Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

22 HAZİRAN 2001 CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Yine mayın • DİYARBAKIR (Cumhuri>et Bürosu) - HakkârTnin Çukurca ilçesinde mayının patlamas.1 sonucu tarlasında çalışan bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi d e yaralandı. Olağanüstü Haİ Bölge Valiliği'nden y apılan \ azıh açıklamada da Hakkâri ve Şırnak'ta PKK'den kaçan 2 örgüt elemannun güvenJik güçlerine teslım olduğu behrtildı. m Son kredi operasyonu' • BURSA (Cumhuriyet) - Cavit Ç'ağlafın şirketine yönelik "Son Kredi Operasyonu" kapsamında trutuklu bulunan tek sanık Nergis Holdıng thracat Koordinatörü Nusret "Yılmaz da tahlıye edildı. Yılmaz'ın avukatı Namık Çamurcuoğlu'nun tutuklamaya itirazını değerlendiren Bursa 2. Asliye Ceza Mahkemesı, Yılrrıaz'ın salıverilmesine karar verdi. ÇEAŞ sopuşturması • ADANA(AA)- Çukurova Elektrık AŞ (ÇEAŞ) Yönetim Kurulu üyesi Ethem Alev, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "ÇEAŞ'ı zarara uğrattıklan iddıasıyla yönetim kurulu üyelerinin ifadesinm alınması" yönündeki yazılı baş\aırusu üzerine, Adana Adliyesı"nde ıfade verdi. Alev, yaklaşık 30 dakika kaldığı adliyeden herhangi bir açıklama yapmadan aynldı Sahte maHyeciler yakalandı • İstanbul Haber Servisi - Üsküdar Yavuztürk Mahallesi'nde kendilerini maliye memuru olarak tanıtıp ceza kcsme tehdidiyle £siaftan pâra*."' alan Fatib Akyürek ve Levent Eren şıkâyet üzerine yakalandı. Bu kişilerin. işyeri sahibinden, evrakının eksik olduğunu söyleyerek, ceza kesmemelen karşıhğında 50 milyon istedikleri öğrenildi Çocukların velayeti alındı • İstanbul Haber Senisi - Il Sosyal Hizmetler Müdürü Kahraman Eroğlu. Kadıköy'de annesi ve annesinin erkek arkadaşı tarafrndan dövüldüğü öne sürülen 8 yaşmdaki Pınar. 7 yaşmdaki Murat ve 2 yaşındaki Serdar'ın istanbul Valiliği'nin onayıyla koruma altına alındığını bildırdı. Eroğlu. anne Nalan Bozkun hakkında bugün Kadıköy Cumhuriyet Savcılığı'na "çocuklarına eziyet ve işkence yapmaktan" suç duyurusunda bulunacaklannı söyledi. rrü bölgesel akademi oldu • İstanbul Haber Servisi - Dünya internet trafiğinin büyiik bölümünü yöneten Cisco Svstems'in, dünya çapında uyguladığı Cisco NeUvorking Akademi Programı kapsamında, îstanbul Tekruk Üniversitesı'nı (İTÜ), yerel akademilikten bölgesel akademiliğe vükselttiği bildirildı. lTÜ'den \ apılan yazıh açıklamada, üniversitenin. Türkiyeoe "TCBtTAK Ulakbilirrf'den sonra bölgesel akademi seçilen ikinci kurum, ilk üniversite olduğu ifade edildi Nüfus cüzdanırru \e İstan- bul Ulaşım Kımlik kartımı kaybettım. Hükümsuzdür. t.HALİLBARLAS Avrupa Konseyi, Türkiye'den Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesi'ni imzalamasını istedi: Oliüıı cezası kakbnlsmSTRASBOÜRG (Ajanslar) - Ölüm cezalannın bütün ülkelerde kaldınl- ması istemiyle dünyada ilkkez Stras- bourg'da düzenlenen kongrenin açüı- şında konuşan Avrupa Konseyi Ge- nel Sekreteri VValter Schwimmer, "Av- rupa Konseyi üyeleri Türldye ve Rus- ya'dan, ölüm cezalannı kaldırmalan- IU ve 6. protokolü onaylamalannı isti- yor" dedi. Ölüm cezasının kaldınlmasıyla il- gili olarak kamuoyunu bilgilendirme kampanyalanna dikkat çeken Genel Sekreter, Türkiye'de de böyle bir kampanya başlatmak için koşullan araştırdıklannı söyledi. Schvvimmer, Avrupa Konseyi tarafından 1982 yı- hnda düzenlenen 6. protokolün, dün- yada ölüm cezasının kaldınlmasına Basbakan Yardımcısı Mesut Yılmaz-. Uç-dört yıl sonra kalkacak VÎYANA (AA) - Viyana'da yayımlanan muhafazakâr eğilimli Kurier ga- zetesine demeç veren Basbakan Yardımcısı Mesut Yılmaz, ölüm cezasının üç veya dört yü içinde tümüyle kalkacağını söyledi. Yılmaz, Türkiye'de- ki reformlara ilişkin sorulara şu yanıtı verdi: "Bugüne kadar ayrüıkçı terör yûzünden demokratikleşmeyi tatn olarak uygulayamadık. Şimdi reformlan yapma zamanı. Üç veya dört yü içinde tdam cezası tümüvle kalkacak." ilişkin, bağlayıcı niteliği olan tekulus- lararası belge olduğuna dikkati çekti. Avrupa Konseyi'nin, savaş halinde bile ölüm cezasının kaldınlması yö- nünde çalışmalannı sürdürdüğünü kaydeden Schwimmer, son yıllarda bu cezanın kaldınlmasının Konsey'e tam üyelik öncesinde istenen koşullar arasina sokulduğunu hatırlattı. ABD'de ölüm cezasına çarptınlan i- ki federal suclunun son 10 gün içinde infazının gerçekleşmesini de eleşti- ren Schwimmer, "Ölüm cezası suçla sasaşmak içingerekli,etkili bir silahlse ABD tamamıyla suç işlemenin serbest olduğu bir ülkedir" dedi. Schwımmer. Texas Valisi Rick Perry'nin zihmsel özürlü kişilerin idamınm yasaklanma- sı ile ilgili yasa tasansmı veto etme- sini kınadı. Bugün bitecek olan kong- re sonunda, tüm ülkelere ölüm ceza- sını kaldırmalan çağnsında bulunan bir bildiri yayımlanacak. Kongre çerçevesinde, ölüm cezası- nın kaldınlması için internette "www.ecart-rype.coni'' adresinde im- za kampanyası başlatılacak. Dünyada halen 86 ülkede ölüm ce- zası uygulanıyor. Geçen yıl idam edi- lenlerin sayısı da 1457. Olüm cezala- nnda ilk sırayı Çin alıyor. Bu ülkeyi 123 idamla Suudi Arabistan, 85 idam- la ABD ve 75 idamla Iran izliyor. 1 İETT Öğrenci Pasomu ve Kımlık Kartımı kaybettim. Hükümsuzdür. MLRATtyAS Yaşadıklan cinsel şiddeti anlatüklan ve emniyet güçlerini suçladıklan iddiasıyla 19 kaduun yargılandığı duruşmayı Berlin Baro Başkan Yardımcısı Bernd Hauselfer ile uluslararası srvil toplum örgütierinin temsilcileri de izledL (Fotoğraf: SÎBEL K1ZILIŞIK) Düzenledikleri kurultaydagözaltındayaşadıklannı anlatan 19sanığınyargüanmasına devam edildi Tecavüz değil, anlatmak suç• "Emniyet kuvvetlerini tahkir ve '""tezyif-etmek" "'• -; ;-",•"•; suçlamasıyla yargılanan sanıklardan Gülizar Tuncer, "İzin alarak gerçekleştirdiğimiz kurultayda her şey > asalara uygun olarak yapıldı. Yapılan işkenceyi anlatmak suç sayıhyorsa yapacağımız hiçbir şey yok" dedi. İstanbul Haber Servisi- "Gözalbnda Cin- sel Taciz ve Tecavûze Hayır KurultayTnda, yaşadıklan cinsel şiddeti anlatan ve kurul- tayı düzenleyen 19 kişinın *enunyet kuvvet- lerinitahkirvetezyifetroek" suçlamasmdan yargüanmasına devam edildi. ANAP mil- letvekili Emre Kocaoğlu'nun izlediği du- ruşmaya, başka suçtan hükümlü olarak ce- zaevinde bulunmasına karşın iddianamede kurultaya katıldığı belirtilen sanık Fatma Deniz Polattaş, da katıldı. Tecavüz mağdu- ru Polattaş, "Sahip çıkdması gereken bizte- riz" dedi. Beyoğlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanıklardan GülizarTuncer, ce- za avukatı olduğunu belirterek "Siyasi ne- denlerle gözaltına ahnan kadınlara, sorgu yöntenü olarak işkence uygulaaıyer" dedi. Suçun sadece kurultayda tnagâurlann ko- nuşmalanndan oluşturulduğunu vurgula- yan Tuncer. "İzin alarak gerçekleştirdiği- miz kurultayda her şe\ yasalara uygun ola- rak yapıldı. Yapılan işkenceyi anlatmak suç sayılıyorsa yapacağımız hiçbir şey yok" dı- ye konuştu. Sanıklardan avukat Fatma Ka- rakaş da soruşturma sürecinde kimsenin ifadesine başvurulmadığını ve bunun suç olduğunu söyledi. Karakaş, kurultay nede- niyle bu davada yargı'anan 5 kişi hakkında İstanbul DGM'de de dava açıldığını belir- terek mahkeme başkanma iddianameyi sun- du. Başka suçtan hükümlü sanık Fatma De- niz Polattaş ıse "Mağdurken sanık sandal- yesinde oturmak çok kötü" dedi. Mahkeme başkanı, davanm iddianame- sini ıncelemek amacıyla oturumu erteledi. Oturum sonrası Polattaş'ın babası tbra- him Polattaş şunlan söyledi. "Kızınx,gözal- rında gördüğü tecavüz nedeniyle Çapa Psi- kiyatri Anabilim Dah'ndan rapor aldı. Ha- len psikolojik tedmi görüyor ve açtığı işken- ce davası sürüyor. Cezaevinde>ken kurulta- ya katıldığı iddiasıyla hakkında dava açılma- sı da sa\ cının. sadece kendisine verilen polis tutanağıyla dava açtığınm göstergesi." İngilteredeki paralar Alparslan Türkeş ödemelerde kızını kullanmış ANKARA (AA) - MHP Genel Başkanı AK parslan Türkeş'in ölümünden sonra Ingilte- re'deki Deutsche Bank hesabında bulunan 575 bin mark, 845 bin dolar ve 367 bin sterlinin çe- kilmesiyle ilgili olarak, ilk eşinden olan kızla- n AyzrtTürkeş ile UmayGûna^hakkında, "öaıel e%rakta sahtecilik ve banka aracılığrş la dolan- dmcıhk" suçlamasıyla açılan davaya devam edildi. Ankara 7. Ağn- Ceza Mahkemesi'ndeki da- vamn dün görülen üçüncü duruşmasına, Ayzıt Türkeş ve avukatı L'murTatnurüe müdahil Ay- yüce Türkeş'in avukatı • Ayzıt Safim Özdemir katıldı. Türkeş. Mahkeme Başkanı Me- "Babamın sutÖztûrk.Ingiltere'de- sivasi bir ^ bankaya yazüan mü- birikvmı olarak zekkereyeyaıutverilme- bazıödemeler dıŞıu bddııj. Ayzıt Turkeş, babası- ^ " , ,, nm ölümünden sonra gereken saklı ^ e ş i SevalTürkeş'i kalması lazım arayarak veraset intikal gelen kuruluşlar v e r g i s i ö d e m e k i ç i n g e . oldu. Bu rekli belgeleri vermesi ödemeler için konusundaricadabulun- beni aracı duklannı kaydetü. Ayzıt yaptı" dedi. Türkeş. olumlu yanıt alamamalan üzerine da- va açmak zorunda kaldıklannı söyledi. Ayzıt Türkeş, babasınm verdiği talimatlar doğrultu- sunda işlem yaptığını belirtti. AyzıtTürkeş, Al- parslan Türkeş'in 1994'te ikinci kez îngilte- re'ye gelişinde, kendisine verilen vekâletname- yi yineledikkrini anlattı. Ayzıt Türkeş şunlan kaydetti. "Babamın siyasi bir birikimi olarak baîaödemeler\apmasıgereken,saklı kalması la- zımgelen kuruluşlar oldu. Bunlariçinbeniaracı yaptı. Ölümünden önce de 'Bu parayı şuralara şu şekilde ödersin' diyetalimat «rdiBende bu talimatı yerine getirdim. Vıcdanen rahaüm.*' Mahkeme başkanı duruşmayı erteledi. KARARNAME BUGÜN CLMHURBAŞKANI SEZER^E SUNULACAK Ejııniyetin başına Keıııtü Onal • Sadettin Tantan'tn istifasından sonra Emniyet Genel Müdürlüğü görevinden aynlan Turan Genç'in yerine Kemal Önal'ın getirileceği belirtildi. Içişleri Bakanhğı Genel Sekreterliği ve Tekirdağ Valiliği görevlerinde bulunan Önal, geçen yıl Kocaeli Valiliği'ne atanmıştı. ANKARA (Cumhurijet Büro- Müdürlüğü'ne getirilmesine iliş- su) - Turan Genç' in îçişleri Baka- kin kararnamenin Basbakan Bü- nı Rüştü Kazım Yücelen' in isteği lentEcevit De\ let Bakanı ve Baş- üzerine görevinden aynlmasının ardından vekâletle yönetilen Em- niyet Genel Müdürlüğü'ne Koca- eli Valisi Kemal Önal getıriliyor. Önal'a ilişkin kararname Bakan- lar Kurulu'na gönderildi. Kemal Önal'ın Emnivet Genel bakan Yardımcılan Devlet Bahçe- li ve MesutYılmaz ile yapılan gö- rüşmelerin ardından Yücelen tara- fından Bakanlar Kurulu'na gön- derildiği kaydedildi. Bakanlar Kurulu'nda imzaya açılan kararnamenin, bugün Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in onayına sunulacağı be- lirtildi. lçışlen Bakanhğı Genel Sekreterliği ve Tekirdağ Valiliği görevlerinde bulunan Kemal O- nal. geçen yü Kocaeli Valiliği'ne atanmıştı. tçişleri Bakanlığı'ndan alınarak devlet bakanlığına kaydınlan Sa- dettin Tantan'ın partisinden ve görevinden istifasının ardından ekibinde yer alan Emniyet Genel Müdürü Turan Genç de görevin- den aynlmıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bir süredir Ertuğ- rul Çakır \ ekâlet ediyordu. Bir grup sanatçının Hakkâri'ye girişinde 'izin' sorunu yaşandı ^Sanat Köprüsü'ne engeHeme ALİSEVMİŞ R\KKÂRİ - İkinci "İstanbul- Hakkâri Sanat Köprüsü" etkinlik- leribugün başhyor. Etkinliklere ka- tılanbir grup sanatçı "kentegirişiz- ni" olmadığı gerekçesiyle bir saat süreyle Zap Jandarma Karako- lu'nda bekletildi. Hakkâri'yle kurulacak sanat köp- rüsünün ikıncisi sorunlu başladı. Aralannda fotoğraf sanatçısı İsa Çelik, gazetemiz çizeri Semih Po- ro>. şair Orhan Alk^u, Ahmet Tel- li, Bejan Matur. Şükrü Erbaş, Ha- san Oztoprak. tiyatrocu MehmetE- sen, Aliye L/unatagan, Yasemin Göksu, Murat Morovanın da bu- lunduğu 30kişilik grup, Hakkâri'ye 20 kilometre uzaklıktaki Kınkdal köyündeki Zap Karakolu'nda "ken- te giriş izni olmadığı'' gerekçesiyle 1 saat süreyle bekletildiler. Konuk- lannı folklor gösterileriyle karşıla- mak isteyen, \iizlerce Hakkârili de çeşitli engellemelerle karşılaştı. VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI Gazetemiz spor servısı çalışanlanndan Levent Dikmener'ın anneannesı MÜZEYYEN ERMAN vefat etmiştır. Merhumenin cenazesi, Perşembe günü Kartaltepe Camiı'nde kıhnanöğle namazının ardından Bakırköy Mezarlığı'nda toprağa venldı. Arkadaşımıza ve ailesıne başsağhğı dileriz. Cumhuriyel ÇALIŞANLARI Kente giren sanatçılar ilk olarak Hakkâri Valisi Orhan Işın'la görüş- tüler. Sanatçılar ve gazeteciler daha sonra vilayet binası önünde bir ba- sın açıklaması yaptılar. Projenin yö- netmeni gazetemiz yazan VecdiSa- yar. bir önceki yıl yapılan îstanbul- Hakkâri Sanat Köprüsü etkinlikle- rinde devletin asık suratıyla karşı- laştıklarmı, ancak bu yıl ılımlı bir yaklaşım gördüklerini belirtti. Sanatçılar daha sonra Belediye Toplantı Salonu'nda >r üzlerce yurt- taşın katıldığı bir toplantıyla proje kapsammdaki etkinlikleri anlat- tılar. Gece ise Kültür Müdürlüğü Sinema Salonu'nda Sultans Of The Dance adh gösterinin barkoviz- yonu yapıldı. 5 gün sürecek etkinlikler fotoğ- raf, plastik sanatlar ve karikatür sergileri; gazeteci, yazar ve sanat- çılann söyleşileri ve film gösterim- leriyle devam edecek. DUZYAZI ORHAN BİRGtT RTÜK ve Basın Özgürlüğü... Dikkatle izliyorum. Radikal Islamcı gazeteleri- miz, Sayın Cumhurbaşkanı'nın RTÜK Yasası'nı geri çevirme işlemini, medyanın özgürlüğünü ze- deletmemenın bir gereği olarak yorumlamaktan bayağı zevk alıyorlar. Önceki gün de değinmiştim. Özellikle çokağır- laştırılmış para cezaları, öncelikle Anadolu'daki radyo, televızyon ve gazeteler için bir tür hayat me- mat sorunu idi. Şimdi RTÜK Yasası. Cengiz Çandar'agöre me- zara gömülünce, mesela 24 Temmuz'u, bazılan- mızın vazgeçemedtği gibi basın özgürlüğü günü olarak mı kutlayacağız? Altı gün önce, Antalya'da bir TV kameramanı, Halk Pazan'ndaki bir mahkeme keşfı sırasında ıs- rarla yargıcın çalışmasını kamerasıyla izlediği ve uyanlar karşısında çalışmasından vazgeçmediği için tutuklanarak cezaevine gönderildi! Hem de elleri kelepçeli olarak!.. Basın Konseyi, olayı öğrenincelstanbul'dan ad- lı yardım amacı ile avukat göndermek istedi. Ka- meraman Ahmet Aydın'ın çahştığı kurumun so- rumlusu, öneriye çekingen yaklaştı. Tutukluluğun kaldınlması istemi, görev başında rahatsız edildi- ğini söyleyen yargıcın şikâyerten vazgeçmesi ko- şuluna bağlandı. Ama bayan yargıç, nedense o sı- rada izne aynlmıştı. Yasa, tutuklama kararlarında; kişinin ikamet sa- hibi olması, delıllerin yok edilmesi, suçun ağır ce- zalık olması gibi birçok koşul sayar. Adresi ve işi belli bir gazeteci, günlerdir bir tür paparazzi dav- ranışı nedeniyle özgürlüğünden yoksun cezaevin- de yatıyor ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu başta olmak üzere birçok meslek kuruluşunun gı- kı bile çıkmıyor. • • • Uluslararası Gazeteciler Örgütü'nün (FIJ) on beş gün önce Seul'de yapılan genel kurulunda Türki- ye'de bastnın özgür olmadığını ileri süren bir ka- rar taslağı benimsendi. FIJ Genel Kurulu bu iddi- ayı ortaya atarken ülkemizdeki gazetecilerin sen- dikal özgürlüğe sahip olmadığını söyledi. Toplusözleşmeden, grev hakkını kullanmaktan yoksun medyamız bu bildiriye değinmeyi bile ge- rekli gömnedı • • • 27 Mayıs 1960 öncesinde, gazetelerin ilan ve reklamlannı sıyasal iktıdarın güdümündeki Resmi llanlar Şirketı dağıtıyordu. Benim de ortakları ara- sında bulunduğum KİM dergisi gibi muhalefetya- pan yayın araçlarının ilanlan, başbakanın sözlü emri ile kesılir, bu kararı yargıya bile götürmek mümkün olmazdı. Iktidarı devıren gücün yasama organı MBK, bu çarpıklığı düzeltme amacı ile Basın İlan Kurumu'nu oluşturan 195 sayılı yasayı çıkarttı. Kurumu çalış- tıran ve denetleyen organların içinde, hükümetin beş ya da altı ajanının yanı sıra İstanbul Baro- su'nun, Ticaret Odası'nın, Ankara, İstanbul, Izmir gazeteciler cemiyetleriyle iletişim fakülteierinın ve TG.S'pırı, d,e birer temsılcısi bulunuyor. Yasa, res- '. 05i - ,i|an vejekjam alabılmeleri içiagajfgteleön.ti^' lirli tiraj, kadro gibi koşullarını ararken o döne'm için ılımlı bir adım sayılabilecek bir de 49. maddeye yer vermiş. Rahmetlı Abdi Ipekçi'nin istemi ile konulan o madde, dönemin Basın Şeref Divanı denilen ku- ruluşun getırdiği Basın Ahlak Yasası'na aykın ya- yın yapan gazetelere gerekirse ilan kesilme ceza- sı verilebileceğinı öngörüyor. Hemen söylemelıyim ki, madde yıllaryılıdondu- ruldu ve kullanılmadı. Ama son birkaç yıldır, kurum- daki hükümet görevlilennin istemi ile yeniden ya- sama geçirildi. Akit, Yeni Şafak, Takvim, Sabah ve son olarak da Radikal gazetelerinin resmi reklam ve ilanlarının belirti sürelerle kesilmesi gibi, bugün için apaçık antidemokratik bir baskı gazetelerin üs- tünde! Hem de bu karann almışında siyasi iktidann me- murlarının parmakları, evet ya da hayır için kalkı- yor. Onların yanı sıra meslek örgütlerimizin temsil- cilerinin de veballen, o oylamaya karışıyot! Ne yargıcın şikâyeti üzerine kelepçelenerek ce- zaevine atılan Antalyalı meslektaşımızın hali, ne FU'nin Türk meslektaşları için koyduğu teşhis, ne de giderek artan ilan kesilme kararları meslektaş- larımın büyuk çoğunluğunun umurunda bile değil! Onlar için varsa yoksa RTÜK Yasası... Faks:0212-677 07 62 E-mail: obirgitfr; e-kolay.net TasarıTBMMden gecti İlk tahidm merked istanbuVda kurulacak ANKARA (Cumhu- riyet Bürosu) - Hükü- metin lMF'\e sunduğu ek nıyet mektubundaki taahhütleri arasmda yer alan Tahkım Yasa Tasarısı. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edil- di. Anayasanın 125. maddesinde yapılan de- ğişiklik nedeniyle "uyum yasası" niteiı- ğindeki yasa ile ulusla- rarası ekonomik ilişki- lerde ortaya çıkan uyuş- mazlıkların tahkım \ o- luyla çözümüne ilişkin teknik ve hukuki dü- zenlemeler getiriliyor. Hükümetin. "yaban- cı yatınmcıyı Türki- ye'ye çekme" amacma dayandırdığı düzenle- me ile anayasa değişik- liğine paralel olarak. yabancıhk unsuru taşı- yan kamu hızmetleri ile ilgili imtıyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklann ve gerçek veya tüzcl ki- şiler arasındaki uyuş- mazlıklann uluslararası tahkimle çözülmesi esası getiriliyor. Yasa- nın kabulünden sonra söz alan Adalet Bakanı Türk, bütün siyasi par- tilerin düzenlemeye destek verdiğine işaret ederek "Bu destek,. uluslararası ekonomik ilişkilerden doğan uyuş- mazlıklann tahkim yo- luyla çözülmesi için ge- reksiniın du\ ulan yasa- nın amacına uygunlu- ğunun Mecüs tarafın- dan da kabul edilmesi demektir" diye konuş- tu. Hakemlik kurumu- nun önemine değtnen Türk, bunun meslek ha- line gelmesi için Türki- ye Hakemler Odası Ya- sa Tasansı hazırladıkla- rını söyledi. Türk, ayn- ca Istanbul'da Uluslara- rası Tahkim Merkezi kurulması için de giri- şim başlattıklannı bil- dirdi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog