Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

24 HAZİRAN 2001 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER Sereflikochisar SÖZ ÇİZGİNİN Turhan Selçuk İhale çatışması: 6 ölü, 4 yaralıHaber Merkezi - Anka- ra'nm Şereflikoçhisar il- çesine bağlı Karandere köyündekı bır taş ocağın- da, ihale anlaşmazlığm- dan çıkan çatışmada, 6 ki- şi yaşamını yıtirirken 4 ki- şi de yaralandı. Ölen 6 kişinin ısımlen Aksarayspor Kulübü'nün ıkı dönetn başkanlığını yapan Burhanertin Eroğ- İu, kardeşı tbrahim Eroğ- lu; Ziya. Muharrem ve tz- zettin Özdemir ıle Yıldı- nm Lğur Yalpar olarak açıklandı. tçişleri Bakanı Rüştü Kazım Yüceten, bölge ge- zısı kapsamında geldiği Gaziantep'te olaylann da- ha da büyümemesi için bölgeye takvıye kuvvet gönderilmesi talimatını verdiğini belirterek "Böl- geye güç gönderdik, ön- lemleri aldık" dedi. Karandere köyündeki taş ocağında, dün taşoca- ğını işletüği belirtilen Emin tnşaat'ın ortağı Ba- hattin Eroğlu ile Mer- sin'den gelen Özdemir In- şaat fırmasmdan arasın- da, ihale anlaşmazlığı yü- zünden kavga çıktı. Silah- lı çatışmaya dönüşen olay- da 6 kişi öldü, 4 kişi yara- landı. Çatışmada ağır yarala- nan Turgay Eroğlu ile bir- likte diğer 3 yaralı da An- kara Numune Hastane- si'ne sevk edildi. Darp edilerek hafıf şekilde ya- ralanan Hasan Özdemir gözaltına alındı. Şereflikoçhisar Kayma- kamı Ahmet Saraç, olay yerinde suç aletine rast- lanmadığını bildirdi. Sa- raç, kent girişi ve çıkışın- da sıkı güvenlik önlem- lerinin alındığını söyledi. YENİ PARTİYE ESKİ CÜPPE.. İTÜ tarafından yürütülen proje kapsamında 25 sarsıntının önceden belirlendiği ileri sürüldü Deprem tatnımrinde mmıt ışığı• Projeyi yürütenlerden Lütfü Canyaran, depremi önceden belirleme konusunda yapılan çahşmalarda kendilerinin en ileri seviyede olduklannı söyledi. Çok sayıda ülkede bu tür çalışmalann sürdüğünü belirten Canyaran, "Ancak onlar bize göre çok ilkel durumdalar" dedi. Canyaran, cihazın patentini almalarının çok yakın olduğunu savundu. tstanbul Haber Servisi - Bahkesir Savaştepe'de meydana gelen depre- mi bir gün önceden haber verdiği ileri sürülen projeyi yürütenlerden Lütfü Canyaran, bölgede yaşanan depremsellik sürecinde mey- dana gelen 25 depremi de ön- ceden belirlediklerini söy- ledi. Jeofizik Mühendis- leri Odası îstanbul Şube Baş- kanı Oğuz Gündoğdu da projenin ve kullanılan cihazın ümit verici ol- duğunu vurguladı. Gündoğdu, Fran- sızlann, dün Belçika'da meydana gelen 3.8 büyüklüğündeki depremi haber verdikleri iddiasının doğru olamayacağını savunarak "Böyle küçükbir depremi önceden algüava- cak bir cihazlan olduğunu sannuyo- rum" dedi. Istanbul Teknik Üniversitesı (ÎTÜ) tarafından yürütülen E>eprem Tahmin Projesi kapsamında Dr. Berk Üstündağve Lütfü Canyaran'ın birlikte geliştırdiklen cihazın dene- me aşamasında olduğunu belirten Gündoğdu, "Şu anda kesin bir şey söylemek, insanian gereksiz yere umuüandırmak olur. Daha üzerin- de çok çauşüması gereken bir proje olduğunu düşünüyorum. Ancak Ba- ukesir'deki depremden önce cihazın gösterdiği anomali durumunu göz- lerimle gördünı. Bu da beni umut- landırdı" diye konuşru. Projeyi yürütenlerden Lütfü Canyaran, depremi önce- den belirleme konusunda yapılan çahşmalarda kendileri- nin en ileri seviyede olduklanna inandıklannı belirtti. Cihazın patentini almak için baş- vuruda bulunduklannı da belirten Canyaran "Biz Balıkesir'de olan depremin büyüklüğünü 4.5 olarak tahmin ermiştik. Bunun nedeni ise Balıkesir'e yaklaşık 40 kilometre uzakhkta bulunan Savastepe'ye ci- haz yerleştirememiş ohnamızdır. En sağlıklı sonuç 20 küometrede bir cihaz olmasıyia ortaya çı- kar. Ancak biam ama- cımız, 3.5-4 büyüklü- ğündeki depremleri önceden habervermekdeğO, can kaybına ne- den olabilecek 6 ve üzerinde büyük- lükleri tesph etmektir. Bunun için de 40 kilometre arahklaıia cihaz yer- leştirmek yeterlidir" dıye konuşru. 35 kadınve 17çocuğunda bulunduğu Ukray- na bandırah gemiye sahO güvenlik ekipleri baskın düzentedL (Fotoğraflar: REUTERS) Marmara Ereğlisi açıklarında kaçak 277 kişi yakalandı İnsan tacMeriyittesahnedetstanbul Haber Servisi - Tekir- dağ'ın Marmara Ereğlisi açıkla- nnda, Ukrayna bandırah bir ge- mide 35'i kadnı, 17'si çocuk 277 kaçak göçmen ve gemi persone- li yakalandı. Kaçak göçmenlerin îran, Irak, Mali, Filistin, Afganis- tan, Bangladeş, Etıyopya ve Türk yurttaşlarından oluştuğu belirtil- di. tnsan kaçakçılannın göçmenle- re vanş limanı olarak 2 bin, 2 bin 500 dolar karşılığında, Italya ve bazı Avrupa ülkelerini gösterdik- leri belirlendi. Sahil Güvenlik Marmara ve Bo- ğazlar Bölge Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, istihba- rat çalışmaları sonucu Marmara Ereğlisi yakuılanndaki Karayol- lan tskelesi mevkimden, dün sa- bah saat 04.00 sıralannda hareket ed'en Ukrayna bandıralı "Tap- xahky1(TarkhanKut)" adlı gemi- nirı kaçak göçmen taşıdığı belir- lendi. Bunun üzerine gemi, sahil güvenlik botlan tarafından izlene- rek Marmara Ereğlisi açıklarında durduruldu. Sahil Güvenlik Ko- mutanlığı yetkilileri, kaçakçılığı organıze edenlerin, göçmenleri ulaşabildikleri ilk Avrupa ülkesi- ne bırakmayı planladıklannın sa- nıldığını kaydettiler. Göçmenlerin arasına kanşarak gizlenmek isteyen gemi persone- linin de kaçaklann arasından ay- nlarak yakalandığı belirtildi. Sınır dışı edilecekler Denizdeki işlemlerin tamam- lanmasmın ardından gemi perso- neli ve kaçak göçmenler, adli so- ruşturmanın yapılması için Mar- mara Ereğlisi' nde karaya çıkanla- rak jandarmaya teslim edildiler. Tekirdağ Valisi Cemaletün Se- vün, geminin Bulgaristan'dan gel- diğini, Marmara Ereğlisi'ndeki Sörf Otel önünde toplanan kaçak- lann 500 metre uzaklıktaki gemi- ye balıkçı tekneleriyle gittiklerini söyledi. Gözaltına alınan, aralaruıda ge- mi kaptanı Patros Klios ile bir per- sonelinin de bulunduğu 277 kişi- nin sorgulannın sürdüğünü belir- ten Vali Sevim, "Kaçaklar 2 bin, 2 bin 500 dolar karşiığında ttal- ya'ya gitmek üzere aracılara para verdiklerini söylüyorlar. Kaçakla- nn bir bölümü ise paraları ltal- ya'ya ulaşüklannda verecekleri yönünde ifade verdiler. Yakala- nanlardan bir bölümünün pasa- portsuz, bir bölümünün de Türki- ye'de kalma süreierinin geçtiği be- lirlendi" dedi. Jandarmada ifadeleri alınan ka- çaklar, sınır dışı edihnek üzere Te- kirdağ Emniyet Müdürlüğü Pasa- port ve Yabancılar Şubesi'ne gön- derilecek. Türk vatandaşlan ise Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edi- lecek. Avrupa veEge DenidsalhmdıH Baştarafı 1. Sayfada itibaren en büyüğü 3.6 olarak kaydedilen 10 artçı sarsmtı daha kaydedildi. Afyon Sandık- h'da önceki gün saat 19.28'de 3.4, dün Çanak- kale Biga'da saat 01.14'te 3.0 ve Baükesir Bi- gadiç'te 07.14'te 3.0 büyüklüklerinde deprem- ler kaydedildi. Ulusal Deprem Konseyi Başkam Prof. Dr. Tüğrul Tankut, yurdun çeşitli yerlerinde son günlerde meydana gelen depremleri normal bir aktivite olarak gördügünü söyledi. "Aktivite zaten vardı, btz farkına varnuyor- duk" diyen Prof. Tankut, bu akthiteleri nor- mal bulduğunu dile getirdi. Deprem aktivite- sinin arttığına ilişkin kesin bir şeyler söyleye- bilmek için geçmişe dönük istatistiklerle kar- şılaştırma yapmak gerektiğini anımsatan Prof. Tanİcut, ancak bunun için yeterli veri bulunma- dığını vurguladı. Prof. Tankut, güvenüir veri olmadan deprem aktivitelerinin arttığını söy- lemenin mümkün olamayacağını dile getirdi. Vatandaşlann UFO gÖrdüklerini belirtme- sinden sonra söz konusu bölgede deprem mey- dana geldiğine ilişkin iddialan üzerine Prof. Tankut, UFO ile deprem bağlantısına ilişkin de herhangi bilimsel bir araştırma bulunmadığı- nı vurguladı. Belçika ve Hoflanda'da deprem Belçika'nm doğusundakı Liege ve Lim- burgg bölgelerinde dün sabah TSİ 04.35 'te 3.8 büyüklüğünde bir deprem olduğu, can ve mal kaybı bulunmadığı açıklandı. Paris Rasathanesi'nden bilgi alan Fransız it- faiye yetkililerinin, Liege kentinin itfaiye ve si- vil savunma birimlerini saat 04.00te uyardık- lan ve "Merkezi Hollanda'nm Maastricht ken- tinin 10 km. yakuunda bir deprem bekkndiği- ni" büdirdikleri öne sürüldü. Belçikaü ilkyardun ekiplerinin bu uyan üze- rine harekete geçirildıği. haberden 35 dakika sonra depremin hissedildiği, bazı ailelerin kor- ku ve paniğe kapıldığı, ancak hasar meydana gelmediği ifade edildi. Hollanda'nm Kerkrade kenti yakınlannda dün sabah Richter ölçeğine göre 4 büyüklü- ğünde bir deprem meydana geldi. Köln Üni- versitesi Deprem Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Aachen kentinin kuzeyinde TSt 04.40'ta meydana gelen depremin 20 saniye süreyle civardaki diğer kentlerde de hissedil- diği belirtildi. Depremde can kaybı olmadığı, ancak bazı binalann hasar görmüş olabilece- ği kaydedildi. Sayısal'ı 1 kişi tutturdu • Haber Merkezi- Sayısal Loto'nun bu haitakı çekılişinde 6 şansh numara "4,10,12, 14,45,48"ıbilen 1 kişi, 468 milyar 230 milyon 575 bin lıra ikramıye almaya hak kazandı. Kazanan bıletin Çekilişte, 3 bilen 380 bin 442 kişi, 1 milyon 145'er bin; 4 bilen 16 bin 701 kişi, 13 milyon 165'er bin; 5 bilen 244 kişi, 1 milyar 791 milyon 235'er bin lira ikramiye kazandı. B. Çekmece'de festival • tstanbul Haber Servisi - Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Kültür ve Sanat Günleri, 4-8 Temmuz tarihlen arasmda gerçekleştirilecek. Kültürparkı'nda gerçekleştinlecek festivalde çok sayıda şarkıcının vereceği konserlenn yaru sıra "Hititler'den Günümüze Takılar" ve "Osmanlı'dan Günümüze Türk Kadınının Giysileri" ünlü mankenlerin katılacağı bir defilede sunulacak. Totosalari' • tstanbul Haber Servisi - Türkiye Seyahat Acentalan Birliğı'nin aylık dergismde yer alan "Fotosafari" başlıklı dosyada Türkiye'nin farklı kültür ve medeniyetlere ev sahipliği yapmasının foto röportaj, belgesel ve film ustalarına olağanüstü imkânlar sağladığma dikkat çekildi. Dergide, fotosafarilerde sokak satıcılan, insan portreleri, yöresel özellik taşıyan folklorik konular ve el sanatlarının sürekli ilgi topladığı belirtiliyor. BAYINDIRBANK BRaURPBayındırbank Wap Bankacılığı Hesabınızı yeni cebinizden takip edin. K, Ü! Bayındırbank. Wap Bankacılığı BAYVVAP'la hizmetinizde! Şimdi BAYWAP'la bankamızdaki hesabınıza heran ulaşabilir. hesap] bakiyesi ve ekstre bilgilerinizi görüntüleyebilir. döviz kuriarı. repo oranlan ve yatırım fonlan hakktnda son bilgileri öğrenebilirsiniz. Dövizinizi Bayındırbank'ta değeriendirdiğiniz takdirde. son model Ericsson veya Nokia marka telefonlardan biri bankanızdan. Hesabınızı BAYVVAP'la yeni cebinizden takip edin! Yatınmınızın ilk getirisini. telefonunuzu şimdiden seçin! £ ) HİZMET DANIŞMA HATTI: 444 0 229 www.bayindirbank.com.tr
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog