Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 22 HAZİRAN 2001 CUMA HABERLER BOĞAZLAR DOSTLUK VE BARIŞ YOLU OLMALI - Türkiye Çevre Kozası, Tengiz- Novonıssisk petrol boru hatanın işletmeye açümastyla, bogazlarda tehlikeü madde taşımacıbğuun meydana getireceği feiaketiere dikkat çekmek amacıyla eylem yapû. 224 gönüllü kuruluşun oluşturduğu Türkiye Çevre Kozas'na ah yaklaşık 50 motor, Beylerbeyi açıklannda toplanarak konvoy halinde boğazda tur atn. "Nükleer kavgaya hayır", "Türk boğazlan insanlık için dostluk ve banş. yolu olnıalıdır" pankaıDan taşıyan motorlann Conrad Otei'de düzenlenen "Üç Denizin Hikâyesi" toplannsına kablan işadamlannı taşıyan s, "Semiramis'' isimK tekneye yakkşma girişiıni sahil güvenlikve deniz potisi ekipterince engeUendi. f \ Petrol ve doğalgaz yatırımlarmı protesto etmek isteyen 13 Greenpeace üyesi gözaltma almdı Çevrecilerin eylem günü ktanbura 20 milyon tupist • KÜTAHYA(AA)- Turizm Bakanı Erkan Mumcu, Kütahya'daki temaslan sırasında Istanbul'a 20 milyon turist ve 20 milyar dolar dövız getirecek projelerin hazır olduğunu belırterek bunlann hayata geçirilebilmesi için devletin sadece turizm bölgesi planlaması yapacağını söyledi. Mumcu, "Bunu kim kanıtlamamı istiyorsa hemen soru sorsun. En çok hükümetten beklıyorum" diye konuştu. Yangmköyü yoketti • ÇORUM(AA)- Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Saraçlar köyünde çıkan yangında, köydeki 31 evden 26'sı yandı. Dün saat 15.40'ta, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken evlerle birlikte ahır ve samanlıklann da yandığı bildirildi. Yangının kontrol altına alınması, köyde su deposu olmadığı için uzun sürdü. Istanbul Lisesi mezunlan • tstanbul Haber Servisi -Istanbul Lisesi'nin 117. yılı mezunlanna diplomalan, lise bahçesinde düzenlenen bir törenle verildi. Törende, öğrencilere seslenen Istanbul Lisesi Müdûrü Fatma Tan, "Bundan sonraki yaşammızda Atatürk ilkelerinden asla ödün vermeyin" dedi. ÇocuUara şarkdap • Istanbul Haber Servisi - Sanatçı Esin Afşar, okuduğu masalda bile "şiddet" öğesine maruz kalan, sokakta yaşadığı ya da çalıştığı için "çoculduğunu yaşayamayan" küçükler için albüm hazniadı. Kültür Bakanhğı'nın desteğiyle çıkan albüm "Pembe Uçurtma" adını taşıyor. tstanbul Haber Servisi - Bo- ğaziarda tehlikelı madde taşı- yan tankerlerin geçışı. tstan- bul'da gerçekleştırilen çeşitli eylemlerle protesto edildi. Pet- rol ve doğalgaz yatınmlannm tartışıldığı Conrad Otel'deki "Üç Denizin Hikâyesi: Dünya Enerjisinde Bütünleşme" top- lantısını protesto etmek isteyen 13 Creenpeace üyesi gözaltma alındı. Yüzlerce sıvil toplum kuruluşu, balıkçı motorlanyla Boğazı bir süre trafiğe kapatır- ken Kanlıca'daki yurttaşlar da semtlerinde inşaatı devam eden ve tankerlerin boğazlardan gü- venli geçişini sağlamak için ya- pıldığı iddia edilen radan pro- testo etti. Greenpeace, dün sabah saat 08.00 sıralannda Shell, BP ve Chevron gibi ulusötesi petrol şirketlerinin temsilcilerinin ve üst düzey devlet yetkililerinin katıldığı, Karadeniz, Hazar De- nızi ve Doğu Akdeniz'de petrol yatınmlannm konuşulduğu. a Üç Denizin Hikâyesi: Dünya Enerjisinde Bütünleşme" adlı toplantıyı protesto etti. Polls Izln vermedi Polis, Greenpeace üyelerinin toplantının yapıldığı Conrad O- teİi'in önünde açıklama yapması- na ve üzerinde "Petrolcüler bu- rada felaketi tezgâhlıyor" yazılı pankartı asmasına izin vermedi. Aralannda Greenpeace Akdeniz Ofisi Enerji Kampanyası So- rumlusu Mekla Keslrîn'in de bu- lunduğu 13 kışı gözaltma alındı. Melda Keskin, toplantıda görü- şülen planlann, iklim değişikli- ğini körükleyeceğini ve ekolojik felaketleri arttıracağmı belirte- rek iklim değişıkliğı ile mücade- lenin ilk yasal aracı olan Kyoto Protokolü'nün tüm ülkeler tara- fından onaylanmasını istedi. Keskin, toplantının ana günde- minı oluşturan Hazar Denizi petrol yatınmlannın bölgedeki kirliliği 10 kat arttıracağını, Is- "Üç Denizin Hikâyesi: Dünya Enerjisinde Bütünİeşme" toplantısını protesto etmek isteyen Greenpeace üyeleri dün sabah Conrad Otel'in önünde toplandılar. Greenpeace üyelerinin açıklama yapmasına ve üzerinde "Petroküler burada felaketi tezgâhhyor" yazılı pankarü asmasına izin vermeyen polis, 13 kişhi gözarana aldı. FELAKETİ 00. LOBBY FUEIS tanbul ve Çanakkale Boğazı'n- dan geçen petrol tankerlerinin boylannı ve sayılannın ikiye kat- layacağmı vurguladı. Tek çözüm gttneş enerjlsl Boğazlardan geçinlmek iste- nen petrolün miktannın başlan- gıçta yılda 26.5 milyon ton, da- ha sonra ise yılda 76.5 milyon ton olacağına dikkat çeken Kes- kin, "Bakû-Ceyhan boru hatt da aKernatifdeğü, üsteKkfosilyakrt kullanmundan kaynaklanan ik- lim değişikliği sorununu da çöz- meyecek Tekçözüm,güneş ener- jisinegecilmesklir'' diye konuştu. 19 Haziran'da başlayan konfe- ransın açıhşına bir mesaj gönde- ren Cumhurbaşkanı AhmetNec- det Sezer de Türk boğazlannın, bir petrol boru hattı güzergâhı seçeneği olarak düşünülmesi ve kullanılmasının kabul edilemez olduğunu belirtmişti. Radar kulelerlne tepkl Kanlıca sakinleri de dün sabah Kanlıca Meydanı'nda toplanarak Beykoz Kanlıca'da inşaatı devam eden radan protesto ettıler. Ço- ğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan semt sakinleri radann, ya- yacağı elektromanyetık dalgalar- la insan sağlığını da olumsuz yönde etkileyeceğini belirtti. Yılda, tehlikeli yük taşıyan yaklaşık 9 bin tanker geçiyor. Olası bir kaza, felakete yol açabilir Türk bogazları 'saatli bomba'tstanbul Haber Servisi -Çevre- ciler. Hazar petrollerinin tstan- bul ve Çanakkale boğazlanndan tankerlerle taşınmasma alternatif olarak sunulan Bakû-Tiflis-Cey- han (BTC) Boru Hattı'mn da çö- züm olmadığını vurguladılar. BTC projesinin tehlikeyi yok et- meyeceğini, sadece Doğu Akde- niz'e taşıyacağını belirten çevre- ciler, enerji sorununun fosil atık- larla değil, güneş, rüzgâr gibi al- ternatif yöntemlerle çözülmesini istediler. Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı MithatBal- kan da artan tanker trafığı nede- niyle tstanbul ve Çanakkale bo- ğazlarının milyonlarca insanın hayatını tehdit eden bir "saatti • "Üç Denizin Hikâyesi Konferansı"nda konuşan BP Shipping Genel Müdürü Linda Adamany, Türk boğazlannda, Hazar petrollerinin tankerlerle taşınmasının yaratacağı riski kabul ettiklerini belirtti. Çevreciler, Bakû-Tiflis-Ceyhan projesinin de tehlikeyi yok etmeyeceğini, sorunu sadece Doğu Akdeniz'e taşıyacağını söylediler. bomba" haline geldiğini söyledi. Greenpeace'in protesto ettiği "Üç Denizin Hikâyesi: Dünya Enerjisiyle Bütünleşme Konfe- ransrnda konuşan BP Shipping Genel Müdürü Linda Adamany de Türk boğazlannda, Hazar pet- rollerinin tankerlerle taşınması- nın yaratacağı riski kabul ettikle- rini ifade ederek BP'nin, Türki- ye'nin ve ilgili diğer taraflann bu önemli suyolunun korunmasına yönelik tedbirleri de göz önüne alacağını savundu. Adamany, "BP, Hazarbölgesinden petrol ih- racı için sadece Türk boğazlanna güvenemeyeceğimizi kabul et- mektedir. Bakû-Tiflis-Ceyhan boru hattınıyapmamızın ana ne- denlerinden biri budur" dedi. İnşaat gelecek yaz Gelecek yaz başlayabilecek in- şaattan önce, en son hazırhk aşa- masında olduklannı ve bundan böyle BTC ile ilgili niyetlerinde kesinlikle bir değişimın söz ko- nusu olmayacağını ıfade eden Adamany, "Boğazlardakitaşıma- cıhkta ciddi bir kaza riski, ortala- ma olarak 2 yılda birdir. Bu risk kabul edikmeyecek kadar yük- sektir. İlgili herkesin bu riskin azamlmasında bir rolü vardır" dedi. Adamany, tehlikeli yüklerin taşmmasında boğazlann kullanı- mının süreceğinı anlatarak BP'nin, taşıdığı tüm yükleri taşı- macılık standartlanna uygun ge- milerle taşıdığını iddia etti. Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Çevre Bakanlığı. Kazanlı sahilinde ölü bulunan kaplumbağalarla ilgili inceleme başlattı Kirliliğe boğulduk ÇevreBakanıAytekin,yapdan ükin- cetemede caretta careöalann öJüm Bedeninm anteşüamadığını söytedl • Baştaraft 1. Sayfada 5 kişilik bir heyetin yerinde inceleme yapmak amacıyla görevlendirildiğini bildirdi. Caretta carettalann ölüm nedeninin yapılan ilk incelemede anlaşılamadığmı belirten Aytekin, "Kaphımoağalann önl olarakbuhınduğu sahffler- den ahnan su numunelerinde herhangi bir kirtili- ğm olmadığı, tçel tl Çevre Müdüriüğü'nün ele- manlannca sahil şeridmdc yapılan incelemelerde de küçük balıklaria diğer deniz canlılaruun yaşa- dığı tesph edilmiştir'' dedi. Müsteşar Yardımcısı Çakmak başkanlığındaki heyetin bölge üniversi- te yetkilileri ve tçel Valiliği'yle ortaklaşa çahşma yapacağmı kaydeden Aytekin, "\rkadastenmiz, kaplumbağalann ölüm nedeniniaraştmnak ama- oyiagerekirsepoBseaitkriminallaboratuvarlann- dan yararlanma yoluna gidecekkrdir" göriişünü dile getirdi. Bu arada denizkaplumbağalannm üreme böl- gesi olan Antalya Kale ilçesi Beymelek beldesi Dalyan mevkiindeki arazinın de belediye tarafin- dangünübirlikpiknik alanı yapümak istendiği or- tayaçıktı. BununüzerinegörüşüalınanÇevTe Ba- kanlığı, 1. ve 3. derece doğal SİT alanı olan böl- gede yapılacak düzenlemelerin kumul alanın çev- relediği Beymelek Daryanı'nı ekolojik açıdan olumsuz etkileyeceğini bildirdi. Antalya Kültür ve Tabiat Varhklannı Koruma Kurulu da bu gö- rüş doğrulrusunda 30 Mart 2001 tarihinde Bey- melek Belediyesi'nin tahsis talebini reddetti. Yardımcısı Mithat Balkan, bo- ğazlardaki artan trafık yükünden dolayı olası bir kazanın, Istan- bul'da yaşayan 12 milyon insan kadar, çevre açısından da bir fe- lakete dönüşebileceğini söyledi. Teknolojl rlskl azattmaz Balkan, geçen yıl tstanbul Bo- ğazı'ndan geçen toplam 48 bin gemiden yüzde 18'inin tehlikeli yük taşıdığına dikkat çekerek bu gemilerin yol açabileceği bir ka- zanın, yalnız Türkiye'yi değil tüm dünyayı etkileyecek bir fela- kete neden olabileceğini, bunun sorumluluğunun ciddiyetle dü- şünülmesi gerektiğini ifade etti. Balkan, hiçbir teknolojinin kaza riskini ortadan kaldırmadığına dikkat çekti. Kirllliöin pasaport sorunu yoktur III. Uluslararası Karadeniz Ortaklan Toplantısı da Ataköy Marina Yat Kulübü'nde başla- dı. Toplantıya katılan Istanbul tl Çevre Müdürü Yavuz Çengel, Karadeniz'dekı sorunlann doğ- nıdan Marmara Denizi ve bo- ğazlan ilgilendirdiğıni vurgula- yarak "Tuna Nehri'ndeki kirlili- ğin yol açtığı riski diğer ülkeler- le a\Tu ölçüde pay laşıyoruz. Çün- kü kirliliğin pasaport sorunu, uit, dil aynmı yok" dedi. Doğa ile Banş Derneği Başkanvekılı Fahri Türkyılmaz ise ortaklığın uluslararası alanda faaliyet gös- teren bir kuruluş haline getiril- mesi gerektiğini belirtti. Baro baskanlari: Bergama'da yargı karan uygulansın tZMtR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - Ankara, tstanbul ve îzmir barolannın başkanlan Bergama'da yaptıklan açıklamada, siyanürle altra üretimine karşı verilen mahkeme kararlannın uygulanmasını istediler. Bergama'nın Narhca köyünde bir araya gelen Ankara Baro Başkanı Sadık Erdoğan, îstanbul Baro Başkanı Yücel Sayman ve tzmir Baro Başkanı Noyan Özkan, Bergama'daki nıücadelemn dünya hukuk mücadelesi tarihinde çok önemli bir örnek olduğunu söylediler. Yurttaşlar seçim yapmak zorunda Bergama'da siyanürle altm üretimine karşı direnen köylülere Türkiye'nin üç büyük barosundan önemli bir destek geldı. Cç baronun üyeleri adma konuşan Ankara Baro Başkanı Erdoğan, "Bergama'da yargı kararlanni uygulatmak amacıyla uhısal ve uluslararası girişimlerde bulunacağız. Türkhe'de politikacılar. kamu yöneticileri, işadamlan, sendikacılar ve ' yurttaşlar, 'hukuk devletı ile çadır devlctı' arasında tercihyapmak zorundadır" dedi. Sezer den randevu Isteml Istanbul Baro Başkanı Sayman ise köylülerden, Narhca'da Paris, Londra, Roma ve Bonn baro başkanlannın katılacağı uluslararası bir konferans düzenlemek için izin istedi. Bergama Çevre Yürütme Kurulu Başkanı Oktay Komar da barolann desteğıne gereksinimleri olduğunu vurgulayarak "Sonınlaruı çözümü ve Bergama mücadeiesinin anlaülması için siz üç baro başkanuTuzdan, Cumhurbaşkanı'ndan randevu, istemelenni rica edjyonız" diye konuştu. Karar bekleniyor Yatağanlımn tazminat „ sevinci ÖZCAN ÖZGÜR MUĞLA - Yatağan Aslıye Hukuk Mahkemesi hâkimleri Nalan Kayaalp ve Serdar Gökçe'nin verdiği "tarihi karar" Yatağan halkını sevince boğdu. Mahkemenin. anayasanın 56. maddesine göre verdiği "500 milyon Hra tazminat ödenmesi" karannı Yargıtay ona> larsa karar emsal teşkil edecek ve 47 bin Yatağanlı tazminat davası kuyruğuna girecek. Böylece yıllardır çiftçilere tazminat ödeyen TEAŞ, "insan vücut ve nıh sağlığma zarar verdiği*' gerekçesiyle yöre halkına da her yıl en az 2 trilyon 500 milyar lira tazminaî ödemek zorunda kalacak. Santral mahkûm oldu Yatağanlı Bedriye Gürkan ile Ozcan Çamur'un geçen arahk ayında ımersiyon günlerinde Yatağan Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açtıklan davada, termik santral bir kez daha mahkûm oldu. Karar Yatağan'da bayram havası yaratırken TEAŞ Genel Müdürlüğü, mahkemenin anayasantn "Herkes sağlıkh ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir*' diyen 56. maddesine dayanarak verdiği 500 milyon lira tazminat ödenmesi kararma Yargıtay'da iriraza hazırlanıyor. Mahkeme karannı değerlendiren Yatağan Termik Santrah tşletme Müdürü Mehmet Hoşoğlu, mahkeme karannın kendilerine ulaşmadığını söyledi. Hoşoğlu, "Karann tebüğinden sonra genel müdürlüğümüzün iriraz hakkı var. Vâni bu karar Yargıtay'a gider. Sonuç ne olur bikmem" dedi. Yargıtay'ın karan onaylaması halinde 47 bin Yatağanlımn da dava açacağını belinen Belediye Başkanı Haşmet Işık. "Santral Yatağan'a ve Yatağanlıya verdiği zarann bedelini ödevecek. Herkes Yargıtay karannı bekliyor" dedi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog