Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurtyef 1 k ı a p I a r ı CUMHURİYETİN BİREYİOLMAK Türkan Saylan Çağ Pazarlama A.Ş. Turkocağı Cad. No: 39/41 (34334) Cağaloğlu-lstanbul Tel: (212) 514 01 96 Cumhuriy78. Y1L SAYI: 27655 / 400.000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) Cumhuriyet k ı t a p ] 3 r ı DEĞİŞİK GÖZLE Necati Cumalı i * _ kitap k Çağ Pazarlama A.Ş. Turkocağı Cad. No- 39/41 (34334) Cağaloğlu-lstanbul Tel. (212) 514 01 96 25 HAZİRAN 2001 PAZARTESİ İş bulmak için üniversite yetmiyor, mezunlan akıl almaz zorluklar bekliyo Diploıııalı işsizlerAradığım sen değllsin Iş sahibi olabilmek için artık üniversite mezunu olmak ve dil bilmek yetmiyor. îyi bir üniversiteden mezun olmayanlar, birden fazla dili iyi derecede bilmeyenler, sigara içenler, prezantabl ve diksiyonu iyi olmayanlarla işyerine yakın oturmayanlara ekmek yok. MİYASE tLKNUR Üniversite mezunlanmn par- makla gösterildiği yıllarda istih- dam alanının sınırlı olmasına kar- şın iş bulmak daha kolaydı. O yıl- larda ortaokul ve lıse mezunlan bi- le beyaz yakalı işçiler kervanına kolaylıkla katılabiliyordu. Sanayinin ve hizmet sektörünün gelişmesiyle nitelikli personel ih- tiyacı da artış gösterdi. Artan nü- Üniversite sınav lannda dökülen ter ve yaşanan stres, iş butanak için yaşanacakiann çok kiiçük bir kısmını oluşrunıyor. ftıs ve nitelikli işgücündeki patla- ma da personel alımında kurumla- n daha seçici olmaya zorladı. Bir süre sonra eleman alınırken lise mezunu yerine üniversite mezun- lan tercih edilir oldu. O dönemde diplomasını cebine koyan üniver- site mezununun hangı üniversite- yi bitirdiğine ve dil bilip bilmedi- ğine bakılmazdı. Daha sonra, ön- ce hangi üniversiteden mezun ol- duğu, ardından da hiç olmazsa bir yabancı dil koşulu aranmaya baş- landı. Artık beyaz yakalı işçiler ve yöneticiler sınıfında lise mezunla- nna yer yoktu. Önceden işe giren lise mezunlanmn emekli edilme- siyle boşalan kadrolar, üniversite mezunu. dil bilen ve daktilonun yerini alan bilgisayan iyi bilen ele- manlar tarafindan dolduruldu. Nüfusun üçte ikisini gençlerin oluşturduğu ülkemizde artık iyi bir üniversiteden mezun olmak ve dil bilmek de yeterli görülmüyor. lşe alınacak elemanda ekstra meziyet- ler isteniyor. İyi bir üniversiteden mezun ol- mak, mümkünse yüksek lisans yapmak, bilgisayarda ofis ve prog- ramlama sistemine vakıf olmak, en az 8-9 yıl tecrübeye ve temsil yeteneğine sahip olmak, birden fazla dili iyi derecede konuşmak aranan koşullardan sadece bazıla- n. Bu niteliklere ek olarak düzgün Gelecek korkusu Sadece üniversite mezunu olmanın yetmediğini gören veliler ve öğrenciler, daha ortaöğrenimde yabancı dil veren okulların kapılarını zorlamaya başladı. Bir yanş atına dönüşen öğrencilerin çocukluklannı yaşayamaması, gelecekte iş bulamama kaygısından kaynaklanıyor. fizik ve diksiyona sahip olmak, si- gara içmemek ve işyerine yakın bölgelerde ikamet etme şartı da aranıyor. Eskiden bu nitelikler sadece yö- netici kademesinde aranırken ar- tık, sekreterden santral görevlisi- • Arkası Sa. 9, Sü. 1 'de YABANCI DİL SINAVI YAPILDI M8. Sayfada Baskı yapıyorlar MF'den sert uygulama # IMF, yapılan düzenleme- leri yeterli görmüyor. Ek ni- yet mektubu bu hafta, Tele- kom yönerimi değişikliğin- den sonra IMF'ye gönderi- lecek. IMF'nin, Türkiye'nin durumunu görüşeceği top- lantıyı 3 Temmuz'a ertele- mesi de "uygulamanın daha sıkı denetim altında tutul- masf' amacından kaynakla- nıyor. • 12. Sayfada Emekli maaşları PTPden # Ziraat Bankası'nın adım adım kamu bankacılığı ro- lünden uzaklaşmasıyla, işçi emeklilerinin maaşlannın ağustos ayından itibaren PTT tarafindan ödenmesi günde- me geldi. İşçi emeklileri, kı- sa bir süre sonra aylıklannı PTT şubelerinden almaya başlayacaklar. • 9. Sayfada Loto talilılisi Hopa'dan # Sayısal Loto'nun geçen hafta sonu yapılan çekilişin- de 6'yı tutturarak 468 milyar liranın sahibi olan talihlinin, Artvin'in Hopa ilçesinde otobüs yazıhanesi işleten Zekeriya Topaloğlu olduğu bildirildi. Makine yardımıy- la 15 milyonluk kupon dol- durduğunu belirten Topaloğ- lu, "llk planım otobüs al- mak" dedi. • 8. Sayfada Brandayı açtılar ve kaçlılar # Iskenderun'da 8 katlı bir binanın çatısından atlayan Mustafa Temelci adlı yurt- taşın, kendisini kurtarmak için aşağıda branda geren- lerin kaçması sonucu yaşa- mını yitirdiği ileri sürüldü. Iskenderun Itfaiye Müdür- liiğü yetkilileri. iddialann doğru olmadığmı savunur- ken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. • 8. Sayfada Kutan'ın düzenlediği toplantıda 'gelenekçi' ve 'yenilikçi'ler birbirlerini suçladı Fazüet 9 te hesapLaşma1 Kapatılan FP'nin milletvekilleri Bilkent Oteli'nde bir araya geldiler. Toplantıda "birlik" mesajlan verilmesine karşın "gelenekçi" ve "yenilikçi" kadrolar arasında tartışmalar yaşandı. Erbakan'ın temsilcisi olarak yeni partirün hazırlıklannı tamamlayan Oğuzhan Asiltürk, yenilikçileri "Özalizm ahlaksızlıktır" diye suçlayınca tepkiyle karşılaştı. > Toplantıda, Erbakan'ın gölgesinden duyduklan rahatsızhğı dile getiren yenilikçiler, "Erbakan sadece fikir verse daha iyi olur" dediler. Yeni oluşumda teşkilatlanma çalışmalannı yürüten Abdüllatif Şener, birlik toplantılarının "laf olsun diye" yapıldığını söylerken Kutan, il başkanlan ve belediye başkanlanyla da bir araya geleceklerini belirtti. • 4. Sayfada F P K İ M L Î K K R l Z l N Î Ç Ö Z E M E D Î RUŞEN ÇJUHR'ın yazı dizisi Dostluk için Papandraı'nun, Sisam'da Cem ve beraberlerindeki heyetin bulunduğu yemekte kardeşleriyle birtikte "zeybekiko'' oynaması, ilgiyle i/Jendi. Yunan bakanın, babasınm ölüm yıldönümûnde, onun en çok sevdiği şarkı eşliğinde dans etmesi, başta Cem olmak üzere heyettekileri çok etkiledi. İsmail Cem ve \unanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Papandreu, Türk-Vunan yakınlaşmasını gûçlendirmek amacıyla ulaşım, kültür, sağhk alanlannda işbüüğj karan aldılar. • 10. Sayfada Bin Ladin alarmı # Suudi Arabistanh milyarder terörist Usame bin Ladin'in 2 hafta içinde bütün dünyadaki ABD ve Israil hedeflerine saldın düzenlemeye hazırlandığı bildirildi. Bu haberler. Washington ve Tel Aviv'i alarma geçirdi. ABD, birkaç gün önce Adana'daki Incirlik Üssü ve Körfez'deki üslerini, açıkJanmayan tehditler üzerine alarma geçirmişti. • 11. Sayfada 7.9 büyüklüğünde sarsıntı: 47 ölü Peru'da deprem Dış Haberler Servisi - Peru'nun güneyinde And Dağlan bölgesinde dün meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre 47 kişinin öldüğü, 550 kişi- nin yaralandığı bildirildi. Richter ölçeğine göre 7.9 büyükJüğündeki dep- remin 30-40 saniye kadar sürdüğü belirtilirken Peru Jeof izik Enstitüsü, depre- min merkez üssünün Pasi- fik Okyanusu'nda, Pe- ru'nun ikinci büyük kenti Arequipa yakınlanndaki bir bölgede bulunan Oco- no köyünün 82 kilometre • Arkası Sa. 8, Sü. 4 'te iran'da internet yasağı # Iran Telekomünikasyon Idaresi, 18 yaşından küçüklerin internet kullanmalannı yasaklayan bir tüzük yayımladı. Rejim ve Islami değerler aleyhine bilgiler içeren intemet sitelerinin "ulusal güvenliği tehdit edebileceği" gerekçesiyle getirilen yasaklamada, 18 yaşından küçüklerin internet kullanımını engellemeyen şirketlerin çalışma izinlerinin ıptal edıleceğı hükme bağlandı. A 8. Sayfada C U M H U R î Y E T ' î N K Ü L T Ü R H İ Z M E T l STENDHAL LAMIEL II Fransızcadan çeviren: Vahdi Hatay 19. yuzyılın buyuk romancısı Stendhal, 18. yuzyıl akılcılığıyla romantik bakışı • kaynaştıran özgun bir deyış gelıştırmış, Fransız romanında romantızmle gerçekçilik arasında koprü olmuştur. Son romanı olan "Lamiel"de, bir dişi "Julien Sorel" yaratmayı denerken çağından ancak yuz vıl sonra sunulabilecek bir kadın "portresi" çiziyor. Salı günü Cumhuriyet le birlikte... 1978'de ağabeyi ulkücu katillerce katledilen Serhat Alten anlatıyor Tehdit edfldimBenim insanlarım gerl gelmez ki Serhat Alten'in ağabeyini 23 yıl önce katledenler, uzun yıllar süren çetin bir dava sürecinden sonra 7'şer kez ölüm cezasına çarptınldı. I978'de Bahçeliev- ler'de Abdullah Çatlı ve Haluk Kırcı'nm da arala- nnda bulunduğu ülkücü katillerin öldürdüğü Tür- kiye işçi Partisi üyesi 7 öğrenciden Serdar Alten'in kardeşi Serhat Alten, ailesinin yok olmasına neden olan katliamdan 23 yıl sonra gelen adaleti, "Benim insanlanmı geri getirmez ki!" sözleriyle karşılıyor. Hiçbirimlz kabullenemedlk Alten şunian söy- lüyor: "Olayın hemen peşinden -40 gün sonra- an- neannem öldü. Babam kalp krizinden. annem kan- serden öldn. Hiçbirisi kabullenemedi. Bu çok do- ğal. O zamanlar bir çocuğu kaybetmenin ne demek olduğunu anlamıyordum. Şimdi benim bir çocu- ğum \ar. çok kötü, düşünmek bile istemiyorum." BAHAfi VUİBSEVHnn SİyteşM • 5. Sayfada DEVLET KENDİ OKULUNA DÜŞIVIAN Universitelere çifte standart vakıf ünlversitelerlne kıyak Deviet üniversi- tesi rektörlerine söz verdiği düzenlemeleri yapma- yan hükümet, vakıf üniversitelerine kıyak çekmeye devam ediyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyo- nu'nda kabul edilen tasan ile valuf üniversitelerinin deviet üniversitelerinde yapılan araştırmalar üzerin- den yardım almalan sağlanıyor. Deviet üniversitele- rine 10 trilyonluk araştırma fonu çok görüldü, 21 vakıf üniversitesine 10 trilyonluk yardım yapıldı. EBRU TOKTAR ANKARA - Deviet üniversitesi rektörlerine "söz üstüne söz" veren, ancak bunlan gerçekleş- tirmek için harekete geçmeyen hükümet, va- kıf üniversitelerine kı- yak yardımlar yapmaya devam ediyor. Deviet üniversitelenndeki araş- tırma fonlannı kaldıran yasayı önceki gün TB- MM Genel Kurulu'nda kabu] eden hükümet, Plan ve Bütçe Komisyo- nu'nda kabul edilen ta- san ile ise vakıf üniver- sitelerinin deviet üniver- sitelerinde yapılan araş- MArkasıSa.8,SiL3'te Çakıcı'ya dîn eğitimi Haftada 2 gün Adalet Bakanlığı ile Diyanet işJen Başkanlığı arasında yapılan protokol gereği, Izmit Özel Tip Kapalı Cezaevi ile Kandıra F Tipi Ceza- e\i'ndeki tutuklu ve hükümlülere haftada 2 gün di- ni eğitim veriliyor. Eğitime 30 kişinin katıldığını söyleyen Kocaeli Merkez Vaizi Dr. Ali Vasfi Kurt, "Bunlann arasında Alaattin Çakıcı, Vedat Şahin ve Hadi Özcan da var" dedi. • 8. Sayfada TEKNOLOJI DlNlN EMRİNDE • 8. Sayfada 50 gözaltı F tipi müdahale # F tipi cezaevleri ve tecride karşı sürdürü- len ve bugüne dek 24 can alan ölüm orucu eylemi 250. gününe girdi. Taksim Meyda- nı'nda açıklama yap- mak isteyen tutuklu ve hükümlü yakınlanna polis sert müdahale etti. Polis, yerlerde sü- rüklediği yaklaşık 50 kişiyi döverek gözalo- na aldı. • 5. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Sonbahara Havale... Çatallanan FP çizgisinin nasıl bir seyir izleyeceği so- rusunun yanıtı usul usul netleşiyor. Ancak bu kez, RP döneminde olduğu gibi önceden hazırlanmış partinin saflanna hemen geçiş görünmüyor. Erbakan ve Erdoğan tarafları birbirierini kollaya- caklar. Kimin hangi tarafta saf tutacağına bakacak- lar. Çekirdek kadrolarının etrafını, kapatma sonrası izlenen tavırlan dikkate alarak örecekler. • Arkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog