Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

24 HAZİRAN 2001 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER Smavdönüşü traflk kazası • Haber Merkezi - Giresun'da, Devlet Parasız Yatılılık ve BursluJuk Sınavf na (DPY) giren öğrencileri taşıyan minibüsün freninin patlaması sonucu meydana gelen kazada YılmazBektaş(22) «öldü, I3'üöğrenci 14 lcişi de yaralandı. v\ntalya'dan Kemer yönüne giden Itamyonun otomobille çarpışması sonucu 5 lcişi öldü. Alibeyköy'de orman yangını • fstanbuJ Haber Servisi - Alibeyköy'de çıkan orman yangınında yaklaşık 1 hektar çamlık alan zarar gördü. Baraj mevkiindeki ağaçlandırma sahasında çıkan orman yangınına. Orman Bölge Müdürlüğü birimleri ve ıtfaiye ekiplerince müdahale edildi. Yangın, havadan ve yerden yapılan çahşmayla söndürüldü. Otopark envanteri • Istanbul Haber Servisi -fstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Rafet Bozdoğan, tstanbul'da mevcut otoparklann envanterini çıkanp kapasite ölçümlerini yaparak etkin kullanımıru amaçladıklanni söyledi. tstanbul'da otopark sorununun çozümüne yönelik iki tür çahşma yaptıklannı belirten Bozdoğan, "Istanbul'da nerede, kaç tane otopark var? Açık mı, kapalı mı? Kim işletiyor? Nasıl işletiyor? Araç kapasitesi ve doluluk oranı ne kadar? Ücret politikasını kim, nasıl yapıyor? Yasal mı, değil mi? Sigortası var mı, yok mu? Bu tür çalışmalan başlattık" dedi. Saat tüccarmın katil zanlıları • tstanbul Haber Servisi - Kaçırdıkları saat tüccan Şeref Karataş'ı öldürdükten sonra cesedini Şerefiye mevkiinde yol kenanna attıklan iddia edilen 2 kişi yakalandı. Yaltalanan kişilerin yapılan ilk sorgularında, Karataş'tan 15 milyar liralık saat satın aldiklan ve bu parayı ödememek için saat tüccannı öldürdüklerini söyledikJeri öğıenildi. Saraçlar köyii afet bölgesi • ÇORUM(AA)- Electrik kontağından çıknğı tahmin edilen yargında büyük zarar gören Çorum'un Kargı ilçeine bağlı Saraçlar köyünün, "afet böî|esi" ilan edildiği bildrildi. Çorum BaMndırhk ve îskân Mülürü Mustafa TüKer, Saraçlar köjüne, Bayındırlık ve Iskaı Bakanlığı'nca 2 milr ar liraya yakm yariım gönderildiğini, yamdan itibaren yax|indan zarar gören vatndaşlara, 75'er milon lira para dagtılacağmı bildirdi. Sar-çlar köyü Merkez Maıallesi'nde, 3 gün ö n c saat elektrik korağından çıktığı talrıin edilen yaızında, 25 ev ve 7 saronlık tamamen yarnış, 70 yaşırındaki Şerife Yı'ırtm, kalp krizi gerç"erek yaşammı yitrnişti. CHP, çocukların kişiliğinin oluşumundaki en önemli dönem için eğitim projesi geliştirdi Doğıımdan sonra., okuldan önceİstanbulHaber Servisi -CHP, çocuk- ların bireysel farklıhklannın tanınma- sı ve desteklenmesinin mümkün olan en kısa dönemde başlamasının önemi- ne dikkat çekerek okul öncesi çocukJar için çok yönlü bir proje hazırladı. CHP Bilim, Yönetim, Kültür Plat- formu bünyesinde geliştirilen "Okul Öncesi Eğitiınin Geliştirilmesr projesi Prof. Dr. Meziyet An, Doç. Dr. Gelen- gülHaktaıur ve Doç. Dr. ÇağlayanDin- çer tarafından hazırlandı. Raporda, okul öncesi eğitimin, çocuğun doğu- mundan ilkokula başladığı güne kadar geçirdiği yıllan kapsayan, çocukların gelişim düzeylerine. bireysel özellik- lerine uygun, zengin uyancı çevre im- kânları sağlayan, bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden gelişmele- rini destekleyen. kendilerini toplumun kültürel değerleri doğrultusunda en iyi biçimde yönlendiren ve ılköğretime ha- zırlayan temel öğretim bütünlüğü için- de yer alan bir eğitim süreci olduğu vur- Okıılüncesi Egitinıde \ ıllara (,i>rc Okıı/I;ısma Oranı Yıllar 1985-1986 1987-1988 1990-1991 1991-1992 1992-1993 1993-1994 1996-1997 1997-1998 1999-2000 2000-2001 • Okuüaşma Oranı <%) 4.1 4.1 4.9 5.1 4.9 6.1 8.9 9.3 10.0 10.3 gulandı. 0-6 yaş arasını kapsayan okul öncesi dönemin, kişiliğin oluşumu ve şekillenmesi, temel bilgi, beceri ve alış- kanlıklann kazanılması ve geliştinlme- sinde, ileri yıllara olan etkisi nedeniy- le, yaşamın en kritik dönemlerinden bi- ri olduğu belirtildi. Raporda, "Çocu- ğun ilk sosyal çevresi, doğumu Ue içine girdiği aile ortamıdır. Aile, erken çocuk- luk döneminde çocuğun gelişiminden sonımlu en önemli kurumdur. Aile or- • CHP Bilim, Yönetim, Kültür Piatformu bünyesinde geliştirilen "Okul Öncesi Eğitimin Geliştirilmesi" projesi ile ilgili raporda çocuğun erken yaşlarda sağlanacak deneyim bilgi, beceri ve alışkanlıklann, daha sonraki öğrenim yaşantısmın yanı sıra sosyal ve duygusal yaşamını da biçimlendirecek güçte olduğuna dikkat çekildi. tamının niteliği. onun büyünıe ve geliş- mesinde önemli rol ovnar. Bu dönemde çocuğun sağlığı. beslenmesi kadar aile ortamının ona sağladığı sevgi, ile ve şev- kat de önemlidir'" saptaması yapılarak günümüzde televizyon, radyo, kitap gi- bi kitle iletişim araçlanyla ailenin eği- tim çabalannın desteklendiğinin altı çi- zildi. Farklı kurumlarca yürütülen oku- löncesi eğitimde. kurumlararası eşgii- dümün sağlanamadığı. denetim, prog- ram, personel ve kurumun fiziksel özellikleri açısından standardizasyon bulunmadığı belirtildi. CHP'nin raporundaki öneriler şöyle: • Erken çocukluk yaşantılanndaki farklılıklar dikkate alınarak tüm çocuk- lara okul başanlanndaki gelişmeyi sağ- layacak olanaklar, mümkün olan en er- ken zamanda verilmelidir. • Çocuklann bireysel farklıhklan- nın tanınması ve desteklenmesi, müm- kün olan en erken dönemde başlamalı- dır. Erken tanı, gelişme geriliklerini ön- lemede, etkin müdahale şansı tanıma- sı açısından yaşamsal önemdedir. • Ailenin, çocuğun ilk ve en doğal eğiticisi olduğu gerçeğinden hareketle okulöncesi eğitim projesinin hedef gru- bunu hem çocuklar hem de aileleri kap- samaktadır. •Projede toplum. aile ve çocuk etki- leşim sürecinin dinamikliği dikkate alı- narak herbiri için ayn ayn destek hiz- metlen planlanmıştır. Ba/ı İ Ikclerde < >kııfhı^rııa Oranları Ulkeler Almanya Norve£ Avusturya Italya Danimarka Finlandiya Fransa Irlanda Ispanya Belcika Hollanda lngiltere Türkiye Yaş Grubu 3-6 4-6 3-6 3-6 3-6 3-6 3-6 4 5 3 4 5 3-5 3-5 3-5 5-6 Okullaşma Oranı {%) 96 100 95 92 82 63 100 50 100 55 90 100 100 99 53 10 KaynakJar •k VIII. Kalkmma Plan Komisyon Raporu • UNESCO "1995 Statiscical Yearbook" ir Sultan Abdal Şenlikleri Sıvas"uı Banaz köyünde başladı. Şenlik kapsamında semah gösterileri yapıldı, sanatçılar ttirkü ve deyişler söyledi. (Fotoğraf: AA) Pir Sultan Abdal Şenlikleri başladı. 2 Temmuzda mitingyapılacak On bitüerSivasYabuluştııA.NKARA /SrVAS (Cumhuriyet) - Pir Sultan Abdal Kültür Derneğı, Sıvas olaylannın 8. yıldönümü ne- denıyle 2 Temmuz Pazartesi günü Ankara'da "DeraokrasiveLaiklik" mitingi düzenleyecek. Pir Sultan Abdal Şenlikleri ise Sıvas'ın Banaz köyünde 10 bin kişinin katılımıyla başladı. Pir Sultan Abdal Vakfı Başkanı Ylurtaza Demir'in katılı- mıyla yapılan şenliklere Pir Sultan Abdal Kültür Derneği yöneticileri bu yıl da katılmadı. Pir Sultan Abdal Kültür Derne- ği Genel Sekreteri Müslüm Doğan. Ankara'da düzenlediği basın top- lantısında, "Demokrasi ve Laiklik Jçin Mücadeie Haftası" etkinlikle- ri hakkında bilgi verdi. 'Azmettirenler bulunsun' Doğan, Sıvas Madımak Ote- li'nde meydana gelen olaylarda 33 aydının yaşamını kaybettiğini. da- vanm sonuçlanmasına karşın ger- çek suçlulann bulunamadığmı be- lirterek "Vfcdanlarda, belleklerde bu dava sonuçlanmadı. Azmcttiren- ler bulunana kadar dava sonuçlan- mayacak* dedi. Doğan"ın verdiği bilgiye göre hafta kapsamında 2 Temmuz Pa- zartesi günü Abdi îpekçi Parkı'nda " Demokrasi ve Laiklik" mitingi ya- pılacak. Kültür Bakanf ığı, Pir Sultan Ab- dal Kültür - Eğitim Vakfı ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Ba- naz Şubesi'ncedüzenlenen 12. Ge- leneksel Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri ise Sıvas'ın Banaz Kö- yü'nde coşkulu geçti. Etkinliklere eski CHP Sıvas Mil- letvekili Mahmut Işık, Yıldızeli Kaymakamı Aydın Ydmaz, Yıldı- zeli Belediye Başkanı FP'li Musta- fa Arda. Pir Sultan Abdal Kültür- Eğitim Vakfı Başkanı MurtazaDe- mir ve çok sayıda davetli katıldı. Türkiye"nin dört bir yanından gelen dav etliler için 40 kadar çadır kuruldu. Banaz kö>oinde kurbanlar kesil- di, semah gösterileri yapıldı, ma- halli sanatçılar türküler ve deyişler- le katılımcılan coşturdu. Çalışanlann Güvenpark'taki protestosuna TMMOB destek verdi ÇalışaıJaraı eyleıııi 28. gününde 'Tecridikaklnvtj ölümlcndurdurun y Shasi partiler. sendikalar \e demokratik kitle örgütleri ü>eleri ile tutuklu aileleri, ölüm orucu ejleminde yaşamını vitiren 24. kişi olan Veli Güneşin ölümünden sonımlu tuttuklan Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk hakkında suç duyurusunda bulundular. İstanbul Adlrvesi'nin önünde bir araya gelen ve ölüm orucu eyleminde yaşamuu jitirenJerin fotoğraflannı taşıyan topluîuk, "İnsanük onuru hücreleri yıkacak", "Analann öfkesi katilleri boğacak". "Tecridi kaldınn, ölümleri durdurun" ve "Susma haykır hücre ölümdür" şeklinde slogan attı. Adalet Bakanı hakkında suç duyurusunda bulunan 10 Idşilik grup adına açıklama yapan İHD tstanbul Şube Başkanı Eren Keskin, acil diyalog çağnsmı >ineledi. Feminist Kadm ÇevTesi, R4DEP Kadm Kolları \e ÖDP'li kadınlann da aralannda bulunduğu bir grup "dayanışma" amacıvla Galatasara> Postanesi'nden tutuJdu ve hükümlü kadınlara mektup gönderdi Postanenin önünde bir açıklama yapan kadınlar. F tipi cezaev lerindeki tecrit ve izolasyon karşısuıda endişe ve tepldlerini dile getirmeve devam edeceklerini belirterek ölüm orucu eyleminin 250. gününe ulaşdğına dikkat çektiler. (Fotoğraf: UĞUR DEMİR) ANKARA/İSTANBUL (Cumhuriyet) - Çalışanlann. sendikalar yasa tasansına karşı başlattıklan protesto eylemleri 28. gününe girdi. Dün Güvenpark'ta oturma eylemi gerçekleştiren memurlara, Türk Mühendis ve Mimar Odalan Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu da destek verdi. Çalışanlann toplusözleşme ve grev hakkı içermeyen tasarıyı protesto ettiği saatlerde Türkiye Kamu- Sen Genel BaşkanıResuI Akay ise tasanya destek için, üyelerini salı günü Ankara'ya çağırdıklarmı açıkladı. Memurlann, sendikalar yasa tasansının geri çekilmesi için başlattığı oturma eylemi sürüyor. K£SK Merkez Yürütme Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda, dün Güvenpark'ta bir araya gelen çalışanlar. "Kurt, kuş, an. Kahrolsun EVIF iktidan" "De\ let güdümlü sendikaya hayır" sloganlanyla hükümeti eleştirdiler. istanbul Barosu Insan HakJan Merkezi Emekçi Haklan Çahşma Grubu'nca dün Souare Hotel'de düzenlenen "Kamu Emekçilerinin Sendikal Hak ve O^ürlükleri" konulu panelde Türkiye'de memurlann toplusözleşme ve grev hakkının yasallığı konusunda farklı görüşler öne sürüldü. Prof. Dr. Fazü Sağlam, kamu çahşanlanmn toplusözleşme ve grev hakkına anayasanın 53'üncü maddesinin engel olduğunu belirtti. Sağlam, politıkacılann muhalefetteyken kamu çahşanlanmn sendikal haklanndan söz edip iktidara geldiklerinde anayasaya aykınlığın arkasına sığındıklannı söyledi. KJESK Hukuk Danışmanı avukat Ayhan Erdoğan ise Türkiye'nin imzaladığı uluslararası sözleşmelere göre kamu çahşanlanmn bu haklara sahip olduğunu ve bu sözleşmelerin. anayasaya aykınlığuıın ileri sürülemeyeceğini ifade etti. EN ÇOK OYNAMA SAYISAL BÖLÜMDE Uıriversitelerin taban pııanları düştü ANKARA (AA) - Cniversi- telerin sayısal puan türüyle öğrenci kabul eden program- lannın çoğunun taban puanla- n düştü. 2001 -Yükseköğretim Prog- ramlan ve Kontenjanlan KJ- lavuzu'nda yer alan taban puanları, 2000 yılının taban puanlanyla karşılaştınldığın- da, özellikle sayısal (SAY) puan türüyle öğrenci kabul e- den tıp, mühendislik, diş he- kimliği, mımarlık gibi alan- larda puanların I -9 puan ara- sındadüştüğüsaptandı Diğer puan türlerindeki taban puan- larda ise daha az düşüş tespit edildi.Sözel (SÖZ) taban pu- anlannda 1-7 puan arasında. eşitağırhklı(EA)vediHDtL) taban puanlarında da 1 - 4 pu- an arasında düşüş oldu Az sayıdaki programlann sözel, eşit ağırlıklı ve dil taban puanlannda değişiklik olmaz- ken özellikle öğretmenlik ile ilgili bazı programlann taban puanlan 1- 4 puan arasında yükseldi. • ODTÜ - Bılgisayar ve Öğretim Teknolojilen Öğretmenligi(SAY) - Fizik Öğretmenliği (SAY)t -"Biyaloji (SAY) ' " ' '"* '"" - Endüstri Ürünlerİ Tasanmı (SAY) -Mımarlık (SAY) - Bilgısayar Mühendisligi (SAY) - fnşaat Mühendisligi (SAY) - Makına Mühendisligi (SAY) ANKARA ÜNİVERSİTESt - Diş Hekimligi (SAY) - Eczacılık Fak. (SAY) - Hukuk Fakültesi (EA.) - Gazetecilik (SÖZ) - Ikrisat (EA) - Kamu Yönetimi (EA) - Uiuslararası llişkiler (EA) - Tıp Fakültesi (SAY) BOGAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ - Bilgısayar ve Öğretim Teknolojıleri Ögretmenliğİ (SAY) - Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) - Matemaük Öğretmenliğı (SAY) - Ingiliz Dili ve Edebiyatı (DlL) - Tanh (SÖZ) - Türk Dili ve Edebiyan (SÖZ) - Bılgisayar Mühendisligi (SAY) - Elektrik Elektronık Mûh. (SAY) - Endöstri Mühendisligi (SAY) - Makına Mühendisligi (SAY) - Yabancı Diller Yüksekokuiu (DlL) DOKUZ EYLÜL ÜîVtVERSİTESl: - Türkçe Öğretmenliği (SÖZ) - Tarih öğretmenliği (SÖZ) - Sosyal Bügiler Öğr (SÖZ) - Hukuk Fakültesi (EA) - Kamu Yönetimi (EA) - Mımarhk (SAY) - Endüstri Mühendisligi (SAY) - Bılgisayar Mühendisligi (SAY) - Tıp Fakültesi (SAY) - Teksül Mühendisligi (SAY) EGE ÜNt\ ERSİTESt: - Diş Hekimliği (SAY) -Gazetecilik (SÖZ) - Sınıf Öğretmenliği (EA) - Türk Dili ve Edebiyan (SÖZ) - Bılgisayar Mühendisliğj (SAY) -Tıp Fakültesi (SAY) HACETTEPE ONtVEBSİTESl: - Diş Hekimligi (SAY) - Iktısat (EA) - Bilgısayar Mühendisligi (SAY) - Kamu Yönetimi (EA) - Maliye (EA) -TıpFakiılt«si(SAY) - Tıp Fak. (lngılızce) GAZİ ÜNtVERSİTESt: -DişHekimliği (SAY) - Hukuk Faküitesi (EA) - Sınıf Öğretmenliği (EA) - Tarih Öğretmeniıği (SÖZ) -Türk Dili-Edebıyatı Öğr. (SÖZ) - Maliye (EA) - Tıp Fakültesi (SAY) İSTANBUL TEICVİK OMVERSlTESt - Elektrik Mühendisligi (SAY) - Bilgısayar Mühendisligi (SAY) - Inşaat Mühendisligi (SAY) - Mimarhk (SAY) - Uçak Mühendisligi (SAY) - Makina Mühendisligi (SAY) - Teksül Mühendisligi (SAY) ULIIDAĞ ÜNtVERSİTESl - Sınıf Öğretmenliği (EA) - Türkçe Öğretmenliği (SÖZ) - Türk Dili ve Edebiyan (SÖZ) - Maliye (EA) - Tıp Faküitesi (SAY) tSTANBUL ÜNTVERSİTESİ: - Cerrahpaşa Tıp Fak. (SAY) - Cerrahpaşa Tıp (lngilizce) - Diş Hekimliği (SAY) - Iktisat (EA) - tşletme (EA) - Kamu Y6n*ö'mi (EA) ESKf 218.353 207 789 2O5.5Ö5 ' 218.374 218.851 224.835 217.660 220.178 209.088 206.437 185.194 181.592 194.986 190.958 191.028 215.134 217.311 199.646 223.085 182.776 188.730 191.149 226.291 227.200 228.555 223.436 183.669 185.322 189 850 180.414 180.963 180.538 205.651 215.623 218.149 211.115 212.414 206.784 180.000 171.032 181.798 220.012 212.077 211.669 191.943 219.37S 186.275 185.503 219.693 222.302 206.927 183.410 170.015 187.498 192.098 176.625 204.473 211 366 222.417 213.064 211.985 214.000 217 090 218.925 167.877 182.872 180.070 171.727 209.074 211.440 220.188 205.458 183.914 186.912 176.666 YENÎ r 212.652 206,281 216.245 "•*•' 214 847 222.498 213.735 . 21 -> 652 i 207 036 j 205.361 :! 185.878 -j 179.409 194.057 - 189 847 ' (91.358 212.882 ; 211960 l 200.699 . 220.877 • 181.566 ı 188.513 . j 192.324 j 224 579 225.085 226.133 220.693 1S2.4Üİ 186.346 ' 182 263 181.193 1S2.45I 180.661 200.281 212.262 215.808 208 K2O 204 "»18 204 928 178.316 173.809 180.487 216.476 209.763 209.593 191.259 217.055 186 036 184.841 217 479 219.964 205.315 184.357 : 172 354 184.737 194.420 177 763 210.701 207.972 220.118 208.182 207.567 210.699 213.978 213.986 - i 69.764 184.438 178.639 172.559 - 207.433 209.187 217.664 203.922 183.270 i ISS.969 ,'i 177 439
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog