Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

26 HAZİRAN 2001 SALI CUMHURİYET SAYFA HABERLER MemuragöstermeliksendikaMeclis'ten geçtl Memurlara grevsiz ve toplusözleşmesiz sendika hakkı tanıyan tasan, FP'lilerin genel kurulu terk etraelerinden yararlanılarak hızla geçirildi. DYP'nin de destek vermesi nedeniyle 45 dakikada yasalaşan tasannın 20. raaddesinden sonra hiçbirraaddeüzerinde söz alınmadı. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Memurlara grevsiz, toplusözleşme- siz sendika hakkı veren tasan, dün TBMM Genel Kurulu'nda kabul edil- di. Partileri kapatılan FP'lilerin TB- MM Genel Kurulu'nu terk etmeleri ve DYP'nin de destek vermesi nede- niyle 45 maddelik tasan jet hızıyla yasalaşü. Partilerinin kapatılması üzerine ba- ğımsız kalan FP'li milletvekillerinin dün genel kurulu terk etmeleri, TB- MM çalışmalanm hızlandırdı. *Mu- hakfetsiz" kalan genel kurulda iktida- nn yeterli çoğunlugu bulunmaması- na karşm engelleme yapılmadı. DYP'nin de destek vermesi nedeniy- le, normal koşullarda çok uzun süre- deçıkanlabilecek tasan kolaylıkla ge- çirildi. Tasannın 20. maddesinden sonrahiçbir madde ûzerinde söz alın- madı, maddeler okunup oylandı. Ta- sannın kabul edilmesiyle getirilen dü- zenlemeler şöyle: • Kamu görevlileri sendikalannm toplusözleşme ve grev hakkı olmaya- cak. Bu sendikalar sadece toplu gö- rüşme yapabiîecek. • 11 hizmet kolunda sendika kuru- labilecek. Genel kurulda dün yapılan görüşmeler sırasında hükümet öner- gesiyle "büro hizmetteriw hizmet ko- luna bankacılık ve sigorta eklenirken tt <fi>-anet\« vakıfhianetieri" de ayn bir hizmet kolu olarak tasanya eklendi. • Yasaya göre sendika üyesi ola- mayacaklar şövle: TBMM Genel Sekreterliği, Cumhurbaşkanlığı Ge- nel Sekreterliği ve MGK Genel Sek- reterliği'nde çahşan kamu görevlile- ri, yüksek yargı organlannm başkan ve üyeleri, hâkimler, savcüar ve bu meslekten sayılanlar, belediye baş- kanlan, YÖK başkan ve üyeleri, Yük- seköğretim Denetleme Kurulu baş- kan ve üyeleri, üniversite ve yüksek teknoloji enstitisü rektörieri, fakülte dekanlan, enstitü ve yüksekokullann müdürleri ile bunlann yardımcüan, mülki idare amirleri, Silahh Kuvvet- ler mensuplan, Milli Savunma Ba- kanlığı ile TSK kadrolannda çahşan sivil memurlar ve kamu görevlileri, MtT mensupları, merkezi denetim elemanlan, emniyet hizmetleri sınıfı ve emniyet örgütünde çahşan diğer hizmet suııflanna dahil personel ile kamu kurum ve kuruluşlannın özel güvenlikpersoneli, ceza infaz kurum- lannda çahşan kamu görevlileri. 43 gözaltı Emekgye yinecop \NKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Yurdun çeşıtli .llerınde toplusözleşmesiz, grevsiz sendika yasa tasarısını prostesto eden KESK üyelerine polis gaz bombası ve copla müdahale ettı. Ankara'da 12, Samsun'da 31 kişi gözaltına ahmrken çok sayıda kişi yaralandı. YaklaşıklOOOmemur, 'göstermeük' sendika yasasmın TBMM Genel kurulu'nda kabul edilmesinden önce, saat 15.00'teK.ızılay'da toplandılar. Kamu emekçüeri, "Biz çocuklanmıza onıuiu bir gelecek bıralayoruz yasiz". "IMFuşagı hükümet istifa". "Kurtuluş yok tek başına ya hiep beraber ya hiçbirimiz". "Direne direne kazanacağtz" şeklinde slogan attılar. Cörüsme istemi kabul edllmedl Eylemın sürdüğü sırada Başbakanlık'a giden KESK Genel Başkanı SamiEvren'in, Başbakan ile görüşme önerisi kabul edilmedi. Kızılay Meydanı'nı trafiğe kapatan memurlann üzerine panzerle boyalı su sıkmaya başlayan polis, meydana rasgele gaz bombalan attı. Daha sonra coplarla memurlara müdahale eden polis, eylemcileri Sakarya'ya kadar kovaladı. Bazı memurlann gaz bombalanndan korunmak için maske ve bez taktıklan görüldü. 17 memur, gazdan etkilenerek ve aldıklan cop darbeleriyle yaralanırken aralannda KESK Ankara Şubeler Platformu Başkanı Hasan Karakaya'nm da bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. Polisin tutumu protesto ediltii Polisin sert tutumu, Ankara Sakar>r a'da bulunan işyeri sahipleri tarafından da protesto edildi. Akşam yeniden Eğitim-Sen Genel Merkezi önünde toplanan memurlara hitap eden Sami Evren, mücadelelerinin bitmediğini belirterek "Antidemokratik, yasakçı yasayı, devlet terörüyle TBMM'den geçirdâer. KESK yanndan (bugüri) itibaren her yerde örgütlenmeye devam edecektir. Büyük bir direniş başlatacağız. Cumhurbaşkanrnın bu yasayı on a> lama>acağma inanıyoruz" dedi. KESK üyeleri Samsun, İzmir, İzmit Eskişehir, Malatya, Bursa ve Mersin'de düzenledikleri eylemlerle sendika yasasını protesto ettiler. Hafta sonu yapılacak CHP kurultayı öncesi il başkanlan beklentilerini dile getirdiler Taban genç eldp istiyor MUTLU SERELİ ANKARA-CHP, 29. Olağan Kurul- tayı'nı ekonomi ve siyasette yaşanan derin bunalımlann sağda ve solda ye- ni oluşum arayışlannı gündeme getir- diği bir dönemde gerçekleştiriyor. Olağan kurultay, Türkiye'de siyasetin parçalı bir görüntü sergilediği bir dö- nemde, CHP'nin gelecekte oluşacak siyasi tablodaki yerini. dolayısıyla ka- derini belirleyecek. Kurultay çalışma- lan için yanndan itibaren Ankara'ya gelecek olan il başkanlan, ileriye dö- nük beklentilerini ve değerlendirme- lerini Cumhuriyet'e anlattılar. İl baş- kanlannın görüşleri şöyle: İstanbul îl Başkanı Cemal Biz doğal sürecin gere- CHP • CHP'nin AnadoluYJaki sesi il başkanlan. yönetim kadrolannda yenilik ve değişiklik istiyor. İl başkanlannın büyük bölümü, bu değişikliği "Baykal'ın genel başkanlığında yeni ve genç bir ekip" olarak tanımliyor ğini, kendi kongrelerimizi yaparken de söyledik. Biz değişimden, dönü- şümden yanayız. Bu değişimin, dönü- şümün genel başkandan başlamasmı gerekli görmüyoruz. Genel başkanlık sorunu yok. "Türkiye'nin içinde bu- lunduğu sorunlan CHP çözebiKr" id- diasmı ortaya koymanın işaretlerini bekliyoruz. Biz de tstanbul'dan buna katkı vermeye çahşıyonız. Parti için- deki sorunlan biraz daha çözerek Tür- kiye'ye ilişkin hiçbir şeyi erteleme- den kamuoyunun karşısına çıkmalı. Türkiye projelerimizi de daha iyi or- taya koyacağız, sosyal demokrasiyı de daha iyi ortaya koyacağız. Genç, dina- mik. üretken ısimler olsun istiyoruz. Sürekli aynı kişiler olursa rutinleşme olur Farklı kesimlerden temsilcilerin de olmasını istiyoruz. CHP. geçmişin- den kaynaklanan deneyimlerle bunu kesinlikle başaracaktır. Buna Fürki- ye'nin ıhtiyacı var. Demokratik bir yanş olacağını ve bu yanşta CHP'nin kazanacağını düşünü- yoruz. Yüzde 52 kararsız seçmen var ve bu yeni bir arayışı gündeme getiriyor. Biz CHP olarak bıraktığımız eksikler. Gençlermüzikve dansa doydu Ekonomik krizin Ömerii'den şehrin göbeğine taşıdığı alternatif müzik festivali "Müler H2000 Time", iki gün boyunca ağırladığı yerlî ve yabancı müzik gruplan ve DJ performanslanyla İstanbullu gençleri müziğe ve dansa doyurdu. Maslak Venue'de gerçekleştirilen müzik maratonu, önceki gün "New Sound of Music" stili ile beğeni toplayan Rebel Moves ve AyUn Ashm konserleriyle başladı. Aynı anda bahçede kurulan büyük satane konserieri ve iç mekânda DJ performanslanyla devam eden festivaUn ağır topu, önceki gece sahne alan "Tindersticks"tL Dickon Hinchdiffe'in keman performansı ve Stuart Staples'ın melankolik ses tonuyla desteklenen Tindersticks'in performansL, bir zamanlar ön grubu olarak sahneye çıktiğı Nick Cave'in İstanbul Caz Festivali kapsamında vereceği konser öncesinde müzikseverleri 'ısındırma' özelliği taşıyordu. Sahneye Türk bayrakh tişörtü ve zurnayla çıkan tngiliz grup "Banco de Gaia" ise gitar ve davul destekli elcktronik müzik performansryla izleyenieri adeta müzik ve dansla "transa" geçirdi. (Fotoğraflar: İPEK YEZDANİ) gedikler varsa bunlan gidermeye çalı- şacağu. Bizden aynlan arkadaşlanmı- zın da döneceğini düşünüyorum. Ka- rarsız olanların kurultaydan sonra bize döneceğini umuyorum.CHP tabanı. kendi örgütü içinde yaşadığı tecrübe- lerden yararlanmak istiyor. CHP kong- releri daha gürülrüsüz, daha sakin ya- şanacaktır. Bu deneyimi kazandı CHP. Çıkışa geçecek. Bu kurultaydan, daha yeni, daha genç bir yönetim çıkabile- ceğini umut ediyorum. İzmir il Ba$kanı Alaattin YÜkSel: CHP kurultayı, Türkiye'nin çok ciddi sıkıntılar yaşadığı ve ahla- kı, siyasi bütün değerlerinin allak bul- lak olduğu bir döneme rastladı. Top- lum, siyasetten nefret eder hale gel- miş. Ama bunu düzeltecek olan yine styasettir. Siyaset dışı çözüm arayışlanna gö- türülmek istenıyor za- man zaman Türkiye. A- ma bu doğru değil. Tür- kiye'nin sorunlanna çö- züm önerileri sunan CHP bu konuda iddialı tek partidir. ü nedenle. önümüzdeki günlerde ciddi bir çıkış bekleyen toplum, CHP'ye yönele- cektır. Kurultay, bu an- lamda büyük önem taşı- yor. "Genel başkanın atadığı il başkanlan tek- rar seçilemedi. Genel başkana karşı politika- lar hâkim kılındı" diye söylenıyor. Ben böyle düşünmüyorum. Biz şu anda parti içi demokrasi- yı uygulayan tek parti- yiz. Eksıklikler de biz- den değil, Siyasi Partiler Yasası'ndan kaynaklanı- yor. Türkiye'nin kurtu- luşunun CHP'den geçti- ğıne inamyorsak genel başkanımıza sahip çıktı- ğımızı göstermemiz la- zım. Taban siyaset yapma anlayışmda bir değişik- lik istiyor, kişılenn de- ğişmesini değil. CHP kendi içinde tartışan gö- rünümü sergilediği için sürekli. bize de sürekli böyle bakıldığı için ku- rultay sürecının sönük olduğu iddia ediliyor. Oysa kavga yok; de- mokratik yanş gene var. YARIN: ANKARA. ANTALYA, ACRI İl başkanları CHP genel başkan adayı Günay, Baykal'ın 9 aydır halka dönük bir çalışma yapmadığını söyledi: Seçim değil kongre kazanıyoruz Aday olmayı düşünmediğini söyledi Sirmen: Baykal'ı destekliyorum ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP'nin Kocaeli Anakent Belediye Başkanı Sefa Sirmen, cumartesi gü- nü yapılacak 29. olağan kurultayda genel başkanhğa a- day olmayı düşünmediğini. başka alternatif olmadığmı savunarak Genel Başkan DenizBaykaTı destekleyece- ğini söyledi. Sirmen, genel başkan adayı olacağı iddi- alanna ilişkin olarak Cumhuriyet'in sorulannı yanıtla- dı. Aday otaıası yönünde çok talep olduğunu belirten Sirmen, "*Daha önce aday oİdum. Buşeidlde talep olma- sı hoş, ama bunlar $onuç getirid şeyler değü. Şu anda böyle bir şey düşünraüyorum'" açıklamasını yaptı. ESKİŞEHÎR (Cumhuriyet) - CHP genel başkan ada\ ı Ertuğ- nd Günay, parti yönetiminın CHP ile halk arasında engel oluşturduğunu sa\ unarak '*CHP, hiç kimsenin hırslan. id- dialan arkasuıda n- -^——— kanıp kalmayacak" dedi. Günay, CHP Eski- şehir İl Örgütü'nde partililerle bir araya geldi. Kalabalık bir panili grup tarafından karşıla- nan Günay'a eski millervekille- n VeB Aksoy, Erdal Kalkan, .Ah- met Melik ve HilmiDeveli de cş- likettı. CHP Genel Başkanı De- niz Baykal'ın kurultayda yeni- den seçilmesinin üzerinden M ay geçtiğine dikkat çeken Günay, şunlan söyledi: "Ancak CHP'de hiçbir şey de- ğişmedi. Seçmene dönük, halka dönük bir çalışma yapılmadı. Çalışmalar içe. kongreye ve ku- • Kurultay öncesi Anadolu gezisini sürdüren genel başkan adayı Ertuğrul Günay, genel nıerkezin CHP ile halk arasında engel oluşturduğunu savundu. rultaya dönük oldu. Bu nedenle hep kongre kazandık, seçim ka- zananıadık. Türkiye tanmı yok- luğa terk ediliyor. İşçiler. memur- lar yürüyor. Dokuz aydan bu ya- na iki tane ekonomik kriz yaşan- dL HalkCHP*\i amor. Ama bil- diği, ahştığı CHP'yi anyor~ Dü- zeni değişriren partiyi anvor. Halka CHP'yi aratmaja hiç kimsenin hakkı yok." CHP yönetiminın iki yıldabir söylem değiştirdiğini ifade eden — Günay, "Üd büyük eko- nomik krizden sonra mevcut işsizlere 1 milyon insan daha eklendi. Ban- kalar kapatılrv or. CHP ise fikir üretmiyor. Halkla *"*""•" CHP arasındaki engel, CHP' nin şimdiki yönetkikridir. Hiç kimse partiden önemli de- ğil. CHP hiç kimsenin hırslan, iddialan arkasuıda tıkanıp kal- mayacak"' diye konuştu.Toplan- tı. daha sonra basına kapalı de- vam etti. Avrupa'da Yeni Akım: Şahsi Parti NİLGÜN CERRAHOĞLU Avrupa'daki son trend bu: "Şahsiparti!" "Yenilik bunun nere- sinde? Bizzaten şahsi partiden başka bir şey görmedik ki!" diyebilir- siniz. iyi ya. Artık canı- nızı hiç sıkmayın diye yazıyorum. Biz de mo- dern ve avangard olu- yoruz böylece. Aslında bu "yeni" akımın öncü- sü sayılırız, kimse far- kında değil. Kerliferli düşünürler bu trend üzerine oturup kafa patlatıyorlar şim- di. "Nerden çıktı? Nasıl olur? Izahı nedir?" di- ye. Çünkü Batı demok- rasileri için görülmemış bir olgu bu. Siyasi par- tiler tek isim etrafında kümelenen amorf gruplaşmalar şeklinde algılanmamış hiçbir za- man. Parti deyince in- sanlann aklına belli bir "s;yas; düşünceye" hizmet eden, arkasın- da bir "yeryüzü duru- şu", bir "siyasi gele- nek" olan "kurumlar" geliyor. Liderı yok olduğu an- da izi kalmayacak par- tilere "şahsiparti" deni- yor. Örneğin Berlusco- ni'nın partisi "Forza Ita- lia" böyle bir parti. Kral Simeon'un "Ikinci Si- meon Ulusal Hareketi" de öyle. Allah uzun ömürversın, Berlusco- ni ya da eski krala yann "emri hak vaki olsa", arkalarında parti marti kalmayacak. Bu tür parti liderlerı "pret~a- porter liderler" olarak anılıyor bu yüzden. "Pret a porter" lider- ler, "denızci vaadi" tablr edilen, önü arkası ol- mayan vaatler ve söz- lerle iktidara talip olu- yor. Basit, herkesin kendisinı özdeşleştire- bıleceği ya da anlayabi- leceği, genel geçer kimlikier, kavramlara sarılıyortar. Eski Bulga- ristan Kralı Simeon "dürüstlük" adına oy al- dı örneğin. Rüşvet, yol- suzluk, yozlukla özdeş- leştirilen diğer partiler karşısına, adı pisliğe bulaşmamış "dürüstlük abidesi" olarak çıktı. Sloganı: "Banainanın!" ve "Her şeyden önce dürüstlük! "Xü. "Dürüst- lük" kavramıyla sorun- lan olan işadamı Ber- lusconi, başka bir "ana- fikir" buldu ve "şirket devlet" vaat etti. Her- kese "iş", herkese "ver- gi indihmi" sunan mu- cizevi bir "şirket!"... Avrupa da "yenilik" olarak siyaset sahnesı- ne giren bu partiler bı- rer "instant parti" ola- rak ortaya çıkıyor. Nes- cafe gibi. Sıcak suyu koyup kahveyi karıştır- dınız mı "şahsi parti" oluyor. Berlusconi "Forza ltalia"y\ altı ayda ıcat etmişti. Simeon partisinın geçmışi iki aylık. 55 yıllık bir sür- günden sonra ülkesın- de ufak bir nabız yokla- ması yapan kral, şahsı- na sempati olduğunu görür görmez 'instant parti "y\ basıverdi. Etra- fına çoğu -kendisi gıbı- uzun yıllar yurtdışında yaşamış, uluslararası yatırım bankalarından çıkma gençleri aldı. Hep bırlikte ülkeyı "800 günde AB 'ye sokmayı" vaat ettiler. Bulaşıcı bir vîrüs "Şahsi part/ter"in bir diğer özelliği bu. Olabı- lirin sanatı siyaset yen- ne "düşler" üzerinden politika yapmalan. Bı- zim için ziyadesiyle ta- nıdık bir üslup değit mı bu? Yıllarca Erba- kan"ın düşleriyle ("adil düzen". "D-8" vs. vs.) yaşamadık mı? Gelın görün, gözlemciier Ba- tı siyasetine bulaşan bu "garabete" şaşıyor ve anlamakta güçlük çe- kiyorlar. Bati'daki "şahsi par- tilerın" bizimkilerden farklı olan yant, liderle- rinin bırer "kahraman" gibı, "kişisel boy ö/çuş- melerte" ortaya çıkma- ları Bertusconı de, Si- meon da birer roman kahramanını andırıyor aslında. Biri 6 yaşında bahçede oyun oynar- ken kral olduğunu öğ- renmiş, 9 yaşında sür- güne gitmış, 64'ünde dönmüş ve "yurttaş" olarak tebaasmı yeni- den fethetmış. Kendı- sini sıfırdan yaratan ve gençlık yıllarında gemi- lerde animatörlük ya- pan Berlusconı'nm yükselışinın öyküsu ise gişe rekoru kıracak bir film olmaya aday. Gözlemciier Batı de- mokrasilerine giren bu "sahsi parti virüsü "nün 'bulaşıcı" olduğunu söylüyor. Biz de önü- müzdeki dönem bol bol tartışacağız bu ko- nuyu. Kimt yeni, kimı eski -Recep Tayyip Erdoğan, Erdal Inönu, Kemal Derviş- hepsı birer "şahsi parti" hder adayı. Konjonktür on- lardan yana. Zaman. "şahsi parti" zamanı. İnternet kafe baskını Ülkücü çete üyesi 10 kişi gözaltmda İstanbul Haber Ser- visi - Istanbul'da Orga- nize Suçlar Şube Mü- dürlüğü'ne bağlı ekip- lerce gerçekleştirilen operasyonda, Ülkü Ocaklan Bakırköy Bölge Başkam ile Zey- tinburnu ve Bağcılar şube başkanlannın da aralannda bulunduğu 10 kişi gözaltına alın- dı. Eski Ülkü Ocaklan Bakırköy Bölge Baş- kanı Bünyamin Çift- çi'ye ait internet kafe- ye cumartesi günü ge- len bir grup ülkücü, burada olay çıkararak çevreye ateş açtı. Olay üzerine harekete geçen İstanbul Organize Suç- lar Şube Müdürlüğü ekipleri, işyeri sahibi Çiftçi'yi gözaltına al- dı. Çiftçi'nin sorgusu sonucu kurşunlama olayına kanştıklan be- lirlenen Ülkü Ocaklan Bakırköy Bölge Baş- kanı AykutKola. Zey- tinburnu Şube Başkanı Nihat Kurt ve Bağcı- lar Şube Başkanı Şah- merdan Erdoğan ile 6 kişi yakalanarak gö- zaltına alındı. Bu kışı- lerle birlikte olayda kullanıldığı tespit edi- len bir adet tabanca da ele geçirildi. Yetkililer. olayın. MHP üyesıyken Tuğ- rul Türkeşin genel başkanlığını yaptığı Aydınlık Türkiye Par- tisi 'ne geçen Bünya- min Çiftçi ile öteki grup arasmdaki siyasi tartışma ve husumet- ten kaynaklandığının belirlendiğini bildirdi- ler. Gözaltındaki ülkü- cülerin sorgusu devam ediyor. OSS çetesine 3 tutuklama • DİYARBAKIR (C umhurhet Bürosu) - Diyarbakır'da 17 Haziran'da yapılan Öğrenci Seçme Sınavı'nda (ÖSS) 'sahtekârlık yaptıklan' gerekçesiyle Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne sevk edilen 6 kişiden Yusuf Han. Mehmet Mübarek Küçük ile Abdurrahim Olgaç tutuklandı. 3 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog