Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet îmtivaz Sahibi: Berin Nadi Genel YavınYönetınenı. lbrahim Yıldız • Yazıı^len Müdürü. SaHm Alpaslan 9 Sorumlu Müdür: Fikret İlkiz • Haber Merkezı Müdürii Hakan Kara istıhbaraı: Cengiz Yıldırım 9 Ekonomı: Özlem Yüzak 9 Kültür: Handan Şenköken 9 Spor: Abdülkadir Yüceiman 9 Makaleler: Sami Karaören 9 Düzeltme: Abdullah Yazıcı 9 Bılgı- Belge Edibe Buğra 9 Yurt Haberleri: Mehmet Faraç 9 Avrupa Temsılcısı: Güray Oz Yayın Kurulu: tlhan Selçuk (Başkan), Orhan Erınç, Hikmet Çetinkaya, Şükran Soner, tbrabim YİMız,Orhan Bursalı. Mustafa Balbay. Hakan Kara. Ankara Temsücisi. Mustafa Balbay Alatürk BuKan No 125.Kat:4.Bakanlıklar-AnkaraTel 4195020(7hat). Faks- 4195027 9 lzmır Temsılcısı Serdar Kıak, H Zıya Blv 1352 S. 2 3 Tel. 4411220. Faks 44191P 9 AdanaTemsılcısı Çetin Yiğenoğlu, înönü Cd. 119 S No 1 Kat 1. Tel 363 12 11, Faks-363 12 15 Müessese Müdürü Erol Erkut 9 Koordınatör Ahmct Korulsan 9 Mu- hasebe. Bülent Yener9 tdare. Hüseyin Gürer 9 Satış. Fazilet Kuza MEDYA C: • Ydnetım Kurulu Başkanı - Genel Mudur Gülbin Erduran # Koordınatör Reha Işıtman 9 Genel MudurYardımcısı SetdaÇoban Tel 514 <T 53 - 5139580-5138460-61.Faks 5138453 \a)imlavaD >« Basan: Venı Gun Haber Aıansı. Basın \e Ya\ıncılık \ Ş Turkocagl Cad 39 41 Cagaloglu Î4334 Istânbul PK 246 - Sırkecı 34435 Islanbul Tel 10212)51205 05(20 hat) Faks 10 212)513 85 95 www.cumhuriyet.com.tr 24 HAZÎRAN 2001 tmsak: 3.22 Güneş: 5.26 Öğle: 13.14 tkindi: 17.12 Akşam: 20.49 Yatsı: 22.41 Füsun Önal'ın söyleşileri • Haber Merkezi - Sanatçı Füsun Önal. ilk ve orta dereceli okullarda öğrenim gören öğrencilerle bir araya gelerek "'çevre bilinci", "sevgi" ve "dostluk" üzerine söyleşiler yapıyor. Üç yılda, 225 okula giden Önal, "Türkiye, arkadaşlık, dostluk, sevgi, aile ilişkisi ve komşuluk konularında bekâretini kaybetmiş. Durum böyle olunca öğrenciler, karşılannda paylaşımcı birini gördüklerınde mutlu oluyorlar" dedı. Bu söyleşilere, Konser. Konuşma ve Kitap'tan oluşan "3K" projesi kapsamında katılan sanatçı, çevre bilincinin küçük yaşlarda oluşmaya başladığını, bu konuda ailelere, eğitimcilere ve sanatçılara büyük görevlerin düştüğünü söyledi. YÖK'ten beyin göçüne destek • ANKARA (ANKA) - Öğrencilerin her yıl yükseköğretim bütçesi kadar bir kaynağı yurtdışındaki üniversitelere ödediğinden yakınan YÖK, yurtdışındaki üniversitelere öğrenci gönderiyor. YÖK, 2001- 2002 öğretim yılında 12 ülkedeki 62 üniversiteye ÖSYM aracılığıyla 2 ' bin 732 kontenjana yerleştirme yapacak. Astronotlara özel konyak • BOURGET(AA)- Astronotlann yaşamına biraz olsun renk katmak isteyen bir Fransız şirketi, "uzay konyağı" üretti. Paris yakınlanndaki Bourget havacıhk fuannda "uzay konyağı"nı tanıtan firma yetkilisi Yann Soenen, "Astronotlan sarhoş etmek falan istemiyoruz elbette. Bütün istediğimiz, uzaydaki yaşamı daha insani hale getirme yolunda küçücük bir adım atabilmek" diye konuştu. Yanardai 1aaliyete geçti • LEGAZPİ(AA)- Filipinler'de Mayon yanardağı faaliyete geçti. Filipinler Sismoloji ve Volkanoloji Enstitüsü, başkent Manila'nın 330 kilometre güneydoğusundaki Albay bölgesinde bulunan yanardağın ağzından 50 metre yüksekliğe kadar lav ve gaz püskürdüğünü bildirdi. Enstitü. yanardağ çevresinde "birkaç saat ya da gün içinde tehlikeli bir patlamanın meydana gelebileceği" anlamına gelen 4. derece alarm verildiğini belirtti. Doğal Afetler Kurumu Başkanı Fredric Daep de yanardağın eteklerindeki köylerde yaşayan yaklaşık 5 bin kişinin evlerini boşaltmaya başladığını söyledi. 11 yıldır mücadele eden köylüler, siyanürle altm çıkarmaya izin veren Başbakanhk genelgesinin iptalini kutluyor Bergama'dahukukşöleııiOZANYAYMAN BERGAMA - Siyanürcü şirket Nor- mandy'nin işletmesine olanaksağlayan Baş- bakanhk Genelgesi'nin Izmir 1. ldare Mah- kemesi tarafmdan iptaliyle sağlanan hukuk zaferi Bergama'da şölenlerle kutlandı. 11 yıl- dır kararlı bir mücadele sürdüren Bergama köylüleri, Başbakanhk ve ilgili bakanlıklar- dan, mahkeme kararının gereğinin ivedi- likle yerine getirilmesini istedı. Danıştay'ın "Bergama'da siyanürlü yön- temlealün üretûemez*' karannı işletmede ya- pılan bazı ufak değışimlerin ardından TÜBİ- TAK raponına dayanarak delmeye çalışan Başbakanlık, hukuk duvanna çarptı. Izmir 1. ldare Mahkemesi. işletmeye yeni izinler ve- rilmesini sağlayan Başbakanhk Genelge- si'yle ilgili yürütmeyı durdurma karan ver- di. Kudret Llutürk, Esin Tan ve Hasan De- mir'den oluşan lzmır 1. ldare Mahkemesi tarihi bir karar verdı. Mahkeme, Danıştay'ın • Başbakanhk genelgesiyle ilgili olarak yürütmeyi durdurma karan veren Izmir 1. ldare Mahkemesi'nin karan, Narlıca'da halaylarla kutlandı. Bergama köylüleri, Başbakanhk ve ilgili bakanlıklardan, mahkeme karannın gereğinin ivedilikle yerine getirilmesini istedi. 1997 yılında siyanürle üretimi yasaklayan karanna gönderme yaparak "Yasama wyü- riitme organlan idare mahkemesi kararlan- na uymak zorundadır, bu organlar ve idare, mahkeme karariannı hiçbir surette değişti- remez ve bunun >erine getirilmesini gecikti- remez" görüşünün altını çizdi. Mahkemenin görüşü Izmir 1. ldare Mahkemesi'nin kararında aynca şu görüşlere yer verildi: "*Siyanür liçi yöntemle işletilen madenin, işjetme süresinin bitimi sonucu kapauhna- sından sonra da aûkbarajında biriken siya- nür ve diğer ağır metaDerin etkisinin 20-50 yıl gibi bir sürede insanlan huzursuz ve te- dirgin bir yaşam sürme konusunda bırak- maa gibi, kabul edilebilir olmayan bir risk unsuru okluğu açıknr. Alun madeninin,doğ- rudan veya çevrenin bozulması ile dolayh olarakinsanyaşamınıetkfleyeceğikesinolan siyanürtiçiyöntemleişletihnesine izin veriJ- mesi yohındaki işlem, kamu yaranna ayla- n buhınarak kesinleşmiş yargı karan ile ip- tal edilmis iken; işletici şirketin tesiste bazı Oaveyaunmlaryaparak ekönfcmler aklığın- dan babisfe,' siyanürle altın arama yöntemi'ni yeniden tarnşmaya açarak davah idareye basvurması üzerine, konumın yeniden gün- demegetirflerekveTÜBtTAKtarafindannr- maca alınan önlemlerle riskkrin ihmal edi- lebilir boyutiara indiriküği yolunda düzen- lenen rapor da esas alınarak, siyanür liçi yöntemleişletilecekolan arün madenine izin verflmesi gerektiği yolundaki dava konusuiş- lem, kesinleşmiş yargı karannın uygulama- da değiştirilmesi sonucunu ortaya çıkarmış- ür ki,bu durumun hukukdevleti ilkesrvie bağ- daşmadığı açıkür." Halka okundu Mahkeme bu çerçevede ilgili Başbakan- hk genelgesiyle ilgili yürütmenin durdurul- masını kararlaştırdı. Mahkeme karan dün Narhca'da avukatlar tarafından halka okun- du. Karann heyecanını önceki akşamdan bu yana yaşayan köylüler sevinçle birbirle- rini kucakladılar, halaylar çektiler. Köylülerin sözcüsü Oktay Konyar bura- da yaptığı konuşmada, 11 yıldır verdikleri mücadelede hakhlıklannın bir kez daha ka- nıtlandığını belirterek idarenin mahkeme karannın gereğini yerine getirmesi için en çok 1 ayhk zamanı kaldığını söyledi. Kon- yar sevinç ve çoşkuyla kazandıklan hukuk zaferini kutladıklannı belirtirken de şu gö- rüşleri dile getirdi: "Önümüzde bir aylıksüre var.Çokdikkat- H olmabyız, oyunlara geunemeüyiz. Bu hü- kün^etcumhumetinkazanırnlannıclirni/din akh, ama Bergama'da kayaya çarpü. Bu bi- zim onur şavaşunızdı ve kazandık. Coplan- dık, dayak yedik. ama yumadık. Siyanürcü şirket bir a> içinde mahkeme karanna u\a- rakbötgeyiterketmeMr. Dahaönce de mah- kemekararianmn ardındandavullar çaklık. ama sonra üzüldük. Şimdi bu tesis sökülene kadar. şirket bölgeyi terkedene kadar eviere dönmeyeceğiz. Madenci tahrik eder. saJdır- mamız için kıskırûr.. ama provokasyonlara gelmeyeceğiz. Arkamızda hukuk ve bilim adamlan var. Ovuna geunemeüyiz. Bir ay sonra sepeti koluna, herkes \oluna..." Yıldızların marka tutkusu Çeviri Servisi - Son yıllarda aktör ve aktrisleri fUmlerdeki rolleri için dünyaca ünlü tasanmcılann giydirmesi âdet haline geldi. Premiere dergisinde yayımlanan bir habere göre çok sayıda oyuncu gerçek hayatta favorileri olan ünlü modacılann kostümlerini hazırlamasmı istiyor. Bu yıhn en iddialı projelerinden biri olan Pearl Harbor'da denizci rolündeki "trir ayuncu"nun, "Ben yalmz Prada'dan gryinirim n diye diretmesinin Hollyvvood kulislerinde neden olduğu çalkantı ise aylardır sürüyor. Güzel görünmeye çok meraklı olan yıldızlarm bu alandakı ısrarlan yönetmen ve yapımcılan çileden çıkanyor. Grace Ketty, Etizabeth Taçior gibi güzellikleriyle ünlü oyunculan giydiren kostüm tasanmcısı Edith Head'in bu alanda Oscar kazandığı hatırlatıhrken günümüzde oyuncuların dünya markalannı tercih ettiklerine dikkat çekiliyor. Mkhelle Pfeiffer, Richard Gere ve Edvmrd Norton Armani. Harrison Ford Cerruti, Pierce Brosnan Brioni, Rene Russo Celine imzası taştyan kıyafetler giyiyor sette. Anthony Hopkins de "Hannibal" filminden beri Gucci'den vazgeçmiyor. Kostüm tasanmcısı Jane Rohm, oyuncuların modacılara yönelmelerini şöyle yorumluyor \ "Bence bu, oyunculann kendUerine güven \ eksikiiğinden kaynaklanryor. Eskjden kostüm \ tasaruncılannın kendilerini güzel gösterdiği \ konusunda güventeri vartb. Bagünierde ise \ giydikleri adı olan bir modacının imzasuu \ taşunazsa güzel göründüklerine ^ inaıunrvoriar. Çok ya/ık. Bizim onlan Armani kadar güzel gij'direbildiğimize inanmrvt)rlar.'' Sadece Adalar, Silivri ve Tuzla'nın bir kısmındaki sahiller temiz Istiuıl)iıl\uı deıüzleri ldrli SAADET USLU Güneşin kendini ıyice gösterme- ye başladığı şu günlerde yurttaş- lar havuz ve denizlere akın eder- ken tstanbul Sağlık Müdürlü- ğü'nün, kentin çevresinde yaptı- ğı denetvmlerde denızlerin girile- meyecek kadar kirli olduğu orta- ya çtktı. tstanbul Sağlık Müdürlüğü ta- rafından haziran ayı başında \ a- pılan denetimlerde. Bakırkö\, Be- şiktaş, Maltepe, Kartal, Üsküdar. Eminönü, Sanyer, Büyükçekme- ce, Avcılar. Zeytinburnu sahille- rinin riskli olduğu ortaya çıktı. Uzmanlar. kirli sulann cilt hasta- lıklan. mide-bağırsak enfeksiyon- ları, Hepatit A. karaciğer-dalak hastahklanna yol açabileceğini behrttiler. 1 htredeki koliform sa- yısının ölçüldüğü denetimlerde, 0-7000 arasının temiz, 7000 üze- rinin ise riskli olduğu kaydedildi. Hav uzlara dikkat tstanbul'da sahillerin kirli ol- ması nedeniyle altematifolarakgö- rülen havuzlara girişlerde de dik- katli olunmasını isteyen Sağlık Müdürlüğüyetkilileri, kentte hal- ka açık 40 havuzun 15 gunde bir denetlendiğini belitttiler. Girilen havuzun ısısının 27 derece olma- sı gerektiğini ifade eden yetkili- ler, u Havuza girerken muüaka içi dezenfektan madde ile dolu ha- vuzdan geçümeüdir. Havuza gir- meden önce duş alınmah, aynca, havuzdan sonra mutiaka sabun kullanmak suretiyk tekrar duş alınmahdır.Kk»rsonuçlanrun her günölçülüpölçühnediğinedikkat edihneti'' uyansmda bulundular. Anıt ağaçları koruma projesi Asanın yürüttüğü projeve Beykoz'dan başlanacak. tstanbul Haber Servisi - Istanbul'da "Çevre adma söylenecek sözümüz, anlatacak öykümüz var" sloganıyla yola çıkan Istanbul Üniversitesi Orman Fakültesi ile Elektrokent esnafı, anıt ağaçlann korunması için çalışma başlartı. Yeni yerleşim alanlannm açılması nedeniyle sayılan giderek azalan anıt ağaçlann envanterinin çıkanlması, tescili ve korunması için Istanbul Üniversitesi Orman Fakültesi ile Elektrokent esnafı el ele verdi. Prof. Dr. Ünal Asan'ın yürüttüğü projeye ilk olarak Beykoz'dan başlanacak. Yedi aylık bir zaman dilimi içinde beş aşamada tamamlanması düşünülen projenin sponsorluğunu Elektrokent yapıyor. Milli Piyango Idaresi de 29 Haziran 2001 çekilişini Elektrokent'in bahçesinde yaparak ve 2002'de basılacak biletlerin üzerine anıt ağaçlann resmini koyarak projeye destek veriyor. Kromsan fabrikası Zehiıi3 yıldır denize alatıyor NAZMt AKDAC MERSİN-ÇevTeBa- kanlığı Müsteşar Yar- dımcısı Dr. Osman Ni- yazi Çakmak. deniz kaplumbağalannın ölü- müne neden olduğu ile- ri sürülen Kromsan fab- rikasının 1998 yılından buyana zehirli atık üret- tiğini ve bunu denize boşalttığını açıkladı. Içel'in Kazanlı bel- desinde deniz kaplum- bağalannın ölüm nede- nini araştırmak için Çevre Bakanı Fevzi Ay- tekin'in görevlendirdi- ği 5 kişüikheyet Krom- san fabrikasında incele- melerini tamamladı. Dr. Çakmak, Içel Cumhuriyet Başsavcı- sı Mustafa Canpolat ve 4. Asliye Ceza Hukuk Hâkimi Remzi Nazh- can ile görüştüğünü, Asliye Ticaret Mahke- mesi'nce tespit ettiri- len 2 adet ölü deniz kap- lumbağasının gerekli incelemeler yapılmak üzere Adli Tıp Kuru- mu'na sevk edildiğini söyledi. Çakmak. 8 Mart'ta zehirli atığın denize boşaltılması ko- nusunu araştırdıklannı ve bunun bir kaza sonu- cu meydana geldiğini tespit ettiklerini, bu ka- zayı fabrika yetkilileri- nin açıkça ifade ettikle- rini sözlerine ekledi. Yüdınm, salonu terketti Bu arada, Kazanlı Belediye Başkanı Ke- nan Yıldırım, Çak- mak'ın, açıklaması üze- rine salonu teTk etti. Yıl- dınm, gazetecilere yap- tığı açıklamada, Çevre Bakanlığı'nın kendisi ile çekiştiğini ileri sü- rerek "Daha önce yap- oklan açıklamada, fab- rikamn antma tesisleri- nin çahşonlmadığDu tes- pit ettiğini bildirmişler- di. Şimdi, daha önce ya- pılan incelemeler ve açıklamalar inkâr ediliyor'" dedi. AL GÖZÜJVI SEYREYLE /IŞILÖZGENTÜRK 2. Arykanda Çıkarması Geçen pazar akşamüstü, tam güneş batarken muhteşem bır maceranın peşinde, geçen yıl aynı vakıtlerde olduğu gibi an- tik kent Arykanda'nın dikmerdivenlerine tırmanıyordum. Da- ha doğrusu üç bin beş yüz kişi hep birlikte kent merdivenle- rinden tepeye adeta bır tören havasında çıkıyorduk. Kolay de- ğıl, hepimiz 2. Arykanda çıkarmasında öncü askerlerdik. Bir önceki yıl gibi Arif köyü ahalisi. köşebaşlannı tutmuş. tırmananlan teker teker deftere düşüyordu Binnin atladığını ötekı hemen görüveriyordu ve bu yıl rakam aşağı yukan üç bin beş yüz kişiyi buluyordu. Bunlann arasında Anf köyü ahalisi yoktu, onlar konukeviydiler. Geçen yıl, geçmişi MÖ 2 bin yılına kadar uzanan bu antik kentte. bırdünyalının yaşayacağı en güzel olaylardan birini ya- şamıştım, daha doğrusu gene üç bin beş yüz kişi birlikte ya- şamıştık. Gün battığında meşalelerle aydınlatılan tepedekı an- tik tiyatroda, VlvaWi'n.in Mevsimler'i çalmaya başlamıştı. Şef Gürer Aykal'dı. Müzikbittiğinde, antik kent Arykanda'nın ye- ni sahipleri Arif köylüler Gürer Aykal'dan tam dört kez yeni- den "yaa" çaldırmasını iste- mışlerdi. "Yaz" aşk, hasat ve yaşam demekti. Bu yılbiz merdivenleri nrma- nırken tepede Macar şef G. Vk- tor Dumanesco yönetiminde Antalya Devlet Opera ve Bale- si, koro, orkestra ve solistleri bize başdöndürücü bir müzik rüzgân sunmaya hazırlanıyor- lar. Uhi Cemâl Eridn'in Kö- çekçe'sinden başlayıp Grana- da'ya, oradan Aida'ya, ardmdan Carmen'e yol alacağız ve fınal, dev bir gösteriyle sonuçlana- cak. CariOffun CarminaBuranasıyla. Şimdihk henüz mer- divenleri tırmanıyonız. Henüz kentin sapasağlam antik hama- mını, senato binasını, şirin küçük evlerini ziyaret etmedik. Bu antik kentte tuhaf bir büyü var, aynı yerleri defalarca defalar- ca ziyaret etseniz de, her seferinde gözünüzden kaçan bir ay- nntı gelip sizi buluyor. Bu kez ben hamamın muhteşem yu- varlaklığma takılıp kaldım. Bence bu kent bunca büyüyü, yaşamını, Arykanda kentınin gün ışığına çıkmasına adayan ve şimdilerde dünyanın en bü- yükkeyıflerinden birini yaşayan Arkeolog Prof Dr CevdetBay- burtiuoğhı nun sonsuz sabnndan, emeğinden % e yıllar boyu cüm- le çalışanlann yok olmayan, hep süren umudundan alıyor. Varsın alsın. Çünkû büyü sürüyor ve 2. Arykanda çıkarma- sı, kentlisi köylüsü, zengini yoksulu yüksünmeden ışe koşan bolge halkının gayretleriyle gerçekleşiyor. Finıkelilerin beş yıllık sevgili kaymakamı, Abdülkadir Demir"ın (Görev süre- si bittiği için başka bir yere tayin edilecek, buna cümle Finı- keliler çok üzülüyor) evet, onun dediği gibi, "Para yokama iş- leroluyor.Birbüyügibi". Büyüye bir güç de sponsorlardan ge- liyor. Konser davetiyesinde öyle çok ad, öyle çok kuruluş var M K Â -HsVfci K *s ki... Yerim yok demıyorum ve hepsini buraya almayı düşünü- yorum. Krizde Arykanda ateşıni söndürtmeyen bütün sponsor- lan da yürekten kutluyorum. Listemiz kabank. Sheraton Vo- yager - Antalya Hotel, Öger Tours, Antalya Ticaret ve Sanayı Odası, Pamukkale Şaraplan, Setur Marinas, Çağlarsu, ETV, An- talya Büyükşehir Belediyesi, Kaygı Group, Sky Airlines, Or- kun & Ozan, Mondial. Henkel, Aqualand, MD Kuafbr, E & H Finike Nekropol Resort, Antalya Filarmonı Demeği. bitme- dı ve Antalya Mermer, Port-San Mermer Sanayıi, Onur Mer- mer, Tekmar Mermer, Bahçecı Mermer, Özeks Mermer, yani Finike'nin bütün mermer ışletmelen ve Finike Belediyesi, Hasyurt Belediyesi. Yeşilyurt Belediyesi, Sahilkent Belediye- si. Turunçova Belediyesi, Arif Köy Muhtarlığı. 2. Arykanda çıkarmasımn ardmda ne çok kuruluş ve insan varmış, ben ya- zarken yoruldum. Bazı kentler şanslı. Oralarda birileri var. pek çok kurumu, ınsanı bir araya getirip kendiliğinden. evet kendiliğinden bır hareket başlatıyorlar. Örneğın kısa bır süre önce gittiğim Di- yarbakır, Antalya, Eskışehir, Bur- sa, Ürgüp bu şanslı kentlerden. Bu işin parayla da pek ilgisi yok. Işte Tunceli Munzur Kültür Şenliği, 2. kez yinelenen Hakkâri-lstanbul Kültür Köprüsü. Peki ya diğer illerde neler olu- yor? Özellikle çocukluğumun geç- tiğı Antep ahalisıne, en zengin be- ledıyelerden birinin başkanına so- ruyorum. Antep"te yükselen sana- yı ve yemek kültürünün yanı sıra sürüp gıden bu kültür ıssızlığı ne- den? Sonra Samsun nerede? Ada- na neden bir Altın Koza'yı devam ettiremedi? Bu ıller paramız yok diye kaytaramazlar. Diyarba- kır'da olanlar neden buralarda olmuyor0 Gençler mi ilgisiz. belediye başkânlan, kurumlar mı? Allah Allah nedense bu soru birdenbire aklıma geldi? Ya- nıtını bilemiyorum. Gene dönelim muhteşem Arykanda çıkarmasına. Başı çe- kenlerden Kadir Dursun. tek başına bir "production", "Artık başka yerleregitmeByiz" diyor ve hemen orada Kaş ilçesınden gencecık iki kız, onun yolunu kesip "Gelecek yıl böyle bir şe- vi biz de istiyoruz" diyorlar Ardından Pataraİı bır delıkanlı. "Biz de istiyoruz" diye atılıyor. Ve muhteşem bir projenin eli kulağmda, yaşasın, "AntikKenöerProjesi". Bütün bu projeler için Antalya bölgesinde başı çeken Fik- ret Otyam'a bakıyorum tam merdivenlerin sonuna geldiği- mizde. giderek gençleşiyor ve onu kıskanıyorum. Mandalin ve portakal bahçeleri arasında yaşıyor, en sevdığı işleri vapıyor; resim yapıyor, kitap yazıyor ve bır bölgenin dinamosu oluyor. Fikret Otyam'la bırbinmıze el sallıyoruz. Harran'da buluş- mak üzere. isoz50(a hormail.com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog