı belirlenene ka- dar karan askıya almıştı. Ancak hükümet, mahkemenin hükmü- nü geçersiz sayarak Miloşeviç'in teslim edilmesi karannı aldı. Es- ki liderin Hollanda'ya gönderil- diği yönündeki haberler uzun sü- re doğrulanamadı. Belgrad cezaevindeki Miloşe- viç. Lahey'e teslimine karşı çıkan Yugoslavya Devlet Başkanı Vo- yislav Kostuniça ile avukatlannın bile haberi olmadan, bir NATO uçağıyla Hollanda'ya gönderil- di. Uçak,ı Valkenburg askeri ha- vaalanına indi ve Miloşeviç heli- kopterle Lahey'deki cezaevine gönderildi. Kameralarla izieniyor Miloşeviç USSM cezaevine yerleştirildi. Sağlık muayenesin- den sonra hücreye konulan Milo- şeviç, kameralarla izieniyor, ayn- ca 20 dakikada bir gardiyan hüc- reyi denetliyor. Hücrede, duş, tu- valet, lavabo, kahve makinesi, ma- sa, dolap, kitaplık, radyo, TV ve yatak bulunuyor. Miloşeviç'in ce- zaevine getirilişinin görüntüleri Hollanda TV'sinde yayımlandı. Büyük bir gizlilik içinde Hollanda'daki mahkemeye teslim edilen Slobodon Miloşeviç, Kosova'nın yanı sıra Bosna iç savaşmda işlediği suçlardan da yargılanacak. NOS TV'sinin dûn sabah yayım- ladığı fılmde, Miloşeviç elleri ke- lepçeli cezaevine götürülürken gö- rülüyor. Filmde kamburunu çıkar- mış eski lider, iki kişinin arasın- da elleri önden bağlı, cezaevi av- lusunda yürüyor. USSM Başsavcısı Carla Del Ponte, Miloşeviç'in tesliminin "uzun yasal bir sürecin başlangı- cı'' olduğunu söyledi. Del Ponte, Miloşeviç'in ilk duruşmasının sa- lı günü yapılacağını bıldirerek "Bu normal sorgulamaobcak. Dunış- madan sonra kendisiyle görüşüp programımı belirle>eceğimT> dedi. Savcı Yardımcısı Graham Ble- wittde, Miloşeviç'in yalnızca Ko- sova'da işlediği etnik temizlik suç- lanndan değil 1991-95'teki iç sa- vaş sırasında Bosna ve Hırvatis- tan'da işlenen savaş suçlanndan da yargılanacağını bildirdi. Blevvitt, "İddianameye, Hırvatistan ve Bos- na'da işlenen savaş suçlaruu da ekleyeceğiz" dedi. Kostuniça: Anayasaya aykın Bosnalı ve Hırvat yetkililer, Miloşeviç'in 1992-1995 Bosna savaşı ve 1991-1995 Sırp-Hırvat savaşında sorumluluğu olduğunu belirtiyorlardı. Miloşeviç'in tes- limı Yugoslavya'da siyasi kriz yarattı. Devlet Başkanı Kostuni- ça, Miloşeviç'in Lahey'e tesli- minin anayasaya aykın olduğu- nu söyledi. Kostuniça, dün Milo- şeviç'in teslim edilmesini şıddet- le eleştirerek "Miloşeviç'in La- hey'e teslim edilmesi hukuki ve anayasaya uygun degildir. Bu olay devletin anayasal düzenini ciddi şekilde tehlikeye atmıştır" dedi. Kostunıça'ya, Miloşev iç'in tes- limiyle ilgili bilgi verilmemişti. Sırbistan Başbakanı Zoran Cin- ciç ise " Kostuniça'nm Miloşe- viç'in Lahey'e nakli konusunda bilgi almaya zamanı vardı" dedi. Cinciç, "Miloşeviç, hükümet top- lantısuıdan 3 saat sonra Lahey'e gönderildi. Kostuniça, bu süre içinde toplantıyla ilgili bilgi al- makisteseydi anrdT diye konuş- tu. Cinciç, Anayasa Mahkeme- si'nin olası ret karanna rağmen Miloşeviç' i teslim edebılecekle- rini hafta başında Kostuniça'ya söylediğini anlattı. Miloşeviç (ortada) Lahey'deki cezaevine elleri kelepçeli oiarak götürüldu. (Fotoğraf: REUTERS) Eski lideri verdUer, karşılığında 1.280 mifyar dolar aldılar Düııyamıı en pahak mahkûtnu Dış Haberter Servisi - Yugoslav- ya'ya maliyardırn yapmak için Slo- bodan Miloşeviç'in USSM'ye tes- limini şart koşan Batı ülkeleri dün kesenin ağzını açtı. İki gün sürecek Yugoslavya'ya yardım konferansı dün sabah Brüksel'de başladı. Yu- goslavya Başbakan Yardımcısı Mi- rolyub Labus, "Kimse eski bir baş- kanın Lahey'e teslim edilmesinden mudu olmaz, ama bu er ya da geç gerçekkşecekti. Miloşeviç'in ulusla- rarası adakteteslim edflmesi yardım alabilmemizi sağlayacak" dedi. Labus, Miloşeviç dönemindeki kötü yönetimin, bir dizi Balkan sa- vaşının ülkesini çökerttiğini söyle- di. ABD dün Yugoslavya'ya 181.6 milyon dolar yardım sözü verdi. Avrupa Komisyonu lmilyar 280 milyon dolar, Almanya 53 milyon dolar, Dünya Bankası 580 milyon dolar yardım yapacak. ABD parayla korkuttu Dünya Bankası, Yugoslavya'nın önümüzdeki yıl 1.2, ondan sonra- ki 4 yıl için de 3.9 milyar dolara ihtiyacı olduğunu bildirmişti. Kon- feransın sonunda, yardım miktan- nın 1.280 milyar dolar olduğu açıklandı. Miloşeviç'in Lahey'e tesliminde para önemli rol oynadt VVashington'ın geçen hafta İconfe- ransa katılmayacağını açıklama- sından bir gün sonra hükümet Mi- loşeviç'in teslimi için kanun hük- mündekararnameçıkardı. Bunun üzerine ABD toplantıya katılaca- ğını bildirdi. Ancak ABD önceki gün, konferansa katılacağını. ama Miloşeviç mahkemeye teslim edi- lene kadar yardım yapmayacağı- nı açıklayınca, birkaç saat sonra Mi- loşeviç, Anayasa Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma kararına rağ- men apar topar Lahey'e teslim edildi. UKUMETDUŞTU Başbakan istifa etti BELGRAD (AA) - Yugoslavya Başbakanı Zoran Ziziç istifa ettiğini açıkladı. Içişleri Bakanı Zoran Zievkoviç, Başbakan'ın istifa ettiğini bildirirken, Yugoslavya Federasyonu'nu oluşturan cumhuriyetlerden Karadağ'm koalisyon ortağı Sosyalist Partisi'nin lideri Ziziç'in istifasının Federal Hükümet'in düştüğü anlamma geldiği bildiriliyor. Ziziç başkentte düzenleoiği basın toplantısında, Belgrad yönetiminin USSM ile işbirliğini istifa gerekçesi olarak gösterirken "Bu işbirliği, Yugoslav hükümeti bünvesindeki ilişkileri bozmuştur" dedi. Karadağ Sosyalist Partisi. eski Yugoslavya Devlet Başkanı Slobodan Miloşeviç'in USSM'ye teslim edilmesine şiddetle karşı çıkıyordu. T.C. ELAZIĞ1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 2000/457 Davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğü vekili tarafından, davalılar Ahmet Demir vs. aleyhıne açılmış bulunan tescil davasının yapılan açık duruşması sonucunda, Davanın kabulü ile Elazığ ili, merkez Göl Köyü'nde kain tapunun pafta 8, parsel 265 sayılı taşınmaz üzerin- den 9 m2'lik direk yerinın 1 800.000.-TL üzerinden if- razen TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına tapuya tescili- ne, yine aynı taşınmaz üzerinden 1500 m2 şerit dahilin- deki kesimde 30.000.000- TL üzerinden yine TEDAŞ Genel Müdürlüğü yaranna daimi irtifak hakkının tapu- ya tesciline karar verilmiş olup, 12.6.2001 tanh ve 2000/457 esas, 2001/370 karar sayılı ilamı ile davalı- lardan Ahmet Demir ve Emıne Denk'ın adreslennde bulunmadıklanndan işbu kararın gazetede yayımlandı- ğı tarihten itibaren 15 gün içerisinde karar temyız edıl- mediği takdirde kesinleşmiş olacağı, teblıgat yerme ka- im olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Basın: 37386 ELAZIĞ 1. ASLİYE HUKUK HÂKtMLİĞl'NDEN Dosya No: 2001/89 Davacı Mehmet Yılmaz vs. vekili tarafından davalı- lar Tapu Sicil Müdürlüğü, Elazığ Belediyesi, Nusret Bulut vs. arkadaşlan aleyhine açılmış bulunan tapuda mesaha tashihi davasına esas olmak üzere, Davalılardan Edip Memişoğlu, Hatice Memişoğlu, Selahattin Özgen ve Hasip Memişoğlu'nun adreslen meçhul olduğundan bu davalılann duruşma günü olan 13.09.2001 günü saat 10.00'da mahkememizde hazır bulunmalan veya vekille temsil edilmelen, HUMK'nin 213 ve 377. maddeleri gereğınce belırtilen gün ve saat- te mahkemede hazır bulunmadıklan veya vekıl gönder- medikleri takdirde yargılamaya yokluklarında devam edileceği ve karar venleceği dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Basın: 37359 AKHtSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Dosya No: 2000 575 Davacı Veli Avcı vekili Av. Merin Atav tarafından da- valı Adnan Üçer (LJçerler) aleyhine açılan temerrüt ne- deniyle tahliye davasında. Manisa, Akhisar Inönü Mah. 233/33-3 sayılı Avcı apartmanındaki adresten davalının temerrüt nedeniyle tahliyesi davasında davalı Adnan Üçer'in (Üçerler) be- lirtilen adreste ikamet etmediğınden bahisle tebligatın yapüamadığı, bu nedenle dava dilekçesının gazete ile ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmış olup, duruşma- nın bırakıldığı 16.07. 2001 günü saat 09.15 'te davalının bizzat belirtilen günde mahkemeye gelmesi, ibraz et- mek istediği vesikalar varsa ibraz etmesi veya gnöder- mesi, duruşmaya gelmedıği ve belgeleri ibraz etmediği takdirde yargdamanın yokluğunda devam edeceği, da- va dilekçesinın ve duruşma gününün teblıği yerine ka- im olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 21.6.2001 Basın: 37829 CEYHAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 1999/410 Karar No: 2001/260 Davacı Ceytaş-Ceyhan Tekstil San. AŞ vekili Av. Burhanettın Kınran tarafından davalı Hasan Sapmaz aleyhine açüan alacak davasında, Mahkememizin yukanda esas ve karar numarası ya- zılı 31.5.2001 tarihli ilamı ile davanın kabulüne, 1.076.163. 402.-TL alacağın dava tarihinden itibaren reeskont faiz oranı ile davalıdan alınarak davacıya ve- rilmesine karar verildiği 7201 sayılı yasanın 28. mad- desi gereğince ilanen tebliğ olunur. 21 06.2001 Basın: 37374 İLAN T.C. İSTANBUL 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 2000/596 Karar No: 2001 '217 lzmır ili, Konak ilçesi, Duatepe Mah. C:29, H:103'te nüfusa kayıtlı Cengız-Mıren oğlu, 31.01.1974 d.lu da- vacı Tamer Furuncuoğlu'nun nüfus kütüğündeki "Fu- nmcuoğlu" soyadının tashihi ile "AJp" olarak tesciline karar verilmiştir. Basın: 38128 MARMARİS ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Dosya No: 2001/7 Davacı Mesut Gülbaz vekili tarafından davalı Gülser Büker aleyhine velayetin değiştirihnesi davasında, Davacı Mesut Gülbaz tarafından davalı Gülser Büker aleyhine müşterek çocuklann velayetinin davalı anne- den alınarak davacı Mesut Gülbaz'a verilmesi için da- va açılmıştır. Ancak davalı Gülser Büker tüm aramalara rağmen bulunamadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir. Yukanda esas numarası yazılı dosyanın duruşması 13. 7.2001 günü saat 10.45'tir. 7201 sayılı tebligat yasasının 28 ve 29. maddeleri uyannca duruşma gününün ilanen tebliğine, aynı yasa- nın 31. maddesi uyannca ilanın yayımlandığı tarihten ıtibaren 15 gün sonra tebligat yapılmış sayılmasına, da- valının belirtilen günde kendini bır vekille temsil ettır- mesi, mazeret bildirmeden duruşmaya gelmediğı tak- dirde yokluğunda yargılama yapılacağı ve karar verile- ceği hususu ilanen tebliğ olunur. 3.4.2001 Basın: 24398 GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA SURETİYLE SATIŞ İLANI FETHİYE 2. İCRA MÜDÜRLÜĞU'NDEN Dosya No: 1999 143 Esas Satüraasma karar verilen gaynmenkulün cınsi, kıymetı, evsafı. 1. TAŞINMAZ Muğla ili. Fethiye ilçesi Kumluova kö>ü Tümtüm mevkıinde kâin, tapunun 1 pafta 501 parselınde kayıtlı. 5800 m2 yüzölçümlü taşınmaz. Taşınmazın 1450 5800 hıssesı borçlu Bünyamin Yıldınm'a aitür. Taşınmaz üzennde borçlu Bünyamin Yıldınm'a aıt 3 adet cam sera ve 1 adet bina mevcuttur. Seralann her bıri 1200 m2 olmak üzere 3600 m2'lık bır alanı kaplamaktadır. Bına; tek katlı. bınket yığma, be- ton tavanh, 4 odalı, takribı 100 m2 kapah alanlı. ılave depolu ve çatısızdır. Taşınmaz tanmsal amaçlı kullanım alanında olup, yoldan 10 metre, komşulardan 5 metre çekilerek toplamda parsel alanının %5'uıı ve 250 m2'yı geçmemek üzere 2 katlı yapı yapılabilir. Taşınmazın satışa esas değeri: Arazi değeri. 5.800.000.000 TL. (borçluya ait 1450/5800 hissesı) Bina deöeri: 2.5O0.0O0.0O0 TL. (borçluya ait) Cam sera degeri: 17.280.000.000 TL. (borçluya ait) TOPLAM: 25.580.000.000 TL. 2. TAŞINMAZ Muğla ih. Fethıye ilçesi. Günlükbaşı Mahallesi, Çayır mevkiinde kâia tapunun 08d-3a pafta, 1294 ada, 3 parselinde kayıtlı, 1852 m2 yüzölçümlü taşınmaz. Taşınmazın 50/2000 hissesı borçlu Fe- tahna YlLDIRIM'a aitnr. Taşınmaz üzerinde borçlu Fetahna YILDIRIM'a aıt 50/2000 arsa paylı B blok 2 kat 7 bağımsız bölüm numaralı mesken vardır. Taşınmaz üzerinde 4 blok bina mevcut- tur. Borçluya aıt bağımsız bölüm 90 m2 alana sahip olup 2 oda, 1 salon, 1 mutfak. 1 banyo ve 1 wc'den ibarettır Bağımsız bölümün taban kaplamalan seramik, dogramalan ahşaptır. Taşınmazın satışa esas değeri: Taşınmazın değeri: 6.500.000.000 TL. (borçluya ait 50/2000 hissesi) USATIŞŞARTLARl: 1. TAŞINMAZ: Muğla ili. Fethiye ilçesi, Kumluova köyü. Tümtüm mevkiinde kâin. tapunun 1 pafta, 501 parselinde kayıtlı. 5800 m2 yüzölçümlü taşınmaz. 1. SATIŞI: 06.08.2001 Pazartesi günü saat 09.30'dan 09.45'e kadar. 2. TAŞINMAZ: Muğla ılı, Fethiye ilçesi, Günlükbaşı Mahallesi. Çayır mevkiinde kâin, tapunun 08d-3a pafta, 1294 ada, 3 parsehnde kayıtlı, 1852 m2 yüzölçümlü taşınmaz. 1. SATIŞI: 06.08.2001 Pazartesi günü saat 10.00'dan 10.15'e kadar, Fethiye Hükümet Konağı do- ğu kapısında ayn ayn açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu artnrmada tahmin edilen kıymetin %75'ini ve rüçhamı alacakhlar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale olunur. Böyle bır bedelle ahcı çıkmazsa en çok arttıranırı taahhüdü bakı kal- mak şartıyla arttırma 10 gün daha uzatılarak 10. gün olan 16.08.2001 Perşembe günü aynı yer ve aynı saatlerde ikinci arttırmaya çıkanlacaktır. îkinci arttırmada ise rüçhanlı alacaklılar varsa ala- caklan mecmuunu ve tahmin edilen kıymetin %40'ını ve saüş masraflannı geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale olunur. 2.) Arttırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin %20'sı nıspetinde pey akçesı veya bu miktar kadar milli bir bankanuı temınat mektubunu vermelen lazımdır. Satış peşin para ıledır. Alı- cı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil venlebilir. Resmi ihale pulu, tapu alım harcı ve mas- raflan. gaynmenkulün tesum masraflan, KDV alıcıya aittir. Tapu satım harcı, taşınmazın aynın- dan doğan birikmiş vergiler ile dellaliye resmi satış bedelinden ödenır. 3.) Ipotek sahibi alacaklılar ile diğer ılgılılerin \e irtifak hakkı sahıplerinın bu gayrimenkul üze- rindeki haklannı hususiyle faiz ve masrafa dair iddıalannı dayanağı belgeler ile 15 gün içerisinde dairemize bildırmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sıcihyle sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4.) Satış bedeli hemen veya venlen mühlet içerisinde ödenmezse IlK'nin 133. maddesi gereğince ihale feshedılır tki ihale arasındaki farktan ve temerrüt faızınden alıcı \e kefılleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendılennden tahsıl edilecektir. 5.) Şartname ilan tarihinden itibaren herkesın görebihnesı ıçın dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir ömeği gönderilebılır. 6.) Satışa ıştırak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmış sayılacaklan, başka- ca bilgi almak isteyenlerin 1999/143 Es. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başMJrmalan ilan olunur. 14.06.2001. Basın: 37520 SAYDAM YALÇIN DOĞAN Yolsuzlukla Mücadele Sizlere ÖmürL. Yolsuzluk artık serbest!.. "Yolsuzlukla mücade- le ediyoruz" diye diye, yolsuzlukla mücadelenin önü kesiliyor!.. Önü kesilmesi için kılıf hazırlanı- yor!.. Hem de yasa yoluyla!.. Bu sözler değer yargısı ya da gözlem değil. Üç gün önceTBMM'de kabul edilen Memurlar ve Di- ğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkın- da Kanun, yolsuzluğun sürmesi için müthiş biraraç. Siyasileri, sözüm ona, kurnazca devre dışı gös- terip siyasilerle bürokratlar arasında yolsuzluk köprüsü kurulmasına ortam hazırlayan, kabak gi- bi sıntan bir yasa. Yasanın özü. yolsuzluk soruşturmalannda yar- gıyı devre dışı bırakmaya dayanıyor. Yönetimin takdir hakkı genişliyor. Takdir hakkı genişledikçe, siz seyreyleyin yolsuzluk cümbüşünü!.. Soruşturma ve öninceleme hak getire Değeıii bilım adamı, idare hukukçusu Prof.Dr. Ül- kü Azrak, yeni yasayı yorumlarken "Geriye dönüş söz konusu" diyor. Çünkü, birkaç gün önce kabul edilen yasa, as- lında, yine bu iktidarın 1999 Aralık ayinda getirdi- ği yasa. Yani, bugünkü iktidar 1999'da yolsuzluk- la mücadele için, kendi eliyle iyileştirdiği yasayı, şim- di yine kendi etiyle hadım ediyor. Eski yasaya göre, hakkında yolsuzluk iddiası bu- lunan bir memur için önsoruşturmayı bakan ya- parken şimdi müsteşar yapacak. Boylece bakan aradan sıyrılıyor ve müsteşara perde arkasından "soruşturma açya da açma" biçiminde baskı ya- pabiliyor!.. Eski yasaya göre, savcı kanıtlan toplar ve soruş- turma için izin ısterken şimdi savcının bu hakkı elinden alınıyor, soruşturma açılması izni yö- netime bırakılıyor. Yolsuzluğa karışan bır memur hakkında dava açma takdiri artık yönetıme bağlı!.. Ya o memur, yolsuzluğu, bağlı olduğu yönetimle (bakan, müsteşar, vs.) biriikte yaptıysa!.. Eskiden, savcılık yazı yazdığı anda, yönetim, o memur hakkında öninceleme başlatmak zorunda iken şimdi öninceleme, yönetim gerekli görür- se yapılabilıyor. tlk anda, bu küçük gibi gelen ayrıntılar, özünde yolsuzluk yapan memurla yönetim arasında müthiş bir dayanısma yaratıyor!.. Burası Türkiye!.. Mah hep birlıkte götürmek üzere!.. Cumhurbaşkanı veto etmeli! Yolsuzluklarda asıl hedef siyasete uzanan da- lı kıımak iken şimdi tam tersıne, siyasetçiye gü- vence sağlanıyor. Şöyle bir zincir oluşuyor: Siyasetçı, sorumlulu- ğu üstünden atıyor. Müsteşar devreye giriyor. O da, yolsuzluk yapan memuru koruma hakkına sahip olu- yor. Savcı yetkisiz kılınıyor. Yargı devre dışı bırakılı- yor. Yönetim, yargının yerine geçıyor!.. Prof. Dr. Ülkü Azrak eklıyor: "Hiçbir Batı ülkesin- de, yolsuzluk yaptığı iddıa edilen bir kamu görev- lisini böylesine özel koruma altına alan bir yasa yok. Ne Amerika'da ne de herhangı bir Avrupa ülke- sinde..." Bugünkü iktidar ortakları ağızlannı ne zaman aç- sa yolsuzlukla mücadele nutkundan geçilmiyor. Ama, işte getirdikleri yasayla, kendi takdir hakla- rını genışleterek istedikleri memuru koruyabili- yor, istediğini mahkemeye gönderebiiiyor. Yol- suzlukla ne mücadele ama!.. Görev yine Cumhurbaşkanı Sezer'e düşüyorL Böylesine bır hukuk rezaletine, hukukçu bir cum- hurbaşkanının evet demesi uzak olasılık!.. E-mail: ydogan " cumhuriyetcom.tr Faks:0212 513 90 98 Rusya'dan sert tepki: Karar aynlıkçı akımlann çıkanna DışHaberlerServisi-Es- ki Yugoslavya Devlet Baş- kanı Slobodan Müoşeviç'in USSM'ye teslim edilme- sine Rusya dışındaki bütün ülkeler olumlu tepki ver- di. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ko- fi Annan. eski Yugoslavya Devlet Başkanı Miloşe- viç'in USSM'ye teslimini "adaledn zaferi" olarak de- ğerlendınrken ABD Dı- şişleri Bakanı CoKnPoweD Miloşeviç'in USSM'ye teslim edilmesinde ABD'nin rolüne dikkat çekti. Annan, "Bu çok az hayal edilen, ancak çok ümit edilen bir gün. İnti- kam değil, adalet için ha- ürlanacak bir gün" dedi. Povvell ise Miloşeviç'in tesliminin. ABD'nin Yu- goslavya'ya mali yardımı konusundaki kaygılarını vumuşatacağını söyleye- fek "Onun USSM'de ada- let karştsma çıkanlacak ol- masmdançokmemnunum ve bunda Amerikan baskı- sının önemli bir rol oyna- masından hoşnutunı" de- di. Rusya parlamentosu ait kanadı Duma'nın Dış Iliş- kiler Komitesi Başkanı Di- mitri Rogozin. Miloşe- viç'in Lahey'e gönderil- mesinin, NATO'nun 1999 yılında Yugoslavya'ya yö- nelik hava operasyonunu örtmesi anlamına geldiği- ni öne sürerek Yugoslav- ya'nın bir krize gireceği- ni savundu. 'Liderini satan ülke' Rusya Federasyonu Konseyi, Belgrad yöneti- minı ABD destekli yargı "sömûrgeciliği''ne boyun eğmekle suçladı ve bu ge- lişmenin Yugoslavya'nın güçsüzleşmesinin başlan- gıcı olduğunu. "Bderini sa- tan bir üUvenin" köksüzlü- ğe ve daıma başkalanna bağunlılığa mahkûm ola- cağını belirtti. Japonya. karan "övgüy- kkarşılâdıklannı" bildir- di. AB dönem sözcüsü Is- veç'in Dışişleri Bakanı An- na Lindh \ e NATO Genel Sekreten George Robert- son, Miloşeviç'in USSM'ye teslim edilme- sinin. Yugoslav^a'nın ulus- lararası topluluğa kabulü yönünde önemli bir adım olduğunu vurguladılar. Türkiye memnun Türkiye. eski Yugos- lavya Devlet Başkanı Slo- bodan Miloşeviç'in USSM'ye teslim edilme- sini memnuniyetle kar- şıladı. Dışişlen Bakanlı- ğı'ndan yapılan açıkla- mada, Miloşeviç'in in- sanlığa karşı işlenen suç- lardan sanık olarak ulus- lararası mahkeme önüne çıkanlacak ve yargılana- cak olmasının. işlenen bu tür suçlann cezasız kal- mayacağını göstermesi açısından önem taşıdığı- na dikkat çekıldi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog