Bugünden 1930'a 5,439,171 adet makaleKatalog


«
»

SArFA 16 CUMHURİYET 25 HAZİRAN 2001 PAZARTESİ TELEVIZYON cumrw< cumhunyet.com.tr GüNÜN FiLMLERİ Gül ve Şeker 16.10 atv Guldürü f^\ Işadamı \a\uz, ışlen kotuve gıdınce Ada- v£J na'dakı ağabeyınden borç para ıster Ancak ağabe\ının tek bır şartı \ardır o da, Yavuz kızla- nnı kendı oğullanna \erecektır Yonetmen Os- man Seden Ovuncular Fılız Akın, Edız Hun. 16.20 / interstar / Sultan Aynntı yanda Ölü Bir Deniz 16.35 TRT 1 Duygusal Orta >aşlı bır banka mudıresıyle, emeklı bır öğretmenın tatılde geçırdıklen bır haftalık aşk ılışkısırun o> kusu anlatılıvor Atıf Yılmaz'ın yonettığı fılm. gerçek aşkı \aşavamamjş bırbın- nevabanu ıkıınsantıı bastınlmışcınsellık ılışkı- sını estetık olçuler ıçınde bavaiığa duşmeden ele alıvor Fılmde 1 urkân Şorav Rutkay Azız, Ozde- mırlnce\e lurgav Bctıl o\nıı\or (1989) Se\imli Hırsız 18.15 Show TV Guldüru ©<,ok zengııı bıı adam \oksul bır kıza âşık clıır \e ondan zengınJığını gızler Genç adam. a^kı uğruna kızın aılesı>le bırlıkte hırsız- lıkbılevapar \ onetmen Kartal Tıbet Oyuncu- lar Ken'ıal Sıınal. Nıl Lnal (1988) 21.00 / CNBC-e / Seremonı Aynntı yanda Kızü Köşe 21.30 CINE 5 Macera /77\ (Red Corner)- Başanlı avııkat-ışadamı Jack ^J Moore. u\du voluvla kurulacak ıletışım sıs- temının ^ındekı vatınmını lakıp etmesı ıçın go- revlendırılır \ncak kısa sure sonra Moore'unba- şı bu\uk bır deıde gırer. çekıcı bırÇınlı şarkıcıy- la va^adığı a^k gecesının sabahında > anındakı ka- dının cansız yattıgını gorur Moore cınayetle suç- lannıaktadır \ e suçsuzluğunu kanıtlamak ıçın hıç bırolaıuSiNoktur \ on lon A\net O>iı Rıchard Gere. Baı Lıng Bradle\ \VTııtford Bvron Mann, Peter Donat Robert Stanton (1998 ABD, 122 dk) Kapıcılar... 22.40 İnterstar Guldürü Saf gorunu^lu ama cın gıbı zekı, dalkavuk, kustah. hıi(,ın. duzenbaz. ı$bılırbırapartman kapıcısının kıracılanvlaılışkısınıngulunçoykü- su Zekı Okten'ın l mur Bııgav'ın senaryosun- dan vonettığı fılmın başrollennde Kemal Sunal, Sevda Ferdağ. Ozcan Ozgur, BılgeZobu. Şevket Altuğ gıbı ovuncular >er alıvor \apım, 1977'de 14 AntaKa tılm Şenlığı'nde 2 fılm, Okten yo- netmen. Sıınal ovuncu odııllennı aldı (1977) NiTin Incisi 22.00 TGRT Macera (T h e Jev»el of The Nile) - Romdntık > azar Jo- \£J an Vv ılder. erkek arkadaşı Jack Colton'la dun- yayı dolaşmaktadır ama Joan, Jack'tan sıkılmış- tır Zengın bır Arap prensı olan Omer'ın kendı va- tanına bırlıkte gıtme teklıfını kabul eder Fakat Omer. kutsal bır Arabm verını almak ıstemekte- dır \ e Joan kendını hapıste bulur \ on Levvıs Te- ague Oyuncular Mıchael Douglas. Kathleen Tur- ner. Dann> DeVıto (1985 ABD, 104 dk) Arka Ptncere 24.00 CNBC-e Gerilim •Oı (Rear VMndov») - Av ağı kınldığı ıçın eve mah- \£J kûm olan fotoğrafçı, elındekı durbunle kom- şularını go/etlemektedır Ve daıresının arka pen- ceresınden yaptıği bu rontgencıhk, onu gıderek karmaşık bır unayetın ıçıne çeker \ onetmenlı- ğıni Alfred Hıtchcock'un ustlendığı fılmın baş- rollennde James Stew art Grace K.elly, Thelma Rıtter, Wendell Corey \ar (1954 ABD, 112 dk) Zehirli Öpücük 00.15 atv Polisiye (Sealed With a Kiss) - Dedektıf Mıck Cul- len ıngorevı. sen cınayetler ışleyen bır katı- h yakalamaktır Araştıımalannda $ehır ıçındekı şıddetten sorumlıı polıs departmanının başkanı Chnstıne ona vaıdımcı olmaktadır Bır gun Cul- len. oldumlenlerden bırının kızıvla tanışır ve kız- dan oörendiklen onu hapıshanede bulunan Bar- ry Kuda adlı bır suçluya goturur Barrv Kuda ka- tılden tehdıt dolu nıesajlar almaktadır Onlan hıç ummadıkları bır son beklenıektedır Yonetmen Bıll Corcoran Oyuncular C Thomas Hovvall, Nıck \ldnnı>o. L ı'sd Hrmard (1996 \BD, 90 dk) Son Sözleşme 00.25 TRT 1 Macera /^N (Lasl C onrract)- 15 yil Polıslık yapan Roger v^/ \lvman, bır hukumet gorevı ustlenmek ıçın baş\urur\eİsveçpolısıgızlı serMsınealınır Bu- radakı ılk goıevı goçnıenlenn duzensızhklenyle ılgılenmektir Ancak bır goçmenın kımlığını araş- tınrken. kendını bır anda Olof Palme'nın suıkast planı ıvensınde bulur \ onetmen Kjell Sundvall OyuiKular Mıkael Persbrandt. Mıchael Kıtchen (1 OO 8 Fınlandva-Non eç-İs\ eç 107 dk) Ha\alet l'çak 01.00 interstar Macera (Black Thunder) - \menkan Hava Kuvvet- len nın gelıştırdığı Kara Şımşek adı venlen v e radara \ akalanmav an super donarumlı bır sa- vaş uçaöı. deneme ııçuşu sırasında teronstler ta- rafından ka^ınlır L çağın \erını tespıt etmek ve terorıstlere engel olmak ıçuı teşkılatın en başan- lı pılotu gorev lendınlır Yonetmen RıckJacob- son Oyuncular Mıchael Dudıkoff, Marcus Au- rehus Fredern. Forrest (1997 ABD. 84 dk) Yanlış Hüküm 01.10 BRT Polisiye (Falseh \ccused) - Genç anne, sabah uyan- dığında kuçıık bebeğının soluk alamadığını gorur Kocasıvla bırlıkie bebefiı hastaneye gotu- rur ancak gorev lıleranne> ı. bebeğını zehırlemek- lesuçlar Yon NoelNosseck Ovn LısaHartman Black. C hnstopher Melonı 11991 AJ3D, 95 dk) Tehlikeli Tür 01.30 Show TV Fantastik /^~\ (Primal Species) - \menkan ordusuna aıt vf/ olan dunvadakı son uç \ahşı dınozom bır araştırma merkezıne taşımakta olan asker konvo- \una bır saldın vapılır Bıı saldın sonunda dıno- zorlar serbest kalarak etrafa dehşet saçmaya baş- larlar Komutan Nıtz ve takımı bu varatıklan ya- kalamak ıı,ın gorev lendınlır Bu v aratıklar uzenn- de vapılacak olan denev ler sonucu bırçok hasta- lığa çare bulunacdğını sav unan genç ve guzel dok- torun da vaıdırru% la zorlu ınucadeleye başlarlar Jonathan W ınfrey ın \ onettığı fılmın başrollenn- de Scott \ alentıne Janet Gunn, Rob Camıllettı gı- bı oyuncular \ar (l c >96 -\BD. 81 dk) Latin \şıklar 02 00 Kanal D Duygusal /^-\ (Latin Lovers) - Babasmdan vuklu bır mıras vi/ kalan Nora kendısıvle evlenmek ısteyen er- keklerden bır tuı lu emın olamamaktır Brezılya'nın değı^ık duvgular y aşatan bır ulke olduğunu duyan Noıa,tatılegıtınevekdrar\enr MervynLeRoy'un vonettığı fılmde. Lana Turner Rıcardo Montal- ban. loluı [uıid ovnuvoı (19^^ <\BD 104 dk) oY a b a n c ı Q YeriıIzleyin Orta Değmez 'Seremoni', sınıfsal ayrımlann yaraîtığı 'düşman ' bcıkışı beyazperdede somııtiayan bir kopuş başyapıtı Burjuvazi düşmanlığı üzerine 11.05İ CNBC-e 21 00 Seremoni - La Ceremonıe/ Yon: Claude Chabrol / Senaryo. C Chabrol, Caroline Eliacheff (Ruth Rendell'ın romanından)/ Goruntu Bernard Zrtzermann / Muzık. Mathieu Chabrol / Oyuncular: Sandrine Bonnaire, Isabelle Huppert, Jacqueline Bisset, Jean Pierre Cassel, Virginie Ledoyen, Valentin Merler / 1995 Fransa yapımı, 107 dakıka. TV Senisi - Claude Chab- rorun yapıtlan ıçınde ozel bır yen olan "Seremoni", "alt SH nıfa dahıl ıkı kadının burju- vazıye olan nefretlerının bır tür dışav urumu olarak ozetle- nebılır Daha genış bır özet \ ermek gerekırse Sophıe (Bonna- ire), Lelıevre malıkânesınde hızmetçı olarak çalışmaya başlar Okuma vazması yok- tur. ancak bunun ortaya çık- maması ıçın elınden gelenı ar- dına koymaz Başlangıçta her şey ıyı gıt- mektedır, aıleyle arası ıyıdır. küçük aksılıklerı de zekıce çözumlemektedır Ancak aılenın kızı Melın- da'nın (Ledoven) "okuma- yazma sorunu"nu oğrenme- sıyle ışler tersıne döner. gerı- sı de çorap sokuğu gıbı gelır lkıncı kadın ıse oda"açsı- mfin laneti"nı uzennde taşı- yan postane gorev lısı Jean- ne'dır (Huppert). Lelıe\ re aı- lesınden. genış anlamda bur- juvazıden nefret eden bır ka- dındır Jeanne Bu ıkılı. ortak yönlennın one çıkmasıyla kı- sa surede \ akın arkadaş olur- lar En onemlı ortak noktala- rıysa. ıkısının de ~kaza sonu- cu" yakınlarının olumune ııe- den olmalandır Çağdaş polisive edebıvatın vetkın ısınılennden kadın ya- zar RendelPın bır romanından vaptığı uvarlama Chabrore şok edıcı bır v apıt oı tay a koy ma olanağını sağlamış \e yo- netmen de elıne geçen bu fir- satı ıyı değerlendırmış "Seremoni**. sınıfsal ay rını- ların varattığı "düşman"* ba- kısı beyazperdede "somııtla- \an" bır başyapıt. bır "kopuş" başyapıtı Uzlaşmanın va- nından bıle geçmeven. ona goz kırpmavı düşunenlen teh- dıt eden. umuda kıyısından. koşesınden dahı bulaşmayan bu *karanhk"fılm.yapısında \ar olan dışavunımcu bıçemı Sandrine Bonnaire'nin başrolde oynadığı yapım. uzlaşmanın yamndanbUe geçmeven, ona göz kırpmavı düşünenleri tehdit eden, umuda kı\ısından. köşesinden dahi bulaşmayan •karanlık' bir fîlm. de ızleyıcısıy le paylaşmayı bır gorev kabul edıyor Chabrol'un oyunculann sır- tına büyük yük bındırdığı "Seremoni", özellıkle üç ka- dın oyuncunun Sadnne Bon- naire. Isabelle Hupert ve Jac- quelıne Bısset'nın yetenekle- rını alabıldığıne "sömûrü- >or" v e onlann neredeyse po- sasını çıkarıyor Filmde, küçük insanların başkaldın ve direniş öyküsü işleniyor Genç dulun savaşımı T\ Senisi - Buvuk kentın gecekondu vağması ıçınde sevdığı gençle e\lenebılmek ıçın sava^an dort çocuklu vok- sul. guzel dulun ovku>u Vavuz Turgulun setıarvo- sundan Kartal Tibet'm çektı- ğı "Suhan". sıradan basıt ın- Nanlann gonııi ve cınsellık ılıs- kılerıvle. buyuk kentlerdekı arsa spekulabvonlanna. gece- kondu semtlerının bıtmeyen sorunlanna eğılen toplıımsal bır eleştın onıeğı Kııçuk ıı^anların ba!?kaldı- tnterstar 16.20 Sultan - Yonetmen Kartal Tibet / Senaryo: Yavuz Turgul / Goruntu Erdoğan Engin / Oyuncular Türkân Şoray, Bulut Aras, Şener Şen, llyas Salman, Adile Naşit, Erdal Özyağcılar, Ihsan Yüce, Tuncer Sevi, Gül Yalaz /1979. Arzu Fılm yapımı. n \e dırenıs, evlemlerını gun- deme getıren. sınıtsal gerçek- lere dayalı konusu. ıçerığı. anlatımı ve seçkın oyuncula- nvla bellı bır diızevın ustıine çıkmış guldunırken du^undu- ren ıvı nıvetiı bır sevırlık Gecekondu semrJerinin bitmeven sorunlanna eğilen toplumsal bir eleştiri örneği olan filmde, Türkân Şoray başrolde ovmıyor. Bekâret tartışılıyor TV Servisi -Tartışma programı "Teke Tek"ı. gazetecı- yazar Fatih Altajb hazırlayıp sunuyor. Bu haftakı bölümünde "bekâret" konusunun ele ahnacağı yapımda, "Bekâret namusun ölçüsü mü". "Bekâreti şart koşan din mi töre mi"" v e "Bekâret kontrolü, tıp ve hukuk ahlakına uygun mu" gıbı sonılara yanıt aranıyor Program, canh olarak ekrana geliyor. • Kanal D, 23.15 Bogaz sırtlarındakı gece- kondu semtınde oturup. zen- gın evlere temızlığe gıderek dort çocuğuna bakan genç \aşta dul kalmış Sultan (Şo- ray) ıle mınıbüs şofbru Kemal (\ras) bırbınne âşıktır Geçım sıkıntısının ezdığı, cınsellık ısteklennı ıçıne bas- tıran kadının ısteğı. tutucu en- gel lere karşın evlenıp çocuk- lannı güvence altına almaktır Kemal'ın muhtar babası. çevTe yolu nedenıyle değer ka- zanacak arsalara gözdıken müteahhıt fırmasına aracı olup. satın aldığı gecekondn- lan ıçınde oturanlan çıkarta- rak pazarlamaya kalkar.. Sindirim hastalıklan TV Servisi - Canh olarak ekrana gelen "Sağük Rapo- ru"nda. mıde ve sındırım sıstemı hastalıkları ele ahnı- yor Sonay Dikkava ve Sibel Güneş'ın bırlıkte hazırlayıp sunduklan yapımda. bu tür hastalıklann teşhıs ve teda- vı yöntemlerı. hastaların dıkkat etmesı gereken konu- lar ıle hastalıkların tedavı- sınde uygulanan son yön- temler hakkında bılgı v erılı- yor Programa. Memorıal Hastanesı'nden Dr Feryal llkova konuk oluvor CNNTürk 12 15 Çanakkale'de 'yerel tarih' TV Servisi - Deniz Yüce Başanr'ın sunduğu "Kitap- ça"nın bu bölümünde. Tanh Vakfı'na bağlı çalışan Ça- nakkale Yerel Tanh Grubıı tanıtılıyor Programda. grubu oluştu- ran değışık mesleklerden kı- şılenn projelenyle ılgılı ger- çekleştınlen söyleşıler ver alıvor TKT2 20.05 Holden'in yaşamöyküsü TV Servisi - Seynan Le- vent'ın sunduğu "Akşama Doğru r> da. beyazperdenın "Altın Çocuğu" olarak tanı- nan aktör VV'illiam Hol- den'in yaşamöykdsüne yer verılıyor Yapımın "Doğa Öv'küsü" başlıklı bölümün- de ıse, karıncaların bılınme- yen yaşamlan anlatılıvor ETV 21.00 Küreselleşme ve Türkiye TV Servisi - "Liberal Plat- form"un bu haftakı studyo konuğu, Mıllıyet gazetesı yazan Osman IJlagay Küreselleşme korkusu v e Türkıye'nın küreselleşme yolundakı yerının tartışıla- cağı yapımı Avşen Laçinel hazırlay ıp sunuyor tv8 22.05 Bayar'la özelleştirme T\' Servisi - Ekonomı so- runlann tartışıldığı. >enı te- onlenn üretıldığı "Alkin & .\lkin" programının konuğu, Özelleştırme Idaresı Başka- nı Uğur Bayar Yapımı Prof. Erdoğan .Alkin ıleDoç Em- re Alkin hazırlayıp sunuyor. Tv PROGRAMLARI 07.00 Haberler 08.00 Çızgı Fılm Buyuk Mavı Evdekı Sevımlı Ayı 08.25 Masal Çrfthğı 08.55 Çızgı Fılm Kıpper 09.05 Çızgı Fılm Rugrats 09.35 Dızı Bıtmeyen Yaz 10 30 Nane Lımon Kabuğu 12.30 Dızı Bızım Evın Hallen 13.00 Haberler 13.30 Dızı Ası Gonul 14.25 Tatıl Ek- ranı 16.05 Dızı Tatlı Cadı 16.35 Yeriı Film: Ölu Bır Deniz 18.00 Haberler 18.20 Dızı Flıpper 19.20 Dızı Aynlsak da Beraberız 20.00 Ana Haber Bultenı 20.35 Spor Haberlerı 20.45 Hava Durumu 20.50 Dızı Uzgu num Leyla 21.50 Dızı Yedı Numara 22.50 Gızem Av- cısı 23.40 Polıtıka Kulvarı 00.25 Yabancı Film: Son Sözleşme 01.55 Muzık (0 312 490 43 00) 09.15 Kultur Sanat Rehberı 10.15 Bor- sa-Pıyasalar 10.35 kultur net trt 11 35 Yurt Turu 12.10 Borsa-Pıyasalar 12.30 Haber Özetlerı 12.50 Çepeçevre 13.05 Spor 14.05 Ekonomık Adımlar 15.10 Kultur Sanat Rehberı 15.35 Serbest Kursu 17.15 Mechs'te Bugun 17.35 Buyuteç 18,10 Dunya Gundemı 20.05 Akşama Dogru 20.30 Belgesel Akdenız Gezgını 21.10 Spor Panorama 22.00 Haber 22.05 Belgesel Uzak Bakışlı Kadınlar 23.00 Ingılızce Haberler 23.10 Sanattan Kesıtler 23 35 Tarıh Konuşmaları 24.00 Gun Bıterken 00.30 Rock Market 01.15 Geçtığımız Yuzyıl (0 212 259 72 75) 07.30 Noddy'nın Oyuncak Dıyan 08.00 Yerli Film: Tann Senı Korusun 09.30 Dort Mevsım Kadın 10.30 Haber 10.45 Belgesel Anadolu Duşlerı 11.15 Gezelım Gorelım 11.50 GAP FM13.00 Bu Toprağın Sesı 13.59 TRT 3'e Geçış 14.00 TBMM TV (Canh) 24.00 Kapanış 09.00 Açıkılkoğretım Okulu ve Iletışım Rehberlık Okulu Ders Prg 10.00 TSM Solıstler Geçıdı 10.30 Gonul Bahçe- mız 12.10 Kadınlar Toplulugu 12.40 Istanbul Tarıhı Turk Muzığı Toplulugu 13.20 TSM Radyo Sanatçıları Konserı 14.50 At Yarışları 18.10 Açıkoğretım Lısesı Ders Prog 20.10 Açık ilkogretım Okulu ve Iletışım Rehberlık Okulu Ders Programı 21.10 TSM Solıstler Geçıdı 21.40 Bır Bestecı 23.10 Bır Dılden Bır Tplden 00.25 Beraber ve Solo Turkuler 00.55 Yurttan Sesler 10.00 Dızı Aynlsak da Beraberızi 0.30 Nane Lımon Kabuğu 12.30 Dızı Bızım Evın Hallen 13.00 Haber 13.30 Uzak- takı Yakınlarımız 14.35 Dızı Tutku Çemberı 15.30 Yer- iı Film: Ana Yüreğı 17.00 Çızgı Fılm Benekh Şort 17.30 Öyku Atolyesı 18.20 Sızınlçın 19.15 Dızı Kork- mazlar 19.45 Ingılızce ve Almanca Haberler 20.00 Ana Haber 20.45 Hava Durumu 20.50 Dızı Aynlsak da Be raberız 21.20 Allı Turnam 22.50 Yerli Film: Battal Ga- zi Oestanı 00.15 BaşkoşeOLOO Gece Haberlen 01.10 Ingılızce ve Almanca Haberler 01.20 Spor Haberlerı 07.00 Bu Sabah 09 00 Çızgı Fılm Kuşagı 11.30 Sabah Şekerlerı 13.20 YoksaSızHâla 14.05 Dızı Ayrı Dunyalar 15.10 Dızı Sevdakon- du 16.05 Çızgı Fılm Sevımlı Kahramanlar 17.05 Çızgı Fılm Dıgımon 17.30 Dızı Kuçuk Me- lek Marıa 18.30 Dızı Vahşı Gu- zel 19.30 Ana Haber Bultenı 20.15 Gunun Yorumu 20.20 S- por 20.30 Yabancı Film: Mas- ke 22.30 Varışma 102 Mılyon 23.15 Teke Tek 01 00 Bu Gece 02.00 Yabancı Eılm: Latin Âşıklar (0 212 215 51 11) ^ m 07.00 Haber 09.05 Sm T\ğ Teletubbıes 09.40 * • • * Barney 10.05 Çızgı Fılm Pofuduk Ayı 10.20 Sabah Keyfı 13.00 Gun Ortası 13.30 Adan Z'ye 16.10 Yeriı Film: Gul ve Şeker 18.00 Dızı Sarıl Bana 19.00 Dızı Marıa Barrıo 20.00 Ana Haber Bultenı 21.00 Para Hattı 21.05 Spor Haber 21.15 Hava Durumu 21.20 Dızı Boyle mı Olacaktı 22.35 Dızı Mahallenın Muhtarları_ 00.15 Yabancı Fılm: Zehıriı Öpucuk 01.45 Haber 01.55 Dızı Ihtıras Kurbanlan (0 212 291 10 00) 07.00 Hayatın Içın- denHıkâyeler 07.30 Gune Merhaba 09. 00 Dızı Fırtınalı Gunler 10.00 Yarışma Yenı Hugo 10.45 Klıp 2001 13.15 Lezzet Saatı 14.00 Çızgı Fılm Kuşağı 15.00 Yerli Fılm: Sevdalılar 16.45 Dızı Ce- sur ve Guzel 17.30 Dızı Yalan j b -^ 09.00 Haber 09.20 ^p Parantez 09.30 Haber Özetlerı 10. 15 Ekonomı 10.35 E Net 11.00 Haberler 11.05 Sağlık Raporu 12.25 Spor 12.35 Serbest Bol ge 13.00 Haber 13.35 Pıyasalar 14.00 Haberler 14.35 Yakın Ruzgân 18 15 Yerti Film: Se- vımli Hırsız 20.00 Ana Haber Bultenı 21.00 Spor Sayfası 21.15 Hepsı Gerçek 22.00 Te- levo'e 23.30 Belgesel Nar ı Beyza 00.15 Haber Hattı 00.45 Belgesel Vahşı Yaşam 01.30 Yabancı Fılm: Tehlikeli Tür 03.15 AXN (0 212 355 01 01) Plan 15.35 E-Net 15.45 Lıfesty- le 16.00 Haber 16.35 Pıyasalar 18 15GeceGunduz18 30Dun yava Bakıs 19.05 Gundem Dışı 19.40 Sporda B jgun 20.00 Ha- ber 20.25 Yawn Plan 23.00 24 Saat 23.40 Spor Gecesı 24.00 Haber (0 212 335 00 00) • 07.30 Çızgı Rlm Saku- ra 08.00 Gunaydın Tur- -^r kıye 09.40 Dızı Fırtınalar 10 40 Dırı Kaderım Sensın 11.40 Çızgı Fılm Kuşagı 13.00 Haber 13.20 Yeriı Fılm. Hesa- bım Bıtmedı Senınle 15.20 Dı zı BucurCadı 16.20 Yeriı Fılm: Sultan 18.20 Dızı Kuçuk Bes leme 19 30 Ana Haber Bultenı 20 50 Spor Haberlerı 21.00 Dı- zı UveyBaba 22.40 Yeriı Fılm. Kapıcılar Kralı 00.30 Gece Hattı 00.50 Spor Gecesı 01.00 Yabancı Fılm. Hayalet Uçak 02.30 Haberler 03.40 Yeriı Fılm: Bir Yanımız Bahar Bah- çe (0 212 448 80 00) 09.00 Huzura Dogru 09.30 Yemek Zevkı 10.30 Yeriı Film-Gül- can 1 12.00 Haberler 12.30 K ıp Shop 14.00 Yeriı Fılm: Ufukta Bir Ağaç 1 15 30 KPZ- tan ır Gunluğu 17 00 Habener 17 30 Dızı Eltıler 18.00 Haber er 18.05 Dızı Bızım Ev 19 00 Ana Haber Bultenı 20.30 Yeriı Fılm: Leyla ıle Mecnun 22.00 Yabancı Fılm. Nıl'ın Incısı 00.30 Gece Haben 01.00 Dızı Boy Aynası 0 212 652 25 60) 09.00 Haberler 09.15 Parametre 10.15 Fı- nans Bultenı 11.15Teknolojık 12.15 Krtap- t i t l . l H Ça 13.00 Ajans 13.30 Medıkal 13.35 Eko- nomı 15.15 Sınema Sınema 17.00 Manşet 17.45 Spor Manşet 18.20 Özel Sektor 19.15 Festıval Gunluğu 20.00 Haber 20.30 Spor 21.05 Soru Gevap 22.15 Sınema Sınema 23.00 Edıtor 23.40 Spor 23.57 Hava Durumu 00.15 Ekonomı (0 212 478 50 00) 10.40 Tatı! Rehberı 10.55 Trend 11.40 '-' ~4 Studyo 12.45 Hayalı Muze 13.40 Tatıl Reh- berı 14.25 Trend 14.40 Hayalı Muze 15.40 Şırket Haberlerı 16.153 Seans 17.40 Dış Polıtıka Ha- berlerı 18.05 Akşam Ustu 19.10 Tatıl Rehberı 19.30 Spor Dunyası 20.00 Haber 21.00 2010 Yılında Tu- rızmden Turkıye'ye 60 Mılyar Dolar 22.05 Alkin & Al- kin 23.00 Iştelnsan 24.00 Haber Masası 00.35 Spor 01.10 Kerem Gorsev'le Caz (0 212 288 51 52) f~J^^"J 10.30 Çızgı Fılm Kuşağı 11.50 Dızı Tarzan 1*1 M 9 12.20 Sağhkla Randevu 13.00 Haberler 13.20 Hayat Guzeldır 14.50 Yandı Yemek Pıştı Yemek 15.30 Çızgı Fılm Jay Jay 16.00 Haber- ler 16.10 Çızgı Fılm Robın Hood 16.30 Lıselerarası Bıl- gı Yarışması 17.00 Yeriı Fılm: Işler Tıkınnda 18.30 Dızı Ikımıze Bır Dunya 19.00 Dızı Muthışlkızler 19.30 Yuzyuze 20.00 Ana Haber 21.00 Spor Gunluğu 21.10 Dızı Gerçeğe Çağn 22.10 Yasemın'ın Penceresı 23.40 Sporaktıf 00.30 Son Nokta 01.10 Yabancı Film: Yan- lış Hukum 03.00 Dag Insanları (0 212 313 50 00) 07.00 Dennıs & Gnasher 07.20 Yabancı Fılm Batıda 09.00 Yabancı Fılm Sunset Park 10.35 Yabancı Fılm Gaudı ıle Bır Akşam Ustu 12.10 Yabancı Fılm Değışım 14.00 Ya- Ddncı Fılm Bılınmeyen Kod 15.55 Yabancı Fılm. Sa- raybosna nın Kalbı 18.35 Yabancı Fılm Ilk Goaışte Aşk 20.40 Haberler (Şıfresız) 21.00 Dızı Sex and the Cıty 21 30 Yabancı Fılm: Kızıl Köşe 23.25 Yabancı p'lm CennetYoluOI 15PlayboyTV(0212336 15 15) 09.00 Derbyshıre ı ne Ba- tırdı 11.00 Ilk Otopsıler 12.00 Inşaat Harıkaları 13.00 2000'ın Ötesı 13.30 Gızemlı Okyanuslar 14.00 Keşıfler Dunyası- na Yolculuk 15.00 Vahşı Asya 16.00 Ushuaıa 17.00 Inşaat Harıkaları 18.00 Ekınoks 19.00 Hayatta Kalma Bılımı 20.00 Kızgın Kumlar 21.00 2000'ın ötesı 21.30 Gızemlı Okyanuslar 22.00 Keşıfler Dunyasına Yolculuk 23.00 Vahşı Asya (0 212 288 75 75) 08.30 Rakamlar Konu- şuyor 10.00 Pıyasa Ekra- nı 10.10 Tahvıl Bono Pı-CNBC-e yasası 10.35 Analız 12.00 Fınans Cafe 12.30 Ekonomı Haberlerı 13.17 Takas Venlen 13.45 Zıle Doğru 14.20 Haber 14.40 Sektor Raporu 15.15 Dış Pıyasalar 16.30 Platform 17.15 Internet Haber 18.00 Kampus 19.00 Dızı Who's the Boss 19.30 Two Guys 20.00 Dızı Daw- son's Creek 21.00 Yabancı Fılm: Se- remoni 23.00 Pop Muzık Apollo440 Bandolop 24.00 Yabancı Film: Arka Pencere (0 212 330 01 01) JMrB 11:05 07.30 Gune Başlarken 09.30 Meral'ın Se- yır Deften 11.00 Ferah Ferah 13.00 Haber- 'er 13.15 Can Cana 15.00 Haberler 15.15 San Seker 17.00 Haberler 17.15 Önce Sağlık 19.30 Ana Haber Bultenı 20.30 Ayrıntılar 21.30 Yabancı Fılm: Iz Peşınde 23.00 23 Saat 24.00 Yabancı Film: Gençhk Ateşi 02.00 Önce Sağlık (0 212 256 82 82) 19:05 23:00 Sağlık Raporu Mide ve sindirim sistemi hastalıkları. Uzmanlar soruları yanıtlıyor Gündem Dışı Ganı Mu|de'nın konuğu rock şarkıcısı Aslı 24 Saat Banu Guven MEDICAL CHANNEL 11.05 Yaşam Özgurluktur 12.05 Kultur Sanat Gundemı 15.05 Yaşamak 16.05 •Her Dem Sağlık 17.05 Tarık Mınkarı 17.30 IVuzıkle Sağlık 18.05 Galactıca 21.05 Kanserlev asamak 21.30 AIDS 22.30 Platform 00.30 Spor ve Sağıık 01.30 Yasak Eıma (0 216 428 08 50). W T8rtdy www TüHriyv'nm Haber Konah ntvmsnbc com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog