Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

26 HAZİRAN 2001 SALJ CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER dishab g cumhuriyet.com.tr 11 Şaron-Bush buluşması • NEWYORK(AA)- Israil Başbakanı Ariel Şaron, Filistinlilerle ateşkes ve banş çabalan çerçevesinde ABD'ye geldi. Şaron, Ortadogu banş süreci ve ikili ilişkileri ele almak üzere bugün ABD Başkanı George Bush ve Dışişleri Bakanı Colin Powell ile bir araya geliyor. Yine ırkçı çattşma •Dış Haberier Servisi - Ingiltere'nin Lancashire eyaletindeki Burnley adlı küçiik kentte yaşanan ırk aynmına dayalı gerginlik, önceki gece çatışmalar yaşanmasına yol açtı. Cumartesi gecesi küçük tartışmalar şeklinde başlayan olaylann önceki gece iyice büyüdüğü, pek çok işyeriyle otomobillerin ateşe verildiği büdiriliyor. Müoseviç'e Laheyyolu • BELGRAD (AA) - Yugoslav hükümeti yetkililerinin, eski Devlet Başkanı Slobodan Miloşeviç'in Hollanda'nm Lahey kentindeki Uluslararası Savaş Suçlan Mahkemesi'ne (USSM) teslim edilme işleminin başlatılması için, USSM'ye başvurduğu Makedonya'da Amavut militanlarla ilgili politikayı protesto eden halk Trajkovski'yi istifaya çağırdı Parlaınento işgal edildiDış HaberierSenisi -Makedonya'nın başkenti Üsküp'te hükümetin Arnavut militanlarla ilgili siyasetini protesto için toplanan göstericiler parlamentoya gir- di. Cumhurbaşkanı BorisTrajkovskf nin istifasını isteyen göstericilerin arasın- da, Arnavut militanlarla savaşan özel tim üyelerinin de bulunduğu bildirildi. AB Ortak Savunma ve Dış Politika Yüksek Temsilcisi Javier Solananın önceki gün Araçinova'da ateşkes sağlandığını bil- dirmesinin ardından dün de Arnavut militanlann Ulusal Kurtuluş Ordusu (UÇK), Araçinova'dan çekilmeyi ka- bul ettiklerini açıkladı. Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, devlet başkanhğı bürolannın da bulun- duğu parlamento önünde toplanan gös- tericiler, hükümetin Arnavut militan- larla ilgili siyasetini protesto etti. Ço- ğunluğunu Üsküp'te oturan Makedon- lar'ın oluşturduğu göstericiler, 'Traj- kovski istifa' ve 'Hain NATO' sloganla- nnı attılar. Devlet başkanhğı bürolannın da bu- lunduğu parlamento önündeki gösteri- de polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Gösteri sırasında Devlet Başkanı Traj- kovski. siyasi liderlerle toplanh yapıyor- du. Sayıları her geçen dakika artan ve 7 bine kadar çıkan göstericiler, güvenlik güçlerinin bütün engellemelerine kar- şın parlamento binasına gırdiler. Gös- tericiler arasında bulunan ve makineli tüfek taşıyan 30 özel tim mensubu, "3.5 aydır teröristlerle ön cephelerde savaşt- yoruz. Onlarla gerektiği gibi savaşma- mıza izin vermiyorsunuz" diye bağırdı. ÇEÇENÎSTAN Gerilla lideri öldürüldü Ehş Haberier Servisi - Çeçen gerilla liderlerin- den Arbi Barayev'in, Rusya tarafından 6 gün önce başlatılan operas- yonda ölü ele geçirildi- ği bildirildi. Rusya iç güvenlik birimi sözcüsü Ilya Şabalkin. Bara- yev'in Grozni yakının- da düzenlenen opeıas- yonda 10 kişilik ekibiy- le birlikte öldüğünü açık- ladı. Rusya tarafından birçok rehin alma eyle- minden ve federal birlik- lere yönelik saldınlar- dan sorumlu tutulan Ba- rayev'in ölüm haberi Rus medyasında geniş yeraldı. Kremlin yetki- lilerinin yaptığı açıkla- mada "Bara>ev'inöldü- rülmesi, Rus>a adına bü- yük bir başandır n den- di. Barayev'in ölümü Çeçenler tarafından da resmi olarak kabul edıl- di ve gerilla lideri "şe- hit' 7 bine kadar çıkan gösterici, güvenlik güçierinin bütün engellemelerine karşuı Makedon parlamento binast- na «irdiler. Göstericiler arasında makineli tüfek taşıvan 30 özel tim bulunuyor. Hükümeti protesto eden gös- tericiler, kendilerine destek veren güvenlik güçleriyle birlikte marşlar söylemej e başladıiar. Ola\ lann i\ ice tır- manması üzerine Üsküp'teki ahşveriş merkezleri ile dükkânlann kapandığu Makedon milliyetçilerin kendi- lerine saldırmasuıdan korkan Müslümanlann evierine çeküdikleri öğrenikU. (Fotoğraflar: REÛT£RŞ> Hükümeti protesto eden göstericiler. kendilerine destek veren güvenlik men- suplanyla birlikte marşlar söylemeye başladıiar. Olaylann iyice tırmanması üzerine Üsküp'teki alışveriş merkezle- ri ile dükkânların kapandığı. Makedon milliyetçilerin kendilerine saldırmasın- dan korkan Müslümanlann evlerine çe- kildikleri öğrenıldi. Içişleri Bakanı Lube Başovski'nın. parlamento binasını terk ederken ken- disine atılan bir taşla hafif yaralandığı ve arabasının tahrip edildiği bildirildi. Gösteriler. aralannda NATO'nun da bulunduğu uluslararası toplunıun temsilcileri ile UÇK ara- sında, Araçinova'daki Ar- navut militanlann silah- sızlandınlmadan bölge- den aynlmalanna izin ve- ren anlaşmanın imzasın- dan sonra düzenlendi. Bu arada, Makedon- ya'nın başkenti Üsküp'ün 10 km. yakınındaki Ara- çinova'da konuşlanmış Arnavut gerillalann tah- liyesine yardım eden Amerikan askerleriyle diplomatlar ve AB göz- lemcileri. 100 kişilik bir Makedon grubun taşlı sal- dınsına maruz kaldı. Kalkandelende çatışma Öte yandan Kalkande- len kenti civannda yoğun çahşmalann olduğu bildi- rildi. Makedonya tçişleri Bakanhğı yetikilileri, Ar- navut militanlann mev- zilerine yaptıklan saldın- da bir polisin öldüğünü. 5 polisin de yaralandığı- nı açıkladılar. Aynca Kal- kandelen'nin 2 km. uza- ğında bulunan Gayra kö- yündeki evlerden duman- lann yükseldiği bildirildi. ANTİK ÖREN'DE TÜRK VE AVRUPA KÜLTÜRLERİYLEİÇİÇE TATİL YAPMAK AYRICAUKTIR HOTE KONAK LALf FHl-TUR VILJJS 25 konak odası, 100 kişilik rcstoran, leziz Ege&Avrupa murtük çeşden, snack bar, kültürel eglenceler, su sporlan, unhi gezıler Hızirın 2001 Hori Konak U e 1 ü? YP 14.000.000..T1 FeT-Tur Vıllas: 1 Ktşi YP 15.000.000.-TL ıO-6\aş ücretsız 7 12 \aş J cö0ı " Yaşlf nıcşe palamudu i ltmdd. Antık Şehır Oren'uı üsıünde e güller çimlerle ıçiçe 15 apaıt lüks vilh. 2 odd. saion. genış balkon İNCE aENMlŞ, ALT1N SARISIKUMLU, YÜZMEİŞTAH1N1ZIKABARTACAK OLAN ÛPBi PLAJI Tel: (266) 416 43 01-02 Fax: (266) 416 43 03 Ören-Burtıaniye Marmarıs, Hisarönü sahilinde sizler için sıcacık bir ev ortamı yarattık. Şehir atmosfen ve gürüttüden uzak, doğayla baş başa, dinlenerek, yüzerek, güneşlenerek sakın bir tatıl geçirmeyi özleyenlerdenseniz konuğumuz olun. Bu güzel doğa köşesıni bizımle paylaşın. "Evimiz" yalnızca on odalı (klimalı). Özel plajı ve harika gün batımlarını seyredebileceğiniz bir plaj- banmız ve günlük balıklann lezzetini tadabileceğınız bir restoranımız var. Marmaris'e uzakhğımız 20 dakika. Sizleri aramızda görebilmek dıleğımizle... ASUHAN MOTEL - RESTORAN Asuman Eronat Tel: 0 252 466 60 43 Faks: 0 252 466 61 89 KARAMÜTSEL ASIİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1995/426 Davacı Ikon Telekomünikasyon Ltd. Şti. vekılı Av. Ömer Yıldırun tarafından davalı- lar aleyhine açılan tescil davasının yapılan açık duruşmasında verilen ara karan gereğin- ce, Karamürsel ilçesi, Akçat Köyü, Aktaş mevkıınde katn bulunan dofusu Mustafa Un- lü, Süleyman Ünlü, batısı yol, güneyi Hüseyin Öztürk. kuzeyi Ihsan Turan, Azize Bil- gin, Mehmet Öztürk ile çevnli 21.000 m2'lik taşınmazda başkalannın hak \e iddiası var ise en son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Karamürsel Asliye Hukuk Mahkeme- si'rün 1995/426 esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri ılan olunur. 30.05.2001 Basın: 36414 ANKARA 9. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo: 2000/917 Davacı Turban Turizm Işl. AŞ vekili Av. Şenol Alaaddın Işık tarafindan davalılar aley- hine açılan dava sonunda, Mahkememizden verilen 24.5.2001 tanh, 2000/917 esas, 2001/504 karar sayıh 19O.55O.OOO.-TUsı alacğın dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalılar Necati Acun ve Ahmet Terkeşlioğlu'ndan alınarak davacıya verilmesı- ne, davah Osman Bolu hakkında açılan davanın reddine, bakiye 8.146.013 TL'sı harç. 19.055.OOO.-TL'sı ücreti vekalet ve 67.739 687.-TL'sı yargılama gıderinın keza davalılar Necati Acun ve Ahmet Terkeşlioğlu'ndan alınarak davacıy a verilmesine dair karar öze- ti adresi belirlenemeyen davah Necati Acun'ailanenduyurulur. 14.6.2001 Basın: 36318 SARIOĞLAN SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1999'149 Davacı Nariye tlkgün ile davalı Agah Ilkgün ve arkadaşlarının aralannda mahkeme- mizde görülmekte olan izalei şüyu davasuıda verilen ara karan gereğince; Kayseri ili Sanoğlan ilçesi Palas kasabasından A. Gaffar oğlu 1959 doğumlu davalı Abdullah Ilkgün'e yapılan dunışma günü tebliğinin bila ikmal döndüğü, yapılan zabıta araştırmasında da adresinin tespit edilemedıği anlaşıldığından, mahkememizce ilanen tebligat yapılmasına karar verilen davalının dunışma günü olan 12.09 2001 tarihi saat 10.10'da mahkememizde hazır bulunması veya kendisinı bır vekille temsil ettirmesi. ak- si takdirde duruşmaya yokluğunda devam edileceŞı ve dosyada mevcut duruma göre karar verileceği dunışma günü tebliği yerine kaim olak üzere ılan olunur. Basın: 36309 ANKARA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo 2000*794 Davacı Erkan Alyağut vekih tarafından davalı Daniela Popa Alyağut aleyhine açılan bo- şanma davasının yapılan yargılamasında, İçel, Tarsus, Yeşil Mah. Cilt 043/03, Sayia 076, Sı- ra !30'da nufiısa kayıth davalı Daniela Popa Alyağut'un. Dikmen Keklikpmarı 411/11 An- lcara adresine dava dilekçesi ve duruşma günü bızzat tebliğ edılemedığınden. yapılan zabı- ta araştırmasında da adresi bulunamamış olduğundan dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen teblığine karar venldiğınden, duruşma günü 18.7 2001 saat 09.32'ye bırakılmış olup, duruşmada bızzat hazır bulunması veya kendısını bir vekille temsil ettırmesı, dunışmaya gebnediğı takdırde HMUK'nın 213,509 maddesi uyannca yargılamaya yokluğunda devam edüip karar venleceği hususu ilan olunur 30 05 2001 Basın 36877 GÜNGÖREN KAYMAKAMLIĞI'NDAN 4483 sayılı Memurlar \e Dığer Kamu Görevhlerinin Yargılanması Hakkmdakı Kanuna göre, Tozkoparan Teknik ve Endüstrı Meslek Lisesi Müdürü Onıer Keleş, Müdür Başyardımcısı Mehmet Boz, Müdıir Yardımcıla- n Erol Gündoğdu, Özgün Kadıoğlu \e Recep Ya\Tiz hakkında Kaymakamlığrmızca \erilen 07.06.2001 gün ve 2001/12 sayılı Soruşrurma ızni \ erilmemesıne ılışkın karar, şikâyetçi Mustafa Şengül'ün adresi tespit edileme- diğinden gerekli tebligat yapılamamıştır. Tozkoparan Teknik \e Endüstrı Meslek Lisesi Müdü- rü Ömer Keleş, Müdür Başyardımcısı Mehmet Boz. Mü- dür Yardımcılan Erol Gündoğdu. Özgül Kadıoğlu ve Recep Yavuz hakkında Kaymakamlığımızca verilen 07.06.2001 gün ve 200112 sayılı Soruşrurma tzni Veril- memesine ilişkin karara itıraz edilmesi halinde. ılan ta- rihinden itibaren 10 günlük yasal süre ıçınde ıtirazın İs- tanbul Bölge ldare Mahkemesi"ne sunulmak üzere Gün- gören Kaymakamlığı'na \enlmesine. şikâyetçi Mustafa Şengül'e. 7201 sayılı Tebligat Kanunu"nun 28. ve ilgili maddelen gereğince ilanen duyurulur. Basuı: 36815 ŞİŞLİ 1. ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN EsasNo. 1999 98 Davacı Yılmaz Özten tarafından davalı Mehmet Al- tuğ Paker aleyhine ikame olunan Menf-ı Tesbit davası- nın yapılan açık yargılaması sırasında; Davalı Mehmet Paker'in: Hasan Cevdetpaşa Caddesı Alı Kamıl Apt. No: 6/6 Teşvikiye-Şişlı lstanbul adresine gönderilen meşnıatlı tebligat bila tebliğ ıade edılmiş, adresten taşın- dığı yeni adresinin belli olmadığı beyan edildiğinden: Bu itibarla: Dava ile ilgili senet asıllannın da\alı Meh- met Altuğ Paker'de bulunduğu bıldirildiğınden. dava ko- nusu tüm senetlen bılırkışı incelemesıne esas olmak üzere Mahkememız dosyasına tebliğ tarihinden itibaren 10 günlük kesin süre içinde dosyaya ibraz etmenız, ıbraz etmediğiniz takdirde davacı iddiasım kabul ermış sayı- lacağmız hususu meşnıatlı davetıyenin tebliği yerine ka- ım olmak üzere ılan olunur. 11.6 2001 Basın 36839 Princess Otel Güvercinlik - Bodrum B o d r u m ' u n en eüzel koyunda, sessiz ve sakin cioğa ortamında, *> Odalarda telefon ve sıcak su, l^ Yüzme havoızu, u* Damak zevkine uygun mutfak, i^ Eşsiz koylara yatla gezintiler. t^ Her gün canlı müzik. Açık büfe, tampansiyon 15.000.000.-TL Telefon: (0252) 374 52 43 - (0252) 374 50 93 CumhurİyetGazetesi bizden ANKARA 9. ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN Esas No: 2001,122 Davacı: Maliye Bakanhğı Vekili: Av Gülseren Tunç. Hazine Vekili Ankara Davalılar: 1- Sembol Medikal Gıda Inş.. San. \e Tıc. Ltd. Ştı. 2- Mesut Güney, 3- Fatıh Polat, Okul Sokak 3 8 Abi- dinpaşa/Ankara Dava: Alacak Konu: Duruşma günü tebliği Davacıya Maliye Bakanhğı vekih tarafından Okul Sokak 3/8 Abidinpaşa Ankara adresinde olduğu bıldiri- len davalılar Sembol Medikal Gıda İnşaat Sanayıı \e Ti- caret Lımıted Şırketı. Mesut Güney ve Fatıh Polat aley- hine açılan alacak davasında davahlara dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen teblığine karar venlmiş olmak- la, Yukanda adreslen yazılı davalıların yargılama günü olan 13.09 2001 günü saat: 09.50'de duruşmada bulun- malan ya da kendılennı bir vekille temsil ettirmediği takdirde Hukuk Usulü Muhakenıelerı Kanunu'nun 213. maddesi uyannca yargılamanın yokluklaruıda yapılaca- ğı davetıye yerine geçerlı olmak üzere ilanen tebliğ olu- nur. " ' Basın 36879 Nüfus cüzdanımı kavbettım Hükumsüzdıır ' FATUASASUR Sûrücü belgemi ve nüfus cüzdanımı vıtırdını Geçersızdır SEZİHE OZCİĞER ANKARA ASLİYE 24. HUKUK MAHKEMESt'NDEN DosyaNo: 200h 183 Davacı T. Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü tara- fından davalı M. Erdem Uraz aleyhine açılan alacak da- vasının 19 06 2001 günlü orurumunda verilen ara karar uyannca: Bütün aramalar ve araştırmalara rağnıen davalınm tebligata yarar açık adresi tespit edılemeyip dava dilek- çesi ve duruşma günü kendısıne tebliğ edilememiştir. Davalı M Erdem Uraz'ın >argılamanın ertelendiği 26 09 2001 günü saat 09 35 te Ankara 24. Asliye Hu- kuk Mahkemesi'mn duruşma salonunda hazır olması veya kendısıni bır vekille temsil ettırmesı, aksi takdirde HÜMK'nın 21Ue 377. maddelerı gereğince yokluğun- da yargılamalara devam edilıp karara bağlanatağı husu- su dava dilekçesi ve duruşma günü yerine kaım olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Keyfiyetin yasal olarak ilanına. Basm: 36876 SAYDAM YALÇIN DOGAN 200-300 Dolarla Sağlık, Adalet, Eğitim, Güvenlik Uzun söze ne hacet, bir tablo yetiyor!.. Bu tab- lo, gerçekte Türkiye'de neyin tartışılması gerekti- ğini çok acı biçimde sergilıyor. ANKA'nın DİE ve- rilerine göre hazıriadığı tabloya göre: Unvanı 200ÛAralık Vali Kaymakam Yırmi Yıllık Yargıç Yeni Başlayan Yargıç Profesör Araştırma Görevlisi Yirmi Yıllık Öğretmen Polar) 1.476 527 1.440 531 878 368 391 Yeni Başlayan Öğretmen 296 Yirmi Yıllık Doktor Yeni Başlayan Doktor Şantiye Şefi Mühendis Genel Müdür (1 'in 4'ü) Memur (9'un Tı) Memur(15'in1'i) Başkomiser Polis işte, yoksullaşma c 571 424 481 1.249 214 204 491 372 2001 Haziran (Dolar) 1.035 375 1.010 374 616 258 274 207 402 301 336 876 151 143 345 261 jenilen olgu bu!.. Derviş: Durum vahim Bu tabloda yer alan insanlar, devlet adına ada- let dağıtıyor, güvenlik sağlıyor, çocuklan ve genç- leri egitiyor, halkın sağlığıyla ilgileniyor, her alan- da devlete işlerlik kazandırıyor. Ama, aldıkları pa- ra bu!.. Türkiye'nin nereye gittiğini gösteriyor bu tablo. Geçen hafta Istanbul'da kapalı bir toplantıda eleştirileri yanıtlarken, Kemal Derviş bırgerçeğin altını çiziyor: "Farkındayım, durum vahim!.." Bu sözleri söylerken aslında genel ekonomik durumla ilgili gözlemini aktarıyor. Doğru, "durum vahim", ancak Derviş ne kadarfarkında, bilinmez, asıl vahim olan çalışanların gelir durumunun hızla uçuruma yuvarlanmakta oluşu. Aralık-haziran ara- sında,,çeşitli mal ve hizmetlere yapılan zamların en düşüğü yüzde 40. Zam oranları yüzde 95'e ka- dar çıkıyor. 'Yoksullaşma'nın sonuçları Hergun pıyasalann durumu, borsa, döviz kuru, aîtın fiyatlanyla düşüp kalkan Türkiye, boyle bir tab- loya ne yazık ki duyarsız kalıyor. Oysa, devlette çalışan kesimde müthiş bir kan kaybı var. işte, onlar zaman zaman eylem yapıyor, seslerini duyurmaya çalışıyor. Yine de seslerini du- yurmakta büyük güçlükle karşı karşıyalar. Böyle bir tablonun sonuçları bilinmeyen değil. Kendi çapında rüşvet, yolsuzluk, bir adım ötesin- de hırsızlık, hattafuhuş, olağan hale geliyor!.. Kaldı ki ücretlerdeki erime, yani yoksultaşmatüm hızıyla devam ediyor. Şu andaki ücretler, yıl so- nunda kim bilir kaç dolara düşecek?.. Yıl sonu da- ha da karanlık!.. 200-300 dolarla sağlık, eğitim, adalet, güvenlik!.. Türkiye ilk kez bu duruma dü- şüyor. E-mail: ydogan(« cumhuriyet.com.tr Faks: 0212 513 90 98 KABİLE MOTEL Assos'un Sütlüce Koyunda kuçuk, şırın. temız ve sessiz bır motel Öğle ve akşam muhteşem fcge yemeklen ve lezzetm- de balık yiyoruz. Bunaltmayan güneşte kıtap okuyor ve gerçek- ten dınlenıyoruz. Sız de katıhn, mutlu olun 1 Kişi Tam Pansiyon 20.000.000.-TL Sütlüce Koyu, Balabanlı Kö>ü altı Assos-Ayvacık-Çanakkale Tel: 0286 723 46 02 - Cep: 0532 663 34 95 ST. NICHOLAS PARK OTEL*** "Doğanın Özünde Tatil" ÖLÜDENlZ-HlSARÖNÜ'nde restoran, bar, (1'i kaydıraklı) 2 havuz, açık büfe kahvaltı, hamam, bilardo, TV salonu, mini market, çam ağaçlarıyla çevrili, dost bir ortamda tatil yapmak isteyenler için "Cumhuriyet okurlarına % 10 indirim" 0-6 yaş ücretsiz, 6-12 yaş % 50 indirim. Rez.Tel: 0-252 -6166353/6166356 Faks:0-252-616 63 55 FETHİYE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 2000/378 Davacı Makbule Beyazıt ile davalı Kesikkapı Mah. Çarşı Cad. Suıema Sok. Fethiye adresinde Behçet Beya- zıt aleyhine açtığı boşanma davasında adı geçen davalı- nın gösterılen adresinde davetiye tebliğ edilemedıği gibi yaptınlan araştırmada da adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar venlmıştir. Davalı Behçet Beyazıt duruşmanın atılı bulundğuu 18.9.2001 günü saat 10.10 da da\alı sıfatı ile dmlenınek üzere Fethiye 1. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma sa- lonunda hazır bulunmanız veya kendinizı bir vekille temsil ettirmenız gerektiğıne ilanen istmaden geçerli bir özür bıldirmeksizın belırtılen günde duruşmaya gelme- diğınız takdirde yokluğunuzda yargılamaya dev am edı- lip karar venleceği nedeniyle işbu ilanuruzda 28.6.2000 tarihlı dava dilekçesi tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. (HUMK'nun 213-377. mad.) Basın- 36389
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog