Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 25 HAZİRAN 2001 PAZARTESİ 8 HABERLERİN DEVAMI Loto talihlisi Hopa 'dan HOPA (AA)- Sayısal Loto'nun geçen hafta sonu yapılan çeküişinde 6 rakamı doğru büerek büyük ikramiyeyi tek başına kazanan talihlinin, Aıîvin'in Hopa ilçesinde otobüs yazıhanesi işleten Zekeriya Topaloğju olduğu bildirildi. Hopa'da Lüks Karadeniz otobüs firması yazıhanesi sahibi olan Topaioğlu, geçen haftaki Sayısal Loto'da 6 rakamı bilerek 468 milyar liranm sahibi oldu. Topaloğlu, her hafta Sayısal Loto oynadığını ve son gün, devamlı gittiği bayiden 15 milyon lirahk kupon doldurduğunu belirterek şunlan söyledi: "Rakamian makinenin yardnruyla doldurdum. ÇekilişİB yapddjğı gece, sonuçian arkadaşımdan akhm. İlk kuponda rakamlann tuttuğunu görünce, bötiin gece heyecandan uyuyamadım. Maldne benizengin ettL" Topaloğlu. ilk planının bir otobüs almak olduğunu söyledi. Bnuulayı açtıhır korkup kaçtüar tSKENDERUN (Cumhuriyet) - Iskenderun'da 8 katlı bir binanın çatısından atlayan Mostafa Temeki adlı yurttaş. kendisini kurtarmak için aşağıda branda gerenlerin kaçmast sonucu yaşammı yitirdi. Bımahma girdiği sanılan 33 yaşındaki Mustafa Temelci, önceki gün saat 17.00 sıralannda, Atatürk Bulvan'ndaki 8 kath Eda Apartmanı'nın çatıstna çıktı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri gelirken Temelci'nin aşağıya atlaması ıhtımaline karşıhk, apartmanm önünde branda açıldı. Bütün çâlışmalara karşın intihar etme fiknnden vazgeçirilemeyen Tenrıelci, bir sûre sonra kendinı boşluğa bıraktı. Ancak, aşağıda branda açanlardan bir kısmı Temelci'nin üzerlerine geldiğini görünce, kendilerine çarpmasından korktular ve brandayı bırakarak kaçtılar. Boşta kalan brandanın özerine düşen Mustafa Temelci ise olay yerinde yaşamını yitirdi. Iskenderun İtfaiye Müdürlüğü yetkilileri ise brandayı bırakıp kaçan kimsenin olmadığını, brandayı tutan görevlilerin eğildikleri için Temelci'nin yere çakıldığırtı ileri sürdüler. AIDS'ülerinyarısı yabancı uyruktu tstanbul Haber Servisi - Bırleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun "HIV7AIDS" konulu özel oturumuna katılmak üzere ABD'ye giden Sağlık Bakanı Osman Durmuş, "Ülkemizde gerçekleşen AIDS vakalannm yüzde 411 dışandan gebnektedir'' dedi. Durmuş, BM Genel Kurulu'nun bugün başlayacak ve 2 gün sürecek toplaııtısına katıimak için New York'a hareketinden önce, Atatürk Havalimanı'nda basm toplantısı düzenledi. HIV/AIDS hastahğının da 1980'lerden baştayarak arttığını ve özellikle Afhka ile Uzakdoğu ülkelerinde yayılarak tüm uluslan tehdit eder hale geldiğini söyleyen Durmuş. "Modern zamanlann vebası oiarak tanımlanan AEDS'in ani arnşryla aiarma geçen Dünya Sağlık Örgütii. çeşitli çahşmalara baştamışör. Hastahğı yavaşlaüci, kontro) arana abâ. ryfleştirici iiaç ve teknikkrin geüştjrihnesi için gösteriteh oiağanüstü gayretler, yine aynı ölçüde pahah olup insaıüann büyük bir kesimiııin erişimi dışındadır" diye konuştu. 3. Havaahk Şenliği Havaeılığı sevdirmek veflgrviartürmak amacıyla Çataka Hezarfen Havaalası'nda düzenİenen "3. tstanbul Havacıkk Şenliği - Hezarfen 2001**de amatör. profesyonei ve asker püotiar gerçekleştirdikJeri gösterflerie büyük beğeni topiadılar. Paraşüt atlayışlan, gösteri uçuşlan ve akrobasi gösterüerinin yapıldtgı şenlikte en çok Ugi\i Uk defa paraşütk atiayan Serra Berksan adlı öğrenci topladı. Dans gösterikriyle sona eren şenlikte Türk Hava Kurumunun gösterisi sırasmda paraşüt öğretmenlerinden L'fük Akar, yere inerken rüzgânn etkishle alanda buhuıan iki görevüye çarpb. Olayda ayak büeği kınlan Akar, ambulansla lırternational Hospttal Hastanesfne kaWınkfa.(Fotoğraf: BÎROL KELEŞ) Yağmurgeliyor ANKARA (Cumhoriyet Bürosu) - Devlet Meteoroloji Işleri Genel Müdürlüğü"nden yapılan açıklamaya göre, bugün Trakya ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde yağış görülecek. Yarın, Trakya ile Doğu Karadeniz, çarşamba günü ise Batı ve Orta Karadeniz kıyılan ile Doğu Karadeniz yağışlı geçecek. Yağışlar, sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olacak. Hava sıcakhklan önümüzdeki üç gün yurdun iç, doğu ve güney kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civannda bekleniyor. Üniversitelere çifte standartI Baştarafı 1. Sayfada tırmalar üzerinden yardım al- malannı sağlamaya çalışıyor. Geçen yıl 10 bin dolara ula- şan öğrenim ücretlerı alan 21 vakıf üniversitesine 10 trilyon lira devlet yardımı yapan hükü- met, 1.5 milyon öğrencisi olan 53 devlet üniversitesine ise 10 trilyonluk araştırma fonunu çok gördü. Devlet üniversitesi rek- törlerinden gelen tepkilerin art- ması ve pek çoğunun istifanok- tasına gelmesi üzerine, gergin- leşen ortamı yumuşatmak için alelacele bir açıklama yapan hükümet, verdiği sözlerin arka- sında durmuyor. Üniversite araştırma fonlannın da yer aldı- ğı 15 fonun tasfiyesini öneren tasan, 19 Haziran 2001 'de TB- MM'de kabul edildi. Bu tasan- nın Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından kabul edilmesi halinde, üniversitele- rin araştırma fonlan kaldınla- rak elleri kolları bağlanıyor. Devlet Bakanı Kemal Derviş ve Başbakan Bülent Ecevifin söz vermesine karşın araştırma fon- lannın tasfiyesi öngörülen fon- lar içine almması, üniversitele- ri yeniden hükümete karşı hare- kete geçirdi. Hükümetin, verdi- ği sözleri unuturken vakıf üni- versitelerine büyük ayncalıklar getiren " Yüksekögretim Yasası ile Yüksekögretim Personel Ya- sası'nda Değişiklik Yapüması Hakkmdaki Yasa" tasarısını alelacele TBMM Plan ve Büt- çe Komisyonu'nda kabul etme- si, büyük tepki yarattı. Geçen yıl 21 vakıf üniversitesine 10 trilyon lira devlet yardımı ya- pan hükümet, 1.5 milyon öğ- rencisi olan 53 devlet üniversi- tesine ise 10 trilyonluk araştır- ma fonu vermişti. Tasanya gö- re vakıf üniversiteleri devlet Yabancı Dfl Smavı yapıldı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Üniversitelerin ya- bancı dille ilgili bölümlerinde okumak isteyen adaylann ka- tıldığı Yabancı Dil Sınavı'na (YDS) 38 bin 855 aday girdi. Bu sınavla birlikte üniversite sınavlarına ilişkin tüm aşama- lartamamlandı. YDS sonuçla- n, ÖSS Smav Sonuç Belgesi ile açıklanacak. YDS'ye katılmak için ÖSS'ye de girme koşulu aran- ması nedeniyle geçen hafta ÖSS'ye giren 38 bin 855 aday, dün YDS'ye katıldı. 2.5 saat süren sınavda, adaylara seçtik- leri yabancı dilde 100 soru yö- neltildi. ÖSS'deki tüm kural- lar ve türban yasağı YDS'de de uygulandı. Türbanh öğren- ciler başörtülerini çıkardıktan sonra sınav salonlanna alındı- lar. ÖSYM yetkilileri, sınavla ilgili herhangi bir olay olmadı- ğını, sınavın sakin geçtiğini belirttiler. YDS sonuçian, 2001 ÖSS Smav Sonuç Belge- si ile birlikte temmuz ayının son haftasında açıklanacak. üniversitelerinde çok sayıda araştırma yapan öğretim üyele- rini transfer ederken bu öğre- tim üyelerinin 1 yıl önce devlet üniversitelerinde yaptığı çok sayıda çalışmayı rapor ederek devletten yardım alabilecek. Bu da vakıf üniversitelerinin devlet üniversitelerinden öğretim üye- si hortumlamasını daha da ko- laylaştıracak. Bu ayncalık tasa- rıdaki, "Üniversiteterarası Ku- rulca görev lendirilen komisyon- ca yapüacak değerlendirme so- nucunda, bir önceki \ıl sonu iti- banyla tespit edilen tarunnuş bi- limsel dergilerde, üni\ersiteler- de en az 1 öğretim >ıh sözleşme- li tam gün statüsündc çahşan öğ- retim üyesi başına düşen yayın sajısı bakımından bu esasa gö- re sıralanan tüm devlet üniver- sitelerinin ilk yansına girecek durumda olması" maddesi ile güvence altına alınıyor. Tasa- nyla vakıf üniversitelerinın öğ- retim üyesi yetiştirmek yenne kolaycı bir yaklaşımla diğer üniversitelerden öğretim üyesi transfer etmesi sağlanıyor. Diyanet İşleri'yle protokol imzalandı Çakıcı, cezaevinde din eğitimi alıyor İZMİT (AA) - Izmit Özel Tip Kapalı Cezaevi ile Kandıra F Tipi Ceza- evi'nde, tutuklu ve hüküm- lülere dini eğitim verilme- ye başlandı. Alaattin Çalo- cı'nın da cezaevinde dini eğitim aldığı, ölüm orucu eylemine katılan 2 terör suçlusunun ise dini eğiti- me katıldılcîan sonra teda- vi>i kabul ettiği bildirildi. Kocaeli Merkez Vaizi Dr. AK Vasfı Kurt, Adalet Bakanlığı ile Diyanet Işle- ri Başkanlığı arasında ya- pılan protokol gereği. haf- tada 2 gün bu cezaevlerin- de dini eğitim verdiğini ifade etti. Kurt, "7 kişiKk gruplar halinde 2 saat sü- ren bu eğitimlere, terörsuç- lulan. örgütten çekindikle- ri için katılmak istemİTOr" dedi. Kurt, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ölünı orucun- da bulunan TÎKKO ve DHKP- CK 2 Idşi, örgütün ve arkadaşlannın baskısını önemsemeyerek dini eği- tim almak istediklerini be- Krttüer. Bu terör suclulan, eğitime başladıktan kısa bir süre sonra eyleme son vererek tedavivi kabul etti- ler. Teda\i>i kabul edenkr- den büı dine yakındı, diğe- ri ise ateisttL" Dini eğitim alanlann sa- yısının bu 2 kişiyle birlik- te 30 olduğunu ifade eden Kurt, "Bunlann arasmda Alaattin Çakıcı, Vedat Şa- hin ve Hadi Özcan da \ar. Kendilerine benim yapfj- ğım program doğrultusun- da değil, hangi konularda bilgi isterlerse, o konuda yardımcı olmaya çahşryo- rum" diye konuştu. Kurt, dini eğitimle cezaevindeki insanlann yeniden toplu- ma kazandınlmalannın hedeflendiğini belirtti. Teknoloji diniıı eınrinde .\NKARA(AA)-Diya- net tşleri Başkanlığı, müf- tü, imam ve vaizleri uydu aracıhğıyla eğitecek. Diyanet Işleri Başkanı Mehinet Nuri Yıbnaz, Di- yanet'in teknolojiden ya- rarlanmak istediğini belir- terek "Teknoloji, Allah'ın nimetidir. Bu da çok önem- li, insan zekâsı olan bir bu- luştur. Onun için teknoloji. dinin emrinde kullanıla- cak" dedi. Diyanet'in, özel bir şirket ile yapacağı an- laşma sonrasında Ankara, tstanbul, Izmir gibi bü>ük şehirlerde düzenİenen kon- ferans, panel ya da bir top- lantımn ekranlar aracıh- ğıyla müftülüklere aktan- labileceğini anlatan Yıl- maz, "Cemaateönemlibü- gilerverUmesi gerekoginde de uydu>ıı kullanabilece- gn" diye konuştu. Alınan bilgiye göre, merkezden verilecek vaaz ve hutbeler, müftülüklerde birkaç dakikahk gecik- meyle televizyon ya da bil- gisayar ekranından göriin- tülü oiarak izlenebilecek. İlk oiarak il ve bazı ilçe müftülüklerinde uygulan- maya başlayacak olan sis- tem, daha sonra camilerde de yaygınlaştınlacak. Mer- kezden yapılacak canlı ya- yını başka illerden izleyen- ler, yayına kahlarak soru sorabilecekler. Uydu, ön- celikle hizmet içi eğitimde kullamlacak. Budak'ın muüugünü Sc y kanlanndan Rıdvan Bu- dak'm oğlu Devrim Budak (28) ile Evrim Şengür (26) dün akşam Bahçeşehir Pri- ma Pub'da düzenİenen törenle evlendiler. Bahçeşehir Belediye Başkanı Kemal Ay- dm'ın krydığı nikâhta Evrim Şengür'ün şahitliğini eski maliye bakanlanndan Ze- keriya TemizeL Devrim Budak'ın şahiüigini ise işadaruı Mustafa Sert yaptı. Genç çiflferin nikâh w düğününe, aralannda DSP Istanbul Millenekili Erdoğan Top- rak,GaziantepBelediye Başkanı Celal Doğan.DÎSKGend Başkanı Sükyman Çe- lebi, Hak-lş Genel Başkanı Salim Uslu, eski DtSK genel başkanlarmdan Kemal Nebioğlu, tstanbul MilH Eğitim Müdürü Ömer Balıbev. Cem Vakfi Başkanı tzzet- tin Doğan, YÖK üyesi Prof. Dr. Aysel ÇelikeL avukat Eşber Yağmurdereli'nin de bulunduğu kalabahk bir davetli topluluğu kaOkh. Genç çiftin düğün törenine Bo- ra Gencer ve Tayfun şarkılanyla renk katü. (Fotograf: HATİCE TUNCER) Iran'da internet yasağı TAHRAN(AA)-Iran, 18yaşından küçüklerin internet kullanmalannı yasaklayan bir tüzük yayımladı. Hembestegi gazetesinin mayan internet servis şirketlerinin çalışma izinlerinin iptal edileceği hükme bağlanıyor. yayımladığı yeni tüzükte, muhalefet gruplan ve muha- lif kişilerin, rejim ve Islami değerler aleyhine bilgiler içeren internet siteleri işlet- meleri nedeniyle internetin "ulusal güvenügi tehdit ede- bfleceğmi" belirterek inter- net şirketlerini, 18 yaşından küçüklerin internet kullan- masını denetlemekle ve bu tür içerikler bulunan sitelere erişimi engellemekle sorum- lu kıldı. Tüzükte, bu önlemleri al- 9 Afgan uyuşturucu TAHRAN (AA) - Iran'da 9 Afgan uyuştu- rucu kaçakçısı, polisle girdikleri silahlı ça- tışmada öldürüldü. Iran haber ajansı IRNA dün verdiği haberde, 6 kaçakçının Horasan eyaletindeki 2 çatışmada öldürüldüğünü, çatışmalarda 6 tüfek ve 106 kilo uyuşturu- cu ele geçirildiğini belirtti. Kerman eyale- tinde meydana gelen dığer çatışmada ise 3 kaçakçı öldürüldü, 300 kilo afyon ele geçi- rildi. Kerman'daki çatışmanın son iki gün içinde yaşandığı belirtilirken diğer iki çatış- manın zamanı konusunda bilgi verilmedi. Kayahk zeıııiıı kurtuluş değiltstanbul Haber Servisi - Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Ens- titüsü Müdürü Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara, Mahalle Afet Yönetim (MAY) modellerini her- kesin benimsemesi ge- rektiğini belirterek "Bu projeyle afet yöneten bir ülke olacağız" dedi. Je- ofizik Mühendisleri Odası Istanbul Şubesi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu, "Doğu Anadolu'da henüz kınl- marruş olan fay. gelecek- te büyük bir depremin habercisi'' dedi. Afet yöneten bir ülke olacağız Istanbul ve Bursa'da toplam 179 mahallede uygulamaya giren MAY Projesi kapsamında Afet Güvenli Yıldız Çevre, Kültür ve Işletme Koope- ratifı tarafından Beşiktaş Sivil Savunma Müdürlü- ğü'nün desteğiyle Yıldız Dış Karakol Binası'nda bir toplantı düzenlendi. Toplantıda konuşan Prof. Dr. Işıkara, "Mahalle oia- rak gerek acil müdahale Peru • Baştarafı 1. Sayfada açığmda olduğunu bildirdi. ABD Jeolojik Araşörma Kurumu (USGS) tarafından yapılan açıkla- mada, depremin, Boliv>r a ve Şili'de de güçlü bir şekilde bissedildiği be- hıtildi. Açıklamada, depremin 30 i- la 40 saniye sürdüğü kaydedilerek "Bu büyüklükte ba-deprem, raeyda- na geküği bölgeler de göz önünde bu- lundurulduğunda, önemli oranda can ve mal ka>buıa yol açabiür*' de- nildi. USGS'den Jeofizikçi VVaverfyPer- SOD, deprem dalgası (tsunami) olası- hğı konusunda, "Şüi kryüan boyun- ca birçok dalga saptadık, ancak ba dalgalar hasar yaratacak kadar bü- yük değiL Şu anda böyk bir tehüke yok'" dedi. Depremin en yoğun oiarak Arequ- gerekse teknik donamm açısuıdan depreme hazu*- lıkh ounahyız. Bu projey- le afet yöneten bir ülke olacağız'' dedi. Kadıköy Belediyesi ve Moda Gönüllüleri Deprem Komitesi tara- fından dün Kadıköy Be- lediyesi'nde "Afetierde Sivil Toplum Kuruluşla- n ve Kobe Deneyimi" 5 sallaııclı ipa ve önemli maden bölgesi Moqu- ega'da hissedildiği belirtiliyor. Yetküilerin açıklamasma göre Are- quipa kentinde 21, Moquega kentin- de 17, Tacna kentinde de 9 ceset en- kaz altından çıkanldı. Kentlere uzak bölgelerdeki köylede henüz temas karulamadığını belirten yetkililer, ölü sayısmın artmasmdan korkuyor- lar. Şili sının yakınlanndaki Tacna'da 200'den fazla kişi yaralandı. Devlet Başkanı Afcjandro Toledo, ABD, Fransa, îspanya ve Almanya'ya yap- mayı planladığı gezisini deprem yü- zünden erteledi ve felaket bölgesine gitti. Ülkemn güney bölgesindeki ye- rel yönetimler, bölgeyi "Afet Böige- siw ilan etti ve yiyecek, ilaç, battani- ye ve diğer insani yardım malzeme- îerinin buraya ulaştınhnası için acil çağn yaptı. konulu bir toplantı dü- zenlendi. Toplantıda. tarihsel depremlerin çok önemli olduğunu ifade eden Gündoğdu, "Adalar'ın önünde bir fay var ve bu fay son derece diri. Tuz- la'da bu yüzden deprem- ler oluyor" diye konuştu. Hasan faym değil, yayı- lan enerjinin yaptığma dikkat çeken Gündoğdu. "O yüzden Kadıköy ka- yalann üstündedu*, sağ- lamdır demek yanhşttr" diye konuştu. 50 yıl içinde birkaç deprem olacak Depremin ivmesinin önemli olduğunu. Ada- lar önündeki 6.5 büyük- lüğünde bir depremin Erzincan depreminin iv- mesinde olduğu zaman çok büyük hasar verece- ğini belirten Gündoğdu, "Marmara Denizi 50 yıl içinde birkaç deprernle sarsüacak" diye konuştu. G U N D E M MUSTAFA BALBAY • Baştarafı 1. Sayfada Bugünü, dünkü maddelemelerden arta kalan un- surlara ayıralım. FP çizgisinin çatallaşmasının mut- lak güçsüzleşme anlamına gelmeyebileceğini, fark- lı partilerde olsalar da hedefleri ortak insanların or- tak hareket edebileceğini vurgulamıştık. Tarafsız araştırmacılar, dördüncü partiyi de bitiren Milli Görüş hareketinin kemik oyunun yüzde 10'un altında olduğunu düşünüyortar. Bu değeriendirme sağlıklı görünüyor. Hareketin 9O'lı yıllarda yüzde 20'nin üzerinde oy almasının temel nedenlerinden bazılan şunlardı: - Merkez sağda iş kalmadı, burada siyaset yapa- lım. - Tarikat destekli sermayeden biz de pay alabiliriz. - Seçilme şansının yüksek olduğu yer burası... Özellikle 1994-95 seçimlerinde, ANAP'tan ve DYP'den istifa ederek RP'ye geçen belediye başkan- lannın büyük bölümü yukandaki gerekçeleri dikkate alarak hareket etmişlerdi. Kabul etmek gerekir ki, bizde siyaset yapmanın ze- mininde yatan nedenlerin başında yukarıdaki üç madde gelir. Bu durumda soralım: - 2000'li yıllann çekim merkezi olacak partisi var mı? Bizce yanıt şu: - Şu anda böyie bir parti yok. Merkez sağda ve solda pek çok hareket buna a- day, ancak henüz kazanan yok. Özellikle Erdoğan ekibinin böyle bir çıkışa oynadığı dikkati çekiyor. Eğer öteki partilertoparlanmazsa ya da yeni hareketler u- mut olamazsa böyle bir çıkış zemin bulabilir. Karar kapıya dayanınca... Öteki partilerin Fazilet bağımsızlanna bakışında ilk gün yaptığımız saptamalardan farklı biryön yok. Her- kes, 'Bundan bize ne çıkar' ya da 'Bu hareketin tu- tan bölümü bizden birşeygötürürmü'sorusuna ya- nıt arryor. Iktidarortaklan hem DYP'ye ana muhalefet unva- nının Meclis'teki olanaklannı vermemek hem de kur- duklan düzeni bozmamak için FP'ye açıkmış mu- amelesi yapıyoriar. Hükümete göre, FP kapatıldı ama Meclis'te açık. Çarpık bir durum. Oysa Anayasa Mahkemesi ka- rarla birlikte FP'nin tüzelkişiliğinin sona erdiğini ya- zılı oiarak duyurmuştu. Anayasa Mahkemesi karanndan önce apar topar anayasa değıştırmeye koyulan koalisyon ortaklan, karar verildıkten sonra 'Şu anda işe yaramayacağı- na göre anayasa değişiklikleh için enerji harcama- nın da yaran yok' düşüncesiyle çalışmalannı askıya aldılar. Anayasa Mahkemesi blöfü görseydi, 'Mademana- yasayı değiştiriyorsunuz, iki hafta bekleyin tamam di- yorsunuz. Bekliyoruz, değiştirip getirin' demiş ol- saydı da bu Meclis'ten referandum gerektirmeye- cek çoğunluk zor çıkardı, ama geçelim... Kimi FP'liler de iktidar ortaklannın son anda deği- şiklikçıkışınıtimsahgözyaşlannabenzetiyorlar...Ku- sura bakmasınlar ama, onlannki de küstah gözyaş- lan. Hem kapatılmayagöre hertürlü hazırlığı yap, hat- ta kapatılmanın daha iyi olacağını hesapla hem de öteki partilere yüklen! Sözümüz günlük gelişmelerden dışan, Sıyasi Par- tiler Yasası'nda yapılacak bir dizi düzenlemeye par- ti kapatmanın da eklenmesi gerekiyor. Bir parti için ya beraat karan veriyorsunuz ya da deyim yerindey- se idam. ikısinin ortasında bir şey olmalı. Her şey sonbahara havale edilmiş görünüyor, a- ma bu da geç değil. Yeter ki 'Karar kapıya dayanın- ca bakanz' mantığryla hareket edilmesin... ankcum@ttnet.nettr Kürtçeşorktyaşortiı izin ALt SEVMİŞ HAKKÂRİ-lstanbul- Hakkâri Sanat Köprüsü etkinliklerinde, Berçe- lan Yaylası'ndakı piknik programının güvenlik gerekçesiyle iptal edil- mesinin ardından Kürt- çe şarkı ve türkü okuma yasağı getirildi. Içişleri Bakanı Rüştü Kazun Yücelen'in araya girme- si sonucu yasak sadece 3 parça okunması şartıyla kalduıldı. Bölgede kültür ve sa- natın yayılmasını sağla- mak amacıyla bir grup sanatçı ve gazeteci tara- findan organize edilen Istanbul-Hakkâri Sanat Köprüsü etkinlikleri so- runlarla devam ediyor. Önceki gün en önemli etkinlikler arasında yer alan ve belediye tarafın- dan düzenİenen Berçe- lan Yaylası'nda piknik programının güvenlik nedeniyle iptal edilme- sınin ardından dün de Kürtçe şarkı okunması yasaklandı. tl Jandarma Komutanı Kurmay Al- bay Erdal Akpınar. ga- zetecilerin konuyla ilgi- li sorulanna kesin bir ta- vırla "Bir tek Kürtçe ke- lime geçerse programı iptal ettiririnı'" dıye yanıt verdı. Daha sonra Içışle- ri Bakanı'nın devfeye girmesiyle >asak kaldı- nldı. Ancak Olağanüstü Hal Bölge Valisi Gök- han Aydinerin karan doğrultusunda söylene- cek Kürtçe parça sayısı 3 ile sınırlandınldı. Koçakgemisiİtafya'da ROMA (AA) - Ital- ya'nın güney kıyılanna. içinde 150 kaçağın bu- lunduğu bir Türk gemi- sinin geldiği bildirildi. ttalyan yetkilileri, 'Yusuf Demiroğlu' adlı geminin 5-6 gün önce Istanbul yakınlanndan hareket ettiğıni öne sür- düler. Geminin dün sa- bah erken saatlerde dev- riye uçuşu yapan Italyan askeri uçağı tarafından Calabria bölgesi açıkla- nnda görüldüğü. gemi- nin uluslararası sulardan çıkarak ltalyan suianna girmesinin beklendiği belirtildi. Kaçaklann farklı uluslara mensup olduklan ve aralannda 26 kadın ve çocuğun da bulunduğu ifade edildi. Kaçaklar. malı polise ait teknelere alınırken Türk gemisinin mürettebatın- dan 2-3 kişinin küçük sürat teknesıne binerek kaçtıklan anlaşıldı. KESK'in direnişi sürüyor ANK\RA (Cumhuri- yet Bürosu) - Gre\ ve toplusözleşme hakkı ta- nımayan ve "gösterme- Bk" olarak nitelendirilen sendika yasasımn TB- MM 'den geri çekilmesi için KESK'in başlattığı direniş sürüyor. KESK üyeleri dün Güvenpark'ta oturma eylemi yaptılar. Eylem- de sık sık "Sahte sendi- ka yasasına hayır, Devlet güdümlü sendika} a ha- vır, L\1F değil emekçiler yönetsin, Hükümet isti- fa" sloganlan atan KESK'liler, yasaya des- tek veren milletvekille- rini ıslıkladılar. Emekçi- ler. bugün 15.00'te Gü- venpark'ta buluşacaklar. Geceyı burada geçirecek olan memurlar, yann kent dışından gelecek ar- kadaşlannı karşılayarak miting düzenleyecekler.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog