Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı ŞERİATEV KRAVATLI BAŞKANI Oktay Ekinci Çağ Pazariama A Ş Turkocağı Cad No- 39/41 34334) Cağaloğlu-lstanbul Tel (212) 514 01 96 Cumhuriy Cumhurryet fc ı t a p 1 a r ı j ORTA(DAKİ) ASYA ÜLKELERİ Mustafa Balbay y C u ^ k r t a p k Çağ Pazarlama A Ş Turkocağı Cad No 39/41 (34334) Cağaloğlu-lstanbul Tel (212) 514 01 96 7 a YIL SAYI: 27657 / 400.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI. NADİR NADİ (7945-7997] 27 HAZİRAN 2001 ÇARŞAMBA ANAP grubunda konuştu Derviş Özal'a hayran # ANAP grubuna bilgi veren Kemal Derviş mılletvekillenne, "'Devalüasyonu aklınızdan çıkann" diye seslendı ve IMF'nin dünyada en çok yardım ettiğı ülkenın Türkiye olduğunu vurguladı. # "Özal, hayranlıkla ızledığım programlar uyguladı" dıye konuşan Derviş, "Pıyasalarda canlanma başladı. llk venler gelmeye başladı. Bunlar bizi çok umutlandırdı. Ahşveriş başladı. Bunları elbette yeterlı bulmuyoruz" dedı. • 4. Sayfada TÜSİAD Anayasa artık dar geliyor # TÜSIAD Başkan Yardımcısı Mustafa Koç, anayasa değişiklığı önerilennın bır an önce gerçekleştırılmesını ıstedı. TÜSİAD, siyası partılenn çoğulcu ve şeffaf bir yapıya kavuşturulmasını öngören bır paket hazırladı # Sezer ve liderlerle görüşen TÜSİAD Başkanı Tuncay Özılhan da anayasanın Türkiye'ye dar geldiğinı ve değışmesı isteğinı lıderlere ılettıklennı belirttı. • 6. Sayfada Yeni Oluşum Erbakan dönemi sorguda • Eskı FP'liler Erbakan'ın gölgesınde geçen 3.5 yıllık dönemi sorgulamaya başladı. "Yeni Oluşumcu" rnılletvekıllerinin "uzlaşmacı genel başkan ıdayı" olarak gündeme getırdiği eskı GÎK üyesı Mecati Çelik, "Hoca bakrı d pati elden gidıyor; oaskın yaptı. Recai Bey 5bürtaraftan ne talımat gelirse onu yaptı ve iördûncü partiyi de sapa-tırdık. Bu kafayla FürkLye'de bu kadar siyaset vapılıyor" dedı. • 4. Sayfada CHP il başkanlan Yenileşme isteği , 9 S»ldakı yeni oluşumlara dikkıt çeken il başkanlan partıien "gönülsüzce" lynlınlann geri çağnlması düşincesınde birleşiyor. Il başlonlan, kurultayda CHZFyi iktidara taşıyacak bır ^enılenme istiyor. Kurütaydakı yenuenmenın CHP'nın oylainı değıştırebıleceğıni öne »üren ıl başkanlan, sad^e parlamentoya gırnenın önemli olm_dığını vurguladılar. • r? Sayfada F3İPÎNDE25.ÖLÜM • 9. Sayfada Üst üsteyapûan zamların ardından IMF'ye verilen söderin yerine getirihn^uçin ek vergUerdevreye sokuldu. Ücretler eridl Sahte sendikayasasınıprotesto eden emekçiler coplandu Işsidik oranı artU YURTTAŞA YENİ YÜK Zam yetmedi ek vergi geldi # îki gün önce köpriiye yüzde 40, otoyoîlara yüzde 200 oranmda gelen zammın ardından şimdi de cep telefonundan uçak biletine her alanda ek vergi getinlıyor. Daha öncekilere ek olarak cep telefonuna i .5 mihon, vergi dairelerine verilen bejarmafojleKîen 12milyon, vadeli t ve repo hesaplanndan i motorlu taşıtlar vergısı lleflerinden 12 milyon Irra ek vergi alınacak. • 13. Sayfada TÜRK-İŞ ARAŞTIRMASI Yoksulluk smın 684 milyon lira # Dört kişilik bir ailenin, haziran aymda yeterli ve dengeli beslenebılraesi için yapması gereken asgari gıda harcaraası tutan 225 milyon Hra. Türk-îş'in yaptığı hesaplamada. bir ailenin ayhk tüm gereksinimlerini tanımlayan yoksulluk sının ise 684 miîyon liraya yükseldi. Bir işçinin ay boyunca karnıru doyurabilraesi için yapması gereken en az harcanıa tutan ise 63 milyon lira. • 13. Sayfada YETKÎSÎZ SENDİKA Örgütlenmeye yaüfttarbesi # Asker ve polis hariç btrakıldığında 1 mityon 900 bin olduğu beurtilen meraurlann ancak 400-500 binİ bu yasaya göre sendıkal örgütlüliik hakkına sahip olabilecek. Denetîm elemaniannı tanıamen, yargı çahşaniannın sse büyük kısmını sendika hakkmdan yoksun bırakan yasayia, ASÎM-SEN de kapanacak. Sendikalann şube açabilmelen içm 500 üye koşuîu geririliyor. • 9. Sayfada EYLEMCÎYE GÖZALTI Sendikalar dernek oluyor # Türk-tş Genel Başkanı Bayram Meral •Sendikalar, derneklerle bir rutulamaz" dedi. Hak-îş Genel Başkanı Uslu. yeni yasayı "D&tnek Yasası gibı bir garabet" diye nitelerken DÎSK Genel Başkanı Çelebı, Cumhurbaşkanı'na "Yasayı onaylamayın" çağnsı yaptı. KESK üyelerinm yasaya tepkisi sürüvor. Samsırefda memur eylemine polis müdahale ettî, 5 gözaltı var. • 9. Sayfada Fatogntf: S.tRDAR ÖZSOY AB, görüşmelere başlanabilmesinin kriterlerini içeren Ulusal Program için sonıut adım atılmasını bekliyor • • . . . . . . OdeAİerhıizi yerinegetirinOltakllk Konseyl toplandl Lüksemburg'da yapılan Türkiye ve AB Ortaklık Konseyi toplantısında, Ankara'dan Ulusal Program'daki önceliklerin yerine getirilmesi için so- mut önlemler alınması istendi. Açıklamada, Türkiye'deki ekonomik ve mali durum konusunda bilgi ahndığı ve Türk hükümetinin çabalanna destek verildiği bildirildi. Cem, anayasa değişikliğini anlattı Türkiye ve AB Ortaklık Konseyi toplantısında Türkiye'yi temsil eden Dı- şişleri Bakanı Cem, hükümetin demokratik çoğulculuk ve ifade özgürlüğüne verdiği öneme dikkat çekerek parti kapa- tılmasının zorlaştınlmasıyla ilgili gerekli anayasal değişik- liğin yapılmasının hedeflendiğini belirtti. • //. Sayfada Türkiye her türlü bedeli ödedi Washingtondakibir toplantıda, AP Halkçı ve Hıristiyan Demokrat partilerin grup başkanı Pöttering, "Türkiye, AB'ye yaklaşmak istiyorsa, toplumunu AB değerlerine göre değiştirmeli" dedi. Pötte- ring'e tepki gösteren Büyükelçilik Müsteşan Bayar, Türki- ye'nin "her türlü bedeli ödediğini" söyledi. • //. Sayfada ıki ateş arasında % Avrupa Bırliği'nin gınşımleriyle Arnavut milıtanlarla uzlaşma sağlamaya çalışan Makedon yönetımi, milliyetçi Makedonlann protestolanyla sarsıldı. Makedonya'da parlamentoyu basan ve Arnavut milıtanlarla yapılan ateşkes ve anlaşma girişimlerini protesto eden Makedonlann gösterileri önceki akşam geç saatlere kadar sürdü. • 11. Sayfada GUNCEL CLNEYT ARCA\XREK Depvişin Malları Her Keseye Uygun Vergilep! Bir gazete başlığına gore bankacılar; en az 2.5 kat- rilyon lira borçlanmayı hedef alan dünkü Hazine iha- lesinin Derviş'e "güven testı" olduğunu söylemişler. Oysa, Kemal Derviş'e halkımızdaki güven, güven- sızliğe donuşuyor. Guven duygusunu törpüleyen, top- • Arkası StL 19, SiL 1 'de İSTANBUL PROTOKOLÜ Işkencesiz bir dünya için KllavUZ OİaCSk İşkenceye karşı mücadele için Türkiye'nin de bilimsel katkılanyla oluşturulan Birleşmiş Milletler-belgesi Istanbul Protokolü'nün demokratik hukuk devleti ve işkencesiz bir dünyanın gerçekleşmesinde önemli bır kılavuz olduğu belirtildi. Standartlar belirlendl Herhangı bir işkence iddiasında tûm hukuki ve tıbbi soruşturmanın kılavuz doğrultusunda yapılması sağlanacak. Protokol, işkence iddialanyla ilgili yargılamalarda hukuki soruşturma, tıbbi inceleme ve rapor hazırlanmasmda standartlan belirleyen ilk uluslararası kılavuz. • 9. Sayfada SEATTLE'DAN G-8 ? E Zirvedeki isyancılar Küreselleşme karşıtlarının başarısı Kımıne gore uluslarötesi sivil toplumun ilk nüvesi "Seartle çocuklan". Kimine göre ilk küresel siyasi akımın başlangıcı. Çelişkilerine rağmen "küreselleşme karşıtı hassasiyetleri" zirve isyanlanyla dünya gündemine sokan hareket için bu bile başan. • 10. Sayfada 100 milyon dolar bürokrasiye takıldı Zeugma'yı kurtarmaya çalışan Packard Enstitüsü kapıyı kapatıyor. MEHMET FAR4Ç Bürokratık engeller, Zeug- ma'nın kurtanlması için ABD'dekı Packard Enstitü- sü'nün \ereceğı 100 milyon doları riske soktu. Türkiye Ekonomik \e Toplumsal Tanh Vakfı Genel Sekreten Orhan Silier, Cumhurbaşkanlığa ve Başbakanlığa başvurarak "Tûrldye'nin bu bağıştan yok- sun kalmakta oluşunu büyük bir endişe>Ie karşılıyoruz'" de- dı. Bürokratık engellen Kültür Bakanlığı'nın çıkardığını öne süren Sılıer, Packard'ın bu yüzden Türkıye dosyasını ka- patacağını ılen sürdü. Packard Enstitüsü, Zeug- ma'nın su altmda kalacak bö- lümlennın kurtanlması için 5 milyon dolar katkı sağlamıştı. Enstıtü. Türkiye'ye Fırat kıyı- smda bır arkeolojı parkı. bır araştırma merkezi ıle web sıte- si kurulması ve turistık bır çev- re yaratılması içm 100 milyon dolarhk kaynak ayıracağını du- yurdu Enstıtünün kurucusu David Packard 1 ın. kaynağın aktanlması için yeni ve bağım- sız bir organizasyon kurulma- sı konusundakı önensını Zeug- ma kıtabının geçen hafta Pera Palas'takı tanıtımında Prof. Richad Hodges Obe okudu. Kültür Bakanlığı'nın denete- minde, içinde GAP Idaresı ve arkeologların da bulunacağı bır vakıf kurulmasını öneren Packard, Zeugma'ya malı des- • Arkası Sa. 19, Sü. 9'da
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog