Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

22 HA2İRAN 2001 CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Akyüz'clen Sayıştay raporuna tepki: Koordinasyon eksikliğimiz yok SÖZÇtZGİNİN Turhan Selçuk tstanbul Haber Servisi- IstanbuFun olası bır dep- reme hazır olduğu ve ko- ordinasyon eksikliğınin bulunmadığı bıldınldi. Istanbul Valiliğı Afet Yönetim Merkezi Başka- nı ve Vali Vardımcısı AH Cafer AkyGz dün düzen- lediği basın toplantısında, Sayıştay elemanlannın, yaİdaşıİc 6-8 ay önce Is- tanbul'a gelerek Afet Yö- netım Merkezi "nın çalış- malannı değerlendırdiği- ni söyledi. Akyüz. Sayış- tay'ın yaptığı performans denetimine ilışkin rapor- da. "İstanbuTda koordi- nasyonun yeterince sağla- namariığı" şekJınde ifa- deler gördüğünü belirte- rek şunlan söyledi. "Gö- revlendirilen kişilerin, 'görevlenni bilmedikleri' şekünde eksikliklerin bu- lunduğu, raporda \er ab- yor.32 Uçe kaymakamı, 75 belediye başkanı olarak hep biriikte çalışük. Ü Afet Planı'nı haorladık Koor- dinasyon eksiğimiz yok." İstanbul hazır, yurttaş değll Akyüz, kendılennı de- netleyecek kurumun Içiş- len Bakanlığı olduğunu, Sayıştay'ın ıse malı konu- larda denetım yaptığını \urguladı Depreme ha- zırlık konusunda yurttaş- lara büyük görevler düş- tüğüne de değınen Ak- yüz, "Afet planian açısın- dan depreme hazır olma- ınıza rağmen vatandaşlar olarak hazır değfliz" dedi. Akyüz, Ankara'dan bazı taleplerinin gerçekleşme- mesının kendılerini sıkın- tıya düşürdüğünü, iste- dıklen 554 tnlyon liranın gelmesı durumunda, di- ledıklen gibı çalışabile- ceklerinı kaydetti. GÜNÜN ADAML Sosyoekonomik koşulların etkisi • CHICAGO (AA) - ABD'de y apılan araştırmalar, kalp krizınden ölümlerin, işsizliğin yoğun olduğu bölgelerde daha fazla meydana geldiğini ortaya koydu. Amerikan Kalp Kuruluşu'nun yayın organında yayımlanan araştırmaya göre, tüm erkeklerde kalp knzinden ölme oranının 100 binde 675 olmasına karşın bu oranın Mississippi bölgesinde 100 binde 878, Kentucky'de 783, koşullann daha iyi olduğu Havvaii'de ise 100 binde 482 olduğu açıklandı. Haftada 150 sram ceviz yfyin • CHICAGO (AA) - Haftada 150 gram ceviz yemenin, kalp rahatsızlıklan riskini yüzde 30- 50 oranında azaltabildiği bildirildi. Journal of Clinical Nutrition adlı tıp dergisinde yayunlanan araştırma raporuna göre, 60 yaş civannda kolesterol oranı çok yüksek olan 5 erkek ve 13 menopoz geçirmiş kadın üzerinde deney yapan Kalifomiya Üniversitesi Davis Tıp Okulu araştırmacılan, 5.5 ay içinde deneklerin toplam kolesterol oranı ile kötü kolesterol oranlannın düştüğünü gözlediler. Ücretsiz şeken taramasi • tstanbul Haber Servisi - Obezite (şişmanlık), diyabet (şeker) ve hipertansiyon taraması Nilüfer Hatun tlköğretim Okulu'nda ücretsiz olarak gerçekleştiriüyor. Amerikan Hastanesi ve Şişli Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen taramada, obezitenin giderek arttığına ve bunun sadece bir kilo sorunu olarak değil, bir hastalık olarak kabul edilmesi gerektiğine dikkat çekildi. TürkDişHekimleriBirliğiBaşkanı Şengün, SağlıkBakanıDurmuşhı eleştirdi: Uvey evlat muamelesi yapılıyorİstanbul Haber Servisi - Türk Dış Hekimleri Birlığı Başkanı Onur Şengün'ün 8. Uluslararası Dış Hekimlığı Kongresı'nın açı- lışında Sağlık Bakanı Osman Durmuş'u eleştirmesı, bakanın tepkısini çekti. Türk Diş Hekimlen Birlığı 8. Uluslararası Dış Hekimliğı Kongresi'nin açılışı Lütfı Kırdar ve Kongre Sarayı'nda yapıldı. Kongrenin açılış konuşmasını yapan Şengün, Türkiye'de ağız- dış sağlığının 3. dünya ülkeleri düzeyinde olmasına karşın Sağ- lık Bakanlığı'nın kaynak ayır- madığını söyledi. 90 bin tıp dok- torundan 80 bininin kamuda is- tıhdam edildiğini belirten Şen- gün, "20 bin diş hekiminden sa- dece4 bini kamuda istihdam edi- liyor. ya bize de istihdam olanağı sağlansın ya da tüm çahşanlar ve emeklilerin. serbest çahşanlann diş hekimlerinden yararlanma- sının önüne geçilmesin, bize üvey evlat muamelesi yapümasın" di- ye konuştu Şengün, aynca sah- te dış hekımlennın önlenmesı ıçın sunduklan kanun tasansının 40 yaş üstii erkeklerin yüzde 70'inin sertlesme sorunu olduğu belirtildı Kalp hastalığı cinseiüğe engeldeğil tstanbul Haber Servisi • Kan damarlan, vücudun dığer bölgelerindeki damarlardan daha dar olduğu için penisin, kardiyovasküler risklerinin ilk işaretini verebileceği belirtildi. Geleneksel Medya Bilgı Paylaşım Günleri'nde "Hipertansiyon vc kalp hastahğı buhınan erkeklerde sertteşme sorunu'' konusu ele alındı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilimdah Öğretim Üyesi Doç. Hakan Karpuz, Türkiye'de 40 yaş üstündeki erkeklerin yüzde 70'inin sertlesme sorunu olduğunu belirterek kalp hastalannda sorumm 4 kat fazla olduğuna dikkat çekti. Dr. Karpuz. hem sertlesme, hem koroner kalp hem de hipertansiyonda sorunun damarlardan kaynaklandığmı söyledi. Toplumda "Kalp hastası olundu mu tiflsd yaşam bıter" görüşünün hâkim olduğunu ifade eden Karpuz şöyle konuştu: "Kalp hastası oian birianin cinsel aktivite sırasında kalp krizi geçinne riski dışandaki popülasyonla aynıdır, yani binde 9'dur. Insanlar gereksiz yere korkuyoriar. tyi tedavi edtten bir kalp hastaa, bJçbörisk tasnnaz." hâlâ Meclis'ten geçmemesini eleştirerek "Bakan istese bunu geçirirdi" dedi. Durmuş: Başkan sözlerlni düzertsin Bu kongrenin, bu eleştirileri söylemenın yeri olmadığını söy- leyen Bakan Durmuş ıse "Be- nim çocuğumun dişleri bozuksa ortodontiste gidryor, düzelttiriyor. Ben de başkanın sözlerinin dü- zeltilmesine ihtryaç olduğunu dü- Şünüyorum" dedi. Atamalara ilışkin salondan gelen eleştinle- re ise Durmuş şu yanıtı verdi: u Bana verilen 278 diş hekimliği kadrosundan 217'sini kurayla atadım. kalan §3 kişi için fakfiJte dekanlaruu aratürdım. Evet, kardeşimi de atadım. Ama ba- kan olarak değil, diş hekimi ola- rak atadım. Bu ülkede ldmlerin nüfuzunu ne şekilde kullandığı ortadayken bana bunlan söyle- meye lüzum yok." Konuşmalann ardından Dur- muş ve Şengün el ele tutuşup poz verdıler. GENtŞ AÇI HİKMET BtLA Rehin Siyaseti Sistemin çivisi bir kez çıkmayagörsün; her şey yüzer gezer hale geliyor. Siyaset, yasama, yargı, her şey... Artık her şey günlük, hatta anlıktır. O an için ne işinize geliyorsa, üç gün sonra tersinı sa- vunacak olsanız bile, onu savunursunuz. Üç gün önce bir başka şey söylemış olmanız da çok önemli değildir. Anayasa Mahkemesi, bir partinın kapatılması davasını görüşüyor. Tam karar beklenirken, orta- ya çıkıyorsunuz: "Anayasa Mahkemesi karannı ertelesin." "Niye?" "Parti kapatmayı zorlaştıran anayasa değişikli- ği hazıriıyoruz da ondan." "Emriniz olur." Fazilet Partisi'nin kapatılması davası açılalı 26 ay dmuş. Bu kadar zamandır aklınız neredeydi? Madem parti kapatmak demokratik değil, madem Avrupalılar da bu işe çok bozuluyorlar, madem siz de onlan fazla üzmek istemiyorsunuz, bu kadar zamandır aklınız neredeydi? Iki yılı aşkın bir süre içinde anayasa değişıkliği yapıp ülkeyi daha de- mokratik hale getiremez miydiniz? Fazilet Partisı, Anayasa Mahkemest'ne başvu- rup karann ertelenmesını ıstedı. Bundan daha do- ğal bir şey olabilır mi? Durumu lehıne çeviımek için, zaman kazanmak için bunu deneyecek. Ama hemen arkasından Sayın Başbakan, "Ertelenirse iyi olur" diye açtklama yaptı. Anayasa Mahkeme- si de Fazilet'in başvurusunu reddetti. Peki, mahkeme erteleme kararı verseydi, siya- setin güdümüne girmiş duruma düşmeyecek miy- di? "Başbakan istedi, Anayasa Mahkemesi de ka- nan erteledı" yorumları yapılmayacak mıydı? O za- man koskoca Anayasa Mahkemesi güvenılırlığını yitirmiş olmayacak mıydı? Ben Anayasa Mahke- mesi olsaydım, erteleme karan vereceğım varsa bile, sırf güdümlü duruma düşmemek için redde- derdim. Aslında ilende yapılacak bir anayasa değişikli- ğini dikkate alarak Anayasa Mahkemesi'nın karar vermeyeceğını herkes bılıyor. Siyasetçıler de.. O halde, Anayasa Mahkemesı'ne bile baskı yap- ma cesaretini nereden buluyorlar? Bunun ikı açık- laması var. Birbirine bağlı ıkı açıklama... Birincisi çivinın çıkması meselesı... Sistemin çı- visi çıkınca her şey bırbınne kanşıyor. llkeler, tu- tarlılıklarönemini yftiriyor. Günlük, anlıktavır ve ka- rarlar ortalıkta yüzüp gezmeye başlıyor. Ikincisi, Türkiye'de yaklaşık ıkı yıldır ızlediğimiz yeni bir siyaset türünün egemen olması: "Rehin siyaseti." "Rehin s/yasef/"nin esası korkutmaya dayanır. Sihirli sözcük de "yoksa"d\r. Anayasa Mahkeme- si kararını ertelesin, yoksa fena olur. Parti kapatıl- masın, yoksa seçim olur. Seçim olmasın, yoksa borsa düşer. Borsa düşmesin, yoksa ekonomi çö- ker. Ekonomi çökmesin, yoksa Derviş küser... Oysa bilmezler ki, asıl çöküş pamuk ipliğiyle bağlı bu "yotea "tar zıncindir Sağlıklı, ilkelı, tutar- lı tavırlarvetartışmalaryenne, ınsanlann ve kurum- lann korku krizine sokulması, titreme nöbetıne tu- tulmasıdır. Borsa spekülasyon nedeniyle düşerken, bunu Fazilet davasına bağlamak, "Pıyasalar Fazilet da- vasına kilitlendi" dıyerek baskı yapmak ne kadar inandıncı, ne kadar dürüst bir davranıştır? Rehin siyasetiyle bazen kısa günü kurtarabılir- siniz ama çok gıtmez. Rehin siyasetiyle ülke yönetılmez. hikmetbila@ntv.com.tr Tatilcilerin %10'u reklamla, %90'ı tavsiye ile kendi otellerini bulurlar... Restonnt l Havuz AOaçlamsıklığmtandenugöriMûsünûçekemedık Gekngörijn CHbOrtett C lub Onent, Antk Çağın adalet sağlık ve banş ıçın buluşma merkea olan Oren'de denıze "srfır", bınbır yıldızlı bır tatl köyudür Homeros'un doğum yen "Işıklar Sahılfnde Dunyanın, atmosfennde oksıjen oranı en yûksek ıkı noktasından bın olan Edremıt Korfen'nde, Zeytın Rıvıerası'ndadır Club Onentte, Ege sıtılınde yapılmış 62 dubleks yapının her daıresı 2-4 veya 4-6 kışılık aıleler için tasarianmış, ıçlennde duş/WC ve telefon olan, odalardan oluşur Tüm kapılar dev bır botanık bahçesıne açılır Bahçe biter, ıncecık kumlu plaı başlar Özurtuler ve engellıler ıçın tumuyle düzayak, veıeteryanlar ve dıabetkler ıçın somnsuz tatıl Günlük doktor vızıt MtymU Haziran 2001 _____ BfibatıOK 12.000.000 TL, 0-12 yaf ücretsiz. (3.)-A.-5.S. kifiler, 7.OOO.OOOTL g u | a $ m a | Club Orient Holiday Resort, Ören-Burhaniye Tel: 0.266.416 53 54 - 416 34 45 • Fat: 0.266.416 40 26 »TV^Vclub-onent com artertoBlann w •flnOmialeH Okurlar bılır, O hep vardı... Yıllarca süregelen dmlence alışkanlığı... '---" 'ARTEMÎS ÖREN TATÎL KÖYÜ' Artemıs Tatıl Koyu. 30 000 m2 lık bır alanda denızın hemen kıyısında kurulmuştur 112 standart oda le 6suıt, toplam 245 yatak kapasıtesı. peyzaj duzenletnesıvk vınlü.rengârenkçıçeklenn kokulanıu \a><hfı taül ko>"umılzde tum odalarda balkon, dırekı telefon. 3 kanal müzık yayını \e mını bar. ısteğe baglı TV'mevcut- Ur Alışveriş yapmak ısteyenler mını çarşımızdan ^ararlanabılırler Mını çım futbol. basketbo! plaj voleybolu sahaları. masatenısı. tenıs ve bılardo. ıdeal bır olanak sunuyor Çocuklar, Artemıs Tatıl ICoj'û nde oyuna \e eglen^eve doyacaklar Çocuk havuzu, çunle kaph oyun par- lt yan açık atan salonumuz onlara guvenlı ve neşelı ortam sunuyor Kahvaltı \e akşam jemeklennde tatıl kovümûzun açık bûfesı, her zevke uvgun. Türk ve dünya mutfağın- dın zengın seçeneklerle karşınıza çıkıvor A la Carte Restaurant, Kafeterya. Snack Bar ve Havuz Bar gûnun hn* saatı htzmetınızdedtr lyı ve mutlu bır tatıl geçırmenız dıleğıyle HAZİRAN DBL P P 20 OOO OOO - SNG SUPP İOOOOOOO- THIRD PERS 14 OOO OOO - • Yukandakı fıyatlara açık bufe kahvaltı akşam >emegı dahıldır • 0-6 yaş çocuklar ücretsiz • 7-12 yaş çocuklar %50 ındınm Artemıs Oren Holıda) Resort, Oren - Burhanıye Tel 0 266 416 3"'76(pbx)Faks 0 266 416 32 26 V. eb Page vvvvvv anemı> gen tr ANTİKÖflEN'DETÜRK VEAVRUPA KÜLTÜRLfRlYlf (ÇtÇETATİLYAPMAK AYfflCALJKTlR HOTE KONAK U U İ FO-TUR VIİAS 25 konık odası, 100 kışılık restoran, lezız Ege&A\Tupa mutfak çeşıtlen, snack bir, külture! eğlencekr, su sporlan, unhı gezıler Haımn 2001 < "Yaşh" meşe paİMnudu ağaçlannın HotdKoMkIjle:lkişYP14İIOOJIOO.-TL aJtmdi, Annk Şehır Ören'ın ûstünde Fer Tur Vülas 1 Kqi YP 15JXW.O0O.TL vegûller çunlerleıçıçe 13 apartluks ıMvaşûcrasız,7 12 va} %50) ' vtlk 2 oda, salon, genıs balkon İNCE ELENMİŞ, ALT1N SARISI KUMLU, YÜZMEİŞTAHINIZIKABARTACAK OLAN ÖREN RAJI Tel: (266) 416 43 01 -02 Fax: (266) 416 43 03 Ören-Burhanıye Princess Otel Güvercinlik - Bodrum Bodrum'un en cüzel koyunda, sessiz ve sakin aoğa ortamında, V Odalarda telefon ve sıcak su, ı^ Yüzme havuzu, \* Damak zevkine uygun mutfak, ı^ Eşsiz koylara yatla gezintiler, *^ Her gün canlı müzık. Açık büfe, tampansiyon 15.000.000.-TL Telefon: (0252) 374 52 43 - (0252) 374 50 93 azetesi bizden HATAYSULHHIKLK MAHKEMESİ'NDEN Dosya No 2001 620 Davacı Malıye Hazınesı vekılı Av Huda Abdülha- yoğlu tarafindan açılmış bulunan ışbu Kayyum Ta- ymı davası dolayısıyla,Da- va konusu, Antakya Boz- höyük Köv-û'nde kaın 156 ve 157 parsel sayılı taşın- mazın malıkı Hac Ahmet kızı Ayyuş >a da mırasçıla- nnın olup olmadıklan. söz konusu şahıslann yaşayıp yaşamadıkları, mırasçıian varsa adreslen tüm arama- lara rağmen bulunamadı- ğından adı geçen da\a ko- nusu parselde hak ıddıa edenlenn ışbu ılan tanhın- den ıtıbaren en geç üç ay ıçensınde mahkememıze müracaat etmelen, müra- caat etmedıklen takdırde söz konusu gaynmenkulün ıdaresı ıçın 3561 savilı ya- sa gereğınce Hatay Defter- dan'nın kayyum olarak ta- yın edıleceğı hususu ılan olunur Basm 34347 >IAVt DF\İZ TATİL EVLERİ Türkiye'nin cennet köşesi Marmaris Turunç Koyu'nda denıze sıfır yüzme havuzlan, havuz bar, sabah ve akşam zengın açık büfe, her cumartesı havuzbaşı barbekü parti, odalarda müstalık elektrikli şofben, klima, 0-2 yaş ücretsiz, aynı odada üçuncü kışi %50 indirimli Iki Kişilik Odada 1 Kişi 7 Cece 8 Cün 150.000.000.-TL Rezervasyon Tel 0 252.476 71 90-91 Fax 0.252 476 70 07 Fiyatlarımız (tam pansiyon, açık büfe) Haziran - Eylûl: 13.000.000.- TL. Temmuz- Ağustos: 16.000.000.- TL. Mavi, yeşil ve dostluğun birleştiği yer OTEL MİMAS Otele ait özelplaj, mavi bayraklı bir deniz, spor alanları, oyun salonu, yüzme havuzu, animasyonları ve her gece canlı müziği ile Otel Mimas *** tatilyapma imkânını orta gelirli dostlarımızın hizmetine sunuyor. Cumhurİyet gazetesi bizden Tel: 0 232 73128 68 - 67 Faks: 0 232 73128 66 Otel Mimas Karaburun/İzmir ÖLÜM GEMİLERİNE HAYIR! Petrol derken, kimyasal maddeler derken, Türk Boğazlan şımdı de 'nükleer aük' tehdıdiyle karşı karşıya 24 Haziran 2001 saat 11.30'da Türkıye Çevre Kozası önderhğınde İstanbul Boğazı'nda Tehlıkelı Madde Taşımacılığını surdurerek bolgeyı büyük tehlıkelere maruz bırakacak bu gelışmelen engellemek için yüzlerce tekne ile protesto göstensı yapılacaktır. Harekete Geçmek İçin Facialann Yaşanmasını Bekkmek Zorunda Değiliz. EylemJere Teknelerimizie Katılarak Ve Kaütımı Özendirerek Güç Birliginun Göstereliın Tel 0 216 414 90 25 Faks 0 216 414 90 26 e-maü dib<a netone.com.tr (Toplanma Yerlen 1 Kadıköy, Emınönü, Beçıktaş) SATILIK 1990 model 5.25 Î.E. BMW 22.000 DM 0 532 285 28 87
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog