Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

25 HAZİRAN 2001 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA '• 17 Atılımcı Ecevifin devrimleri Başbakan Bülent Ecevit'e gore "devnm gıbı atılımlar" ıçındeyız Ecevıt'ın devnmlerı nelermış bır gorelım Orneğın, kamu bankalarını kapatacak tasfıye edecek ve yabancılara satışını kolaylaştıracak ışlemlerı gerçekleştırmek uzere gorevlendırılmış yonetıcılenn "ıstıfa" tehdıdı karşısında yenı Bankalar Yasası na sorumsuzluk" maddesı kondu "Bankaların yenıden yapılandmlması ıle gorevlı ve yonetım ve denetım kuru/u uyelen, bankaların reorganızasyonunu saglayarak suratle ozelleştırmeye hazırlamak amacıyla yapacakları ve konusu açıkça suç teşkıl etmeyen ış ve ışlemlerden dolayı sonımlu tutulamazlar Yenıden yapılandırma surecınde ve bu amaca yonelık olarak bu kışılerın ış ve ışlemlerıyle ılgılı uçuncu kışılerce kusura dayalı açılacak davalar, temsıl ettıklen banka veya bankalara açılır" Aynı yasaya gore bankaların tasfıyeye konu menkul ve gayrımenkullerının satışında lcra ve iflas Yasası ıle Devlet Ihale Yasası hukumlen de uygulanmayacak Hanı neredeyse, bankalan "yenıden yapılandıracak" yonetıcıler, yasalardan tumuyle "muaf" tutulacaklar yaptıklan yanlarına kalacak, bır anlamda astıgı astık, kestığı kestık "derebeylen" olacaklar Ecevıt'ın geçen hafta yururluğe soktuğu ıkıncı devrım, Tekel Yasası ıle de 500 bın tutun uretıcısı aılenın geleceğı bır yana ıtıldı, bır-ıkı yabancı tutun tekelının ıstemlerı yerıne getırıldı Atılımcı Ecevıt, devrıme doymuyor Teselli ikramiyesi Amerıkan Forbes dergısınce dunyanın en zengın 538 kışısının belırlendığı lısteye Turk ışadamları da gırmış Bır farkla Geçen yılllarda dunya zengınler lıstesının ust sıralarını zorlayan Turk zengınlerı bu yıl ılk 100'e bıle gırememışler Bın 109'uncu, bırı 116'ncı, bırı 182'ncı, dığerıde 234'unculukle yetınmış bu yıl Vah vah, ne kadar uzucu bır durum Neyse kı tek tesellımız, OECD'nın "Hayat Standardı" endeksıne gore "yoksulluk"Xa bırıncı, Davos'ta yapılan Dunya Ekonomık Forumu'na sunulan rapora gore de "yolsuzluk"ta dunya dorduncusu olmamız ISIK KANSU CHP kurultayına doğru CHP kurultayı 30 Hazıran'da başlaya- cak Eskı Kars Mılletvekılı Mahmut Alınak, genel başkanlığa aday "Kars'a gelıp bır gorsenız" dıyor, Insanlar tüpgaz bıle kul- lanamaz hale geldı Işsızlık dort yanımızı kuşattı "Alınak,oncelıklebuyurdun bez- gın, hayata kusmuş ınsanlar ulkesı ol- maktan çıkarılması, "sevgı a//es/"ne do- nuşmesı gerektığının altını çızıyor "Cesur ınsanlara ıhtıyaç var Kurultay- da kazansam da kazanmasam da en azın- dan artan sorunlara dıkkat çekmış olaca- ğım " Eskı Genel Sekreter Ertuğrul Günay da lıder adayı Geçen hafta Anadolu'yu gezdı Kurultayda genel başkan ve ust yo- netım değıştırılırse, yalnızca CHP'nın tu- tumunun değıştırılmış olmayacağına ına- nıyor "Turkıye sıyasetınde lıdeher ve yo- netımler seçım kaybettıkçe, toplum go- zunde zayıfladıkça partıler de guçlenıyor ve antıdemokratık uygulamalar yapıyor- lar Bunun orneğı sadece CHP'de Deniz BaykaldeçJ// DYP'de de ANAP'ta da bu olumsuzluklaryaşanıyor Eğer kurultayda değışımı başarabılırsek Turkıye sıyase- tınde başansız olan kadrolann degışme- sı surecını de başlatmış olacagız " Gunay, kurultayın CHP'nın kalıtını ho- vardaca tuketen bır yonetımden kurtul- mak açısından da onem kazandığı kanı sında "Kurultayda yonetımı değıştırebı- lırsek, partının yaralannı saracagız, par- tıyı tekrarhem kendı ıçınde, hem de top- Iumla banştıracağız " Toplumun bır parçası olan delegeye de guvenıyor Gunay. "CHP delegeten, bınkımlı bırsıyası kad- rodur Toplumdakı eğılımı, talebı mutla- ka dıkkate alır Yalnızca delegeyı arkası- na alan, ancak halkın eğılımlennı, talep- lennı ıse karşısına alan bır sıyasetle gelı- nen nokta, 18 Nısan 1999 seçımlennde gelınen noktadır Bu noktadan daha sıkın- tılı, daha tehlıkelı bır noktaya CHP tabanının, delegesının, kurvltay üyesının ızın vermesı soz konusu değıldır" Gunay'ın beklentısıne gelınce özetleyelınrv "5 Mayıs'ta Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu 'nda Ankara ll Kongresı 'nde esen ruzgâr, 1 Temmuz'da Atatürk Spor Salonu'nda da esecek ve Çevre Sokağı'na yansıyacak " CHP Genel Başkanı Deniz Baykal. geçen hafta çıktığı bır televızyon programında, 18 Nısan 1999 seçımlen oncesı hazırladıklan "CHP-Çözüm 2000" kttapçıgtnı etınde salla- yarak, bugunku koaltsyon ık- tıdannın uyguladığı ve uikeyı ıflasa surukleyen polrtıkalara karşı "Işte burada, tnztm alma- şık programımız hazır" deme- ye getırdı CHP-Çozum 2000 kıtapçı- ğında neler vardı, bugunku ık- tıdar neler yaptı, bır karşılaş- tıralım ıstersenız CHP, Merkez Bankası'nı ozerkleşttrecegını, para polı- Almaşık prognam! tıkasının bağımsız surdurul- mesını sağlayacağını savun- muş Bugunku ıktıdar aynısı- nı gerçekleştırdı zaten CHP, "aşın borç ve faız yu- kunun dövıze endekslenerek pıyasa koşullannda normal ö> çulere ındınlmesını, ıç borç stokunun özelleştırılecek ku- ru/uş/ann hısselenyte, doğru- dan takas yontemı uygulaya- rakazaltılmasınr onermış Bu- gunku ıktıdar da aşağı yuka- rı bu onenlerı yerıne getırdı, getınyor. CHP, kımı kamu bankalan- nı 1 yıl ıçınde ozelfeştırmeyı va- at etmış Bugun yapılan fark- lı bır uygulama değıl CHP, "Tıkanma noktasına gelen enerjıprojelennde, ulus- lararası fınansmanın önünü açmak ıçın gereklı çabalan göstereceğız Eneqı konseyı kuracağız" demış Bugunku ıktıdar, enerjı alanında aynı şe- yı yapmış, Enerjı Pıyasasa Ya- sası'nı çıkarmış, Enerjı Pıya- sası Kurulu'nu oluşturmuş CHP, "emeklılık, malulıyet ve ölûm sıgortalanntn sağlık stgortasından ayntacağını, özel emekttttk fonlannın destekle- neceğını" söylemış. Sosyal guvenlığın ve sağlık hızmetı- nın pıyasalaştınlması anlamı- na gelen bu uygulamalar bu- gunku ıktıdar tarafından adım adım gerçekleştırılmış, ozel emeklılık yasası da çıkanimış CHP, tahkım yoltannın yay- gınlaştırılmasını hedeflemış. Bugunku ıktıdar, tahkımı yay- gınlaştırmış, uluslararası tah- kımı anayasallaştırmış, ardın- dan da yasasını çıkarmış CHP'nın almaşığı nerede pekı? ÇALIŞANLARIN SORULARI/SORLTNLARI 1 ILMAZ ŞtPAL Sağkk yardunlarında yol giderleri SORl : Bir dev let hastanesinde sosy al çalışmacı olarak gö- rev yapıyorum. Ancak, duraksamaya düştuğüm bir konu var. Sorunum şoyle: Hastanemizin "diyaliz unitesinde" divalizc giren hastalarımız var. Bu hastalarımız değişik sosyal guvenlik kurumları- nın şemsiyesi altındalar. Hastanemizin diyaliz uni- tesine uzak verlerden gelen SSK'ye bağlı hastala- rın yol masrafları SSK tarafından karşılanıyor- muş. Acaba, Emekli Sandığı'na bağlı olan hasta- .L ların yol masraflara da bu kurumca karşılanabi- lir mi? Çünkü, bu hastalarımız da uzak verlerden gelmekteler v e sosy o-ekonomik durumları olduk- ça düşük kimseler. Bir de yeşil karthlar var. On- lan hiç sormayın. Hastalarımız adına y ardımcı olur- sanız çok sevinirim. (\.Y.) YANIT: Sağlık yardımlan kapsamında \er alan yol gıder- lerının, sosyal guvenlik yasalarındakı konumlannı aktarma- ya çalışahm 1) 506 sa> ılı Sosyal Sıgortalar Yasası Yol gıderlen. 506 sayılı Sosyal Sıgortalar Yasası'nın "Yol Parası ve Zaruri Masraflar" başlıklı 102 maddesınde yer almıştır Bu maddeye gore "sigortalılar ile bunların hak sa- hibi kimseleri" Sos\ al Sıgortalar Kurumunca "Bir yerden başka bir yere gönderilirlerse, bunların v e sağlık durum- ları sebebiyle başkaları ile birlikte gitmelerinin gerektiği hekim raporu ile belgelenenler ile 15 y aşına kadar (15 da- hil) çocuklar ile birlikte gidecek kimselerin gidip gelme yol paraları ile zaruri masrafları kurumca" ve yönetme- lığe gore odenır 2) 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Yasası Yasanın geçıcı 139 maddesı sağlık \ardımlarıyla ılgıhdır Bu madde u\ arınca "a) Emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olanlar. b) Bunların yasal olarak bakmakla yukumlû oldukları ve yasada "dul \e \etını" olarak nitelendirilen aile bireyle- rinden "a) Karı, b) Koca. c) Çocuklar. ç) Ana, d) baba'ları, c)Dulveyetim aylığı alanlar. sağlık \ardimlarmdanya- rarlandırüır. Bu konumda olanlara y asay la duzenlenecek genel sağlık sigortası kapsamına alınacakları tarihe ka- dar, hastalanmalan balinde, resmi sağlık kıırumlan Ue ka- nıuya yararlı dernek ve vergiden muaf vakıflara ait sağ- lık kuruluşlarında tüzükte belirlenecek usul ve esaslara gore muayene ve tedavi ettirilirler." Ancak. "Özel kanunları gereğince sağlık yardımından fay dalananlar ile sandıktan emekli, adi malullük veya va- zife malullüğü alanların diğer sosyal guvenlik kurumla- rına tabi görevlerde çalışan veya bu kuruluşlardan aylık alan eşleri ve sandıktan dul aylığı alanlardan diğer sos- val guvenlik kurumlarına tabi gorevde çalışan veya bu ku- ruluşlardan y aşlılık v ey a malullük av Iığı alanlar bu mad- de hükmunden y ararlanamazlar. Isteğe bağlı sağlık sigor- tasından yararlananlar hakkında bu huküm uygulan- maz." Yasada sozu edılen löTemmuz 1973gunlu 14596 sayılı Res- mı Gazete'de yayımlanan tuzukte TC Emekli Sandığı'nca sağlanan sağlık > ardımları aynntılı olarak açıklanmıştır Tu- zuğun "Başka yerde tedavilerde yol parası" başlıklı 18 mad- desıne göre sağlık >ardımına hak kazananlann, "Bulunduk- ları yerden bir başka yere gönderilmeleri" zorunlu goru- lenlere "Harcırah Kanunu hükümlerine göre gidiş ve dö- nüş ücreti ödenir." Aynca. Yonetmelığın 31 maddesı uya- rınca "resmi sağlık kurumu tabipleri ve kurullarınca ge- rekli görülen eşlik etnıe ve taşıt aracı, içmece ve kaplıca tedavi giderlerini (...) iyileştirme araçlarının bedellerini öde\enler, bunlara ait usulüne uygun düzenlenmiş belge- leri (...) TC Emekli Sandığı'na vermek veya gondermek suretiyle karşılıklarının ödenmesini isterler." Gerek Sosyal Sıgortalar Yasası. gerekse TC Emekli Sandığı Yasası, yol gıderlennı sağlık yardımlan kapsamına almıştır KİM KlME DUM DUMA BEHIÇ \K behfcakia turk.net KEDİ LEVO APTLÜKA aptulikaelcioglu(a hotmail.com HARBÎ SEVİH PORO\ semıhporoyia yahoo. com ızMıMirt Bi BoUiMtİMU \ İ ) TARİHTE BUGÜN ML MTAZ 25 Haziran AY'IN UCU KOPTUMU? PE BUGecE, Beş tN&UZ RAHtBl, AY'OA OLA- ĞAUUSTU BlR OLAY GO2JJBDI. OLAY, ' D£Ki GEIZVASe 6UULÜĞÛMB 8£f RAUIP, YEMIM eoee&c, OrKUJSuNÜ ÇĞYl£ AHLATMlfn . "AY IN fŞfL IÇIL OLOOGU SIR eecerpt. H£& ZAMAMICI GıSı, YA- fZIM AY'tN IKJ UCU OOĞUYA BAKIYOG0U. ANI- USTTEKf UCU KJRJLDI ' OGAM BlR PATIA- MA OLDU V£ KJVILCIMLAR SAÇIL& '." ZO. YUZYtLDA MO&BflN GOK8/UMCILS&, AY'A iSÖtcmfl VEYA KjUYRUfOJJYILDfZtAI ÇAGP- MASI soMucuNPA söyt£ sm PATLAMA OLA- 8ILBCB&INI, YEJtYÜ2UNC>eM OE, AYA/EN RAHtP- LBRıN ANUrtTlSl BıÇıMOe tZL£U£B/LECEĞ/N/ KABUL. EOECBICLEIZDlG... Turkıye Gazetecıler Cemıyetı nın yayınladıgı gunluk Bizim Gazete Ulke sorunlarına ılışkın raporlarıyla araştırmaianyla koşe yazılanyla tarafsız haberienyle sıvıl toplumlann gazetesı Duzeniı okumak ıçın abone olun Tel. 0.212 511 08 75 EYÜP ASLİYE 2. HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DosvaNo 1999 82 2001/412 Da\acı Bavrampaşa Beledıye Başkanhğı \ekılı tarafından da\alı Ramazan Genç aleyhıne açılan tazmınat davasının duruşması sonun- da Davacının davasının kısmen kabulune 207 340 827 -TLnın 11 12 1998 tanhınden ıtıbaren yasal faızı ıle bırlıkte davahdan alınıp da- vacı\a \enlmestne fazlaya ait ıstemın reddıne 57 298 000 -TL mahkeme masrafı ıle 20 587 346 -TL ucretı vekâletın davalı Ramazan Genç ten alınmaMna karar \ enlmış olup da% alı Ramazan Genç ın Istanbul Sultançıftlığı 2480 Sokak no 31 'de ıkarnet etmekte ıken teb- lıgata yarar kesın \e açık adresının tespıt edılmedığınden mahkememızın 15 5 2001 tanh 1999/82 Esas 2001/412 karar sayılı karanmn gazetede ılan yoluyla ılgılısıne teblıgıne karar \erılmıştır Adi geçen davalının ışbu karan ılanın gazetede \avımı tanhınden ıtıbaren 15 gunluk sure zarfında temyız edebıleceğı, aksı takdırde mahkeme karannmkendısıne teblığ edılmış sayılacağı ve kararın kesınleştınleceğı ılan olunur 19 06 2001 Basın 36504 GORUŞ İSMAİL ÖZDİLEKEmekli 4Iba\ Herkese Universite 1 mılyon 483 bın oğrencı bu sene universite sı- navlanna gırdı Içlerınden 240 bın cıvarında oğ- rencı unıversıteyı kazanacak 1 mılyon 250 bın oğ- rencı ıse açıkta kalacak ve unıversıteye gıremeye- cektır Insan, yaşamında ıkı deta karar verır Eşını ve ışı- nı seçerken Bız ışı, yanı mesleğı uzerınde dura- lım Ulkemde ış seçımı yapılan ıstatıstıklere gore çapraz metoda gore olur Yanı doktor, eczacı, dış- çı, vetenner gıbı mesleğı arzu eden oğrencıler ık- tısat, ışletme, ekonomı okurlar, ekonomıst, sanat- çı gıbı meslek arzu eden gençlerımız de doktor vetenner, eczacı oluriar Dunyada bu hedefe en- şebılen tek ulkeyız Universite sevıyesıne gelen gençlerımızın hede- fi, arzu ettıklen bır unıversıteye gırmektır Insan ya- şamının en onemlı safhası da budur Başlangıçta bılgı ve becerılerı tespıt edılemeyen çocuklarımız, eğıtımın ılk basamağından son basamagına kadar bır yarış atı gıbı, kımı kapasıtesının uzerınde zor- lanarak ve çoğu da ekonomık boyutta yeterlı des- teğe sahıp olamadığı ıçın bu yanştan kopmakta- dır Meslek seçımındetemel ılke çocuklarımızın se- kız yıllık temel eğıtımı aldıktan sonra başarılı ola- cağı teknık bolumler dahıl meslek kolunun bu su- re ıçerısınde tespıt edılerek yonlendınlmesı gereğı asla unutulmamalıdır SızlereTurkıye'dekı unıversıteye hazırlık dersha- nelerınden bahsetmek ısterım 2000 rakamlarına gore Turkıye'de dunyada eşı ve benzerı olmaya- cak sevıyede 285 adedı Istanbul'da olmak uzere toplam 1350 adet unıversıteye hazırlık dershane- sı vardır 2000-2001 oğrenım yılında unıversıteye hazırlanmak ısteyen bır oğrencı, dershaneye bu yıl ıçın 1 5 mılyar TL ve takvıye dersler ıçın de ozel ho- calara bır bu kadar veya 500 mılyon TL odemıştır Bır oğrencının bu senekı fedakâr anne ve babası- na malıyetı en az 2 mılyar TL'dır Turkıye'de unıversıteye hazırlık dershanelerı 30 yıl once kurulmuştur Dershaneler bugunku sıs- temde garantısı olmayan yatırımlardır ve her kayıt yaptıran oğrencıye unıversıteyı kazanma garantı- sı veremezler Eğıtımımızın bır parçası olan 1350 adet dersha- neyı uikeyı yonetenler kısa, orta ve uzun vadelı ul- ke ıhtıyaçları ve oncelıklı hedefler belırleyerek ve dershanelerı de yonlendırerek mısal ıhtıyaç duyu- lan 30 adet universite ıçın yer ve para tahsısı ya- pabılırler Aynca sısteme duşuk kapasıte ıle çalışan ozel lıse ve okullar da dahıl edılerek daha buyuk bır ka- pasıte yaratılması hedeflenmelı bu projeler ıçın Dunya Bankası ve diğer kaynaklardan da destek sağlanabıleceğı ınancındayım Sistemın faydalarını ele alırsak: En buyuk ya- tınm, ınsana yapılan yatırımdır Eğıtılmış ınsan, zor- luklar karşısında kendıne çıkış yolu bulur ve mo- dern çağa ayak uydurabılır Devlet olarak mevcut unıversıtelere yenı unıversıteler kazandırmış oluruz, uygulanan 8 yıllık eğıtım hedefıne ulaşır ve 11 yıl- lık eğıtımın onunu açar devlet ıhtıyaç duyduğu alanlarda daha gerçekçı eleman yetıştırme ımkâ- nına kavuşur, boylece ulkemızın dunya ıle enteg- «^••rasyonuda kolaylaşır ve dunya tıcaret hacmınden daha çok pay alma ımkânına kavuşuruz, çocukla- nmız, onlann aılelen ve toplum olarak universite ha- zırlık stresıne gırmeden geleceğe yonelık daha lyı bır planlama ve ıstıkbal hazırlayabılırız Her an bı- nlennın ısteğıne gore değışen eğıtım sıstemımızı bır temele oturtup çocuklarımızı şaşırtmaktan da kur- tarabılınz Aynca ozel okulların da sısteme katılma- sı buyuk bır potansıyel yaratır Sakıncalan: Her ne kadar tespıt edılecek kısa, orta ve uzun vadelı hedefler ıçın kaynak ve zama- na ıhtıyaç var ıse de, bu sıstemı yerıne oturtmak çok zor olur Evet çok zor olur Çunku bızler şım- dıye kadar hep kolay yolu seçtık Burokratık en- geller onumuzde her zaman olacaktır Ama bızım bu engellen her zaman olduğu gıbı Bırleşmış Mıl- letler ve uzaylıların katkılan ıle aşacağımıza ınanı- yorum 1 Ulkemızı gençlere ve her yaştakı gençlere ema- net eden buyuk ınsan Ataturk, ulke geleceğının mu- asır medenıyet sevıyesıne ulaşmakla mumkun ola- bıleceğını belırtmışlerdır Evet o muasır medenıyet sevıyesıne ulaşmamızın ancak ve ancak eğıtılmış ınsan gucu ıle olabıleceğını, eğıtılmış ınsanın her zorluk karşısında kendıne bır çıkış yolu bulabıle- ceğını, vereceğı kararların ısabetlı olacağını ve mo- dern çağa ayak uydurmakta zorlanmayacağını unutmayalım BULMACA SEDAT YAŞ A\ 1 2 3 4 5 6 7SOLDANSAĞA. 1/ Seyrek ta- nelı. kalın ka- buklu, etlı ve parlak altın sa- 3 rısı rengınde 4 bır uzum cın- sı 2/Aldatma ışı, hıle To- 6 humlarından 7 kandılyağı. çı- g çeklennden sanboyaçıka- 3 nlanotsubırbıtkı 3/ Güneydoğu Asya'da yetışen ve mobılya 2 yapımında kullanılan 3 f bır cıns kamış Bır ılımız 4/ Yurdumu- zun bır bolgesı "Turkıye bır sıcak ul- ke/ Guneşı kocaman bır — " (Tahsın Sa- raç) 5/Doğal kurşun oksıt 6/ Hayvanlara vurulan damga Yapnıa. et- me II Seçkûı Bır nota 8/ Haylaz, sersen 9/ Epan- yoller grubundan bır sus kopeğı YUKARIDAN AŞ\ĞIYA: 1/ Muslumanlarca kutsal sayılan Mekke ve Medı- ne kentlen II Guneş bulut arkasında kaldığında oluşan golgelı durum Bır haber aıansının sım- gesı 3/ Denden sızan sı\ 1 Oyunda cezalı çocuk 4/ Karakter Aydın ılınde, ulusal park kapsamın- dakı yanmada 5/ Ortaoyununda kadın rolune cı- kanerkekoyuncu "—Kadın" \avuzÖzkan'ın fılmı 6/Ender, seyrek Eskıdıldeeşık kapıonu II Beyaz etlı bır balık Rutenyum elementının sımgesı 8/ Kaz Dağı nın antık donemlerdekı adi " — seslerı sonuyor perde perde Atlılar kavbolu- yorgüneşın bartığı yerde" (NazımHıkmet) 9/Ke- dı ya da kopek ya\ rusu Ibkambılde bır kâğıt
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog