Bugünden 1930'a 5,465,612 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHUBİYET 26 HAZİRAN 2001 SALI 10 DUNYA VE TURKIYE KAVŞAK OZGEN ACAR Bush-Putin doruğunda Bakû-Ceyhan! Son yıllann en önemli haberi, medyamızdayitipgitti. Balkanlar'ın yerıi kuçük devleti Slovenya'daki bir şatoda 16 Haziran Cumartesi günü ABD Başkanı George W. Bush ite Rusya Federasyonu Başkanı \Aa- dimir Putin'ın, iki ülkenin en kısasü- reli doruk toplantısında buluştuğu- nu biliyoruz. 90 dakikalık görüşmede Türki- ye'yi yakından ilgilendiren bazı ko- nular da ele alındı. Bunlardan biri Ha- zar petrol ve doğalgazının Türkiye üzeıinden Batı'ya açılması konusu idi. Ankara'da Kraliçe Eliza- beth'in doğum gününün kutlan- dığıperşembeak- şamı Ingiliz Büyü- kelçıliğı'nin bah- çesindeki partide, bazı yabancı dip- lomatlann konuy- la ilgili konuşma- lannatanıkolduk. ğu olduğum tam yetkili bir Rus dip- lomat ise "Slovenya Donığu tuta- naklannın henüz gelmediğini", an- cak "Moskova'nın boru hattma ke- sinlikle karşı çıkmadığını" ısrarla söyledi. Kısa bir süre önce Ankara'ya gelen Dışişleri Bakanı Igor Ivanov da aynı görüşü Türk yetkililerine bil- dirmişti. Hazar Bölgesi Enerji Danışman- lığı'na yeni atanan Büyükelçi Ste- ven R. Mann, Çarşambagecesi Is- tanbul'da bir konuşmasında konu- yu özetle şöyle açıklığakavuştu- ruyordu: "En ye- ni ve en olumlu gelişmeyi Bush ve Putin arasında birkaç gün önce gerçekleşen do- ruktan aktararak sunuyorum. Baş- kan Bush 'Hazar Çanağındaki enerji kaynaklan- nın bölge ülkele- owvwıy«uıu*uıp- B h p ^S ıo v e n v a 'd abuluştular. '" ""y ?™.".»ul<1 " lomata gore Pu- - * rak gelıştınlmesı- tin, "Azenbaycan petrolünü pazar- lamaya Karadeniz'den başlanma- sından duyduğu sevinci" Bush'a söylemişti. BirAmerikalı diplomat ise madalyonun öteki yüzünü "Bush'un, Doğu-Batı Enerji Kohdoru diye ta- nımlanan Bakû-Tıflis-Ceyhan (BTC) boru hattının bölge ülkelerinin ya- ranna ve Batı ile birlikte Mosko- va'nın çıkanna olacağını vurgula- dığını" öne sürdü. Sloven diploma- tagöre Putın, boru hattma karşı çık- mamış, ancak (Rusya'nın daha çok işine gelen) Karadenız bağlantısı- nın devreye girişine dikkati çekmış- ti. Cuma akşam yemeğinde konu- ni, ortak çıkarlarımız açısından (Pu- tin ile) görüştüğünü' açıkladı." Büyükelçi Mann, ayrıca "Bu gö- reve gelince, Başkan Yardımcısı Dick Cheney ile kısa bir süre ön- ce görüştüm. Size, Hazar Bölgesi enerji konulannda kişisel ilgi ve des- teğini iletmemi istedi." dedi. Büyü- kelçi bu sözlerle, Cheney'in Hazar petrolünün Iran üzerinden taşınma- sı yanlısı bir siyasa izleyeceği bek- lentisinde olanlan da yanıtlıyordu. Böylece, Bush yönetiminin, Clin- ton yönetimıyle başlayan BTC siya- sasını aynen destekledıği, Sloven- ya doruğu ile de pekıştı. Bakû-Tıflis-Ceyhan boru hattı tamam Hazar petrol ve doğalgazının Tür- kiye üzerinden boru hatlanyla Batı'ya ulaştınlması konusundaki engelleme- nin, Rusya'dan çok Batılı petrol şir- ketlerinden geldiği öteden beri bili- niyor. Bu şırketlerin başını da Ingiliz kökenli, çokuluslu British Petrole- um Grubu çekiyordu. Grubun baş- kanı Sir John Brovvne, Slovenya doruğundan dört gün sonra, Krali- çe Elizabeth'in doğum günü partı- sinden bir gün önce Ankara'ya gel- di. Yeni Enerji Bakanı 23ya Çakan ile görüştü, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de bu önemli ışada- mınt kabul etti. Sir John, bu görüşmede Sezer'e "Bakû-Tıflis-Ceyhan (BTC) petrol ve doğalgaz boru hatlan" konusunda yüzde yüzlük bir "güvence ve des- tek" vermekle kalmadı, petrolün, bo- ru hattından 2004, doğalgazın da en geç 2005 yılında Türkı- ye'ye ulaşacağına söz verdi. SirJohn, kapalıkapı- lar ardındaki bu güven- ce, destek ve sözünu aynı akşam Istanbul'da Esma Suttan Yalısı'nda yaptığı bir konuşmada, konuyla ilgili Türk ve ya- bancıların önünde de tekrarladı. Dünyada nü- fus ve refah artışı nede- niyle gelecek on yılda „ . , . _ günde 10-15 milyon va- Sır John Browne rillik ek petrol gerekecek, doğalgaz en önemli enerji üretim kaynağı ola- caktı. Bunedentegeçenon yılda Ha- zar yöresine 6 milyar dolarlık arama ve lyileştirme amaçlı yatınm yaptlmış- tı. BTC'nın gerçekleşmesi kaçınıl- mazdı. Boru hattının yapımına 2002'de başlanacak, başlangıçta günde 1 milyon varil petrol akacak, ancak on yılda bu rakam 2 milyon varile çıkacaktı. BP Grup Başkanı'nın şu sözleri de önemlıydi: "HazarBöigesı'ndeki pet- rol ve doğalgaz kaynaklannın gelişı- mi ve bu ihraç hatlannın inşası, dün- yanın herhangi biryehnde yapılmış en büyük inşaat ve mühendislik iş- lerinden birini temsiletmektedir. önü- müzdeki beş yıl içinde, bu bölgeye yapılacak olan toplam yatınm yakla- şık 13 milyar doiar olacaktır. Ozellik- le BTC hattı 21. yy'ın en büyük ulus- lararası altyapı projelerinden biridir.' Sir John, boru hattının faturasını 3 milyar dolann biraz altında öngö- rüyordu. Dolayısıyla 13 mityar dolar- lıkyatınm paketini oluşturan Azeri pet- rolü, doğalgazı ve Kazak petrolü- nün geliştinlmesine ilişkin harcama- lann yanında BTC boru hattının 3 milyar dolarlık faturası, en küçük ya- tınm kalemı olacaktı. Bugüne de- ğin Türk yetkilılerin bu denli sözleri- ni gülücükle karşılayan uluslararası petrol şirketlerinin devi BP'nin baş- kanının bu konuşması, BTC önün- de her hangi bir engelin kalmadığı anlamına gelıyordu. Sir John, petrolün Ceyhan'ave do- ğalgazın Erzurum'dan sonra Avrupa Biriiği'ne ulaşmasında Türkiye dün- yada bir "kılit" ülke ya da "çarkın ak- sı" olarak daha da önem kazanacak, aynca kalkınmasına önemli bir katkı sağlayacaktı. Günde 1 milyon varil petrol, dünya tüketiminın yüzde 8- 10'u demekti. BP patronu, Azeri petrolünün bir boru hattı için "yetersiz", Karadeniz- Boğazlar geçiş yolunun "daha kâriı" olduğu, hattın "ekono- mik olmadığı" yolunda- ki eski görüşleri de şu sözlerle tersine çeviri- yordu: "'Azerbaycan 'da şu anda geliştihlmekte olan alanlardan gelecek ha- cimleri göz önüne alır- sak, BTC hattının eko- nomik olduğundan emi- niz.. ancak istediğimiz, özellikle hattan geçecek olan her varilin Istanbul Boğazı üzerindeki bas- kıyı azaltması içın daha da fazla ha- cim almak üzere genişletilebilecek bir hat inşa etmektir ve başka yerler- den gelecek girişleri de bu borunun kapsamına almak istiyoruz." Sir John, bu sözler ile daha da ile- ri gitmiş oluyordu: 1. Petrol boru hattının çapı büyü- tülecek, mühendislik projesi, ileride, yanında ikinci bir hat yapılacak bi- çimde hazırlanacaktı. 2. Borunun kapasitesinin genişle- tilmesi iie Boğazlar'daki tanker trafi- ği azaltılacaktı. 3. Yalnızca Azeri petrolü değil. ay- nca Kazak petrolünün taşınması da bu boru hattının kapsamında ele alı- nacaktı. Kuşkusuz, ortaya çıkan 180 dere- celik bu göruş değişikliğinde BP'nin Azerbaycan'da Şahdenizi'nde ola- ğanüstu boyutlarda doğalgaz bul- masının etkisi büyüktü. Bu gaz, Av- rupa'yı ve Türkıye'yi ısıtan ve aydın- latan Rus doğaigazına kıyasla Türki- ye üzerinden Avrupa Biriiği'ne gide- cek en önemli rekabet kaynağını da oluşturacaktı. TÜPkmenistan treni kaçırıyor Geçen haftaki bu oluşumlann odağı çarşambagecesi Esma Sul- tart Yaltsı'nda Cambridge Enerji Araştırma Ortakhğı'nın "Dç Deni- zin Masalı" konferansı idi. Sir John Brovme (BP), Büyüketçi Steven R. Mann (ABD Hazar Petrolieri Da- ntşmanı), Dr. Yurdakul H. Ytğlt- güden (Enerji Bakanlığı Müsteşa- n) konuşmalannda mutlu uzlaşıyı vurguiadılar. Bu konferansın dışm- cta da bazı gelışmeler göztendi. Şimdıye değin BTC'ye uzakdu- ran, ancak "MaviAkım" diye bili- nen Rus doğalgazının Karadeniz'in altından boru hattıyla Türkiye'ye uiaşımı projesinin gerçekleşme- sinde Önemli rol oynayan Rus Gazprom'un ortağı Kalyan ENİ şir- ketinden de iigirtç bir öneri gekJf. ENİ Başkanı Mincato, Enerji Ba- kant Çakan'a BTC'nin boru hatb- mn 120-150 milyon dolarttkmühen- dislik proje çalışmalanna katılma- ya hazır okiukîannı bildirdi. ENİ, Kazakistan'da yeni keşfediten Ka- şagan petrol bolgesinin de işleti- cisi idi. Tekotumsuz geüşmeye BüyükeJ- çi Mann değindi. SheBye PSG şir- ketlerinin çekici önerilerini dtşlayan Türkmenistan, doğalgazinı BTC hattma vermiyordu. Türkiye'nin sekiz yıidır duymakta sabırsızlan- dtğı BTC ite ilgili bu çok önemli gelişmeler, ekonomik bunalım ve Fazilet Partisi'nin kapattmast kar- gaşası içinde eridi. Elmek: oacar(2 superonline.com Fax: 0312. 438 72 83 Türkiye ve Yunanistan, diyalog sürecinde 'yoğun işbirliği' içerisine giriyor Dostliık yolu açıldı• Ismail Cem ve Yorgo Papandreu'nun Sisam ve Kuşadası buluşması iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde önemli bir başlangıç oluşturuyor. AYHANŞlMŞEK PAPANDREU, TÜRKtYE^DEN DENİZE GİRMETUTKUSUMJ ^AŞADI 'Ege iki yakadan da aynıymış' LATtFSANSÜR ANKARA-Dışişleri Bakanı Is- mail Cem ile Yunan meslektaşı Yorgo Papandreu'nun Sisam ve Kuşadası buluşması Türk tarafı- na umut verdi. Papandreu'nun iç politikada risklen göze alarak diyalog ve yakınlaşmadan yana kesin kararlılığını ortaya koy- ması memnuniyet yaratırken Türk ve Yunan işadamları. bele- diyeler ve sivil toplum temsılcilerinın Ege'de işbirliği çabalarının görülınesi iki tarafı da cesaretlendirdi. Üst düzey bir diplomat Sisam v e Ku- şadası buluşmasını değerlendinrken. " Yavaş ama emin adımlarla ileıiiyorıız. Süreci bir zincirin halkalan olarak gnr- mek gerek. Burada zincire bir halka KUŞABASI - Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Papandreu dün sabah erken saatlerde kaldığı otelin kıyısında denize girdı. "Hep karşı kıvıda denize gircrken bu tarafa bakardun. Şimdi buradan karşısı nasıi görünüyor, ona bakacağMn" diyen Papandreu, denizden çıktıktan sonra da "Hiçbir fark >«kmuş. Ege, buradan da Ege" diye konuştu. AB Konseyi toplantıst nedeniyle sabah lzmir'den aynlması gcreken Papandreu, Ege'nin Türkiye kıyılanndan denize girme tutkusunu yaşamak için erken saatte kalktı. Papandreu, denizin keyfini çıîcanrken, Dışişleri Bakanı Ismail Cem, kahvaltı yapmayı tercih etti. Havahmanına gitmek üzere otelden birlikte aynlan Cem ve Papandreu, daha sonra özel uçaklan ile yurtdışına hareket ettiler. lendırmesi, Cem-Papandreu gö- rüşmesi sonucunda iletişim, ula- şım, deprem, turizm ve ticaret ko- nulannda yeni işbirliği alanlan ortaya konarak Türk ve Yunan halklarına "bakanlann diyalog çabalarının meyvelerini verdiği'' mesajı verilmesi oldu. 'Ahnan mesafe\i görüyoruz' daha cklenmişrir. Yeni halkalann eklen- meshie\-akınlaşnıa dahada güçknecek- rir" diye konuştu. Yunanlı bir diplomat da, Ege kıyı- lan ve adalardan başlayarak halklar arasında işbirliği arayışının öne çıkma- sından memnuniyet duyduklanru be- lınerek. "Bizbuna "sıvil diplomasi' di- voruz ve büvük önem veriyoruz. Artık yakınlaşma sürecinde 'daha yoğun iş- birliği' içerisine girilmekte. Bununso- mutanlamdasınırlanmızdan,EgeböJ- gesinden başlaması da çok doğaL tşa- damlarmın Sisam zirvesinin sonuçla- n bizim için rehber olacak. Bölgesel iş- birliğini geliştirme çabalaruıı sonuna kadar destekliyoruz" dedi. İki ülke dıplomatlann ın ortak değer- Türk diplomatlar, iki ülke ara- sında birçok temel sorun bu- lunduğu ve bunlann bugünden yana çözülemeyeceğini belir- tirken, "Ancak2yılöncesineba- kınca alınan mesafevi görebili- yoruz. Bunlar önemlidir ve te- mei sorunlann çözümüneohım- lu yansunalan olabiür" görüşünü di- le geüriyorlar. Diplomatlar, temel konulann müza- keresıne geçılememesınde Yunanis- tan'ın güvensizliğinin etkilı olduğunu kaydederken ticaret, turizm ve diğer alanlarda işbirliğinın geliştirilmesi ile bunun da aşılabüeceği beklentilerini dile getiriyorlar. jL yoğun ilgi 5 gûnlük bir ziyaret için Ukrayna'ya gelen Papa İkinci Jean Paul'e yönetik se\gi gösterileri devam ediyor. l kraynahlann çoğu tarafindan ruhani otoritesi taıunan Moskovo Ortodoks Partikliginin ziyaretine karşı çıknğını açıklamasının ardından, Kie\ 'e ulaştığında Ortodokslardan "uzak ve yakın geçmişte işlencn hatalar için" ö/ür dileyen Papa, gezLsinde yoğun bir ügiyle karşılaşb. Papa, kendini banş ve kardeşlik elçisi olarak tanımlayarak, "Katolik kilisesine bağh olmayanlar dahiL, herkes tarafindan dostça karşılanacağını umduğunu" söylemişti. (Fotoğraf: AP) Cem-Papandreu buluşması Rum basını bölündü Dış Haberier Servisi - Yunan basını, Dışişleri Bakanı İsmail Cem ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Papandreu'nun Sisam adası ve Kuşadası'nda buluşmalanrun "olumlu bir at- mosferde geçtiğmi" yazarken. Kıbns Rum basınında iki ülke arasındaki sorun başlıklanna ve Kıbns konusuna değinilmemesi ne- deniyle sert eleştiri- ler içeren haberier yer aldı. Yunan basınında çıkan haberlerde, ağırhklı olarak Kıbns konusu- na ve Türk- Yunan sorunlanna değinilmemesinin atmosferin olumlu olmasını sağladığı vur- gulanıyordu. Gazetelerin he- men tamamı, buluşmayla ilgi- li haberlerini "Cem ve Papand- reu arasında larmızı hat" baş- lığıyla okuyuculanna duyurdu. iki bakanın buluşması Atina ve Lefkoşa'da farklı yorumlara konu oldu. Bakanlar arasında kurulacak direkt telefon hattının ilışkiler- de yeni gerginliklerden kaçın- mak için kullanılacağı yorumu- nu yapan gazeteler, Cem ve Pa- pandreu'nun gelecekte Türki- ye ve Yunanistan'ın Ege'de bir- likte sismik araştırma yapma- lan ümıdini dile getirdiklerine de dikkati çekfiler. Lefkoşa kaynaklı Sımerinı gazetesi ise, iki lidenn buluşma- sını " Uşaklık Zey- bek Oyıınlan" şek- linde duyurarak, "Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Papandreu'nun, Ege ve Kıbns gibi büyük ulusal sonın- lan tamamen göz ardı edenek, hafta sonu Sisam Adası ve Türk kenri Kuşadası'nda Türk mes- lektaşı Ismail Cem ile zeybek oyunlanoynayarakdüşüp kalk- tığuu" yazdı. Okurlar bilir, O hep vardı . Yıllarca süregelen dinlence alışkanlığı.. *---* 'ARTEMÎS ÖREN TATİL KÖYÜ' ArtemısTatılKoyu.30 000m2'lıkbıı \!/mhemenkıyısındakuıulmuştur H2stan- dart oda ve 6 suıt. toplam 245 yatak kapa^ıtesı, peyzaı duzenlemesıvle unlu, rengârenk çıçekle- nn kokulannı yaydığı tatıl köyTimıızde tıını odalarda balkon, direkt telefon, 3 kanal muzık yayı- nı ve mını bar, ısteğe bağh TV mevcuttur Alış\enş yapnıak ısteyenler mım çarşımızdan >aıar- lanabılırler Mını çım futbol, basketbol. plaj voleybolu sahaları, masatenısı, tenıs \ e bılardo. ıdeal bir ola- nak sunuyor Çocuklar. Artemıs Tatıl Köyu'nde oyuna \ e eğlencey e doyacaklar Çocuk havıızu. çımle kap- h oyun parkı. yan a<;ık atan salonumuz onlara guv enlı ve neşelı ortam sunuyor K.ah\ altı v e akşam yemeklennde tatıl köyumuzun açık bufesı, her ze\ ke uy gun, 1 ıirk ve dün- ya mutfağından zengın seçeneklerle karşınıza çıkıyor A la Caıte Restauraııt, Kafeterya, Snack Bar ve Ha\ıi7 Bar gunün her saatı hızmetırazdedır tyı ve mutlu bır tahl geçırmeniz dıleğiyle H,\ZİRAN DBL P.P. 20 0OO 000.- SNG. SUPP İOOOOOOO.- TH1RDPERS 14.000 000.- * Yukandakı Tıyaılara açık bufe kah\ jln akşam >emeŞı dahıldır * 0-6 \aş çocuklar ucretsız * 7-12 \aş çocuklaro o50 ındınm \rtemıs Oren Holıday Resort. Örcn - Burhanıve Tel 0 266 4l6 37 76lpb\) Falc^ 0 ZbfıAib *İ 26 Web Page ««•» anemı- şen tT Tatilcilerin %10'u reklamla, %90'ı tavsiye ile kendi otellerini bulurlar... Restoranl i Hana Ağaçlann sıklığından öenı gönmlûsûnû çekemedrk Gebn pOrün C lub Orient, Antık Çağm adalet, sağlık ve banş içın buluşma merkezı olan OfBn'de denize "sıfır" bınbır yıkiızlı bır tatıl koyüdur Homeros'un doğum yen Işıklar Sahılı"nde, Dunyantn atmosiennfle oksııen ofam en yuksek ıKı noktasından biri olan Edremıt Kortezı'nde, Zeytın Rıvıerası'ndadır Club Orienrte, Ege sıölinde yapılmış 62 dubleks yaptnın her daıresı 2-4 veya 4-6 kişilik aileler içın tasartanmış. ıçlennde duş/WC ve telefon olan odalardan otuşur Tum kapılar dev bır botanik bahçesıne açılır Bahçe bıter, ıncecik kumlu plaı başlar Ozüriuier ve engellıler içın tumüyle düzayak, vejeteryanlar ve dıabetıkler içın sorunsuz tatıl Günluk doktor vızrö AırttfcCagın Kwweım»ıı Ören le w ılaa ClMtOrleBL GtibfiYP 24.000.000 TL,0-12faf ücretsli, (3.)-4.S.-t. tifiler, 12.000.000 TL Club Orient Holiday Resort. Ören-Burhanrye Tel: 0.266.416 53 54"- 416 34 45 • Fax: 0.266.416 40 26 ırteologtirn n çmecllerin lünümûzieU Werkezldlf. www club-onent.com Loryma Resort Hotel "Bir Yaşam Biçimi" Turunç. Guney Ege'nın adacıklar ve fıyortlarla bezen- rruş nefes kesıcı coğıafyasmın en guzel ko\lanndan bı- n . Marmans'e çok yakuı olmasına karşm. tıınzm mer- kezlennın her türden çevTe kırlihğıne yeten denli uzakta. doğaya saygılı. MavıBa\Tak"lıbırbelde Lonmn Resort Hotel yamacın mevcut topografyası \e vejetasyon doku- suna gızlenmış, koyun büvuleyıci, mıstık panoramasma tümüyle hükmeder konumda sıra dışı bır tesıs. Ormanlar- dan ınen sennleticı esuıtıler, düşük nem oranı \ e bol ok- sıjenlı, sağlıklı ha\asıyla ıdeal ıklım koşullaruıa sahıp. Eko-çiftlığmden kendi sutünü. peynınnı. kremasım. \ıı- murtasını temın eden. kendi urettığı -yorenın en kahtelı- zeytınyağtnı kullanan. damak zevkı kadar sağlıklı beslen- me ılkelenne de duyarlı bır mutfak Konforlu apart daıreler, açık büfe restoran. a la carte restoran. pool-bar. OxyGen-Bar. açık \e kapalı yüzme ha\iızlan,jet strearn,jakuzi. fıtness-center, sauna. beauty- center, bılardo. dart, ıskambıl salonu, masatenısı. tenıs. sü- perdısko.çocukkulubü. doktorservısı. eko-çıftlık vb hız- met buımlen Doğa gezılen, trekkıng, dağcılık, tekne turlan, su spor- lan, dalgıçlık, raftıng. jeep-safari gıbı doğa sporlan, T'aı- Chi ve yoga seanslan.. "Özel ammasyonlar", "'surpnz showlaı"dan anndınl- mış, arabesk müzığı uzaktan bıle duyamayacağınız. kent yaşamının yıprattığı ınsanın dıngın. sağlıklı hır ortamda doğa ile bütünleşıp kendısını yenılemesını. pozıtıf yaşam enerjısıyle dolu günluk yaşamına donmesım hedefleyen. kültür ve çevre dostu, çağdaş bır ışletme anlayışı Genış bılgi. www.loryma.com Tel. 0 252 47 6 72 20-24 Faks 0 252 476 "2 25 Fıyatlarımız (tam pansiyon, açık büfe) Haziran - Eylül: 13.000.000.- TL. Temmuz - Ağustos: 16.000.000.- TL. Mavı, yeşil ve dostluğun bırleştıği yer OTELMİMAS Otele ait özel plaj, mavi bayraklı bir deniz, spor alanlan, oyun salonu, yüzme havuzu, animasyonlan ve her gece canlı müziği ile Otel Mimas *** tatilyapma imkânını orta gelirli dostlanmızın hizmetine sunuyor. Cumhunyet gazetesi bizden Tel: 0 232 73128 68-67 Faks: 0 232 731 28 66 Otel Mimas Karaburun/tzmir MAVİ DEMİZ TATİL EVLERt Türkiye'nin cennet köşesi, mavi bayrak ödülü, Marmaris Turunç Koyu'nda denize sıfır, yüzme havuzu, havuz bar, sabah ve akşam zengin açık büfe, her cumartesi havuzbaşı barbekü parti, tüm pide ve pizza çeşitleri. odalarda müstakil elektrikli şofben, klıma, müzik, telefon 0-2 yaş ücretsiz, ayru odada üçüncü kişi %50 indirimli İki Kişilik Odada 1 Klşl 7 Cece 8 Cün 150.000.000.-TL Rezervasyon Tel 0 252 476^1 90-91 Fax: 0.252 4^6 70 0~ www hotelmavıdenız com ANKARA 22. AS1İYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLtĞİ'NDEN Esas No: 2000/442 - Karar No 2001/204 Mahketnemizden venlen 2000/442 esas - 2001/204 karar sayılı ve 1.5.2001 tarıhlı davacı Vakjflar Bolge Müdurlüğu tara- fından davalı Mesut Şen aleyhıne açılan ecnmısıl davasının kabulüne. 540.000.000 - TL'nın 4 12 1999 tanhınden, 499 950.000 - TL ecnrrusılın 26 6 2000 tarihinden ıtıbaren yasal faizı ile bırlikte davahdan tahsılı ile davacı tarafa odenme- s\ne ıhşkın venlen karar, davact Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafindan temyiz edilmış olup, davaluun adresı meçhul olduğun- dan, ışbu temyiz dilekçesı davalı Mesut Şen'e teblığ yenne geçerlı olmak üzere ılan olunur Basın 36020
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog