Bugünden 1930'a 5,439,641 adet makaleKatalog


«
»

2 5 HAZİRAN 2001 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA •1J1İŞ H A - D İ l ı l v L J i i K dishab@cumhuriyet.com.tr 11 iiloşeviç'in 3 haftası kaldı • BELGRAD CAjanslar) - Yugoslav hükümetinin önceki gün onayladığı ve eski Devlet Başkanı Slobodan Miloşeviç'in de içinde bulunduğu savaş suçlulannı LJluslararası Savaş Suçlan Mahkemesi"ne tesliminin yolunu açan kanun hükmündeki kararname dün yürürlüğe girdi. 15 sanığın birkaç gün içinde Lahey'e gönderilmesi, Miloşeviç'in teslim işlemlerinin 15-20 gün içinde tamamlanması bekleniyor. Makedonya'da ateşkes • ÜSKÜP(AA)-AB Ortak Savunma ve Dış Politika Yüksek Temsilcisi Javier Solana dün Makedonya'da ordunun bombaladığı Araçinova'da ateşkes sağlandıgını bildirdi. Solana, Usküp'te yaptığı açıklamada, kasabada çatışmalann durması yönünde anlaşma sağlandığını açıkladı. B Fetih üyesine suikast • KUDÜS(AA)- lsrail'in aradığı bir Filistinli, dün bir telefon kulübesinde meydana gelen patlamada öldü. 29 yaşındaki El-Fetih üyesi Usame Yavabreh'in Nablus'ta telefonu kullanırken meydana gelen patlamada öldüğü, 4 ve 5 yaşında iki çocuğun ise yaralandığı bildirildi. 29 UIUSLARHRASI İSTANBUl MÜZİK FESTİVALİ Suudi Arabistanlı teröristin tehditleri Washington ve Tel Aviv'i alarma geçirdi Biıı LadiıısalcbracakDış Haberler Servisi - Suudi Arabistanlı milyarderterörist Usame Bin Ladin'in bütün dünyadaki ABD ve Israil he- deflerine karşı saldın düzen- leyeceği yönündeki haberler, Washington ve Tel Aviv'i alar- ma geçirdi. Dubai'deki Middle East Bro- adcasting Center (MBC) adlı uydu televizyonu, önceki ak- şam Bin Ladin'e bağlı militan- ların önümüzdeki iki hafta içinde ABD ve Israil hedefle- rine saldm düzenleme hazır- lığında olduklarını bildirdi. MBC'nin Pakistan'daki muha- biri, birkaç gün önce Afga- nistan'ın Kandahar kentinde Bin Ladin'le görüştüğünü, Bin Ladin'in yanındaki milıtanla- • Usame Bin Ladin'in 2 hafta içinde bütün dünyadaki ABD ve Israil hedeflerine saldın düzenlemeye hazırlandığı bildirildi. rın "2 hafta içinde çok büyûk leniyor" diye konuştu. Muha- açıldı. ABD'ninÜrdün'deya- sürpriziervapacaklannr söy- lediklerini bildirdi. Muhabir, "Usame Bin Ladin'in güçlerin- de büyük bir harekedilik var ve alarm dunımundalar. Ki- min önce vuracağrna ilişkin bir yanş var gibi. ABD mi, Bin Ladin mi önce vuracak" dedi. Bin Ladin'le Kandahar'a 3 sa- at uzaklıkta bir yerde görüş- tüğünü söyleyen muhabir, u Bin Ladin ve yakın adamla- nyla görüştüm. Hepsi de 2 haf- ta içinde büyük sürprizler ola- cağmıdoğruladılar. Bütün dün- yadaki ABD ve İsrail hedefle- rine karşıbüyük darbderbek- bir, adamlanyla yaptığı söy- leşiler boyunca Bin Ladin'in sessiz kalmayı tercih ettiğini, bunun nedeninin Taleban yö- netiminin emirleri olduğunu düşündüğünü belirtti. İnciriik de alarmda ABD, cuma günü Adana'da- ki inciriik Üssü ve Körfez'de- ki üslerini, açıklanmayan teh- ditler üzerine alarma geçir- mişti. Önceki gün de ABD Deniz Kuvvetleri'nin 5. Filo- su'nun bulunduğu Bahreyn Üssü'ndeki 6 savaş gemisi gü- venlik önlemi olarak denize pacağı deniz tatbikatı da en üst düzey terör alarmı verilme- si nedeniyle iptal edildi. Terör alarmının AMka ve Uzakdo- ğu'daki ABD güçlerini de kap- sadığı bildirildi. ABD Savun- ma Bakanlığı Pentagon yet- kilileri, "güvenlik nedeniyle" alarm durumuyla ilgili açık- lama yapmadılar. ABD Dışiş- leri Bakanlığı da bütün dün- yadaki yurttaşlannı teröre kar- şı uyardı. Öte yandan, Israil Askeri Istihbarat Komutanı General Amos Malka, Bin Ladin'in ls- rail'de terörist saldın yapabi- leceğine ilişkin uyanda bu- lundu. General Malka, dün Is- rail ikinci kanalına yaptığı açıklamada, "Bin Ladin, bu- raya gelmeyi daha önce dene- di, bunu yeniden deneyecektir, buraya geiebiür" dedi. Bin Ladin'in daha önceki bir suikast girişiminin önlen- diğini belirten General Malka, "Bin Ladin, İsrail'e sızmak için komşu ülkeleri kullanma- yı deneyecektir ve bu amaçla çeşitli yollara başvuracaktir" dedi. Afganistan'daki Taleban yönetimi ise Bin Ladin'in ya- kından izlendiğini ve Afgan topraklanndan yabancı hedef- lere saldın düzenlemesine izin verilmeyeceğini bildirdi. Oy verme işlemleri sırasında olaylar çıktı Tîran seçim sınavında Dış Haberler Servisi - Arnavut- luk'ta parlamentonun yeni üyeleri- ni belirlemek için halk dün sandık başına gitti. Arnavutluk demokra- sisi için bir sınav olarak görülen oy- lama günü Şllak kentindeki seçim merkezine düzenlenen saldın ve Ti- ran'daki olaylar seçimlere gölge dü- şürdü. Muhalefetin güçlü olduğu Şllak'ta silahh kişiler seçim merke- zini basarak oy sandıklannı ve oy pusulalannı yaktılar. Tiran'da da bir seçim merkezinde rakip seçmenler arasında kavga çıktı. Sosyalist bir milletvekilinin koruması bir seçim görevlisiy le bir seçmeni silahla ya- raladı. 3.5 milyon nüfuslu ülkede 2.5 milyon seçmeni40 milletvekilini belirlemek üzere sandık başına git- ti. llkturdaki çekişmenin iktidarda- ki Sosyalist Parti ile eski Devlet Başkanı Sali Berişa'nın liderliğini yaptığı Demokrat Parti arasında geçmesi bekleniyor. Gergin bir atmosferde gerçekleş- tirilen seçimlerden bir gün önce Be- rişa, iktidardaki Sosyalist Parti'yi se- çimleri baltalamaya çalışmakla suç- lamıştı. Oylamayı 250 AGİT gözlemci- si izledi. Meclisin yeni üyelerinin belirleneceği seçimler, AGÎT ve AB tarafından "Arnavutluk demokrasi- nin sınavT olarak nitelendiriliyor. 38 partiden 1114 adayın yanştı- ğı seçimde adaylann 100'ü çoğun- luk sistemine göre, 40'ı ise nispi temsil sistemiyle belirleniyor. İktidara şans tanmıyor Seçimlerin ilk turunda adaylar, 2. turunda ise partiler yanşıyor. Par- lamentonun oluşumunun ardından devlet başkanı belirleniyor. Başbakan Dir Meta'nın bu kez oy- lannı düşürerek yeniden seçilmesi bekleniyor. Castro yuyardımcüan kurtardı ^ yorgunhık nedenh le geçirdiği kısa süreli bayguıhkyüzünden yanda kestiği konuşnusmı dün televizyonda tamamladı. Castro, başkent Havana'da 2 saat konuştuktan sonra baygınlık geçirmişti. Castro, 10 dakika dinlendikten sonra, halkın karşısma çıkarak dinlenmesi gerektiğini söylemişti. Castro'yu düşmekten yardımcılan kurtardı. (AP) ıımmmM H istanbul teşekkur ediyor. 9HUİMN-3TEMMIIZ2M1 ^ ^ 1 C V D IBr *fc f İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı, 29. Uluslararası istanbul Müzik Festivali programında 25 Haziran 2001 tarihinde yer alan "Capitole de Toulouse" Ulusal Orkestrası konserinin gerçekleştirilmesindeki değerli katkıları için Airbus'a ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'ye teşekkür ediyor. Festıvai SCÖOSOTU Kurumsal Sponsonaf l|IEczacıbası •ifraı^e"! K0Ç8AM .•..•.V.tit. X^ BUIİCT V « | M r ^ kafjofaınylâ vaymlWfn<9(ır •BHCIT ^ S R S ^ CumhurttM YAHYAU KADASTRO MAHKEMESÎ'NDEN İLAN METNİ EsasNo: 1971/69 Davacılar M. Emin Develioğlu, Tufan Develioğlu, Emin Develioğlu, Beyhan Develioğlu ve Nurhan Deve- lioğlu tarafından davalılar Imar lskân Bakanlığı ve Çu- buklu köyü muhtarlığı aleyhine Yahyalı ilçesi Senirköy köyü 2625, 2626, 2624, 2623, 2622, 2621. 2620, 2619 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin mahkememızde açılan müdahalenin meni ve tapu iptali ve tescil davasının ya- pılan açık yargılanıası sırasında verilen ara kararı uya- rınca. Davalı dahil edilmelenne karar verilen ve yapı- lan araştırmalar sonucu adreslen tespit edilemeyen, Ha- cı Mehmet Gedik, Gürcü Kesbek, Lilifer Kesbek, Me- lek Fevziye Mavioğlu, Elmas Mavioğlu, Ismaıl Nazmi Mavioğlu, Süleyman Sencar Ayata. Osman Selçuk Aya- ta, Arife Sencar Ayata, Neslihan Bilgi Mavioğlu, Müge Mine Mavioğlu, Nadire Deniz Mavioğlu, Leman Kes- tek, Yıldız Mavioğlu, Nazmi Mavioğlu, Ibrahim Mavi- oğlu. Hilmi Mavioğlu, müdahil Abdullah Mercan mi- rasçılanndan Mustafa Mercan, Cennet Mercan, Ali Mercan, Yusuf Mercan, müdahil Kemal Bolat mirasçı- lanndan Vatan Gül Bolat, Mustafa Bolat, Mehmet Bo- lat, Habibe Bolat, Bekir Bolat, tapu malikleri mırasçıla- nndan Saime Sevgi Mavioğlu hakkında ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, yukanda isimleri ge- çen ve davaya dahil edilen şahıslann mahkememizce ta- yin olunan 10./ 09.2001 günü saat: 09.00'da yapılacak duruşmada mahkememizde hazır bulunmalan veya kendilennı bir vekil ile temsil ettirmelerı, aksi takdirde yargılamaya yokluklannda devam olunacağı ve hüküm verileceği hususu davetiye yerine kaim olmak üzere ila- nen tebliğ olunur. Basın: 36632 İLAN İZMİR11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HÂKtMIİĞl'NDEN Dosya No: 1999/646, Esas 2001/91 Karar Davacı Mengü Pekcan vekili tarafından davalı Ferruh Ergezen aleyhine açılmış olan alacak davası sırasında dava dilekçesi ve duruşma günü davalıya gazete ilanı yolu ile tebliğ edilmiş olduğundan, Davacuıın davasının kabulü ile 582.165.000- TL. hor kullanmadan kaynak- lanan hasar bedeli ile 52.500.000.- TL. kira kaybının dava tarihi olan 23.7.1999 tarihinden itibaren yasal fa- ızı ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesıne, fazla talebin reddine, bakiye 28.271.910.- TL. harcın davalıdan tahsiline, 54.451.699.- TL. yargılama gideri ile 58.079.000.- TL. ücreti vekaletin davalıdan alınarak davacıya verilmesine dair, Yargıtay yolu açık olmak üzere verilen 19.2.2001 tarih ve 1999/646 Esas, 2001/91 Karar sayılı karann duruşma yokluğunda son bulan davalı Ferruh Ergezen'e gazete ile ve ilan yolu ile tebliğine, lş bu ilan yolu ile tebligatın ilan tarihinden iti- baren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebligat ya- sasmın 28 - 31 'inci maddeleri uyannca ilan olunur. Basın: 35639 T.C. CEYHAN İCRA DAİRESİ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK AKTTIRMA İLANI Dosya No: 2000/3222 Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cınsi, kıymeti, adedi, evsafı: Ceyhan ilçesi, Körkuyu köyü, Keli mevkii, 13 parselde bulunan tarla olup sulu arazi niteliğindedir. Her türlü tanm bitkileri yetışebilir. Borçlu hıssesine düşen 10553 m2 olup, borçlu hissesinin muhammen bedeli 4. 221.200.000- TLdir. Satış şartlan: 1- Sıtış, 06/08/2001 günü saat 10.30'dan 10.45'e kadar Belediye Mezat Salonu'nda açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin yüzde 75'ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa, en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 16/08/2001 Perşembe günü aym yerde. aynı saatte ikinci arttırmaya çıkanlacak- tır. Bu arttmnada da bu miktar elde edılemeraişse gayrimenkul en çok arttıranın taahhü- dü saklı kalmak üzere arttırma ilanmda gösterilen müddet sonunda en çok arttırana iha- le edilecektir. Şu kadar ki arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin yüzde 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Arttırmaya iştirak edeceklerin. tahmin edilen kıymetin yüzde 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar mılli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Saüş, peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tel- laliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masraflan alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış be- delinden ödenir. 3- Ipotek sahıbi alacaklılarla diğer ilgililenn (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklannı hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgeler ile on beş gün içinde da- iremize bildirmeleri lazımdır Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça pay- laşmadan hariç bu-akılacaklardu". 4- Ihaleye katıhp daha sonra ihale bedelini yatumamak suretıyle ıhalenin feshine se- bep olan tüm alıcılar ve kefilleri, teklif ettiklen bedel ile son ihale bedeli arasındaki fark- tan ve diğer zararlardan ve aynca temerriit faizinden müteselsilen mesul olacaklardu'. İhale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden ahnacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup mas- rafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacak- lan, başkaca bılgı almak isteyenlerin 2000/3222 sayılı dosya numarasıyla müdür- lüğümüze başvurmalan ilan olunur. OS/Oöı^OOl (*) îlgıliler tabirine irtifak hakkı sahiplen de dahildır. Basın: 36546 ADANA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞrNDEN EsasNo: 2001/109 Davacı Milli Eğitim Bakanlığı vekili Av. Irfan Çınar tarafından davalı Mustafa Akçay aleyhine açılan alacak davasının yapılan duruşmasında verilen ara karan gere- ğince: Davah Mustafa Akçay'a gösterilen adreste dava dilekçesi tebliğ edilemediği ve emniyetçe de adresinin tespit edilemediğinden dava dilekçesinin ilanen tebliği- ne karar verilmiş olmakla. duruşmanın atılı bulunduğu 18.09.2001 günü saat 09.00'da davalının mahkememiz- de hazır bulunması veya kendısini bir vekille temsil et- tirmesi, hazır bulunmayıp kendisini bir vekille temsil ettırmediği takdirde yargılamanın yokluğunda devam edeceği hususu, dava dilekçesi yerine kaım olmak üze- re davalı Mustafa Akçay'a ilanen tebliğ olunur. 14.05.2001 Basın: 36548 İLAN T.C. ADANA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Sayı: 2000/473 Davacı Ayhan Şanveren vek. Av. Orhan Atıcı tarafın- dan davalı T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü Toy- can Zevkİi aleyhine açılan alacak davasının mahkeme- mizde yapılan açık dururşması sırasında venlen ara k»- rar gereğince; Davalı Toycan Zevkli'nin emniyet tahkikatı netice- sinde adresinin tespit edilemediğinden adına duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş ohnakla; Davalı Toycan Zevkli'nin duruşmanın yapılacağı 3.10.2001 günü saat 10.30'da mahkememizde hazır bu- lunması veya kendisini temsilen bir vekil göndermesi, aksi takdirde hakkındaki davanın gıyabıda görülerek yokluğunda karar verileceği, tebligat yerine kaim ol- mak üzere ilanen tebliğ olunur. 18.6.2001 Basın: 36552 KONYAİŞ HÂKİMLİĞl'NDEN EsasNo: 1999/44, Karar No 2001221 Davacı SSK Genel Müdür vekili Av. Yalçın Öner ta- rafından davalı Muammer Yıldınm ve arkadaşlan aley- hine açılan rücuan tazminat davasının mahkememizde yapılıp bitirilen açık yargılaması sonunda, 1- Davanın kabulüne, davacuıın fazlaya dair haklan saklı kalmak üzere 213.528.961.-TL'nin 10.3.1998 tari- hinden 31.12.1999 tarihine kadar yüzde 50, 1.1.2000 tarihinden itibaren de yasal faizi ile 2.646.000.-TL'nın 29.1.1997 tarihinden 5.074.256.-TL'mn 6.3.1997 tari- hinden, 3.625.0OO.-TL'nın de 7.3.1997 tarihinden 31.12.1997 tarihine kadar yüzde 30, 1.1.1998 tarihin- den 31.12.1999 tarihine kadar yüzde 50, 1.1.2000 tari- hinden itibaren de yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacı kuruma ve- rilmesine, 2- Harçlar kanunu uyannca ahnması gereken 12.143.210.-TL'nin ilam harcuıın davalılardan tahsili- ne, 3- 22.487.425.-TL vekalet ücreti ile davacuıın yap- tığı 170.160.000.-TL muhakeme masrafının davalılar- dan alınarak davacı kuruma verilmesine, Konya Istas- yon Cad. Şeyh Sadrettin Mah. No: 90/1-48 adresinde ikamet ettiği bildirilen davalı Muammer Yıldınm bü- tün aramalara rağmen adresi tespit edilememiş olmak- la, Davalıya karar özetinin ilanen tebliğ edihnesine ka- rar verilmiş olup işbu ilanın gazetede yayın tarihinden itibaren 8 gün içerisinde davalı Muammer Yıldınm yö- nünden kesinleşeceği, adı geen davalının 8 gün içeri- sinde temyiz edebileceği tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen duyurulur. Bakın: 36297 İLAN KARACABEY İCRA TETKİK MERCÜ HÂKİMLİĞl'NDEN 2000 114 Esas Davacı İlhan Turhan tarafından davalılar Yusuf Su- rat ve llkberk Eğitim Ltd. Şti. aleyhine açılan istihkak davasında verilen ara karan gereği; Davalı tlkberk Eğitim Ltd. Şti.'nin adresi tüm arama- lara rağmen tespit edilemediğinden ve meçhule kaldı- ğından davah adına duruşma gününün ve dava dilekçe- sinin ilanen tebliğine karar verildiğinden; Davalı llkberk Eğitim Ltd. Şti.'nin duruşma günü olan 30.07.2001 günü saat 9.50'de duruşma salonunda hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettir- mesi, aksi takdirde yargılamaya yokluğunda devam olunacağı ve hükmün dahi yokluğunda verileceği ve buna göre işlem yapması hususu tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Basın: 35688 BIÇAK SIRTI EROL MANISALI Avrupa'ılaSanc* Dönem Avrupa Birliği Nice Doruğu'ndan sonra sancılı bir döneme girdi: - AB'nin genişlemesinin yarattığı sıkıntılar, - AB'nin, yeni siyasal yapılanmasındaki görüş ay- nlıklan, bu sorunların başını çekenler: Genişleme, AB'nin 1994'te Essen Doruğu'nda belirlediği çizgide yürüyor. Sorun, genişlemenin temposu ve derinliği ile ilgili. Genişlemenin sorunlan... - AB içindeki Irlanda, Ispanya, Portekiz, Yuna- nistan gibi "fakirter", genişlemenin kendilerine za- rar vermeden yürümesini istiyoriar. AB bütçesinin 'yüzde 8O'\ fakir AB üyelerine ve ortak tanm poli- tikasına harcanıyor. İlk etapta Polonya'nın Maca- ristan'ın, Çeklerin girmesi, AB bütçesinin "yeni fa- kirlere" kaymasına yol açacak. Eski fakirler bu ne- denle, genişlemeye soğuk bakıyor. Ispanya iki yıl önce, "genişleme Ispanya'ya ve- rilen yardımı azaltmamalı, yoksa veto ederim" di- ye dayattı. Irlanda'da halk, genişlemeye karşı oy kullandı, yani veto etti. Çünkü yeni fakirlerin AB'ye girmesi, Irlanda'nın, "alıcı değil verici" durumuna geçmesine neden oluyor. öğrencilerin "çan eğri- si" gibi, fakir-zengin ortaya çıkıyor. - Genişleme, mali yönü yanında sosyal yönü ba- kımından da büyük sorunlar doğuruyor. Almanya başta olmak üzere bazı ülkeler, ilk üç aday içeri gir- sin, ama işgücünün serbest dolaşımı ertelensin di- ye bastırıyorlar. özellikle Polonya gözlerini korku- tuyor. Tabii birkaç yıl sonra boyle bir erteleme söz ko- nusu olamayacak. AB kendi içinde "derinlemesi- ne bütünleştikçe" sınırlar da kalkacak. AB'de genişlemenin sorunlan önümüzdeki bir- kaç yıl içinde alınacaklar bakımından değerlendi- riliyor. Listenin gerisinde olanlar tartışılmıyor. He- le Türkiye, "öteki aday" durumunda olduğu içinsö- zü bile edilmiyor. AB'nin yeniden yapılanması Yeniden yapılanma, AB'nin ikinci büyük başağ- nsı: Gelecekte nasıl bir "Avrupa Birleşik Devletle- ri" oluşacak? - Almanya, Avrupa Birleşik Devletleri'ni "fede- rasyon" olarak düşünüyor ve bu görüşü savunu- yor. - Fransa'nın önü çektiği görüş, "Avrupa Konfe- derasyonu" düşüncesine sahip. Almanya, "kendi federal yapısını" AB içinde de uygulamak istiyor. Ekonomik olarak güçlü, Orta ve Dogu Avrupa'da "nûfuzu yükselmiş" bir Alman- ya, federal sistem içinde yann AB'nin tepesine oturur. Bazı Fransızlar, "HrUer'den zor kurtulduk, şim- di bu tuzağa düşmeyelim" diyecek kadar işi ileri götürüyorlar. Bütün bu sorunlara rağmen AB, federasyon ve konfederasyon arasında bir noktada buluşacak; bu- na mecbur, karşısında ABD var. Gelişlemeyi ise yavaş birtempoda sürdürecek. '2010'a kadar bu sıkıntılar sürecek. Türkiye mi? Ne yazık ki Türkiye, yann da AB'nin genişleme gündeminde olmayacak. AB, mevcut tek yanlı iliş- ki düzeninin süreklilik kazanmasına çalışacak. Bugün Polonya'yı içeri alma konusunda çok zorlanan '75'leryann AB '27' ülke olunca, AB'nin Türkiye'yi alması tamamen imkânsız hale gele- cek. Bugün Türkiye'de, "işin içinde"o\ar\ herkes bu gerçeği biliyor ama söyleyemiyor. Bazılan baktayı ağızlanndan çıkanmaya başladılar bile. En hızlı 'AB'c'tCem Duna bile, "Türkiye'nin farklı veistis- nai statüsünden " söz ediyor. (Hürriyet'teki dizi ya- zı.) Yani, Türkiye tam üye yapılmayacak demek olu- yor. Bunlan son 10 yıldır aynntıları ile yazan bir in- san olarak, gerçekten utanarak ve üzülerek, Tür- kiye'nin nerelere, nasıl sürüklenmekte olduğunu iz- liyorum. AB'nin kendi içinde önemli sıkıntılan var. Ama bi- zim AB ile ilişkilerimizde daha önemli sıkıntılar gün- deme gelecektir. Ve bunlar sürpriz değildir... İLAN TC tZMİR 1. İŞ MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 2000/912 Karar No: 2001/270 Davacı SSK vekili tarafından 668/11 Sok. No.2 Bu- ca-lzmir adresinde ikamet etmış olan davalı Salih Dur- maz aleyhine açılmış olan alacak davasının yapılan du- ruşması sonunda mahkememizden verilen 2.5.2001 ta- rihli karar gereğince, Hüküm: 1- 160.852.763.-TUnin 06.11.2000 tarihinden itiba- ren yasal faizi ile birlikte davalıdan alınıp davacıya ve- rilmesine, 2- 8.687.000.-TL ilam harcının davahdan tahsiline, 3- Davacı vekili için takdir olunan 16.085.OO0.-TL ücreti vekaletin ve 40.490.000.-TL yargılama giderinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine, Yargıtay yolu açık olmak üzere davalı Salih Durmaz'ın yokluğunda karar verilmiş ve daha evvelce adresi tespit edilememe- si sebebiyle davalıya duruşma tarihinde ilanen tebliğ edildiğinden adı geçen davalı Salih Drumaz'a işbu ka- rann ilanen tebliğine, tebliğ tarihinden itibaren 8 gün içinde temyiz edilmediği takdirde karann kesinleşmış sayılacağı ilan olunur. 31.5.2001 Basın: 36363 MARMARA EREĞLİSİSULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Dosya No: 2000/10 Esas Davacı tbrahim Pinhaz vekili Av. Yusuf Demir tara- fından mahkememizde davalılar Mustafa Özden, Galip Özden, Meziyet Özden, Ahmet Özden, Recep Özden, Selma Özden ve Murat Özden aleyhine açılmış bulu- nan ızale-i şuyuu davasında davacı Marmara Ereğlisi il- çesi, Silivri yolu ve Kamaradere mevkiınde tapuya ka- yıtlı bulunan dava konusu 2 pafta, 5885 parsel sayılı ta- şınmazın satış yoluyla taraflar arasındaki ortaklığın gi- derilmesini talep etmiş olmakla, Davalılardan Recep Özden, Murat Özden, Selma Özden ve Galıp Özden'in adresinin bütün aramalara rağmen tespit edilememesi nedeniyle dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar veril- miş olup, yukanda adı geçen davalılann mahkememiz- de 10.08.2001 günü saat 9.45'te yapılacak olan duruş- ması için hazır bulunmasına veya kendisini bir vekille temsil ettirmesine, gehnediği takdirde hakkındaki da- vanın yokluğunda yapılıp karar verileceği hususu ila- nen tebliğ olunur. Basın: 36495
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog