Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURIYET 24 HAZİRAN 2001 PAZAR 16 TELEVIZYON cumtv(« cumhuriyet.com.tr GüNÜN FlLMLERİ KöpekKonuşursa 12.00 TRT 1 Macera ©(Paws) - Frofesor Vle\, ganp buluşlan olan hır bılımadamıdır Bır kadının kendısını zı- \arete gelmesıvle panık olan Alex, uzennde ça- îıştığı ışı bır dı^kete kavdeder \e sadık kopeğı PC'veonuSiLsıe yegoturmesuusovler Yon Karl Z\vıckv ü>n Emılıe Prançoıs, Nathan Cavalen, Joe Petruzzı (1997 Avustralva-Ingıltere, 83 dk) Adalete Yolculuk 13.10 BRT Duygusal s^\ (Selma & Johanna) - Oğretmenınm kendısıne V 7 haksızlık ettığını duşunen kuçuk Selma, konu- yu A\Tupa Insan Haklan Mahkemesı'ne görurme- ye karar \erır Bu aınaı,la arkadaşı Johanna ıle bır- lıkte\olaçıkarlar \on Ingela Magner Oyn An- na Sjogren, Orete Ilaı neskold (199^ ls\ eç, 91 dk) Istasvon 17.40 Interstar Dram /-^\Bır kabada\ı\la kaçırdığı şarkıcı bır kadın ^CVarasında vaşanan yasak aşk oykusu Şenf Goren'ınfılmındeHulva Koçvığıt.CuneytArkın, Erol Taş, Levla Somer var (1977) tntikam... 20.40 TRT 1 Macera /77N (Militia)-Ajan Caıier. \menka'yı karşı kar- v İ ' şı> a bulunduğu zor durumdan kurtarmak ıçın 'Brotherhood of Lıberty" adlı tehlıkelı bırgrubun ıçıne sıznıak zorundadır Bu teronst grubunun aniau, Vmerıkanhukumetını>oketmektır Yo- netmen Jım \\>noibkı O>n Dean Caın, Jennı- fer Beals, Frcderıc Forre^t (2000 VBD, 89 dk) Merlin'in... 20.50 BRT Fantastik •Oı (Merlin: The Retıırn) - Efsanevı Kral Arthur, *<V bır bu\uounun egemenlığıne gırer Fılmde, yuzv ıllar sonra bu bııy uv u çözcn kışıyle buyucu arasındakı pazarlıklarve ınanılmazgelışmeleran- latılmaktadır Yonetmen Paul Matthews Oyn Patrıck Bercırı Adnan Paul (1999 \BD, 90 dk) Şafak Sökmeden 21.00 CNBC-e Dram /77\ (Darkness Before Dawn) - llaç bağımlısı bır v3/ heırüjirevie. uvu^turucu bağımlısı kocasının bu durumdan kurtulmak ıçın verdıklen mucade- lenın ovkusu V on John Patterson Oyn Mere- dıth Baxtcr, Stephen Lang, Gwynyth \Valsh 21.00 / CINE 5 / Tehlıkelı... Aynntı yanda 187 21.05 atv Dram ©(187 - One Eight Se>en) - Tre\or Garfıeld, Ne\v \ork da bır lısede oğretmenlık yapmak- tadır Okul korıdorunda bır oğrenunın Trevofa saldınnası ve onu oldurmeye çalışması sonucu Trevor Los Angcles a taşınına>akarar\enr An- cak burada çalışmaşa başladığı okul da dığenn- den farksızdır Deı sıne gırdığı sınıfta tehlıkelı bır gruba aıt olan oğrenuler vardır Grupiakı oğren- cılerden, bazılarının hayatının tehlıkede olduğu- nu ofrenmeM \ e bırının bır cınayete kurban gıt- mesı uzerıne Trev or nıucadele> e başlar Yonet- men Kevın Revnolds Oyn Samuel L Jackson, John Heard, Kellv Rtnvan (1997 ABD, 119 dk) 22.00 / TGRT / Olmak ya... Aynntı yanda Geçmişteki Sevgili 22.00 tv8 Duygusal •O\ (Lo\ed)-Leo kansınınıntıharetmesıyleken- viv dını bır anda ınahkeme salonunda bulur Es- kı sevgılısı Hedda nın şahıthk yapacağı duruş- mada. Leo yu zor anlar beklemektedır Yönet- men Lrın Dıgnanı O>n VVıllıam Hurt, Robın V\ rı^ht \mv Sladıaan (1997 ABD. 109 dk) Adını l nutan... 22.15 TRT 2 VVestern /fN (The Man Called \oon) - Bır gece kuçuk bır v£/ kovbov kasabası olan Kıov,a"dabıradamşans esen olumden kurtulur Ancak hıçbırşey hatırla- mamaktadır adını bıle Yon Peter Collınson O>n Riı-hard Cıenna Stephen Boyd, Rosanna Sclvıffmoi 1972 Ingıltere-ltdl\a-lspan\a,98dk) Amaçlan l ğmna 23.50 BRT Macera ©(I.L.O.D: A Cop for the Killing)- \crakı dun- \asına u«t uste darbeler vuran bır polıs tımı başarılı bır baskın daha gerçekleştırmek uzeredır Ancak meçhul kışılenn açtığı ateş herşe>ı mah- veder Olavın perde arkası araştınlınca, ınanıl- maz gerçeîder belırlenmeve başlar Yonetmen DıckLoivrv Ovuncular James Farentıno, Steven Weber, Su>an Ûalters (1990 ABD, 96 dk) Son Sörat 00.20 atv Dram ©(Las>t Riders) - Johnm V\ ılson butun hayatı bo\ unca Slav er ın motosıklet çetesıne dahıl olmak ıstemıştır Fakat dolandıncı bır polısın ol- durulmesı uzenne Johnn> bu çeteden aynhr ve yep>em bır hayata başlar Pohsm, Slaver çetesı- ne. Johnny nın onlan ele \ eı dığını sö\lemesı uze- nne çete onıınkarısım \ e çocuğunu oldurur John- n> hem polısten hem de çeteden ıntıkam almak ıstemektedır ~\on Joseph Merhı OyuncularEnk Estrada VVıllıam Smıth (1991 \BD, 90 dk) Takip 00.30 Show TV Macera /fN (Caribe)-Helen. Orta Amerıka ulkelennden v£/ bırınde \ apılan bır «ılah kaçakçılığı ışıne bu- laşmıştır Bu ola\ ı takıp edıp satıcı \ e alıcılan yakalamava çalışan gızlı aıan Jeff ıle Helen hu- lık olup malı çalan suçluy u > akalamak ıçın teh- lıkelı bır *-eru\ene atılırlar \ onetmen Mıchael Kenned\ O>-uncular John Savage KaraGlover, Stephen McHattıe (1987 Kanada, 90 dk) \frika Kraliçesi 00.40 tv8 Macera /^-\ (The African Queen) - Afhka'da mısyoner vi' olan kardeşı 1 Dıınva Savaşı'ndaoldurulun- ce ortada kalan bır kadın alkolık bır kaptamn kendısını ulkesme gonırme teklıfını kabul eder Buharlı bır gemıyle >ola çıkan ve bırbırlenne ta- mamen zıt olan bu ıkılı arasında yolculuk sure- sınce du\ gusal bır > akınlaşma oluşur Yon John Huston Ovuncular KatharıneHepburn,Humph- re> Bogart. Robert Morlev (1951 ABD, 105 dk) SürgünHayat 00.50 TRT 1 Macera /fN (E\iled in Vmerıca) - Gune> \menka"da cı- vf' navet suçundan aranan Felıpe, kansı ve be- beğını alarak Bırleşık Devletlere kaçar Ancak peşındekı Mİahlı katıllerden kaçamaz Yonet- men Paul Leder O>uncular Max\\ellCaulfıeld, Eduard \lbett (l W0 A.BD. 80 dk) Büvük Ko>bo> 02.00 Kanal D VVestern /^-\ (The Fighting Kentuckıan) - Savaştan sonra vc/ kongre karanv la vuzlerce Fransız multecıye toprak verılnııstır \neak h'rsız olan Baron Blake Randolph bu topraklan ele geçırmek ıstemektedır John Breen baronun koıu planlanm verıne getır- nıesıııı engellemek ıçın buv uk bır mucadele vere- cektır Yon Cıeorge W aggner Oyn John Wayne, \eraRakton Phılip Dorn (1949 \BD 100 dk) İabancı Izleyin Orta Değmez Tiyatro sanatçısını zorlayan rol TV Senisi - Yıl 1940 2 Dun> a Sa\ aşı sirasında Alman- lar tdrafından ışgal edılmış \ar- şova'da ılgınç oyunlar sahnele- >en konıedı tıv atro»unun başın- dakı Bronskı (Brooks), bırdenbı- re kendısını bır casusluk olayı- nın ıçınde bulur Kansıyla (Bancroft) aynı sahııe>ı payla- şan Bronskı hıç de mute- vazıbıro>un- cu değıldır, ı\ ı bır Shakes- peare vorıım- cusu olduğu- na ınanmakta- dır \ralann- <ia Hitler'ın de bulunduğu hır çok Na- /ı'>ı sahnede taklıt eden kum- panyayı zorlukla ayakta tutma- \ı başaran BronskVyı olaylar, bır çok Yahudf nın canmı kur- taracak. onların Ingıltere'ye kaçmasını sağlayacak, yaşamı- nın en zor rolune doğru süruk- lemektedır Lubıtsch ın aynı adlı yapıtı- TGRT 22 00 Olmak ya da Olmamak - To Be Or Not To Be / Yonetmen: Alan Johnson / Oyuncular. Mel Brooks, Anne Bancroft, Tim Matheson, Charles Durning, Jose Ferrer, Christopher Lloyd / 1983 ABDyapımı, 108dakıka nın (1942) bu yenı versıyonun- da başrolu\e>apımcılığıustle- nen Brooks, Polonya'va, tıyatro- ya \e A\rupa"dakı dırenışe an- lamlı gondermeler yapıyor Bızce "Olnıak >a da Oima- mak", Me] Brooks v un argoyu en aza ındınp rafıne komedıyı en çok kullanabıldığı bırkaç onemlı vapı- tından bırı tşın ıçınde vıne Yahudı dramını öne çıkanp rıcan açıdan fılmı kurtarma en- dışesı var an- cak yonet- men Alan ——^— Johnson, bı- reysel seruvenlerle genel polıtık yapiyı. dramı ıyı harmanlaya- rak fılmı başanyla surukleyebı- lıyor Bu açıdan, çeşıtlı absurd espnlere rağmen, sağlam bır an- latım v e mantıkla akıyor oyku Brooks ve Bancroft dahıl bü- tün oyuncuların performansı keyıf vencı CNNTûrk 12.15 'Entelektüel Bakış' T\ 7 Senisi - Orta Asya ıle Hazar Havzasfnın zengın petrol \e doğal gaz kaynaklannın Batı pazar- lanna taşınmasında gelı- nen nokta "Entelektüel Bakış"ın konusu Kultur Unıversıtesı öğretım uye- sı Dr Mensur Akgün'un konuk olduğu yapımı Şa- hin Alpav sunuyor 17.10 'Yıldız'da Sohbet' TV Sen isi - Hikmet Al- tınkaynak'ın sunduğu "\ ıldız'da Sohbefm ko- nuğu. Ürhan KenıaJ Ro- man Odulu'nu kazanan O>a Ba>dar Yapımda Bavdar. "Sıcak Külleri Kaklı" adlı romanı uze- nne bılgı \enyor Politikanın ünlüleri Aslan'ın yaşamı TV Servisi - Poiıtıka dunvasmdan unlu ısımlenn tanıtıldığı •*Apolitik"ın bu bolumune. DSP Izmır Mılletvekılı Güler \slan konuk oluyor Tunca Bengin ın sunduğu yapımda. kadmlann da askerlık >apmasını ısteyen Aslan'ın vaşamından kesıtler sunuluyor • TRT 2, 21.10 Haluk Şahin 'le baş başa sohbet V\ Servisi - ( anlı olarak ekrana gelen "Baş Başa" programının bu bolumune, gazeteeı-\dzar Prot Dr Haluk Şahin konuk oluyor MehmetSo>sarın hazırlavıp sunduğu v apımda, RTUK Yasasfndan haberdekı etık tartismalarına kadar pek çok konıı alınıvor • TGRT, 12.30 XML Programlama Dili 'Yeni Ekonomi' T\ Servisi - Prof Dr Mesut Önen ıle Dr Avşe Bener'ın sunduğu "Yeni Ekonomi~de. "XML Programlama DiM" ele alınıvor Yapımda, Sofrvvare AG'nın Murahhas Azası Ahmet Betil ınternet ekonomısınde çok önemlı bır rol o>navan XML programlama dılı hakkında bılgı verıyor • \TV, 21.30 TRT 2 10.301 'Okudukça' TV Servisi - "Okuduk- ça"da bu hafta ılk olarak, vazar Latife Tekin'le Bod- rum'dakurulan sanatçılare- vı Gumuşluk Akademısı uzenne yapılan soyleşı yer alıvor Yenı çıkan kıtaplann da tanıtılacağı yapımı Tur- gay Kanrürk sunu> or CNNTürk 11.15 Atılanlann haklan T\ Servisi - "Yeni Bir Adım" programında eko- nomık knzın etkısıyle ışten çıkartılanlann ne gıbı hu- kuksal haklara sahıp olduk- lan tartışıhyor Cıilnaz \r- sel'ın sunduğu yapıma Nu- mıl însan Kaynakları Şefı Okşan Algur av ukat Berin Ergin. Sosyal Guvenlık Uz- manı Burhanettin Demirci- oğlu ve lş Psıkoloğu Nursel Tebnan konuk oluyor İnterstar 12.00 'Kırmızı Koltuk' TV7 Servisi -"Kırmızı Kol- tuk"a bu hafta. Çalı^ma \e Sosyal Guvenlık Bakanı \a- şar Okuvan oturuvor lşuı Giırel ve Ümit Aslanbav ın bırlıkte sunduğu yapımda "Seçmende tüm sivasi parti- lere karşı neden bir tav ır v ar ~. "Seçmen küskün miT, "Seç- menin bu küskünlüğüne kar- şı siyasiler ne vapıyorlar" sı- bı sorulara yanıt aranıyoı Canavara dönüşen kahraman NTV 22 05 Güç Dengesi TV Servisi - "Güç Den- gesi"nde, Ortaklık Kon- seyı oncesınde Turkıve- AB ılişkılennde gelınen son nokta ele alınıvor Dev let Bakanı Şükrii Si- na GüreL AB Genel Sek- reter Yardımcısı \olkan Bozkır \ e Dı^ışlen Bakan- lığı Muşavın Aü Hikmet Alp'm katıldığı vapımı. Murat Akgün sunuyor Vlacar asılh vönetmen buBtipi" bütçeli, iddiafa >ap söyteyemedikkri ge dilİe, zekice aktarmavı CUMHUR CANBAZOĞLU 1995 te Roger Donakl- son'ın korku-bılımkurgusu "TehHkeö Tür" 100 mılyon dolar kazanınca yapımcı Frank Mancuso'nun devam fılmı çektıreceğını kestır- mek hıç de zor olmadı lkıncı fılmde yonetmenlı- ğı Peter Medak a emanet e- den Mancuso kahraman ola- rak Amenkalı bır cesur tıp arıyordu Sonunda Mars'a gıden ve gerıye vucudunda bılınmeyen bır v ırusle donen Patrıck Ross uzerıne yazıldı senaryo Hemen belırtehm, pek rastlanır bır durum değıl ama devam fılmı bu kez bı- nncısınden daha ı> ı Mars'takı gorev ı başanyla tamamlayıp dunyaya ayak basan Ross (Lazard) ona ha- kım olan tehlıkelı bır v ıru- sun etkısıyle bır sure sonra hareketlennı kontrol edeme- meye başlıyor Gorev ı dunyayı ele geçır- mek ıçın alt yapıv ı kurmak Bunun ıçın "varatık" tarafı devreye gınyor ve kadmları baştan çıkanp onlan "to- humlamak" yoluyla venı D- NA yapısını ınsanoğluna ak- tanyor ABD"nın kahraınanı bır anda dunyayı tehdıt eden canavara donuşuyor Macar asıllı yonetmen Me- dak, bu "B tipi" bılımkumu- da buyuk butçelı, ıddıalı va- pımlann soyleyemedıkleıı gerçeklen key ıflı bırdille. ze- kıce aktarmayı becenyor CINE 5 21 (X)| Tehlikeli Tür 2 - Specıes 2 / Yon. Peter Medak / Oyn Michael Madsen, Natasha Henstrıdge, Marg Helgenberg, Mykelti VVilliamson/ 1998ABD, 88dakıka. Tv PROGRAMLARI 07.00 Yarınlar Bızım 09.00 Uçurtma 10.05 Belgesel Buyuk Kedılerm Gunlu gu 10.35 Pazar Panorama 12.00 Ya- bancı Fılm: Köpek Konuşursa 13.30 Orhan Boran Sızlen Beklıyor 14.35 Dızı Buyuk Ayı 15.30 TSK Sa- atı 16.00Tele Pazar 19.05 Dızı Aşk Gemısı 20.00 Ana Haber Bultenı 20.25 Hava Durumu 20.40 Yabancı Film: Intikam Operasyonu 22.20 Gezelım Gorelım 22.50 Gece Kahvesı 23 55 Dızı Adlı Polıs 00.50 Ya- bancı Fılm: Sürgun Hayat 02.20 Buyuk Kedılerm Gunlugu 02.45 Dızı Bıg Bear (0 312 490 43 00) 07.00 Haberler 07.10 Belgesel Dunya- yı Keşfedelım 08.10 Belgesel Yalnız Gezegen 09.00 Televızyon Gazetesı 10 30 Okudukça 11.10 Gulumseyın Hayata 12.10 Pa zar Soyleşılerı 13.05 Resım Sevıncı 13 35 Muzık Mo zaık 14.10 Pazar Konsen 15.10 Belgesel DunyaCoğ- rafyası 16.00 Haberler 16.10 Haftasonu Spor 17.10 Belgesel Kuşlann Yaşamı 18.10 Belgesel Yonetmen ler 19.00 Haberler 20.30 Yanşma Haber Ola 21.10 Apolıtık 22.00 Haberler 22.15 Yabancı Fılm. Adını Unutan Adam 00.10 Cazın Buyusu 00.35 Belgesel Dunyamn Harıkaları 01.00 Haber (0 272 259 72 75) 07.00 Yertı Film: Sevgılı Oğlum 08.30 Sızın Içın Seçtıklerımız 09.30 Dort Mev sım Kadın 10.30 GAP Haber 10.45 Çe- kırdek 11.15 Zırveye Dogru 11.45 Bızım Çocuklarımız 12.15 Turk Romanları 13.00 Bır Nefes Anadolu 13.50 Yılların Ötesınden Merhaba 14.25 Merhaba 15.25 Ka dına Sağhk 16.05 Halkalı Şeker 17.15 Şans Yıldızı 18.00 Gıdı Gıde Gap 18.59 TRT 3'e Geçış 19.00 Su topu Fınalı Erkekler (Canlı) 20.00 Sutopu Uçunculuk Maçı Erkekler (Bant) 21.00 Spor 24.00 Kapanış 07.00 Açıkoğretım Lısesı Ders Progra mı 12.00 Öğretmenler Içın 12 25 Er kekler Topluluğu 13.50 Kadınlar Top luluğu 14.20 Fasıl 14.50 At Yarışları (Canlı) 18.10 Bır Bestecı 22.10 Dıyanet Saatı 23.10 Turku Turku Tur- kıyem 24.00 Allı furnam 01.15 Kapanış 07.00 Yarınlar Bızım 09.00 Bıl Bul 09.30 Hayal Koy 10.05 Yorelenmız Turkulerımız 10.35 Pazar Panorama 12.00 Bır Kelıme Bır Işlem 12.45 Yedı Numara 13.30 Orhan Boran Sızlen Bsklıyor 14.30 Bır Nefes Anado- lu 15.20 Cafe Magazın 16.00 Tele Pazar 20.00 Ana Haber Bultenı 20.35 Hava Durumu 20.40 Dızı Çıçek Taksı 21.30 Dızı Tutku Çemberı 22.20 Saz TarveGı tar 23.25 Belgesel Sahnedekı Tutku 00.50 Gece Ha berlerı 01.05 Bır Nefes Anadolu 02.00 Cafe Magazın 02.40 Muzık THM-TSM 03.00 Haberler 09.30 Çızgı Fılm Akıllı Bıdık 10 00 Çızgı Fılm Dıgımon 10.30 Çızgı Fılm Kuçuk Kopek 11 10 Dızı Zeyna 12.15 Pazar Magazın 13.30 Check Up 14 00 Haber ler 14.05 Kokpıf 15.15 Çızgı Fılm Sevımlı Kahramanlar 16.00 Yerh Fılm: Yıkılmışım Ben 18.00 Dızı VIP 19.00 De nızlıspor NK Celıc Futbol Kar şılaşması (Canlı) 21.00 Şahane Pazar 23.00 Ispanya Kral Ku pası Yarı Fınal 2 Maçı Barce lona Celta Vıgo 00.30 Haber Saatı 00.40 Dızı Erken Baskın 02.00 Yabancı Fılm: Büyük Kovboy (0 272 275 57 7 7) • 08.00 Çızgı Fılm Sk T\ğ Pofuduk Ayı 08.30 Super Dısney le Hafta Sonu 09.45 Çızgı Fılm Herkul 10.15 Sana Mısafırlerı 10.45 Harıka Pazar 13.00 Gun Ortası 13.30 Baş Tac114.20 Dı zı Pasıfık Polıslerı 15 20 Dızı Uçuncu Goz 16.20 Yerlı Fılm. Fakır Âşıkların Romanı 18.10 Yerlı Fılm: Mavı Mercedes 20.00 Ana Haber Buttenı 21.00 Hava Durumu 21.05 Yabancı Fılm. 187 22.50 Magazın Keyfı 00 20 Yabancı Fılm: Son Sürat 01.50 Haberler 02.15 Major 02.30 Habercı 04.50 Gecenın Içınden (0 272 291 10 00) 07.30 Çızgı Fılm Ku- sağı 08.45 Çocukça 09.45 Yanşma Ye nı Hugo 10.30 Yerlı Fılm: Alışı- nm 12.30 Pazar Sürprızı 13.45 Sınyal 14.30 Belgesel Nar ı Beyza 15.30 Yerlı Fılm: Unırtu- ;^s»-»-«4 10.05 Yenı Ekono ^ P f " mı11.00 Haber 11. 05 Otoban 12.05 Gundem Dışı 13 00 Haberler 13.10 Italya Lıgı nde Geçen Hafta 14.00 Haber 14.10 Bas- ketbol Panorama 14 40 Formu- la 1 Ozel Programı 14 50 For mula 1 (Canlı) 17.00 Haber 17.10 Motorspor 18.00 Haber 07.45 Çızgı Fılm Kuşagı 08 45 Çızgı Fılm Temel Reıs 10.10 Yerlı Fılm. Mıymıntılar Kralı 12.00 Kırmı zı Koltuk 13.20fckopazar14 10 Yerlı Fılm- Senede Bır Gun 16.20 Pazar Ekspres 17 40 lan Kadın 17.30 Yabancı Fılm: Gızlı Ajan 19.30 Ana Haber Bultenı 20 45 Dızı Avanak Aptı 21.45 Pazar Keyfı 23.30 Showspor 00.15 Haber 00 30 Yabancı Fılm: Takıp 02 15 Net Tıvı (0 212 355 01 01) 18.10 Avrupa dan Futbol 18.30 Tenıs ATP Tour 19.05 Tekno Gunluk 19.40 Sporda Bugun 20 00 Haber 21.05 Belgesel Şıfre Kırıcılar 21.30 Yenı Eko nomı 22.00 Haberler 22.05 Guç Dengesi 23.00 Haberler 23.05 Herald Trıbune 00.05 Futbol Yıl- dızları 00.30 Basketbol Pano rama (0 212 335 00 00) Yerlı Fılm: Istasyon 19.30 Ana Haber Bultenı 20.50 Yerlı Fılm: Sev Kardeşım 22.40 Kabare- Kabaıe 23.50 Yaşam Savaşı 01 10 Gece Hattı 01.30 Spor Gecesı 01.40 Dızı Gorevımız Tehlıke (0 212 448 80 00) 09.30 Oyun Zamanı 10.30 Oto Magazın 11.00 Mutfak Keyfı 12 00 Haberler 12 30 Baş Başa 13.30 Yerlı Fılm Hulya 15 30 Eko Lıfe 16 00 V anı Vatar 17 00 Haberler 17.05 Yabancı Fılm. San Antonıo 19 00 Ana Haber Bultenı 20.30 Yerlı Fılm: Hayat Bayram Olsa 22.00 Yabancı Fılm: Olmak ya da Olmamak 00.30 Gece Haberı 01.00 Ya banu Fılm. Cehenneme Do nüş (0 272 652 25 60) f 08.15 Net 09.00 Haberler 10.15 Özel Sek- tor10.455 Vıtes 11.15YenıbırAdım 12.15 r i t l . l f l Entelektüel Bakış 13.00 Haberler 13.15 Turkıye den Spor 13.45 Gezgın 14.10 Pıvot 15.15 Global Bakış 16.00 Haber 17.15 Stıl 19.10 Fes- tıval Gunluğu 20.00 Haberler 20.1512 Yıldız 20.30 S- por 21.15 ÇNN Turk Muzık 22.10 CNN Turk Perspek- tıf Kore 23.05 Fınans Analız 00.10 Avrupa'dan Fut- bol 01.00 Haberler (0 212 478 50 00) 09.10 Gazete Haberlerı 10.10 Tenıs Clup 11.10 Spor Manşet 12.10 Turızmden Tur- kıye ye 60 Mılyar Dolar 13.35 Tatıl Rehbe- n 14.10 PackShot 15.10Tenıs Karşılaşması 17.10 Yıl- dız da Sohbet 17.40 Seyahatname 18.30 Yorumsuz 20.00 Ana Haber Bultenı 21.00 Muzık 22.00 Yaban- cı Fıfm. Geçmişteki Sevgılı 00 00 Haberler 00.40 Yabancı Fılm Afrıka Kraliçesi (0 212 288 57 52; f T ^ P ^ 5 07.30 Çızgı Fılm Kuşagı 10.30 Yerlı Fılm: tM^Mm Anadolu Kını 12.00 Adrenalın 13.10 Ya- **«ı—^ bancı Fılm. Adalete Yolculuk 15.00 Çız- gı Fılm Bulmaca Evı 15.30 Çızgı Fılm Kuçuk Hıppo (T) 16.30 Dızı Super Dedektıfler 17.00 Haber 17.10 Damlalar 18.20 Yerlı Fılm: Ne Fayda 20.00 Ana Ha- ber Bultenı 20.40 Spor Gunluğu 20.50 Yabancı Film: Meıiın'ın Dönüşü 22.40 Eskımeyen Dostlar 23.40 Haberler 23.50 Yabancı Film: Amaçlan Uğruna 01.30 Yerh Fılm Ne Fayda (0 272 373 50 00) 10.00 Keşıf Guncesf 11.00 Extreme Australıa 12.00 Buz Çağı nın Teh lıkelerı 13.00 2000 ın Ötesı 13.30 Gı zemlı Okyanuslar 14.00 Efsane Top raklar 14.30 Uzaklardakı Afrıka 15.00 Keşıf Guncesı 16.00 Bıg Stuff 17.00 Derbyshıre ı ne Batırdı 18.00 Ekınoks 19.00 Ilk Otopsıler 20.00 inşaat Harı- kaları 21.01 2000 ın Otesı 21.30 Gı zemlı Okyanuslar 22.00 Efsane Top- raklar 22.30 Uzaklardakı Afrıka 23.00 Keşıf Guncesı (0 272 288 75 75) B a l e N l 9 e l K e n nedy 09.00 Yabancı Film: Cımarron 11.00 Davvson s Creek 12.00 Freaks and Geeks 13.00 Konser The Offspnng 14.00 Cybernet 14.30 Dızı lkıncı Şans 15.30 Dızı Buffy 16.30 Dızı Two Guys 17.00 Dızı Bette 17.30 NeydıOGunler 18.30 Dızı The Street 19.30 INFO 20.00 Çızgı Fılm Sımpsons 20.30 Dızı Seınfeld 21.00 Yabancı Fılm. Şafak Sökmeden 23.00 Sourh Park 00.30 Rock Konse n llhan Erşahın (0 212 330 01 01) '¥•• 5 07.15 Çızgı Fılm Az Pışmış 08.30 Ya- bancı Fılm Sokakta Yılbaşı 10.05 Ya- bancı Fîlm Amerıkan Guzelı 12.10 Ya- bancı Fılm Yemek Ayını 14.10 Yabancı Fılm Kızları Öp 16.00 Yabancı Fılm Yatağımdakı Kız 17.50 Ya- bancı Fılm Hava Kuvvetlerı Bır 19.45 Dızı Soprano 20.45 Cıne 5 Haber 21.00 Yabancı Fılm: Tehlıkelı Tür 2 22.30 Dızı Sex and the Cıty 23.00 Yabancı Fılm Mıss Amerıka 00.35 Haber (0 272 336 75 15) 06.00 Klıp Armonı 08.00 Trafık 09.00 Klıp- ¥S lerden Seçmeler 12.30 Kıtap Dunyası 13.30 Ankara Gunluğu 15.30 Star Saat 19.30 Ana Haber Bultenı 20.30 Bır Zamanlar Mazıye Bak 22.00 Flash Gundem 01.00 Bır Şarkıdır Yasamak 02.30 Kıtap Dunyası (0 272 256 82 82) MEDICAL CHAMHEL 10.05 Çocuk Belgesellerı 11.00 Sağhk Olsun 12.05 Evımızdekı Dostlar 13.00 Guzellıkler Dunyası 14.05 Hayatın Gu- zellıklerı 16.05 Super Şehırler 16.30 Sağlıklı Urunler 18.00 Yaşadıkça 18.05 Bır kahve Içımı 19.10 Uygar- lıklara Yolculuk 20 05 Mesleğını Renklendırenler 21.05 Terapı 22.05 Tarık Mınkarı 22.30 Super Şehırler 23.05 Yasak Eima 00.30 Denızler Altında (0276428 08 50) 15:00 Formula 1 Avrupa Grand Prıx Yarış-Canlı yayın 21:30 Yeni Ekonomi E hcaret Uzmanı Dr Ayse Bener ve Mesut Onen ıle bılışım ve ekonomi Güç Dengesi Murat Akgün ile savunma ve strateji Konuk Devler Bakanı Şukru Sına Gurel TSHcıyc'run Hafa«r Kanab www ntvmsnbc com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog