Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

!6 HAZİRAN 2001 SALI CUMHURİYET SAYFA HABERLER Tiipk, FP kararııu değerlendirdi • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'ün davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Almanya Adalet Bakanı Hertha Daeubler- Gmelin, bakanı makamında ziyaret etti. Türk, kabulde yaptığı açıklamada, siyasi partiler hukukunda ara yaptınmlar olmamasını önemli bir eksik şeklüıde niteleyerek Anayasa Mahkemesi'nin FP'yi kapatma karanyla ilgili olarak "Türkiye'de devletin değiştirilemez nitelikleriyle kimsenin oynamaya kalkışmamasını kesin şekilde ortaya koymuşrur" dedi. kiyüdü koroya katılmıyopuz' • tstanbul Haber Senisi - Sosyalist Iktidar Partisi (SİP) Genel Başkanı Aydemir Güler, FP'nin Anayasa Mahkemesi'nce kapatılmasıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "ikiyüzlü koroya katılmadıklannı" belirterek "Dinci gericiliğin 'demokrasi' kapsamında görülmesi ve kapatma karannın demokratikleşme açısmdan eleştirilmesini anlamak mümkün değildir" dedi. Gelişmelep kaygı vepici' • Ekonomi Senisi - Türk ve AB firmalan arasında ortakhklar kurulmasını amaçlayan "EU-Turkey Business Partnerships" projesine dün başlandı. Projenin Türkiye'deki organizasyonunu üstlenen Öctisadi Kalkınma Vakfı'nın Başkanı Meral Gezgin Eriş, FP'nin kapatılmasımn Türkiye- \B ilişkileri açısından saygı verici bir gelişme )lduğunu dile getirdi. Adalı ye Erdoğan aynı töpende • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - İşadamı Yüksel Kavuştu'nun oğlunun Hacıbaba Et Lokantası'ndaki sünnet yemeği tlginç buluşmalara sahne oldu. FP'nin "laik cumhuriyet ilkesine aykın eylemlerin odağı" haline gelmesi nedeniyle kapatılması karanna karşı oy kullanan Anayasa Mahkemesi üyesi Sacit Adalı, "Erdemliler" hareketinin lideri Recep Tayyip Erdoğan'la sünnet yemeğinde aynı ortamda bulundu. Sanal FP • ANKARA (ANKA)- Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılan FP, sanal dünyada "varlığını" sürdürüyor. FP'nin internet sayfası misafirlerini "Web sitemizin çahşmalan devam etmektedir" anonsu ile karşılıyor. FP'nin ambleminin de bulunmadığı sayfada sadece "üye kayıt programı" aktif olarak çahşıyor. "FP üye kayıt programı işlemleri" bölümünde, partililere internet üzerinden FP'ye nasıl üye olabileceklerine ilişkin önceki ayîarda başlatılan kayıt programı konusunda bilgi verilmeve devam ediliyor. Genelkurmay'dan, FP'nin kapatılma karanyla TSK arasındabağ kurulmasına tepki: BM karıştırmayın• Genelkurmay Başkanhğı'ndan yapılan açıklamada, "FP'nin laikliğe karşı eylemlerin odağı haline gelmesi sonucu kapatılmasmı TSK ile ilişkilendirmek, hem yüce mahkemeye hem de TSK'ye yapılabilecek en büyük haksızlık ve saygısızlıktır" denildi. ANKARA (CumhuriyetBü- rosu) - Genelkurmay, FP'nin kapatılması karanyla Türk Si- lahlı Kuvvetleri (TSK) arasın- da bağlantı kurulmasına sert tepki gösterirken Tayyip Erdo- ğan' ın askerlerle temas kura- rak güvence verip onay aldığı iddialannı yalanladı. Genel- kurmay Başkanlığı, FP'nin la- ikliğe karşı eylemlerin odağı olduğu gerekçesiyle kapatıl- masının TSK'yle ilişkilendiril- mesini hem Anayasa Mahke- mesi'ne hem de Silahlı Kuv- vetler'e yapılabilecek en bü- yük haksızlık ve saygısızlık olarak niteledi. Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreterli- ği'nden yapılan açıklamada, son günlerde bazı basın ve ya- yın organlannda FP'nin Ana- yasa Mahkemesi karanyla ka- patılması ve bazı yeni siyasi oluşum sahiplerininTSK ile te- mas ederek güvence verdikle- ri ve onay aldıklan gibi gerçek dışı haber ve yorumlara yer ve- rildiğine işaret edildi. 'Günlük slyasl tartışmatara gtrllmez' TSK'nin günlük siyasi tar- tışmalann her zaman dışında kalmaya özen gösterdiği, yasal sınırlar içinde hareket eden tüm kişi, kurum ve kuruluşla- ra da eşit mesafede bulunduğu vurgulanan açıklamada, şöyle denildi: "Bu nedenle, bir siyasiparti- nin laikcumhuriyetilkesineay- kın eylemlerinodağıhaonegel- mesi sonucu kapatümasını TSK üe üiş.kflendirmek, hem yüce mahkemeye hem de TSK'ye«ıpuab«ksskenbüvük haksızlık ve saygtsızhk olarak değeriendirilmektedir. Dahaöncedebirçokkezaçık- landığı üzereTSK' nin resmigö- ruşleri ancak ve sadece bizzat Genelkurmay Başkanı ya da yetkiverdiğimakamlartarafın- dan bir kuşkuya yer vermeye- cek şekilde açıkça kamuoyuna duyuruhnaktadır. Bunun dışın- da hangi statüde ve hangi or- tamdaohuiarsaolsunlar,görüş beyan edenlerin bu düşüncele- rinin şahsidüşûnceveyorumla- n olduğu ve hiçbir şekilde TSK'yi bağlamayacağı ve bu tür beyanlardan yola çıküarak yapdanyorumlanngerçeğjyan- srtmayacağıbir kez dahakamu- oyuna saygı ile duyurulurT Ortaklık Konseyi Türkiye'nin FPsikuıtısı ANKARA(Cumhu- riyet Bürosu)- Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında bugün Lük- semburg'da yapılacak Ortaklık Konseyi top- lantısı, Anayasa Mah- kemesi'nin FP'yi ka- patma karannın hemen ardma denk gelmesi açısmdan daha da önem kazandı. Türki- ye'nin adaylık sürecin- de son dönemde yaşa- nan gelişmelerin de- ğerlendirileceği kon- sey toplantısında AB'nin Türkiye'yi eleştirmesi ve siyasi reformlan bir an önce yaşama geçirmesı ko- nusunda doğrudan uyarması bekleniyor. Toplantıda Türki- ye'yi Dışişleri Bakanı IsmailCem' in başkan- lığmda bir heyet temsil edecek. ÇİZMEDEN YUKARI MUSAKART m.kart(5 superonline.com.tr Anayasa Mahkemesi Başkanı Mustafa Bumin, kapatılan FP lideri Recai Kutan'a sert çıktı: Kendılerinî yargdasmlarANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Anayasa Mahkemesi Başkanı Musta- fa Bumin, kapatılan FP liden Recai Ku- tan" ın kapatma karanna ılışkin eleşti- rilerini değerlendinrken "Bizi değil, kendileriniyarguasuuar. Çünküonlann hazniadığı anayasa\eyasalaragöre ka- rar veriyoruz" dedi. Bumin, Almanya Adalet Bakanı Hertha DaeuMer-Gmelin'i kabul etti. Basına açık kabulde Bumin, anayasa- daki bazı hükümlerin Avrupa Insan Haklan Sözleşmesi'ne (AlHS) uygun düzenlemeler içerdiğini. ancak Siyasi Partiler Yasası'nda (SPY) yer alan ba- zı hükümlerin. hazırlandığı dönem iti- banyla sözleşmenin gerisinde kaldığı- m söyledi. Almanya için tehlike oluş- turmayan şeylerin Türkiye için tehlike oluşturabileceğine işaret eden Bumin, "Almanya.laiklikkonusunu çoktan aş- ö. Ancak Türkhe henüz bunu aşama- dT dedi. Cönül isterdi M...' Anayasa Mahkemesi Başkanı Bu- min, anayasa değişikliğı konusunda bir çalışmanın olduğunu anrmsatarak şun- lan söyledi: "Gönül ister ldbu değişik' likler önceden yapılsaydı ve ara cezalar geth-flseydi. Mevcutsistemegöre,biz ka- patma davasını ya reddederiz ya da ka- patma kararı veririz. Oysa ara cezalar olabiür. Umarım, verdiğimiz karar bu tür düzenlemeler yapümasına vesik olur." Bumin, anayasaya göre, AÎHS hükümlerinin anayasa ve yasalarla eş- değer olduğunu belirterek "Doğrudan doğruya tnsan Haklan Sözleşmesi'ne uysam rahat ederim, ama önce anaya- sa, sonra SiyasiPartiler Kanunu, sonra Avrupa Insan Haklan Sözleşmesi'ni dikkate ahnak durumundayınT dedi. Anayasa Mahkemesi Başkanı. gaze- tecilerin kapatılan FP'nin lideri Ku- tan'ınTBMM'de kapatma karanna iliş- kin eleştirilerinin anımsatılması üzeri- ne, şöyle konuştu: "Biz yargıçolarak bu tür yorumlara alısığız. Bizideğil, kendi- lerini yargUasınlar. Çünkü onlann ha- zıriadığı anayasaya veyasalaragöreka- rar verhoruz. Eğer bir aksakhk veya eksiklik varsa, tamamlaıiar. Bundan sonrası için siyasi partikrin kapatihna- smı zoriaşüran düzenlemelergetirirler.'' DYPtideri Çiller, kapatılan FP'nin Genel Başkanı Recai Kutan'ı ziyaret etti. Çiller zivaretin ardından TBMM'de yaptığı basın toplantısında Mecns'te uzlaşı ortamı varken anayasa değişüdiği, Siyasi Partiler veSeçim yasalan değişikliklerinin bir an önce genel kuruldan geçirilmesi gerektiğini sövledi. Çilleranayasa turunda ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - DYP Genel Başkanı Tansu ÇiDer de FP'nin kapatılmasının ar- dından, 37 maddelik anayasa değişikliğı paketi ile Siyasi Partiler Yasası (SPY) ve Seçim Yasası deği- şikliklerinin eşzamanlı olarak en kısa sürede çıka- nlması istemini iletmek içm parlamentodaki 3 si- yasi parti liderinden randevu istedi. Çiller, kapatılan FP'nin Genel Başkanı RecaiKu- tan' ı ziyaretinden sonra TBMM"de düzenlediği ba- sın toplantısında, FP'nin kapatümasını "demokra- si ajıbı" olarak nitelendirdi. Meclis'in anayasa de- ğişikliğini hemen yapmak zorunda olduğunu be- lirten Çiller, "Mecös'te uzlaşı ortamı varken ko- misyonun üzerinde u/laştığı değişiklikler bir an ön- ce genel kuruldan çıkarümau. Anayasa değişikliği ile birtikte Siyasi Partiler v« Seçim yasalan değişik- liklerideeşzamanh yapdmair diye konuştu. FP'nin kapatılması nedeniyle milli iradenin 5'te l'inin boşlukta olduğunu belirten Çiller, "Böyle bir or- tamda, karar ahnak, milli iradeye ve detnokrasiye saygısızlık olur" diye konuştu. Çiller, anayasa değişikliği ile SPY ve Seçim Yasası değişiklik- lerinin bir an önce görüşülmesi istemini iletmek üzere Başbakan BülentEcevit, MHP Genel Başkanı DevletBahçeli ve ANAP Genel Başkanı Mesut Yıl- maz'dan randevu istediğini de bildirdi. Aceleye getirmeme kararı alındı Değişiklikpaketi tatilden sonra ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu)- Liderler zir- vesinde, TBMM Uzlaş- ma Komisyonu'nca ha- zırlanan 37 maddelik anayasa değişiklik pake- tininin eylül ayına bırakıl- ması göriişü ağırhk ka- zandı. Başbakan Bülent Ecevit'in TBMM Anaya- sa Komisyonu üyeleri ve partilerin grup başkanve- killeriyle yaptığı toplantı- da da değişikliklerin yeni döneme bırakılması gö- rüşü dile getirildi. Hükümet ortaklan, FP'nin kapatıknasıru en- gellemek için TBMM ta- tilinden önce çıkarmak istediği anayasa değişik- liğini aceleye getirmeme- yi kararlaştırdı. Başbakan Bülent Ecevit, yardımcı- lan Deviet Bahçeh\Hüsa- mettin Ozkan ve Mesut Yıhnaz dün saat 17.00'de bir araya geldi. Yaklaşık bir saat süren zirvede, anayasa değişık- liklerinin TBMM'nin ye- ni çalışma dönemine bı- rakılması düşüncesinin ağırlık kazandığı ögrenil- di. Yılmaz, toplantı çıkı- şında gazetecilerin sonı- lan üzerine anayasa deği- şiklikleri ve TBMM'nin tatile girmesi konusunda muhalefetle yapılacak gö- rüşmeler sonucunda karar verileceğini söyledi. özkan: Meclis tatill belli değil Hüsamettin Özkan ise "TBMM temmuzda tati- le ghxek mi" sorusuna, "O henüz beffi değu" ya- nıtını verdi. Toplantıdan sonra yapılan yazılı açık- lamada henüz hazırhkla- n bürokratlar tarafından yürütülen Hazine Taşın- mazlannın Satışını On- gören Yasa Tasansı'nm da tatilden önce çıkanl- ması düşünülen yasalar arasına alındığı belirtildi. TBMM'nin gündeminde bulunan ve öncelik veri- lecek tasanlann bazılan şöyle: "Yapı Denetimine DtşkinYasa Tasansı, TSK Personel Kanunu'nda De- ğişiklik Yapümasına İliş- kin Tasan, BireyselEmek- lilikYasaTasansı, Kaçak- cüığın Men ve Takibine IBşkin Yasa'da Değişiklik YapılmasmaDairTasan." POLİTİKA GÜMJÜĞÜ HtKMET ÇETİNKAYA Hesap Soraiak... Buğulu aynalann, ölmüş alevlerin içinde yalnız- lığın ve ezilmişliğin acısını çıkarabilir mi toplum? Hesap sorabilır mi? Acılarta tutuşmuş, kül olmuş açlık ormanında boy veren yaşam ırmağının nereye aktığını bil- miyoruz... UnutkanızL Bunca acılan bir çırpıda kenara itip tuhaf duy- gular içine girebiliyor, demokrasiyi bir yaşam biçi- mi olarak değil araç olarak görenlere alkış tutabi- liyoruz... Recep Tayyip Erdoğan'ın peşinetakılan gaze- teciler, beş yıl öncesinin Türkiyesi'nde yaşananla- n unutup, yeni liderleri toplumta birlikte aramayı yeğlıyorlar... Milli Nizam'dan Milli Selamet'e; Refah'tan Fazi- lefe dek uzanan o yolda dini siyasette araç ola- rak görenler, ımam-natip liselerini Necmettin Ho- ca'nın 'arka bahçesi' sayanlar, belediyelerin tril- yonlannı 'burs' olarak on binlerce gence dağıtan- lann demokrasiyle uzaktan yakından ılgisi olabilir mi? HEP, DEP, TİKP vb. kapatılırken susanlar, Mer- ve Kavakçı'yı TBMM Genel Kurulu'na getirenler, 12 Eylül 1980 öncesinde Türkiye kan gölünedön- düğünde gerici-faşıst güçlerle kol kola yürüyor, boğmatelleriyle cinayet işleyenleri görmezden ge- liyorlardı... Sessiz sakin masmavi bir sabah... Sanki düşler ülkesınde gezinıyorum... Kanlı 1 Mayıs'lar, Cavrt Orhan Tütengil'ler, Do- ğan Öz'ler, Orhan Yavuz'lar, Serdar Arten'ler ge- çiyor gözlenmin önünden... • • • Bu kuşlar ilkyazın sürgün verdiği günlerde gel- mişlerdi eski evlerin çatısınaL Kayısı dalında açan çiçek, ıhlamur ağacının hüz- nü o aylar bile umutlanmızı çoğaltmamıştı... Şimdı masmavi bir sabah!.. Erken uyandım!.. Televizyonu açtım!.. Her kanalda Recep Tayyip Erdoğan, Necmet- tin Hoca ve Recai Kutan... Kutan'a gazetecıler soruyor: "Erdoğan Ankara'da toplantı yaptı, ne diyorsu- nuz!" Kutan kıvırıyor... Hiç açık sözlü değil!.. Erbakan Hoca yemin ettiriyor: 'Milli Gazete için!" TRT-1'e geçiyorum... Çocuklar için program var... Oradakalıyorum... Anlamını yitırmiş acılar aramıyorum bugün... Ama anlamını hiç yitirmemiş acılar da vardır!.. Gazete sayfalarına sıkışmış bir haberde bir ka- dının çığlığmı duyar gibi oluyorum... Diyor ki: "Gittikçe çoğalan bir yalnızlık... Birhüzünyumağı... • ' f - f i Biraz özlemL. - •' Birsızı! • ' • Yoksun!" Gözlerimi kapıyorum... Orhan Yavuz'un mektupları geliyor aklıma... Bir gece yarısı Bodrum'da Eylül Meyhanesi'nde Yılmaz Alten'le Bahçelievler'de vahşice katledi- len TİP'li Serdar Alten i andığımız günleri düşü- nüyorum... Bahçelievler'de öldürülen yedi Türkiye Işçi Par- tili öğrenciden bırisıydı Serdar Alten... Aradan yirmi üç yıl geçmiş... Küçük kardeş Serhat Alten, arkadaşımız Ba- har Tannsever'e şöyle dıyor: "Kızım ne amcasını ne de dedesinı gördü. Ai- lemde altmış yaşına kadar yaşayan yok!" • • • Buğulu aynalar ve ölmüş alevlerin içinde mi ka- lacağız hep!.. Hep susacak mıyız, hesap sormayacak mıyız? Bir huysuz acı, ellerimizi dokundurtmuyor, mor menekşelere!.. Derin gecelerde karanlık gölgeler çoğalıyor, masmavi sabahlar bile umutlanmızı azaltıyor... Yaşamımızı delip geçen o dipsiz avuntularla oya- lanırken gece göğünde yıldızlann pınltısından bilehabersızız!.. Politika bezirgânları kuşatmış çevremizi!.. Bir elleri yağda, bir elleri balda!.. Bıyıklı, kravatlı, göbekli!.. Acaba bunlara bir gün şu soruyu sorsak ne ya- nıt verirler: "Siz hayatınızda hiç âşık oldunuz mu? Bir kez olsun Aragon'u, Cemal Süreya'y;, Endre Ady'yı, Edip Cansever'/ okudunuz mu? Bir karanfili tam yüreğinizin üstüne koydunuz mu? ölümden da- ha güçlü aşka ve sevgiye bir gün olsun inandınız mı?.." hikmet.cetinkaya(a cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 PEŞİN FİYATINA 10TAKSİT! [FERROLI I "ISITMA V0 KÜMA SİSTEMLEftl" istanbul (0216)573 38 41 Ankara (0312)384 56 44 Izmır (0232)449 71 84 Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin yayınladığı günlük Gazete Ülke sorunlarına ılişkin raporlanyla, araştırmalanyla, köşe yazılarıyla, tarafsız haberleriyle sivil toplumlann gazetesi. Düzenli okumak için abone olun. Tel: 0.212.51108 75
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog