Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyef 'l.uplm SANGILIYÎLLAR KUŞATILMIŞ SOKAKLAR Hikmet Çetinkaya Çağ Pazarlama A Ş Turkocağt Cad. No. 39/41 (343C4) Cağaloğlu-lstanbul Tel. (212) 514 01 96 Cumhuriy 2000'Lİ YILLARA BAŞLARKEN DÜNYA VE TÜRKİYE Erol Manisalı Çağ Pazarlama A Ş Turkocağı Cad No 39/41 (34334) Cağatoğlu-lstanbul Tel (212)514 01 96 78. YIL SAYI: 27654 / 400.000 TL (KD\Z,ç,nde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARi: NAOİR NADİ (1945-1991) 24 HAZİRAN 2001 PAZAR PARÇALANAN MİLLl GÖRÜŞ Yînelenen Gerçek... Üç buçukyıl önce Refah Partisi kapaüldığı zaman bu köşede yayımlanan yazı şöyle başljyordu: "... Bu kararın tarihsel olduğu kadar hukuksal ol- duğunu belirtmekte yarar var. Yürürlükteki yasalar açısından Refah Partisi'ne ilişkin karar kaçınılmazdı. Hukuk devletinde hiçbir mahkemeden yasalan gör- mezlikten gelerek karar vermesi istenemez " Üç buçuk ytl sonra bu- gün, değjşmiş bir şey var mı?.. Refah Partisi'nin Fazilet adıyla s./asal yaşamda de- vam ettiğini sövlemek 'ma- lumu ilâm'dan başka bir anlam taşımaz. Ancak Anayasa Mahke- mesL yaşanan olgunun bu yaıuyla Ugüenmemiş, yalnız Fazilet PartisPnin İaikliğe aykın e\ lemlerini karanna gerekçe >apnuşOr. Böylece kapatma karan daha etki- ti bir anlam kazanmakta- dır. • Anayasa Mahkemesi'nin karanna ilişkin yorumJann -içerde ve dışarda- günün gündemini oluşturacağı kuşkusuz~. Parti kapatmanın sevim- li ya da hoş bir işlem olma- dığı biliniyor. Ancak bu ko- nuda hedef şaşırtmanın ne bir yaran vardır, ne de dü- rüstlükle bağdaşır yanı bu- lunmaktadır. Bu ülkede la- iklikilkesi demokrasinin ve hukukdevletinin temel ku- ralısayıhyorsa, her partinin ve poütikacııun geçerli ku- rala saygı göstermesi gere- kir. Yürürlükteki yasalar değiştirilmedikçe yargıçlar ellerindeki kanun madde- lerine göre karar vermek zorunda kalacaklardır; kendi kendimizi aldarma- mn bir yaran yoktur. Yasalan -en başta anaya- sayı- değiştinnek Meclis'in elindedir. Kimi politikacı- mn hcm parti kapatmaya karşı olduğunu söylemesL, hem de bu yolda herhangi birgirişime geçmemesi din- ci kesime göz kırpmakian başka bir anlam taşımıyor. • Bu yazıyt Refah Partisi kapankhğı zaman yine bu köşeden yapüğunız uyany- la bitiriyoruz: "Refah Partisi'nin en bü- YÛk suçu, halkı 'Lâik - MüslümaıT diye ikiye ayı- rarakbu çarpık ve düşman- ca çelişki üzerine siyasal iktidannı kurmak yolunda- kj inadıydı. Bu üıadının kurbanı oldu." Fazilet de bu inadı sür- dürmedi mi?.. Sürdürmeseydi, bir teset- türlü bayan milletvekilini BiyükMifletMeclisi'ne so- karak ortalığı birbirine ka- tar mıydı?- Cumhuriyet Tûrkiye- si'nde dine ne kadar saygı gcsterilirse gösterilsin, din- cilgegeçitverflmeyeceği bir kez daha vurgulandı. İnanç sömürüsü kutsal dhe en büyük saygısızlık- ta Cumhuriyftf MNP'den Fazilet'e... Necmettin Erbakan ve arkadaşları yıllarca Batı'yı kötüledi ve düşman olarak gösterdi... Son zamanlarda Batı'ya Türkiye'yi şikâyet ediyorlar. Neden? Ne değişti? Bu yazı dizisinde, Milli Nizam Partisi, Milli Selamet Partisi, Refah Partisi ve Fazilet Partisi'nin serüvenleri, dünyadaki Islami hareketlerin gelişimine paralel olarak ele alınıyor. UZllfT fAtTİÎİ Yakın gelecekte ne olacak? • Milli Görüş hareketi neden 32 yıl sonra bölünüyor? • Yenilikçiler'le Gelenekçiler arasında ne fark var? • Yenilikçiler'in neresi yeni? • R. Tayyip Erdoğan hangi çevrelerden destek alıyor? • Erbakan'ın halefi kim? • Gelenekçiler kendilerini yenileyecek mi ? R U Ş E N Ç A K I R ' ı n y a z ı d i z i s i y a r ı n Cumhuriyet ' t e Erbakan, beşinci partisi için Tayyip Erdoğan'ın önünü kesmeyi hedefliyor Emanetçi arayışı5. parti fiafta İÇİnde kurulacak Necmettin Erbakan, "Milli Görüş" hareketinin kapatılan dördüncü partisinden sonra beşinci partiyi kurmak için çalışmalannı tamamladı. Eski FP yönetimi, öncelikJe yeni oluşumcu milletvekillerinin aynlmasmı geciktirmek için girişimde bulundu. Yeni partinin hafta içinde kurulması bekleniyor. Yeni parti için kulislerde dün ""Selamet", "Saadet", "Yeniden Büyük Türkiye" ya da "Büyük Türkiye" adlan konuşuldu. Kapatılan Fazilet Partisi Genel Başkanı Recai Kutan'ın, yeni partinin liderliğini devralmamak için Necmettin Erbakan'dan "affını istediği" öğrenildi. Sözde yenilikçi kadro Siyasette dengeler Yalıdan Meclis sıralarına FP'nin Anayasa Mahkemesi'nce kapaokuğı gÜBÜn akşamında,Necmettin Erbakan'uıAbdi İpekçj Spor Salonu'nda verdiği konferans, Milli Görüş tarihinde ilk kez bu denli kesin ve açık biçimde ortaya çıkan yol aynmına ilişkin Uginç ipuçlan verdi Milli Görüş geleneğinin "Hoca"sL, tabandaki tarnşümaz gücünü bir kez daha kanıtiarken salondaki "Ne diyorsa o", "Efsanegeri donüyor" yazılı dövizler ve "Hoca'vı satanı biz de satanz", "Hoca'ya sadakat şerefimizdir" sloganlan dikkat çekkhdi. Numati Kurtlllmuş'un ismi Ön planda Erbakan'ın yeni "emanetçi genel başkanı" olarak eski Istanbul 11 Başkanı Numan Kurtulmuş'un adı ön plana çıktı. "Gelenek ve yenilik arasında bir isim" olarak tanımlanan Kurtulmuş, ABD'de eğitim görmesinin yanı sıra teşkilattan yetişen bir isim olarak da "Milli Görüş" tabanında etkin görünüyor. Erbakan'ın böyle bir kararla, Tayyip Erdoğan'a karşı "Işte yeni ve genç bir isim" diyerek tabanda bölünmeyi önJemeye çalışacağı belirtiliyor. Bu durumda, perde gerisinde ve yönetim organlannda "ak saçhlann" egemen olduğu "genç yüzlü" bir parti görünümü verilecek. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Necmettin Erba- kan, " Milli Görüş" hareke- tinin kapatılan dördüncü partisi FP'nin yerine, beşin- ci partiyi kurmak için çahş- malan tamamladı. Erba- kan'ın; yaklaşık 30 yıldır "ak saçlüar" olarak adlan- dınlan dar bir kadroyla ça- lışmasına karşın RecepTay- yip Erdoğan'ın önünü ke- secek "genç biryüzû" ema- netçi yapabileceği belirtili- yor. Eski FP yönetimi, önce- likle yeni oluşumcu millet- vekillerinin aynlmasmı ge- ciktirmek için girişimde bu- lundu. TBMM'de ana mu- halefet görevinin tek çatıda sürdürülmesini hedefleyen girişime, yenilikçi milletve- killeri sıcak bakmıyor. Par- ti içi muhalefete dün Milli Gazete aracılığıyla yapılan çağrıda "Şimdi asıl suıav sı- ras FP'Klerdedir. Esen hiç- bir rüzgârdan etkilenme- yenler, Rab'lerinin huzuru- na görevlerini yapmış ola- rak gjdecekkrdir ya da 28 Şubat manoğuıa teslim ola- rak Türktye'nin kaderinde tarihi bir vebalin alüna gire- ceklerdir" denildi. Yeni parti hazırlıklan için Fehim Adak,OğuzhanAsil- rürk ve Teoman Rıza Gü- neri'den oluşan ekip, çok gizli bir çalışma yürüttü. Yeni parti için kulislerde dün "Seüunet", "Saadet", m.4rkasıSa.l9,Sü.rde Avrupa ve Ege Denizi sallandıParis Rasathanesi'nden bilgi alan Fransız itfaiye -yrtkililerinirı, Belçika'nın doğusundaki Liege kentinin sivil savunma birimlerini "bir deprem beklendiği" şeklinde uyarmalanndan 35 dakika sonra deprem olduğu kaydedildi. Haber Merkezi - Belçika'nın do- ğu bölgelerinde dün sabah hissedi- len depremin, Paris Rasathanesi ta- rafından 35 dakika önce duyuruldu- ğu öne sürüldü. Hollanda'da, mer- kez üssü Kerkrade olan 4 büyüklü- ğündeki deprem, Almanya'nın Aac- hen kentinde de hissedildi. Ege De- nizi 'nde Rodos Adası yakmlannda dün sabah 5.7 büyüklüğünde bır depremmeydana geldi. Rodos Ada- sı yakınlanndaki depremin Girit, Meis, Kerpe adalanyla Türkiye'de Muğla ve çevresinde de hissedildi- ği bildirildi. Yetkililer, depremde can ya da mal kaybı olduğuna dair bilgi bulunmadığını söylediler. Ay- ru bölgede 1 Mayıs'ta 5.2 ve 29 Ma- yıs'ta 5.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, bu depremler can ya da mal kaybma yol açmamıştı. Balıkesir Savaştepe'de önceki gün meydana gelen 5 büyüklüğündekı depremin ardından saat 19.34'ten MArkosıSa.3,Sü.8'de / DEPREM TAHMÎNİNDE UMUT IŞIĞI • 3. Soyfada «iSRf/^^5^ Bizim mahallenin ötekileri Onlar birer nar tartesi. Hepsi, en genci bile en azından bir darbe görmüş. Onlar sol mahallenin, kitabın yazarı Sezai Sarıoğlu'nun anlatımıyla "bizim" mahallenin ötekileri... Anlattıkları derin bir yarayı deşiyor, en çok da resmi sol tarihin kabuklarını kaldmyor... . ,. Kadmlar da hoşlansın Bitmez tükenmez gürültu patırtı olan Pearl Harbor filminde seyirciyi hemşire Kate Beckinsale dinlendirıyor. Michael Bay onu seçerken şunu duşünmüş: Yüzü az tanınmış olsun, kadınların da beğeneceği bir tipi olsun... Bugün umhuriyetf \e birlikte. GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Gülelim mi Ağlanacak Halimize? FP; Anayasa Mahkemesi'nin, "demokratik ve laik cumhuriyetilkelerine aykınparti" saptamasıyla kapa- tıldı. Dışardan "demokratik seçimle gelen partilerin ka- patılamayacağı"n\ içeren eleştirisel savlann giderek UArkasıSa.J9,Sü.l'de Ekonomüer durgunluğun pençesinde # ABD ekonomisinin dört aylık dönemde yüzde 0 düzeyine indığine işaret eden The Economist, Japonya'nın resesyona gırdığinı, AB'de büyüme hızının yavaşladıgmı yazdı BHftYUGOĞUnui 14. Sayfada i Erkeklerin yasası yürüriükte • Türk Ceza Yasası'na göre eğer kadın evli değilse, doğan bebeğini öldürebilir. Bu cinayetler sonucunda katiller iki yıl bıle yatmadan kurtulabilir. DOYGU ASOM'mn yraı H 7. Sayfada Sisam'da tarihi , buluşma % Sisam Adası'nda bir araya gelen Ismail Cem ile Yorgo Papandreu, banş ve işbirliği mesajı verdiler. Papandreu "Sorunlan artık değişik bir biçimde görüyoruz" İ 19. Sayfada Bombaya sanlmış renkli kurdele Olümünden yaklaşık yarım asır sonra Meksikalı ressam Frido Kahlo'nun yaşamı beyazperdeye aktanlıyor. Filmde Kahlo'yu canlandıracak olan Selma Hayek, Tijuana gömleği ve uzun köylü eteği, sert ve ısrarlı bakışlarıyla tam bir Kahlo olmuş. 15. Sayfada... Şeytansı, umursamaz, harika Madonna'ya tahammül edemeyen, Britney Spears'ın adını bile ağzına almak istemeyen, son on yıldır müzikallerin, kabarelerin vazgeçilmez yıldızı, dünya çapında bir şarkıcı Utel Lemper. 14. Sayfada... GUNDEM MUSTAFA BALBAY Yeni Donem Temkinii mi Olur, Tam Kinli mi? Fazilet Partisi'nin beklenen kapatılma karanna her kesim, beklenen şaskınlığını gösterdi. Karar öncesi ortaya atılan olasılıklariçin saha açıldı. Ülkede demok- rasiyi kendilerine endeksleyen FP'lılere göre, Türki- ye'de hukuk ve demokrasi yok. Çünkü FP kapatıldı! Maddelere geçelim... MArkasıSa.l9,Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog