Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 22 HAZİRAN 2001 CUMA 8 EGITIM Öğrencilerin şartlı kayıt isteği Eğitim Servisi - tstanbul Üniversitesi Edebiyat ve Fen Fakültesi'nde bütünlemeye kalan öğrenciler, yüksek lisans programına şartlı kayıt hakkı istiyor. Mezuniyet belgelerini bu programın kayıt tarihinden 10 gün sonra alacaklannı belirten öğrenciler şunlan söylediler: "Oğrrtmenlik formasyonu alacağmuz bu programın ön kayıtfannın 18-22 Haziran, esas kavıtlanıun ise 25-29 Haziran tarihlerinde yaptlacâğı açıklandı. Üstdik kayrt için mezuniyet belgesi isteniyor. Oysa İİJ'nün tüm bölümkrinde fînal sınavlan 15 Haziran'da bitiyor. Bütünkme sınaviarı da 2-13 Temtnuz günleri arasmda yapdıyor. Çoğumuz mezunjyet bdgeierimizi 10 gün sonra alacağunız için hak ertiğimiz bu programa kayıt olamıyoruz. İsteğjmiz, bütünkme sınavlan sonunda mezun olacak durumdaki öğrencikre 'şartlı kayıt' hakla verüsin. bu kişüer sınavlarmı geçemezlerse programla DgHi haldannı kaybetsinler."' ITU'de yeni bölümler Eğitim Servisi - Istanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik- Elektronik Fakültesi 2001- 2002 akademik yıh için Telekomünikasyon Mühendisliği, Elektrik Mühendısliği, ve Kontrol Mühendisliği programlan açıyor. Ilk kez Istanbul Teknik Üniversitesi tarafindan verilecek Telekomünikasyon Mühendisliği ile Kontrol Mühendisliği programlanna Eylül2001'deöğrenci alınacak Okul. Telekomünikasyon Mühendisliğine 50. Elektrik Mühendisüğine 60. Kontrol Mühendisliğine 50 öğrenci alıyor. Okul tanıtım günleri Eğitim Servisi - Yurtdışında eğitim almak isteyenler için 23-27 Haziran tarihleri arasmda "Ytotdışı Eğitim Okul Tanıtmt Günleri" yapılacak. Yabancı Ogrenciler Danışmanlan Ulusal Birliği (NAFSA) üyesi kuruluşlanndan Advis ve Asba firmalan tarafindan düzenlenecek olan "Yurtdışı Eğitim Okul Tanmm GünlerT tstanbul, Ankara ve Bursa'da yapılacak. Tanıtun günleri, 23-24 Haziran tarihlerinde, Îstanbul-Ceylan Intercontinental Oteli'nde, 25 Haziran günü Ankara- Sheraton Oteli'nde, 27 Haziran tarihinde de Bursa- Kervansaray Oteli'nde yapılacak. 1956 yılmda kurulan okul, yüksek öğrenim sistemine birçok yenilik getirdi İlklerin üniversitesi: ODTÜANKARA (Cumhuriyet Bûrosu) - 46 bin dönüm ara- zi üzennde kurulu Orta Do- ğu Teknik Üniversitesi (OD- TÜ). eğitim-öğretim ve bi- limsel araştırmalanndaki yüksek standartı. kütüphane ve laboratm arlanndaki geniş olanaklan, yerleşkesinın bü- yüklüğü, kültür \e spor et- kinlikleri ile Türkiye'nin en önde gelen ünıversıtelerin- den biri. 37 lisans programı olan ve Ingilizce eğitim ve- ren ODTÜde 1S bın 868 ög- renci öğrenim görüyor, 966 öğretim elanıanı, 706 öğre- tim üyesi ve 1028 araştırma • ODTÜ'deki mühendislik fakültelerinin bölümlerini üniversite sınavında ilk 1000'e giren öğrencilerden 408'i tercih etti. Okul 2000 yılında 4100 öğrenciye burs ve kredi verdi. Okulda mezunlann işe girmesini sağlamak üzere Özgeçmiş Veri Tabanı oluşturularak firmalann başvuruları, ilgili mezunlara yönlendiriliyor. görevlisi eğitim veriyor. Türkıye ve Ortadoğu ülke- lerinin kalkınmalanna katkı- da bulunmak, fen bilimleri ve sosyal bilimler alanlann- da uzman yetiştirmek üzere 15 Kasım 1956 yılında Orta Doğu Yüksek Teknolojı Enş- titüsü olarak kurulan ODTÜ. 1959'da özel statü kazandı. Türk yüksek öğrenim sis- temine birçok yenilik getiren ve çağdaş eğitimin öncüsü olan üniversite, ilk yıllannda Kızılay'da Emekli Sandı- ğı'nın binası ile TBMM ar- kasındaki barakalarda hiz- met verdi. 1963 yılında Tür- kiye'nin ilk yerleşkesi olan Ankara-Eskişehir Karayo- lu'na taşınan ODTÜ, Anka- ra'nın da en geniş yeşil alanı olarak biliniyor. Vakıf üniversiteleri devlet- in tahsis ettiği ormanlık ara- zileri yağmalarken kurulu- şundan bugüne kadar öğren- cileri ve mensuplan tarafin- dan dikilen milyonlarca ağaçla oluşturulan ODTÜ. tüm üniversitelere örnek. Sağlık bilimleri dışında tüm üniversitelerde yürütü- TENÇBAKIŞ Hayal, gerçekler vegüvence, FİGENATALAY 1.5 milyon gencin sınav stresı bit- ti. Şimdi de "tercih stresi" başladı. Tercih formlannı doldurmak için da- ha epeyce zaman var ama yavaş ya- vaş üzerinde düşünmeye başlamak gerek. En önemlısi, ahnan puan ve bu pu- anla girilebılecek en çok ıstenen bö- liimdür elbet ama üniversitenin vur- dunun bulunup bulunmaması, kam- puslantun >eri. burs olanaklan gibi unsurlarda. tercihi etkıleyebilir. Ben sınava ilk girdiğim yıl yanlış tercih- ler yaptım. Kimse bana, "Tercihleri- ni nasıl yapryorsun? Seçtiğin bölüm- leri yapabilecek misin? Oralarda mutlu olacak nusın" diye sormadı. Bunlar benim de aklıma gelmedı. MEF Okullan Rehberlik Uzmanı Süleyman Hecebil, adaylara, tercih listeİerini üç bölgeye ayırarak oluş- turmalarını öneriyor: 1 Bölüm: Hayal Bölgesi. Bu böl- gede en çok istenilen ama bir önce- kı ÖSYS'de, adayın sahip olduğun- dan daha yüksek puanla ögrenci alan yükseköğretim programlan bulun- malı. 2 Bölüm: Gerçekler Bölgesi. Bu bölümde. ÖSS'de alman puanlara yakın puanlarla ögrenci alan yükse- köğretim programlan bulunmalı. Bu programlann tercih listesinde çoğun- luğu oluşturması gerekli. 3. Bölüm: Güvence Bölgesi. Bu bölümde de alınan ÖSS puamndan oldukça düşük puanlarla öğrenci alan yükseköğretim programlan bu- lunmalı. Bu programlann sayısı da. "*hayal bölgesTnde yer alan program- lann sayısı gıbi birkaç taneyi geçme- meli. Sonuç olarak üniversite aday- lanna tek bir önerim var. Siz siz ol- un, son tercihinize bile sonradan piş- man olmayacağınız, okumak isteye- ceğiniz, mutlu olacağınız bir progra- mı yazın. e.mail: fîgens&yahoo.com Üniversitelere 21 binek kontenjan ANKARA (Cumhuriyet Bûrosu) - ÖSS'yi geride bırakan adaylar, umutlarmı devlet üniversitelerine bağladı. Vakıf üniversitelerinin 5 bin 500-12 bin 500 dolar üzerinden eğitim ücreti alması devlet üniversitelerini daha da vazgeçilmez hale getiriyor. Bu yıl üniversite kontenjanlannm 318 bin 775 olarak açıklanması. 1 milyon 155 bin adayın açıkta kalmasına yol açacak. YOK, devlet ûniversitelerinde 21 bin 186 kişilik kontenjan arttmmına gitti. Bu durumda devlet üniversitelerine 278 bin 260 aday yerleşecek. Bunun 149 bin 439'u 4 yılhk lisans programlanna» 9 bin 816'sı özel yetenek programlanna, 119 bin 5'i de meslek yüksekokullanna yerleşebilecek. len uygulamah araştırmala- nn yüzde 30'unu, uluslara- rası yayınlann yüzde 22 'sini. uluslararası projelerin yüzde 50'sini gerçekleştiren OD- TÜ, kurduğu Teknokent ile de bir ilke imza atıyor. Geçen yıl Türkiye'de ilk 1000'e giren öğrencilerden 408'inin tercih ettiği OD- TÜ'deki mühendislik fakül- tesi bölümleri de ABD iini- \ersitelerinı denetleyen A- BET'den de akredetisyon al- mış ilk Türk üniversitesi. ODTÜ'ye ılişkin temel bilgi- ler şöyle: -Akademik programlar 5 fakülte, 1 yüksekokul, 1 mes- lek yüksek okulundan oluşu- yor. -Akademik yıl: Sınavlar dahıl 16 haftalılc iki dönem- den oluşuyor. Her yıl yaz ay- lannda 6 hafta süreli bir yaz okulu düzenleniyor. -Burs ve kredi: 2000 yılın- da 4100 öğrenciye burs ve kredi veren ODTÜ, gelecek yıl da yardımlannı sürdüre- cek. ÖSS sonuçlanna göre ilk sıralarda yer alan öğrencıle- re. üniversite tarafindan kar- şılıksız burs veriliyor. -Kayıtiar: Akademik Da- nışmanlık Sistemi'ne göre, her öğrencinin kendi bölü- münde bir danışmanı var. Bu danışman, öğrencinin her tür- lü sorunu ile yakından ilgile- niyor. Öğrencilere bilgisayar aracılığıyla kayıt ve akade- mik durumlannı izleme ola- nağı da sağlanıyor. -Yaz okulu. Yaz tatili döne- minde uygulanan eğitim programı. Yan dal ve çift ana- dal programlanna kayıtlı öğ- rencilerin bilgıleri pekiştiri- liyor, üstün başanlı öğrenci- lerin daha kısa sürede mezun olabilmelerine olanak sağla- nıyor. Öğretim süresi 6 hafta. -Yürtdışındaki üniversite- lerde öğrenim ve staj olanak- lan: Yurtdışındaki bazı üni- versitelerle imzalanan proto- koller çerçevesinde Öğrenci Değişım Programı uygulanı- yor. Gerekli koşullan yerine getiren ODTÜ'lü öğrenciler, protokol imzalanan üniversi- telerde 1 dönem ya da 1 yıl süreli öğrenim hakkı elde edi- yorlar. Aynca ODTÜ'lü öğ- renciler. IAESTE ve IASEC kanalı ile yurtdışında staj yapma olanaklanna da sahip. Mezunlara İş Olanaklan ve Kariyer Planlama Merkezi: Mezunlann işe. girmesini sağlamak üzere Özgeçmiş Veri Tabanı oluşturularak, firmalann başvurulan, ilgili mezunlara yönlendiriliyor. -Yurt: 2 bin 236 kız, 2 bin 828 erkek öğrenci kapasiteli 12 adet öğrenci yurdu ve ko- nukevi ile 200 öğrenci kapa- siteli özel öğrenci yurdu bu- lunuyor. Yurda giriş başvu- rulan, ders yıh başlamadan önce yapılıyor. Daha fazla bilgi almak is- teyenler "210 34 21-22-23" no'lu telefon ve "www. me- tu.edu.tr" adlı web adresin- den bilgi alabilirler. TOPRAK FACTORING A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN Şırketımız pay sahiplerı aşağıdaki gündemi gorüşmek uzere 18/07/2001 Çarşamba gunu saat 15.00'de Büyükdere Cad. No.23 Şişlı 80220 Istanbul adresınde Olağanustu Genel Kurul Toplantısı yapacaktır. 1. Toplantıya katılacak hisse sahiplerinın toplantı gununden 1 hafta once sahip oldukları pay senetlerı veya ortak olduklarını gosterir kanıtlarını şirket merkezine getırerek giriş kartı almaları gerektiği, 2. Pay sahiplerınin toplantıda hazır bulunmaları veya kendılerını aşağıda orneğı sunulan vekaletname ile temsil ettirmeleri, Bılgıye sunulur ve ılan olunur. GÜNDEM 1. Açılış ve Dıvan teşekkülü, 2 Toplantı tutanağının Genel Kurul adına ımzalanması hususunda Dıvan'a yetkı verılmesı, 3 Şirket Yonetım Kurulu Uyeleri, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.06.2001 tarıh ve OFD/1380 sayılı yazılarında belirtilen isteklerı doğrultusunda Bağımsız Dış Denetım şırketı tarafindan duzeltilmiş 2000 dönemi mali tabloların ortakların onayına sunulmasının karara bağlanmasına, i Dılek ve temenniler, kapanış. VEKALETNAME TOPRAK FACTORING A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA Toprak Factorıng A.Ş.'nın 18/07/2001 Çarşamba gunu saat 15.00'de Buyukdere Cad No.23 Şışlı 80220 Istanbul adresinde yapılacak Olağanustu Genel Kurul Toplantısı'na aşağıda behrttığımiz göruşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri ımzalarnaya yetkıli olmak üzere 'ı vekil tayin ediyorum. A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI a Vekil tum gundem maddelen için kendi göruşu doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddelen için oy kullanmaya yetkilidir. c. Vekil şirket yonetimının önenlerı doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. d. Toplantıda ortaya çıkabılecek dığer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.) Talımatlar (Ozel talimatlar yazılır.) B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN a Tertıp ve Serısı, b. Numarası, c Adet-Nomına! Değeri, d Oyda imtiyazolup olmadığı, e Hamıline-Nama yazılı olduğu, ORTAĞIN ADI-SOYADI VEYA UNVANI IMZASI. ADRESI: NOT: (A) bolumunde, (a), (bi veya (c) olarak belirtilen şıklardan bırısı seçılir (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır. Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahıbı, vekaletname formunu doldurarak ımzasını Notere onaylattınr veya Noterce onaylı imza sirkülerini kendi ımzasım taşıyan vekaletname formuna ekler. ACI KAYBMIZ Ruhi-Gülümser'in sevgisine doyamadıklan biricik oğullan, Hakan'm ağabeyi, Füsun-Gökçen Köksal'ın kardeşleri, Aldoğan Ekmekçi'nin damadı, Özlem-Başar'ın enişteleri, Eylem Ekmekçi'nin biricik eşi MUSTAFA MELİH ALAÇAM'ı kaybettik. Tüm sevenlerinin ve dostlannın başı sağolsun. ALAÇAMVE EKMEKÇİ AtLELERİ Cenazesı 22 Haziran 2001 gunu (bugıin) cuma namazınm ardından Kocatepe Camıı'ne kaldınlacak \e Cebecı Asn Mezarlığı'na defhedılecektır BAŞSAĞLIĞI Değerii Istanbul Şube Müdürümüz Sayın llham Eroğlu'nun annesı EM. VtCDAN EROĞLU Hakkın rahmetine ka\ıışmuştur. Üzüntümüz sonsuzdur. Merhumeye Allah'tan rahmet, kederlı aılesıne başsağlığı dileriz. BASIN tLAIS Kl RUML MENSUPLARI BIRBAKIMA ZEVTEVBURNU SULH HLKUK M4HKEMESİ'NDEN EsasNo 2001 173 KararNo 2001 564 Hâkım Kemal Güzel 20998 Kâtıp Zanf Nalbantoglu Mahkememıze aıt 2001 173 esas 2001/564 karar sayılı 25.5 2001 tanhlı ılam ile Emel Şehırlı vesayet altına alınarak kendısıne Hasan Şehirli vasi tayin edilmıştır 25.5.2001 Basın 35788 SERVER TATVtLLİ Felsefe Eğitimi Nasıl Olmalı? Geçen hafta, Fransız liselennde bakalorya yani bitirme sınavlarının başlamasıyla, felsefe konu- sundaki ilk sınavda sorulan soruları alıp okurları- ma duyurmuştum. Kimi telefon ve mektuplardan anladığım kadarıyla, yankıları olmuş yazımın. Bu- gün aynı konuyayeniden dönüşüm, Fransa'da iş- lerin öyle sorunsuz ve eleştiriden uzak gitmediği- ni göstermek içindir. Söz konusu sınavların dev- lete kaça mal olduğundan başlayarak ama daha çok içeriğe ilışkin bir dızı sorun da var. Onları en güzel dile getiren de, Caen'de bir teknik lisede fel- sefe hocası olan Michel Onfray'in 18 Haziran günlü Liberation'da yayımlanan Felsefeyi Geniş- letelim adlı çarpıcı yazısı oldu. Izin verir misiniz özetlememe? • Onfray'e göre, Fransız lıselerinde yüz yaşını çok- tan aşmış felsefe sınavı, feci bir haldedir. Başta ge- len neden de şu: işlerin başında, bu sınav, burju- va dünyasının tuzu kuru ve iyiden iyiye hazırlan- mış çocuklarına ilişkindı ve bir "elit" seçmekle ye- tiniyordu. O yıllann lıse sınıflarında ne kızlar. ne sı- radan aile çocukları, ne de sefalet ıçindekı banli- yölerden gelen öğrenciler görülüyordu; günümüz- de ise başka bir ortam var. Gerçı, arada bir ıki ayarlama yapıldı ama esasa ilışkin değıldı. Bugun de felsefe, Fransız eğitim sistemınin baş tacı; ne var ki, tek bir yıl aynlmıştır ona, ne öncesı vardır ne de sonrası! Dersler ve sınavların programı da, -sosyal düzene yakışır biçimde!- değışmez kav- ramlar ve fılozoflar ustünedir... Oysa felsefe bir sanattır: Eski Yunan ve Ro- ma'da, yüzyıllarca, bir düşunme ve yaşama sana- tı, düşünmek için yaşamak ve yaşamak için dü- şünmek sanatı olarak görüldu felsefe ve gunluk yaşamın içınde biruygulamaydı; Hıristiyanlığın ge- lişiyle de gerçeklikten uzaklaştı. Bugünkü uygula- ma da, aslında bu Hıristiyan skolastik gelenege uy- gundur. Içine hiçbir eleştırinin sızmadığı bir yo- rumlama düzeni! Felsefeyi uygulamak, böylesi resmî ve dogmatık bir nitelik taşıyor. Felsefe öğ- retmeni de, ister istemez bu tür bir programın ar- kasından giden. sıradan bir memur durumunda- dır. Sonuç ne mi? Şu: bugünün gençliği, nihilizme terk edilmiştir. Ona karşı dırenişte ıse okulun yap- tığı bir şey yok. Oysa ıkı yüzyıldan beri tarihte olan biteni göz önünde tutan bir pedagojı yaratmak gerekmiyor mu? Felsefe derslerinde, dünyanın yü- rüyüşüne bakıp bir fikrî seçenek onermenın önu niçin tıkalıdır? Niçin okul da liberalızmın dayatma- larına uyacakmış ve felsefe derslerı de işletme modeline bakıp ona göre bir yol çizecekmış? Fel- sefe, bir ders çerçevesinde de olsa. liberalizme dı- renişini nasıl yapmaz olur? Her şeyden önce. felsefenin okulda, sadece son sınıf ögrencilerini ilgilendirdiğı fikrini terk edelim: Yaşam içinde bir yıl, onun da dokuz ayında felse- fe olmaz! Felsefeye, temel eğitimin ilk yılında baş- lamalı; çocuklann kendiliğinden, -hem de derinli- ğine- sorular sorduklan, o merak ve coşkulu yıl- lardan yola çıkmalı ve o tanıma susuzluğu kesin- tiye uğratılmamalı! Daha o ilk sınıftan başlayarak, düşunme, gide- rek felsefe eğitimi, bir ortak çalışmayı gerektirecek- tir: Öğretmenlerin, ana-babaların, psıkologların, psikanalistlerin, medyologların ve filozoflann ka- tılacaklan bir ortak çalışma. Once, çocuğun sor- gulayıcı tutkusuna yollar açılacak, metinler ve kla- sik bahisler sonraki yıllarda işin içine sokulacak- tır. Her yıl, bir ulusal sorun üstundeyoğunlaşılabı- lir. Öte yandan, öğrenciier, serbest araştırma ve ki- şisel okumaya yönlendirilerek dosyalar tertıple- meye çağrılmalı ve bu çalışmalar, bir jüri önünde sözlü bir savunma konusu olmalı..! işte Onfray'in "ayaküstü" kımi onerileri! Felsefeden yana olan, ama onun yaşama ger- çekten geçmesini ve işlevini görmesini isteyen ti- tiz bir aydının düşüncelen hepsı de; onlara ekle- yecekleriniz de olabilir, vardır da. Bugünkü Fransız düşüncesinin nadir temsılcı- lerinden biri olan Edgar Morin'in ılgınç bir fikri vardır: Bilgilerimizin günümuzdeki bölük-pörçük- lüğüne bakıp bunlarla çağımızı anlayamayacağı- mızı, giderek dünya çapındakı sorunlan çözeme- yeceğimizi söyleyip, "bütün"ü göz önünde tutan bir "düşunme biçiminde reform" önerir. Onfray de, felsefe için söyledikleriyle, böylesi bir reforma katkıda bulunuyor aslında. Nasıl kulak vermez oluruz her ikisine de? Allah'ın günü "değişim" lafı edenlerin, eğitim söz konusu olduğunda hareketsiz kalmaları, ya da onu bütünlüğüne ele almaktan uzak durmala- n, ne korkunç bir aymazlıktır değil mı sevgili okur- lar? KABATAŞ ERKEK LİSESİ GELENEKSEL PİLAV GÜNÜ 01 TEMMUZ 2001 PAZAR GÜNÜ SAAT: 11 00"DE OKULUMUZ BAHÇESINDE KUTL.4NAC.\KTIR. PİLAV GÜNÜMÜZE BÜTÜN KABATAŞLILARI BEKLİYORUZ... KABATAŞ ERKEK LİSESİ EĞİTİM \AKFI KABATAŞ ERKEK LİSESİ MLDİ RLÜĞÜ Adres Güncellemesı için Faks (0 212) 227 91 54 HATAY SULH HUKLTC MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo 2001 621 Da\acı Malıye Hazınesı vekılı \\ Huda Abdulha\oğlu tarafindan açılmış bulunan ışbu Kajyiim Tayını davasi do- layısıyla,Dava konusu. .Antakya Bozhovuk Kö>Tj'nde ka- ın 161 parsel sayılı taşınmazın malıkı Hac Dervış oğlu Ab- dulganı ya da mirasçılannın olup olmadıklan söz konusu şahıslann yaşayıp yaşamadıklan. mırasçılan \arsa adres- len tıim aramalara rağmen bulunamadığından adı geçen dava konusu parselde hak ıddıa edenlerin ışbu ılan tanhın- den ıtıbaren en geç uç ay ıçerısınde mahkememıze mura- caat etmelen. müracaat etmedıklen takdırde soz konusu gayrimenkulün idaresı için 3561 sayılı yasa gereğınce Ha- tay Defterdan'nın kayjıım olarak tayin edıleceğı hususu ılan olunur. Basın 34351 AtatürkHa\alıınanı Gümruk Mudurlueunce te^cıllı 217114 Nolu ve 10 10.2000 tanhlı beyannamemıze aıt menkul kıymetler alındı makbuzu zayı olmuştur Hükümsüzdüı tntergold Kujumculuk San. ve Tic. Ltd. Şti.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog