Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Cumburtyet k ı t a p t a r ı YAŞAMIN İKİUCU ÜraitOtan i * . krup kutübö Çağ Pazarlama A.Ş Turkocağı Cad No. 39/41 34334) CağaJoğlu-lstanbul Tel (212) 514 01 96 Cumhuriyet Cumhuriyef k ı ı a p 1 a r ı AVRUPA VE TÜRKtYE F.Şen-Ç.Akkaya-R Güntürk L V M Ş 1 5 & Çağ Pazariama A.Ş Turkocağı Cad No: 39/41 (34334) Cağatoğlu-lstanbul Tel. (212) 514 01 96 78. *1L SAYI: 27653 / 400.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI. NADİR NADİ (1945-1991) 23 HAZİRAN 2001 CUMARTESİ Anayasa Mahkemesi Afaz/f Ilıcak ve BekirSobacı'mn milletvekilliklerinin düşürülmesine karar verdi Flazîlet dekapatddıLalklfk karşıtı eylemlerln odağı Anayasa Mahkemesi, 25 ay 15 gün süren yargılama sonunda "laik cumhuriyet ilkesine aykın eylemlerin odagı" olduğu gerekçesiyle Fazilet Partisi'ni kapattı. 8 üye kabul oyu kullanırken karara Haşim Kıhç, Sacit Adah ile Samia Akbulut muhalif kaldı. FP'nin, kapatılan RP'nin devamı olduğu iddiası reddedildi. Anayasa Mahkemesi, FP'nin tüm mallannın Hazine'ye geçmesine oybirliğiyle karar verdi. Partiyi Merve Kavakçı yaktı Partinin kapatılmasına neden olan Nazlı Ilıcak, Merve Kavakçı, Ramazan Yenidede, Bekir Sobacı ve Mehmet Sılay'a 5 yıl süreyle siyaset yasağı getirildi. Kavakçı'nın, Erbakan'ın zorlamasıyla türbanlı olarak TBMM'de yemin etme girişimi, FP için sonun başlangıcı oldu. 28 Şubat sürecine sütü bozuk diyen Bekir Sobacı'ya siyaset yasağı getirilmesinde ise Erbaa'daki konuşmaları etkili oldu. Seçlm ZOrunlUİUğU yok Anayasa gereği ara seçimin zorunlu olması için Meclis üye tamsayısının yüzde 5 oranı olan 28 sandalyenin boşalması .* gerekiyor. Yüksek Mahkeme'nin karanyla Meclis'teki boş sandalye sayısı 10'a yükseldi. Bu sayının anayasal zorunluluğun yansına bile ulaşamaması ve FP'lilerin sine-i millete dönmelerinin, TBMM Genel Kurulu'ndan geçmesinin zor gözükmesi hükümeti rahatlattı. ANKARA (Cumhuriyet Bûrosu) - Anaya- sa Mahkemesi; FP'yi "laik cumhuriyet ilke- sine aykm eylenılerin odağı" olduğu gerekçe- siyle 3 ret oyuna karşıhk 8 kabul oyuyla te- melli kapattı. Karara Haşim Kıhç, Sacit Ada- h\e Samia Akbulut muhalif kaldı. Mahkeme, oybirliğiyle Nazü liıcak ıle Bekir Sobacı'nın mılletvekilliklenni düşürürken FP üyelerı Merve Kavakçı, Mehmet Sılay ve Ramazan Yenidede.'ye de 5 yıl süreyle siyaset yasağı ge- tırdi. FP'nin. kapatılan RP'nin devamı oldu- ğu gerekçesiyle kapatılması ıstemı ise Yük- sek Mahkeme tarafından oyçokluğuyla red- dedildi. Emekli Yargıtay Cumhuriyet Baş- savcısı Viıral Savaş'ın açtığı. ardmdan göre- ve gelen Sabih Kanadoğlu'nun da ek iddiana- meyle desteklediği FP'nin kapatılması ıstem- li dava için dün Anayasa Mahkemesi'nde ha- reketli ve heyecanlı bir gün yaşandı. Mahke- me heyetinın karar oturumunu. 12 televizyon kanalı naklen yayınla izleyıcilerine aktanr- ken 50 kamera ve 80 gazeteci davayı izledı. Ulusal gazete ve ajansların yanı sıra davanın karar oturumunu Dubaı, Mısır. Lübnan ve Ja- ponya basın organları da izledi. Anayasa Mahkemesi heyetinın öğleden sonraki top- lantısı saat 16.00'da sonuçlanırken Başkanve- kili Haşim Kıhç. karann 30-40 dakika içınde açıklanacağını söyledi. Anayasa Mahkemesi Başkanı Mustafa Bumin ve üyeler, saat 17.00'de açıklamanın yapılacağı salona gelip yerlerinı aldılar. Mahkemenin kısa karannı, Mustafa Bumin okudu. Bumin, açıklamasının tamamlanmasının ardından karann "Türk milletine hayuiı olmasını" diledi. Anayasa Mahkemesi Başkanı Bumin, gazetecilerin ge- rekçeli karann ne zaman çıkacağına ilişkin sorusuna, "Bilemem'' yanıtını verdi. Wk Arkası Sa. 6, Sü. l'de İKİ PARTİ DOĞACAK HİKMET ÇETİNKAYA'nin yazisi • <L sayfada FAZİLET PARTİSİ KAPATILINCA NE OLUR? ORAL ÇAUŞUUt'ffi yansi 4. PARÇALANAN MİLLİ GÖRÜS MNP'den \ VH.SAY1 29400/ umfiijfriyetcM.aısj ruNueNADİ v mi,sti'i** NAOIRNAO!<W H , 1 f OCAK 1«B CUMAjm Necmettin Erbakan ve arkadaşkın yıllarca Batı'yı kötüledı ve düşman olarak gösterJı. Ne zamandır Batı'ya Türkıye'yi şikâyet ediyorlar. Nede» ? Ne değıştı ? Bu yazı dizisınde, Millı Nizam Parttsı, Mıllı Selamet Partısı, Refah Partısı ve Fazilet Partısi'nin serüvenlerı, dütıyadakı hlami hareketlerın gelısımıne paralel olarak ele alıntyor. Yakın gelecekte ne olacak? • Millı Gorüs hareketı, neden 32 yıl sonra bölünüyor? • Yeniltkçilerle gelenekçtler arastnda nefark var? • Yentlıkçilerın neresı yenû • R. Tayyıp Erdogan hangı çevrelerden destek alıyor? • Erbakan'ın halefı kim? • Gelenekçıler kendılerinı yenileyecek mi, yoksa geçmışe mı dönecekler? RUŞEN ÇAKIR'ın yazı dizisi Yakında Cumhuriyet'te Anayasa Mahkemesi'nden Erbakan ve kurmaylanna siyaset yasağı Refah knpatılclı• Anayasa Mahkemesi, Refah Partısi'nı "laıkcumhunyet • RIMıden ErbaJcan ıle Şevket Kazan, Ahmet Tekdal, Şevkı 3 *"—JÜ eyieınleri tespit edildigı" gerekçesıyie kapartı. Karar Yıhnaz. Hasan Hüseyın Ceylan ve Ibrahım HaJil Çelik'm * zakâr egılımlı üyeler Haşim Kılıç ve Sacıt Adalı'nın mılletvekıHıkien düşöruldü. 5 yıl süıeyle siyaset yasağı karşı oylan somıcu, 2'ye 9 oyçckiufu ıle alındı. konuldu EHırtmm nim mallan Hazine'ye devredılecek n' ı K A K h H > Uitkılı foU Vta»l **«• Mll Çük « 5 ytl artf t EEV* 'Avrupa'ya başvuracağız* '*PARTÎSt iûl FP KARARININ TAM METNİ M 6. Savfada KUTAN ÜDERLİĞI BIRAKIYOR M 7. Savfada TlMSAH GÖZYAŞLARI m 7. Savfada PİYASANİN GÖZÜ FP'LİLERDE M19. Savfada Erbakan'ın 4. partisi de 'cunıa' günü tarih oldu ANKARA (Cumhuriyet Bûrosu) - Fazilet Partisi. Necmettin Erba- kan'ın, "siyasal İslamı" temel alan 32 yılhk "Miffi Görüş Hareketi"nde dördüncü deneyımı idı. FP de diğer 3 parti MNP, MSP ve RP gibi yine bir cuma günü kapatıldı. Erbakan 'ın a B- derlik" serüveni, 1969 yılında Kon- ya'dan bağımsız milletvekili seçil- mesinin ardından Milli Nizam Parti- si ni (MNP) kurmasıyla başladı. M- NP. 1972 yıhnda 3 yaşındayken "la- ikliğe ve Atatürk devrimlerine aykın hareketettiği" gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldı. Erbakan, 1973 yılında kurduğu Milli Selamet Partısi'nin (MSP) ge- nel başkanhğına "emanetçi" olarak SüleymanArifEmre'yıgetirdi. M- SP, 12 Eylül darbesiyle kapatıldı. Er- bakan'ın 4 Aralık 1977 tarihinde Şanlıurfa'daki "MSP'ye oy vermek, biz din düşmanlığı istemiyoruz de- mektir" sözleri MSP ve kendisi hak- kında dava açılmasına neden oldu. Uzun yaıgı sürecinin ardından MSP beraatetti. Ancak Erbakan, 1983 yı- lında Ahmet Tekdal'ın genel başkan- lığında kurdurduğu Refah Partisi ile yüriimeyı yeğledi. RP, 16 Ocak 1998 tarihinde kapatılmadan önce "ye- dek" olarak 17 Aralık 1997 tanhın- de FP kuruldu. Bu kez "emanetçi" genel başkanlık, Erbakan'ın a\xıkat- lığını yapan tsmail Alptekin'e veril- di. Emanetçiler değişse de "MilK Gö- rüş" partilerinde değişmey en a 32 yıl- hk kadro ve Erbakan egemenliğir YENtLlKÇİLERl SUÇLADI Recai Kutan: Çoğulcuhık iîkesiııe a>tan FP, AİHM'ye gidlyor Kapatılan FP'nin Genel Başkanı Recai Kutan, Yüksek Mahkeme, hükümet ve parti içi muhalefeti hedef aldı. Karann, cumhuriyetin bir arada yaşama felsefesi ve demokrasinin çoğulculuk ilkesine aykın düştüğünü belirten Kutan, AB sürecine de darbe indirdiğini savundu. Kutan, AİHM'ye başvuruyu düşündüklerini söyledi. Ağlt dÜÇtÜ payimiza' Parti içi muhalefeti ' "nifak ve fitne" olarak suçlayan Kutan teşkilata "Evet, en zor görev yine size düşüyor, nifak tehlikesini de siz savuşturacaksınız" diye seslendi. Zaman zaman duygusal bir söylem de kullanan FP lideri Kutan, "Evet, partimiz kapatıldı, ama asla yenilmedik. Ağıtlar düştü payımıza" diye konuştu. • 7. Sayfada SEZER: YARGININ TAKDİRİ Başbakan £ce\it karara üztddü Anayasaya ele$tirİ Cumhurbaşkanı Sezer, Anayasa Mahkemesı'nin karanna ilişkin olarak "Buna karşı söyleyeceğim bir şey yok. Yargının takdiri böyle" dedi. Karara üzüldüğünü belirten Babakan Ecevit ise "Anayasadaki bazı hükümlerin, kapatmayı fazlasıyla kolaylaştıncı nitelikte olması yüzünden böyle oldu" dedi. • 6. Sayfada HUKUKÇULAR: Yüksek Mahkeme yasaları uyguladı Paiti mezarllğl Prof. Ibrahım Kaboğlu, "FP'nin laiklik karşıtı eylemlerin odağı" olduğu gerekçesiyle kapatılmasını sürpriz olarak değerlendirdi. Prof. Fehim Üçışık ve Prof. Orhan Aldıkaçtı yasalann uygulandığını belirttiler. Prof. Bülent Tanör ise "Türkiye'nin parti mezarhğma döndüğü" savımn gerçeği yansıtmadığun söyledi. • 6. Sayfada 3ALIKESİR'DE DEPREM • 3. Savfada BAiKANIN PARASINI DAĞITTI • 19. Savfada tNdRLlK ÜSSÜ'NDE ALARM • 10. Savfada vZİZ YILDIRIM DEVAM' DEDİ mSpor'da GÜNCEL CUNEYT ARCAYUREK 'Hayırlı Cuma1 17.05'te.. kıyamet koptu. Yüksek Mahkeme, 3'e karşı 8 oyla FP'nin kapatıl- masına karar verdi. Kıyametin koptuğu saatten once... Günlerdir gaze- te manşetleriyle TV ana haber bultenlerinin Türkiye'nin FP davasına odaklandığını ilan ettıkleri son gün sa- bah: Bir soru ışareti bıçimlendi kafamda. Türk haikı yediden yetmişe gerçekten FP davasına • Arkası Sa. 19, Sü. 1 'de düşüncefcrini denetlemeyi öğreniyor C Tedavi beyinde başlar... C Yapay döllenme: Geleceğin en geçerli yöntemi C Kanser araştırmalarında yanlışlıklar komedisi C Bılırkişilik, yargıcın yerine mi geçti? C Örümcek ağından kurşun geçirmez yelek ^ Sınav ışkencesi ne zaman bıtecek? ^ Medya kanseri artık zarar veriyor Yarın Cumhuriyet 'le birlikte... GUNDEM MUSTAFA BALBAY Sistemle 4. Dansın Sonu! Fazilet Partisi'ni kapatma karanyla birlikte yanıtı aranan soru şu: - Bundan sonra ne olur? Soruya sağlıklı yanrt vermek için önce 'ne olmaz'i netJeştirmekte yarar var. öngörülerimiz şöyle: 1- Hemen seçim olmaz! Çok partili siyasi yaşama baktığımızda bugüne dek, üç yıldan önce seçimin olmadığını görüyoruz. Bunun • Arkası Sa. 19, Sû. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog