Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

24 HAZİRAN 2001 PAZAR CUMHÜRİYET SAYFA DIŞ HABERLER dishab(a cumhuriyet.com.tr 11 Castro pahatsEdandı • HAVANA (AA) - Küba Dev let Başkanı Fidel Castro. başkent Havana'da halka seslenırken baygınhk geçırdı. Güneşın yakıcı sıcağında halka hıtaben konuşan 74 yaşındakı Castro. 10 dakıka sonra yeniden kursüye çıkarak halkı rahatlattı Nijerya'da çatışmalar • ADUBİ(AA)- Nıjerya'da çıkan etnık çatışmalarda çok sayıda İtişı öldü. Olaylann 12 Haziran'da Azen toplumunun bır hdennın Tıv kabılesı tarafmdan öldürülmesı üzenne çıktığım ve şimdiye kadar onlarca kişinin öldürüldüğü bıldırildı. halya'da 6-8 korkusu • ROMA(AA)-ltalyan gızli servisi Sisde, Cenova'da 20-22 Temmuz\ia yapılacak G- 8 doruğu sırasında küreselleşme karşıtlannın bırkaç polisi rehıne almak ıstedığıni açıkladı Gruplann, zır\e sırasında telefon hatlan, uyduantenlen ve bılgısayar ağlannı sabote etmeye hazırlandığı da bıldınldı. Yugoslavya'nın eski liderinin USSM'de yargılanmasının önünü açacak kararname onaylandı Aüloşeviç Lahey yolcıısuDış Haberler Servisi - Yugoslavya hükümetı, eskı Devlet Başkanı Slobo- dan Miloşeviç'ın Lahey'deki Uluslara- rası Savaş Suçları Mahkemesı'ne (USSM) teslım edılmesinı sağlayacak kanun hükmünde kararnameyi dün onayladı. Böylece, Mıloşeviç ve diğer savaş suçlulannm Lahey'de yargılanmala- nnın önü açılmış oldu. Miloşeviç'ın, Kosova'da ışledıği savaş ve insanbk suç- lanndan dolayı USSM'ye göndenl- mesı, Yugoslavya'mn mılyarlarca do- lar para yardımı alabılmesi ıçm Batı- lı ülkelenn öne sürdüğü koşullann ba- şında gelıyor. Enformasyon Bakanı Slobodan Oriiç, hükümetın dün yap- tığı toplantıda savaş suçu sanıklannın USSM'ye göndenlmesıni öngören ka- rarnameyi kabul ettığını söyledı. Kararname hükümette bölünmeye yol açtı. Yugoslavya Cumhuriyeti'nı oluşturan Karadağ Cumhunyetı'nm hükümettekı bakanlan, kanun hük- münde kararnameyi protesto için top- • 29 Haziran'da yapılacak mali yardım toplantısına ABD'nin katılımını güvence altına almak isteyen hükümet, USSM'yle işbirliğini öngören kanun hükmünde kararname çıkardı. Ancak kararname hükümette bölünmeye yol açtı. lantıya katılmadı. Karadağ Sosyalıst Halk Partisi'nin (SNP) bakanlan, ba- kanlık görevlerinden istifa etmeyi de önerdiler. Bakanlann istıfasının SNP tarafından onaylanması gerekirken ıs- tifaların kabulünün Sırbistan'ın de- mokrasi ve reform yanlısı yetkililen- ninbirazınlıkhükumetiyle görevi sür- dürmesini güçleştireceği ya da sonun- da hükümetin çökerek yenı federal se- çimlere gıdılebıleceğı kaydedildi. De- mokrasi yanlısı Sırp liderNeboysaCo- viç, USSM ile işbirliğinin bir BM üye- sı olan Yugoslavya'ıun yükümlülüğü altında olduğunu söyleyerek "Uzun süre Müoşeviç'inrehineİeriolşıamıza izin vermemeİryiz" dedı. Iktıdardakı Sırbıstan Demokratık Muhalefetı'nin (DOS) koalisyon or- tağı SNP, geçen ekime kadar Miloşe- viç liderhğındekı Sırbistan Sosyalist Partisi'nin müttefikiydi. SNP oy kaybından korkuyor SNP, Mıloşeviç' ın akraba ve mütte- fiklennın yaşadığı Karadağ da oy yı- tırmekten korktuğu ıçin öncekı gün, USMM'yle işbirliğini öngören yasa ta- sansına destek vermemış, tasan gen çekılmıştı. DOS'un parlamentoda her- hangı bır yasayı çıkarabılmesı ıçın SNP'nın onayını alması gerekıyor. Hükümet, çareyi kanun hükmünde ka- rarname çıkarmakta buldu. Yolsuzluk ve görev ı kötüye kullanma gibi suç- lardan dolayı cezaev ınde tutuklu bu- lunan Mıloşeviç yaptığı açıklamada, USSM'nm suçlamalarını reddederek "Her şeyi ulusun ve devletin çıkan için yaptun. Nihai hükmü tarih verecektir" dedı. Batı Yugoslavya'ya USSM'yle ış- bırlığı konusunda baskı yapıyordu. Belgrad'a malı yardım da bu koşula bağlanmıştı ABD. 29 Haziran'da Brük- sel'de yapılacak ve Yugoslavya'ya ma- li yardımın ele alınacağı toplantıya, an- cak USSM ıle ışbırlıği konusunda iler- leme sağlanması durumunda katıla- cağını bildırmıştı. Hükümet bu ne- denle toplantıdan önce Batı'ya, mah- kemeyle ışbırlığıne hazır olduklan mes>ajını vermek ıstıyordu. Sıyasi göz- lemcıler yalnızca kararnamenın ABD'yı tatmın etmeyeceğını, Was- hıngtonın toplantı tanhine kadar bır ya da ıkı sa\ aş suçlusunun USSM'ye teslım edıldığını gormek ısteyeceğını dıle getınyorlar. UYARILARA KARŞIN OPERASYON SÜRÜYOR Usküp kulaklannı tıkadı Dış Haberier Servisi - Makedon- ya'da ateşkesı bozan ordu, NATO ve ABD'nin uyanlanna karşın Ulusal Kurtuluş Ordusu (UÇK) milıtanlan- na karşı saldınlannı sürdürüyor. Orduya bağlı tank ve helıkopterler, dün sabah mılitanlann elindekı Ara- çınova köyünü yeniden bombalama- ya başladı. UÇK, başkent Üsküp'e 10 kılometre uzaklıktaki kasabadan baş- kentı bombalama tehdıdınde bulu- nuyordu. Görgü tanıklan, Mi-24 he- lıkoptennin kasabaya dün sabah ye- niden ateş açtığını ve köyden duman- lann yükseldığım söylediler. •kasahanın 3'te rini aldık' Ordu Sözcüsü Blagoya Markovski dün yaptığı açıklamada, pıyade bır- hklennın kasabanın 3 'te 1' ını ele ge- çırdıklerını, ancak kasabanın tamamen alınmasının birkaç günü bulabılece- ğını belirttı. Mılitanlann da otoma- tik tüfeklerle ordunun bombardıma- nına karşılık verdiklen bildirildı. Makedon ordusu 7 asker kaybettı- ğını bildınrken kasabadan kaçış da sü- rüyor. NATO Genel Sekreteri George Ro- bertson,öncekı gün Makedonya'da ça- tışmalann yeniden başlamasını "tam birçılgınlık'' olarakdeğerlendirerek, Üsküp'e, Arnavut mıhtanlara yöne- lık saldmlan durdurması çagnsında bulundu. Robertson, "Bu kadar has- sasbir dönemde,;kkktiııyeniden baş- latdmasıdelitiktir'' dedı. ABD Dışış- len Bakanlığı'ndan yapılan açıklama da taraflara derhal ateşkes çağnsı ya- pıldı. Arnavut ve Slav partilen arasında- ki banş görüşmeleri, Arnavutlann ikı uluslu federatıf yapı talebınde ısrar et- melen nedeniyle çıkmaza gırmiştı. Çaüşmalar yüzünden son birkaç günde yüzlerce sivil Kosova'ya geçtL (AP) Tatilcilerin %10'u reklamla, %90'i tavsiye ile kendi otellerini bulurlar... Restorant S Hmu C lub Onent, Arrtık Çağın adalet. sağlık ve banş ıçın buluşma merkezı olan Oren'de denıze "sıfır bınbır yıldızlı bır tatıl köyudur Homeros'un doğum yen "Işıklar Sahıirnde Dunyanın atmosfennde okstıen oranı en yuksek ıkı noktasından bın olan Edremıt Korfezfnde Zeytın Rrvıerasrndadır Club Onenrte Ege sıtılınde yapılmış 62 dubleks yapının her daıresı 2-4 veya 4-6 kışılık aıleler ıçın tasarlanmış ıçlennde duş/V/C ve telefon otan odalardan oluşur Tum kapılar dev bır botanık bahçesıne açılır Bahçe bıter, ıncecık kumlu plaj başlar Ozurluier ve engellıler ıçın turmıyle duzayak, veıeteryanlar ve dıabetikier ıçın sorunsuz tatıl Gunluk doktor vızrd 14^3006.2001 Ofi başı YP 24.000.000 TL, 0-12 r*ş ûcntsiz, (3.)-4.-S.-S. Uşileı, 12.000.000 TL Club Orient Holidav Resort, Ören-Burhanive Tel: 0.266.416 53 54 - 416 34 45 • Fax: 0.266İ416 40 26 OrM'lt Wf IİMI cttrtctttfiı »ww club-onent com ÖDEME EMRİNİN İLANEN TEBLİCt OSMANÎYE1. İCRA MÜDLTILÜĞÜ'NDEN 2000 979 Alacaklı Türk Tıcaret Bankası A Ş Vekılı A\ Fatoş Nezıhe Türe - Av Emıne JUracık - \\ Te\fıkYaman Borçlu Mahmut Çıftçı - Ruaıye Mah LıseYoluNcr HOsmanıye Borçmıktan 800 000 000 - TL ıFaız vemasranarhanç)Takıpda>anağı 25.04.2000 vadelı bır adet bono Alacaklı tarafından aleyhııuze gmşılen ıcıa lakıbı sırasında adınıza çıkanılan odeme emnnın bıla ıade gelmesı ne- deniyle hakkınızda Emnıyet araşnnlması yaptınlmış ıse de adresınızın tespıtı mümkûn olmadıgından ödeme emnnın ılanen teblığıne karar \enl- mış olup, yukanda yazılı borç ve masraflan ış bu ödetne emraun teblığı tanhınden ıtıbaren 10 gunluk yasal süreve 1^ gün ılave ıle 25 gün ıçınde ödemenız, takıbın dayanağı senet kambıyo senedı nıtelığını haız değılse 5 gunluk yasal süre\e 15 gun ılave ıle 20 gûn ıçınde açıkça bır dılekçe ıle Tetkık Mercıı Hâkımlıgı'ne bıldırmemz. aksı takdırde kambıyo senedmdekı ımzanın sızden sadır olmu> sayüaca|ı, ımzanın haksız yere ınkâr eder- senız senede dayanan takıp konusu alacağın yüzde 10 oranında para cezasına mahkûm edıleceğınız borçlu olmddıgınız \ eya borcun ıtta veya ım- hal edıldıgı veya alacagın zamanaşımma ugrâdığı hakkında veya yetkı ıtırazımz varsa bunun sebeplen ıle bırlıUe 5 gûnlük \asal süreye 15 gün ıla- ve ıle 20 gün ıçınde Tetkık Mercıı Hâkımlıgı'ne bır dılekçe ıle bıldınlerek tetkık mercunden mrazm kabulüne daır bır karar getırmedıgınız takdır- de cebn ıcraya devam olunacagı. ıtıraiedılmedıgıve borç ödenmedığı lakdırde 10günlûk>asalsüre>e 15 gûn ılave ıle 25 gün ıçmdel t K 74 mad- de gereğmce mal beyanında bulunmanız. bulunmazsanız hapısle tazyık olunacağmız. mal beyanında bulunraaz \ eya hakıkate aykın beyanda bu- lunursanız aynca hapısle cezalandınlacagımz, ödeme emnnın teblığı yenne kaım olmak üzete ılanen teblığ olunur Basın 35684 Bilgisayar Kullanan Gerçek Aydınlar!.. NASIL KULLANIYORSUNUZ Bılgısayarınızı ? 1 - 2 parmakla BİÜNÇSİZCE mi ? 10 parmakla + bakmadan UZMANCA nıı ? Aradaki farkı düşünmek istemiyorsanız: n\\t DEMZ TATtL EVLERt Türkıye'nın cennet köşesi, mavı bayrak odulu, Marmans Turanç Koyu'nda denize sıfır, yuzme havuzu, havuz bar, sabah ve akşam zengin açık büfe, her cumartesi havuzbaşı barbekü partı, tûm pide ve pizza çeşıtlen, odalarda müstdkıl elektnkli şofben, klima, müzik, telefon 0-2 yaş ücretsız, aynı odada üçüncü kışı %50 ındınmL Iki Kişilik Odada 1 Klşi 7 Cece 8 Cün 150.000.000.-TL RezervasyOD Tel 0 252 476 71 90-91 Fax 0 252 476 70 07 www hotelmavıdenız com İ^RINCESS Princess Otel Güvercinlik - Bodrum Bodrum'un en güzel koyunda, sessiz ve sakin doğa ortamında, v0 Odalarda telefon ve sıcak su, i^ Yüzme havoızu, \^ Damak zevkine uygun mutfak, ı> Eşsiz koylara yatla gezintiler, ı> Her gün canlı müzik. Açık büfe, tam pansıyon 15 000.000.-TL Telefon: (0252) 374 52 43 - (0252) 374 50 93 Cumhurİyet Gazetesi bizden SAYDAM YALÇIN DOĞAN Sopayı ve Sıpayı Eksik EtmeyeceksinL. Atı terbiye etmek, atı tımar etmek, atı eğıtmek... Hayır, bunlann at ıle ılgısı yok!.. Ya?.. Halk ve siya- setie ilgısi vari. Yeri geldikçe, her gün kuilandığımız siyaset söz- cüğü, Ârapça siyasa sozcüğunden türüyor. Siyasa ise at tımar etmek, at eğrtmek, at terbiye etmek anlamına getiyor. Yanı siyaset, halkı terbiye etme- nin ve eğitmenin temel yolu!.. "Sakın haa, ben ne der- sem o olur, yoksa, kanşmam haa!.." Bızde yuzyıllar- dır geçerli mantık. Buna karşılık, Batı'da govemment sozcuğu yö- netmek, devlet işlerini yürütmek anlamını taşıyor Bizimle Batı arasındakı siyasal fark, sankı gelmış, tek bir kavramın içine sıkışmış kalmış gibı. Onlar siyaset yoluyla halkı yönetiyor, biz terbiye ediyoaız!. Baktık kı pek edemıyoruz, o zaman döv Allah dov1 Ister sopayla, ister mahkeme karartanyla!.. Yurttaş olmak, tab'a olmak öteyandan, yurttaş kavramı da, bızde ve Batı'da gelenege uygun!.. Bızde Arapçadan aktarma "tab 'a" sözcüğü, bağımlı olmak, tabi olmak, ast olmak demek. Yanı, yurttaş dedığın, bağımlı olacak, tabı ola- cak, ast olacak. Tımar edenler ne ısterse onu yapa- cak. Batı'da, oturduğu kentın, eskı deyımle, sitenin yönetimine katlan kişiye yurttaş denıyor. Grekçe- de polrtes. Ingılizcede citizen, yanı yurttaş site yö- netimine katlan özgür kişi anlamında. Yurttaş ol- mak... Bızde tımardan geçmek, Batı'da yonetıme katılmak!.. Daha 6. yüzyılda, Türk soylan, bızım atalarımız kent planlannı bir çember içinde tasartıyor Kent- ler daire bıçımınde olursa, merkezdekı yonetıcı her- kese eşit uzaklıkta ve her şeyi görebilecek durum- da, yanı olup bıten her olaya ve kentte oturanlara hâ- kim!.. Batı'daki kentler (siteler) ıse genellıkle su kenarla- nnda. Arkadaki ovalar alabıldığıne uçsuz bucaksız. Daha çok açılmak, daha fazla nefes almak, merkez- den uzaklaşmak, çembeıien kırmak. Kent planlan, yerteşim mekânlan özgüriüğün simgesi gibi. Şevketlü, sivri uçlu değnek Sözcukler, kavramlar, araçlar, yaşama bıçımlen, yay- gın deyımler, hepsı bırer ıpucu. O ulkedekı tanhın, sos- yolojinin, o ülkede geçerli anlayışın, yönetım uslubu- nun aynası. Hiçbiri tesadüf degıl Gerçekle bıre bır uyum içinde. Herhangı bır olay, bunlan doğrulama- yayetıyor. Omeğın, yaygın deyımlerden biri, "Kadının sırtın- dan sopayı, kamından sıpayı eksik etmeyeceksın!.." Kademe kademe Erkek sopayı kadında, buyuk kar- deş kuçuk kardeşte, oğretmen ogrencıde, muhtar ma- halledeki komşusunda, kademe kademe yukanya ka- dar çıkıyor. Nıhayet, devlet yurttaşında!.. Ne uğru- na?.. Adam etmek uğruna!.. Adam olmak, buyuk- lerimiz gibi düşünmek!.. Ya aksı olursa''.. Hu hu, elem tere fiş, kern gözlere şış!.. Eskiden genel olarak ıktıdar sahıplenne, ozel ola- rak padışahlara boşuna, "Şevketlüm" dıye hrtap et- miyorlar. Kökenı "şevka" olan bu hıtap bıçımı, çok şeyı ele veriyor. Şevketlü, yani diken, yani çivi, ya- ni sivri uçlu değnek, yani iktidar anlamında 1 . Sözcüklenn kokenını araştıran unlu bılım adamı Ber- nard Lewis. bu alanda vazgeçılmez bır kaynak. Tıp- kı, bu yazıda yer alan alıntılardakı gıbı. E-mail: ydogan(n cumhuriyetcom.tr Faks:0212 513 90 98 Fiyatlarımız (tam pansıyon. a^ık bııje) Haziran - Eylül: 13.000.000.- TL Temmuz • Ağustos: 16.000.000.- TL. Mavı, yeşil ve dostluğun birleştiği yer OTEL MİMAS Otele ait özel plaj, mavi bayraklı bir deniz, spor alanları, oyun salonu, yüzme havuzu, animasyonlart ve her gece canlı mü'ziği ile Otel Mimas *** tatılyapma imkânım orta gelirli dostlarımızm hızmetine sunuyor Cumhurİyet gazetesi bizden Tel: 0 232 731 28 68-67 Faks: 0 232 731 28 66 Otel Mimas Karaburun/îz/nir YAZIK DEGIL MİGözlerinize ? Zamanınıza ? > 14 Dunya Rekoru 1 y ' 28 Dünya Şampiyonlugu oîHOM!iıosı«MTE«vı«u;is«r»Mwsuıı! ı j ı l 76.231 Gence Meslek-ls aâP_J|ös www.sampiyon-kurslari.com.tr - sampiyon@superonline.com ONPARMAKLA + BAKMADAN BİLGİSAYAR KULLANIMI İŞLETMENÜK + MUHASEBE DAKTİLO + YABANCI DİL ESKI FİYATLARLA 3eyazıt: 517 92 57 Kadıköy: 3361150 Şişli: 230 90 37 Bakırköy: 56129 06 51792 58 10216ı 3380842 234 30 49 5713131 ANTİKÖRBTDETÜRKVEAVRUF* KÜLTÖRLERtYLE İÇİÇE TATİLYAPMAK AYRICAJJKTİR HOTaKONAKUUf FO-TURVUA8 ^L '*~ & 25 koruk odisı, 100 kışılık restoran ı Hızino 2001 "Ya^b" meşe palamudu ajaçlannn lezız Ege&Avrupa I HadKomkIjılc-lki|iYP14JX)0İM0.-TL altında Antık Şehır Oren m ustunde muttak çqttien, snack bar, kükürel Fer Tur Vıüas 1 Kıç YP 15 000.000.-TL ve gulkr çımlerk ıçıçe 13 apart luks eglcnceler, su sporkn, tanhı geakr ( 0 6 ^ u c r e B l 2 7 12x^^501 vılla 2 <xk salon gmı, balkcn İNCE EL£NMİŞ, ALTIN SARISI KUMLU, YUZME İŞTAHINI2 KABAWACAK OLAN ÖREN PLAJI" Tel: (266) 416 43 01 -02 Fax: (266) 416 43 03 Ören-Burhanıye Okurlar bıhr, O hep vardı.. Yıllarca sûregelen dınlence ahşkanlığı -"* 'ARTEMtS ÖREN TATÎL KÖYÜ' \rtemıs Tatıl Koyü, 30 000 m2'lık bır alanda denızın hemen kıyısında kunılmuştur 112 standart oda ve 6 suıt toplam 245 yatak kapasıtesı. peyzaj düzenlemesıyle ünlü. rengârenk çıçeklenn kokulanıu yavdıâı taul köyumüzde tum odalarda balkon dırekt telefon. 3 kanal müzik yayını ve mmı bar. ısteğe bagli T\r mevtut- tur \hşvenş yapmak ısteyenler mını çarşunızdan yarartanabılırler Mını çım futbol basketbol, plaj voleybolu sahalan, masatenısı, tenıs \e btlardo. ıdeal bır olanak sunu>«->r Çoeuklar, Artemıs Tatıl Koyü'nde oyuna ve eglenceye dovacaklar Çocuk havoızu. çımle kaplı ovun par- kı. >an açık atan salonumu/ onlara gûvenlı ve neşelı ortam sunuyor Kahvaltı ve akşam yemeklennde tatıl koyumûzun açık bufesı. her zevke uvgun. Turk ve dünva mutlağın dan zengm seçeneklerle karşınıza çıkıyor A la Carte RestauranU Kafeterya. Snack Bar ve Havuz Bar gflnun her saatı hometınudedır l>ı ve mutlu bu vatıl geçumcroz dılegıyle HAZtRAN DBL P P 20 OOO OOO - SNG SUPP İOOOOOOO- TH1RDPERS 14 000 0 0 0 - * Yukandakı fıyatlara açık bufe kahvaltı akşam yemeğı dahıldır * 0-6 yaş çoeuklar ücretsız * "*-12 >aş çocuklarQ o50 uıdınm \rtemıs Oren Holıday Resort, Ören - Burharuye 1 el 0 266 416 37 76 ^bx) Faks 0 266 416 32 26 Web Page www artemıs gen tr
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog