Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 22 HAZİRAN 2001 CUMA HABERLER 'Ansen için gereği yapılıp1 • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ekonomiden sorumlu De\ let Bakanı Kemal Derviş, eski Haikbank Genel Müdürü Yenal Ansen'e yönelik yargı sürecinin başlatılabilmesi için izninin gerekmesi konusunda. "gereğinin yapılacağını" söyledı. Derviş. dün gazetecilerin Yenal Ansen ile ilgili sorusu üzerıne. "Ansen ile ilgili yazı gelmedi. gelirse gereğini yapacağım" diye konuştu. Yeni yönetime destek • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğf nde (TOBB) dün toplanan üç konsey de yenı yönetime destek verdi. Seçimlere gidilmesi için TOBB'ye yasal dayanak kazandıracak düzenlemenin beklenilmesini isteyen konseyler. bu sürede yeni yönetime destek olacaklannı açıkladılar. Gümrükler Keçeciler'de • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Sadettin Tantan'ın istifası ile boşalan devlet bakanlığına bağlı olan Gümrük Müsteşarhğı yenıden Mehmet Keçeciler'e bağlandı. Görevlendirmeye ilişkin dün Başbakan Bülem Ecevit imzasıyla yayımlanan genelge. ANAP lideri Mesut Yılmaz'ın yeni bir bakan atanması konusunda biraz daha beklemeyı yeğlediği değerlendirmelerine neden oldu. İştetme dfivpine süreuzatimı • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Kamunun elindeki elektrik üretim ve dağıtım tesislerinin işletme haklannın devrini 31 Ekim 2001 tarihine kadar uzatan tasan. TBMM Sanayi. Ticaret. Enerji ve Tabii Kaynaklar, Bilgı ve Teknoloji Komısyonu'nda kabul edildi. Komisyonda benimsenen tasan. Elektrik Piyasası Kanunu'nun geçici 4'üncü maddesini değiştiri\or. Şam ile işbirliği protokolu • ANK\RA (Cumhuriyet Bürosu)- Turkiye-Suriye Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantılan sonunda iki ülke arasında işbirliği protokolu imzalandı. Devlet Bakanı Recep Önal. protokolün her iki ülkenin istekleri doğrultusunda ekonomik ve ticari ilışkilerin dönüm noktasını oluşturduğunu belirterek "Karşıhklı ıyi niyet ve sıcak ilişkiler bu protokole yansıdı. dostane ilişkilerimizin göstergesi olmasına özen gösterdik" dedi. Demirtaş'tan açıklama • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Milli Eğitim Temel Yasası'na aykırı bulunarak onayı kaldınlan "Kuran'a göre Nifak" ve "Hz. Mevlana'dan Çocuklara Öğüt" adlı kitaplara "ta\sıye karan verilen" dönemde Talim ve Terbıye Kurulu Başkanlığı Yayım ve Kültür Dairesi Başkanı olan Cumaalı Demirtaş. onay alan kitaplarda imzasının olmadığını belirtti. Demirtaş. 12 Haziran'da gazetemizde yayımlanan "Gerici kadrolaşma" başlıklı haberde kişilik haklannın zedelendiğinı sa\aındu. Başbakan, FP'nin kapatılma davası sürecinde ortaya atılan tartışmalara itin verilmemesini istedi Ecevit'ten 'seçimyok' mesaiıANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Bülent Ecevit, seçim haberlerinin çok olumsuz sonuçlar doğurduğunu vurgulayarak "Içinde bulunduğumuz ortamda bir seçim yapüması aslında mümkün değil. Fakat sözünün edilmesi bile sıkuıülara, kay güara yol açıyor. Seçim zamanı değil, çahşma zamanıdır'" dedi. IMF yasalannın çıkarılmasıyla ilgili olarak grubunu kutlayan Ecevit. "Eğer DSP'nin disiplin anlayışı. görev bilinci olmasaydı ne bu yasalar çıkardu ne Seçim tartışmalannın çok olumsuz sonuçlar doğurduğunu vurgulayan Başbakan Bülent Ecevit, tüm milletvekillerini bu bilinç içinde davranmaya çağırdı. Ecevit, "Seçim değil çahşma zamanı" dedi. de uziaşı sağlanabüirdi** açıklamasını yaptı. Ece\ it. grup toplantısında yaptığı konuşmada ekonomik programla ilgili \asal düzenlemelerin sonuna gelındığını vurgulayarak mıllet\ekıllerıni "verimli" çalışmaları nedenıyle kutladı. Partilerın uzlaşmasının önemıne dikkat çeken Ecevit, u Eğer DSP'nin disiplin anlayışı, görev bilinci olmasaydı ne bu yasalar çıkardı ne de uzlaşı sağlanabilirdi** dedi. Lcevit. mıllet\ekillennden yaz tatıli boyunca "bu görev bilinci ile yapılanlan daha iyi anlatmalannT istedi. MilletvekUlerine bilinçli davranış' çağrısı Seçim tartışmalannın çok olumsuz sonuçlar doğurduğunu v urgulayan Ecevit, tüm millen ekıllerini bu bilinç içinde davranmava çağırdı. Ecevit, "Türldye'ninsosyalve ekonomik yapısı büyük değişim sürecinden geçiyor. Böyle bir süreçte siyaset alanındaki en küçük bir kıpırtı bile çok olumsuz işaretler verebiliyor, çok olumsuz sonuçlara yol açabilivor. Onun için bütün milletvekillerinin, parti aynmı, iktidar ajnmı gözetmeksizin bütün nüllervekülerinin bunun bilinci içinde davranacaklanndan eminim" dedi. Seçim söylentilenne dikkat çeken Ecevit, "İçinde bulunduğumuz ortamda bir seçim vapüması aslında söz konusu değil. Fakat bunun sözünün edilmesi bile sıkmtılara, kaygılara yol açıyor. Bu konuda bütün partilerin kesin tavır almalannda varar \ardir. Ben de buradan, başbakan olarak DSP genel başkanı olarak bu konuyu belirtmekte, vurgulanıakta yarar görüyorum: Seçim zamanı değil çahşma zamanıdır** açıklamasını yaptı. Ecevit'ın bu sözleri "Milletvekillerini evlerine davet ettikleri zaman Rahşan Ecevıt'in seçim hazırhğı yapılmasına ilişkin sözlerinin yarattığı tartışmalara da yaıut" olarak değerlendinldi. Avusturya Başbakanı Schüssel: Kapatmadan ABmemnun olmayabilir ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Avusturya Başbakanı VVolfgang SchüsseL FP'nin kapatılmasının Avrupa Birlıği"nde (AB) memnuniyetsizlik yaratabileceğini belirterek " Böyle bir durumda Kopenhag kriterleri devreye girer"" dedi. Başbakan Bülent Ecevit ise *Türkiye*de sHasi partilerin kapatüması güçleştirüecektir" güvencesini verdi. Schüssel'in kabul ettiğı FP lideri Recai Kutan ise partinin kapatılması durumunda aynı zihniyeti taşıyan kişilerin yeni bir harekette bir araya geleceklerinı söyledi. Türkiye'ye ilk kez resmi ziyaret düzenleyen A%usturya Başbakanı olan Schüssel, yoğun programı kapsamında Ecevit ile baş başa ve heyetler arası görüşmeleri gerçekleştirdi. Konuk başbakan, sıyasi partilerin liderleri ve ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş'i de kabul etti. Schüssel-Ecevit göfüşmesinin ardından düzenlenen ortak basm 1 -loplantısmm ana gündem maddesini FP'nin kapatılması oluşturdu." Basın mensuplannın sorulan üzerine Schüssel şunlan söyledi: "Genel olarak çoğunlukçu demokrasüerde siyasi partilerin yasaklanmasında dikkatii olunmalıdır. Mahkeme karannın olumsuz olması çok memnuniyetle karşüanmaz ve bir tarüşma ortamı yaraur. Bu durumda da Kopenhag kriterleri devreye girer." Ecevit de Bundan • Avusturya Başbakanı Schüssel, FP davası ile ilgili olarak "Genelde çoğunlukçu demokrasüerde siyasi partilerin yasaklanmasında dikkatli olunmalıdır" dedi. aynı soruya sonra parti kapatüma güçleşecektir" diye konuştu. Schüssel, Türkıye'deki insan haklanyla ilgili bir soru üzerine "Kürtçe dfli ve bu dilde yavın konulan da varth. Hapishane reformuna değindik. Türkiye'nin terörle mücadelesini desteklemiş olduğumuzu. Türkiye'nin konumu itibanyla çok zor bir bölgede bulunduğunu söyledik" yarutını verdi. Kutan'dan teşekkür Schüssel. FP lideri Kutan'ı da ikamet ettiği Hilton Oteli'nde kabul ederek bir süre görüştü. Kutan, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, konuk başbakana. FP'nin İcapatılmasıyla ilgili olarak ortaya koyduğu görüşlerden ötürü teşekkür ettiğini belirtti. Avusturya Başbakanı Wolfgang Schüsserin, "partinin kapatüması halinde camialannuı yeni bir parti kurmasının söz konusu olup ohnadığuu'* sorduğunu belirten Kutan, "Siyasi yasak getirihniş olanlann dışında. aynı zihniyeti temsil eden kişiler, yine bir sivasi hareket olarak Türk siyasi hayaünda yerierini ahrlar" diye konuştu. İĞNELİ FIRÇA ZAFER TEMOÇİN DSP grubunda Vatan'a alkıs 'Bizler talebe değiliz' isyanı ANKAR\ (Cumhuri- yet Bürosu) - DSP tzmir Milletvekili Kemal Va- tan, grup toplantısında yaptığı konuşmada, "TB- MM'ye gönderilen tasa- nlar konusunda bize yete- rince bilgiv erümiyor. Biz- ler talebe değiliz** sözle- riyle rahatsızlığını dile getirirken milletvekilleri alkışlarla kendisine des- tek verdi. DSP Sıvas Mil- letvekili Cengiz Güleç, "Bravo" diyerek Vatan'ı alkışlarken Genel Başkan Yardımcısı Zeki Sezer, "Şov yapmayuT diye ba- ğırdı. DSP grup toplantısının basına kapalı bölümünde gergin dakikalaryaşandı. Edinilen bilgiye göre. si- vil toplurh örgütlerinde yürüttüğü mücadeleler konusunda bilgi veren Kemal Vatan şu görüşle- ri dile getirdi: "•Meclis'e gönderilen yasalar konusunda yete- rince bilgilendirUmiyo- ruz, Yasalarla ya genel kurulda ya da komisyon- da karşüaşryoruz. Grup- ta bunlan hiç tartışmıyo- ruz. Neye oy verdiğimizi bilmiyoruz. Bakanlar bi- zi öğretmenin talebeleri gibi görüyoriar. Bizler ta- lebe değÛiz, Zaman za- man aykırı oylar kullatu- yorsak, bunlar muhalefet çıkışı değil, bilgi eksikli- ğinden kaynaklanıyor." Vatan'ın bu sözleri al- kışlarla karşüanırken grup yöneticilerinin ra- hatsızlıklarını gizleme- diklerine dikkat çekildi. DSP Sıvas Milletvekili Cengiz Güleç, "Bravo" diyerek Vatan'ı alkışlar- ken Genel Başkan Yar- dımcısı Zeki Sezer'in u Şov yapmayın" diye ba- ğırması gerilimi arttırdı. Sezer'e oturduğu yerden "Ne şovu be" karşıhğını veren Güleç, '"Terbiyesiz- lik bu. Bu kadar da ol- maz** diyerek salonu terk etti. CHP lideri ülkenin düzlüğe çıkabilmesi için dürüstlüğe ihtiyaç olduğunu söyledi Baykal: Kurnazhk egemen oldu ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-CHP Genel Baş- kanı Deniz Baykal, Türki- ye'yi sorunlanndan kurta- rabvlmek için mucize kişi- lere, sihirli reçetelere ya da "Harvard diplomasma" değil, akla, sağduyuya, dürüstlüğe ve vatanseverli- ğe gereksi- nim olduğu- nu vurguladı. Baykal, dün Türk Sa- nayici ve Işadamlan Vak- fı'nca (TÜSİAV) düzenle- nen "Cinnah Sohbetleri''ne katıldı. TÜSlA\r Başkanı Veli Sarıtoprak, Baykal'm Türkiye'nin bugün içine düştüğü durumu yıllar ön- cesinden gördüğünü ve uyanlarda bulunduğunu anımsatırken CHP liderini •"bir gören** olarak nitele- di. Baykal burada yaptığı konuşmada, sorunun yöne- ticilerden kaynaklandığını vurguladı. Türkiye'nin özellikle 1980 sonrasında yanlış yönetildiğini belirten olduğunu anlatırken "Eko- nomi kurnaziık kaldınnaz** diye konuştu. 3 sacayağı • Baykal, iktidarlann bütçeyi borç parayla yapmaya. borcu ödemek için yeni borçlar almaya başladığını, hesapsız kitapsız bir gidiş olduğunu anlatırken "Ekonomi kurnazhk kaldırmaz" dedi. Baykal. bu süreçte ülke yö- netimine "kurnazhğın^es- tirnıeyoldan para kazanma anlayışınm*" egemen oldu- ğunu kaydetti. Baykal. iktidarlann büt- çeyi borç parayla yapmaya borcu ödemek için yeni borçlar almaya başladığını, hesapsız kitapsız bir gidiş Baykal, Türkiye'yi yan- lış finans politi- kalan, yolsuz- luklarveçeteleş- meden oluşan 3 sacayağının ifla- sa sürüklediği saptamasını ya- parken yıllar ön- ce bu konularda uyanlarda bulunduklannı anımsattı. Türkiye siyase- tindeki bu yanlışhğın, bu çarpıklığın ortadan kaldı- nlması gerektiğini vurgu- layan Deniz Baykal, bunun çaresinin gerçek sosyal de- mokrat bir partiyi iktidara getirmekten geçtiğini söy- ledi. CHP Genel Başkan adayı Günay- Parti olmak gerekiyor OZAN YAYMAN tZJVÜR-CHP Genel Başkan- hğı'na aday olan Ertuğrul Gü- nay. "Kuruhay sonrası ya yeni oluşumlan göreceğizyz da der- lenip toparlanacağız" dedi. 30 Haziran'daki CHP Olağan Kurultayı'nda genel başkanlı- ğa aday olduğunu açıklayan Günay, bölge toplantılannın il- kini tzmir'de yaptı. Beraberin- de partinin MYK üyesi VîeBAk- soy. PM üyesi Erdal Kalkan, eski ll Başkanı Selçuk Avhan ve eski yöneticilerle kalabalık birpartili tarafından karşılanan Günay, CHP'nin parlamento dışındakalmasıran sorumlusu- nun Deniz Baykal yönetimi ol- duğunu söyledi. Siyasette ka- rarlı bir çizgi olması gerektiği- ni vurgulayan Günay,"Baykal şimdi Anadolu'nun çok zengjn olduğunu söylüyor. Peki neden kurultayda Latin müziğryle kürsüden indiniz? Ne oldu da Anadolu çizgisine geiiyorsu- nuz** diye sordu. CHP'nin ya- şadığı sorunlan aşması için tek başma alınan kararlann kabul edilemez olduğunu kaydeden Günay, "Parti ohnakgerekiyxwr. Ama parti benim olsun, küçük olsun anla>işı>1a politikavapar- sanız vazık olur** dedi. SlFIR NOKTASI /ORAL ÇALIŞLAR oralcalislar@yahoo.com Cumhurbaşkanı'nca iade edilen RTÜK Yasası, medya sektöründe çalışanlan ve kartelleşme endişesi taşıyanları rahatlat- tı. Yazılı basını, interneti ve görüntülü ba- sını tümüyle tehdit eden bu yasanın geri çevrilmesı, Cumhurbaşkanı Ahmei Nec- det Sezer'in bu ülke için ne kadar önem- li bir demokrası güvencesi olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Ancak bu arada gözden kaçmaması gereken bazı gerçekler var; yürüriükteki RTÜK Yasası ve bunu uygulayan RTÜK ekıbi de bir demokratik devlette olması gereken yasa ve kurumlar değil. RTÜK'ün pratikteki uygulamaları ise otoriter siste- min, 12 Eylülcü sistemin bir parçası. Bu RTÜK ekibi ekran karartmaya de- vam ediyor. Daha da önemlisi, Anado- lu'daki yerel radyo ve TV'lere bellerini doğrultamayacaklan ağır cezalar veriyor- lar. Onların verdikleri cezalar ve gerekçe- lerine ilişkin yazdıklannı okuyunca, bu sis- temin neden iflas ettiğini de anlama ola- Eski RTÜK de İyi Değildi nağı buluyoruz. • • • RTÜK'ün yetkileri kısılmalı. Seçimi de si- yasi partilerin tercihlerine değil, daha çok basın kuruluşlannadayanmalı. Yanı bırde- netim olacaksa bunu medya kendi içinde yapacak şekilde örgütlenmeli. Siyasi par- tiler tarafından, siyasi amaçlarla atanmış birtakım insanların, bir yargıç gibı davran- ması ve çok büyük maddı olanakiarı elin- de tutması başından beri yanlış. Biryayında, bir şiirde "devletin ülkesiy- le, milletiyle bölünmez bütünlüğü "ne za- rar verildiğini hiçbir hukuki birikimi ve gö- revi olmayan bu insanlar yıllardır keyifle- rine göre saptayıp cezalar venyorlar. Yi- ne "millı ve manevi değerlen" bu insan- lar belirliyorlar. Bunlar bir araya geliyortar ve bu belirlemeleri yaptıktan sonra bizle- rin neleri izlememesi gerektiğini kararlaş- tırıyorlar. Onlann bu değerlendirmeleri na- sıl yaptıklarına birkaç kez ekranlarda ta- nık olduk. O çok sayın üyelerden bir ta- nesi, bir Kemal Sunal filmindeki "eşşoğ- lueşek"e takmış ve filmin neden gösteril- memesı gerektiği üzerine nutuk atmıştı. Bu sözlerin çocukların ahlakını bozacağı- nı iddıa etmişti. Bir 12 Eylül klasiği olan "Devletin ülke- si ve milletiyle bölünmez bütünlüğü" de- yimı. yargıda bile çok anlamsız kararlara yol açarken bunu bir de Meclis'e hâkim olan muhafazakâr partilerin seçtikleri ki- şilerin keyfine bırakmak, anlaşılır gibi de- ğil. RTÜK kararlarını bir ıletışim kuruluşu alıp incelese ve oradaki mantığı bir siste- matik içinde gözler önüne serse felaket aslında daha iyi anlaşılacak. • • • RTÜK Yasası, önümüzdeki dönemde muhtemelen TBMM'nin önüne yeniden gelecek. Sorunu bütün bu yönleriyle ye- niden tartışmakta yarar var. Ayrıca RTÜK hâlâ var ve çalışıyor. Buradan çıkan ka- patma ve karartma cezalannın birçoğun- dan haberdar bile olmuyoruz. Onlar yasaklamaya ve cezalandırmaya devam ediyorlar. Piyasada satılan ve hak- kında hiçbir soruşturma açılmamış bir ki- taptan okudukları bir şiir, bir radyonun ay- larca kapatılmasına neden olabiliyor. Ya da piyasada satılan bir müzik albümün- den çalınan bir parça nedeniyle aynı ka- rariar yerilebiliyor. RTÜK Başkanı Nuri Kayış a ben bu eleştirilerimi bir TV programında söyle- miştim ve kendilerınin yargısız infaz yap- tıklannı belirtmiştim. Onun benim bu söz- lerime itirazı ilginçti, "Hayır efend/m, biz yargısız infaz yapmıyoruz, bizim kararla- nmız yargı denetimine tabi". Yani onlar karan verecek. siz sonra mahkeme mah- keme koşturup bunu durdurmaya çalışa- caksınız. Doğru olanı, onların bu konuda yargıya başvurmalan değil mi? Hemen her gün bir TV kanalının karar- tıldığına tanık oluyoruz. Bir kez daha tek- rar ediyorum, yargınm verebileceği bir ka- ran bu insanlann vermeye ne hakkı ne de hukuku var!.. Artık uydu antenle dünyanın hemen her yanını ızleyebiliyoruz. Siz böy- le bir karartmaya şimdiye kadar dünyanın hiçbir ülkesinde tanık oldunuz mu? Ben şimdiye kadar olmadığımı söyleyebilirim. • • • Yani, RTÜK Yasasf nın geri çevrilmesi- ne sevindık de, ama bu var olanı kabul et- tığımız anlamına gelmesin. Var olan zaten bir felaket. Gelecek oian daha da büyük felaketti. Bir yandan AB ile uyum sağla- mak için anayasa değişikliği dahil birçok yasa değiştiriliyor. RTUK Yasası da AB standartları açısından ele alınsa diyorduk.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog