Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

24 HAZİRAN 2001 PAZAR CUMHURİYET HABERLER SAYFA Kapılannı açan MHP'nin lideri Bahçeli, transferlerin başbakan olmak için yapılmayacağını savundu Siyasetle dengeler değişecekANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - MHP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli. FP'nin kapatılmasının siyasette dengeleri değiştireceğini belirterek MHP ile ülkü \e gönül birliği içinde olan mil- letvekillerine kapılannın açık oldu- ğunu söyledi. Partililerden, seçitn de dahil her türlü gelişmeye hazırlıklı olmalannı isteyen Bahçeli, FP'den kopanlann başan şanslannın olma- dığını kaydetti. Bahçeli, "Birinci parti ya da başbakan olmak için transfer yapmayaeağız. REFAH- YOL döneminde DYT'ye oynanan oy unlar bize de oynanabilir. Bu hü- kümet olduğu sürece Başbakan Ece- vıt'tir" dedı. MHP lıderı Bahçeli. dün partisi- nin il başkanlan ve merkez yönetim kurulu toplantılannda. FP'nin kapa- • Bahçeli, ana muhalefet düzeyindeki bir siyasi partinin kapatılmış olmasının üzüntü verici olduğunu, ancak karann tartışılmasının doğru oimadığını söyledi. Gazetecilerin milletvekili transferiyle ilgili sorulan üzerine Bahçeli. "Transfer tabirini kullanmak çok yanlış, ancak her parti inanç. ülkü ve gönül bırliği içinde olabilecek insanlara karşı kapısını açık tutabılmelıdir" dedı. tılmasıyla siyasette yaşanan gelış- meleri değerlendirdi. Bahçeli. ana muhalefet düzeyindeki bir siyasi partinin kapatılmış olmasının üzün- tü verici olduğunu, ancak karann tartışılmasının doğru olmadığını söyledi. FP'nin kapatılmasının siya- si yaşamın geleceğini yakından et- kileyeceğini vurgulayan Bahçeli, mevcut siyasi dengelerin değişece- ğini bildirdi. Gazetecilerin milletvekıli transfe- riyle ilgili sorulan üzerine Bahçeli, "Transfer tabirini kullanmak çok yanlış, ancak her parti inanç, ülkü ve gönül birliği içinde olabilecek insan- lara karşı kapısını açık tutabilnıeli- dir" dedi. Bahçeli, milletvekıli ge- çişlerinin MHP'de bir sorun yaratıp yaratmayacağının sorulması üzerine de millet ile kucaklaşmayı isteyen bir parti için gelen her kişinin bir sı- kıntı değıl, sevinç yaratacağını söy- ledi. Bahçeli. sandalye sayısının de- ğişmesi durumunda olabilecek ge- lişmelerle ilgili olarak da 57. hükü- metin protokolüne sadık olduklan- nı bildirdi. Bahçeli, toplantılann basına ka- palı bölümünde. DSP ile MHP ara- sında 7 fark olduğunu, ancak trans- ferlerin birınci parti ya da başbakan olmak için yapılmay acağıru söyledi. Bahçeli şu görüsleri dile getirdi: "Bu hükümet olduğu sürece Baş- bakan Bülent Ecevit'> tir. Transferde- ki amacımiA şarrlanmızı zorlayarak birinci parti olmak için degildir. Gel- nıek isteyenler olabilir, firsat doğabi- lir buna da hazın/. REFAHYOL dö- neminde olduğu gibi DYP'ye oyna- nan oyunların aynısı bize de oynana- biiir. Güvenoyu alacak çoğunluğa u- laşmışlardı, ama Cumhurbaşkanı görev vermedi. Şu anda avantaj gibi DIŞ BASIN FP1 Yİ YORUMLADI: Mamcı vampirler yasaklandı • FP'nin kapatılması karan dış basında yankı buldu. Avrupa basını karan, Türkiye- AB ilişkileri açısından değerlendirirken Iran'da yayımlanan muhafazakâr Tehran Times gazetesi ise FP'nin kapatılmasının ardında 'TSK'nin bulunduğunu' öne sürdü. Haber ıMerkezi - lngil- tere'de yayımlanan The Guardian gazetesi, Fazilet Partisi'nin kapatılması karannın, "zaten kamıa- şık olan Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini daha da zora sokacağuu" öne sür- dü. The Independent gaze- tesinin "Mahkeme tsiam- cı vampirleri yasakladı" başlıklı habennde, Türki- ye'de halkın büyük bölü- münün siyasi Islami hare- keti kuşkuyla izlediği ve emekli Yargıtay Cumhuri- \et Başsavcısı Vural Sa- vaş'ın da bu kesimi "kan emici vampirier" diye ad- landırdığı ifade edildi. Karann AB içinde Türki- ye'ye yönelik bir eleştiri dalgasına yol açacağı be- lirtilen haberde, FP'nin kapatılmasının otomatik olarak ara seçime yol aç- mayacağı, bunun ancak 20 mılletvekilinin millet- \ekillığinden de istifa et- mesiyle mümkün olabile- ceği kaydedildı. Alman basını Alman Frankfurter Rundschau gazetesi, ka- patılan FP'nin milletve- killerinın çoğunlukla MHP'ye geçebileceğini. bu dunjmun da parlamen- to ve koalisyon hükümeti içindeki güç dengelerini değıştırebiieceğini savun- du. Dıe VVelt gazetesinın vorumunda da FP'nın ka- patılması karannın Türki- ye'de siyasi istikrarsızlığa yol açabileceği, partisiz kalan milletvekillerinin büyük çoğunlukla MHP'ye geçmesi duru- munda, bu partinin "Baş- bakanlık koltuğu üzerin- de hak iddia edebflecegT belirtildi. Frankfurter AIl- gemeine gazetesi de ka- rardan önce Türkiye'yi zi- yaret eden Avusturya Baş- bakanı VVolfgang Schüs- sel'in, parti yasağının AB içinde yoğun tartışma başlatabileceği uyansında bulunduğunu yazdı. Iran'da yayımlanan mu- hafazakâr Tehran Times gazetesi ise FP'nin kapa- tılmasının ardında "Türk Silahh Kuvvetleri'nin bu- lunduğunun iddia etti. Yunanistan basını Yunanistan'da yayımla- nan Kathimerini gazetesi- nin haberinde, Türkiye'de en büyük muhalefet parti- sinin, ülkenin en yüksek yargı organı tarafindan la- iklik karşıtı faaliyetlerde bulunma suçuyla yasadı- şı ilan edildiği belirtildi ve bu karann AB'nin tepki- lerine yol açabileceği ile- ri sürüldü. To Vima gaze- tesi, "Türidye, tslamcı partisini yasaklayarak AB'yi tahrik ediyor" baş- lıklı haberinde. FP'nin ka- patılmasmın Türkiye'nin AB sürecinttehlikeye dü- şürdüğünü öne sürdü. ÇtZMEDEN YUKARI MUSA KART m.kartfa superonline.com.tr DYP lideri: FP'nin kapatılması demokrasi ayıbı Çüler:Anayasa değişmeli İstanbul Haber Servisi - Doğru Yol Partısi (DYP) Ge- nel Başkanı Tansu Çiller, Fa- zilet Partisi'nin (FP) kapatıl- masından büyük üzüntü duy- duklarını belirterek "Bu, bir demokrasi ayıbıdır*' dedi. Partisinin 18. kuruluş yıl dö- nümü etkinliklerı kapsamında Istan- bul'a gelen Çiller. Adnan Menderes. Fatin Rüştü Zoıiu. Hasan Polatkan \e Adalet Partisi Kuru- cu Genel Başkanı Lokantası'nda partiye katılım- lar nedeniyle düzenlenen töre- ne geçen Çiller, burada yaptı- ğı konuşmada da ülkenin sı- kıntı, işsizlik ve iktisadi kriz içerisinde bulunduğunu ifade ederek "Siyasi bir kriz var, de- mokrasi krizi var. Bugün Tür- • Çiller, sorunun çözümünün anayasada olduğunu belirterek yargı kararlanna herkesin saygılı olması gerektiğini vurguladı. Çiller, anayasa değişikliği konusunda tüm partiler arasında bir uyum sağlandığını belirtti. RagıpGümüşpala'nın mezar- lannı dün sabah saatlerinde zi- yaret etti. Daha sonra Çiller ve beraberindekiler, Taksım Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakarak saygı duruşunda bu- lundular. Daha sonra Ata- köy'deki Mavi Marmara Et kiye, yeniden kendini arıyor. IVİUIet Yetti artık' diyor. Mİlle- tin bu hükümetten tek bekledi- ği bir şe> var, o da hükümetin bir an önce çekip gitmesidir" dedı. Törenın ardından gazete- cilerin FP'nin kapatılmasıyla ilgili sorulannı yanıtlayan Çil- ler, sorunun çözümünün ana- yasada olduğunu belirterek yargı kararlarına herkesin say- gısı olması gerektığinin açık olduğunu vurguladı "Yapıl- ması gereken, ana>asayı bir an önce değiştinnektir'' diye ko- nuşan Çiller. anayasa değişik- liği konusunda tüm partiler arasında bir uyum sağlandığını belirtti. Çiller şöyle devam etti: "Bu uyum doğrulrusunda anayasa değişiklikle- ri yapılabilir. Aynı za- manda görülmektedir ki mil- let, Siyasi Partiler ve Seçim ya- salaruun da değişmesini iste- mektedir. Türkiye'nin, artık bir değişime ihtiyacı var; bir kabuk yırolmasına ihtiyacı var. Bunun özdeğerierle yapıbnası, demokrasinin gereğjdir." görünen hadiseler, aleyhimize döne- bilir. MHP'yi, serap gibigörünen bir boşluğa atamayız. Her türlü şartı dü- şünmeli, av akJanmızın üzerine sağ- lam basmalıyız" dedi. Anayasa değişiklikleri konusun- da MYK'de bir komisyon oluşturul- du. Bahçeli, anayasa değişiklikleri- nin 15 Eylül'e kadarçıkanlması du- rumunda Türkiye'nin AB ilerleme raporunda yer alabileceğini, ancak değişıklik önerilerinin toplumun tüm kesimlerinde tartışılması gerek- tiğini söyledi. Siyasi partilerin kapa- tılmasını düzenleyen 69. madde de- ğişikliğine de değinen Bahçeli, FP'yi kastederek "*Daha önce siyasi partilerin kapanlmasında arkadaş- lardan bir incelik göremedik, acaba kendilerini kapattırmak istiyorlar nu, diye de düşündük" dedı. FP'nin kapatılması Baykal: Kaygı verici• Anayasa Mahkemesi'nin FP'yi kapatmasını hukukun gereği olarak tanımlayan Baykal, FP'nın temsıl ettiğı siyasal çizginin artık demokratik rejimi tehdit etmediğini öne sürdü. tstanbul Haber Servisi - CHP Genel Başkanı Deniz Baykal. demokratik hukuk devletinde bir siyasi partinin, üstelik de ana muhalefet partisinin yargı kara- rıyla kapatılmasını, demokrasi açısından kaygı verici bulduğu- nu ve karara üzüldüğünü söyle- di. Baykal. "Kapaölan partinin çizgisi artık demokratik rejimi tehdit etmiyor. Toplumun de- mokratik bilincl, anayasanın te- meline yönelik bir harekeri ber- taraf edecek güçte. Kapatma ka- ran hukukun gereğidir ve olaya Avrupa Birliği kompleksi içinde bakmamak gerekir" dedi. Kadıköy Belediyesı Sosyal Tesisleri'nde örgüt temsilcileri ve kurultay delegeleriyle bir ara- ya gelen Baykal. ülkemizde he- nüz hukukla siyasetin birlikte yürüme olanağı bulamadığını. ama bu yolu mutlaka bulmak ge- rektiğini söyledi. Anayasa Mahkemesi'nin FP'yi kapatmasını hukukun ge- reği olarak tanımlayan Baykal. FP'nin temsil ettiği siyasal çiz- ginin artık demokratik rejimi tehdit etmediğini öne sürdü. "Toplum telaş ve panikiçinde de- ğil. Bu tablo, demokrasi bilinci- nin gelişmesi açısından olumlu** diyen Baykal, ülkemizde siya- sal partilerin ve toplumun, ana- yasanın temeline yönelik hare- ketleri bertaraf edecek güce u- laştıklannı savundu. Karardan rahatsızlık duyan çevrelerin. anayasayı değiştirmelerini öne- ren Baykal. Anayasa Mahkeme- si'nin karanna saygı duyulması- nı istedi. Baykal, AvTupa Birliği'nin de karara saygı duymasmı istedi. Yeni oluşumda yer alan isimlerin yaklaşımı da ekonomi ve siyasette dini temel alıyor Sözde 'yemfikçT kadroANKARA (Cumhuri>et Bü- rosu) - "Yeni ohışum" hareketiy- le FP'den aynşma sürecine giren kadro, ekonomi ve siyasette dini temel alan yaklaşımlanyla tartı- şılıyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın çevresinde ön plana çıkan imam hatip kökenli isimlerin, eski FP yö- netimini, başta başör- tüsü olmak üzere tartışma konulann- da "pasiflUde" suç- lamalan dikkat çe- kiyor. Anayasa i Mahkeme- si'nin karanyla milletvekilliğı düşen iki FP'linin de "Erdoğancı" ol- ması, yeni oluşumdaki siyasetçilerin "yenilikçilik"' rollerinin yalnızca siyasi bir taktik olduğuna ilişkin genel kanıy ı destekledi. Yeni yapılanmada önde gi- den "MilliGörüş"' kökenli politikacıla- rın yakın geçmişteki bazı uygulamala- n şöyle: Recep Tavyip Erdoğan: Camileri kış- la. kubbeleri kalkan. minareleri süngü olarak niteleyip ceza aldığı konusjtnası dışında. siyasette Islamı referans alma- sıyla ön plana çıktı. Milliyet gazetesin- de yayımlanan röportajında, "RP'nin referansı İslamdır. Referansımıza ters hiçbirşey yapmayız. Anay asm ı da insan- lar yaph. Diğer partiler yapınca oluyor da, RP anayasa değişikliği yaptığında niye olmuyor? Bizinı için demokrasi a- maç değil. araçtir" dedı. Tartışma yara- tan sözlerini yumuşatmaya çalışırken de "Benim demokrasiyi araç olarak ta- nımlamam küçümseyici bir tutum gibi algılandı. Halbuki. amaçlar ne kadar meşru ve haklı olursa olsun. eğer araç- lar avıu meşruhete sahip değilse, hiçbir hakiki sonuç elde edilemez" dedi. İmam hatip kökenli olan Erdoğan'ın gerçek politıkası; yaşam tarzı ve beledi- yedekı uyguiamalarında kendini ele ve- nyor. (Jğlu Burak'ın düğün davetiye- sınde hicri takvimi kullanıp "29 Zilka- de 1421" yazdırması dikkat çekmişti. AbduIlahGüI: Erdoğan'ın yasağı ne- deniyle "'emanetçi genel başkan " adayı. Eşmı. türbanlı fotoğrafla üniversıteye kaydettirmek için uğraş verdi. Başarılı '•»lanıayınca, "Bugün Moskova'da yaşı- yor olsaydık, böyle bir engelle karşılaş- mazdı eşim. Hırsızlık yapanlar. boğaz- lanna kadar yolsuzluk yapanlar, çeteler- le, nıafyaJarla kol kola gezenler. bugün laiklik zırhıiçine bürünüp devietin en iti- bartı koltuklannda oturuyorlar" dedi. Gül, faize karşı olduğunu son günlerde- ki konuşmalannda da yineledi. Abdüllatif Şener: Yeni partinin "teş- kilat başkanı" gıbi çalışıyor. Necmettin Erbakan'ın maliye bakanhğını yapar- ken Sıvas kıyımı sanüdannı gizlice zi- yaret ederek desteğini göstermişti. BülentAnnç: Emanetçi genel başkan adaylan arasında adı geçiyor. Manisa'da Kavakçı olayını değerlendirirken "Ka- vakçı elbette ki siyasal simge olarak tür- ban takıyor. Peruklu demokrasi olma/" vorumunu yaptı. POLİTİKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA Yaşamın İnce Tülleri... Unutulmuş bir akşamdı... Solmuş çiçekler arasında mavi bir su yürii- dü... Sartre'ın "büyü sandığı aşk", devinimin ken- disiydi, o da unutulmuş akşamlarda kurumuş çiçekler arasında yürüyen mavi bir suydu!.. Belki degizli birtutku!.. Peki aşkın destansılığı mutsuzluğu tnu göste- rir? Yıllardır tartışılır bu konu... Fransız yazarı ve fılozofu Denis Diderot, fel- sefeci bir kadın olan otuz yaşındakı Sophie Vol- laud'la hem sevgili hem rnektup arkadaşıydı... Sophie çok kötü bir evlilik yapmış. sonun- da boşanmıştı... Unutulmuş bir akşamda, yıldızlara bakıp de- nizin hışırtısını dinleyen âşıklar. yaşamın ince tül- leri arasında yürürler.. Kimı kaçışlar kimi ayrılıklar sütbeyaz bir sev- danın derinliklerine indirir onları.. Puşkin'den Lermorrtov'a: Paul Verlaine'den Tagor'a dek yaşanmış aşklar zincirinde kaçan hep kadındır... Tagor ne der sevgilisi için: "Uyurken gıtme aşkım, seni kaybetmekten korkuyofum.. " Ölü suların durgun yüzünde bir kadın çekip gider. O kadın daha sonra pişmanlık duyar.. Derkı "Şimûı değıl, vaktı değıl. Daha erken Daha ye- terince acımadım, kanamadım. Daha pışman- lıklanm başlamadı. Başlayacak bılıyotum. Bıli- yorum çok yakın. Önce dipsiz kuyulardan çıkar- malıyım kelımelerimi Hikâyemi tek bir sana an- latabilinm bılıyorum. Belkı bekleyebilirim, bilmi- yonım. " Kadın boşluğa düşınüştür1 . Ama gururu. dönüşü engellemektedir! Attila Jozsef'i intihara götüren, pişman olan kadının geri dönmemesi değil midir? • • • Unutulmuş bir akşamdı... Bu kez Mirabeau'nun genç evlı sevgilisi The- rese'ye yazdığı mektuplan okuyordu Sonra günlüğünü açtı . Yazmaya başladı: 'Anlıyorum.. aslında her şeyı anlıyorvm. fü- zünden, gözlerınden. bana bakarken içinin tit- remesinden anlıyorum. Ellerın de seni ele veri- yor. Bana dokunmak ıstemenden anlıyorum. Bil- mediğim bir melodıyı ıslığa dökturme çabasın- dan anlıyorum. Boşuna bekleyıp durduğum du- raklarda kimselerın olmamasından anlıyorum. 8eiki bekleyebilirim. bilmiyorum." Kötü geçen güz ve ilkyazdı... Her şey umutsuz bir aşkı anlatıyordu... Odada tek başınaydı. Ayışığı yüzüne vuruyor- du... Gecenin içinde karşı kıyıya, denıze baktı!.. Ne demişti erkek ona: "Ben hiç âşık olmadım ki!" Kız arkadaşına anlatmıştı bunu Marie... Kız arkadaşı, gözlerini açıp şöyle demişt1 : "Onu o anda terk etmeliydin!" Etmemıştı... Çünkü o biliyordu bir arayış, kaçış, kadınlığını kanıtlama duygusu içinde olduğunu!.. Bir yerlerde okumuştu. Adam gokyuzune sa- dece yağmur yağacak diye bakarmış... Tıpkı öyleydi sevmeye çalıştığı eıkek... Oysa gökyüzü ona yaşamı, çiçek açan ağaç- ları, göçmen kuşları. acıyı, hüznü, sevinci anla- tırdı... • • • Edebiyat tutkunu Georg 54 yaşındaydı, çevir- men Marie 32... Georg, iki evlilik yapmış dul bir erkekti. Marie ise bir yıl önce kocasından boşanmıştı.. Issız bir gecede buluştular yeniden... Yıldızlarla. denizle, kuşlarla, çiçeklerle ko- nuştular... Ikisinin de gözlerinin içi gülüyordu... Marie, "Beş aylık süreçte sana mektup yaz- mayı çok özledım" dedi. Sonra vanağından öp- tü Georg'un... Gözlerini kıstı... Günlüğünü Georg a uzattı. Georg günlüğü okumaya başladı: "Yıldızsız birgecede beni çağırmanı bekleye- bilirim Yazın geçmesıni belki... Adımlanm ürkek. çekinçen. Adımlanm sana doğru. Doğru kelımelerin peşine takıldığımda vollar hep sana çıkıyor. Yanlış yollara girmek ıstemiyonım, kaybolmak istemiyorum, anlıyor musun!'' Marie, yaz sonunu beklemeden gelmişti tüm sıcaklığı ve içtenliğiyle!.. Her şeyi, o bilinen öyküyü, açık seçik Georg'a anlatmıştı. Onunla mutlu olacağına inanmıstı... Sonra denız kıyısında yünjdüler el He... Bir ses yankılandı gecenin derinliğinde: "Beni bir dağ başında böyle yapayalnız kodu- lar/rüzgârlara, kuşlara, bulutlara yakın, /senin etinden, tırnağından ayrı,/senin kokundan uzak." hikmet.cetinkaya </ cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 PEŞİN FİYATINA 10TAKSİT! I FERROLI | «IStTMA ve KLİMA StSTEMLERl' ıstanDu' ;0216; 573 • '<3 5 2)384 56 44 232'0232)449"
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog