Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet Imtiyaz Sahibi: Berin Nadi Genel Ya>ınYönetmenı: Ibrahim Yıkfaz # Yazıişlen Müdüni Sakm Alpaslan # Sorumlu Müdür Fikret llkiz • Haber Merkezı Müdürü. Hakan Kara **ayımU>ıo >e Basan: Yenı Gun Haber -Ksansu Basın ve Yayıncıhk A.$ ~ürkocagı Cad 39 41 Cağaioglu 34334 Islanbul PK 246 - Sırkecı 34435 lstıhbarat Cengiz Yıldırım • Ekonomı. Özlem Vüzak • Kültür Handan Şenköken • Spor: Abdiiikadir \ ücelman 0 Makaleler: Sami karaören • Düzeltme: Abdullah Vazıcı # Bılgi- Belge Edibe Buğra • Yurt Haberleri' Mehmet Faraç 9 Avrupa Temsılcısı: Güray Öz Yayın Kurulu. tlhan Selçuk (Başkan). Orhan Erinç, Hikmet Çctinkava. Şükran Soner. tbrahim Yıldız,Orhan Bursalı, Mustafa Balbay, Hakan Kara. Ankara Temsikısr Mustafa Balbay Atatüık Bulvan No: 125,Kat:4, Bakanhklar-Ankara Tel. 4195020(7 hat), Faks: 4195027 • lzmır Temsılcisr. Serdar Kuık. H. Zıya Blv. 1352 S. 2 3 Tel. 4411220, Faks. 4419117 • AdanaTemsikısr Çetin Yiğenoğlu, Inönü Cd. 119 S. No 1 Kat l, Tel: 363 12 11, Faks 363 12 15 Müessese Müdürü. Erol Erkut # Koordınatör. Abmet Korulsan 0 Mu- hasebe- Bülent Yeaer0 Idare: Hüseyin Gürer 0 Satiş Fazilet Kuza MEDYA C: • Yönetıra Kunılu Başkanı - Genel Müdür Gülbln Erdursn # Koordınator Reha Iptman 6 Gend MudurYarduncısı SevdaÇoban Tel 514 07 53 - 51395 80-513846Ml,Faks-51384« k A.$ 34435 Istanbul Tel (0 212) 512 ı>5 05 ı20haiı Faks (0 212ı 513 »5 >»5 cumhunyet.com.tr 22HAZİRAN2001 lmsak:3.21 Güneş: 5.25 Öğle: 13.13 îkindi: 17.11 Akşam: 20.48 Yatsr. 22.41 Yetkililer yangınlann yüzde 42'sinin dikkatsizlik yüzünden çıktığını belirtti Ormaıüar4 flımal' kurbanı SÖYLEŞİ ATTİLÂİLHAN ANKARA.(CumhuriyetBüro- su) - Yaz mevsimine gırilmesiy- le birlikte. yurdun çeşitli yerkrin- de çıkan orman yangınlannda yoğunartışoldu. 2001 yılının ilk 6 ayı içinde 1800 hektar orman alanı zarar görürken sadece ön- ceki gün çıkan yangınlarda 810 hektar alan yandı. Orman Bakan- bğı yetkilileri, yangınlann yüz- de 42'sinin ihmal ve dikkatsizlik- ten çıktığına dikkat çekti. Sıcaklıklann yükselmesıyle or- man yangınlannda artış olurken öncekı gün çıkan yangınlarda, bir günde sezonun en büyük or- man alanı zarar gördü. Çıkan 14 Bir günde 810 hektar yandı Hava sıcakhğınm yükselmesıyle birlikte orman yangınlan da arttı. Yılın ilk altı ayında 1800 hektar alan zarar görürken önceki gün çtkan 14 yangında 810 hektar kül oldu. yangmda, sene başından bu yana çıkan yangınlarda yitirilen alan- lara eşit orman alanı yandı. Bu yıl, 21 Haziran'akadar olan süre için- de 602 adet yangın çıktı. Bu yan- gınlarda 1800 hektar orman ala- nı zarar gördü. Yanflin önleme projesl Orman Bakanlığı yetkililen, 'yangınsezonu' olarak nitelenen haziran-ekim arası dönem için 'Orman YangmlanıuÖnlemeve Mücadele Projesi'nin başlatıl- dığını bildirdiler. Orman Bakan- lığı'ndan alınan bilgilere göre, bu proje kapsamında var olan araç v e donanıma ek olarak iha- lesi yapılan 273 arazöz, 127 greyder, 432 GPS aleti, 520 ha- va değerleri ölçüm aletı, 2 bin 500 yangından kaçış maskesi alınarak teşkılata dağıtıldı. Yetkililer, bakanhğın elinde yangınlarda kullanılmak amacıy- la 6 adet helikopter bulunduğu- nu, 18 Mayıs 2001 tarihinde ya- pılan ihale ile 12 adet genel mak- sat helikopteri ve 4 adet gövde- den su atar helikopter ilave edil- diğini bildirdiler. Bu helikopter- lerin haziran ayı başından bu ya- na kademeli olarak göreve so- kulmaya başladıklan belirtildi. Istatistiklere göre, çıkan yan- gınlann çokbüyük bölümü ihmal ve dikkatsizlikten kaynaklanıyor. Yangınlann yüzde 42'sinin ih- mal, dikkatsizlik ve kaza sonucu çıktığı belirtiliyor. I L İ R P E C A R E T K K f H M t î >. u ..Evvelâ 'Sosyalist' Olmalı!.. 'Madde'yi Anlamalı!..' e-posta: tan (a prizma. net. tr O aka yoNu söylemiştim, burası doğru; sözterimin ta- O şıdığı 'vahamet' yine de gizlenemezdi. Üç beş kişi, kafa kafaya vermiş, konuşuyoruz; sorun, aydınlar ara- sındaki 'kalite düşmesi' sorunu; ulusalAoplumsal sorum- luluk duygusunun, zayıflaması! Içimizden birisi yaptığı tesbit1e dikkati çekiyor "-...işin tuhafı, gelişmenin ter- sine işlemesi: yaşlılarda kalite ve soıymluluk duygusu daha yüksek; daha ilerde ve gelişmiş olması gereken gençlerde, çok daha düşük!.." Işte o zaman, kendine göre bir 'vahamet' taşıyan o iesbit't yapıyorum:"-...ara- lannda 'cumhuriyet' ile 'demokrasi' farkı var.yaşlılarde- diğiniz, Cumhuriyet'inyetiştirdiğiaydınlar, gençler, 1950 sonrası 'Amerikan' tam demokrasininyetiştirmeleri; ka- liteyi düşüren, ulusal/toplumsal sorumluluğu yük sa- yan, onlaıi" Ne diyorsunuz? Çok mu yanlış konuşmuşum? Sanrnıyorum: Tevnid-i Tedrisat Kanunu ve 'anti/em- peryalist, laik ve demokratik' Cumhuriyet Maarifi'nin Müfredat Programı ışledikçe; ülkemizde, lise mezunu bi- le, yurt ve milîet -dolayısıyla tarih- bilincine sahip, 'ı'/en- c/' bir aydındı; o kanun 'delındikten' sonra, 'Soğuk Sa- vaş Demokrasisinin ürettiğı aydınlar', 'kozmopol'rt/komp- radoriuğu', 'evrensellik' zanneden, sorumluluk duygu- sundanyoksun, tûketimci'demokrasi aydınlanokJu; so- rumsuzkığu o kadar öteye götürüyoriar ki, neredey- se son yetmîş yılı yok sayıp, bu laçka demokrasiyi, Sevres OsmanU'sına bağlayacaklar bu 'gizli temâ- yüt', en çok Müdafaa-i Hukuk Doktrini'nin ve Mus- tafa Kemal'in görmezden gelinmesinde, soyutlaş- tınlmasında ya da 'sulandınlması'nda görülüyor. Yanm yüzyıldır, yakın tarihimızle ugraşınm; hâlâ oku- duğum, öğrendiğım zaman, neden ve nıçin açıklanma- dığını ya da kuşa döndürülerekyayınlandığını düşundük- çe dehşete düştüğüm, olaylarave belgelere rastlıyorum. Müdafaa-i Hukuk Hareketi'nin, dıyalektik açıklaması doğru dürüst yapılmamış, tutarlı ve inandıncı bir bileşim (synthese) çıkanlamamıştır. En önemlisi, hareketin lide- ri Mustafa Kemal Paşa'nın söyledikleri ve yazdıklan, a'dan z'ye elimizde ve önümüzde değildir. '...Ufkun arkasını görüyor'du... Aslında 'değildi' demek, sanınm dahayerinde olacak- tı: 'Aydınlık Yayınlan', hanidir 'Atatürk'ün Bütûn Eserieri'n yayınlamak gibı, onuıiu, onurlu okjuğu kadar zahmetli, bir çalışmaya girdi; zahmetli, çünkü Gâzi'nin fıkriyatj, ta Balkan gençliğıne kadar uzanıyor; onurlu, çünküTürkTarih Kurumu'nun yayınladığı 'Söylev ve De- meçterj'nde, besbelli özetlikle 'atlanmış' bazı betgeleri, ince ince araştınp, gözler önüne sermek gerekiyor. Me- sela, Halk Fırkası'nın kuruluş hazırlıklan sırasında, onun, halkla ve aydıniarla yaptığı açık oturumlann, tam met- ninı bulmak! Meselâ, bütünüyle yok sayılmış, o eski Türk/Sovyet müzakerelerinde, Gâzi'nin görüşünü net- leştirdiği demeçleri, Sovyet Arşivi'nden sağlayıp, Türk kamuoyuna aktarmak! Bilhassa bunlarda, Mustafa Kemal'in, çağrruza hükmeden iki önemli kavram; 'De- mokrasi' ve 'Sosyalizm', hakkındaki değertendir- meleri; gün aydınlığına çıkanlmış otacak ki; -tahmtn edileceği üzere- bu düşünceler aslında, hiç de 'So- ğukSavaş', desirrformatkMi servisleri'nin, türk hal- kına 'yutturmak' istediklerine benzememektedir. Doç. Dr. Cem Unem'den bir mektup aldim, -ayncaya- yınlayacağım- o mektupta, Gâzi'nin 1905 yılında, 2 nu- maralı defterine yazdığı bir paragrafın, son cümlesini aktanyor; günümüzün 'alafranga' liberalterinin, dudak- lannıuçukiatacakcürrteşudur: "-...evvelâ, 'sosyalist' ol- malı, 'madde'y/ anlamalı". Gâzi, 'modemist' siyasetli- teratüründe anlaştldığı anlamda, hiçbir zaman 'sosya- list' olmadı; olmadı ama, Sosyalizm'e, hiçbir zaman da karşı çıkmadr, tam tersine, gençlik yıllannı etkilemiş o 1ormasyon'un, onu hayatı boyunca izlemiş oldu- ğunu, bu yûzden de 'Sosyalist Sol'a yakın tuttuğu- nu, söytemek mümkün: Bolşevikler'e işbirliği öner- mesinden; 'Batı'lı, Hristryan ve Beyaz' Emperya- lizm'e, ölünceye degin karşı olmasına kadar, çok şey bunu teyttedfyon Ismet Paşa/Recep Peker, iaştzart' devletçiliğine karşı, 30'lu yıllarda, handiyse Gali- yefçi 'Kadro' halkçılığını -Uçüncü Dünya sosya- listliğini'- destektemesi ne demektir? 'Atatürk'ün Bûtün Eserierı'nm, daha ilk cikjinin, ilkon beş sayfasını okuyan, neyi görmektedır; genç Musta- fa Kemal'in, yalnız Sosyalizm'i değil; onun temeH ve tabanı olan, Materyalizm'i (Maddeciliği) de 'anla- mak' gereğine, parmak bastğını; bu işaret, Türk So- lu'na da, Türkiye Solculuğu'na da, ne geniş ufuklar açıyon ne yeni imkânlar sağlıyor, bir düşünür mü- sûnüz? Ne gûnlere kaldık? Ozaman, okaçınılmaz soru: genç MustafaKernal, Sos- yalizm'i, onun Materyalizm'le ikjisini, nereden, na- sıl bilebilirdi ki? Soru elbette, tarih bilinci -dolayısıyla ta- rih bilgisi- zayıf ve çürük, 'demokrasi' aydınlanndan ge- lecektir. XX. yy'ın başında, Osmanlı Balkanları'nın, na- sıl kaynadtğını bilmeyenlerden: Sırp ve Bukjar 'çeteleri' Çkomitalar'), yakın temasta bulunduklan, Rusya Narod- nikleri ve Nihilistleri'nin etkisı altındaydılar; Osmanlı Hın- çaksütyun Ermeni Komitesi, sosyalistti; Meşrutiyet Meb'ûsan Meclisi'nde, Tuna meb'usu Vlahof efendi, sosyalist etiketinı vekarla taşımtştı. Hepsini bir kenara bırakınız, Memâlik-i Mahrûsa-i Şahâne'de, ilk 'Sosya- list' ameleörgütü, Selânik'teki Musevi işçitertarafından, o yıllarda, orada kurulmuştu: 'Selânik Sosyalist Amele Ittihadı'l Brüksel 01) Enternasyonalı ile sıkı temas halin- deki bu örgüt, Musevilerin yanı sıra, Bulgarian, Rumla- rı; az sayıda da olsa, Türkleri içermekteydi. Mustafa Kemal gibı, 'ufkun arkasını görmek' mera- kındaki birgencin; an kovanı gibi uguldayan Osmanlı Bal- kanlan'nda, Sosyalizm'e de; onun, mutantân bir âbide gibı üzerindeyükseldiğı, Diyaiektik Materyalizm'ede, 'b/- gânekalması' düşünülebilir mi? llgilendiği, bu 'neşriyat- la', 'mûsecce/' ve 'musaddak' oluyor da; şu ara Bütün Eserieri'nin 5. cildi çıktığı halde; ülkemizde kamuoyu- nun ve Medıa'nın, garip bir ısrarta, sağır ve d/'/s/zı oyna- ması, insanı utandırmıyor mu? Meraklısı için not 'Atatürk'ün Bütün Eserleri', Kay- nak Yayınlan, Istıklâl Caddest, 184/4,80070 Beyoglu/ls- tanbul. Tlf: (0212) 252 21 56 - 252 21 99, Faks: (0212) 249 28 92. http://vAmprizma.net.tr/AILHAN httpy/wvvw.bilgiyay»nevi.com.tr7ailhan Faks/0-212/26019 88 GPRS Bu teknolojinin altyapısını kurarak bütün Türkiye'de çalışır duruma getirmek en az 1 yıl alıyor ve yaklaşık 100 milyon dolara mal oluyor. Hayır biz kurduk, ordan biliyoruz. GPRS (General Packet Radio Service): Bugün, sabit telefon bağlantısı olmayan her yerden "cep telefonu + bilgisayar" ile internete çok htzlı ve çok ucuz bağlantı olanaqı. Yarın, şu an inanılması zor olan pek çok şeyin, cep telefonuyla gerçekleştirilmesini sağlayacak olağanüstü teknoloji. Bugün. ıster teknenızı bir koyda demınemış olun, ister bir dağın eteğinde kamp kurun, GPRS sayesinde, cep telefonunuzu kullanabildığiniz her yerden internete bağlanabilir, in- ternetın sunduğu tüm olanaklardan yararlanabilirsiniz. GPRS'le, ayda 5 milvon TL gibi kiiçük bir abonelik ücretı dışında başka hiçbir ücret ödemeden internete dılediginiz kadar bağlı kalabılır, veri alışverişı ıçın bıle ücret ödemezsıniz * GPRS, bugün, sanıyede 25 Kbit hıza sahip bir teknoloji. Çok yakında GPRS teknolojisinin iletişım hızı saniyede 56 Kbit'e çıkacak. Bugün herhangi bir ınternet servis saijlayıcısının bıreysel abonelerıne sağladığı hızla karşılaştırıldığında, bu hızı çok verımli bir hız olarak nitelendirmek gerekiyor GPRS'ten yararlan- manız için GPRS uyumlu bir cep telefonu olan Motorola P7389İ sahibi olmanız yeterli, Buraya kadar, GPRS'in bugününden söz ettik. GPRS, yalnızca internet bağlantısıyla sınırlı bir teknoloji değil GPRS'in ufuklan o kadar geniş ki; yakın bir gelecekte, yıllar değıl, aylar içerisinde GPRS'le, şimdi inanılması zor olan pek çok şeyi cep telefonunuzdan gerçekleştirmeniz mümkün olacak. 0 gün geldiğinde, cep telefonunuzdan bir futbol maçındaki golleri seyretmekten yurtdışındayken bulun- duğunuz yerı cep telefonunuzun ekranmda görmeye, cep telefonunuzu kredi kartınız gibi kullanmaktan gördüklerinızı minik bir kamera aracılığıyla cep telefonunuzdan bir başkasına aktarmaya ya da sinemada oturacağınız yerı cep telefonunuzun ekranında görerek seçmeye kadar pek çok olanak elinızin altında olacak. Telsım, bu olağanüstü teknolojinin altyapısını Türkiyeye kazandırdı. GPRS Türkiye'de var. Ve çalışıyor. Telsim sayesinde. GPRS'ten yararlanmak istiyorsanız, lütfen (0212) 448 5212 ya da (0212) 448 5213'ü arayın. * Öcretsız "stnırsız vçrt aOşverışt" 31 Aralık 20Q) tarthtne kadar geçerltdtr Bu tantıten ıtıbaren ıse her ay 20 M6ı( e kaiar verı alışvtnp ücretsız otataktır ( I C *
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog