Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 30 HAZİRAN 2001 CUMARTESİ DÜNYA VE TÜRKtYE uhim Küçük'e 4 ay hapis • LEFKOŞA (Cumhuriyet) - KKTC'de devlet tarafından el konulan 5 yerel bankadan biri olan Finansbank'ın davası dün sonuçlandı. Davada bankanın sahibi Fehim Küçük'e 4 ay, genel müdür Yüksel Yazgın ile banka üst düzey görevlilerinden Feridun Kılıç ve Hulus Gür'e birer yıl hapis cezası verildi. tşadamı Fehim Küçük, 4 aydan bu yana tutuklu yargılandığı için serbest bırakılırken diğer 3 sanık Merkez Cezaevi'ne gönderildi. Makedonya'ya NATO askeri • BRÜKSEL(AA)- NATO üyesi ülkelerin, Makedonya'ya, Arnavut militanlann silahlannı toplamak için 3 bin asker gönderilmesi planına nihai onayı verdiği bildirildi. NATO sözcüsü Yves Brodeur, Ittifak'ın "Asıl Hasat" operasyon planını onayladığını belirterek, NATO üyesi 19 ülkeden 15'inin operasyona katılma sözü verdiğini de söyledi. Hizbuflah saldırdı İsraîl vurdu • KFARSHOUBA (AA) - Hızbullah'ın Israil işgali altındaki Şebaa çiftliklerindeki Israil mevzilerine yönelik saldınsında 2 Israil askerinin yaralandığı bildirildi. Israil birlikleri de Hizbullah saldtnsına karşılık hem karadan hem havadan misilleme yaptı. Topçu birliklerinin Kfar Shouba kenti yakınlanna yaptığı misilleme saldında ise en az 6 evin hasar gördüğü belirtildi. Israil uçaklannın da Lübnan sınır yakınlanndaki bir tepeyi bombaladıklan kaydedildi Ümit Utku, arkadaşma 60 bin sterlin maaşla 18 yıllık sözleşme yaptı Fflm gibi birdava Utku'nun veni marifeö. REŞATAKAR LONDRA - Kıbns Türk Hava- yollan (KTHY) Yönetim Kurulu Başkanı olduğu dönemde, Londra Satış Müdürü yaptığı Mukaddes Cagnino'ya 18 yıllık bir sözleşme yapan ve bu sözleşmeyi şirket ka- sası yerine, kendi kasasmda sakla- dıgı iddia edilen film yapımcısı Ümit Utku, aradan 4 yıl geçtikten sonra 1 milyon sterlinlik tazminat davasının tanığı olarak Ingiliz Kra- liyet Mahkemesi'nde ifade verdi. THY'nin yüzde 51 hissedan ol- duğu 1995 yılındaAnkara'nın ona- yı ile KTHY'ye Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanan ve 1997'de görevden alınan Utku'nun, şirketi • Mukaddes Cagnino, sözleşmeyi tanımayan yeni yönetimi Ingiliz Kraliyet Mahkemesi'ne vererek tam 1.6 trilyon lira tazminat istedi. sarsan marifetleri Ingiliz hukuk çev- ve Lefkoşa'da bir başka göreve atan- relerini de şaşırttı. Utku, görevden aynlmadan önce, sevgilisi Tülin Uçar'ın arkadaşı olan Cagnino'ya, yılda 60 bin sterlin (108 milyar TL) gibi rekor bir maaşla 18 yıllık söz- leşme yaptı. Genel müdürlük kayıt- lanna geçmeyen bu sözleşmenin yapıldığı tarihte Cagnino 48 yaşın- daydı ve sözleşmeye göre 66 yaşı- na kadar aynı görevde ve aynı ma- aşla çalışmaya devam edecekti. Utku'nun 1997'de görevden alın- ması sonrasında KTHY yönetimi, Mukaddes'e görevinden ahndığını Küba lideri, yerine kardeşiRaul 'un geçebileceğinisöyledi Castro9 nun halefi belli oldu Dış Haberler Servisi - Küba Devlet Başkanı Fî- del Castro ilk kez kendi- sinden sonra kimin lider olacağı konusunda bir açıklama yaptı ve karde- şi Raul Castro" nun yerine geçebileceğini söyledi. Onceki akşam, ABD üe- ki haber kanalı NBC'nin gece haberlerinde yayım- lanan söyleşide, Savunma Bakanı ve Küba Silahlı Kuvvetleri'nin başı olan Raul Castro için "Raul çok sağlıkbdır. Kuşkusuz benden sonra en yetkiB yt4- daşımızodur" diye konu- Küba Devlet BaşkanTnın kardeşi Raul Castro, Savunma Bakam. şan Castro, Raul Castro'nun kendisinden sonra yerine ge- çebilecek deneyime de sahip olduğunu belirtti. Küba lideri geçen cumarte- si, 60 bin kişinin izlediği TV konuşmasında 2 saatin sonun- da fenalaşmış ve 10 dakikahk bir müdahalenin ardından ye- niden konuşmasını sürdürmüş- tü. Bu olayın ardından Cast- ro'nun sağhğı ve olası bir so- run durumunda yerine kimin geçeceği tartışmalan yeniden gündeme gelmişti. Ağustos'ta 75 yaşına basa- cak olan Castro, 1997'de ya- pılan Komünist Parti'nin 5. kongresinde kendisinden 5 yaş küçük olan kardeşinden "re- levo" olarak söz etmişti. Relevo Ispanyolcada "nö- beti devralan kişi" anlamına geliyor. dığını duyurdu. Mukaddes, genel müdürlük tarafından gönderilen ta- limatı reddederek görevden aynldı ve tazminat davası açtı. •İstesem KTHY'yi satardım' Ingiliz yasalanna göre yaptığı başvuru çerçevesinde devlet tarafın- dan tutulan avukatlann savunması altında KTHY'yi dava eden Cagni- no, 1 trilyon 620 milyar TL tazmi- nat istedi. Cagnino'nun, avukat ve diğer masraflarla bırlikte KTHY'den talep etmiş olduğu paranın 1 mil- yon sterline ulaşması, hukuk çev- relerinde "yıhn şok davası" ola- rak adlandınldı. Ingiliz Yüksek Mahkemesi, da- vayı 18 Haziran'da görüşmeye başladı. Mukaddes'e destek ol- mak amacıyla Utku da sevgilisi Uçar'la birlikte Londra'ya gitti. Utku tarafından imzalanan söz- leşmenin yasal olmadığını anlat- mak ve tazminat ödememek için Ingiltere'nin en ünlü hukuk bü- rolanndan biri ile anlaşan ve id- dialara göre bugüne kadar 300 milyar TL dolayında para harca- yan KTHY kanadını temsilen de kalabalık bir heyet duruşmalar- da hazır bulundu. Davaya bakan Yargıç, Cagnino'nun sözleşmesi- ne imza atan Utku'yu ve KTHY yetkililerini sorguladı. Utku'nun bir soru karşısında "Yetkim var- dı, istesem KTHY'yi satardım bi- lc" demesı şaşkınlık yarattı. Ut- ku, Mukaddes Cagnino'nun, ba- şanlı bir personel olduğunu be- lirterek "Ben aynldıktan sonra onu görevden ahnasınlar diye 18 yılhk sözleşme yaptım" dedı. Yargıç karannı gelecek per- şembe açıklayacak. Bakalım si- nemacı Ümit Utku'nun bu son filmi nasıl bitecek... ÇEŞME İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMAİLANI DosyaNo: 1999/364 Tal. Satılmasına karar verilen gayrimenkulûn cinsı, kıymeti, adedi. evsafi: • Birinci taşınmaz: Satış saati 15.00'ten 15.15'e kadar > • * Tapu kaydı: Izmir ili, Çeşme ilçesi, Hıca mahallesı lmamoğlu mevkıinde olup tapunun. cilt: 43, say- fa: 4564, ada: 3688, parsel: 1 'de kayıtk. 1535 m2 yüzölçûmlü arsa üzennde bulunan 20/250 arsa pay- lı. B Blok 3 nolu dûkkân. Muhamnien bedelı: Taniamı 9.879.518.072-Lıra (Dokuz milyar sekiz yüz yetmiş dokuz milyon beş yüz onsekiz bin yetmişıki) • İkinci taşınmaz: Satış saatı: 15.30'dan 15.45'e kadar. Tapu kaydı: tzmır ili, Çeşme ilçesi, Ilıca mahallesı lmamoğlu mevkıinde olup tapunun, cilt: 43, say- fa: 4564, ada: 3688, parsel: I 'de kayıtlı, 1535 m2 yüzölçûmlü arsa üzennde bulunan 10/250 arsa pay- lı. C Blok 5 nolu dükkân. Muhammen bedeli: Tamamı 16.400.000.000- (on altı milyar dört yüz mil- yon) Özellikleri: Her iki taşınmaz da Alaçatı Dörtyol mevkıinde bulunan Varelcı Çarşısı içinde bulun- makta olup B Blok 3 nolu dükkânın kapı numarası 30< A'dır. Dükkân 41.50 m2'lik alana oturmakta olup batar katlıdır. C Blok 5 nolu dükkânın kapı numarası 20* A'dır. Dükkân 25 m2 'lık alana oturmaktadır ve batar katlıdır. Her iki dükkânın da elektrik ve suyu \e lavabosu bulunmaktadır, doğramalan alümin- yum, camlan düz camdır. Dükkânlar halihazu durumu ıribanyle 3 nolu dükkân ficarethane olarak kul- lanılmakta. diğennde herhangi bir faaliyet yoktur. lmar durumlan. Taşınmazın meri imar planında "ti- caret alanında" kaldığı, belirtılen şartlarda yapılabıleceğı, inşaat oranının E: 0 50 bina yüksekliğınin 5.80 mt. Bina derinliğinin haritasmda. ön bahçe mesafesinin 5.0 mt. Kat adedının 1-batar kat olabile- cegi Çeşme Belediyesi tmar Müdürlüğü'nden bıldinlmıştır. Saöşşartian: 1- Satış, 21/08/2001 günü yukarıda yazılı saatler arasında Çeşme lcra Dairesi'nde açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada taşınmazın tahmın edilen degerinin yüzde 75'ini ve rüç- hanlı alacaklılar varsa alacaklan toplamını ve satış masraflannı geçmek şartı ile en çok arttırana ıhale olunur. Böyle bir bedelle aücı çıkrnazsa, en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 31/08/2001 Cuma günü aynı yer ve saatler arasında ikinci arttırmaya çıkanlacakür. Bu arturmada da bu mıktar el- de edilememişse gayrimenkul en çok arttırana ihale edılecektır. Şu kadar kı arttırma bedelınin malın tahmin edilen kıymetınin yüzde 40'ını bulması ve satıs isteyenin alacagına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevınne ve paylaştırma masraflannı geçmesı lazun- dır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin yüzde 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar mılli bir bankanın temınat mek- tubunu vermelen lazımdır. Satış. peşin para iledir. Alıcı ıstediginde 20 günü geçmemek üzere mehıl verilebilir. İhale damga pulu. KDV ile tapu ferag harcımn alıcı payı. diğer tapu masraflan ile teslim masraflan alıcıya aittir. TeUaliye resmı. tapu ferağ harcının satıcı payı ve taşınmazın avnından doğan birikmiş vergı borçlan satış bedelinden ödenir. 3- Fpotek sahibi alacakhlarla diğer ılgılilerin (*) bu gay- rimenkul üzerindeki haklannı, özellikle faiz ve masrafa ılişkın iddıalannı dayanağı belgeleri ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabıt olmadıkça paylaş- madan hariç bırakılacaklardır. 4- thaleye katüıp daha sonra ıhale bedelini yatırmamak suretiyle ihale- nin feshine sebep olan tüm alıcüar ve kefılleri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki fark- tan ve diger zararlardan ve aynca temerrüt faizınden müteselsılen sonımlu olacaklardır. Ihale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın daıremızce tahsıl olunacak, bu fark. varsa öncelikle te- minat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ılan tanhıoden itıbaren berkesin görebümesı için dairede açık olup masrafi venldiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebüir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak ısteyenlerin 1999/364 Tal. sayıh dosya numarasıyla müdürlügümüze başvurmalan ilan olunur. 18.06.2001 (*) Dgi- liler tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Basın: 36831 SİNCAN1 İCRA MİRESt'NDEN GAYRtMENKULÜNAÇIKARTTIRMAtLANI Dosya No: 2000 1913 Satılmasına karar verilen gayrimenkulûn cinsi, kıymeti, adedi. evsafi: Sincan ilçesi Tandoğan Mahallesi 732 ada 1. numaralı parsel üzeri inşa edilmiş 8 nolu dükkân olup, in- şaat durumu 94.6 inşaat seviyesinde olan dükkânın kuzey yönünde bodrum kat dahıl 1-4-5 kadı inşaatın iki dükkân duvarla aynlmayıp olup. 83-25 108 m2 hissesı dahil plan dükkân sanşa çıkanlmış olup, Tak- dirolunantaymet9.460.000.000. TL.Sateşşartlan: 1- Satış.7 8 2001 günüsaat11.30dan 11.45'ekadar Sincan Adliyesı önünde açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin yüzde 75'ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olu- nur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa, en çok arttıranın taahhüdü bakı kalmak şartiyla 17/8/2001 günü 11.30'dan 11.45'te ikinci artnrmaya çıkanjacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememişse gayri- menkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere armrma ilanında göstenlen müddet sonunda en çok arttırana ıhale edilecektir. Şu kadar kı arturma bedelinin malın tahmin edilen kıymetınin yüzde 40'ını bul- ması ve satış isteyenin alacagına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka pa- raya çevirme ve paylaştırma masraflannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artnrmaya iştirak edeceklenn. tahmin edilen bymetin yüzde 20M nispetinde pey akçesi ve- ya bu miktar kadar mılli bir bankanın teminat mektubunu vermelen lazımdır. Saüş. peşin para iledir, au- cı ıstediginde 20 günü geçmemek üzere mehıl verilebilir. TeUaliye resmi, ıhale pulu. tapu harç ve masraf- lan alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3- Ipotek sahibi alacaklılaria diğer ilgüilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklannı hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgeleri ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit ohnadıkça pay- laşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- lhaleye katılıp daha sonra ıhale bedelinı yatırmamak suretiyle ihale- nin feshine sebep olan tüm ahcılar ve kefıllen, teklif ettikleri bedel ile son ıhale bedelı arasındaki farktan ve diger zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsılen mesul olacaklardu-. İhale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsıl olunacak. bu fark, varsa öncelikle teminat bede- lınden alınacakur. 5- Şartname, ilan tarihinden itıbaren herkesın görebilmesi için dairede açık olup mas- rafi venldiği takdirde isteyen alıcıya bir ömeği gönderilebtlır. 6- Saoşa iştirak edenlerin şartnameyi gör- müş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bılgi almak ısteyenlerin 2001/1913 sayılı dosya numarasıyla müdürlügümüze başvurmalan ilan olunur. 19/6/2001 (*) tlgüıler tabirine ırtıfak hakkı sahip- len de dahildır. Basın: 36882 ADANA 7. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRtMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI Sayı: 2000/7262 Satılmasına karar verilen gayrimenkulûn cinsı. adedi, değen ve önemli özellikleri: Bir borçtan dolayı hacızlı bulunan Adana ılı, Seyhan ilçesi, tapunun Sanhamzalı köyünde kain, 2913 ada ve 11 parselde kayıtlı 316.43 m2 mesahalı arsa vasfuıdakı taşınmazın tamamı ile Adana ili. Yüre- ğir ilçesi, tapunun Cumhuriyet Mah'de kaın 9218 ada ve 8 parselde kayıth bulunan 135 m2 mesahalı gayrimenkulûn 1/2 hissesi ayn ayn satışa çıkanlmıştır. Sanhamzalı köyü 11 parsel: Gayrimenkul arsa durumunda olup üzennde herhangi bir yapının bulunmadığı, beher m2'sinin 10,000.000.- lira olduğu bilirkişi tarafından bildirilmiş olup tamamının degen: 3.164.300.000.- liradır. tmar durumu: Şehir imar planında "iki katlı yapı nizamı" olarak aynlan alan üzennde bulunduğu bıl- dinlmıştır. I satış günü: 14.8.2001 (Salı) 2. satış günü: 24.8.2001 (Cuma) Satış saatleri: 14.00-14.15 Satış yeri: Seyhan Beledıye Mezat Salonu Cumhuriyet Mah. 8. parsel: Gayrimenkul Cumhuriyet Mah 13. Sokak üzerinde bulunan yerde olup. parsel üzerinde iki katlı betonarme karkas taranda ınşa edilmiş ve atölye olarak kullanılan bir yapı mev- cuttur. Yapı zeminleri beton olup zeminde 135 m2 alanlıdır. İki katlı yapı otogaz dönüşümü atölyesi olarak kullanılmakta. halı hazır durumunun degeri 14. OOO.OOO.OOO.-liradır. Zemin kıymeti: Beher m2'sinin 200. OOO.OOO.-liradan 135 m2'nin 27.000.000.000- lira olduğu gayrimenkulûn zemin ve üze- nndeki yapılarla bırlikte tamamının 41.000.000.000 - lira degerinde bulunduğu, borçlu hissesinin 1/2 değeri ise: 20.500.000.000- lira olup bu fıyat üzennden satışa çıkanlmıştır. İmar durumu: Adana Yüregir üçe belediyesinin imar paftasında Cumhuriyet Mah. 9218 ada ve 8 parsel sayılı taşınmazın şehir imar planında "iki katlı yapı nizamı" olarak aynlan alan üzerinde bulun- duğu bildirilmiştir. 1. saüş günü: 14.8.2001 (Salı) 2. Saüş. günü: 24.8.2001 (Cuma) Satış saatleri: 14.45-15.00 Satış yeri: Yüreğir Belediye Mezat Salonu Sabşşarthn: 1- Saüş. 14/8/2001 günü yukanda belirtilen gün ve saatlerde açık artürma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen taymeün yüzde 75'ıni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve saüş masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa, en çok arttıranın taah- hüdü bakı kalmak şarüyla 24/8/2001 günü yukanda belirülen yerler ve saatlerde ikinci arttırmaya çı- kanlacakür. Bu artürmada da bu miktar elde edilememişse gaynmenkul en çok arttıranın taahhüdü sak- h kalmak üzere artürma ilanında göstenlen müddet sonunda en çok arttırana ihale edılecektır. Şu ka- dar kı arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetınin yüzde 40'ını bulması ve saüş isteyenin alaca- gına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaşnr- ma masraflannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artftrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin yüzde 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar mılli bir bankanın teminat mektubunu vermelen lazımdır. Saüş, peşin para iledir, alıcı is- tedigınde 20 günü geçmemek üzere mehıl verilebilir. TeUaliye resmi. ihale pulu. tapu harç ve masraf- lan alıcıya aittir. Birikmiş vergiler saüş bedelinden ödenir. %18 KDV alıcısına aittir. 3- Ipotek sahibi alacaklılaria diğer ılgılilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklannı hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgeleri ile on beş gün içinde dairemize bildırmeleri lazım- dır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit ohnadıkça paylaşmadan hanç bırakılacaklardır. 4- thaleye kaülıp daha sonra ıhale bedelini yaürmamak sureüyle ihalenın feshine sebep olan tüm alı- cılar ve kefilleri. teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındakı farktan ve diğer zararlardan ve ay- nca temerrüt faizinden müteselsılen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme ha- cet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelınden alınacaktiı. 5- Şartname, ılan tanhinden iübaren herkesin görebümesı için dairede açık olup masrafi venldiği takdirde isteyen ahcıya bu örneğı gönderilebüir. 6- Saüşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve munderecatını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2000/7262 sayıh dosya numarasıyla müdürlügümüze başvurmalan ilan olunur. 20/6/2001 (•) DgilileT tabinne irtifak'hakkı sahiplen de dahildır. Basın: 37005 T.C. TUZLA İCRA DAİRESİ MENKULÜN AÇIK ARTIRMA İLANI Dosya No: 2001/269 , Talimat Bir borçtan dolayı hacızli ve aşağıda cins, miktar ve kıymetleri yazıh mallar satışa çı- kanlmıştır. Birinci artırma 17.7.2001 günü saat 10.00 - 10.10'da Inönü Caddesı No: 68 Tuzla'da yapılacak ve o günü kıymetlerinin %75'ine ıstekli bulunmadığı takdirde 18.7.2001 gü- nü aynı yer ve saatte 2. arttırma yapılarak en çok fiyat verene satılacağı ve satış şartna- mesinin icra dosyasından görülebileceği, masrafi venldiği takdirde şartnamenin bir ör- neğinin isteyene gönderilebileceği, fazla bilgi almak isteyenlerin yukanda yazılı dosya numarasıyla icra memurluğuna başvurmalan ilan olunur. MabtmBttB kıymeti Lira Kr. Adedi Ciasi (Mahiyeti ve önemli nitelikleri 3.0O0.0OO.0OO TL. 1 34 GIB 75 pİakalı 1997 model Renault Europa 1.6 TR tıpi beyaz renkli hususı oto. Basuı: 37211 MERHABA NECATt DOGRU Özal'ın Projeci Prensleri! Derviş'in ProfesyoneHeri! Işte prens! Diye yazdı gazeteler. Başbakan Ozal'ın prensi... İlk prens gelmişti! Ozaman... Bir papatyalar modası vardı. Baş papatya Semra Özal'dı. Bakan eşleri ile devlete iş yapan ye- ni yetme müteahhit-işadamlannın eş- leri de kimisi mankenlikten gelme, kimisi kabak çiçeği gibi sonradan açılma alt papatyalardı. Eğlence geceleri düzenlenir. Işadamı kocaları, başbakan, ba- kanlar, yüksek bürokratlar; "trans- formasyon... transfoımasyon... zih- niyet devrimi... zihniyet devrimi..." diye tempo tutarken papatyalar cıvıl cıvıl dans ederdi. Bir de prensler modası vardı. Prensler piyangodan çıkmamıştı. Amerika'da okumuş çocuklar. Hepsi vizyon sahibi, değişimci... Devlet bankalannın başına, özelleş- tirmenin başına, Hazine'nin başına, TMO'nun başına, KlT'lerin başına oturtuldular. ••• Prensler ikiye aynlıyordu. Projeci prensler. Normal prensler. Normal prensler normaldi. Projeci prensler yamandı. Bunlann başına geçtiği devlet ban- kalan, bir-ikisi hariç, hep soyguna uğradı. Bunlann yönetimine geldiği KfT'ler, bir-ikisi hariç, battılar. Sonuca geleyim... Lafı fazla lastiklemeyeyim. 1983'ten2001'e... 18 yıl geçti... Türkiye sürekli dış borç arayan... Dış borç bulan... Bulduğu dış borcu yiyen... Yeniden dış borç arayan... Buldugu dış borçla borç ödeyen... Ülke durumuna düştü... Sıcak para tuzağına düştü... Sıcak para eroin gibi uyuşturdu. Ülke vatandaşlan eroin almış gibi zevke, keyfe, hoşluğa düştüler. Ka- zanmadıklan paralan, dış borç bula- rak yediler. Sonra krize geldi... Tıpkı eroinden uyanır gibi... Kriz sancı, acı, cinnet getirdi. Kriz yakıyor... Kavuruyor... Fabrikalar kapanıyor. - Tezgâhlar duruyor. Tarlalar ağlamakta... Bankalar sıkışmakta... Mağazalar sinek avlamakta... Türkiye dilenci ülke oldu... Kredi itibannı yitirdiği için ABD'nin, IMF'nin, Dünya Bankası'nın, Avru- pa'nın önde gelen ülkeleri Almanya, Ingiltere, Fransa'nın kapısında arsız, terbiyesiz, pişkin dilenci durumuna düştü. Türk parası enflasyon yüzün- den onursuz, şerefsiz, üfürük, pespa- ye duruma geldiği için ülkenin çöp- çüsünden genel müdürüne, baka- nından subayına, esnaf çırağından çiftçisine kadar herkes parasını do- larda tutar oldu. Kimse kendi parasına güvenmiyor. Kimse kendi ülkesine güvenmiyor. Kimse liderlerine güvenmiyor. ••• Merkez Bankası'nda: 19 milyar dolar. Bankalarda: 38 milyar dolar. Halkın cebinde, yastık altında: 15 milyar dolar var. Ülkenin fabrikalan var. Tariaları yerli yerinde. Tezgâhlan çalışacak durumda. Yetişmiş insan gücü bulunuyor. Savaş içinde de değiliz. Çünkü ulusal özgüven bitti. Kolektif moral çöktü. Halk, cebinde. yastığının altında, ev- deki kasasmda tuttuğu 15 milyar do- lan bugün gitse Türk Lirası'na çevir- se ülkedeki krizin beli kınlır. Çözüm: Dolar dilenmekte değil. Çözüm: Onursuzluğu yenmekte. ••• Ülkeyi dilenci durumuna düşüren, itibarsızlaştıranlar, Kemal Derviş'i çağırdılar. Ya da kulaklanna bir yer- lerden Kemal Derviş adı fısıldandı, onlar da kabul ettiler. Derviş, Tele- kom'a ve diğer devlet kurum ve ku- ruluşlanna profesyonelleri getirme- yi, siyasetle ekonomiyi birbirinden koparmayı, devlet kurumlannı arpa- lık duaımuna getiren politikacılann bu kurumlan "oy biriktirme aracı ola- rak kullanmaktan" çıkarmak istediği- ni söylüyor. Derviş, profesyonelleri öneriyor. özal'ın prensleri vardı. Derviş'in profesyonelleri var. Aradaki fark nedir? Fark var mıdır, yok mudur? Asıl tarttşılması gereken budur... E-posta: necatidogruf« superonline.com Faks: 0212 513 90 98 T.C. AYDIN1. İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKUL AÇIK ARTTIRMA İLANI 2000/1003 E. Satılmasına karar verilen gayrimenkulûn cinsi, lcıymeti, adedi, evsafi: 1. Aydın ili, merkez, Tepecik köyü, Turnalı ovası mevkiinde 2. bölge tapu sicilinin cilt8,sayfa 1248,parsel 1239 sırasındakayıtlı 19114m2 miktarlı, tamhısse, kargirev- dam ve tarla vasfinda, toprak yapısı milli-tınlı, su tutma kapasitesi yüksek, geçiıgenliği zayıf, pamuk tanmına elverişli, taşınmaz üzerinde basit yapılı yaklaşık 216 m2 kapalı koyun ağıh ve yaklaşık 20 m2 miktarlı tek katlı basit yapılı ev şeklinde kapalı alan mev- cuttur. Muhammen bedeli 24.806.668.000 TL. 2. Aydın ili, merkez, Tepecik köyü, Turnalı ovası mevkiinde 2. bölge tapu sicilinin cilt 8, sayfa 1255, parsel 1246 sırasında kayıtlı 27437 m2 miktarlı tam hisse, tarla vas- finda, su tutma kapasitesi yüksek, geçirgenlıği zayıf, pamuk tanmına elverişli, üzerin- de herhangi bir yapı ve tesis bulunmayan taşınmazuı Muhammen bedeli 20.303.308.000 TLÜir. Satış şarUan: 1.1. Aydın ili, merkez, Tepecik köyü, Turnalı ovası mevkiinde 2. bölge tapu sicilinin cilt 8, sayfa 1248, parsel 1239 sırasında kayıtlı 19114m2miktarlı, tam hisse, kargirev- dam ve tarla vasfuıdakı taşınmazın açık arttırmasının 7/8/2001 tarihinde Salı günü saat 10.30-10.45'te Aydın, merkez, Sakarya Caddesi 2. Sk. No: 14/A adresinde yapılması- na, 2. Aydın ili, merkez, Tepecik köyü, Tumalı ovası mevkiinde 2. bölge tapu sicilinin cilt 8, sayfa 1255, parsel 1246 sırasında kayıtlı 27437 m2 miktarlı tam hisse, tarla vas- findaki taşınmazın açık arttınnası 7.8.2001 tarihinde Salı günü saat 11.00-11.15'te Ay- dın, merkez, Sakarya caddesi 2. Sk. No: 14/A adresinde yapılmasına. 2. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetinin yüzde 75'ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa, alacaklan mecmuunu ve satış masraflanm geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir be- delle alıcı çıkmazsa, en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 17.8.2001 günü aynı yer ve saatlerde ikinci arttırmaya çıkanlacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ila- nında göstenlen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, arttır- ma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin yüzde 40'ını bulması ve satış isteyenin alacagına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle ahcı çıkmaz- sa satış talebi düşecektir. 3. Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin yüzde 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış, peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. KDV, ıhale damga resmi, alıcıya ait tapu harç ve masraflan alıcı tarafından ödenir. Bi- rikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 4. Ipotek sahibi alacaklılaria diğer ilgüilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklan- nı, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgeleri ile on beş gün için- de dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit ohnadıkça paylaşmadan hariç bırakıiacakiardır. 5. Öıaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine se- bep olan tüm ahcılar ve kefılleri. teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki fark- tan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi (takip talebindeki faiz miktan esas olmak üzere) aynca hük- me hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat be- delinden alınacaktır. 6. Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup mas- rafi verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebüir. 7. Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayıla- caklan, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2000/1003 Esas sayılı dosya numarasıyla mü- dürlügümüze başvurmalan, tlK'nin 127. md. uyannca ilgililere tebligat yerine de kaim olmak üzere teblığen ilan olunur. (*) llgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Basın: 36841 SİVAS 2. ASIİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 2000/251-2001/462 K. Davacı Şerife Çınar tarafindan davalı Gazi Çınar aleyhine açılan boşanma davasında verilen kararda, Tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen davalı Gazi Çınar'a tebliğ edilmek üzere Sivas ili Yıldızeli ilçesi Kargın köyü cilt No 0077 kütük sıra No 0024'te nüfusa kayıth bulunan Yusuf ve Emine oğlu 1.2.1971 doğumlu Gazi Çınar ile yine aynı hane- de nüfusa kayıtlı bulunan Hasan ve Penpe kızı 20.10.1966 doğumlu Şerife Çmar'ın bo- şanmalanna dair karar verilmiş olup davalıya tebliğ olunur. Basın: 36989
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog