Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

25 HAZİRAN 2001 PAZARTESİ CUMHURtYET SAYFA HABERLER CASA şehiderine mevlit okutuldu SÖZ ÇİZGÎNİN Turhan Selçuk MALATYA (Cumhumet) - Diyarbakır'dan Aıİkara'ya giden CASA tipi askeri uçağın düşmesi sonucu şehit olan 34 kişı için Malatya'da mevlit okutuldu. Akçadağ'ın Güzyurdu Köyü yakınlannda 16 Mayıs'ta düşen uçakta şehit olan 34 askeri personel için — — AJcçadağ Belediye Başkanlığı'nca ilçedeki bir parkta okutulan mevlide, Kaymakam Mustafa Özyapı, Belediye Başkanı Bayram Karaaslan, Malatya 7. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Suphi Acar, askeri yetkililer ve şehitlerin yakınlan katıldı. ^ DiyarbaJar'dan Ankara'ya giden CASA tipi askeri uçağın düşmesi sonucu şehit olan 34 kişiiçin Malatya'da mevlit okutuldu. Mevlitten sonra bir konuşma yapan Belediye Başkanı Bayram Karaaslan, "Türk milktinin ve aileleriıün başı sağ olsun. Böyle bir kazamn bir _____ daha " " " " " " yaşanmamasmı dfiyoruz" dedi. Mevlide katılan Malatya Şehit Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Turan Şahinde kazanın meydana geldiği kayısı bahçesi sahibi Şeyho Ertaş'ın 5 dönümlük alanı şehitJik yapılması için Özel tdare Müdürlüğü'ne bağışladığını ve bunun da sevindirici olduğunu belirtti. Törene katılanlar, daha sonra kazanın meydana geldiği alanda dualar okudular. - ELFÂTİHAL Yeryüzünde 876 milyon okuma - yazma bilmeyen insanın üçte ikisini oluşturuyorlar Kadmlar dimyaya yetişemiyor İSTANBUL (AA) - Dünyadaki 876 milyon okuma-yazma bilmeyen insanın üçte ikisini kadınlar oluşruruyor. Türkiye'de ise erkeklerde yüzde 92 olan okur-yazarlık oranı, kadmlarda yüzde 72'ye düşüyor. Türk Sanayicileri ve Işadamlan Denıeği'nin, UNESCO ve Devlet Planlama Teşkilatı verilerinden düzenlediği raporda, dünyada 876 milyon okuma-yazma bilmeyen kişi bulunduğu ve bunlann da üçte ikisini kadınlann oluşturduğu vurgulandı. Kadınlann okur-yazarlık oranlannda, Baltık Devletleri • Türk Sanayicileri ve Işadamlan Demeği'nin, UNESCO ve Devlet Planlama Teşkilatı verilerinden düzenlediği rapora göre kadınlann okur-yazarlık oranlannda, Baltık Devletleri yüzde 96 ve Latin Amerika yüzde 85'lik oranla ilk sıralan paylaşırken Güney Asya ise yüzde 33'lük oranla son sırada yer alıyor. Türkiye'de erkeklerde yüzde 92 olan okur-yazarlık oranı, kadınlarda yüzde 72'ye kadar düşüyor. yüzde 96 ve Latin Amerika yüzde 85'lik oranla ilk sıralan paylaşırken Güney Asya ise yüzde 33'lük oranla son sırada yer alıyor. Türkiye'de erkeklerde yüzde 92 olan okur-yazarlık oranı, kadınlarda yüzde 72'ye kadar düşüyor. Türkiye'deki kadınlar açısından okur-yazarlık, erkeklerde olduğundan daha ciddi biçimde kentsel-kırsal yerleşim bölgelerine göre farklılık gösteriyor. Kentsel erkek nürusta okur-yazar olmayanlann oranı yüzde 4.5, kadın nüfusta ise yüzde 18.7. Kırsal bölgelerde ise erkeklerde bu oran yüzde 10.1 'e, kadınlarda yüzde 30.4'e yükseliyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da her 10 kadından 5'i okuma- yazma bilmiyor. 15-20 yaş grubundaki kadınlann yüzde 5.2'si, 50-60 yaş grubunda olanlann ise yüzde 59.2'si okur- yazar değil. Türkiye'deki 15-50 yaş arası eğitimsiz kadınlann bulunduğu iller arasında Diyarbakır yüzde 42 ile ilk sırayı alırken, tzmir yüzde 8.1 ile son sırada. Aynca. Diyarbakır, Erzurum ve Şanlıurfa. hem eğitimsiz kadın, hem de okula kayıtlı olmayan çocuk oranlanyla ilk sıralarda yer alıyor. Türkiye, yüzde 72 olan kadın okur-yazarlık oranıyla, Iran (%63), Irak (%45) ve Suriye'yi (%54) geride bırakıyor. Ancak aynı kıyaslamada, Yunanistan (%94), Bulgaristan (%97), Azerbaycan (%99), Gürcistan (%99) ve Ermenistan (%99) gibi öteki sınır komşulan, Türkiye'den çok önde bulunuyor. BAYINDIRBANK BRyURPBayındırbank Wap Bankacılığı Hesabınızı yeni cebinizden takip edin. Boğaz'da tehlikeli madde eylemi YS." Tiirkhe Çevre Kozasu yaklaşık 100 balıkçı teknesiyle Karadeniz \e Türk boğazlannda tehlikeli madde taşımacıhğını protesto etti. Sis bombalan atarak sirenler çalarak protesto gösterisi yapan tekneier, Ortaköy açıklannda geçmekte olan Yünan bandırah bir tankerin de etrafını sararak tankerin geçişine engel olmaya çalışO. Doğa ile Banş Derneği Başkanı Viiksel Üstün, sağhklı bir çevrede yaşama hakkına sahip çıkacaklaruu belirtti. 224 sivil toplum kuruluşundan oluşan ve 437 kuruluşun da destek verdiği Türkiye Çevre Kozası, 21-24 Haziran tarihleri arasında yapılan "Uhıslararası Karadeniz Ortaklan Toplanûsrnın (1BSP) son gününde Boğaz'da eylem yapn. Lzerlerinde "Türk Boğazîan petrol bonı hatn değüdir", "Felaketten önce güvenük için el ele" yazdı pankartlar taşıyan tekneier, RumeJihisan ve Anadoluhisan arasında sis bombalan yakarak olası bir yangının canlandırmaunı yapfılar. Y Ü Z D E 4 0 ' A V A R A N İ N D İ R İ M Telefonla ekonomik konıışmanın \ollaıi KAYSERİ (AA)-Türk Telekom, haf- tanın belirli gün ve saatlerindeki telefon göriişmelerinde yüzde 30 ila 40 oranın- da indirim uyguluyor. Bu uygulamadan, GSM aramalan ve mobil telefon abone- leri yararlanamazken, indirim oranlan interaet kullanıcılanna da aynen yansı- tılıyor. g Türk Telekom Kayseri ll Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, normal tarifede şehiriçi telefon gü- ruşmelerinde 60 saniyede, kent merkezi dışındaki yer- leşun birimleriyle yapılan görüşlerde 30 saniyede, şe- hirlerarası görüşmelerde 15 saniyede, uluslararası • Türk Telekom, haftanm belirli gün ve saatlerinde konuşma ücretlerinde yüzde 30 ila 40 indirim uyguluyor. görüşmelerde de 1.4 ile 5.6 saniye ara- sında değişen zaman dilimlerinde 1 kontör ücreti alınıyor. Ccreti aranan tarafından ödenen 8O0"lü hatlarda 20 saniye, ücreti arayan tarafından ödenen ve 5 ayn ücretlendir- me süresine bölünen 900'lü hatlarda ise kontör atma süresi 0.8 saniye ile 2 sani- ye arasında değişiyor. Şehiriçi ve şehir- lerarası telefon göriişmelerinde, hafta içi 08.00-20.00 saatleri arasında 1 kon- tör ücreti olan 42 bin 800 lira üzerinden normal ücretlendirme ya- pılırken hafta içi 20.00- 22.30 saatleri ve 07.00- 08.00 saatleri arasında yüzde 30, 22.30-06.00 sa- atleri arasında yüzde 40, cumartesi günleri 07.00- 22.30 saatleri arasında yüzde 30, 22.30-06.00 sa- atleri arasında yüzde 40, ' pazar günleri de tam gün yüzde 40 oranında indirim uygulanıyor. Uluslararası görüşmelerde de, 22.00- 09.00 saatleri arasında ve pazar günleri yüzde 30 ile 40 arasında değişen oran- larda indirim yapılıyor. Bayındırbank. Wap Bankacılığı BAYWAP'la hizmetinizde! Şimdi BAYVVAPla bankamızdaki hesabınıza her an ulaşabilir. hesap] bakiyesi ve ekstre bilgilerinizi görüntüleyebilir, döviz kurları. repo oranlan ve yatınm fonları hakkında son bilgileri öğrenebilirsiniz. Oövizinizi Bayındırbankta değerlendirdiğiniz takdirde. son model Ericsson veya Nokia marka telefonlardan biri bankanızdan. Hesabınızı BAYVVAPla yeni cebinizden takip edin! Yatınmınızın ilk getirisini. telefonunuzu şimdiden seçin! tffifl •oıın rnunn V*) HİZMET DANIŞMA HATTh 444 0 229 www.bayindirbank.com.tr AYDINLANMA EMRE KONGAR Yağmanın Kurumlaşması III: Siyaset Önce "Yağma Sosyolojisine Giriş" dıye bir yazı yazdım. Sonra "Yağmanın Kurumlaşması I: Yukardan Aşağı" adlı yazıyla buna devam ettim. Geçen hafta da "Yağmanın Kurumlaşması II: Aşağıdan Yukan" adlı makaleyi yayımladım. Bu yazılanmda esas olarak "Yağma Düzeni"nin Türkiye'de yanmyüzyıllık bir zaman ıçınde kurum- laştığını, bu kurumlaşmanın hem devletin uygula- dığı, özel teşebbüs yaratmaya yönelik ıktısat po- litikalarının yozlaştırılması sonucunda yukardan aşağı, hem de kaçak ınşaatlara dayalı bir kent yağmasının tüm siyasete egemen olması sonun- da aşağıdan yukarı, iki sürecin birbirini pekiştirme- si yoluyla oluştuğunu ve bu nedenle sadece çok derin temellere sahip olmakla kalmayıp çok da güçlü bir nrtelik taşıdığını belirtmıştım. Bugün "Yağmanın Kurumlaşması" sırasında- ki iki sürecin, yani yukardan aşağı devlet politika- sının yozlaştırılması ve aşağıdan yukarı kent top- raklannın yağması süreçlerinin kesişme nokta- sında yer alan "siyaset" üzerinde durmak isti- yorum. "Siyaset" derken, çok partilı düzene geçtığimiz- den beri uygulanan siyasetten söz ediyorum. Çünkü tek partili dönemde, gerçek anlamda bir siyasetten değil, ancak toplumun önüne tek par- ti tarafından konulan hedeflerden söz etmek ola- naklıydı. Çok partili siyasete geçiş, ne yazık ki sadece Türkiye'nin iç dinamiklerine bağlı olarak gelişme- di. Tam tersine "Soğuk Savaş" Türkiye'deki çok partili düzen ile çakıştı ve dış dinamikler. ıç dina- miklerden çok daha belirleyici olarak Türkiye'nin yazgısını etkiledi. Yeni dönemde hem dincı ve milliyetçı ıdeoloji- lerin Sovyetler Birliği'ne karşı seferber edilmesı, hem de geniş köylü kitlelerinin sistemle bütünleş- tirilmesi hedefleri ön plana çıktı. Bu ideolojik hedefler, birbinni destekleyen bir bi- çimde. "geniş köylü kitlelerinin, dinci ve milli- yetçi ideolojiler çerçevesinde sistemle bütün- leştirilmesi" biçimıne dönüştürüldü ve tek parti döneminin alışkanlıkları ile yetişmiş bulunan De- mokrat Parti yöneticilerinin elinde, rejim. "ço- ğunluğun baskısı haline geldi. Bu çerçevede "serbest seçimler", dinci ve milliyetçi yaklaşımların "yol, köprü, baraj ede- biyatı ve nurlu ufuklar hedefi" söylemleriyle (ve bir ölçüde eylemleriyle) desteklenerek. köylülerın kent topraklarını yağmalamasına ızin verilmesi üzerine dayandırılan kampanyalara dönüştü. Böylece siyaset, yukardakı "aferist" politikacı- larla, aşağıdan gelen, gözlerini yağma hırsı bü- rümüş ınsanlann. dinci ve milliyetçi ideolojiler aracılığıyla buluştuğu, bütünleştiği bir platform halini aldı. Bu oluşum, "anti-komünizm"e dayalı "Soğuk Savaş" bağlamında, dış konjonktürtarafından da desteklendi. 1950'den itibaren Demokrat Parti ile başlayan bu birleşme ve bütünleşme süreci 1965 seçimle- riyle iktidara gelen AP döneminde belırgınleşti, 1975 Milliyetçi Cephe dönemleriyle gelişti, 1983 ANAP dönemi ile de doruğuna ulaştı. Böylece siyaset, "halkla bütünleşmiş izleni- mi veren bir biçimde toplumsal zenginlikleri- mizi yağmalayarak hayat kazanma" yolu oldu: Hem liderler hem de ulusal ve yerel siyasal kad- rolar için. Işte bugün bütün siyasal partileri pençesine al- mış görünen, Temizei'in ve Tantan'ın başını yiyen, Ahmet Necdet Sezer'i yıpratmaya çalışan düzen budur ve gücünü yarım yüzyıllık bir oluşumun so- nunda toplumun bütün hücrelerine nüfuz etmış ol- masından almaktadır. www.kongar.org Batman 1da düğün kavgası: 4yaralı ARİFASLAN BATMAN-Diyarba- kır DGM'de yargılanan Hizbullah sorumlula- nndan Mithat Yıl- maz'ın iki yakını mü- zik sesinden rahatsız olduklan gerekçesiyle Batman'da bir düğün evini bastılar. Kavga çıkması üzerine 2 Hiz- bullahçının da aralann- da bulunduğu 4 kişi bı- çakla yaralandı. Hahl ve tbrahinı Yü- maz önceki gece saat 23.00 sıralarında bitişık evde yapılan düğün şö- leninde çalan da\Til ve zurnadan rahatsız ol- dukları gerekçesiyle düğün sahiplenyle tar- tıştılar. "Neden bu sazı çabyorsunuz" dıyerek düğün sahiplerınden Nihat ve Fırat Kanat ı bıçakladılar. Çıkan olaylarda Halil \ e İbra- him Yılmaz da yaralan- dı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Yetkililer. Halil velb- rahim Yılmaz'ın u Hiz- bullah'a üye olduğıT gerekçesiyle Diyarba- kır DGM'de yargılanan Mithat Yılmaz'ın yeğe- ni ve kardeşi olduğunu belırttiler. Kardeşpolisler kavga etti: 5 ölü GAZİANTEP (AA) - Gaziantep' in Islahiye ilçesinde ailevi neden- lerle çıkan ve iki kar- deş polisin katıldığı olayda, aynı aileden 5 kişi tabancayla vurula- rak öldü. Gaziantep Emniyet Müdürü AhKalkan, İs- tanbul Ümraniye Asa- yiş Ekiplerinde görevli polis memuru Hüsejin Yalçın ve Adana Emni- yet Müdürlüğü "nde gö- revli polis memuru Murat Yalçın' ın ailevi bir sorunu çözmek amacıyla tslahiye'de bulunduklannı söyledi. Hüseyin Yalçın'ın 6 aylık hamile olan eşi Saniye Yüksel'den (27) ayrılarak Kilis'te gö- revli bir hemşire ile ev- lenmek istediği, ancak Yüksel ailesinin buna karşı çıktığı belirlendi. Yaşamını yitiren 5 ki- şi. otopsilerinin yapıl- masının ardından ilçe mezarhğında yan yana açılan mezarlarda top- rağa verildi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog