Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

226HAZİRAN 2001 SALI CUMHURİYET SAYFA Ü J J v U i ı U i f J J . / ekonomiCffCumhuriyet.com.tr 13 İçborca kaynak • Ekonomi Servisi - Mazme bugün geıçekleştireceğı hazıran aynın son ihalesinde 4.6 katilyon liralık yüklü ıç borç ödemesi öncesinde kaynak yaratmaya çalışacak. Hazine düzenleyeceği 4 a> vadeli boro ihalesinde en düşük 2.5 katnlyon lıra borçlanmayı hedefliyor. İş Bankası HoHanda'da • İSTANBUL(AA)-îş Bankası tarafindan iMKB'ye gönderilen açıklamaya göre. Banka Yönetım Kurulu, Hollanda'da en fazla 25 milyon Euro sermayeli bir banka kunılmasını kararlaştırdı. Bu arada, İş Bankası toplam 9 trilyon 993.5 milyar nominal değerdekı Anadolu Cam, Anadolu Hayat Sıgorta, Anadolu Anonim Türk Sigorta, Izmır Demır Çelık, Smai Yahnm Bankası. Soda Sanayii ve Trakya Cam Sanayii hissesi satışı için SPK'den izin aldı. İGSAŞ'tan rekor zarar • İZMİT(AA)-İstanbul Gübre Sanayi AŞ (IGSAŞ) Genel Müdûrü Feridun Güray, dünya fiyatlanndan doğalgaz alınamadığı ıçin üretim yapamayan fabrikanın. rekor denecek düzeyde 4 trilyon lıra zarar ettiğinı bıldirdi. 1999'u. depreme rağmen 4 trilyon kârla kapatan, geçen yıl 1.7 tnlyon lira zarar eden ÎGSAŞ. bugün 139'u kapsam dışı 659 personelin maaşını ödeyemez dunımda. Bankacılarla göpüşütecek • ANKARA (AA) - Devlet Bakanı Kemal Dervış'ın, 1-3 Temmuz tarihlerinde, Avusturya'nın Salzburg kentinde yapılacak Avrupa Ekonomi Zirvesi'ne katılacağı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre Dervış. zırvede Avrupa"nın önde gelen ekonomi yetkilileri ve bankacılanyla görüşecek. Rusya, Kuzey Bölgesi ve Balkan ülkelen ıle Avrupa konulannın yer alacağı zirvenin ana teması .\B'nin genişlemesi olacak. Sümerbank'ta ikinci perde • Ekonomi Servisi - Sümerbank altında roplanan 5 bankanın ait mallann satışında ikinci programa dün başlandı. Altı bankanın tüm jubelerinin mobilya, kasa, elektrik ve elektronik eşyalan. oto ve gaynmenkullerinin açık jrttırma usulüyle satılacağı müzayedenin ilk gûnünde Bankkapıtal"in 94 parça aıobilya ve kasası toplam 6.5 milyar liraya satıldı. Bayındırbank 4 dilde internette • tSTANBUL(ANKA)- Bır yılı aşkın bir süredir oıternet ve wap bankacılığı hizmeti veren Bayındırbank, yabancı müştenleri için dıl seçeneklerini genişletti. Bankanın www.bayindirbank.com. tr adresli sitesinde müşterilere Türkiye'de ilk kez Türkçenın yanı sıra Fransızca, tngilızce ve Almanca dillerinde de hızmet veriliyor. Vakıfbank'a sendikasyon • ANKARA (AA)- Vakıfbank, uluslararası bankalardan 5 yıl vadeli, 200 milyon dolar tutannda kredi sağladı. Westdeutsche Landesbank Gırozentrale IWest LB) Londra Şubesı'nin aracılık ettiği sendikasyon kredisinin, 12 ay ger. ödemesiz olarak planlandığı bıldınldı. West LB'nın 200 milyon dolar tutanrda sağladığı sendikasyon kredisinin tamanını garanti ettiği de belirtildi. Toprağı olmayan çiftçiler tanmsal üretim gerçekleştirmelerine karşın destek alamayacaklar Bir dekara 10 mîlyon lira • Büyük toprak sahiplerinin. toprağını 200 dekarlık dilimler halinde ailesine paylaştınp çok daha büyük destek alacaklan, bu durumun tanm kesimindeki gelir dengesizliğini büyüteceğine dikkat çekiliyor. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - IMF'yle uygulanan program çerçeye- sinde tanmda destekler kaldınlırken üretıme yönelık olmayan doğrudan ge- lir desteğine tûm Türkiye genelinde ge- çiliyor. Dünya Bankasf nın projesi ola- rak yaşama geçirilmeye çalışılan doğ- rudan gelir desteği uygulaması çerçeve- sinde 200 dekara kadar dekar başına 10 milyon liralık ödeme yapılacak. Bu du- rumda, toprağı olmayan çiftçiler tanm- sal üretim gerçekleştiriyor olmalanna karşın destek alamayacaklar. Büyük toprak sahiplerinin 200 dekarlık dilim- ler halinde toprağını ailesine paylaştı- np, çok daha büyük destek alacaklan. bu durumun tanmda gelir dengesizliği- ni büyüteceğine dikkat çekiliyor. Resmi Gazete'de 21 Haziran'da ya- yımlanarak yürürlüğe gıren doğnıdan gelir desteği tebliğiyle. uygulamanın esaslan belirlendi. Tarım ve Köyışleri Bakanlığı da, doğrudan gelir desteği sistemınm tüm Türkiye çapında uygu- lanmasına yönelik olarak 2001 yılı ıçın 500 tnlyon lıra aynldığını ve çiftçılere yapılacak ödemelerin Ziraat Bankası aracılığıyla gerçekleştirileceğinı bıldir- di. Dünya Bankası'nın 200 milyon do- lar program kredısı, Çıftçi Kayıt Siste- mi için de 48 milyon dolar vereceğı doğrudan gelir desteği sistemınin top- rağı esas alarak uygulanacak olması bü- Fındık üreticisi zorda 81 ülkeye findık ihraç eden üretici, arz fazlasıfindıklarıntazminatlannın ödenmesini ve destekleme alını yeri- ne doğrudanprim ödenmesini istiyor. Giresun Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Başkanı tbrahim Yamak, findık üreticisinin ekonomik çöküri- tü yaşadığıru belirterek kentin tek ge- çim kaynağı olan fındığa dekar başı- na destekleme primi verilmesi gerek- tiğini söyledi. Doğu Karadeniz de fındıktan başka bir ürün yetiştirilmez diyen Yamak, ureticiye yardımcl olunması gerektiğini bildirdi. Limonda teşvik yok Ihracata tırpan SELAHATTİNŞAHİN NEVŞEHtR - Yataklık limonu, Para Kredi Kurulu'nun teşvik dışı bırakması ile Türkiye'nin ekim ayı sonuna kadar 13 milyon dolarhk bir ihraç kaybına uğrayacağı belirtildi. Ortahisar beldesindeki soğuk hava depo işletmecisi ve limon tüccan Ramazan Topal, dünyada limonun önemle yetiştirildiği ve pazarlandığı ülkelerin başında gelen Italya, Yunanistan ve Fspanya'da 1 dolardan işlem gören yataklık limonun Türkiye'de 50 cent civannda bulunduğunu söyledi. Topal yataklık limon için söz konusu ülkelerde ihracatçılara 300 dolar düzeyinde ton başına teşvik uygulaması yapılırken Türkiye'de sadece daldaki limona 100 dolar teşvik verildiğini ve bu teşvik süresinin de 28 Nısan tarihinde sona erdiğini vurguladı. yük bir açmaz oluşturuyor. Bu konunun Tanm Bakanlığı ile Dünya Bankası ara- sında da tartışmalara neden olduğu öğ- renildi. Dünya Bankasf ndan gelecek 48 mil- yon dolarhk kredinin ardından 20Q2 yı- lından ttibaren çıftçi kayıtlannm elekt- ronik ortamda tutulacağı açıklandı. Doğrudan gelir desteği sisteminden yararlanmak isteyen çiftçilerin 3 ay ıçinde belgelennı tamamlayarak tanm il ve ilçe müdürlüklerine başvurmalan gerekiyor. Bu destek yönteminin, top- rağı olanlara ve büyük toprakhlara ön- celik tanıması nedeniyle küçük çiftçi- lerin daha da aleyhine ışleyeceğıne dik- kat çekiliyor. Aynca desteİdemenın cid- di düzeyde yapılması durumunda da maliyetin daha da ağır olacağı belirtili- yor. Ancak, desteklemenin dekar başı- na 10 milyon lira gibi oldukça düşük düzeyde tutulması, destek gören çiftçi- lerin bile üretimden çekilmelerine ne- den olabilecek. Tanmda girdi ve fiyat desteklerinin yavaş yavaş ortadan kal- dınlmasıyla üretımden çekilmelerin başladığı belirtiliyor. Uzmanlar, Emlak Bankası dışındaki kamu bankalannın zaten kârlı göründüğünü söylüyorlar Kamu bankalarında kar oyunuANKARA (Cumhumet Bü- rosu) - Devlet Bakanı Kemal Derviş, kamu bankalannın temmuz. ayındaa ıtibaren kâra geçeceğini belirtirken uzman- lar, Emlak Bankası dışındaki bankalann kâğıt üzerinde za- ten kârlı gözüktüğüne dikkat çektiler. Görev zararlannı ka- patmak için Hazine kâğıdı alan kamu bankalanna önümüzde- ki aylarda Hazine'nın faiz öde- mesi yapacağını bildiren uz- manlar, "Faizlerin ödenmesiy- le biıükte kamu bankalan kâ- nnı arttınruş gibi olacak. Yani devlet bir cebindekini diğer ce- bine aktaracak" dedıler îstanbul Üniversitesi Öğre- tim Üyesi Dr. Oztin AJkgüç. • Devlet Bakanı Kemal Derviş, Halkbank kredi faizlerinin düşürülmesini isteyen esnaf heyetine, kamu bankalannın temmuzdan itibaren kâra geçeceğini ve maliyetlerin yeniden belirleneceğini söylerken uzmanlar, Ziraat ve Halk bankalannın kâğıt üzerinde zaten kârlı göründüğünü bildiriyorlar. Emlak dışındaki kamu banka- lannın kârda olduğunu anım- satarak ancak bu kârın kâğıt üzerinde olduğunu ve kaynak yaratılmasının olanağı bulun- madığını söyledi. Kamu ban- kalannın elinde Hazine kâğıdı bulunduğunu belirten Akgüç, "Eskiden Hazine kâğıtları \e- rilmiyordu. zaten alacakh gö- rüldüğü için Hazine kârlı gö- rünüyordu. Fiilen bu faizler ödenecek. Kâğıt üzerinde bir kâr görünecek" dedi. Buna karşılık bankalann kârla plasmalannı arttıramaya- cağına dikkat çeken Akgüç, "Kaynak yaratnıadan. plas- man imkânlannı geliştirme- den, kredi malhetlerini düşü- rüyoruz demenin bir anlamı yok. Plasman imkânlan gelişi- yor derseniz bunun bir anlamı var. Aksi takdirde kamu ban- kalan kâra geçecek lafının an- lamı kalmıyor" diye konuştu. Akgüç, ne kadar kaynak yara- tılacağının görülmesi gerekti- ğini de belirtti. 'Bankalar kâra geçecek' Devlet Bakanı Kemal Der- viş. Halkbank kredi faizlerinin düşürülmesini isteyen esnaf heyetine, kamu bankalannın temmuzdan itibaren kâra ge- çeceğini ve maliyetlerin yeni- den belirleneceğini söyledi. Türkiye Esnaf ve Sanatkâr- lar Kredi Kefalet Kooperatifle- ri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Başkanı Suat Yatton ve beraberindekileri dün kabul eden Derviş, Hazı- ne'nin kamu bankalannın gö- rev zararlanna karşılık verdiği borçlanma senetlerinin faiz alacaklannı temmuz başından itibaren tahsil etmeye başlaya- cağını ifade etti. Derviş, Halkbank'ın esnafa verdiği krediler için kaynak maliyetinin yeniden belirlen- mesi amacıyla aybaşına kadar bir çahşma yapılacağını söy- ledi. Bu arada Derviş, ABD Dolan'mn da gerçek değerinin 1 milyon 150 bin lira olması gerektiğini söyledi. Sanayiciden faiz tehdidine savaş İSO alternatif -Kh sözleşme hazırlıyor 0n-Iİne btkt satıtı ıçın www mydonott com I İSTAHBUL SATIŞ NOffTAUftl Mydonosc Call Center G ş l k f c z , Caprtol, Çarjı Maslak. D&R Erenkoy, D&R Nışantaşı, a, Thç Marmara Otelı AFM Sınemalart: Akmerkeî Teşv |l »ye CarouseL PyT Tur Op*ratÖrteri V1P TuMzm Seyahat Merkezten Kolon To«r (0212) 284 54 57 Cemil TotNulu Afilılıava Tîyatrosu (Gosten O KadıMty Halk Egftim Merfcezi (îO OO 22 OOJ T.C. K 0 LTÛ H -BU İLAN CUMHURİYET GAZETESİ'Nffl KAT Kl LAR IVLA VAYIN LAH * ISTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FATMAKOŞAR Sanayiciler, kriz dö- nemlerinde kredi faizleri- nı olabildiğince yüksel- ten ve vadesi dolmadığı halde kredileri geri çağı- ran ya da fahiş gecikme oranlan uygulayan ban- kalara u dur" demek için "alternatif sözleşme" ha- zırhyor. Istanbul Sanayi Oda- sı'nın (İSO) hazırladığı ve Bankalar Birliği'ne tavsiye edilmesi bekle- nen alternatif sözleşme- ye göre, bankalar kriz dö- nemlerinde çeşitli gerek- çeler öne sürerek vadesi dolmayan kredileri geri çağıramayacak. Keyfi fa- iz uygulamasmı da son- landırmayı amaçlayan sözleşmeyi Bankalar Bir- liği de benimserse sana- yici, uygulamaya direnen bankalan boykot edecek. İSO Yönetim Kunılu üyesi Necati Ankan, ka- sımdan bu yana yaşanan kriz sürecinde en çok bankalann kredilerin ge- ri ödenmesi ve faizlerin arttınlması konusundaki tek taraflı ve haksız dav- ranışlan konusunda şikâ- yet aldıklannı belirtti. Ankan, "Adil sözleşme tipi Bankalar Birliği'ne tavsh e edikcek. Yasalola- rak uyma zorunluluğu saglayamayız, ancak uy- gulamayı reddeden ban- kalar tercih edilme\ebüir. Rekabetortamındasoru- nun çözülebileceğini dü- şünüyorum" dedi. Vergi dilimlerindeki artışlardan temel ekono- mi politikalanna kadar her alanda sürekli hükü- metlere yönelttikleri eleştirilerle ve taleplerle gündeme gelen sanayici- lerden artık "özeleştiri" sesleri de yükselmeye başladı. Özeleştiri İSO Meslek Komitesi Üyesi Radi Dikici, "Do- ğal olarak bizleruzunvü- lardır rant ekonomisinin fonlarmı kullanıyonız. Bu nedenle verimlilik gi- bi unsurlan gözden kaçır- dık. Ama denizbittiya da bitmek üzere" derken İSO Meclis üyesi Meh- met Şuhubi, işadamlan- nı "çözüm üretmeye" ça- ğırdı. Özel sektörü geç- mişte "kolay olsun diye her türhı sonuca katlan- ma" eğilimiyle suçlaya- rak "Biz dünyadaki iş ya- şamını Türkiye'ye oturt- matayız. Artık listesi gide- rek uzayan şikâyetkri bir kenara bırakmabyız" di- yen Şuhubi, çözüm üretip ilerlemeyi konuşurken çok sayıda işadamının "ama kaynak yok, vergi çok, içerde dışarda reka- bet" gibi sorunlan doğuracağını anımsattı. İŞÇİNİN EVRENİNDEN ŞUKRAN SONER Haber Sıkıntısı Pazar günü çoğunluk kanallann ana haberlerinde Kemal Derviş'in sabah tenisi değişmez gündem ol- du. Birkaç dakikayı dolduran ıç açıcı bir haber ola- rak görülüyor. Güzel yengemiz de görüntülendi mi, daha bir iç açıcı oluyor. Inanmayacaksınız ama tenis sosyetede popüler spor olmalı ki, vitrinlerde tenis giysileri, takımlannın sergilenmesi arttı. Merak ettim, bir-iki satıcıya da sordum. Gerçekten ilgi çok artmış; tenis oynamak, toplumsal kimlik aracı, moda olmuş. Ekonomik krizden sonra habercilik zoriaştı. Sabah akşam kriz haberlen. Insanlann içi karanyor. Moral bozmamak ıçın gazete okumayan, televızyonlarda haber izlemeyen ınsan sayısı giderek artıyor. Televız- yonlarda haber saatlerini izletmek, gazete okutabil- mek giderek zoriaşıyor. Bir yandan da medya krizi- nin sonucu çok sayıda gazeteci işten atılmış, bir avuç kadrolu-kadrosuz genç elemanla sayfalar, kanallar doldurulmaya çalışılıyor. Kantann topuzu lyice kaçtı. Haber ölçüsü kalma- dı. İlgi çekmek üzere yakalanmış, ılgınç gibi görünen haberler oradan buradan sakız gibi çekıştinlip uza- tılmaya çalışılıyor. FP kapatıldı ya. En sansasyon konu anlayışı ıle, an- cak hazırlıksız, içeriksiz, çalakalem, sıyasal Islamın g«leceği üzerine haber üzerine haber ürettliyor. Tabıi sonuçta anlamsız bir Erbakan - Erdoğan çatışma- sı çizgisinde polemiklerle sınıriı kalıyor. Siyasal islam üzerine, kapanan partilerin FP'ye uzanan çizgisinde, tarikatları, eğilimleri içine alan bilgi bırikiminde doğ- ru dürüst haberci, gazeteci, programcı mı var ki, bi- rikiminin, araştırmalannın sonuçlan ıle kamuoyunun karşısınaçıksın. Hangi kanalı izlerseniz izleyin, sade- ce FP'nin kapanması temelindeki haberterde değil, tümünde, Derviş'in naklen tenis yayınlanna kadar, bütün haberler, kimliksiz içerikleri ve göriintüleri ile birbirlerine benziyor. Işsızlikten kendinı evinin damından atan ve altta- ki brandayı tutanlardan birinin elinin kayması ile dra- matik biçimde ölen işçinin öyküsüne kadar. Daha doğrusu dramatik bir ölümün göruntusü aynntılı ve- rilirken, ölen insanın öyküsünün atlanmasına kadar haberler kopyalanmış gibi. Hafta sonu sıkıcı haberlerden kaçmak adına ma- gazine, popüler, polisiye haberlere kaçıldıkça, krizin insan boyutuna daha fazla yakalanıhyor. "Durdurun bu terörü" demekle olmuyor. Gaspçılann işledikleri suçlann sayısal ve acımasızlık boyutlan giderek kat- lanıyor. Internetten mektup gönderen 23 yaşında bir genç kızın çığlığı, durumu çok çıplak sergiliyor: "Gece ıssız yolda değil, sabah işe giderken, ana yolda, sıkışmışyaya vearaç trafiğinin göbeğınde, iki kişi birden, iki yandan bıçak çekerek arabamın için- den çantamı aldılar. Insanlann tepkisizliği, duyarsız- lığı, gittiğim karakolda gördüğüm ilgisızlik yaşama, insanlara olan güvenimi, değerferimi altust etti. En yukandan, siyasetin başından yaşanan kirienme, yolsuzluklann hesabının sonjlmaması, işsizliğin bo- yutlan, hukukun geçersiz kılınması, aşağılara herhal- deböyleyansıyor.." Kapkaç suçlan gasp suçundan sayılırsa, çare olur mu dersiniz? ' Ya haber degeri yok sayılıp haber gündemlerine girmeyenler?.. Ya da içerikleri ile değil, sansasyon boyutlan ile sadece haberleştırilenler. Örnegin haf- talardır, çıkanlmak istenen yasayla bağlantılı kamu çalışanlannın eylemleri zorunlu haber oluyor. Siz hiç nedenleri üzerinde sağlıklı bir tartışma görebildiniz mi? Gerçi magazin boyutu ile birkaç cümleyle KESK Başkanı ya da eytemcilerin konuşmalan girmek zo- runda kalıyor. Tabii yasanın çıkmamasını, sendıkal haklan içermediği vurgulamasının ötesinde bir şey anlaşılamıyor. Hiç değilse yasayı çıkarmaya çalışan hükümet yet- kililerine, başbakan, parti liderlerine, "Istenmeyen biryasa için bu inat neyin nesi" diye sorulsa. Söz- de AB'ye uyum ya da uyma yükümlülüğümüz olan ILO'nun 158 sayılı sözleşmesine uyum çabası var. Kuyruklu yalan. KESK aylardır aykınlıklan anlatma- ya çalışıyor. Herkes kulak arkası ediyor. Asıl sansür edilenler ise kitlesel işçi çıkarmalan ile ilgili haberler. Her gün bir başka işkolu, işyerinden dram niteliğinde örnekler yansıyor. işte dün elimde olanlardan bir örnek: "Bizler Aymasan ayakkabı fabrikasında çalışan 248işçiyiz. Ücretlerimiz, sosyal haklanmız, ihbarve kıdem tazminatlanmtz verilmeden işten çıkanldık. Işverenin yaptığı kanunsuzluktur, haksızlıktır..." sukransoner@yahoo.com AB'denkaliteye destek geliyor • Toplam bedelinin 5 yıllık bir dönem için 13 milyon 87 bin 800 Euro olduğu 'Türkiye'de Kalite Altyapısının Desteklenmesi Projesi'ne AB 13 milyon Euro'luk yardım yapacak. ANKARA (AA) - Av- engellerin kaldınlması rupa Komisyonu tara- fından onaylanan "Tür- kiye'de Kalite Ahyapısı- nın Desteklenmesi Pro- jesi", ıç mevzuata dahil edilecek Avrupa Birliği (AB) teknik mevzuatı- nın Türkiye'de sağlıklı bir biçimde uygulana- bilmesi içm, teknik mevzuat uyumunun ko- laylaştınlması ve Türki- ye'deki kalite altyapısı- nın geliştirilmesinin desteklenmesini sağla- yacak. Alınan bilgiye göre, MEDA II bütçe- sinden hibe yardımı şeklinde finanse edile- cek olan projenin top- lam bedeli 5 yıllık bir dönem için 13 milyon 87 bin 800 Euro olup bunun 13 milyon Eu- ro'luk kısmı AB tarafın- dan karşılanacak. Proje ile Türkiye ve AB ara- sında tıcarette teknik için, teknik uyum süre- cinin kolaylaştınlması, Türkiye'nin kalite alt- yapısının AB'nin sevi- yesine yaklaştınlması, ekonomik birimlerin, kendi kapasıteleri dahi- linde kalite gerekleriyle uyumlu mal üretmeleri konusunda desteklen- mesi amaçlanıyor. Başvunılar Kamu sektöründe ve özel sektörde çalışan ve uyumlaştırma sürecinde yer alan kişi ve kuruluş- lann faydalanacağı pro- je dahilindekı faaliyetler için başvurular, Proje Kurulu (KALDER, Av- rupa Komisyonu Türki- ye Temsilcüiği, DTM) vasıtasıyla olduğu gibi sanayi ve ticaret odalan vasıtasıyla ve doğrudan Uzmanlık Merkezı'ne yapılabilecek.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog