Bugünden 1930'a 5,438,865 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 25 HA2İRAN 2001 PAZARTESİ 18 SPOR spor@ cumhuriyet.com.tr Beşiktaş 500 bin dolar istiyor Ayhan pazarlığmda yeni boyut KEREMKAÇARLAR Beşıktaş'lı Ayhan'ın G.Saray'a transferi her geçen gün yeni bir bo- yut kazanıyor. Önce Sa- n-Kırmızılı takımdan Ahmet Yıldınm artı 1 mılyon dolar isteyen Beşiktaş, Ayhan'ın il- ginç teklifi karşısında düşünmek içın süre iste- di. Genç futbolcu Be- şiktaş'tan toplam 450 bin dolar alacağından vazgeçerken. G.Saray da Ahmet Yıldınm, Mehmet Aksu ve 100 bin dolar önerdi. Ayhan'ın menajeri Serdar BenJdn, Ay- han'ın Beşiktaş'ta 'is- tenmeyen adam" olarak ilan edildığinı belirte- rek, "Oyuncumuzun is- tenmediği yerde kalma- sının yeri yok. Biz Gala- tasaray ile her konuda anlaştık. Önemli olan Ayhan'ın oynaması. Bu- nun için Ayhan bir çok fedakariığa katlandı. G.Sara> "ın istemesi bü- yük bir şeref ve gurur. Şampiyonlar Ligi'nde oynayıp onu değeriendi- Ayhan beklemede. receğiz.Ayhan,24 yaşın- da ve geleceğini düşfi- nmeli" dedi. Beşiktaş Menajeri Sinan Engin. Ayhan'ın Galatasaray "a transferinin gerçekleş- mesi için istedikleri pa- ranın 500 bin dolar ol- duğunu söyledi. Bu arada Beşiktaş yö- netimi, daha önce 850 bin lira olarak belirledi- ği dolar kurunu 750 bin lirava indirdi. Avrupa Bayanlar 1. Ligi , Atletizmde son anda ligde kaldık BUDAPEŞTE (Cumhuriyet) - Maca- ristan'ın başkentı Bu- dapeşte'de yapılan Av- rupa Bayanlar Atle- tizm Birinci Ligi'nde Türk milli takımı, lig- de kalmayı son anda başardı. Budapeşte'ye sakat- lıklar nedeniyle as sporculardan yoksun gelen milli takım, dün aldığı sonuçlarla 8 ta- kım arasında 6. sıra al- dı ve Avrupa Atletizm Birinci Ligi'nde kaldı. Ligde Ukrayna bi- rinci, Bulgaristan 2., Hollanda da 3. olur- ken, Avusturya Yugos- lavya ligden düştüler. GÖRUŞ / tSMET ÜLKER Spora Başlama Yaşı ve Yaz Okulları... Çocuklanmız ve gençlerimiz okullara, üniversiteJere ve kentlerımıze bıle sığmıyor artık. Yaz tatıllennde ıse ıl- gısızlik ve boş zamanlar yakasına yapışıp duruyor onla- rın... Geleceğımız, geleceğimızın umudu olan çocuklan- mız için geç de olsa devreye sokulmaya çalışılan "yaz okullan" tüm lyi niyet ve gayretlere rağmen bilim ve akıl dışı uygulamalarla yeni sorunlar yaratmaktadır. Görün- tülü yayınlarda yer almak uğruna, 6 yaşındaki çocuklan boks nnglerine çıkaran arkadaşlar, gerçekten ne yaptık- larını bılıyorlar mı? ömeğın kayak dalında, ulusal ve ulus- lararası "minikler" veya "yıldızlar" kategorilerinde yanş- lar düzenleyerek kışılerin ve yönetıcılerin reklam pahası- na, bu çocuklara gereğinden fazla "yükleme" ve "çalış- ma" yaptıran, dolayısıyla bu çocuklann gelecekleri ıle oy- nayan "madalya düşkünlerine" ne demeli?... Bu tür hatalar, sadece bu iki spor dalına mahsus olsa yıne de çare bulunması ve önlem alınması mümkündür. Oysa olay hemen tüm spor dallan ve özellikle "yaz okul- lannda" yaygın olarak uygulanmaktadır. Kuşkusuz bu konularda öncelıkle "spor fizyolojisi" ve "spor ve çocuk pedagojısı" konusunda uzman olanlann değerlendirme yapması ve önerilerde bulunması beklenır. Ancak bu konularda, öncekı yıllarda yaşanmış gözlem- lenmize dayanarak bızim de söyleyeceklerimız yar. Ön- ce art arda bir ıkı soru sorarak konuya gırmek istiyorum. - Spor nedır? Sporu kimler yapar? - Oyun nedır? Oyunu kimler oynar? Bu sorulardan amaç "spor" kavramı ve "sporcu" ta- nımını ırdelemekten çok, spor etkinlığı ya da "yaz okul- lan" kapsamında özellikle "3-6" veya "7-12" yaş dilim- lermde bulunan körpe bedenlere yapılan "zulmün" ye "yüMeme/enn" yanhşlığına, ilgili kışi ve kuruluşlann dik- katinı çekmektir. Bu işlenn parasal boyutlannı bir yana bırakarak... Şurası açık ve kesındir ki, bu tür etkinliklerden medet umanların, kısa yoldan madalya alma, dereceye girme isteklennden başka dertleri yoktur. Sayın okurlar; çocuklar "spor"yapmazlar, "oyun" oy- narlar. Hem çocuklann yaş durumlanna göre oynayacak- lan oyunlar da bellidir. Kaldı kı her yaşta çocuk veya ye- tişkınlerın normal eğitim süreçleri ile yaşlan arasında bir paralelhk de mevcuttur. Örneğın, 3-6 yaş dilimindeki ço- cuklar yalntzca çocuk yuvalanna alınır ve oyun ortamın- da eğitime tabi tutulurlar. 7-12 yaş dilimı ise ilköğretim çağıdır. Bu dönemde "beden eğitimi" ya da "spor öncesi" bazı etkınlikler ön planda tutulur. 12-18 yaş dilimlerinde ise "ytldızlar" ve "gençler" sı- nrfındaki sportif etkinliklere önem ve öncelik verilir. - Yüzme, cımnastik vb. bazı dallar hariç, 18-24 yaş di- limı ise gençlıkte "maksimum beceri" yaşı olarak kabul edılır. Şimdı sormak gerekiyor, iyi niyet ve gayretlerle açıl- makta olan bu "yaz okullannda" bu genel kurallara ne kadar uyulmaktadır? Hâlâ ulkemızde ılkokul çağında beden eğitimi, orta- öğretım çağında spor öncesi ve spor etkinliklen yeterin- ce yapılamadığına göre hemen her spor dalında ve yaz okullannda "minikler" diye biryanşma kategorisi ıcat et- mekle, bu dallarda uluslararası yarışmalarda dereceye gırmekle nereye varmak ıstiyoruz ve ne elde edeceğız?.. Körpe bedenler üzenne gereksız yüklemeler yaparak ca- ka satmaktan başka?.. NOT: MÜ.İF. "90 Dakıka" adlı TV programını "yılın s- porprogram" olarak seçmiş!... lyı de bizce doğrusu s- pordeğıl, "futbolprogramı"olsagerek... Spor kavramı- nı daha fazla "aşındırmayalım" Üç futbolcu eski takım arkadaşlan Ahmet Bulut'la birlikte menajerlik firması kurdu Okan-Arif-Enıre AŞ• G.Saray, Beşiktaş ve F.Bahçe'deki bir çok futbolcu arkadaşının menajerliğini üstlenen 3 ftıtbolcunun, aynca kendi transferleri için de Inter'den 'komisyon' aldıklan ortaya çıktı. ARİFKIZILYALIN Okan Buruk, Emre Belözoğlu ve Arif Erdem 3 iyi arkadaştı.Yıllannı G.Saray "da yaşayıp San-Kırmızılı forma ıle büyük za- ferlere imza atan bu 3 futbolcu şımdi de es- ki takım arkadaşlan Ahmet Bulut'la bir- likte kurduklan menajerlik firması ile fut- bol dünyasında yeni bir sayfa açtılar. G.Sa- ray, Beşiktaş ve F.Bahçe'deki bir çok fut- bolcu arkadaşlannın da menajerliğini üst- lenen 3 futbolcunun aynca kendi transfer- leri için de Inter'den 'komisyon' aldıklan ortaya çıktı. YüzdelOEmre Futbolda menajerlik sisteminin oturma- ya başlaması ve her futbolcunun bir me- najerle anlaşması üzerine, bir şirket kurup yönetimine de 'gölge başkan' konumun- daki Ahmet Buiut'u geriren Okan, Emre ve Arif üçlüsü ilk büyük kazançlannı kendi transferlerinden elde ettiler. Sezon bitme- den Inter'le masaya oturan Emre ve Okan, Italyan kulübü ile sözleşme ımzaladılar. Bu transferde hazır bulunan ve kendisini 'Okan-Emre'nin menajeri' diye tanıtan Ahmet Bulut da ortada dönen paradan yüzde 10 komisyon aldı. BuparanınAh- met'e değil Emre-Okan-Arif'in kurduğu ortak havuza kaldığı öğrenildi. G.Saray öğrenince Kendilenne haber vermeden înter'e gi- den 2 oyuncunun kurduklan menajerlik sisteminin G.Saray'da duyulması yönetimi rahatsız etti. Okan ve Emre'ye bu hareket- leri ve haber vermeden Inter'le anlaştıkla- n için tavır alan yönetim Arif'i de dışladı. Arif, Emre ve Okan için Galatasaray'da söylentiler bitmek bilmryor, suçlamalaruı ardı kesUmiyor. %ete' niyegönderildi? Spor Servisi - Üst üste 4 yıl şampiyon olup UEFA ve Süper Kupa'yı müzesine taşıdıktan son- ra 2000-2001 sezonunda F.Bah- çe'nin ardında kalan Galatasa- ray'da, 5. şampiyonluğun 'takım içindeki bitmeyen kavga' nedeniy- le kaçınldığı ortaya çıktı. Bukav- gada başrolü oynayan Arif in ta- kımdan göndenlmesi kararlaştın- lırken, Emre \e Okan konusun- da da benzeri nedenler yüzünden ısrar edilmediği vurgulandı. Sezon başında Hakan Şü- kür'ün yerine transfer edilen Ma- rio Jardel'in özellikle Emre, Okan ve ara transferde gelen Ar- if le düştüğü anlaşmazlığın Yoz- J a r d e l i c i n k a r a r h a f t a s ı Spor Servisi - G.Saray, Brezily alı golcü Mario Jardel'in satışı ile ilgih olarak, Portekiz'in FC Porto ve Fransa'nın Marsilya kulüplerinin tekliflerinden birini tercih edecek. Başkan Fanık Sûren, Fransa'daki görüşmeleri tamamlayıp Istanbul'a dönerken, bu konudaki seçimin bugün ya da yarın yapılacağı bildirildi. G.Sarayh yöneticıler Marsitya'nın 3fiıtbolcuüste para, Porto'nun da buna benzer bir teklifte bulundugunu belirtirlerken, "!ki tekBf deikigünicindedeğerlendirilecekve karar verüecek"dediler. gat, Samsun. F.Bahçe ve A.Gücü yenilgilerıne neden olduğu ve Emre'nin Jardel ve Kaptan Bü- lent'le, Okan'ın da Hagi'yle kav- ga ettıği belirtildı. Jardel başta olmak üzere bazı oyunculara alınan cephenın de ta- kımdaki dengeyı bozduğu iddia edilirken, Lucescu'nun da, "Çe- te" adını taktığı 3 oyuncu için "Giderlerse giderler" yorumu yaptığı bilgiler arasında. Türk asıllı Alman boksör Oktay Lrkal hakemlerin yanlı tutumu sonrası kaybettL (REUTERS) Avustralyalı rakibine yenilince final şansını yitirdi Oktay hakemlerigeçemedi Spor Servisi - ABD'nin Connecticut eyaletinde gerçekleşen Süper Hafıf Sıklet Boks Şampiyonası'nda Türk asıllı Alman boksör Oktay Urkal. Avnstralyalı rakibi Kostyalszyu'ya sayıyla yenildi. Büyük bir çekişmeye sahne olan karşılaşmada hakemlenn 'yanh'tutumunun Avustralyalı boksörü galibiyete taşıdığı belirtilirken, 3 raundda da sayılann birbirine çok yakın olması (115-113. 116-113, 116-112) Urkal'ın şanssızhğı olarak değerlendirildi. Iszyu'ya yenilerek final şansııu yitiren Oktay Urkal'ın oldukça üzgün olduğu görüldü. Avustralyalı boksör ıse maçla ilgili yorumunda. "Oktay Urkal iyi bir döviiş çıkardı. Ona attığım yumruklar Oktay'ın kafasmı hiç sarsmadı. Çok şasırdım" diye konustu. Günün diğer maçında ise Amerikalı Jab Judah. Danimarkalı Allen Vester"i mağlup ederek Izzyoı'nun rakibi oldu. Amenkalı Judah. Danimarkalı rakibi karşısında çok rahat bir boks çıkardı. F.Bahce Asbaskanı Dündar: Şimdi fedakârlık zamanı Spor Senisi - Fenerbahçe Kulü- bü Asbaskanı Uğur Dündar, Sa- n-Lacivertli taraftarlardan eko- nomik destek istedi. E>ündar, ta- raftarlann "fedakarhk' yapma zamanının gel- diğını söyleyerek. "6 ajlık bir dönemde sıkın- ö olacakür.Âma Fenerbahçe taraftannın yar- dımını almalı, kişilerin değiL AvTupa'nm en büyük statlarından birini \apma>a başuyo- ruz. Bu nedenle taraftarlanmızın da ekonomik desteğine ihthacımız var" diye konuştu. San Lach'ert Derneği tarafından satışa su- nulan 2 yıllık kombıne kart satışlan ıse bazı üyelerin tepkisini topladı. Eleştirilen nokta, yıkımı başlayan tribünün de bilet satışlannın yapılacağı ve bu biletleri alanlann maçlan nereden seyredeceğı. Kart almayı düşününler, U O kadar para verdikten sonra özel bir kapı- dan rahatça stada girnıek isteriz. Ama bazı şeyler belûîi değü" diyerek eleştirilerini orta- ya koyuyorlar. AzizYıldınm üste oluştunıyor Önümüzdekı hafta sonu kongre yaşayacak F.Bahçe'de başkanlığa yeniden adaylığını ko- yan başkan AzizYıldınm'ın bugünden itiba- ren yeni liste çalışmalanna hız venmesi bek- leniyor. Öte yandan telefonla anlaşma sağla- nan Johnson'ın da yann Istanbul'da olacağı ve en kısa sürede imza atacağı öğrenildi. Intertoto Kupası'nın ilk turunda NC Celik'e 5-3 yenilerek elendi DenizJi'den erken veda Futbol maçında bıçaklı, silahlı kavga Düzce'de dûzenfcnen nıttx)l turnuvaanda AmatorYığıka Çamlıspor ie Ahmeçlerspor takunian arasında yapılan maçın 70. dakikasmda gü\eniik güçleriyfe, seyircikr arasında başlayan tartşma bir anda kavga\a dönüştü. Oiayian vabşbrmakiçin ha\aya ateş açan güvenlik güçkri daha sonra tabaocalann kabzaknnı kuüanmak zorunda kakfa ve çok sayıda futbolcu vetaraftaryarakndL Bazı fbtbokuiar, seyircfler tarafindan bıçakhuurken, nıtbokulardan; Fatih Akın, Bayram Aian,Temel Gül, Çamhspor taraftan tbrahim Topkara, HalilAksu, Rahmi Bamkh, Düzce Devlet Hastanesi'ne kaktardaraktedavialtına atandı. (AA) Denizlispor: 3 - NC Celik: 5 STAT: Atatürk (Denizli) HAKEMLER: ViorelAnglehıeni (5),Adrian Vidan (5), Valerica Stanca (5) (Romanya) DENİZLİSPOR: Adnan (1), Serhat (1), Turgay (2), Serhan (2), Serkan Merç (2), Serkan Görgeç (2), Hüseyin (2) (dk. 46 Kerem 2), Mehmet Emin (2) (dk. 58 Recep 1), Ogün (2). Cumhur (3) (dk 76 tbrahim), Dogcm Seyfı (5) NCCELİK: Tolja (3), Beganovıç (3), Begıç (3), Bradar- ıç (3), ttanovıç (3), Paskalj (4). Nadzakovıc l5). Dzıdıç (4) (dk. 68 Huseınspahıc 3). Pavıç (3), Tabakovıç (4) (dk 30 Dadıç 3j. Brkıç (8) (dk 58 Zukıc 4) GOLLER: Dk. 3 Doğan Seyfı. dk. 8 (pen.J, 36 ve 54 Brkıç. dk. 19Tabakovıç. dk. 39Pa\ıç. dk. 57Turgay. dk. 75 Cumhur SARI KARTLAR: Adnan, Serkan Görgeç (Deni- zlispor), Zukıc. \adzakovıc (NC Celik) SEDAT KURT DENTZLİ - UEFA Intertoto Kupası 1. tur rö- vanş maçında Denizlispor, Bosna Hersek'in NC Celik takımına 5-3 yenilerek elendi. Denizlispor ilk maçı da 1 -0 kaybetmişti. Transferlere gözaltı Yıldızlara maliyeden yakın takip Spor Servisi - Maliye Bakan- lığı, trilyonlar ve milyarlann uçuştuğu transfer borsasmı yeniden yakın takibe aldı. Ge- lirler Genel Müdürü AkifHamzaçebi, fut- bolculann ödeyecekleri vergiler konusun- da Futbol Federasyonu'nu uyardı. Futboldaki transfer piyasasında dönen rakamlar geçen yılın altında kalmakla brr- likte, Türkiye'deki ortalama gelir düze- yiyle karşılaştınldığında oldukça yüksek seviyelerde bulunuyor. Sözleşmelere im- za atan futbolculann alacaklan paralar, trilyonlarla ifade ediliyor. Maliye Bakan- lığı Gelirler Genel Müdürlüğü de, trans- fer rekortmenlerinin vergilerinin doğru ödenmesi konusunda harekete geçti. Ge- lirler Genel Müdürü Hamzaçebi, 21 Ha- ziran'da Futbol Federasyonu Başkanh- ğı'na bir yazı göndererek, bu konuda has- sasiyetle hareket edilmesını istedi. Cünün icinden • Formuia 1 Diinya Şampiyonası'nda sezo- nun 9. yanşı olan Avrupa Grand Prix'ini, Fer- rari'nm Alman piloru Mıchael Schumacher kazandı. • tzmir'de yapılan Türkiye Veteranlar Atle- tizm Şampiyonası'nda 22 Türkiye rekoru kı- nldı. Atatürk Stadı Atletizm Pisti'nde, 141 ve- teran sporcunun katılımıyla yapılan şampiyo- nada, ızmir Masterler Kulübü (İMAK) de al- dığı sonuçlarla dıkkat çektı. • tstinyeAnş Poligonu'nda devam eden Tür- kiye Atıcılık Bınncılıği'nde, skeette büyük erkeklerde Hakan Alemdar, genç erkeklerde Sami Alemdar, veteranlarda Ahmet Bayrak- tar, büyük bayanlarda Emel Kurtuluş, genç bayanlarda Duygu Mut 1. oldu. • Ataköy Açık Yüzme Havuzu'nda yapılan Birinci Kume Ümitler Sutopu Binnciliği'nde mutlu sona Galatasaray ulaşırken, ikinci tYlK, üçüncü ENKA oldu. • Bursa Kühürpark Reşat Oyal Basketbol Sokağı 'nda sona eren TOFAŞ ve Eğıtım Gö- nüllülen Vakfı"nca düzenlenen Basketbol Okullan Şenliğı'nde, finalde Şanlıurfa'yı 27- 22 yenen Sakarya şampiyon oldu. • Trabzonspor'un daha önce sözleşme ımza- ladığı 4 Brezılyalı oyuncusu: Da Silva, Edu- ardo, Prazeres ve Jarro, kente geldı. • Süper lig'e yükselen Diyarbakırspor'da, kulüp başkanhğına Mücahıt Can seçildi. • Divarbakır'dayapılan Olımpik Gün Koşu- su'nu; 12-16 yaş bayanlarda Zeynep Tekde- mir, 12-16 yaş erkekJerde Tahsin Sibal, 17-24 yaş bayanlarda Hasibe Onat, 17-24 yaş erkek- lerde Serdar Çetin. 25-35 yaş bayanlarda Va- sise Hatusaray. 25-35 yaş erkeklerde Ferhat Göngör, 36-50 yaş bayanlarda Yeşım Arzu- man, 36-50 yaş erkeklerde de Mehmet Göza- çık kazandı. I Avrupa Şampiyonası hazırhklannı sürdü- ren Ümit Milli Erkek Basketbol Takımı, Istan- bul 'da Litvanya ile yaptığı üçüncü ve son özel maçı 100-97 kazandı. • Epirden PlajVoleybolu Ba>anlarSerisi'nın Bursa etabını, Arzu-Derya ıkılısı kazandı. • FC National Cotroceni Stadı'nda yapılan maçtaTBMM FutbolTakımı, Romanya Mec- HsTakımı'nı 5-2 vendi. FİKRET DAĞLIOĞLU l.KOŞU: F: Kıperhan (6), P: Ataman (1 j, PP: Tıren- dez(7). S:Eyüpcan(3) 1 KOŞU:F:Fıgo Star (1 ),P:Kaşlı (3). PP:Havana (2) 3. KOŞU: F: Ozbeyağa (8). P: Ene (3), PP: Babışa- tur(l), S:Seluıcan(12) 4. KOŞU: F: Thyphonıc Rısuıg (1), P: Çilimli (8), PP: Sıhırh Yüzük (10), S: Penta (6) 5. KOŞU: F: Bırgı (11). P: Melıshanıra (5), PP: Ak- sel (4). S: Canhısar (9) 6. KOŞU: F: As Brother (20). P: Play (2), PP: La Lu- na (19). S: Cynıc Altın (8). SS: Gümüsyele (4). 7. KOŞU: F: Sadunator (2), P: Stram of Dreams (3), PP: Prodgy (4), S: Tayçın (9) Günün İltilisi S Koşu: 115, Çifte Bahis: 1. Çifte: 6 1,TabelaBahis:20 2 1 9 g 4 ALTILI GANYAN 8 1 3 8 1-12 10-6 11 20 2 2 3 19-8 Alkışlar Marion Jones'a 3-12 Ağustos tarihleri arasında Edmonto'da yapılacak Dünya Aderizm Şampiyonası öncesi atletizm dünyası yapılan derecelerie dikkat çekiyor. Şamphonaya kanlacak sporcuîar çeşhli yanşlarda bo> göstererek form durumlanm ortay a koyuyoriar. İşte Marion Jones... Son jıDann bayanlardaki yıldız sprinteri. Oregon'daki Amerika Atletizm Şampiyonası'nda 200 metrede vıhn en iyi derecesini yapü. Jones bu mesafeyi 22.23'Ie koştu. (REUTERS)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog