Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

26 HAZİRAN 2001 SALI CUMHURİYET SAYFA HABERLER ÖSYM: Kariyer üzerinde durun Adaylara meslek seçimi uyansı SÖZÇÎZGİNtN Turhan Selçuk EBRUTOKTAR ANKARA - Öğrenci Seçme ve Yerleştinne Merkezi(ÖSYM),buyıl ilk kez adaylan meslek seçimi konusunda uyara- rak çok geniş kapsamh birkitapçık hazırladı. Sis- tem analizinin yapıldığı kdtapçıkta, güncel geliş- melerin fotoğrafı çekildi. Bir devlet kurumu olan ÖSYM, adaylan meslek seçiminde uyanrken devlet sektöründe çalış- ma alanlannın daraldığı- na dikkat çekti. Türki- ye'deki sosyal güvenlik sisteminin yeterince yer- leşmemesi nedeniyle adaylann "güvenceli meslek seçme" şansının az olduğu vurgulanırken 21. yüzyılda insanlann 4- 5 meslek değiştireceği öngörüsünde bulunuldu. Adaylara, "Meslek seçi- minden çok kariyer geti- şimi üzerinde durun" uyansı yapıldı. Prof. Dr. Yüdız Kuzgun tarafından hazırlanan kitapçık, sos- yal güvenlik sistemini eleştirmesi nedeniyle ol- dukça cesur bulundu. ÖSYM, ÖSS puanlannın açıklanmasının ardından yapılacak tercih sürecin- de şu önerilerde bulundu: - Mevcut koşullar çer- çevesinde, ldşi değil mes- leğindeilerlernek,isiniko- rumak için bile sürekli eğitim görmekdurumun- da olacakür. Bu nedenle meslek seçimi değil, kari- yer gelişimi kavramı üze- rinde durulmah. - Iş aramaya çıkan me- zun, hiç düşünmediği iş alanlannda çalışma ola- nağı bulabilmekte, ancak lisans programlannın ka- zandırdığı bilgi ve bece- ri ile o işlerde çalışırken önemli bir uyum sorunu yaşamamaktadır. EN BÜYÜK CANAVAR BİZİM CANAVAR.. Nasreddin Hoca 'ylaçağdaş mizahçdar arasında köprii tstanbul Haber Servisi - "42. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği" 5-10 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştırilecek. Şenlik kapsamında aralannda Naşit, Kavuklu Hamdi Ferhan Şensoy ve Nejat Uygur'un da bulunduğu Türk tiyatrosunun 9 ustasının büstü, heykeltıraş CemflGûntepe'nin yaptığı 3.5 metre boyundaki "Nasreddin Hoca Gülmece Anıü"nın yanına konulacak. Akşehir Belediyesi, "Nasreddin Hoca Gülmece AnrtTnı, Şişli Belediyesi Konferas Salonu'nda düzenlediği basın toplantısı ile tanıttı. Akşehir Belediye Başkanı Dr. Nuri Köksal, Türkiye'nin en eski kültür ve sanat şenlıklerinden olan "Uluslararası Nasreddin Hoca Şenüği T 'nin Türkiye'nin öz kültürünü yeniden gündeme taşımayı amaçladığını söyleyerek Türk ulusuna unutturulmak istenen sanatı ve sanatçılan hatırlatmayı görev bildiklerini belirtti. Heykeltıraş Cemil Güntepe de 50 milyar liraya mal olan anıtuı, Nasreddin Hoca ile çağımızın mizahçılan arasmda -!,.... _. . köprü görevi yapacağını söyledi. Esenkent-Bogazkoy Kooperatifleri Fuat Keskin 'Nasreddin Hoca Gülmece Anıü'nın tanıüm topUnteana, Şisli Belediye Başkanı Mustafa Sangül, Eminönü Belediye Başkanı Lütfı Kibiroğtu, ÇEKÜL Vakfi Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen, tiyatro sanatçılan Nejat Uygur ve Erol GünayduTm yanı sıra birçok sanatçı kadkü. (Fotoğraf: BtROL KELEŞ) yenidenbaşkan Yatak odanızın sırdaşıtstanbul Haber Servi- si - Esenkent-Boğazköy Konut Yapı Kooperatif- leri Birliği'nin genel kurulunda Fuat Keskin yeniden başkanlığa se- çildi. 115 yapı kooperatifi temsilcisinin katıldığı genel kurulda, divanın oluşturulmasından son- ra görüşmelere başlan- dı. Genel kurulda, alt- yapı ödemeleri görüşü- lerek karara bağlandı. Daha sonra gerçekleşti- rilen seçimlerde Fuat Keskin oylann büyük çoğunluğunu alarak başkanlığa yeniden se- çildi. ı _ ^ _ ^ _ Fuat Kes- kin genel kurulda yaptığı ko- nuşmada, 1994 yılın- dan beri bü- yük bir öz- veriyle biri- kimlerini Boğazköy'e ve bağh ol- duklan ko- operatiflere aktaran Bo- ğazköylüle- rin,2Öblyı- M. ürkiye'de örnek gösterilen veHabitatlI Dünya Kent Zirvesi'nde küresel ve ulusal değerlendirme içindeyer alan Boğazköy Projesi, 115 kooperatif tarafından yürütülüyor. \\ sonuna doğru konut- lanna geçip yaşamalan için son bir gayrete ihti- yaç duyulduğunu söyle- di. Modern kent projesi • Keskin, "Üyelerimi- zin yalnızca başlannı so- kacaklan bir c\e sahip olabflmek amacryla ma- aşlanndan keserek, ge- ce gündüz çalıştığuu bi- üyoruz" dedi. Fuat Kes- kin, geçen 3-4 aylık sü- re içinde Boğazköy'ün • gerçekanlamda modern '^bir kent görünumüne kavuştuğunu söyledi. Boğazköy Projesi Türkiye'de örnek gös- terilen ve Habitat II Dünya Kent Zirvesi 'nde küresel ve ulusal değer- lendirme içinde yer alan Boğazköy Projesi, 115 kooperatif tarafından yürütülüyor. 30 bin ağaç ve bltkl dlklldl 2001 yıhsonunda 850 milyon dolarlık reel de- ğere ulaşması hedefle- nen proje, üyelerine yüksek dü- - ~ - ~ ~ ~ ~ zeyde ya- şam kalitesi sunuyor. 479 bin metrekare- lik 3 rekre- asyon ala- nında 105 çeşit 30 bin ağaç ve bitki dikildi. 978 bin metre- kare büyük- lüğündeki iskân adala- nnda ise 118 çeşit 252 bin İstikbal Bazalar, Nisan fiyatlarıyla, evinize mutluluğu getirmek üzere sizi bekliyor. ; Bermuda Baza ağaç ve bitki dikilmesi projelendirildi. Sosyal teslsler Boğazköy Projesi rekreasyon alanı içinde yer alan 7 bin metreka- relik sosyal tesis komp- leksinde çok amaçlı sa- lonlar, yönetim odalan, bekleme salonlan, VIP ve şergi salonlan, yöne- tim odalan, kütüphane, restoran, bar, yüzme ha- vuzu, sauna, fitness center, tenis kortu, oto- park gibi bölümler yer ahyor. Nisan fiyatlarıyla... • Peşin fiyatınalOJay taksit • %HÖ nakit ödeme indirimi |aya varan vadeier Bermuda Baza Bonui Cord togouı bukınon Hjm IstiUnt boyılerinda bonuvlu www.istikbal.com.tr k &nhizianfciHalh 13615558 Kantpanyo, T.C. Sonoyi Baltoodğı'nm 25 Moyıı 1994 larih w 21940 toyıtı Kcum Gazste'd* yayıntanon tab&ğme aygundur. 25.06.2001tanh<ı»h>ba^jyan kompanya, 29.07.2001 lanhm* kadar sûraaldif KDV • bt&bd, üninWi üzarinds oncsden bati'imabizın doğısıkül yopmo halkına sahipltf. Kamponya katuHarıyb ilgıli aynntrlı bılgı rçm, lOlfcn bir y U r i YeMi Sakca>'na ba^ranma. tskkbal K% O.S 8. 14. Cod No 13, 38070 Kay»n. ARAYIŞ TOKTAMIŞ ATEŞ Anayasa ve Demokrat Olmak Fazilet Partisi'nin kapatılmasının üzerinden nere- deyse 5 gün geçti. Geçen cumartesi gününün yazı- sını cuma günü gönderdığim zaman, Anayasa Mah- kemesi henüz karannı açıklamamıştı. Daha sonra ka- rar alındığı zaman da görüşlerimi kaleme alma ko- nusunda çok geç kalmıştım. Zira ben yazılanmı bir gün önce, öğlene dek teslim etmek zorundayım. Fa- kat bu kez, görüşlerimi dile getirememenin sıkıntısı- nı duydum. Zira meydanda "at koşturanlar" öyte şeyler dile getirdiler ve öyle şeyler kaleme aldılar ki heıtıalde "meydanı boş bulmuşlardı". • • • Meselenin hukuki aynntılanna girmeye niyetim yok. Zaten bu konuda kendimi yeterii de saymam. Fakat Anayasa Mahkemesi'nın karannı "garipsedi- ğimi" ifade etmek isterim. Eğer "kapatılan bırparti- nin devamı olduğu için" kapatılsaydı, sanıyorum hiç kimsenin itirazı olamazdı. Ama ikı milletvekilini "suç- lu" ilan ettikten sonra, laiklik dışı eylemlerinden do- layı Fazilet Partisi'nin kapatılması, hem bu kararı "tartışılır" hale soktu hem de Faziletlilerin "demok- rasi nutuklan" atmalanna haklı bir zemin oluşturdu. Çokyazık... • • • Fazilet Partisi içinde çok degerli bulduğum insan- lar ve arkadaşlanm var. Bazılannın "sofu" denebıle- cek düzeyde dindar olmalarına karşılık, Türkiye'de bir Islam şeriatı düzeni getirmeye niyetleri ve çaba- lan olmadığına eminim. Fakat gene Fazilet içinde (ve maalesef sağdaki diğer bazı partilerin içinde) öyle- sine "azgın tipler" var kı bizleri kör bıçakla kesmek için ömüriennin on yılını gözlerini kırpmadan verirler. Mustafa Kemal'den söz edildiği zaman tansiyon- lan yukselir. Ama akılları sıra bunu saklamaya çalı- şırlar. Bunlan yazmamın nedeni, Fazilet Partisi'ne körü körüne bir düşmanlığım olmadığını vurgulamak. Eğer bazı konularda kendilerini kontrol edebılseler- di ve Islami bazı motiflen istismar etmeye çabala- masaydılar, memlekete çok degerli hızmetlerde de bulunabilırlerdi. Böyle bir hukümet ve boyle "ulu- sal"(!) birekonomik programı yerden yere vurmak ve prim yapmak varken, basörtüsünün, ımam hatıple- rin arkasına sığınarak sıyaset yapmanın ne gereği vardı? • • • Fazilet Partilılerin bir bölümüne karşı duyduğum sempatiyi böyle dile getirdikten sonra şu kadannı söyleyeyım ki demokrasilerde parti kapatılır. Dünya- nın en gelışmış demokrasılerinde bile sıyasal parti- lerin kapatılmasının örnektennı gösterebitinz. Hele Al- manya'nın yasalannda öyle maddeler vardır ki bızim yasalanmızdaki yasaklamaları mumla ararsınız. Fa- kat yazımın başında söylediğim gibi, bu son kapat- ma karan, "toplumsal vicdanı" rahatsız edicı bir bı- çimde gerçekleşti. Yasalanmızda benim anlayış ve yorumlayışıma göre "Kapatılan birsiyasalpartinin devamı niteliğin- de bir başka parti kurulamaz" hükmü varken, (hak- lı ya da haksız) kapatılmış bulunan Refah Partisi'nin devamı nitelığinde bir parti kurulması ve siyasal ya- şamda yerinı alması, ınanılmaz bir "pişkinlik" örne- ğidir. "Sistemin" buna göz yumması da bir başka "din sömürüsü" ve "duygu sahtekârlığrd\r. Son "yo- rumun" nedeni de (galiba) "istikran" koruma çaba- sıdır. • • • Kimi Faziletlilerin Avrupa Insan Haklan Mahkeme- si'ne ve Avrupa Pariamentosu'na başvuracaklannı dile getirmeleri de bir başka "kara mizah" örneği. "Batı Kulübü"nün aleyhine yıllarca atıp tuttuktan sonra şimdi o "kapıya" başvurmak dram mıdır, ko- medi midir, bilemiyorum. Ama "Benim demokrasiyi yok etme özgürtüğümü elımden almak isttyortar" gibisinden bir şikâyetın, o kapılarda da sempatiyle karşılanacağını sanmıyorum. (Aslında Türkıye söz konusu olduğu zaman, her şey olabilir...) • • • Avrupa Parlamentosu üyesi olan Ozan Ceyhun, Almanya'daki Nazi partisinin kapatılmasından yana. Çok haklı. Peki Afganıstan'daki "Ta/eban"ın uygu- lamalan Hitler Almanyası'ndan daha mı ınsani?.. BirPicosso tablosıı daha elegeçiriM 'Yaşanacak çok şey var" EDtRNE(AA)-Edır- ne'de jandarma tarafın- dan gerçekleştirilen operasyonda, ünlü res- sam Pabk) Picasso"ya ait olduğu öne sürülen bir tablo ele geçirildi. Tab- loyu 1 milyon 200 bin dolara sarrnak isteyen. aralannda köy korucu- su ve zabıta memuru- nun da bulunduğu 5 ki- şi yakalandı. Sanıklann yapılan üst aramasında, köy koru- cusu olarak görev yapan Haşim S.'nin üzerinde ruhsath bir tabanca bu- lundu. Jandarmada ya- pılan sorguda, Picas- so'nun "Ağlayan Adam" adlı eseri oldu- ğu iddia edilen tabloyu, Körfez Savaşı'nda Irak uyruklu Abdullah Ha- san Pervar'ın, Iraklı bir generalden 150 bin do- lar karşılığında aldığı, Penar'm da tabloyu Ya- fı G.'ye 200 bin dolar karşılığında sattığı anla- şıldı. Yafı G.'nin tablo karşılığında Iraklı Per- var'a 40 bin dolar avans verdiği, tabloyu sattık- tan sonra da geri kalan borcunu ödemek kay- dıyla tabloyu kaçak ola- rak Türkiye'ye getirdı- ği belirlendi. Yafı G.'nin burada, tarihi eser işiyle uğraştığı belirtilen Hûs- nüK. ile temas kurduğu kaydedildi. Ele geçiri- len ve gerçek değerinin 3 milyon dolar olduğu belirtilen tablonun, eks- pertiz raporunun alın- ması için îstanbul'a gönderildiği bildirildi. Uzaktan kumandayla kalp amdiycıtı tstanbulHaber Servi- si - Kalp ameliyatlan için geliştirilen robot sayesinde, uzaktan ku- mandayla ameliyat ya- pılabiliyor. tntermed Tıp Merke- zi ve Kolombiya Weill Cornell Kalp Enstıtüsü işbirliğıyle düzenlenen "Kardiyolojide Yeni Yaklaşunlilr'' konulu sempozyum Hilton Oteli'nde yapıldı. Top-* lantıda The 'Davinci ameliyat sistemini ta- nıtan Prof. Mehmet On, "Yöntemsajesinde hasta bir odada yatar- ken cerrah bir başka odada >ideoyla oynar gibi ameliyat yapabüi- yor" dedi. Prof. Oz, sıs- temın Türkiye'ye gel- mesinin iki yılı alabile- ceğinı ifade ettı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog