Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 24 HA2İRAN 2001 PAZAR HABERLER Aygün'ün evi kurşunlandı • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün'ün evi kurşunlandı. Önceki gün meydana gelen olayda. Aygün'ün Gazıosmanpaşa Vedat Dalokay Sokak'ta bulunan dairesi kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandı. Aygün'ün dairesine üç kurşunun isabet ettiği bıldirilirken olay sonrası emnıyette ifade veren Aygün, ATO Başkanı olması nedenıyle birçok kesimi hedef alan açıklamalarda bulunduğunu söyledi. Saldınnın kimler tarafından düzenlendiğini bilemeyeceğini söyleyen Aygün'ün. işyerınin de daha önce silahlı saldınya uğradığı bildirildi. 5 yıl önce meydana gelen olayda üç kişinin öldüğü. saldırganın ise ıntıhar ettığı kaydedildı. Tutuklulara telefon izni • ANKARA (ANKA)- Ceza ve rutukevlerindeki tutuklu ve hükümlüler. haftada birkez \e 10 dakikayı geçmemek koşuluyla yakınlanyla telefon konuşması yapabilecekler. Adalet Bakanlığı'nın konuyla ilgili yönetmelığı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, kınama cezası dışında disiplın cezası almamış hükümlü ve tutuklular. idarenın kontrolünde bulunan ve kurumun uv gun yerlerine yerleştinlen telefonlardan yararlanabılecekler. Söz konusu telefonlar ceza ve tutukevi personeli tarafından kullanılamayacak. HADEP'ten FP kararma tepki • ANKARA (ANKA)- HADEP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Naci Kutlay, Anayasa Mahkemesi'nın FP'yi kapatma kararının dünya ve ülke gerçeklerine, çağdaşlığa aykın olduğunu bildirdı. HADEP Genel Başkan Yardımcısı Kutlay, yaptığı yazılı açıklamada, FP'nin kapatılma karannın önemli sosyal ve politik sonuçlan olacağını belirtti. Naci Kutlay, "Bugün üzüldüklerini ifade eden bu partiler, anayasa değişikliğine gıtmediler, partiyi kapattıran maddeler olduğu gibi kaldı" dedi. Hayal Tacirleri' serbest • BURSA(AA)-Bursa Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekipleri tarafından başlatılan "Hayal Tacirleri-2" operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve eski DYP Bursa tl Başkanı Idris Sevinç'in de aralannda bulunduğu 5 kişi, dün çıkarıldıklan nöbetçi mahkeme tarafından turuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Sevinç ve beraberindeki 4 kişi, SEVPAŞ ve Sevinçler şirketleri aracılığıyla devletten 2 trilyon lira haksız kazanç elde ettikleri gerekçesiyle 4 gün önce gözaltına alınmışlardı. Th e E cono m i s 1'egöre, ekonomüergiderek çok tehlikeli bir biçimde Tjayıflıyor. AB 9 de büyüme hm çokyavaşladı Dünya durgunluğun pençesindeERGİNYILDIZOĞLU LONDRA - Dünya ekonomısinin çok sert bir resesyona girmekte olduğunu sa- vunan yorumculara, The Economist der- gisi de bu haftakı sayısının kapağına "Durgunluğun pençesinde" başlığını atarak katıldı. ABD ekonomisının büyüme hızının içinde bulunduğumuz dört aylık dönem- de yüzde 0 düzeyıne indiğine işaret eden The Economist, Japonya'nın yeniden re- sesyona girdiğine, Avnıpa Birliği'nde büyüme hızının çok yavaşladığına dikkat çeİcerek, dünya ekonomisinin giderek çok tehlikeli bir biçimde zayıfladığını vurguluyor. Economist'e göre ek olarak çok kötü bir gelişme daha var: Merkez ülkelerde enflasyon oranı gende bıraktı- ğımız 8 yılın en yüksek düzeyine ulaştı • Geride bıraktığımız 20 yıl içinde, dünya ekonomisinin ABD, Avrupa ve Japonya gibi üç büyük bölgesinden biri yavaşlarken diğerinin büyüme hızı onu dengeleyerek durgunluğun yaygınlaşmasını engelliyordu. MoodyV in hesaplamalanna göre ABD, Avrupa ve Japonya'nın toplam üretim büyüme hızı 2000 yılının Mayıs aymda biten üç aylık dönemde yüzde 6 iken bu yılın aynı döneminde yüzde -0.5 oldu. ve 1970'li yıllarda dünya ekonomisini sarsan stagflasyonun yeniden gündemde olduğuna ilişkin korkulan canlandırdı. The Economist'e göre dünya ekono- misinin çabuk toparlanma olasılığını azaltarak tehlikeyi arttıran bir gelişme daha var. Gende bıraktığımız 20 yıl için- de, dünya ekonomisinin, ABD, Avrupa ve Japonya gibi üç büyük bölgesinden bi- ri yavaşlarken, diğerinin büyüme hızı onu dengeleyerek durgunluğun yaygın- laşmasını engelliyordu. llk kez bu bolge- lerin üçü birden yavaşlıyor. Moody's'in hesaplamalanna göre ABD, Avrupa ve Japonya'nın toplam üretim büyüme hızı 2000 yılının mayıs ayında biten üç aylık dönemde yüzde 6 iken bu yılın aynı dö- neminde yüzde -0.5 oldu. Bu, tarihin sert ekonomik yavaşlamasıyla karşı kar- şıya olduğumuzu gösteriyor. Ancak The Economist'e göre, stagf- lasyon korkulan güçlü temellere dayan- mıyor. Geçen dönemde yüksek fiyat ar- tışlan esas olarak petrol fiyatlanndan ve Avrupa'da deli dana ve şap salgınlannın getirdiği ek malıyetlerden kaynaklandı. Diğertaraftan ABD ekonomısindekı aşı- n üretim. büyük bir kapasite fazlası so- runu yarattı. Küresel kapasite kullanım oranlan da geçen 15 yıhn en düşük dü- zeyinde seyredıyor. Bu yüzden enerjı ve hammadde maliyetlerıyle, özellikle e- mek maliyetlerindeki artışlan fiyatlara yansıtmak olanağı yok. Öyleyse yüksek enflasyondan daha çok kâr oranlannın düşmesını beklemek gerekir. Kârlardüş- meye başlayınca yatınmlar geriler, işten çıkartmalar artar, bunlar da ekonomik yavaşlamayı güçlendirir. Bu yüzden de- rin bir küresel resesyon tehlikesi giderek artıyor. 2001 yılının büyüme öngörülennı yüz- de 4.5"ten yüzde 2.5'e çeken uluslarara- sı yatınm bankası Morgan Stanley Dean VVitter' in baş ekonomistı Stephen Roach da dünya ekonomisinin 1997-1999 döne- minde yaşanan mali krizdekinden çok daha tehlikeli bir durumla karşı karşıya olduğuna ınanıyor. Bu haftaki yorumun- da Roach, Asya krizinde krizin mali pı- yasalarda hızla yayıldığını, bugünkünün "gerçek ekononüyi" etkilediğini yazdı. Şımdi, ABD ekonomisınde başlayan duraklama, uluslararası ticaret, dünya ekonomılen arasındakı girdi kullanımı bağlantılan ve çok uluslu şirketlerin bı- lançolanndaki bozulmalar yoluyla ve hızla yayılıyor, küresel bir resesyonu ne- redeyse kaçınılmaz kılıyor. Roach'a gö- re geçen dönemde uzun süreli eşzaman- lı büyüme yaşanmıştı; başlayan resesyon da avnı derecede uzun süreli olabilir. CHP'nin geleceği tartısıldı Değişim, yeniyüz yeni kadroyla olur tstanbul Haber Servisi - Kadıköylü CHP'liler, 30 Hazıran'daki CHP Kurultayı öncesinde bir araya gelerek partinin ge- leceğini tartıştı. Genel merkez karşıtı CHP'liler, CHP'nin parti ohna özel- liğini yitirdiğinı belirte- rek partinin halkla yüz- leşmesi gerektiğini ifade ettıler. BırgrupCHPKadıköy llçe Örgütü üyesi, Türki- ye Spor Yazarlan Derne- ği'nde(TSYD)*nasübir siyaset, nasıl bir CHP" konulu toplantı düzenle- di. Toplantıya katılan CHP Genel Başkan Ada- yı Birol Başaran, diğer genel başkan adaylannm 1970'lerden beri siyaset yapan ve CHP'nin bu noktaya gelmesinde payı olan insanlar olduğunu anlatarak "Değişim, yeni yüzler, yeni kadrolarla ölur" dedi. CHP'nin ölüm oruçlan, AB'ye gı- nş. Kürt sorunu gibi ko- nularda hiçbir tavnnın net olmadığını belırten Başaran, partinın doğru ya da yanlış, net politika- lara ihtiyaç duyduğunu söyledi. 18 Nisan 1999 seçimlerinde CHP'nin milletvekilliği seçiminde yüzde 8.7, yerel seçim- lerde yüzde 15 oranında oy aldığını anımsatan Ba- şaran, "Burada seçmen, 'Ben CHP'yi seviyorum ama genel başkanı ve yö- netimi desteklemiyo- rum' mesajını verdL Ne- den halkla inatlaşryoruz? CHP'yi Denız Baykal'a bırakmak istemiyorum, çabşarakCHP'yi geri ka- zanacağunıza inanıyo- rum" dıye konuştu. Eskı CHP Kadıköy il- çe yöneticılerinden Ba- tur tlter de CHP'de 1980'li yıllarda kurum- laşmanın ortadan kalktı- ğını ifade ederek "Parti- de, beraber yaşama değiL, ele geçirme mantığı hâ- knn" dedi. Eskı CHP Milletvekili EnginÜnsal ise CHP'nin ideolojisinin, kadrosu- nun ve inancının olmadı- ğını söyledi. Ünsal, par- tideki "üretmeyen kad- ro" anlayışuım değişme- sini istedi. İĞNELI FIRÇA ZAFER TEMOÇİN tnmm mmm İP'LİLERDEN PROTESTO: Istikrarm devaım sagLanmah • FP'nin kapatılmasıyla oluşan siyasal çalkantının beklenmedik bir durum yaratacağını söyleyen Kemal Derviş, "Siyasal istikrann devamı, Türk ekonomisi için çok önemlidir" dedi. OZAN YAYMAN / SEDAT KURT İZMİR/DENtZLİ- Devlet Bakanı Kemal yaşal istikra- Yine Sadettin Tantan'ı elestirdi ANAP lideri Yılmaz 'Mavi Akım'ı savundu DCM savcısına temiz topluma katkı odülü Şalk: Yolsuzluklarda siyasetçilerin rolü çok ÖMERŞAN RİZE-Başbakan Yardımcısı Me- sut Yılmaz, "Bu partiden belli bir yerleregeüpde bu partinin altmı kaz- maya kimsenin hakkuun ofanadığmı kongrede göstermek zorundayız" dedi. ANAP Rize 7. Olağan İl Kongre- si'ne katılan Yılmaz burada yaptığı konuşmada, doğalgazı bütün Türki- ye'ye yaymak istediklerini ve Rus- lardan bir teklif geldiğini anımsattı. Yılmaz, yatınmı onlann yapacağı- nı kaydederek "Ben sadece alım ga- rantisi vereceğün ve bu anlaşmayı yapük Şimdi. Mavi Akım anlaşma- » diye oradan da başnna takmadık- lan bela katmadı. Sanki getirilen ga- n ben alacağım. kuOanacağun. San- ki gazı ben yiyeceğim, bu gazla Ka- radeniz'in bütünısuıma sorunu hat- kdflecek" dedi. "Halkmısmmasıda- ha ucuz olacak, sanayide kullanıla- cak" diyen Yılmaz şöyle konuştu: *S8zçtknuşsmız, bir partikurmuş- sunuz. Size her türiü iftiray] aüyor- br, sizin hakkunzdaher törhl yalanı söyiüyorlar, sizi bıknrmaya, bezdir- meye çaltşryoriar. Siz de gideceksi- niz, bmkacaksBuz Id meydan onla- ra kalsm. Ama, ben şunu söyiüyo- rum; ne kadar üstüme geürkrsegel- sinkrpesetmeyeceğün.** ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) -Ankara DGM Cumhuriyet Savcısı TalatŞalk, yolsuzluklann arrmasın- da siyasilerin bürokrasiye müdaha- lesinin önemli rolü olduğunu söyle- di. Yolsuzluklann artmasında dene- tim noksanhğının da önemli etkisi olduğunu belirten Şalk. "Hukukun üsrünlüğününsağlanması içinde yol- suzluk yapan kim olursa okun üze- rine gidUmesi ve >olsuzluk yapanla- rın cezalandınlması gerekir" dedi. Devlet Denetim Elemanlan Der- neği'nin (DENETDE), Nisan 2001 ve Mayıs 2001 "Temiz Topluma Katkı Ödülteri'' dün deraek genel merkezinde düzenlenen törenle sa- hiplerine verildi. Beyaz Enerji so- ruşturmasının savcısı Talat Şalk. ödülünü dernek başkanı Atilay Er- gûven'den aldı. Şalk, burada yaptığı konuşmada, sonbiryıldaTürkiye'de yolsuzluk olaylannın arttığına dik- kat çekti. Şalk. halkta, "büyûk çap- ta yolsuzluk olaylan olabilnıesi için siyasetçinin ve bürokrasinin el birli- ğiyapması gerekhor. Aksi takdirde bu kadar büyük çapta bir > olsuzluk olayı otanazr> şeklinde bir düşünce oluştuğunu vurguladı. Mayıs 2001 Temiz Topluma Kat- kı Ödülü ise Flash Televizyonu Haber Genel Koordinatörü Ferhan Şavhman'a verildi. ekonomisi için son de- rece önemli olduğunu söyledi. Derviş, FP'nin kapatılmasının ekono- mik programa etkisi konusunda, siyasal çal- kantının, beklenmedik durum yaratacağını be- lirterek "Siyasal istikra- nn devamı. Türk eko- nomisi için çok önemli- dir. Bunu hepüniz biK- yonız. Kamuoyu, siyasi istikrann devamından yana tavır koyarsa hiç- bir sorun yaşanmaz ve siyasal istikrann deva- muun sağlanacağmı sa- nıyorum" dedi. Devlet Bakanı Der- viş'in Denizli ve Izmir ziyareti yoğun bir prog- ramla geçti. Denizli'de herhangi bir tepki gör- meyen Derviş, tzmir'de Işçi Partililerin (İP) protesto gösterisiyle karşılaştı. Beraberinde Izmir Valisi Alaaddin YükseL Izmir Büyük- şehir Belediye Başkanı Ahmet Piriştinayla Körfez turu yapan Der- \ iş'e yönelik Alsancak İskelesi inışinde. "Der- \iş evine, Amerika'ya" sloganlan atıldı. İP'li bir grubun Türk bayra- ğı açarak gerçekleştır- dığı protesto göstensi- ne güvenlik güçleri sert müdahalede bulundu- lar. Bır anda kanşan is- kele önünde kısa süreli bir arbede yaşandı. Olayın ardından her- hangi bir gözaltı olma- dı. Derviş, buradan be- raberindeki kalabalık grupla birlikte Pasaport Iskelesf ne kadar yürü- dû. Telekom ertelenmeyecek Derviş, IMF icra di- rektörleri toplantısının IMF tarafından 3 Tem- muz olarak açıklandı- ğını anımsatarak "Dün- ya Bankası'nm önemli bir toplantısı da 5 Tem- muz diye beürtildL Bu konudald program çer- çevesinde anlacak tüm adımlann atılmasmı beknyorlar. Biz de zaten bunlann çoğunu ta- mamlanuş bulunuyo- nız. Telekom Yönetim Kurulu da çarşamba günü seçüecek. Bunu arnk ertelemeyeceğiz'' diye konuştu. Derviş, temmuzda kamu maliyesinin daha rahat nefes ahr duruma geldiğini belirterek "Bu rahatlama eylül ve ekim aylannda daha net hissedilecek. Son günlerde zamlar konu- su gündeme getiriliyor. 800 trihr'onluk bir açık var. Bunu dengeli bir şe- kilde kapatmalnız. Bütçe açıklannı para basarak kapatamayız" diye konuştu. IR NOKTA.SI /ORAL ÇALIŞLAR oralcalislar@yahoo.com Fazilet Partisi'nin kapatılması, Türki- ye'de taşların henüz yerine oturmadığının ve olağanüstü koşullann devam ettiğinin birgöstergesi. Erbakan ve arkadaşlannın 30 yılı aşkın siyasi yaşamlan boyunca ba- şarılı bir grafik çizdikleri söylenemez. Za- man zaman iç gerilimi kışkırtan, toplumu ve siyasi güçleri anlamsız hesaplaşmala- ra zorlayan tutumları da yanlıştı, zararlıy- dı. Merve Kavakçı olayı, anlamsız bir güç denemesiydi. Bu hesaplaşma Erbakan'ın gerilim stratejisınin bir parçasıydı. Ancak görüldü kı bu çizgi ne siyasi Islamcı hare- kete ne de Türkiye'ye bir yarar sağladı. Onların bir başka temel hatası da demok- rasiyi ancak kendileri için gerekli olduğun- da hatırlamalarıydı. • • • Kapatma kararının Milli Görüş gelene- ği açısından ciddi bir özeleştiriyi gerektir- diği açık. Arkasında yüzde 15'lik bir oy po- tansiyeli olan bir siyasi hareket, eğer de- mokrasi güçleriyle birleşmeyi önüne ko- yabilseydi, Türkiye bugün çok başka yer- lerde olabilirdi. En son örnegini 'Beyaz Enerji' operas- yonları sırasında yaşadık. Nazlı llıcak'ın başını çektiği bir grup Faziletçı bu operas- yonlara destek verdi. Onların tek hedefi Mesut Ytlmaz'dı. Bu operasyonların ger- çekleştirilme biçimi, yargının siyasallaştı- rılması umurlannda değildi. Onlar yalnız- ca hükümetin yara almasını amaç edin- mişlerdi. • • • Erbakan ve arkadaşlannın siyasi hata- ları, FP'nin kapatılmasının iyi olduğu an- lamına gelmez. FP'nin kapatılması, Tür- kiye'nin pariamenter rejiminin istıkrara ka- vuşmasını da engelliyor. Çünkü her kapat- ma siyasi dengeleri bozuyor, siyaset ala- nının yapaylaşmasına yol açıyor. Kapatmanm Sonuçlan... 12 Eylül askeri darbesinden sonra bü- tün partiler kapatıldı. Amaç iki merkez partiye dayalı yeni ve otorıter bir sistem yaratmaktı. Ancak gelişme tam tersi yön- de oldu. Yüzde on gibi çok engelleyici bir baraja rağmen Meclis içinde 5 parti orta- ya çıktı. Şimdi bu kapatma ile sayı 6'ya da çıkabılır. Yani 12 Eylül öncesinden daha çok parti ortaya çıktı. Meclis dışındakı etkıli partiler de hesa- ba katılırsa, siyasi yelpazenin beklenenin tersi bir görüntü verdiği söylenebilir. Fa- zilet Partisi içinden iki parti çıkacağının anlaşılması. eskı AP'nin yerine üç parti kurulması, eski CHP'nin yerini iki partinin alması, sosyalıst soldaki farklı partılerın varlığını sürdurmesı bu ülke gerçeğinin bir parçası. Türkiye bu çokseslilik içinde bel- ki de çok partili koalisyonlarla demokra- siye doğru yol alacak. ••• Bu noktada bütün sorun, siyasi manza- ranın sürekli dıştan gelen etkilerle kınlma- ya uğraması. Her askeri darbe siyasi par- tileri hedef alıyor. Her iç gerilim siyasi par- tileri etkisizleştıriyor. Bütün bu gelişmele- ri destekleyen bizler bir süre sonra siya- silere kızmaya başlıyoruz. Onların bece- riksizliklerinden ve yetersizlıklerinden ya- kınıyoruz. Türkiye'nin bugün bir çaresizlik içinde bulunmasının önemli nedenlerinden birisi de sürekli partilerin tehdit altında tutulma- sı, siyasetin tehlikeli bir meslek haline gel- mesi. Bunun en güzel ömeği, şu anda si- yaset sahnesinde bulunan birçok politika- cının yaşamının bir bölümünü hapiste ge- çirmiş olması. Siyaset bu kadar tehlikeli olunca, birçok insan sahneden çekiliyor. Siyaseti en hırs- lı olanlar ya da bır siyasi mısyonu kendısı- ne amaç edınenler sürdürebiliyor. Gelişmiş ve kışilikli insanlann siyaset sahnesinde ayakta durması güçleşiyor. ••• Fazilet Partisi'nin kapatılması normal de- ğil. Hepimiz parti kapatılmasına alıştığımız için bu karan normal karşılıyoruz. Ancak unutmayalım ki içinde yer almayı düşündü- ğümüz Avrupa'da parti kapatılması tarihe kanşmış. Bizde ise daha bir partinin kapa- tılmasının dumanları tüterken diğeri kapa- tılıyor. Bu ise siyaseti yozlaştırıyor, partile- rin bir gelenek oluşturmasını engelliyor. Bugün Türkiye'nin kötü yönetildiğinden yakınıyoruz. Bu kötü yönetimin en temel nedenlerinden birisi de siyaset sahnesinin bu kapatma karartanyla istikrarsız hale gel- mesi. Unutmayalım, bu ülkenin hapishane- lerinde milletvekilleri yatıyor. Fazilet Partisi'nin kapatılmasının son ol- masını dilemekten başka bır şey gelmiyor aklımıza.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog