Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 24 HAZİRAN 2001 PAZAR 18 SPOR spor@ cumhuriyet.com.tr Kombine bilet satışı EBahçe'ye 7.5 milyon dolar gelir Spor Servisi - Fenerbahçe Kulübü'nün yeni yaptıra- cağı numaralı tribün satış- lan bu yılki kombine kart- larla birlikte Sarı-Lacivert Demeği ta- rafından öniimüzdeki günlerde satışa sunulacaktır. Ekonomik kriz nedeniyle 6 taksitle ' satılacakkombineler 2001-02 ile 2002- 03 sezonlan için geçerli olacak ve 1 - milyar 275 milyondan satışa sunula- - cak. Tüm resmi maçlan 2 yıl boyunca t izleyecek kombinelilerin kulübe yakla- • şık 7 milyon 500 bin dolar gelir getir- > mesi bekleniyor. Genel kurul ertelendi i, Fenerbahçe Kulübü'nün olağanüstü genel kurul toplantısı, çoğunluğun sağ- lanamaması üzerine gelecek haftaya ' ertelendi. Göreve devam edecegini resmen açıklayan Aziz YUdınm'ın tek başkan adayı olarak girmesi beklenen San-La- civertli kulübün olağanüstü genel ku- rul toplantısı, Acıbadkm İSTEK Vak- fı'nda, 30 Haziran-1 Temmuz tarih- lerinde, çoğunluğa bakılmaksızın ger- çekleştirilecek. Sinan Engin: Ilhan ile sözleşme imzaladık Spor Servisi - Beşiktaş'ın daha önce anlaşmaya vardıgı ancak Ga- latasaray'ın da transfer listesinde bulunan Samsunsporlu İlhan yü- zünden ortalık kanştı. Beşiktaş Menajeri Sinan Engin, İlhan için Galatasa- ray'ın da devrede olmasını şöyle değerlendir- di: "Galatasaray tlhan'la ön anlaşma imzala- mtş. Bizise bu nıtboicuyla sözleşme imzaladık." Menajer Engin, Ilhan'm yanı sıra Samsuns- por'dan Tümer ile Trabzonspor'dan Tamer'in transferlerinı gerçekleştirmek için kulüplerin- den anlayış beklediklerini söyledi. Bu futbolcularla her türlü konuda anlaştık- lanm belirten Sinan Engin, "Kulüpteriyle de görüşmelerimiz sürüyor. Beürlenen bonsmis bedellerinde indirim istedik. Takas teklifleri- mi/jreddettikleriiçin parasal konularda anla- yışbekliyoruz" diye konuştu. Sinan Engm, Ga- İatasaray'laprensipteanlaşan Ayhankonusun- da da San-Kırmızılı kulüple görüşmelerin sür- düğünü ve en geç sah gününe kadar durumun netlik kazanmasını beklediklerini kaydetti. '14 Temmuz da niye aday olayım ki 'diyen Başkan Süren camiaya küskün.G.Saray'ın sorunu sevgisizlikARİFKIZILYALIN Galatasaray Kulübü Başka- nı Faruk Süren, 14 Tem- muz'daki olağanüstü genel kurulda yeniden aday olup olmama konusundaki kesin karannı açıklamamakla birlik- te, San-Kırmızılı camianın en büyük sorununun 'sevgisizlik' olduğunu söyledi. Göreve geldikleri 1996 yılının ilk haftasından itibaren acı- masızca eleştirildikleri- ni ve Türkiye'nin gel- miş geçmiş en büyük sportif başanlannı ya- kaladıklan halde Ga- latasaray'daki bazı kesimlere kendilerini sevdiremediklerini FARUK SÜREN'DEN B ir yönetim, göreve geldiğinin 1. haftasında eleştirilmez. Bunlan yapanlar G.Sarayhydı. Her icraatımız sonrası en ağır biçimde eleştirilen yine bizdik. belirten Süren, "Biryönetimgörevegd- diğinin 1. haftasında eleştirilmez. Üste- lik bunlan yapanlar G.Saraylıydı. Ar- dından her icraatımız sonrası en ağır bi- çimde eleştirilen yine bizdik.G.Saray'ın yakaladığı büyük başanyı paraya çevi- receği dönemde önümüz nkandı. Bazı CSaraynlar biziAmerikalar'a kadar şi- kayet ettiler. Anlaşmak istediğimiz fir- malara mektuplar yazdılar.Yurt içinde de medyaya verdikleri haberlerle kuhı- bün ticari itibannı zedelediler.Bir gaze- tede 'G.Saray batıyor' diyehaber çıkar- sa ertesi gün nasü bankalarla masaya oturursunuz?" dedi. •Cidin' dedüer Süren, görevi bırakma karannda da camianın rol oynadığını Divan Kuru- lu'ndan gördükleri desteğe karşın hala bazı gruplann aynı görüşte olduğunu söyledi. G.Saray Başkanı, "Şimdiyöne- timdeki arkadaşlann yakm çevreieri on- lara görevedevametmeterini söylerve bu da camianın görüşü olursa elbette ayn- lık gündeme gelir. Eğer camia bize git di- yorsa nheçalışahm?Ama en üzüldüğüm nokta kulübe verdiğimizhizmetlerin hep 3., 4. planda kalması" diye konuştu. 4 Ağustos'taki jübilesine hazırlanan Beşiktaşlı Mehmet Özdilek çocuklarla bir araya geldi Beıı okuyamachm siz okuyuıı • Jübile gelirini Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na bağışlayacak olan Mehmet, "Yüreğimin, kalbimin sesini dinleyerek bağış yapıyorum" dedi. KEREM KAÇARLAR 4 Ağustos'ta yapacağı jü- bile maçının gelirini Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na bağış- layacak olan Beşiktaşlı Meh- met Özdilek, dün çocuklarla bir araya geldi. Eğitim Gö- nüllüleri'ne ait Fındıkzade Eğitim Parkı'nda, çocuklar- la futbol oynayan Şifo Meh- met, jübile maçıyla ilgili bil- gi verdi. "Yüreğimden, kaibûnden gelen sesle Eğitim Gönüllüle- ri'ne bağışyapıyonınT dıyen tecrübeli futbolcu, gençlerin Türkiye'nin geleceğinde bü- yük rol oynayacağını söyle- di. Kendisinin okul yıllann- da bir seçim yapması gerek- tiğini ve bunu da futboldan yana kullandığını \urgula- yan Mehmet, "Ben okuya- madım, onlar okusun. Ama- Bol bol imza dağıtan Mehmet, Fındıkzade'deki eğitim parkmda çocuklann ilgi odağı oldu. (Fotoğraflar: KEREM KAÇARLAR) cunız,eğitimeverihnesi gere- ken öneme dikkatce"kmek ve eğitimin değerini anlatmak. Bunu bir jübile olarak değil bayranı şenliği olarak kutia- yacağH" dedi. Bu organizas- yona Türkiye'nin her yerin- den destek geldiğini ifade e- den Şifo, "Milan Teknik Di- rektörü Fatih Terim ve kulüp yöneticilerine, kendim, Eği- tim GönüHölerive ülkem adı- na çok teşekkür ediyorum. Organizasyon için de çeşhii etirînlikler de gerçekleşecek. Temmuz ayının ilk haftasın- da da bilet saüşlanna başla- yacağız'' diye konuştu. Futbol yaşantısını nokta- ladıktan sonra da futboldan kopmayacağını belirten Şi- fo. yeni hedeflerini ise şöyle anlatrı: "Yeni hedeflerim var. Eylül ayuıda 1 yıllıgına Jngü- tere'ye gkJeceğim ve yabancı diL, antrenöriük,futbolcu psi- kolojisi. menajerlik eğitimi alacağım. En büyük isteğim teknik adam olarak Beşik- taş'ın başına geçmek." Öte yandan Jtalya'nın Mi- lan takımı 3 Ağustos'ta Istan- bul'a gelecek ve aynı gece Esma SultanYahsı'ndaki ga- la gecesine katılacak. 4 Ağustos'taki jübile maçında BJK Inönü Stadı'nda saat 20.30'da Beşiktaş ile Milan karşı karşıya gelecek. Bu maçta son kez Beşiktaş for- masını giyecek olan Şifo Mehmet, bir ilke imza atarak 15 dakika değil 45 dakika sa- hada kalacağını söyledi. GÖRÜŞ / MAHMUT SERT Değişen Futbol 'Gerçeği' Futbol oyunu, çok yönlü "gerçeklik" niteliğiyle yeni yüzyılda da çekiciliğini sürdüreceğe benziyor. Sporun sanayıleşmesiyle birlikte, kitle iletişim araçlannın geliş- mesıne koşut olarak futbolun gündelik yaşama girme- si, bu oyuna bakış açısını da değiştirmiştir. Yakm geç- mışe dek futbol, "bir top peşinde 22 kişinin koşuştur- ması" olarak değerlendirilirdi. Oyunun gündelik ya- şamlaörtüşen nitelıkleri bu düşünceyapısını önemli öl- çüde değiştirmiştir. Artık futbol, ekonomik, sosyal ve de felsefi düzeyde farklı bakış açılanyla ele alınıyor. Kişisel yaşamda başarıh olmak için yapılan deger- lendirmelerin, üretilen projelerin fe polıtikalann, futbol- da, 90 dakika içinde yoğun biçimde yaşandığını görü- yoruz. Gerek bıreysel düzeyde gerekse takım düzeyin- de taktık oluşturmak ve bunu uygulama becensi, gün- delik yaşamla büyük ölçüde uyuşmaktadır. Bu uyum- da; "yaşam gerçeği" ile futbol alanında üretilen "ger- çeklik" arasında, insanın bir haz kaynağı bulduğu öne sürülebılır. Oyuncu insan (homo ludens) niteliği ile fut- bolun dinamikleri. düşünsel ve fiziksel anlamda hazzın etkenleridır. Futbol ızlemek, sözünü ettiğimiz nedenlerle birlikte, izlendiğı ortam bakımından da ilginçliklere sahip. Ör- neğın, bir maçı televizyondan ya da tribünden izlemek- le, radyodan dintemek, değişik zihinsel ve toplumsal farkındalık noktalan ortaya çıkartabılir. Bunu, izlediği- nız bir maçın tartışmasını arkadaşlannızla yaparken ve- ya basındaki yorumlannı okurken, dinlerken gözlemek olası. Bir karşılaşmayı tribünden izleyenler, oyunun bü- tününden çok ayrıntıları üzerınde yoğunlaşın Top kap- maya çalışan oyuncunun yüz ifadesi, çarpışan beden- lerden çıkan ter, hakemin otoritesini kullanış biçimi, maçın yorumunu oluşturan ayrıntılardır. Ayrıntılann çe- şitlılıği ise futbolun gösterisı niteliğıne koşut olarak çok konuşulmasına da olanak sağlar. Izleyenin zihninde, aynntılardan oluşan imajlarla ya- pılan yorumlar, elbette onun karşılaşmaya yoğunlaş- masıyla doğrudan ilgilidir. Karşılaşmayı ızleme nedeni, taraftar kimliğı. gündelik yaşamdan beklentileri, alan- dakı oyuncularia özdeşleşme düzeyi, sosyo- kültürel yapısı vb. etkenler birbirleriyle karmaşık bir etkileşime girer. Bu etkenerin her birinin, oyunun zihinde oluşan imajlarına tek tek ve birlikte etkisı vardır. Karşılaşma- nın sonucuna göre ortaya çıkan bu ımajlar, birleştiril- diğınde -izleyenın bakış açısından- farklı bir maç or- taya çıkanr. Herkes kendi maçını yorumlar. Oyuna bu denli karışmak, onu istediği biçime soka- bilmek elbette yaşadığımız "modern" zamanlar için önemli bir özgJrlük. Kitle iletişim araçlannın ezici gü- cü altında giderek kamusal alandan uzaklaşıp, özel alanma -elektronik oyuncaklarıyla- kapatılan sıradan ınsan ıçın böylesı bir güç edinimi, kendini var etme bi- çimı. Bunun "yaşam gerçeği" ya da futbol alanında üre- tilen '•gerçeklik* üzerine olması, karmaşık etkileşim dü- zeneğınde farklı bir sonuç yaratmıyor. Küreselleşme politıkalarında sporun, futbolun öne- mi, elbette kıss bir yazıda değerlendirilemeyecek den- li büyuk. Bu pcditikalan üreten güç odaklanna karşı du- ruşlar, gelişen teknolojilere koşut olarak değişen "ger- çeklik" anlayışarı ile kendiliğinden ortaya çıkıyor. Türk atyarışçılığının en büyük derbisi koşuluyor Gazi Koşusu'nda ezeli rekabet• Galatasaray yönetiminden Osman Hattat'ın atlan 'Barrel' ve 'Cannon'; Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldınm'ın kardeşi Acar Yıldınm'ın atı 'Sun Breeze' koşacak. Spor Servisi-Türk at yanşçılığının en büyük derbisi olarak gösterilen Gazi Koşusu'nun 75.si bugün İstanbul'da koşulacak. Veliefendi Hipodromu'nda saat 17.00'de başlayacak 2 bin 400 met- re mesafelik çim pistte koşulacak olan yanşa, 3 yaşlı safkan Ingiliz taylan ka- tılabilecek. Bugünkü Gazi Koşusu'nda da Gala- tasaray yönetiminden Osman Hattat'ın atlan 'Barrel've 'Cannon', Fenerbah- çe Kulübü BaşkanıAzizYıldınm'ın kar- deşi AcarYıldınm'ın atı 'Sun Breeze' birincilik için mücadele verecek. Diğer safkanlann isimleri ve sahipleri şöyle: 'Abidinbey' Cûneyt Çahcıoğlu, Alvin' Kamil Bokan, 'Ayazağa' Mustafa Ka- ya, Elixir' Selman Taşbek, Esosino' Esra Çizmeci, Fay Hattı' Ali Şahin, 'Grand Ekinoks' R.Volkan Ekinci. 'Ho- memade' HikmetAtaman, Little Rasc- Ie' Gülaj Tügel, 'Nerval' TankAyduı, 'Ozanıni' L Hakkı Bokan, 'Red Neck" Mettem Ekenler, Vasarelly" Şerafettin Gedik, Wooble Foal'OjaErkkuL An- gels Song' Davide Franko. 'Sıerra' Be- güm Atman Uçgun, 'Uva' Merih Kurt, 'WıldeCossack'SedatOzcan,'Shining Wolf' K. Le\«nt KitapçL Kürekte Şişe-Cam ve F.Bahçe farkı Spor Servisi - Türkiye Ku- pası kürek yanşlannda genç bayanlar ve erkeklerde Fe- nerbahçe 3, Şişe-Cam 2 ve Denizcilik tşletmeleri de 1 birincilik kazandı. Sapanca Gölü M.Emin Gezgöç Parkuru'ndaki yanş- lar sonunda, Şişe-Cam 82 puanla genç bayanlar (A) ve 65 puanla genç bayanlar (B), Fenerbahçe ise genç bayan- lar (C) sınıfında kupanın sa- hibi oldu. Fenerbahçe aynca genç er- kekler (A) ve genç erkekler (B)'de de kupayı aldı. Genç erkekler (C) smıftnda ise De- nizcilik îşletmeleri ilk suayı aldı. 300'den fazla sporcunun mücadele ettiği yanşlara bu- gün de devam edilecek. K I S A . . . K I S A . . K I S A • Ataköy Marina Yacht Chıb tarafindan organize edilen, 4. Karadeniz Yat Rallisi'nin (KAYRA) star- tı bugün Istanbul'dan verilecek. • Denizlispor, tntertoto Kupası rö\anş maçında MK Çelik ile karşılaşacak. Saat 19.00"da başlayacak maç KanlD'den naklen yayımlanacak. • Geçen sezon başında Sakaryaspor'u çalıştıran teknik direktör Cmit Turmuş. Kamerun'un Süper Lig ekiplerinden Racing Club'a imza attı. • A^rupa Basketbol Şampiyonası hazırlıkJannı sür- düren Ümit MilliTakımımız, Litvanya ile İstanbul'da atıadığı maçı 93-70 kaybetti. irI Budapeşte'deki Ulusİararası Avrupa Bayanlar 1. Lig Atletızm Yanşlan'nda 100 metrede Nora Güler 11.56 ile 5. oldu. • Türkiye Açıkdeniz Yanş Kulübü tarafindan dii- zenlenen Coca Cola- Alinur Erkuyumcu Kupası Y- atYanşlan, Istanburdayapıldı. Sonuçlar şöyle: IRC Yanş: Team Spirit (Hasan Besnel), IRC Yanş Gezi: Blue Wind (Denız Durmay), IRC Gezı: Assos (Öz- bek Eren). Destek: Cüingoz (Mustafa Pultar) • Istanbul Belediyesi Judo Takımı, A\Tupa Kulüp- ler Kupası 3. turunda, Avusturya'nın Straswalchen takımını 9-3 yenerek "Dörtlü Fınal"e çıkn. • Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 9. yanşı olan Avrupa Grand Prix'inde, sıralama turla- ntamamlandı. Ferrari takımının Micheal Schumac- her 1.14.960 saniyelik zamanıyla ilk sırayı aldı. • At yanşlannda 3-2-8-1-2-8 kombinesini bilen- ler 178 milyon 344 bin'er lira kazandılar. Fransız yüdız Zidane'a İspanyol Real Madrid talip. Juventus'tan ayrılmak istiyor Zidane'dan Real'e yeşil ışık MADRİD (Cumhuriyet) - Real Madrid Başkanı Florentino Perez, yılın futbolcusu seçilen Fransız Zinedine Zidane'ın kendi takımlannda oynamak • istediğini açıkladı. Geçen yıl Figo'yu Barcelona'dan alıp transfer rekoru kıran başkent ekibinin bu yıl da Zidane için 100 milyon dolara yakın harcama yapması bekleniyor. R.Madrid Kulübü Başkanı Perez, îspanya'nın resmi radyosuna yaptığı açıklamada, Zidane'ın da Madrid'e gelmek istemesinin yeterli olmadığını belirterek, "İlk etapta bu transferin mümkün olup olmayacağuu beliriemek için Juventus ile görüşmemiz gerekivor'' dedi. Juventus takımı ise ısrarla Zidane"ın satılık olmadığını ve biryere gidemeyeceğini belirtiyor. Söz verdi Ilhan G.Saray'a doğru Spor Servisi - Samsunsporun 26 yaşın- daki yıldızı tlhan, Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaray'dan transfer teklifi aldığı- nı ancak 45 gün önce ön anlaşma yaptığı San-Kırmızılı ekibe daha yakın olduğunu açıkladı. ttalya tatili dönüşü, G.Saray As- başkanı An" Durüst'le görüşen ve "Gala- tasaray 'da oynamak istiyorum. Bonservis sorunumu çözün" diyen llhan'la gelecek hafta resmı sözleşme imzalanacağı öğre- nildi. Galatasaray, aynca Bursasporlu En- der'le de anlaşmaya vardı. Mondragon tamam Galatasaray'ın ön anlaşma yaptığı Met- z'in Kolombiyalı kalecisi Feliı Mondra- gon'un çarşamba günü Istanbul'a gelip ka- lacağı evi belirleyeceği öğrenildi. Mond- ragon, yeni takımının sezon başı kampına da katılacak. Jardel Marsil>a yolunda Jardel'in transfen için tsviçre'ye giden ve bir finans kuruluşu ile görüşen G.Sa- ray Başkanı Faruk Süren'in Fransa'nın Marsilya kulübü ile de biraraya geleceği öğrenildi. Menajer Bernard Tapie'nin is- tediği Jardel'ekarşılık San-Kırmızılılar'a Bakoyoko, Le Roy ve Dumas'ın yanı sıra 6 milyon dolar da para verilecek. 1. KOŞU: F: Se\ ımabla (6), P: Bavramcan (1), PP: Fenerlım (2), S: Yegane (5'). 1 KOŞU: F: Deviren (3), P: Kumandan (4), PP: Sılahlar (6), S' Ozgünbey (5). 3.KOŞU: F: Sürpriz(8). P: Sergüvenç (5). PP: Boksör(2), S. Kanka(3). 4. KOŞU: F. Belkaraca (3), P: Alaattınrhan (1), PP- Sezenbey (5), S: Toskaan (6). 5.KOŞU: F: Angelos Draw (1), P: Star Grey (6), PP: Ekmoks Burch (3), S: Day Lıght (2). 6. KOŞU: F: Grand Ekinoks (9), P: Elixir (6), PP Red Neck (14), S: Shining Wolf (22), SS: Nerval (12). 7.KOŞU: F: özgenkan (3), P: Aleyna (7), PP- Aslıcan (8), S: Karacaşah (2). 8. KOŞU: F: Grand Slam (5), P: Serdil (9), PP: Best Sıde Story (4), S: Bombay (2). Güniin Ikilisi: I. Koşu: 6/1. Çifte Bahis: 3. Çıfte: 3/5. TabelaBahis: 9.6.14.22.12. ALTILI GANYAN 8-5 2-3 3-1 5-6 1 6-3 9 6-14 3 5 NEYMİŞ ABDÜLKADÎR YÜCELMAN 0 Eski Günler Spor yazarlan tnbünü geçmişten geleceği rengârenk bir görüntü verirdı. Verirdi diyorum çünkü o tribünden 'Baba Tarık'lar. Namık Sevik'ler. Islam Çupi'ler ve da- ha nıcelen geldi geçtı. 1958'de Dünya Kupası'nı kaza- nan Brezılyalıların sahada nasıl hüngür hüngür aöladık- lan anlatılır, 1966'da Dünya Kupası'nı kazanan îngiliz- lerin Almanlara attığı golün tartışması yapılırdı. Can'ın çalımı, Lefter'ın pasları, Suat'ın röveşatası Metin Ok- tay'ın ağlan yırtan golü, Turgay Şeren'ın Berlin'dekı panterliği, Halit Deringör ün o muhteşem futbolu ko- nuşulur, yeni kuşaklar da dinlerlerdı. Hep geçmişten söz ediyorum, çünkü artık basın tri- bününün de keyfi kalmadı. Gidenler gittiler, gelenlerin havası bir başka. Üç koltuk önümde oturan adam gol atılınca havalara fırlarsa, ya da gol kaçırana ana avrat küfür ederse ben orada rahatlıkla nasıl maç izleyebilir, nasıl o maçın değerlendirmesini yapabilirim. Forrna giymiş, ya da tuttugu takımın şapkasını başı- na geçirmiş, ama yine de adam gibi maç izleyenlere de "eyyallah" derim de hakemden başlayıp teknik direk- törü, sonra da kaleciden sol açığa saldıran adamın s- por yazariığına ben nasıl inagabilirim. O adamlarla ben nasıl aynı tribünü paylaşır, aynı havayı teneffüs edebili- rim. Eski sp>or yazarlan kalmadı. Suratını doğallığa bırak- mış, üzerierinde bir lokantanın menü listesinden fazla izler olan meslektaşlanmı asla hor görmüyorum ama o meslektaşlanm orada kendilerini değil, bir mesleği tem- sil ediyoriar. Orada havaya kalkıp, bağırıp çağıran, bir amıgodan farksız görüntüleri ile yandaki tribünlerde otu- ran maç izleyicilerini bile çılgına çeviren görüntüleri ile sözüm ona "tarafsız basın"\ temsil edenleri görünce bu mesleğin de sonu mu geldi acaba diye düşünüyorum. TV'lerdeki geyik muhabbetleri de artık kimsenin ilgisini çekmiyor. Neden çeksin ki; aynı tümceler, aynı yorum- lar, şablonu çızilmiş sadece adlan değişik maç yorum- lan ile bu iş nereye vanr ki? Son aylarda güzel bir girişim yaptı eski futbolcular. Önce Galatasaraylı eski futbolcular, sonra Fenerbahçe- liler, takım ayrımı yapmadan bir araya gelip eski günle- ri andılar, ezeii rekabetin unutulmayan fotografiarını çek- tiler.. Şimdi toplantı düzenleme sırası Beşiktaş'ta. Toplantjya katılan eski topçulann hepsi de mutlu, çün- kü eski günleri anmak ve o günleri yeniden yaşamak gerçekten güzel. Biz o futbolcularla birlikte büyüdük, bu günlere be- raber geldik. Birçok anımız var onlarla yaşadığımız. Umanm o eski futbolculara o eski basketbolcular, vo- leybolcular, yüzücüler ve diğerleri de katılır. Eski futbolculann toplandığı gecede, önce Galatasa- ray, sonra da Fenerbahçe formasını giyen defans oyun- cusu Ismail Kurt'un yazdığı bir şiiri, çokalkışlandı. Bu çok sevilen şiiri okurianmla paylaşmak istedim. Ne ami- goluk, ne döner bıçaklı, ne küfür ne soytanlık, sadece sevgi dolu bu şiiri birlikte okuyalım. O en eski arkadaşlar... Unutulmaz hiçbir zaman/ O en eksi arkadaşlar/ Gö- nûllerde tahtlar kuran/ o en eski arkadaşlar. Kâh görûnüp kâh kaybolan/ O en eski arkadaşlar/ ömür boyu hep anılanl O en eski arkadaşlar. Hayallerde düşlerdesin/ En derinde kalplerdesin/ Senede bir gün nerdesinl Buluşalım arkadaşlar. Mahalleden mesleklerden/ Ökullardan arkadaşlar/ Heryöreden her kesimdenf Sporcudan arkadaşlar. Edime'den Ardahan'danl Hakkâri'den arkadaşlar/ Buluşalım tûkenmeden/ ömürkısa arkadaşlar. Hayallerde düşlerdesin/ En derinden kalplerdesin/ Senede bir gün nerdesinl Bulaşalım arkadaşlar. Unutulmaz isim sizdenl Bilinmeli arkadaşlar/ En şa- hane resim sizdenl Görülmeli arkadaşlar. Selam, seygi, saygı benden/Duyun beniarkadaşlar/ Buluşalım tûkenmeden/ Ömür kısa arkadaşlar. E-posta: ayucehnaıKgyahoo.com-faks: (212) 5138595
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog