Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

25 HAZİRAN 2001 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER IVIavi Akım yanlış anlatılıyor' • KASTAMOMJ (Cumhuriyet) - Enerji ve Tabiı Kaynaklar Bakanı Zeki Çakan. Mavi Akım projesinın siyasi hırs uğruna yanlış • , anlatıldığını belırtti. Kastamonu'daki temaslan sırasında bır konuşma yapan Çakan, ANAP'ın en büyük hatasının yaptıklannı anlatamamak olduğunu belirterek "Siyasi çıkar umanlar, yapılan büyük projeleri karalama yollannı tercih ediyorlar. Çirkin siyaset yapıyorlar" dedi. 'Sıkıntıyı dar gelirli çekiyor' • ANTALYA (Cumhuriyet) - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli ile devlet bakanlan Tunca Toskay ve Şuayip Üşenmez, Antalya'nın Korkuteli ilçesınde, MHP Korkuteli ilçe teşkilatı tarafından düzenlenen Kartal Yaylası Şenlıği'ne katıldılar. Bahçeli burada yaptığı konuşmada, kasım ve şubat krizlerinin Türkiye'yi derinden etkılediğini ve krizler nedeniyle asıl sıkıntıyı dar gelirli vatandaşların yaşadığını ifade etti. Bahçeli. kalıcı bir iyileştirmenın mümkün olması için, genel ekonomik dengelerin yerli yerine oturması gerektiğini bildirdi. Yücelen ödül dağıtacak • DİYARBAKIR (Cumhuriyet Bürosu) - Içışlen Bakanı Rüştü Kazım Yücelen, Diyarbakır'daki temaslan sırasında il emniyeti tarafından geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda 18 faili meçhul olaym sorumlusu olarak yakalanan 3 Hizbullah tetikçisi ile Gaffar Okkan suikastına katıldığını itiraf eden terörist Bedran Selamboğa'nın yakalanmasındaki başanlan nedeniyle polisleri kendı maaşıyla ödüllendireceğini açıkJadı. Afiş çalışmasına gözaltı • tstanbui Haber Servisi - Sosyalist Iktidar Partisi'nden yapılan açıklamada, başlattıklan "MekDanılds sağlığa, ekonomiye, onurumuza,insanhğa zararhdır" ibareli afiş çalışması sırasında üyelerinin gözaltına ahnmasını kınadı. Açıklamada, Marmara Üniversitesi Göztepe Kampusu önünde yapılan çalışma sırasında gözaltına alınan SlP üyelerinin acilen serbest bırakılması ıstendi. TBI/I otoyolunda protesto • Istanbul Haber Servisi-Eyüp'te bir grup, Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'yi protesto etmek amacıyla TEM otoyolunu trafiğe kapattı. Gedik Ahmet Paşa Viyadügü üzerinde toplanarak protesto eylemi düzenleyen yaklaşık 30 kişilik topluluk, önceki akşam yüksek voltajlı akıma kapılan arkadaşlan Cumal Utar'ın (26) yaşamını yitirdiğini belirtti. Okmeydanı 'ndan Maslaîc'a gidiş yönünü bir süre trafiğe kapatan grup, elektrik idaresinin gerekli güvenlik önlemlerini almadığmı • ve trafonun üzerinde - hiçbir uyan işareti ya da kilit bulunmadığını vurguladı. DIPLOMALIIŞSIZLER• Baştarafi 1. Sayfada ne, depo sorumlusundan satış elemamna, müşterı temsilcisinden muhasebe sorum- lusuna ve stajyer avukattan inşaat mühen- disine kadar her kademede görev alacak elemanlar da aranmaya başladı. Bu vasıflara sahip personel arayanlar kıh kırk yardıklan için aradıklanm bula- mazken birçok işyerinin aradığı vasıflan haiz olan personel de iş bulmakta hâlâ zorlanıyor. •Beyln Avcısı' şlrtcetler Işveren ve iş arayanlann taleplerinin buluşması için "Beyin AvcısT ya da "Ka- fa Avcısı" denilen şırketler kuruldu. Baş- lı başına bir sektör oluşturan bu şirketler- le, en çok Türkiye'de faaliyet gösteren ya- bancı fırmalar çalışıyor. Aranan nitelik- lere sahip elemanlan bulan ve ön eleme- den geçiren bu aracı şrrketler, daha sonra uygun gördüklerini eleman arayan şirke- te gönderiyor. Gönderilen eleman beğe- nilmediği takdirde, aracı şirket uygun ele- manı buluncaya kadar müşterisi olan fir- maya servis yapıyor. Artık yabancılann yanı sıra birçok yerli şirket de aradığı ele- manı bu aracı kurumlardan temin ediyor. Ancak aracı kurumlann çalışma yönte- mine soğuk bakan yerli şirketler de var. Bir şirket yöneticisi bu konudaki çekin- celerini şöyle anlatıyor: Sakıncalar» var " Personel temin eden bu aracı şirkeder- le biz deçahsük.Ancak bazı sakıncalan ol- duğunu gördükten sonravazgeçtik. Bu şir- ketlerden bir eleman ahyorsunuz. Işeakb- ğımız o eleman da bu aracı şirkede müş- teri ilişkisi içinde olduğundan aynı araa Bir dil yetmiyor Sibel Tarhan deneyimli bir sekreter. Gı- da ve tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir grupta yönetici sekreter olarak görev yapıyor. lyi derecede Ingilizce biliyor. Iş başvurusu yaptığı şirketlerde kendisine en çok medeni durumu ve çalışma saatlerin- de esnek olup olamayacağı sorulmuş. Bir de kaç dil bildiği. Tarhan, "Bundan önce- ki isyerime başvuruda bulunduğumdayö- netici,evülik, nişanolayıvarsa hiç başlama- yalım diye uyanda bulunmuştu" dıyerek deneyimlenni şöyle anlatıyor: "Sekreterlik mesleğinde çahşmasaatie- rinde esneknk, dilbügisi ve prezantabJ oJ- mak aranan başbca koşullar. Ben Ingfliz- ce biliyorum. Ama arûk tek dil yetmhor, Udnci dil isteniyor. tş başvurusunda özel- Kkle yüz yüze görüşmede kıhk kıyafet ve sorulara verilen yanıtiar çok önemlL tkna kabüiyetine önem veriliyor. Ama bunun dışında çok uçuk sorulara da maruz kal- dığmuz olu>or. Bu şirketteki görevime baş- lamadan önce başka bir şirkete yapüğım başvuruda yönetici bana önce medeni du- rumumu,ardından da 'Birlikte yaşadığın biri var mı' diye sormuştu. Bu sorular çok gücüme gitmişti doğrusu." İS7ANBIT VF ANTAI.YA UÖlGk MI'DCRLlCl NATIS liÖLVMUİKlsm-' «ORKVLFNOİRİLMI K r\lVERSİTEI.HRl.\ BOH'Ml-NDEN 1 hı mnı:cmt ALUAVCA VF IscAüza ÎBLES Jfı >A>IM Ş OIO E H U Y F T U EVGIîLI 1)1 U.NMAYAN i Rkl.K AUAYIAR İCİV lHtCİHFN ASKEKÜKU- İU>IC.I Bl HNVIAYAN MÜHf- \DlM.lC Aradığını «ÜZF.LLİK SKKTÖRÜNDE «ÜZKI- FIRSATLAR 11 .-1/(212) \O I-t fAKSA CKJNKKRMFM-'R üe— kunım daha iyi bir iş bulduğunda bize gönderdiği demanı bir süre sonra trans- fer edip başka şirkete gönderiyor. Biz de iyi bir ekmanınuzı durup dururken kay- bettiğimizden zarar göriiyoruz." "Beyin Avcısı'' olarak tanımlanan şir- ketlerden piyasada en tanınmışları, Ant- hal, Arthur Anderson, Earnst Youne, PDR, EPS, Kariyer ve ANT. Aracı şirketler dışında konunun önemi- ni kavrayan gazeteler de "İnsan Kaynak- lan" eki vermeye başladı. Gazetelerin "tnsan Kaynaklan" ekin- de şirketler neredeyse amuda kalkmalan- nı istedikleri personele ulaşmak için say- fa sayfa ilan verirken iş arayan vasıflı ele- manlar da bu eklerin "Arad^ınız Benim* köşesınde sahip olduklan nitelikleri sıra- layarak bir anlamda görücüye çıkıyor. An- cak işverenin aradığı mesleki vasıflara ve geçmışteki referanslara sahip olsa bile işi kapmak o kadar da kolay olmuyor. Aranan niteliklere sahip olduğunu dü- şünen ışsizlerin yazılı başvurulan kabul edilse bile nitelikli pek çok işsiz, aynntı gibi görünen nedenler yüzünden eleniyor. Yazılı başvurulann büyük bir kısmında fotoğraf şartı konuyor. Bu da işe alacağı elemanın fiziğine verilen önemi gösteri- yor. Fotoğraftan beğenilen birçok kişi ön görüsmede beğenilmeyerek gen çevrile- biliyor. Fiziği kusursuz olsa bu kez kılık kıyafetten sınıfta kalma riskı var. Fizikten ve giyim kuşamdan sınıfi geçenleri bek- leyen üçüncü sınav, diksiyon ve konuşma yeteneği. Adeta engelli yanşa gıren işsiz- leri bekleyen başka engeller de var. Medeni durumu, nerede oturduğu, eh- üyetinin bulunup bulunmadığı, sigara içip içmediği, seyahate engel bir durumunun bulunup bulunmadığı ve daha da ötesi hangi burçtan olduğu, hatta cinsıyeti. işe alınmasında gözetilen kriterlerden başlı- calan. Erkek eleman alımında düzenlı bir aile yaşamı için evli olması koşulu aranır- ken bayan personelde bekâr olanlar tercih nedeni. Evli bayanlar ahiret sorgusundan başa- nlı çıktıklannda bu kez yakın bir gele- cekte çocuk yapmayı düşünüp düşünme- diği sorusuyla karşılaşabiliyorlar. Şirket- lerın eleman alırken bır koşulu da hem genç hem tecrübe sahıbi olması. Genç bi- rinın nasıl tecrübeli olacağı sorusunun ya- mtı yok. Bu sınavlan başanyla tamamla- yanlaren sonunda alacağı ücretkonusun- da pazarlığa oturma şansını elde edebili- yor. Şirketlerdeki nitelikli personel açığı- na karşın iş arayanlann ücret konusunda pazarlık yapma konusunda fazlaca bır şansı da bulunmuyor. Mine Canpolat, bir büyük fırmada pa- zarlama müdürü olarak görev yapıyor. En büyük hobisi mesleği ile ilgili bütün ış ilanlanna basvurmak Bu merakmı "Ya daha iyi bir iş bulur- sam" diyerek açıklıyor. Her eleman ara- yan firmaya başvuru yaptığı için doğal olarak başından ilgınç olaylar geçmiş. Rakip olmayacak eleman seçllîyor Özellıkle yazılı başvurunun ardından yapılan ön görüşmelerde kendisine soru- lan ilgınç sorulan ve sınavı yapan yöneti- ci ve firma sahıpleriyle ilginç dıyaloglan şöyle anlatıyor "İşe alınacak elemanı şir- ketlerde işverenden çok, o şirkette belli so- rumluluğu olan yöneticikryapıyor. Patron- laanlaşmakyöneticiyegöredaha kolay. Yö- netici kendi tahakkümü altına girebilecek ve ileride kendisine rakip olmayacak ele- manlan seçmeye özen gösteriyor." Küçük ilaııa iki günde 591 başvuru Deneyimli bir sekreter olan Tarhan, iş gönîşmele- rinde kılık kıyafetin çok önemli olduğunu söylüyor. tstanbui "da bir maya fabrikasmda teknik koordınatör olarak görev yapan Eyüp Erdogmuş, şirketlerinüı ihtiyacı olan elemanlan bulmak için bir gazeteye tek günlük küçük bir ilan verdiklerini ve bu ilan sonucunda ilk ıkı günde yüzlerce başvuru olduğunu belirtti. Şirketlerinin ihtiyacı olan pazarlama müdürlüğü için iki günde 591 başvuru, muhasebe müdürlüğü için 300'ü aşkın başvuru yapıldığını açıklayan Erdogmuş, ilanda askerlik dışında hiçbir koşul konmamasına karşın başvurularda üniversite mezunu, iki dil bilen, büyük firmalarda iyi pozisyonlarda görev yapmış, bilgisayar ve muhasebe konusunda deneyimli olanlann çoğunlukta olduğuna dikkat çekiyor. Yönetici olarak, işe alınacak personelde hangi özellikler arandığına ilişkin soruya şöyle yanıt verdi: "Piyasada bûyük bir işsizök var. Nitelikli işgücünün iş alanı sınırh. Bu durum da işvereni personel alırken daha seçici olmasına ve üstün nitelikli personel seçimine yönettiyor. Bizim verdiğimiz son ilana bir Ud üniversite bitiren. en az iki dil bilen, bilgisayar, muhasebe ve pazarlama teknikleri konusunda özel eğitimden geçmiş çok sayıda başvuru var. Ancak biz firma olarak uygun iş için uygun personel ahmına dikkat ediyoruz. Lise mezununun yapabileceği bir işe üniversite mezunu, bir iki dil bilen, iş deneyimi olanlar da başvurmasuıa rağmen deneyimli lise mezununu tercih ediyoruz. Çünkü üniversite mezunu bir kişiyi işe aldığunda bir süre sonra daha iyi bir iş bulduğunda bırakıp gidebiliyor. Aynı şeküde işyerine uzak bir yerde ikamet ettiği Xlanı veren fabrikada teknik koordinatör olarak görev yapan Eyüp Erdogmuş, askerlik dışında hiçbir koşul aranmamasına karşın başvurularda üniversite mezunu, iki dil bilen, büyük firmalarda iyi pozisyonlarda görev yapmış kişilerin çoğunlukta olduğuna dikkat çekti. halde, çaresizlikten 'Neresi olursa olsun fark etmez' diyerek işe başlayan eleman bir süre sonra evinin uzakhğuu bahane ederek sorun yaratabUryor. İş için önce başvuru formlannı incelıyoruz. Buradan yaptığunız elemelerden sonra adaylan ön görüşmeye çağuıyoruz. Başvuru formlannda hangi burçtan olduğunu ve yükselen burcunu yazan adaylara da rastfay oruz. Bizim için bu eksi bir puan. Böyle biri bize gerekli değU." T Ü R K B A N K C A L I S A N L A R I C H P L İ D E R İ N İ Z İ Y A R E T E T T İ Baykal: Sorumlu siyasetçfler ANKARA (Cumhurijet Bürosu)- CHP Genel Başkanı Deniz BaykaL Türk Tica- ret Bankası"mn (TÜRKBANK), temiz toplum ve temiz siyaset düşüncesinin saygın bir simgesi olduğunu söyledi. Baykal, TÜRKBANK'ın kapatılmasının tek sorumlusunun siyasetçiler olduğunu vurguladı. Bir grup TÜRKBANK çalışanı, dün CHP Genel Merkezi'ne gelerek Deniz Baykal'ı ziyaret etti. Bankanın kapatıl- masmı protesto eden çalışanlar, "TÜRK- BANK bizhndir, bizim kalacak; Çeteler gidecek, TÜRKBANK kalacak" ve "Baş- bakan Baykal" sloganlan attılar. Banka çalışanlannın temsilcileriyle bir süre makamında görüşen Baykal. daha sonra parti binasının önünde çalışanlara seslendi. Bankanın içinde bulunduğu özel durumu yakmdan bildiğıni belirten Baykal, Türkiye'de yaşanan mali krizin ardından, 80 bankadan sadece TÜRK- BANK'ın kapatılması yönünde karar ahndığını söyledi. 'Kapatma kararı yanlı;' TÜRKBANK'ın kapatılmasını ekono- mik açıdan haklı ve doğru bulmadığım söyleyen Baykal, "Bankanıniçinedüştü- ğü mali sorunlann sorumlusu çahşanlar değildir, mevduatuu yatıran vatandaş de- ğildir. Sorumlusu bir türlü TÜRK- ZİRAAT BANKASI'NDAN EMEKLIMAAŞLAR1NIALANLARA AYLIKLARI PTT'DEN ÖDENECEK Bak postacı geliyor, maaşları getiriyor BANK'tan eUni çekemeyen siy asetçiler- dir" dedi. TÜRKBANK'a, zamanında 600 milyon dolar teklif verildiğini anım- satan Baykal şunlan söyledi: "O günden bu yana geçen 3 yıl içinde ne obnuştu da 600 milyon dolar verilerek ahnmak istenen banka, tek kuruş veren yokmuş gibi sorumsuz bir bürokrat kara- nvia kapatümaktadır. Başka banka yok mu? Bankalar birieştiriliyor, neden Türk- bank birleştirilmiyor?" Deniz Baykal. TÜRKBANK'ın CHP'lilerin gözünde özel ve saygın bir yeri bulunduğunu da belir- terek "TÜRKBANK, temiz toplum, temiz si- yasetdüşüncemizin say - ANKARA(ANKA)- Üç yıl içinde özelleşririlmesi öngörülen ve adım adım kamu bankacılığından uzaklaştınlmaya başlanan Ziraat Bankası'mn boşalttığı alanlan, PTT doldurmaya devam ediyor. Bugüne kadar Ziraat Bankası aracıhğıyla aylıklan ödenen işçi emekliieri, kısa bir süre sonra aylıklanm PTT şube ve } merkezlerinden almaya ' başlayacaklar. PTT Genel • Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, işçi emeklilerinin ayhklarmın PTT şube ve merkezleri aracılığıyla ödenmesi için bir süredir yapılan görüşmeler tamamlanma aşamasma geldi. konusunda seçimlerini kendileri yapacak. işçi emeklilerinden isteyenler, anlaşmah bankalardan maaşlannı almayı • 3 yıl içinde özelleştirilmesi planlanan Ziraat Bankası'mn adım adım kamu bankacılığı rolünden uzaklaşmasıyla, işçi emeklilerinin maaşlannın ağustos ayından itibaren PTT tarafından ödenmesi gündeme geldi. Görüşmelerin olumlu sonuçlanmasınm ardından 3 milyona yakın işçi emeklisi, aylıklanm alacaklan yer sürdürecekler. isteyenler de PTT şubelerinden ya da merkezlerinden aylıklanm alabüecekler. Ağustos ayından itibaren işçi emeklilerinin PTT şubeleri aracıhğıyla aylıklanm alabilecekleri belirtildi. PTT Genel Müdürü Dursun Dağaşan, PTT şube veya merkezlerinde yapılacak aylık ödemeleri sırasında hiçbir emeklinüı kuyruk ya da başka bir nedenle mağdur olmasına izin vermeyeceklerini söyledi.Dursun Dağaşan, uygulamaya ağustos ayından j itibaren geçilebileceğini 1 belirterek bu işe personel, şube \ ve donanım açısından hazır j olduklan mesajını verdi. ; gm bir simgesidir. Bazı- ları bu simgeyi ortadan kaldırarak yapılmış olan yolsuzluklan ört- bas edebileceklermi sa- myorlar" dedi. Çalışanlara allcıgla destek Deniz Baykal, açıkla- masının ardından banka çalışanlanna alkışla des- tek verirken bazı banka çalışanlan da Baykal 'ın konuşması sırasında gözyaşlannı tutama- dılar, OĞLUNU YAKMAK İSTEDİ i İŞSİZ | babanın cinneti AÖ4PAZARI (AA) - Adapaza- n 'nda işsizlik nedeniyle bunalıma giren baba, kendisini ve 7 yaşm- daki oğlunu, üzerlerine benzin dö- kerek yakmak istedi. Toprak Polyester îplik Fabrika- sı 'nm 2 aydır grevde olması nede- niyle işsiz kalan Rıfat Çayu-b (31), Sakarya Valiliği önünde, kendisi- nin ve oğlu Ahmet Can"ın üzeri- ne, şişedeki benzini dökerek çak- mağını çakmaya çalışti. Yurttaşla- nn ihban üzerine polisler taraftn- dan etkisiz hale getirilen Çayırh daha sonra Osman Nuri Gezmen Polis Karakolu'na götüröldü. tşsiz olduğunu ve eşinden ayn yaşadığım belirten Çayırh, "Ço- cuklanmı bugüne getirdim ama bu-akmonlaraoyuncak almayu ek- mek bile götürenüyorum" dedi. ! Çok bunaldığı için kendisini ve ' oğlunu yakmak istediğini ifade e- 1 den Çayırh. "Ne olnr bana iş ver- sinler. Açlıktan çocuJdanm neredeyse ölecek. Bir babanın yaşayabUeceği en büyük acıyı j yaştyorum" dedi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog