Bugünden 1930'a 5,452,560 adet makaleKatalog


«
»

22 HAZİRAN 2001 CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Memurlar, yasakçı sendika yasasına karşı eylem yapacak ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - TBMM Genel Kurulu'na sunulan \ e bugün görüşülmesı beklenen "Kamu Görevlikri Sendika Yasa Tasansı"nın memur sendikalan arasında yarattığı görüş aynlığı sürüyor KESK, "sahte sendikacüık yasası" olarak nıteledığı tasannın gen çekılmesı ıçın bugun bınlerce emekçı ile Ankara'da eylem yapacak. Kamu-Sen ıse yasanın çıkması ıçın mılletvekıllennden destek ıstedı Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan, yasanın bugun veya en geç bu hafta ıçinde çıkacağını söyledı KESK Genel Başkanı Sami Evren dün yaptığı açıklamada. çıkanlması duşunulen yasanın "yasakçı ve \asaklayici" olduğunu belırterek "Yasakçı ve yasaklayıcı içeriktekü demokratik olmayan sendika \asasu Türkiye'nin genel jönelimleriyle ve AB sürecindeki taahhütleriyle çelişmektedir" dedı. Evren. yasaya karşı çıkma gerekçelerını "Türkiye ILO sözleşmelerine imza atmıştır. ILO sözleşmelerinin 87,98, \e 151. maddeleri. grevli ve toplusözleşnıeli bir sendikal hak vermektedir. Sijasal iktidan, Türkiye'nin attığı imzanın arkasında durmava çağımorum" dıye sıraladı Yasanın çıkanlmasına destek veren Kamu- Sen'ı de suçlayan Evren. "\IHP kamu kesinıi üzerinde hâkimiyet kurmak istiyor, bunu da Türkiye Kamu-Sen aracuığıyla yapma\a çaüşıjor" 1 dedı Turkı\e Kamu-Sen'ın 9 kuruluş vıldonumunde konuşan Genel Başkan Resul Akay, yıllardır kamu çalışanlarına toplu pazarlık \e orgütlenme hakkı ıçın mucadele ettıklennı savunarak "Bu >asa ana\asanın emridir. Tasama destek verenleri hiçbir zaman unutmavacağız'" dedı Akay, KESK'ın tasanya ılışkın eleştırılerını "manidar" bulduklarını ve kınadıklarını sovledı. Çalışma ve Sosyal Güvenlık Bakanı Yaşar Oku>an da "Kamu çahşanlanmn örgütlenmesiyle ilgili yasanın çıkması fevkalade önenüidir'' dıyerek yasanın yann veya en geç bu hafta ıçinde çıkacağını söyledı. Yasanın ıçenğine ılışkın tartışmaları olağan olarak değerlendıren Okuyan, "Bu yasanm içeriğine ilişkin tartışmalar olabiür ama bu yasanm çıknuş olması bile başb başına bir kazanundır" dedı. BAYRAKU BAYRAKLI BOYA VE VERNIK SANAYII A.Ş'nden TASARRUF SAHİPLERİ İÇİN SİRKÜLER ÇMCARHMIS SERMAYEMIZ 20 556 250 000 0 0 0 TURK URASI NAKIT KARSIUĞI 7 400 250 000 OOO.-TÜRK URASI K KAYNAKIAKDAN KARStANMAK SURETIYl£ 4.111 250 000 000 TÜRK URADAN 32 067 750 000 000 -TURK URAYA ARTIRHMAICTADIR ARTKIIAN SERMAYEY1 TEMSIl EDEN HISSE SENCTlfRI SERMAYE PIYASASI KURULUNCA 16 03 2001 TARIH VE 20/237 SAYI İLE KAYDA AUNMIŞTIR ANCAK KAYDA AUNMA, ORTAKUĞIMIZIN VE HISSE SENETlf RIN<N KURUL VEYA KAMUCA TEKEFFUIÛ ANIAMINA G€IMEZ Ortaklığım z ıle ılgıl oyr'ntılı bıtgılen ceren tzahname 03 04 2001 tarıhınde IZMIR Ttcaret Sıcılıne lescıl edılmıs ve 9 4 2001 tonh ve 5270 sayılı Tfıcaret Sıcitı Gazetesınde ılon edılrrıs olup aynco asoğtoa odres ve tele*on numnralorı bel rhlen kalka arza aroolık eden Dem r Yatır m Menkul Degerlc A S Islanbul Merkez ve Demırbonk TA S Bornova $ubesı le Demırbank T A S Kızıtay Subesıno'e ıncelemeye ocık Vuhjlmaktodır 1. Hdka A n v* Sofıı Hakkında Bılgıler Oriaklorımızın yen pay olma hoklannı kullonmasından sonro kalon 5 571 263 145 000 TL lutanndokı payiar 28 06 2001 ıle 12 07 2001 tarıhlerı orasında 1 5 gun sureyle asagıda bel'rtılen bosvuru yerlerınde halka orz y o M a sotılo'dıtır B*r payın nom nal degen ^ 0 0 TL olup nomınal değerın altır>da olmamak kosuluyla Istanbul Menkul Kfymeder Borcasınoa olusocak hyaBan sohlacoldır BASVURU ŞEKLJ Bo sermoye artnm nda pay almak suretıyle oriok olmok ısteyen tasarruf sahıplennın sahs suresı IÇMKJB Istanbul MenkuJ Kıymerier Borjasında ıslem yapmaya yetkılı bonkalar veya orac tcurumlardan bır ne bosvurmalan gerekmdtectı' BASVURU YEJtlfRl lznw'de Demırbonk T A S Bomovo Subesı Muslata Kemol Cod N o 134/1 Bornova Monbul'oa Demır Yotınm Menkul Degerler A Ş Ankoro do Demırfeank T A 5 Kız lay Subesı 35040 IZMIR Buyukdere Cod No 122'BKat 4 Goz Mustofa Kemal Bukorı O u ı h »Aertez N<- 12 223 Tel 0 232 342 77 9 9 Esentepe / ISTANBUl Kmlay/ANKAÜA HISSE SENETU-RIKSNTESUMŞEKU « 02123556363 V 03124198222 Hısse ienetierı Istanbul Menkul Kıymelter Borsası Tokas Yonefmeltğı esoslonna gore te$!ım edılecekhr 2 MAU DURUM U IIGIU BHGIIİR 1 Ortakl g n son 3 >ıl' k b lançolan .le 30 09 1 999 ve 30 C9 2000 tarıhlı Hesap durumuna gore akftf ve posıfı «ATtAKJJ tOYA Vt VHtNIK SANAYI A.Ş AYRINT1U BIIANCO | Mlyon Tl) I DÖNIU VAKUKLAI •AnAKU BOYA VE VEIMK SANAYI A Ş 31121998 31121999 30091999 X 09 2000 3009 4 0 7 5 4 2 7 5771870 8 209 763 9300009 11915345 12832736 ÎOOOH 1 Kma 2-bml.olar 3 Dıger Hoz.r Dege \tr Mıbnkul Kıymril» 1 HıucSeraHİen 2 O n l Knm U m l Senel ve Bonolan 3 Kanu Ke»mı lahvil Sene4 ve Bonolan 4 Diğer M«okul Kıvmeller 5-M»UI0y««4rD<4erDu.j<dıj§uK<n I I C « M V o M Tıcan AİDcaUor 32 353 11644 20 705 4 2 490 0 0 2 490 0 0 2 4 * 5 208 30 941 21 642 9 296 3 0 0 0 0 0 0 3 315 410 49 970 9936 40027 7 0 o 0 0 0 0 4934314 98 007 7820 90 179 8 0 0 0 0 0 0 5993 295 77 200 8B66 68 300 34 0 0 0 • 0 0 0 7 757 158 77 200 8866 64 300 34 0 0 0 0 0 0 7 757 158 1 AKto 2 Alacok Ssmfen 3 «snler DepozıB ve TemınoHar 1 307 791 1 331 093 400 1 226 455 2 301 808 386 2 345 980 2 792 842 397 4 162 680 1 988 962 397 3 805 643 4 133 679 397 3805 643 4 133 679 397 4 Oger Kıso VacM Tknrı AloeaMor 52 116 235 567 235 567 5-AJacak Ibakonlu [ ) 6 Suphel. Alocoktor Korjj.j ı I | D-Oığer Kao VoaVt Alocokfar l-OrtokbrdonAtacaklar 1154 076) 1 1222 0391 , (205 5081 (4 631| (42.9381 (521161 2 lılvoklerden Alacaklar 3Joğl, Otaklıklardan Alacaklar **•<*! vfadolı Dıger AJoCTklar 5 Alocak Reeskoalu [ I (158 7441 152 116) 118 1238 164) 1179 964) 85 118 85 1238 164) 1179 964) 85 6 Şuphel. Alocoklor Korylığı ( ) E-StaUor 1 Ik Modd» ve Mohen» 2 Yon ftemtltter 1077720 ' ı 109 554 2 539 634 2366736 | 2904087 3821478 450660 I 434 747 1050 923 1096065 129 392 , 166 200 ^ ' 7 Slok Deflet DmuUuğu Kon 8 Verılen S.par.s Avanslor 241027 ŞJ 149 787 I 31 283 35124 t-Oığ» Dooen VgrUüar A Uzun V D < M r « n Alocddor 1 Al.c.lo, 2 Alacol Sen-ier, 344 0 3 Venlen Depozıto ve lemifialflar 735 858 14 743 512 576^ 0 867 769 36 105 55 521 134177 685 845 572.179 S1406 50414 275081 1230 292 1414 836 5OamcekV«gı hbtv< r>ğa r KeH*W| 62 105 6 K « r > <e ttuh fcgrai Etete A W b i 7 KJSO vodelı Dvğer Borçlor 8 Borc; Reeskonml | D-Almon S*>ons Avonlon E-lon; ve Gidcr KorpMdon 1 Verg, KorvMdon 4?~DvğBr Docç v© Otdsr Koryiıioon İ-UZUN VADfu «OtOAH 0 13 0 64 603 362 480 209 780 152 700 4 035 398 447 515 492 761 0 0 14' 31 0 0 83 765 3 707 504 356 1 494 843 0 14 658 504356 1 480185 7 521200, 7 626 515 541 553 o 460310 0 222 778 1079 629 0 1 079629 8 568 237 743 861 0 6 810049 0 995 436 2 176 805 4 886 2 171 919 7 753 209 743 861 0 6810049 0 995 436 2 176805 4 886 2171 919 7 753 209 736 134 1030 588 6 564 603 764 055 80 204 70 488 841853 1 176 815 »974 352] 22 338 689 32 528114 319 o" 319 319 319 I 202 448 «914 . 80 204 70 488 1 176 815 59 787 424 319 4 D>ğe> Uzun Vodelı T'Corı Alocc*lar 5 Alacok Reeskonlu ( 1 6 SupM, Mocaraı <o. vi^ı ( 1 H>$w Uıun VtxWı Alocofclor 1-OnddardanAlacaUar 2 Mıraklerden Alocaklor 3 Bağl. OtoklUardon Abcoklar 4-Uzun VodeJ, D<ğer Alacaklar 5-Alocak Reakomu ( ) 6-$uphelı Alacaklar Kars-lığı | ) C-finanol Dınm VbrlrUar 1 8oğlı Menkul Kıymeller 2 Sogt MenU lOy Deg Dıq K a r ^ () 3ljl,rakW 4 l^raklenı Sermaye Taakhullen { ) 5-ljt,rak|er Deüer Dusuk)ugy KarsJ.ğı | | 6 Bodı OnabUar 7 * 1 ^ . Ortakl*lc«Q Sermay» Ibohhuden 11 8 BoŞlı Omkl.klcr Oeaer Dwk!uqu Kon I } 9 Dıâer F nansal Duran Vorfıklar D-MocU DUTOI YarlıkJar 1 Arazı ve Arsalor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 6 873 295 17000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133 0 0 (1331 0 0 0 0 0 14018509 17000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4804 4 937 0 0 (1331 0 0 0 0 0 29 797 615 17000 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 3 603 4 937 0 0 11334) o 0 0 L ° 0 21 606 060 17000 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 8 407 9 741 0 0 (13341 0 0 o 0 0 32 126 923 17000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 407 9 741 0 0 (1334) 0 0 0 0 0 36 408 741 3619010 O-Vmdv De9«rt>m. Değer Artv 1 Ouran Varlıklordokı Değer Arti. 2 IshraUerdekı Değer Artsı 3 Bonada dusan Değer Art» 32 447 32 447 0 0 95 346 95 346 0 o 1 7 373 059 7 373 059 0 0 (74VU[ lj495_0O04 _ 0 467 134 3 873 146 3J73J46 0* 14068392 14068392 14068392 14068392 E-feMder 1 YmalYeoeld* 2 S**j Yedeklen 3Ozel Yedekler 4-Otaâonuskj Yedek 218 391 145 626 0 622 5 880 826 54 522 0 107 987 638 317 337049 54 522 0 98 651 15041 880 826 54 522 337 049 54 522 107 987 15041 28 513 750 I 54 522 2 Yennb -e Yerah. Düztnjen 348 027 739 459 445 881 742 294 i 1 050 000 11781 2759915 6120795 3500952 5778718 | 4590300 4Mokıne Tesıs ve Cılıodor 88216 11530270 25545950 14616070 , 27 541503 20991950 5 lasıt Araç ve Gereaerı 6 Doseıne ve DemırbosJar 7 Dı^er Moddı Duran Varlrkbr 6 Bınkmts AjTVDrtısmanlar [ 1 »-"ra,eWirme8«M »op.W<it: Obı K*nmkr 10-verfeı S.par s Avanılorı E-Maddı Ofaaycn Dunm vtarUdor \ KuruknveTe»bla>laıvmoG<denen 2Haldar 89 736 89 737 0 (174 5701 6714609 36 786 8466 0 1 116 175.911 475 268 0 (1 355 7521 35 384 32 486 702 755 573 390 117081 274 647 977 431 0 |4 376 370) 362 711 135 992 1 154591 981 539 160512 212868 635 553 0 (3 199 352) 5290481 86607 710727 573 390 125 053 409 898 1 327 963 0 {6 601 031) 2 733 047 177 531 376 286 284312 90 106 260 950 1 400 000 0 0 4319000 177 531 23 353 778 0 23 353 778 G-Don«n Zaran () H-Geanıı Y*or Zarorfcm |-) 1 1998 Yılı Zoran 2 1999 Yrli Zaran 0 0 0 0 (1 894 243) 0 0 0 (4 983 362) (1 894 243] (1 894 243) 0 (4 895 977) (1 894 243) (1 894 243) 0 116341 777) 16 877 605] (1 894 243) |4 983 362) (16341 777) (6 877 605) 0 894 243) (4 983 362) 3 Araaırmo ve Getışt rme G derler 4 Dıger Moddı Oimayan Duran VaH kbr 12 284 1868 5 Venlen Avansior F-Omr Duren VbrUdor AJCT1F TOftAMI 0 16 093 1 10973 625 0 21 672 20 515 382 0 17 023 39 114.115 0 17980 31.63169* 0 16179 44.443.459 0 16179 7X620160 F*5* TOFIAMI 10973625 20515382 39184115 31638698 44443459 7X620 160 I' 3C'C« » X OTnk bıfcreovo oos «KII setm b M 0 X 09 2000 BnUı bJonovo esas «=U aasn bArkıjı roponon eide «r l™kwtf 7 O.>akl q n sor 1»II k gel r loblolar. ve 30 09 1999 ve 30 09 2000 tarıhlı hesop durumu IAYRAKU İOYA VE VEIMK SANAYII A.Ş • tfftmuz 0«n«fın'^ea AYBNIHl GHJK UUOSU | MJyon n) 11 13J997 10 271 811 1 Yıırttçı Sotıjk. 905 156 3 Dıge, Sot.slor 6- 31 12 1998 14 931 337 " 13 367 626 ' _1 560454 3 257 31 12.1999 J0 09 1999 30.09 2000 23044480 16155004 20 624 293 14 425 396 28 631092 25 701 476 2 929616 o 1 SdçlonJon h(fnn>. SohsUn laoW { ) 2 Sotıs Itkontoion | | r|-| 12 054 519) (98 616) (1 955 903) [3 433 602) | (5 303 645) (303 419) (303 4521 (3 130 183) 15 000 193] [3 737 3101 (209 867) [3 527 443) 15 905 753] 1231 182) (5 674 5711 r Indınmler ( | 8217292 11497735 1 17740835 12417694 22 725 339 D^Sotnlom MoCy. MUT SAT1Ş PCAJH (2AKAM j ve Gelnlırme Gıderlen ( ) _ J 5 _ 5 2 8 J 9 8 L _ 19 283 4091,116 095 618) (11268479) ,1)9 1247761 J 2688394 2214326 1645217 1 149 215 " ~ 3 600 563 J\ 4188991 (2244666) (3455628)1 12 662 5841114 645 668) (73 4101 1113 447) (222 243) | [191 696| [253 103) " (1 1209251 . (2286420)ÎPoronamo Scftj vc PoftHm G«ienen [ |, [804 382] |1 1972181 |l 591 873) 3 Genel Yonet m Giderlerı | ) ESAS FAAUYFT KAH fZARAlH) (541107) (934001) (1641512) (1349963) [21061451 130 3401 (1810 411)1 (1513 3691 ~|1 045 105) 588 297 1086013 1 269 495 147 380 1 bftrolderden lemellu GejıHen 2 Boğl, OrtoU.klordon lemelıu Gel.Hen 3 Foız ve Dvğer TemeHu GelırW< ^ 4•Foolıyrtl. İg,\, Çhğe, GatınV ve KoHor 587 382 920 504 , 75 562 317 930 557 005 192 020 396 277"" 213 949 (169 115) (470 859) (523 012] 1332 071] |970 716| H*oomman GoMen H 1 Kno Vbdel. Borclonrtıo G K W W I ( ) _2lteunVbdel,Sorcfan™G.aenen|) fAAUYET KAIH (ZAKAIBI l-Otoğ»W.lOG«tnWveKorbr 1 Koousu Kolroayon Korylıkfar 2Oncekı Döntm Gehr ve Korbn (748099) 12 253 725) (6^655 196] |6 706 3011 |9 576 336| (746860) (1955336) |5526114|" |5 0 X 793) ' (8 473 105) II 239| , [298389] 11129082), [1 675 508) ı 11 103 231) 499 661 i (2 167 5421 180681151, 17 963 4441 110 506 1441 ' 53? 147.097 |869| 284 693 3 103 423 I 3 071 422 489 373 222782 3 090 628 (11 3941 (3 955) 4X016 59 357 16 3250061 Kınm &d»rWi vZoronofi () 2Oncekı Oonem G.der ve Zororlon ( ) 0 _3J)ı9er Ofegonu», &<Wer ve Zorgnor I I 1869) DÖNEM KAB gAKAM) K<)o[n «iv»n/ v.ta<JYıW™UîkWH 199207) 0 (6 321 337) 14 012) (3 955] (3 669) NET DÖNEM KA*1 (ZARASI) 547 209 |1 194 2431 14 983 362) |4 895 977) [16 341 777) Cl 30 09 2000 tonh. ıhborıyfe 16 341 777 mtyon TL olon nef donem zororm.n 5 640 478 m tvon Tl 1,1 kısm. 31 12 1999 doneniıne tlr$km oJorok finansrnon gtderlerrnın hotoll ofcftne$hn)mesı ı}le(nın>n duzeJtılfne^tnöen koynaklonmaktodır TC IZMIR 2 ASUYE T1CARET MAHKEMfSI SAYI 2 0 0 0 / 1443Esos 2000 1204Koror Bojkon M Ahllo Sogıroglu 20«69 Uye Bırol Soner 27830 Öye MuralKıyak 28147 Kohp Sezgm Yıldıran 1985 Davaa Bayroklı Boyü ve Vemık Sanayıı A $ Dova Deger fespıtı D Tbnhı 24 11 2000 K farihı 0J 12 2000 Davoo sırket mol kememıze verdıgı 24 11 2000 tarıhlı dılekce ıle sahıbı bulunduğu Koruyaka ılpHi 6uyuk CıgJ' (AOSB) mh de yef alan gaynmenkulun bogunku rayıç degennın tesbıhnı taiep e*nıî olmakla durumun btlırkışı morıfehyie lespıhne karor verılmıs olup bılırkısı kurulunun yapıbn mceleme sonucu 4 1 2 2000 tarıhJı raponj mohkemeye sunduklar gorulmekle ncelendı GEREĞI DUŞUNUİDÜ fclırkıjı kuruiunun 4 1 2 2000 tanhlı raportarında Dilekçı Boyraklı Boya ve Vemık Sonoyiı A 5 'nrn 30 09 2000 tanhı ıtıbarıyle ozvarlıgı reel deoerler dıkkote olınmak suretıyle 1 24 232 000 000 Tl oiduğu ozvorlık ıcens nde yer alon lum govTimenkullefrn reel degen 13 578 310 000 000 TL tes s makına ve cıhazlamı red değer, 20 991 950 000 000 TL losıllorın reel deger, 260 950 000 000 Tl derrıırbasların reel değerı 1 400 000 000 000 TL ılk hammodde malzemenın reel degeuran 1 414 83o 000 000 Tl yan mamullenn reei değermın 1 030 588 000 000 Tl momulletının reel degerlennm 1 202 448 000 000 Tl olduğunun lespıt edıldığı fespıte konu sırketın 30 09 2000 larını ıhbor.yle ozvorl go eklenen reel deger artıj farkınm 4 822 923 000 000 Tl oJduğu S'rketın 4 111 250 000 000 TL den ıboret sermoyesın n tamamen ctdendıgı ve jırket semıayesı ıle hesaplonon ozvaHığın aktıflere plase edıldığının tespıt edıldığ bıldınlm s olmakla 5 bu kararın ve bılırkjşt raporunjn davoaya tebJığıne harç pe>m alındığtndan yen den alınmasına yer olmadıgtna daır oy bıdığı tle karar verıldı C4 12 2000 Bojkon 20669 Öy» 27830 Û/e, 28U7 K.1985 Ek 4 12 2000 Tanhl bılıHcışı rapoaı BURK1ŞI RAPORU 04 122000 MAHKEME 2 Aslıye Tıcarel MaKkemesı Izmır DOSYANO 2000 1443 Esas DtfKCI Bayroklı Boyo ve Vern k Sanoyıı A 5 KONU Reel Değer Tespıtı IKELEME KONUSU Soyın Mahkemenın ara karorı ,le dılekgmn talebı kobul edılerek, sırkehn ıktısodı kıymeflerının degerlendınlmesı surehyle bır sırket hıssesının reel değerının tespıtınm yaphnlmasına karar verılmıs ve gorev toronmıza tevdı edıtmıshr IKE1İNEN BELGELER 1 Mohkeme dosyrjs ve çerığı beigeler 2 Sırketın 2000 y lı yasal defter ve dayanogı belgelen DffTER ONAYIARI Yevm.ye lzm,r 21 Noterlğınce 22 12 1999 tonr, 53028 yevmıye r*»u ıle tolıklı olup 40000 tek sohıfeden ıbarettir 30 09 2000 lanh 148145 modde 27056 sahıfe tıbanyla slıdır D Kebtr Aynı noterce aynı tarıhte 53029 yevmıye nosu ,1etastıklıolup 2000 tek sohıfeden ,barettır Henuz kayıt 1esıs ettınlmemtstır Envanter Ayn noterce aynı tanhte 53030 yevmiye nosu ıle tastıldı olup 190 sahıfeden ıborettır Henuz kayıt *esıs ettınlmennşhr YVILAN INCElfMEUR DJekçı >ıriwt ydkKıının Soyın Mankemeye sunduğu 24 11 2000 tarihli dSekcede . Tcaret Sıolının 3737/K 108 numorosmda tescıilı »ırkehmızın eklı topu senedınde tapu bılgılen yer alan Izmtr ılı Karvyoko ıke» Buyuk Çığlt (A O S) mahallesı yer alan gaynmenkulun arvnının bınasıntn çevre tanzımı ve tekmk altyapı hızmetlenrtın ımkıne ve tesısahrı demırbaşlonnm h3$ıllannm gaynmenlnjle dayaiı haldann bugunku raytç degennın yapilmaunın kılep eiıldığı anlovlmı$ olup lesp^t tolepı doğnjltusunda yopılan tum çalıpna v« tespıt nehceien OfogKİab btçnnde stralanmiflır ŞAa Gaynmenkullenmn DeğeHendinlm«ı Szyın Mahkeme Heyen neznınde lespte konu Boyraklı Boyo ve Vemık Sanayıı A Ş nın bulunduğu Izmır ılı Kar>ıyaka ılçesı Bıyuk Çtğlı (A O S) mahallesı Çığlı / Izmır odresındekı fabr ko bınosına getınerek heyetrmızce değeneme collfmalanna b^ionmı; olup bu çalısmalar çensınde arsa ve arazıler fabr ka bınosı ve muslemılaii a$oğrdakt smıflandırmalar dıkkale anmak surehyle değerlendırılrr ıstır Bviagore KTKE 1 Dılekç Boyraklı Boya ve 'Vero k Sonayıı A Ş 'nın 30 09 2000 lanhı ıtıborıylo ozvarlığı Reel Degerler dıkkale alınmak suretıyle 124 232 300 000 TL dır 3 Ozvorl k çensınde yer ola lum gaynmenkullerın Reel Değen 13 578 310 000 000 T l , Tesıs Makma i» Cıhazlann Reel Degerı 20 991 950 000 000 T l , Ta>nWın Reel Değen 260 950 000 000 TL, Demırbaslorın Reel Değe-ı 1 400 000 000 000 TL ılk Hammadde Malzemenın Reel Degennın 1 414 836 000 000 TL Yacı Momullerın Reel Degerının 1 030 588 000 000 TL Morrullerın Reel Degenmn 1 202 448 000 000 TL oiduğu lespıt ed,lmıst,r 3- TesprtB konu sıttaın 30 09 2000 tanhı rtıbonylo ozvorl>ğa ddenen Reel Değer Arts Forkının 4 822 923 000 000 TL oldugt 4- Şırlcetın 4 111 250 000 000 TL den ıboret sermayesının tamamen odendığı ve sırket serrrayesı ıle hesaptanan ozvorlığın aktiflere plase edıld gı tespıt edılmıshr Durum Saygıiar rr z!o Say n Mahkeneye orz olunur Ekı 30 09 2000 Tonhlı Bılanço ve Gelır Toblosu Mızon Demırbas Tesıs Makına ve Ghazlar Tas,1lar Stoklar L ^tesı Yerlesım Ptanı ve Gorunum Fotoğraflon MJRKlŞftER NECW) MEHMET ÇllitDAĞ HASAN HUSEYIN TU'KDEMIR ASIM YALDIZ TCI2MIR ASUYE 1 TKARET MAHKEMESI / KARAR ESASNO 2001 ' 9 0 KARAR NO 2 0 0 1 / 1 2 4 Başkan Yılmaz Durmaz 18973 Öye- Res.tOauron 22801 Ûye Seyn Ozmecı 28902 Yaunan Cemıl Colık 2341 DUn . Boyraklı Boya ve Vemık Sanayıı A $ U e p . ManVa Degennın Tesprtı Toiepfarihı 1901 2001 KaraJorihı 13022001 Dilekçı ıstefn dılekçesjyle Tıcoret sıcılının 37337/K 108 numarasında tescıllı sırketın urelhg, urunlenn morkosı olon n Dewıiuxn maHcasının 31 12 2000 tanhı ıtıborıyle değermın mahkememızce seçılecek bılırkısıler marıfetıyle tespıhnı talep efrnıs olmakla G.DÛŞÜNÛIDÖ Dılekçı sırkel yelkılısı mahkememıze sunduğu 19 01 2001 tarıhlı dılekçesıyle Izmır Ticaret sıcılının 37337/K 108 numaros nda tescıliı sırket urunlennın markası olon Dewıiux maHtasının bılırkısıler morıfehyle değerının tespıhnı sternıs «stem mahkememızce de yerınde görulerek resen tayın olunon bılırtcısıler MESUT YENK3UL NECMI ÇILUDAG ve TAYFUN AKSOY ıle bırlıkte mahaHıne gıdıleni gereklı ınceleme yopılmıs ve bılırkıs.ler mahkememıze 1202 2001 tonh 10 sayfalık musterek ımzalı raponarını sunmu> dmalan karjtsında BUNAGÖftE Dtlekçının lespıte ılışkın mahkemece venlen kararın keşıf zaphnın ve bılırkısı raporunun dılekçıye teblığıne oy bırlığı ıle karar venldı 1302 2001 Başkan 18973 Ûye 22801 Uye 28902 *nmon 2341 DOSYANO ISTEMCI ISTIMJN HUKUKSAL KONUSU RAPORUN KONUSU IZMIR 1 ASUYE TKARET MAHKEMESI SAYIN BAŞKANUâ NA 2001/80 ESAS BAYRAKU BOYA ve VERNIK SANAYII A Ş isiemo sırkehn ure*ğı urunlenn maHtası D^«ılux markasının 3 1 1 2 2000 riianyfe degennıntesprtıBtenndir Işbu dosyada Bılırkısı olarak gorev yapmamız sebebıylc morlto değerının belırlenmesını tcerır raporumuzun sunulmosıdır SONUÇ • Asogıda Mahkemenıze sunulon Marka Porasal Degerlennm hesoplanmasına yonelık lemel verıler sırkel kayıttanndan Iherhongı bır denetım tesft kullanılmoksızm] dırelct sırket >onetıcılennm tarofmıza sunduğu 1997/199811999 '2000 yıllorına oıl yasal defter ve dayanog verılere gore hesaplonmış oldugundon rakkamsal sorumluluklorm ıslemcı sırket sonjmlulugurdo oldugu hususu ve şbu rapcrun stemc yanca sunulabılecegı yer veyo yerlere karsı doğal olorak sorumluluğumuz olmodığı gerçegmden harekeHe 1 Telrf Haklanndon lasorruf Yânlemı ıle nAaHtolı Satısa Dayaiı Yönteme gore yukonda ropor ıçensınde ılgılı bolumlerde yopılon açıklamalar geregınce hesoploma slemı yapılmamıstır Bu husus bu rapora ozgu okjp marka hesaptoma kavramı her bır olaya ozgu b r konu olduğundon anılon bu ıkı yontem baskoca sub|ektıf olaylarda belkı değenendınlebılır ancak oloyımızda değerlendırme metodları olorak degerlendınlmemıslerdr 2 Piyasa (Değeri) Yalaa^ımı Yöntemıne gore ıstemcı fırmanın Dewilux Morkasının degennın değerlendınleoılen verılere gore 23 353 778 000 000 TL Malryet Yaldajım Yöntemme gore ıse anılan Dewılux Markasının değeriendıniebılen verılere gore 3 266 521 000 000 TL sı oldugu 3- Gerek Soyın Mohkementzın ve gerekse ısbu raporun sunulocağı mercılerın parasol deger hususundakı Tokdır hakkı saklı kolmok uzere ve ayrıca Dosyanın ve kanrikınn değeHendıritmesı ve Takdın Sayın Mahkemenıze aıt olmak üzens ısbu raponj eldi dosyo ıcenğı ıle bıriılcle Mahkemenıze Soygı ıle sunanz. 12 02 2001 EKI Mahkeme dosyası 1997 1998 1999 2000 YılMızanları Bılanco Gelır Toblolan Morka Tescıi Lıstelerı Butçe Mukoyese Tabiolon Muavtn Kayıt üstelerı BIURKIŞI Prol Dr Mesul YENIGUL EgeUra KımyaMuh Fak BIURKIŞI Necmı Mehmet OIUDAĞ BIURKIŞI Palenl ve Morka Vekılı Av S Tayfun AKSOY
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog