Bugünden 1930'a 5,439,797 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 25 HAZİRAN 2001 PAZARTESİ 10 DÜNYA VE TÜRKİYE Cem ve Papandreu, doğrudan iletişimsağlayabilmek için 'kırmızı hat' kurulması kararı aldı Ege'de işbirbği dönemi• Iki dışişleri bakanının Sisam ve Kuşadası buluşmasında, yakınlaşma sürecinin ileri götürülmesi yönünde önemli adımlar atıldı. AYHAIS ŞİMŞEK SİSAM/KUŞADASI-Dışişleri Baka- nı tsmail Cem ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Papandreu, Türk-Yunan yakırüaşmasını güçlendirmek amacıy- İa ulaşım, kültür. sağlık alanlannda iş- birliği karan aldılar. tki ülke arasında acil durumlardadaha iyi iletişimin sağ- lanması amacıyla dışişleri bakanlan arasında doğrudan telefon hattı kurul- ması kararlaştınldı. Cem ve Papandreu'nun Sisam ve Ku- şadası buluşmasında, yakınlaşma süre- cinin ileri götürülmesi yönünde önem- li adımlar aüldı. Cem ve Papandreu, dün Sisam'dan teknelerle Kuşadasf na geç- tiler. Kısa bir şehir turunun ardından iki ülke sivil toplum örgütlerinin temsilci- leri ve işadamlanyla bir araya gelen bakanlar, ardından basın toplantısı dü- zenleyerek Sisam-Kuşadası buluşma- sının deklarasyonunu açıkladılar. Dışişleri Bakanı Cem, yakınlaşma sürecinin doğal olarak zorlu olduğunu belirtirken "Sorunlarlakarşdaşılabilir, ama iki taraf da bugün sonınlan aşa- cak samimiyet, irade ve karariüığa sa- hiptir" dedi. Papandreu da uzlaşılan konuların önemine dikkat çekerek Cem ile bir gün daha çalışma olanaklan olsa, açık- layacaklan daha çok sonuçlan olaca- ğını kaydetti. Iki bakanın açıklamala- nna göre, iki ülke arasında şu alanlar- da işbirliği öngörülüyor: Kırmızı hat: Acil durumlarda iletişi- mi kolaylaştırmak için dışişleri bakan- lıklan arasında doğrudan telefon hattı oluşrurulacak. Dışişleri Bakanı Cem. acil durumlar ile Makedonya gibi ulus- lararası konular ve doğal afetlerde, ge- cikmesiz iletişim olanağı sağlamayı düşündüklerini söyledi. Papandreu ise dışişleri bakanhklan arasında diyalog süreciyle gelişen iletişimin bu hat ara- cılığıyla kurumsallaşacağına dikkat çekti. Cem, bir soru üzerine, bu hattın tki bakan, Kuşadası Kalesi'nin kapısında banş güvercinleri uçurdu. (AA) başbakanlar düzeyinde kurulması için de hiçbir engel bulunmadığını söyledi. Ulaşım: Yakınlaşma sürecinin ardın- dan artan hava ve deniz trafiğine iliş- kin sonınlan çözmek üzere iki ülke yetkilileri arasında danışma mekaniz- malan kurulacak. Deprem: Iki ülke, sismik araştırma- lar konusunda ortak çalışmalann zemi- nini araştıracak. Daha önce kurulması kararlaştınlan ortak kurtarma gücü ça- lışmalan, depremin yanı sıra diğer do- ğal afetler, seller, heyelan ve orman yangınlanyla da ilişkilendirilecek. Cem ve Papendreu'nun toplantıla- nnda, Türkiye'nin Ege kıyılan ile Yu- nanistan'ın Ege adalan arasında turizm ve ticaretin geliştirilmesi yoluyla yakın- laşma sürecinin güçlendirilmesi öne çıktı. Türk turistlerin vizesiz Yunan adalannda günübirlik konaklamalan- nı öngören öneri, Yunanistan tarafindan olumlu karşılanırken bu konuda Avru- pa Birliği'nin karar vermesi gerekiyor. Papandreu, bugün AB Konseyi'nin Brüksel'de yapacağı toplantıda bu ko- nuda ilerleme sağlanmasını ümit etti- ğini kaydetti. Diplomatik kaynaklar, özellikle kon- ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRADAİRESİ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK AKITIRMA İLANI DosyaNo:200121Talimat Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, adedi. evsafi: Ankara, Mamak ilçesi. Abıdinpaşa Mahallesi'nde, Kurueu Sokağı 32 kapı numaralı Işık Apartma- nı'nın bulunduğu yere rastlayan ve imann 6557 ada, 25. parsehru teşkıl eden 670 m2 miktanndaki kar- gir ve apartmanın 10' 140 arsa paylı, 2. kat 12 numaralı, 3 oda, salon ve müştemilatodan müteşekkil 81 m2 kullanım alanlı mesken vasıflı taşınmaz. bir borç nedenıyle açık arttırma suretiyle satüacaktjr. Gay- rimenkulün genış evsafi dosyada mevcut bilırkişi raporunda açıklanmışur. Takdir edilen kıymeti: 22.OOO.OOO.000.-TL %1 KDV alıcıya aittir. Satış şartlan: 1. Satış 14.8.2001 günü saat 14.00'ten 14.10'a kadar Ankara Adliyesi Mezat Salonu'nda açık arttır- ma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin %75'ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz- sa en çok arttırarun taahhüdü bakı kalmak şartryla 24.8.2001 günü aynı yer ve saatlenk ikincı arttırma- ya çıkılacaktır. Bu arttırmada da bu mıktar elde edilememışse gaynmenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu ka- dar ki, arttırma bedehnvn malm tahmin edilen kıymetınm ° »40'ını bulması ve satış isteyenin atacağına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaşttrma masraflannı geçmesı lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2. Arttırmaya iştirak edeceklerin. tahmin edilen kıymetin ° o20"si nispetinde pey akçesi veyabu mik- tar kadar milli bir bankanın temınat mektubunu vermelen lazımdır. Satış peşın para iledır, alıcı istedi- ğınde 20 günü geçmemek üzere mehıl verilebılir. Tellaliye resmı, ihale pulu, 1 2 tapu harcı ve masraf- lan alıcıya aittir. Birikmiş. vergiler satış bedelinden ödenir. 3. Ipotek sahibı alacakhlarla diger ilgililenn (*) bu gaynmenkul üzerindeki haklannı hususiyle faiz ve masrafa daır olan iddialannı dayanağı belgeler ile on beş gün ıçüıde daıremize bildırmeleri lazım- dır. Aksı takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hanç bırakılacaklardır. 4. thaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatrrmamak suretiyle ıhalenin feshine sebep olan tüm alı- cılar ve kefvllen teklif ettiklen bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ay- nca temerrüt faizinden müteselsılen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizı aynca hükme ha- cet kalmaksızm daıremizce tahsil olunacak, bu fark. varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5. Şartname. ilan tarihinden itibaren herkesin görebılmesı için daırede açık olup masrafı verildıği takdirde ısteyen alıcıya bir ömeği göndenlebilir. 6. Satışa iştirak edenlerin şartnameyı görmüş ve münderacatuıı kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgı almak isteyenlerin 2001 21 Tal. sayılı dosya numarası ile müdürlüğümüze başvurmalan ilan olu- nur. 14.6.2001. (*) llgililer tabirine ırtifak hakkı sahiplen de dahıldir. Basın: 36325 GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA ÎLANI TURGUTLpİCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN Dosya No: 1999 1608 Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti. adedı. evsafi: Musulcalı köyü Hayıtlık mevkii, 450 parselde kayıtlı 7600.00 m2 miktannda bağ vasfinda taşınmaz olup halen bağ olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz kıraç arazidır. Sulama imkâru yoktur. Yerleşim yeri- neyakındır. Taşınmazın dönümü400.000.000-TLden tamamı 3.040.000.000.-TL değenndedir. Borç- lu hıssesi tamdır. Satış şartlan: 1. Satış 10.9.2001 günü saat 13.45'ten 14.00'e kadar Hükümet Konağı 1. Kat tcra Müdürlüğü'nde açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin %75"ıne ve rüçhanlı alacak- lılar mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 20.9.2001 günü aynı yerde aynı saatte ikınci antrrmaya çıkan- lacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edılememişse gaynmenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma üanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadar ki arttırma bedelının malın tahmin edilen kıymetinın ° i)40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüç- hanı olan alacakhlann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaşürma mas- raflannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecekrir. 2. Arttvrmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin %20'si nispetinde pey akçesi veya bu mik- tar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermelen lazımdır. Satış peşin para ıledir. alıcı istedi- ğinde 20 günü geçmemek üzere mehıl verilebilir. Tellaliye resmı. ihale puru. tapu harç ve masraflan alı- eıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3. lpotek sahıbi alacakhlarla diger ilgililenn (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklannı hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgeler ile on beş gün ıçinde dairemize bildırmeleri lazımdır. Aksi takdirde tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hanç bırakılacaklardır. 4. thaleye katılıp daha sonra ihale bedelmi yatırmamak suretiyle ıhalenin feshine sebep olan tüm alı- cılar ve kefillen teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ay- nca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faızi aynca hükme ha- cet kalmaksızın Daıremizce tahsil olunacak bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5. Şartname ilan terihinden itibaren herkesin görebılmesi için dairede açcık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6. Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilei almak isteyenlerin 1999/1608 sayılı dosya numarası ile müdürlüğümüze başvurmalan ilan olunur. 4.6~2001. Basın: 36377 seyde, Fransa ve îtalya'nın kaçak göç- menler kaygısıyla bu öneriye sıcak bak- madıklannı belirtiyorlar. Papandreu'nun 'zeybekiko'su Sisam'da heyetler halindeki yeme- ğin sonunda dünün, babasının 5. ölüm yıldönümü olduğunu söyleyen Andre- as Papandreu, babasının en sevdiği şar- kı eşliğinde Yunan halkoyunu olan 'zey- bekiko'yu oynadı. Yunan Dışişleri Ba- kanı'nın, kardeşleriyle birlikte yaptığı yöresel dans, Türk diplomatlan ve ts- mail Cem tarafindan ilgiyle izlendi. Papandreu'nun, aynı zamanda eski baş- bakan olan babası Andreas Papandreu'nun anısına, Cem'i de ya- nına alarak yaptığı gösteri ve verdiği me- sajlar üzerinde ilginç değerlendirmeler yapıldı. Buna göre, Papandreu aslında hem Türkıye hem de Yunanistan kamu- oyuna şu mesajlan verdi: 1 - Türk-Yunan yakınlaşmasını des- teklemekte kararhyım. 2- Babamın politikalannı sürdürme- yeceğim. 3- ABD'de doğup büyüdüm, ama ben Yunanun. Bu politikalarla iktidara gel- meye talibim. İlcede büyük cosku Kuşadası'nda banş riizgârlan • Sisam'da önceki gece zeybekiko oyunuyla herkesi etkileyen Yorgo Papandreu'yu, Kuşadası marinasında zeybek oynayan küçük çocuklar karşıladı. KUŞADASI (Cumhuriyet)-Yuna- nistan Dışişleri Bakanı Yorgo Pa- pandreu, Kuşadası'nda, Türk ve Yu- nan bayraklanyla, coşkuyla karşılan- dı. Papandreu'ya îngiüzce ve Yunan- ca "Sizçokseviyoruz" diye seslenen Kuşadalılar, bakanın üzerine güller at- tılar. Sisam'dan Kuşadası'na iki ayn tek- nede gelen Cem ve Papandreu'ya yol boyunca önce Yunan, ardından Türk hücumbotlan eşlik etti. Papand- reu'nun teknesi Güvercin adası önün- den geçerken kaleden banşı simge- leyen güvercinler gökyüzüne bıra- kıldı. Kente gelen iki bakan, çarşı merkezlerinde büyük sevinç gösteri- leriyle karşılandılar. Çarşıyı Türk ve Yunan bayraklanyla süsleyen yurttaş- lar, Cem, Papandreuve Yunanistan' ın Ege Bakanı'na "banşa nazar değ- mesuı" diye birer nazar boncuğu tak- tılar. Bakanlar, Kuşadası programı çer- çevesinde Meryem Ana Evi'ni ve Efes Antik Tiyatro'yu ziyaret ettiler. tki bakan, Antik Tiyatro'dadüzenle- dikleri basm toplantısuıda, 4 Tem- muz 2001 'de sahnelenecek Yunan ti- yatroyapınnailişkinbilgiverdiler. 15. Uluslararası îzrnir Festivali'nde Yu- nan Ulusal Tiyatrosu, eski Yunan ko- medyasının en büyük temsücisi Aris- tofanes'ın 'Nefeies (Bulunar)' oyu- nunu Efes Antik Tiyatro'da sah- neleyecek. İZMİR12. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIKARTTIRMA İLANI Dosya No: 2000/1345 Satılmasına karar verilen gaynmenkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsafi: lzmir. IConak, 2. Karanrina Mahallesı, tapunun ada 2882, parsel 51 numarasında kayıtlı, 293 m2 alanlı taşınmaz, 260 sokakta 22 kapı no"lu apartman olup. mesken daire içerisinde yer aklığı anayapı betonarme kolonlu, yığma tuğla duvarlı olarak inşa edilmış, 5 bağımsız bölümlü mesken daire, 3 oda, salon. oturma odası, mutfak, WC. banyodan ibaret. ıç ve dış kapı ve pencereleri ahşap doğramalı, iç ve dış duvarlan boya ve badanalı, sulu hacimler, seramık, salon ve odalan karopalka, mutfak hazır mut- fak takımı, mutfak, WC, banyo. duvarlan tavana kadar fayans kaph ve kat kalorifer tesisan, elekrrik ve suyu mevcut olan mesken daire 160 m2 alanlı taşınmazın halihazır durumu, konumu, ulaşım ve taşıma imkânlan. her türlü beledıye hızmetlerinden çok iyı ıstifade edişi, merkezi yerlere çok yakın bulunuşu, anayapının inşa tarzı, ınşaatta kullanılan malzemelenn teknik özellikleri, kiıllanılış şeklı nazara alındı- ğında serbest pıyasa alım-satım rayiçlenne göre arsa payı dahil obnak üzere 5 no'lu mesken dairenin tamamı: 26.500'000.000.-TL kıyniet taşımaktadrr. Satış şartlan: 1. Satış 07.08.2001 Salı günü saat 14.00'le 14.10 arası Izmit 12. tcra Müdürlüğu'nde açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin % 75'ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa ala- caklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartıyla ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü bakı kalmak şartıyla 17.8.2001 Cuma günü tzmir 12. tcra Müdürtüğu'nde saat 14.00'le 14.10 arası ikınci arttırmaya çıkanlacaktır. Bu arttırmada da rüçhanlı alacakhlann alaca- ğıru tahmin edilen kıymetin % 40'ını ve satış masraflanru geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale olu- nur. 2. Arttırmaya iştirak edeceklerin. tahmin edilen kıymetin % 20 nispetinde pey akçesi veya bu mik- tar kadar mıllı bir bankanın teminat mektubunu vermelen lazımdır. Satış peşın para iledır. alıcı istedi- ğınde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebihr. dellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masraflan alı- cıya aittir, birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3. tpotek sahibı alacakhlarla diğer ilgililenn (*) bu gaynmenkul üzerindeki haklannı hususiyle fa- ize ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgeler ile on beş gün ıçinde daıremize bildirmeleri la- zımdır, aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hanç bırakılacaklardır. 4. Satış bedeli hemen veya verilen mûhlet ıçinde ödenmezse tcra ve tflas Kanunu'nun 133. madde- si gereğince ihale feshedilir, iki ihale arasındaki farktan ve % 50 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutula- cak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendılennden tahsil edilecektir. 5. Şartname. ilan tarihinden itibaren herkesin görebılmesı için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir 6. Satışa iştirak edenlenn şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2000 1345 esas sayılı takip dosya numarası ile lcra Müdürlüğü'ne başvurma- lan ilan olunur.18.6.2001. (*) tlgılıler tabirine irtifak hakkı sahiplen dahildir. Basın: 36366 GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI AKYURT İCRA DAİRESİ'NDEN DosyaNo:200123 Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsafi: Ankara ili Akyurt ılçesı Raviu Kızığı Kızık köyü 1080 adada bulunan tadanm açık arttrrtna ile 3.224.000.000.-TL bedelle saüşa çıkanlmasına. Satış şartlan: 1. Satış 13.08.2001 günü saat 14Wten 14.15'ekadar Akyurt lcra Mûdürlüğü odasında açık arttır- ma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin %75'ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz- sa en çok arttıranm taahhüdü baki kalmak şartıyla 23.08.2001 günü aynı yer saatte ikinci arttırmaya çı- kanlacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok arttıranın taahhüdü sak- lı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, arttırma bedehnin malın tahmin edilen kıymetinin %40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüç- hanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma mas- raflanru geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2. Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20'si nispetinde pey akçesi veya bu mik- tar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istedi- ğinden 20 günü geçmemek üzere mehıl venlebilir. Tellaliye resmı, ihale pulu. tapu harç ve masraflan alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3. lpotek sahibı alacaklılarla diğer ilgililenn (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklannı hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgeler ile on beş gün içınde dairemize bildirmeleri lazımdıt. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hanç bırakılacaklardır. 4. thaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm ah- cılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ay- nca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. thale farkı ve temerrüt faizı aynca hükme ha- cet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak. bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5. Şartname. ilan tarihinden itibaren herkesin görebılmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6. Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2001/23 sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmalan ilan olunur. 19.08.2001. (*) îlgililer tabirine irtifak hakkı sahiplen de dahildir. Basın: 36312 MERHABA NECATİ DOĞRU Emlakbank Kapatılıyor! Yeni Arpalık Kuruluyor! Şüphelenelim! Tutarlı bir mantığınız.. Sağlam gerekçeleriniz.. Gerçekle yüzleşebilecekyüreğiniz varsa şüphelenmek sağlıktır. Şüphe- lenerek doğrulara varabiliriz. Şüphe bilimin anasıdır... Şüphelenelim.... Ve cahillere acıyalım... Fakat ondan daha fazla, kabuğa ta- kılıp içi göremeyen bakar köriere acı- yalım. Emlakbank'ın kapatılmasrylayıl- lardır soygun, hırsızlık, hortumlama, eş-dost-akraba-partili-memleketli ka- yırma musluğu kesiliyor. Kemal Derviş... Vurat Akışık ... Bülent Ecevit .. Devlet Bahçeli... Mesut Yılmaz... 35 bakan.... 351 iktidar milletvekili... Ve gazetelerde yağdanlıklar... "Kesiliyor" diyorlar... Gerçekten kesiliyor mu? Yoksa iktidar partilerinden MHP'ye rüşvet verilip susturularak yeni bir ar- palık mı yaratılıyor? • • • Şüphelenelim... Şüphelenmek sağlıktır... Birinci el kaynaklardan aldığım bil- giye göre, Emlakbank kapatılınca ka- yıtlı değeri 1 katrilyon 300 trilyon lira (yaklaşık 1 milyar 100 milyon dolar), fakat piyasa degeri 2 katrilyon 500 tril- yon lira (yaklaşık 2 milyar 500 milyon dolar) olan arsaları Toplu Konut Ida- resi'ne devrediliyor. Bu idare MHP'Iİ Bakan'a bağlı... Ve yapılan planlamaya göre, Em- lakbank'ın 2.5 milyar dolar degerin- deki arsalan Toplu Konut Idaresi'ne devredildikten sonra MHP'Iİ Bakan Faruk Bal'a bağlı bir "Konut Müste- şarlığı" kurulacak. Bu müsteşarlık; Türkiye'nin 80 ilinde ve 2 bin ilçesin- de örgütlenecek, şubeler açacak. Ve sözüm ona Emlakbank'ın arsalarını değerlendirip halka konut yapacak. Emlakbank konut üretmek.. Halkı ev sahibi yapmak.. Sağlıklı kentleşme yaratmak.. Gecekondulaşmayı önlemek.. İçin 76 yıl önce kurulmuştu... 76 yıl soyuldu, içi oyuldu... Şimdi o kapatılıyor, arsaları oluştu- rulacak başka KlT'e devrediliyor. • • • 80 ilde ve 2 bin kasabada... Her birime, müdürü, yardımcısı, 2 personeli, 1 odacısı en az 5'er kişi yer- leştirilse 10 bin 400 kişi ediyor. 3 kişiyerleştirilse... 6 bin 240 kişi ediyor. Şüphelenelim... Emlakbank, yıl sonunda personel sayısı 7 bin kişiye indirilmek üzere "hortumsuz-soygunsuz-r»rsızsfz na- le getirilip yeniden yapılandınlarak" değeri üzerinden özel yerii ve yaban- cı sermayeye satılmak üzere niçin planlanmıyor? 76yıllıkbanka... Marka değeri var... Konut yapma birikimi var... 76 yılda 1 milyon konut üretmiş... Bilgisayar altyapısı kurulu... Yazılım donanımı yüksek... Yetişmiş insan gücü çok iyi... Böyte bir banka kapatılıyor, onun 2.5 milyar dolar piyasa değeri olan arsa- lanna el konuluyor ve ülkeye konut ya- pacak yeni bir KİT üretiliyor. Bu mu küreselleşme? Uluslararası engin bankacılık dene- yimi olan Kemal Derviş ile pırlanta yeıii bankacı Vural Akışık, bize açık- lamalı; bu bankayı kapatıpyerinesa- vurganlığa, rüşvete, kayırmaya, Ha- zine'ye yük olmaya gebe yeni bir KİT yaratarak "Türkiye'yiyeryüzünün uy- gar bir parçası olmaya" nasıl vidala- yacaksınız? Küreselleşme diyerek toplumu kerizleştirme afyonuna mı boğmaktasınız? Şüpheleniyoruz... Ve cevap bekliyoruz... Hamam aynı, tellaklar özel! Her kalem kirli değil! Her TV ekranı güdümlü değil! Temizler de var, çok var. Diğer gazetelerden temiz kalemli bazı arkadaşlar da yazdılar, kirlenme- ye dikkat çektiler. Fakat tıkyok... Hamam aynı, tellaklar özelleşiyor. Bunun da adına küreselleşme, ye- niden yapılanma, ekonomiyi güçlen- dinme, verimliliği arttırma, Türkiye'yi uygar dünyanın bir parçası yapma di- yorlar. Devlet şirketi Türk Telekom Yönetim Kurulu değişiyor. Eskiler gidiyor. Yenilergelmekte... Beceriksizler, hımbıllar, sorumsuz- lar, torpilliler, devlet şirketini arpalık yapmış olanlar gitsinler. Fakat yeri- ne gelenler kim, ona bakalım. Faruk Eczacıbaşı... Savaş Ünsal.... Faruk Eczacıbaşı'nın sahibi oldu- ğu grup, Telekom'a satmak için bir "Smart Kart" fabrikası kurdu. Savaş Ünsal'ın genel müdürlüğünü yaptığı Süperonline Telekom ile boğaz bo- ğazagelmiş. Süperonline Telekom'u dava etmiş, RekabetKurulu'naşikâ- yette bulunmuş. Şimdi bu iki isim Te- lekom Yönetim Kurulu'na girerierse, öz şirketlerinin mi çıkarlannı koruya- caklar, yoksa Telekom'un mu? Ikisi bir anda nasıl olacak? Tantan, Göcek düşkünü değil! Tantan'ı yediler. Zekeriya Temizel'i kaçırttılar. Talat Şatk'ı yiyortar. Cumhurbaşkanı Sezer'i kolluyoriar. Punduna getiririerse onu da yiyecek- ler. Böyte düşünenler yanılıyor. Eylül ayını bekleyin. Eylül ayında Tan- tan biryandan, Zekeriya Temizel öbür yandan, belki de Savcı Talat Şalk bir başka yandan Anadolu'yu köy köy, kasaba kasaba, kahve kahve gezme- ye başlayacaklar ve gerçekleri toplu- ma anlatacaklar. Temiz Türkiye savunuculan... Havlu atmıyotiar... Tantan'ın istifa ettiği günlerde Gö- cek'e grttiği, Ingiliz bayraklı "Caramel- la 24" isimli bir zengin teknesine bin- diği, sonra Egebank davasından sor- gulanan Hüseyin Bayraktar adlı işa- damının "Elebration" adlı yatınageç- AKMETRE c_n tiği, oradan da Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldınm'ın "Aloha" adlı yatında gecelediği haberleri yazıldı. Hepsi yalan, yanlış.... Tantan, Göcek düşkünü değil... İstifa ettiği günlerde basından ve gözlerden uzak otma ihtiyacı duydu. Göcek'te bir arkadaşının yanına grtti, 3 gün kaldı. Ama sözü edilen yatlara binmedi, sözü edilen işadamlanyla ilgisi yok. E-posta: necatidognı(â superonline.com Faks:0212 513 90 98 T.C. ANKARA ASLİYE 2. HUKUK MAHKEMESİ'NDEN İLAN 1994/620 Davacı Nazife Öner vekili tarafindan davalılar Hüseyin Beşe (Çelebioğlu), Ziya Boz- kır, Fatrna Bozkır mirasçılan Cennet Bağcı, Rukiye ve Mustafa kızı Şerife, lsmail Öz, Saniye Ünlü, Hatice Şener, Mehmet Necati Yazıcı, Avniye Bağcı, Mehmet Ali Abdur- rahman ve Sultan'dan olma Mehmet Aslan, Ayşa Aslan, Mustafa Aslan. Abdurrahman ve Server'den olma Leyla Karayılan, Fatma Akça kocası Nasuh Akça. Nasuh ve Fat- ma'dan olma Mehmet Akça, Mustafa Akça, Nazmiye Yıldınm, Ahmet Akça, Havva Şen, Mehmet ve Ümmü'den olma Ali Rıza Şahin, Ismi Taşbaş, Nazif Tutal, Mehmet ve Elif'ten olma Şerife Demirci, Osman Nuri Şahin, Yusuf Ziya Şahin, Mustafa Reşit Şa- hin, Gülsevmiş Şahin, Mustafa eşi Osman kızı Hayriye Bağcı, Himmet kızı Leyla Ka- rayılan, Mehmet eşi Emiş Bağcı, Mehmet ve Emiş'ten olma Süleyman Bağcı, Ismi Öz- kan, Durmuş Ali Bağcı, Ömer Ali Bağcı. Yusuf Bağcı. Adnan Bağcı, Mustafa Bağcı, Ahmet ve Avniye'den olma Ziya Bağcı, Şerife Çılgın, Hakkı Bağcı, Nilgün Bağcı, Fat- ma kocası lsmail Saydam, lsmail ve Fatma'dan olma Ömer Ali Saydam, Zöhre Büyük- zengın, Abdul Seyit Saydam, Mehmet kansı Üfdadiye Sağlam, Mehmet ve Ofdadi- ye'den olma Nazife Saydam, Hüseyin Gûrler Beşe, Şimşek beşe, Yıldınm Bal, Tayfun Beşe, Yıldınm Beşe, Mustafa K.ürkçü ve Mustafa Köprülü aleyhlerine mahkememize açılan tapu iptali - tescil davasında; Mahkemetnizce yapılan 23.6.1999 tarih, 1994/620 Esas, 1999/357 sayılı karan dava- cı vekili tarafindan temyiz edilmiş, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanlığı'nın 26.4.2001 tarih, 2001/5330-2001/6641 sayılı karan ile verilen karann bozulmasına karar verilmiş olmakla; Davalılar Mustafa Köprülü, Mustafa Kürkçü, Ziya Bozkır haricinde diger davalılann adresleri tespit edilemediğinden bozma ilamının kendilerine ilanen tebliğine karar ve- rilmiş olduğundan işbu bozma ilamı davetiye tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 22.5.2001. Basın: 36018
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog